UPDATE31032012/110

De onderhandelingen in het Catshuis over aanvullende bezuinigingen en lastenverzwaringen hebben hun derde week achter de rug. Premier Mark Rutte zei dinsdag nog dat er absoluut geen sprake is van een wandeltempo. Woensdag werden de onderhandelingen onderbroken. Minister Jan Kees de Jager van Financiën zei gisteren in de Tweede Kamer dat Nederland tot 30 april de tijd heeft om zijn nieuwe begroting in te leveren bij de Europese Commissie in Brussel. Het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV heeft het tempo geen goed gedaan. Naar verluidt zijn er dinsdag kostbare uren verloren gegaan aan beraad over deze nieuwe situatie. Rutte en PVV-leider Geert Wilders werden onder andere wandelend in de tuin van het Catshuis gesignaleerd. Het overleg verliep tot het vertrek van Brinkman overigens ook al niet voorspoedig. De drie partijen zijn nog steeds in een oriënterende fase. Naar de diverse ministeries worden nog slechts redelijk oppervlakkige vragen gestuurd over mogelijkheden tot extra bezuinigingen. Rutte stelde dinsdag in het debat over het vertrek van Brinkman uit de PVV dat er niet alleen in het Catshuis wordt onderhandeld. Volgens Rutte vindt ‘in de fracties en anderszins zeer veel overleg’ plaats. Bronnen die met de onderhandelingen op de hoogte zijn, herkennen zich niet in dit beeld. Zij stellen dat de besprekingen zich concentreren in het Catshuis. Van intensief overleg in en tussen fracties is volgens een ingewijde tot dusver geen sprake geweest. Deze bron houdt er rekening mee dat de tussenformatie zes weken gaat duren. Bron: FD. Dat was 2 dagen geleden. Inmiddels had Wilders aangekondigd de handdoek in de ring te willen gooien. Even onrust bij de onderhandelaars. Donderdagmorgen: partijen in het Catshuis praten verder. Mediastilte hersteld. Wilders schijnt een korting op ontwikkelingshulp van €1 mrd te hebben binnengehaald. Er wordt in het Catshuis ook gesproken over hervormingen, maar in welke vorm is nog onduidelijk. De BTW zou omhoog gaan en het eigen risico in de zorg zou verder gaan stijgen. Ook Brussel gaat zich bemoeien met onze pensioenen, hetgeen kan leiden tot een nog lager consumentenvertrouwen. Zolang de burger geen zicht heeft over de financiële ingrepen van het kabinet Rutte-1 en de gevolgen daarvan voor de bestedingen nu en in de toekomst zullen onze problemen niet worden opgelost. De sleutel van het herstel ligt niet in Brussel of in den Haag maar bij de Nederlandse burger. Zoals gezegd: Europa gaat zich met onze pensioenen bemoeien. De garantie dat pensioenfondsen in staat zijn dat 99½% van de ingelegde gelden kunnen worden terugbetaald, thans 97½%, gaat de pensioenfondsen miljarden kosten omdat de dekkingsgraad verder omhoog moet. Onze pensioenreserves, in totaal ca €800 mrd, komen onder Brusselse controle. Of DNB dan nog de enige toezichthouder blijft is de vraag. Ook kan Brussel eisen gaan stellen aan de pensioengerechtigde leeftijd. Brussel gaat mogelijk de deur openzetten voor buitenlandse verzekeraars en pensioeninstellingen in een poging de concurrentie te bevorderen. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat onze pensioenen houdbaar blijven. Het is onontkoombaar dat we van een steeds complexer stelsel met garanties opschuiven richting een onzekerder stelsel op basis van premies, net als andere Europese landen. Hier staat dus dat we opschuiven van een systeem waarin werknemers, daarbij ondersteund door werkgevers, 40 jaar lang sparen voor hun oude dag naar een stelsel waarin de huidige werkende generatie premie betaalt voor pensioenuitkeringen van de grijze generatie, zoals nu ook al het geval is met de AOW. In de overgangsfase kunnen pensioenuitkeringen wel met 10% dalen. Dank je wel Brussel. Of dit scenario ook werkelijkheid wordt hangt mede af van onze betrekkingen met de Oost-Europese landen als Polen en Roemenië. Maar die zijn het PVV-meldpunt nog niet vergeten.

Franse economische groei daalde in het 4e kwartaal naar 0,2% van 0,3% een kwartaal eerder.

Klaas Knot is van mening dat Nederland zich geen verloren jaar kan permitteren: 'er moet bezuinigd gaan worden en nog snel ook'. Er moet voor 30 april duidelijkheid zijn over de begroting 2013. Daarom moeten er nu knopen worden doorgehakt. Zonder afdoende bezuinigingen komt de AAA-rating in gevaar en loopt de rente op. De spread met Duitsland loopt nu al op. Op dit moment loopt de staatsschuld nog iedere dag op met €70 mln en ook als de emu-saldo tot 3% wordt teruggebracht blijft de emu-schuld (momenteel €403 mrd) verder oplopen. Er moet dus met de nodige voortvarendheid worden gehandeld door de politiek. In een referendum over de euro, zoals door Wilders wordt bepleit, ziet Klaas Knot helemaal niets. Vanuit zijn positie als president van de Nederlandsche Bank kijkt hij met een andere visie naar de euro dan de gewone burger. Zowel de centrale banken als de financiële autoriteiten in de eurozone zijn er zoveel risicovolle stappen gezet dat er voor de politiek geen stap terug meer is. Dat kan tot catastrofale gevolgen leiden. Dat zij zo, maar wat ook blijft is dat noch onze politieke elite, noch de Europese, noch de monetaire in de afgelopen tien jaar pogingen hebben ondernomen om het vertrouwen in de euro te verstevigen. In feite hebben ze er een klerezooi van gemaakt met als gevolg dat de burgers in dit land moeten boeten voor de enorme opgebouwde schulden van de zwakke broeders, waarmee ik doel op de Zuidelijke eurolanden en Ierland. Met een referendum over de euro moeten de politici wel open kaart gaan spelen over de blunders die zijn begaan sinds 2002. De autoriteiten willen dit dossier zo snel mogelijk sluiten. De burgers willen duidelijkheid over de risico's die door dit en voorgaande kabinetten zijn genomen. In een democratie moet die transparantie afdwingbaar zijn.

De Europese Centrale Bank (ECB) is tot het uiterste gegaan om aanpassingsprocessen te ondersteunen en er is weinig ruimte voor een verdere versoepeling van het monetaire beleid, zegt DNB-president Klaas Knot. De Europese Centrale Bank (ECB) wilde vorig jaar al zijn extreem ruime monetaire beleid loslaten, maar zag zich door de Europese schuldencrisis genoodzaakt om de geplande exit uit dat beleid op te schorten, aldus Knot. "De ECB is tot het uiterste gegaan om de muntunie te ondersteunen". Hij wijst op de €1.019 mrd aan goedkope driejarige leningen die eerder dit jaar zijn verstrekt aan Europese banken en op de €219 mrd aan staatsobligaties van landen uit de periferie van de eurozone die zijn opgekocht in het kader van het Securities Markets Programme (SMP). "Duidelijk is dat het monetaire beleid ruim is en dat de ruimte voor verdere versoepeling niet groot is", stelt de centrale bankier. Hij wijst erop dat de toenemende onevenwichtigheid in de inflatie- en groeicijfers van diverse eurozonelanden niet kan worden verkleind door middel van monetair beleid. Het monetaire beleid moet zich dan ook blijven richten op prijsstabiliteit op de middellange termijn in de eurozone als geheel. De bankier stelt dat de zogenaamde onconventionele instrumenten alleen tijd kunnen winnen, en dat voor een duurzame oplossing de problemen bij de bron moet worden aangepakt. Vervolgens moet het onconventionele beleid tijdig worden uitgefaseerd. Voor de toekomst is het wenselijk dat het monetaire beleid eerder tegenwicht gaat bieden aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarbij moet voor het bepalen van het beleid een langere tijdshorizon worden gehanteerd. Zo kan het beleid beter rekening houden met de vertraging van monetaire effecten en met de benodigde tijd om "financiële excessen" te laten ontladen. Tijdens de schuldencrisis kwamen bestaande onevenwichtigheden binnen de Europese muntunie, die eerder gemaskeerd waren, aan de oppervlakte. Volgens Knot moeten deze aangepakt worden met hervormingen in de probleemlanden en door een versterking van de Europese instituties. Een uittreding van landen uit de muntunie is geen wenselijke optie, omdat dit met "enorme waardeverliezen" gepaard zou gaan. Knot vindt dat in de toekomst systeemrelevante en grensoverschrijdende financiële instellingen onder Europees toezicht moeten komen te staan. De kosten van falende instellingen moet volgens hem worden gelegd bij aandeelhouders en ongedekte crediteuren, terwijl spaarders een beroep zouden moeten kunnen doen op een Europees depositogarantiestelsel. De invoering van gemeenschappelijke schuldbewijzen voor eurozonelanden, of zogenaamde 'eurobonds', noemt hij op termijn wenselijk. Enkele opmerkingen over de uitspraken van Klaas Knot. De uitgifte van eurobonds is, in deze fase, uiterst onwenselijk voor Nederland. Het zou betekenen dat Duitsland, Finland, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk grote delen van de schulden van de zwakke broeders voor hun rekening moeten nemen. Daar schrijf ik dus dat Nederland Griekse, Portugese, Ierse en Spaanse schulden moeten gaan afbetalen. Het eurobonds-project kan pas realistisch worden als de schulden van alle eurozonelanden onder controle zijn en de Europese instituties volledige controle hebben over emu-schulden en emu-saldi. Ik vind het veel te vroeg om daar een uitspraak over te doen. Het is verder de vraag of 'de ECB tot het uiterste is gegaan om aanpassingsprocessen binnen de muntunie te ondersteunen'. Is de ECB niet veel te ver gegaan met de verruiming van de monetaire ruimte met €1.019 mrd aan spotgoedkope 3-jarige leningen aan het bankwezen en de inkoop van €219 mrd aan staatsobligaties van landen uit de periferie van de eurozone. Het gevolg hiervan is dat er nog nauwelijks ruimte is voor een verdere versoepeling, indien wenselijk. Ik vind dat de ECB de grenzen van het toelaatbare nu al verre heeft overschreden en een werkelijkheid heeft gecreëerd die niet wenselijk is. Ruimte voor nieuw monetair beleid is er niet en dan zeg ik 'we verkeren in een onwenselijke situatie.' Wij hebben direct alle kaarten uitgespeeld waardoor de ECB zich afhankelijk heeft gemaakt van de markt.

Zes van de tien commissarissen bij DNB moeten dit jaar worden vervangen. Dat wordt een leegloop van kennis, maar biedt wellicht ook weer nieuwe kennis en visies.

Er tekent zich een meerderheid af in de 2e Kamer die de Nederlandse banken willen splitsen in nutsbanken en zakenbanken. Nederland heeft een financieel waterhoofd. De financiële sector is vijf keer zo groot als de reële economie. De vier grootste banken hebben 80% van de markt in handen. De politiek is voor de banken de grootste tegenstander. De 'ondeskundige' wetgever moet zich niet met de financiële sector bemoeien. De banken weten echt zelf wel wat goed voor ze is. De tijd heeft geleerd dat arrogantie en onkunde in de toppen van de banken niet ontbraken. Zo noemde Cees Maas de financiële sector stabiel net voordat de financiële crisis uitbrak. Er moet een scheiding van zaken komen zodat de zakenbankiers niet kunnen handelen in risicovolle producten en daar de spaargelden van de nutsbank voor gebruiken. En dat is nu net wat de banken niet willen. Er gaat een commissie op studeren. Wordt vervolgd.

De economische groei in de VS is in het 4e kwartaal gegroeid met 3% op jaarbasis.

Het vertrouwen van consumenten in de economie in Nederland is gedaald. Ten opzichte van februari zijn consumenten nu vooral pessimistischer over de economische situatie in de komende 12 maanden. De stemming over de economie in de afgelopen 12 maanden verslechterde ook, maar minder. Consumenten waren ook somberder over hun eigen financiële situatie. Ze stellen grote aankopen, zoals meubels, een wasmachine of een televisie, uit. Het CBS noemt de koopbereidheid van consumenten "zeer gering".

Frankrijk wil de omvang van het nieuwe noodfonds voor eurolanden ESM, vergroten tot ongeveer €1000 mrd. Dat zegt de Franse minister van Financiën François Baroin. ,,Die positie zal ik namens Frankrijk verdedigen'', zei Baroin over de onderhandelingen die euroministers in Kopenhagen over het noodfonds voerden. Het nieuwe structurele fonds, dat 1 juli actief wordt, heeft nu een omvang van 500 miljard euro. Duitsland verzette zich lange tijd tegen een verhoging van het fonds. Afgelopen week gaven bondskanselier Angela Merkel en minister van Financiën Wolfgang Schäuble echter aan mogelijkheden te zien om het fonds in ieder geval tijdelijk op te hogen tot 700 miljard euro.

Na een eventuele volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, waar ik geen voorstander van ben (ik ga uit van een basis van €250.000 met een aflossing in max. 40 jaar), duurt het 12-17 jaar voor de huizenprijzen weer op het oorspronkelijke niveau terecht komen, zegt ING. Deze stelling, op deze wijze gepresenteerd, deel ik niet. Het 'oorspronkelijke' niveau is niet de marktwaarde in een neutrale markt. In feite verstoort de hypotheekrenteaftrek de onderhandse verkoopwaarde, door het douceurtje van de fiscus. In feite gaat de prijs nooit weer terug naar voor de periode van fiscale bevoordeling van de huiseigenaar. Wat wel een rol speelt is de relatie tussen vraag en aanbod, is de hoogte van de kapitaalmarktrente, de staat van onderhoud en de verhouding tussen afschrijving en aflossing van de hypotheek.

Het Italiaanse voetbal heeft in het vorige seizoen een verlies geleden van €428 mln.

De Nederlandse hoofdeconoom Willem Buiter, in dienst bij de Citigroup, zegt dat het waarschijnlijk is dat Spanje dit jaar een beroep zal moeten doen op noodhulp van de trojka (EU, ECB en IMF). Spanje zegt dat het land in een economische krimp zit van 1,7%, terwijl Buiter ervan uitgaat dat de krimp wel op 2,7% zal uitkomen. Ook de staatsschuld is hoger dan de 68% van het bbp, die gemeld wordt. Buiter wijdt de problemen aan het uitblijven van hoognodige bezuinigingen. Het is zeer de vraag of het Europese noodfonds wel is geëquipeerd voor de Spaanse financieringsbehoefte. Wordt Spanje het volgende probleemland? Ja. Spanje gaat dit jaar €27 mrd bezuinigen door de ambtenarensalarissen te bevriezen, de vennootschapsbelasting aan te pakken en de overheidsuitgaven met 17% te verlagen. De BTW verandert niet. Door deze aanpak moet het emu-saldo terug naar 5,8%. Het aantal gedwongen huisuitzettingen in Spanje is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. In totaal werden 58.241 huizen in beslag genomen door de bank, een stijging van ruim 21 procent. Het aantal gedwongen huizenverkopen in Spanje zit flink in de lift door de vastgoedmalaise en de economische crisis in het land. Daardoor kunnen steeds meer mensen hun woninglasten niet meer opbrengen. Eerder deze maand keurde de Spaanse regering maatregelen goed die het stijgende aantal inbeslagnames moet verlagen. Door de nieuwe maatregelen kunnen bijvoorbeeld hypotheken tot wel 40 jaar worden geherstructureerd, zodat de huizenbezitter de woning niet hoeft te verlaten.

Het ESM wordt opgehoogd van €500 mrd naar €800 mrd, maar omgerekend wordt het noodfonds $1000 mrd groot. De Jager noemde het noodfonds ,,symptoombestrijding, maar noodzakelijk om de financiële markten af te schrikken''. Het draait volgens hem om geloofwaardige begrotingen en hervormingen in de Europese landen. Het financiële vangnet, bestaande uit het tijdelijke en het permanente noodfonds, zou aanvankelijk een maximale capaciteit hebben van 500 miljard euro. De al eerder toegekende gelden aan Griekenland, Ierland en Portugal uit onder meer het tijdelijke noodfonds (EFSF) worden bij de nieuwe 500 miljard euro van het permanente noodfonds (ESM) opgeteld. Daarmee komt de teller uit op meer dan 800 miljard euro voor het totale financiële vangnet. De nog niet verstrekte gelden uit het EFSF, circa 240 miljard euro, blijven langer beschikbaar. Dit geld kan alleen worden worden gebruikt om het ESM zo nodig versneld aan te vullen tot 500 miljard euro, het kan niet als extra geld bovenop het totale financiële vangnet worden gezien. De reacties waren teleurstellend. ,,Het was zo ver als de Duitse regering wilde gaan en het was het minimale dat de meeste andere landen uit de eurozone verwachtten'', verklaarde hij. Een groter noodfonds had een overtuigender signaal uitgezonden. ,,Met deze tegenvallende ophoging zal de Europese Centrale Bank waarschijnlijk zijn rol als de brandweer van de eurozone houden.'' Er is een ,,bijna wanhopige poging'' gedaan om toch nog met het ,,magische cijfer'' van 1 biljoen te kunnen komen waar sommige marktkenners en internationale instituties om hadden gevraagd. Daarvoor werd het toegezegde bedrag van 800 miljard euro omgerekend in dollars. Ik wil niet spreken van misleiding maar het lijkt wel op een rampenplan.

Het Noorse staatsinvesteringsfonds, een van de grootste staatsfondsen ter wereld, gaat de investeringen in Europa verlagen en zijn pijlen richten op opkomende markten. Het Noorse investeringsfonds heeft een omvang van circa €460 miljard en is eigenaar van 2% van alle Europese aandelen. Het portfoliodeel van Europese obligaties in het fonds zou door de heroriëntering op andere markten zakken van 60 naar 40%, het deel Europese aandelen zakt van 50 naar 40%. Dat betekent echter niet per definitie dat het geïnvesteerde bedrag ook lager wordt, omdat de omvang van het fonds groeit. De omvang is momenteel circa 3470 miljard kroon, circa €460 miljard. Het fonds werd circa 20 jaar geleden opgericht om het Noorse sociale stelsel in stand te houden, mochten de olie- en gasvoorraden ooit opraken. Kennelijk zijn de vooruitzichten voor Europa minder rooskleurig dan die van de opkomende markten.

Sluiting van tien Opel-fabrieken in Europa dreigt als gevolg van een dalende vraag naar Opel-modellen.

Ik heb ervoor gewaarschuwd dat de problemen in Griekenland nog niet onder controle zijn. De president heeft het zo bepaald: de Grieken moeten naar de stembus. De coalitie is daarover niet enthousiast want op grond van de peilingen haalt de coalitie geen meerderheid. De vrees bestaat dat extreem-links en extreem-rechts het land onregeerbaar maken. En wat dan, is de vraag. De kans is groot dat de afgesloten overeenkomsten met de EU, de ECB en het IMF worden opgezegd. En wat dan? Ik stel de vraag maar ken het antwoord ook niet. Waar ligt de macht? Bij het volk, maar de politici hebben het vertrouwen in de politiek verloren. Het volk zegt dat 'politici te vaak en te lang het volk hebben voorgelogen, zodat burgers niet meer in hun mooie praatjes geloven'. Ik neem U even mee naar een Griekse banket- en broodbakker. Zijn bakkerij is geopend van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Deze ambachtelijke bakker maakt moeilijke tijden door. De crisis heeft ook in het MKB toegeslagen. De klanten hebben minder te besteden. In 2009 werkte hij nog met 9 knechten, nu nog met twee. De omzet is met de helft teruggevallen ten opzichte van 3 jaar geleden, ondanks dat de prijzen van de koekjes, bonbons, aardbeientaarten en chocoladepaashazen zijn verlaagd, maar de belastingheffingen zijn door de Griekse regering verhoogd. De Griekse bevolking is ten einde raad. Zo kan het niet lang meer zo verder. Het land staat op ontploffen. Komen de communisten terug in de regering of, net zo erg, extreem rechts? Anarchisten staken onlangs bankfilialen en oude gebouwen in Athene in de fik en gooiden met brandbommen naar de politie.

Gerd Leers heeft zich weer eens in de nesten gewerkt met het uitzetten van een Afghaan die al 14 jaar in Nederland verblijft. De man heeft een gezin van 4 kinderen en een vrouw. De vrouw, die geestelijk op de rand van de dood leeft, en de 4 kinderen hebben een verblijfsvergunning. Behandelende psychiaters geven de indicatie suïcide van de vrouw bij uitzetting van haar man. 14 jaar geleden kwamen 800 ambtenaren uit Afghanistan naar hier voor asiel met een ambtsbericht uit Kaboel dat onder die 800 personen criminelen zouden kunnen zitten. Na 14 jaar zoeken heeft justitie 1 Afghaan gevonden met een crimineel verleden. Leers zegt nu, 14 jaar later, dat hij al die 799 andere Afghanen ook beschouwd als potentiële criminelen, die het land moeten worden uitgezet. Burgemeester Els Boot van de gemeente Giessenlanden heeft de korpschef opdracht gegeven te voorkomen dat deze man wordt gearresteerd en uitgeleverd. Leers is des duivels en heeft de burgemeester op het matje geroepen. Leers zou een christendemocraat moeten zijn en als zodanig moeten handelen. Als burgemeester van Maastricht deed hij het goed, als minister is het een humanitaire ramp. GroenLinks dreigt met een motie van wantrouwen.

De Europese toezichthouder op de bankensector EBA gaat de extra kapitaaleisen voor banken mogelijk versoepelen, nu het Europese financiële vangnet voor in problemen geraakte eurolanden is opgehoogd. Dat heeft Ignazio Visco, president van de Italiaanse centrale bank, dit weekend gezegd. Een van de voorwaarde van de European Banking Authority om de extra buffers van banken in Europa te herzien, was de creatie van een degelijk financieel vangnet, aldus Visco. Banken moesten extra kapitaal aanhouden, onder meer om de risico's van beleggingen in (Zuid-Europees) staatspapier af te dekken. De bankencrisis kon ontstaan door dat buffers van de banken onvoldoende bestand waren tegen de risico's die banken namen. De bankenlobby ijvert heel sterk voor het instandhouden van het karkas. Banken willen niet dat ze opgesplitst worden in nuts- en zakenbanken. Banken willen de spaargelden van de klanten moeten kunnen aanwenden als buffer tegen de grote risico's die banken nemen met hun verdienmodel. Het is al erg genoeg dat Draghi €1 biljoen in het bankwezen heeft gestoken om de liquiditeiten te versterken. Dat betekent dat de banken grotere risico's kunnen nemen en daarvoor moeten dan het spaargeld van de klanten worden opgeofferd. Het moet niet echt nog gekker worden.

Griekenland maakt een kans om de crisis te boven te komen na de schuldenafschrijving door de private sector en de eurozone, „maar heeft nog een lange weg te gaan.” Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd. „Het Griekse parlement heeft ingestemd met harde maatregelen zoals het snijden in de minimumlonen, zodat Griekenland kan concurreren met omringende landen, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme. Dat zijn extreem zware politieke beslissingen die ik erg kan waarderen, op termijn zullen ze hun vruchten afwerpen”. Wat Merkel niet zegt is dat die zware financieel/economische maatregelen door Merkel c.s. zijn opgelegd. De vraag is of die politieke beslissingen stand zullen houden na de verkiezingen van volgende maand. De dwingende eisen van Europa aan de Grieken zijn inhumaan. Een moeder in de bijstand met een baby'tje moet rondkomen van €200 per maand. Ze kan de rekeningen niet meer betalen en de energietoevoer wordt afgesneden. Dat is kennelijk wat Europa wil van de Griekse regering.

De 1e Kamer voelt zich geschoffeerd door de premier en ministers. Eerste Kamer-voorzitter Fred de Graaf (VVD) heeft een boze brief gestuurd naar premier Mark Rutte en minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Reden is het herhaaldelijk afzeggen van Kamerdebatten door bewindspersonen. Ministers en staatssecretarissen zijn 'verplicht' om in het parlement te verschijnen 'als de Kamer hen roept'. Als ze zelf niet kunnen, dan kunnen ze eventueel, in overleg, een vervanger sturen of in overleg met de Kamer besluiten op een later tijdstip te debatteren. Voor dinsdag stonden de Algemene Europese Beschouwingen geagendeerd, waar ook de minister van Buitenlandse Zaken acte de présence zou moeten geven. Rosenthal liet vorige week donderdag echter weten niet te kunnen komen, omdat hij premier Rutte moest vervangen op een conferentie in Zuid-Korea over nucleaire veiligheid. Rutte op zijn beurt kon niet vanwege de onderhandelingen op het Catshuis. Senaatsvoorzitter De Graaf besloot daarop het Kamerdebat af te gelasten. In de brief spreekt De Graaf zijn ongenoegen uit over de gang van zaken. 'De Eerste Kamer is volledig gepasseerd, hetgeen niet aanvaardbaar is', schrijft hij aan het kabinet. 'Deze gang van zaken is niet voor herhaling vatbaar.' Volgens een voorlichter van de Eerste Kamer is het nog niet eerder voorgekomen dat een bewindspersoon eenzijdig heeft besloten niet te komen opdagen in de Senaat. De plicht te verschijnen is niet wettelijk vastgelegd, zegt zij. 'Het is gewoonterecht.' Het was overigens niet de eerste keer dat de Europese beschouwingen werden uitgesteld. Twee weken eerder ging het debat ook al niet door, toen omdat staatssecretaris Ben Knapen minister Maxime Verhagen moest vervangen op een conferentie in de Verenigde Arabische Emiraten. Verhagen prefereerde eerder deze maand ook al de Catshuis-besprekingen boven een debat in de Senaat over de Telecomwetten. Volgens Kamervoorzitter De Graaf zijn er maar twee goede redenen voor bewindspersonen om verstek te laten gaan in het parlement: als ze de koningin moeten begeleiden of als ze moeten deelnemen aan een Europese raad van ministers. Maar ook in die gevallen moeten bewindspersonen zich eerst, schriftelijk of telefonisch, verstaan met de voorzitter van de Kamer.

Slotstand indices 30 maart 2012: AEX 323,51; BEL 20 2324,05; CAC 40 3423,81; DAX 30 6.946,83; FTSE 100 5.768,45; SMI 6235,51; DJIA 13.212,04; Nasdaq 100 2.755,27; Nikkei 10.083,56; Hang Seng 20.555,58; All Ords 4.420,00; € $1,334, goud $1668,70.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.