UPDATE30122017/13012018/410 Oud- en Nieuwjaar 2017/2018

In UPDATE/407 van 9 december 2017 heb ik al gemeld dat, als gevolg van gezondheidsproblemen de stijl en inhoud van dit financieel/economisch blog, zou worden aangepast. Daarbij nopten familieomstandigheden mij ertoe het Oud- en Nieuwjaarsblog met vertraging de posten. Om gelijk maar met de deur in huis te vallen, ik was al veel eerder van plan om financieel/monetaire van grotere afstand te beschouwen. Ieder weekend weer motiveerde ik de actualiteit vanuit dezelfde aannames. Dit is een goed moment om daarmee te stoppen.

We bevinden ons in een hausse, waarin bomen tot in de hemel gaan reiken. Tot die groep behoor ik niet. Ondanks dat de economische groei grotere stappen voorwaarts zet, betekent dat nog niet dat er geen drempels op de weg liggen. Integendeel zelfs. Ik voel mezelf zeker geen doemdenker, veel eerder een realist: de economie groeit, maar de aanname dat die groei dit en volgend jaar voortgaat deel ik niet. Daarvoor zijn ontwikkelingen in de wereld met een onzeker beeld over de afloop te groot. De ‘rode’ econoom Willem Vermeend schreef daar onlangs over “Een belastingoorlog staat op het punt van uitbreken. Drie landen zijn al aan het fiscale front verschenen: de VS, als de aanstichter, China en Rusland. Europa zit nog te dommelen en gaat deze concurrentieslag verliezen. De fiscale oorlog zal ook de Nederlandse economie raken.” De economie groeit maar de baten gaan niet naar de factor ‘arbeid’, veel meer naar de factor ‘kapitaal’, het grote bedrijfsleden, beleggers, investeerders en speculanten op de financieel/economische markten. Gokkers zijn bereid om nu voor één bitcoin $13.420 te betalen, eerder was er een top >$18.000. Is bitcoin geld? Nee zeker niet, het is meer een soort van fiche dat gokkers in een casino gebruiken aan de speeltafels. De speculanten die erin beleggen zijn geen investeerders noch beleggers. De handel in bitcoins doet mij denken aan het Enron-schandaal, gepubliceerd in oktober 2001, leidde uiteindelijk tot het faillissement van de Enron Corporation, een Amerikaans energiebedrijf gevestigd in Houston, Texas, en de feitelijke ontbinding van Arthur Andersen, een van de vijf grootste audit- en accountantcypartnerships in de wereld. In aanvulling op de grootste faillissementsreorganisatie in de Amerikaanse geschiedenis in die tijd, werd Enron genoemd als de grootste mislukte audit. Aandeelhouders van Enron werden misleid met valse informatie. Een audit is een objectief onderzoek en een evaluatie van de financiële overzichten van een organisatie om ervoor te zorgen dat de records een eerlijke en accurate weergave zijn van de transacties die zij beweren te vertegenwoordigen dat kan ook een bedrijf zijn. Het kan intern door medewerkers van het bedrijf of extern door een extern bedrijf, een accountantskantoor worden gedaan. De aandelen van Enron stegen van het begin van de jaren negentig tot eind 1998 met 311%, slechts bescheiden hoger dan de gemiddelde groei in de S&P 500-index. De aandelen namen echter toe met 56% in 1999 en nog eens 87% in 2000, vergeleken met een stijging van 20% en een daling met 10% voor de index in dezelfde jaren. Op 31 december 2000 was het aandeel van Enron geprijsd op $ 83,13 en de marktkapitalisatie bedroeg meer dan $ 60 miljard, 70 keer de winst en zes keer de boekwaarde, een indicatie van de hoge verwachtingen van de aandelenmarkt met betrekking tot zijn toekomstperspectieven. Ook hier was sprake van handel en beleggingen in ‘lucht’. Vermeent wijst, ondanks de beste economische prestaties in jaren, op tegenvallende ontwikkelingen, die de groei flink kunnen afremmen. Hij doelt “daarbij op onzekerheden in de wereldeconomie, zoals het wisselvallige beleid van Donald Trump, lagere economische prestaties van China en de kans op rentestijgingen. Daarnaast nemen de zorgen toe over de wereldwijde schuldenlast. Deze is opgelopen tot een recordniveau van ruim $230.000 miljard, ongeveer drie keer zoveel als het mondiale bbp. Bovendien zal Europa te maken krijgen met onzekerheden rond de Brexit en een oplaaiende internationale belastingoorlog”. Eerder al kwam aan de orde dat de enorme belastinghervormingen Europa als een mokerslag zullen treffen. “Internationale fiscale advieskantoren hebben de eerste rekensommen al gemaakt en die maken duidelijk, dat mede afhankelijk van het type bedrijf, Amerika na de hervorming, een veel aantrekkelijker vestigingsplaats is dan wat de meeste EU-landen ondernemingen te bieden hebben. Bij de keuze van een bedrijfsvestigingsplaats spelen naast belastingen ook andere factoren een rol waarmee Nederland redelijk scoort, zoals de geografische ligging, het opleidingspeil van de beroepsbevolking, (relatief lage) loonkosten, het politieke en culturele klimaat, onderwijsvoorzieningen enz. Maar de praktijk wijst uit dat veel bedrijven in het huidige digitale tijdperk waarbij verhuizen vaak gemakkelijk is, snel zwichten voor aanbiedingen, zoals uit de VS, om veel minder belastingen te gaan betalen. In Europa staat deze dreiging nog niet hoog op de politieke agenda. Dat moet wel, want vertrekkende bedrijven betekenen minder arbeidsplaatsen, minder economische groei, maar ook minder inkomsten voor de schatkist. Terwijl Europa nog dommelt, is China het nieuwe jaar begonnen met een fiscaal actieplan dat tot doel heeft het vertrek van bedrijven uit China naar de VS te voorkomen, maar ook om ondernemingen uit Europa en de VS aan te trekken. Onder bepaalde voorwaarden wordt het voor investerende buitenlandse bedrijven zelfs mogelijk om in China belastingvrij te ondernemen. Deze Chinese reactie op de belastinghervorming van Trump, belooft weinig goeds voor de wereldeconomie en brengt een belastingoorlog nog dichterbij. Ook Rusland heeft zich al aan het fiscale front gemeld. President Poetin heeft belastingvoordelen aangekondigd voor bedrijven die vanuit het buitenland terugkeren naar Rusland en voor ondernemingen die in zijn land gaan investeren. In de internationale fiscale wereld wordt verwacht dat de komende maanden steeds meer landen met belastingvoordelen voor bedrijven gaan stunten om zo een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn. Daardoor zal dit jaar het wereldwijde fiscale landschap sterk veranderen en zullen bedrijven kiezen voor een vestigingsplaats in een ander land. Op veel internationale fiscale kantoren wordt extra personeel aangenomen om voorbereid te zijn op de sterk toegenomen vraag naar adviezen. Binnen veel grote bedrijven is de agenda voor 2018 aangevuld met het onderwerp (fiscale) vestigingsplaats. Mark Rutte had eind vorig jaar een vooruitziende blik toen hij het grote belang onderstreepte voor Nederland van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.” Ik kom hier later op terug: wie betaalt hier later de rekening van. Vermeent zegt hierover: “Met onze open economie en de vele buitenlandse bedrijven die in Nederland gevestigd zijn, zullen we veel last krijgen van de deze fiscale oorlog. Het risico is groot dat we bedrijven en arbeidsplaatsen zullen verliezen. Afwachten en niets doen is geen optie. Gelukkig heeft Rutte III reeds een verlaging van de vennootschapsbelasting (Vpb) aangekondigd, maar alleen daarmee gaan we het niet redden. Als ons land in de steeds scherpere wereldconcurrentie, waarbij belastingvrijdom voor bepaalde bedrijven zelfs in zicht komt, overeind wil blijven moeten we ons bedrijfsvestigingsklimaat niet alleen fiscaal bezien, maar veel breder. Een mooie uitdaging die snel op de agenda in politiek Den Haag moet worden gezet en moet leiden tot een bedrijfsvestigingsklimaat dat tot de wereldtop behoort. Daarbij gaat het niet alleen om een lagere belastingdruk voor burgers en bedrijven maar om veel meer. Ons onderwijs is onvoldoende gericht op de nieuwe digitale economie (aangeduid als 4.0) en leidt op voor banen van gisteren. Overheden en bedrijven moeten meer nadruk leggen op het toepassen van de nieuwste technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, het internet of things, 3D-printen, blockchain enz. Gebeurt dit niet dan gaan winnaars als bijvoorbeeld Amazon en Google er met de gehele buit vandoor. Voor iedere werknemer, ongeacht leeftijd, moet het mogelijk gemaakt worden dat zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot door permanent deel te kunnen nemen aan om- en bijscholingspramma’s. Het klimaat voor starters en scale-ups moet verbeterd worden; deze bedrijfjes zijn van cruciaal belang voor innovaties en nieuwe werkgelegenheid. Recent heeft Constantijn van Oranje, ambassadeur Startup Delta, daar terecht een pleidooi voor gehouden. Bij onze belastingen moeten we met voorrang de winstbelasting (Vpb) hervormen. De door Rutte III aangekondigde tariefsverlaging is nodig maar onvoldoende. Onze is Vpb is ingewikkeld en draagt er ook toe bij dat ons land door concurrenten en actiegroepen ten onrechte wordt afgeschilderd als een belastingparadijs. Deze belasting dateert uit de oude fysieke economie, aangeduid als 3.0 en het is tijdverspilling de Vpb geschikt te maken voor de digitale economie 4.0. Daarom hebben we al eerder gepleit voor een zogenoemde simpel taks, een winstbelasting zonder aftrekposten waarbij ook vrijstellingen, fiscale tegemoetkomingen en regelingen voor brievenbusmaatschappijen worden geschrapt. Dit levert veel geld op dat wordt gebruikt voor het financieren van een laag belastingtarief van rond de 15%. Met het oog op een efficiënte uitvoering en maximale bestrijding van ontwijking en ontduiking wordt de Vpb-4.0 volledig gedigitaliseerd en gaan we werken met smart blockchain technologie en slimme algoritmen. De bouw van de nieuwe Vpb neemt ongeveer drie jaar in beslag en bij de invoering wordt de huidige Vpb afgeschaft. Met de Vpb-4.0 versterken we niet alleen onze internationale fiscale concurrentiepositie maar zijn we ook af van ‘nepnieuws’ over ons vermeende belastingparadijs.” Vermeent schept hier een paradijselijk scenario. Hij schept een toekomstbeeld waarin multinationals de regie in handen nemen en de baten naar het grote geld schuiven en nog slechts de restjes beschikbaar zijn voor de burgers. Niet langer wordt de democratie geleid door de politiek maar door ‘das Kapital”. De hoofdlijnen komen in handen van geld en economie. En Mark Rutte werkt daaraan mee. Hij bewijst dat zijn beleid niet de belangen van de burgers dient, maar die van het grootkapitaal. Kijk naar het beleid van Rutte II en Rutte III in het Groningen-aardgas beleid.

Inmiddels zien we in de wereld twee kampen ontstaan. Beursexperts die menen dat de kans groot is dat de beurzen dit jaar nog verder kunnen stijgen en analisten die vinden dat de koersen nu eigenlijk al te hoog zijn. Ze verwachten een correctie, wellicht nadat centrale banken de rente gaan verhogen, waardoor het beursjaar 2018 minder goed zal worden dan 2017. Internationale economische denktanks voorspelden dat 2018 een fantastisch jaar zal worden met wereldwijd mooie groeicijfers en ook voor 2019 voorzagen ze vooral signalen die op groen staan. Maar dit optimisme wordt getemperd. De Wereldbank, OESO en het IMF concluderen nu eensgezind dat de economische groei wereldwijd op zijn top zit en zal afzwakken omdat de productiviteitsgroei in de wereld tekortschiet. Overheden en bedrijven moeten veel meer gaan investeren om welvaartsgroei mogelijk te maken. Deze denktanks wijzen erop dat de huidige hoge groeicijfers voor een deel te danken zijn aan het ruime monetaire beleid in de VS, Europa en Japan. Overheden zijn daardoor in slaap gesust en hebben veel te weinig gedaan om de structuur van hun economie te versterken. Ze moeten nu snel, in samenwerking met het bedrijfsleven, met investeringsprogramma’s deze structuur moderniseren en productiever maken. Daarbij is het gewenst dat we terugkeren naar een normaal monetair beleid en de hogere rentevoeten die daarmee gepaard gaan. Om schade aan de economie te voorkomen moet dit geleidelijk gaan. Dat moge deze drie vooraanstaande denktanks wel stellen maar het is voor mij de vraag of een afbouw van de enorme hoeveelheden liquiditeiten wel geregisseerd kunnen worden door de centrale banken en de financiële markten. En hoeveel jaren zijn daarvoor nodig en is de stijging van de rentes wel beheersbaar. Ik geloof daar niet in, ik vrees dat een instorting van het financiële karkas een meer voor de hand liggende optie is. Laat de centrale banken eerst maar eens laten zien hoe ze de cryptocurrencies kunnen vernietigen en hoe de overwaardering van de effectenmarkten kan worden gerealiseerd, zonder al te grote schade aan te richten. Als de monetaire autoriteiten de regie van dat beleid niet strak in de hand kunnen houden zullen de pensioenreserves van U en van mij grote klappen krijgen. Het zou zo maar kunnen dat het wisselvallige beleid van Donald Trump, lagere economische prestaties van China, de kans op rentestijgingen en stijgende olieprijzen de economie negatief gaan beïnvloeden. Ook de wereldwijde schuldenlast kan gaan leiden tot zorgen. Deze is opgelopen tot een recordniveau van ruim $230.000 miljard, ongeveer drie keer zoveel als het mondiale bbp. In Europa krijgen we te maken met onzekerheden rond de Brexit, de Italiaanse verkiezingen, de politieke koers van een nieuw kabinet in Duitsland en de effecten van een internationale belastingoorlog en de positie van belastingparadijzen.

Trouw schrijft: Buitenlandse bedrijven profiteren in Nederland niet alleen van het gunstige belastingklimaat, ook van handelsverdragen wordt gretig gebruik/misbruik gemaakt. Buitenlandse bedrijven maken via brievenbusfirma’s gebruik van Nederlandse handelsverdragen om andere staten aan te klagen. Na de Verenigde Staten werden in de afgelopen dertig jaar vanuit Nederland de meeste claims bij andere landen neergelegd. Het overgrote deel daarvan is afkomstig van buitenlandse bedrijven, die Nederland als claim-hub gebruiken. Dat blijkt uit een rapport dat Milieudefensie in samenwerking met de onderzoeksbureaus TNI, Somo en de niet-gouvernementele organisatie Both ENDS, heeft gepubliceerd. Volgens die organisaties zorgen de Nederlandse handelsverdragen ervoor dat staten huiverig zijn om wetgeving in te voeren waardoor bedrijven schade lijden. Het Nederlandse beleid op het gebied van bilaterale handelsverdragen verleent aan landen en bedrijven de mogelijkheid om ons land de te gebruiken voor fiscaal aantrekkelijke constructies om belastingen te ontwijken ook als medium waar geschillen kunnen worden ‘geregeld’. Als een overheid bijvoorbeeld gaswinning verbiedt of haar financiële sector beschermt door een bank te nationaliseren, en een bedrijf vindt dat het hierdoor winst misloopt, kan dat bedrijf schadevergoeding eisen”, zegt Freek Bersch van Milieudefensie. “Het kan zo als politiek drukmiddel worden ingezet.” Via de zogeheten ISDS-regeling, die in veel handelsverdragen is opgenomen, kunnen bedrijven een schadeclaim bij staten neerleggen. Deze claim wordt vervolgens voor een speciaal tribunaal buiten nationale rechters om behandeld. Dit vonnis is bindend. Meer dan $100 miljard werd volgens de onderzoekers door multinationals via Nederlandse handelsverdragen geclaimd. Hoeveel geld hiervan is toegekend is niet te zeggen: bij de meeste zaken is dit niet bekendgemaakt of werd een schikking getroffen. Milieudefensie baseert zijn publicatie op openbare cijfers van de Wereldbank. Wereldwijd zijn er 817 speciale ISDS-zaken bekend, 96 daarvan zijn aangespannen vanuit Nederland. Alleen vanuit de VS zijn er meer procedures gestart. Het totale aantal zaken ligt volgens het rapport vermoedelijk nog hoger omdat er ook claims worden behandeld achter gesloten deuren. Het voor een tribunaal slepen van een staat door bedrijven neemt de afgelopen jaren sterk toe. Werden in de jaren negentig nog enkele claims per jaar op tafel gelegd, de afgelopen jaren waren dat er jaarlijks meer dan zestig. Van de zaken die via Nederland worden gestart is het overgrote deel afkomstig van buitenlandse multinationals: 84%. Die bedrijven maken gebruik van de bijna honderd uitgebreide handelsverdragen die Nederland in de afgelopen vijftig jaar met andere landen sloot en waarin de ISDS-regeling werd opgenomen. Daarmee is vestigen in Nederland niet alleen gunstig om belasting te ontwijken, maar ook om gebruik te maken van handelsakkoorden. Dat Nederland zo populair is als claimland is volgens Milieudefensie te danken aan de ruime definitie van een investeerder. Bedrijven kunnen zelfs via een Nederlandse brievenbusfirma het eigen moederland aanklagen en zo het nationale rechtssysteem omzeilen. Dat bleek in 2008 toen het bedrijf Rompetrol een zaak aanspande tegen thuisland Roemenië op basis van het investeringsverdrag met Nederland. De kritiek op de ISDS-regeling is volgens Nikos Lavranos onterecht. Lavranos is sectretaris-generaal van denktank EFILA, die zich hard maakt voor behoud van investeerdersbescherming zoals ISDS, en onderhandelde jarenlang voor de Nederlandse overheid over handelsverdragen. Lavranos stelt dat de ISDS-regeling noodzakelijk is om investeerders te beschermen tegen landen die zomaar de regels veranderen waardoor investeerders een grote schadepost kunnen oplopen. Daarvoor moeten bedrijven worden gevrijwaard. Ik denk dan aan de uitvoering van het klimaatverdrag van Parijs waarin afspraken zijn gemaakt ter verduurzaming van het milieu. Fossiele energie moet plaatsmaken voor schone energie (wind, water, zon) en daarvoor moeten steenkoolcentrales worden gesloten. De NAM haalt aardgas uit de grond in Groningen, hetgeen aardbevingen veroorzaakt en schade veroorzaakt aan onder meer woningen. Nu gaat de regering minder aardgas oppompen en maakt de NAM minder winst. Moet de NAM daarvoor schadeloos worden gesteld. Moet de NAM ons land en onze burgers niet schadeloos stellen?

Günter Hannich, schrijft in zijn nieuwsbried over de Bitcoin: “Könnten Bitcoins eine Lösung sein, wenn der Untergang des Euro droht? Ist die elektronische Währung, über die alle reden, vielleicht ein sicherer Ausweg? Natürlich haben einige Zocker mit dem Bitcoin in 2017 und den davor liegenden Jahr viel Geld verdient. Keine Frage. Aber Achtung! Bitcoins könnte zur größten Anlegerfalle 2018 werden. Machen Sie sich klar: Hinter Bitcoin steht nichts, außer einem vagen Versprechen des (unbekannten!) Erfinders!. Während man normale Währungen als Bargeld – unabhängig vom Bankensystem oder dem Internet – nutzen kann, ist man bei Kryptowährungen völlig vom Funktionieren der Technik, speziell des Internets, abhängig. Ein weiteres Problem ist die Gefahr von Hackerangriffen und dem möglichen Verbot durch Staaten. Auch die Anfälligkeit durch Strom- oder Internetausfälle sprechen gegen diese Art von Währungen. Hinzu kommen weitere Unsicherheiten: Der Gesetzgeber könnte den Besitz von Bitcoins beispielsweise für illegal erklären. Dann stünden die Investoren möglicherweise sofort vor dem Totalverlust. Jetzt hat der Präsident der Finanzaufsichtsbehörde Bafin Felix Hufeld vor Kryptowährungen wie dem Bitcoin gewarnt. Seiner Ansicht nach handle es sich hier um höchst spekulative Entwicklungen, die letztlich nur erhebliche Verluste produzieren werden. Dem schloss sich der Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele an und machte klar, dass es sich beim Bitcoin um keine Währung im eigentlichen Sinn handle. Als Wertaufbewahrungsmittel eigne sich der Bitcoin wegen der extremen Wertschwankungen schon gar nicht. Zudem spreche das teure, ineffiziente, ausschließlich vom Internet abhängige Übertragungssystem, der sogenannte Blockchain, gegen eine Eignung als Zahlungsmittel. Bitcoin sind keine Währung – sondern nur eine reine Spekulation. Ich sehe es ähnlich: Bitcoins sind keine Währung, sondern nur ein Spekulationsmittel, hinter dem rein gar nichts, außer die Gier nach Rendite steht. Dass es hier solche Kursexzesse gibt, ist für mich nur ein Zeichen dafür, dass die Spekulation an den Aktienbörsen oder dem Immobilienmarkt inzwischen ausgereizt ist und man sich auf neuen Feldern betätigen muss. Das deutet darauf hin, dass diese ganze Blase schon bald platzen wird. Es handelt sich um eine Blase, die sämtliche relevanten Anlagebereiche wie Aktien, Anleihen und Immobilien umfasst. Dazu kommen jetzt auch noch Exoten wie Bitcoins und sonstige Krypto-Währungen. Das macht deutlich, welche Dimension die Spekulationen am realen und digitalen Finanzmarkt inzwischen erreicht hat. Wenn sich dieses Konstrukt aus Sorglosigkeit, Unvernunft und Gier mit einem Schlag in Luft auflöst, dann wird es kein Halten mehr geben, dann wird das ganze Finanzsystem kollabieren, ohne dass dies die Politiker oder die Notenbanken aufhalten könnten. Dieser Tag der Entscheidung rückt immer näher. Umso wichtiger ist es für Sie, dass Sie aktiv dagegen absichern. Nur eine breite Streuung Ihres Anlagekapitals kann Sie wirklich vor großen Verlusten schützen.

Duitse politici hebben eindelijk een doorbraak bereikt in gesprekken gericht op het vormen van een nieuwe coalitieregering. Een blauwdruk voor formele onderhandelingen werd overeengekomen tussen bondskanselier Angela Merkels christen-democraten (CDU) en hun voormalige coalitiepartners, de sociaal-democraten (SPD). De besprekingen duurden, aaneengesloten, meer dan 24 uur. Ze bereikten overeenstemming over belangrijke knelpunten zoals migratie. Ze zijn van plan de aankomst van asielzoekers te beperken tot ongeveer 200.000 per jaar. De blauwdruk spreekt ook over het maximaliseren van 1.000 immigranten per maand, dat toestemming krijgt om zich bij hun familie te voegen die in Duitsland woont. Mevr. Merkel en SPD-leider Martin Schulz vertelden op een persconferentie dat ze optimistisch waren dat er een nieuwe ‘grote coalitie’ zou kunnen worden gevormd. Het is de vraag hoeveel macht Merkel heeft moeten inleveren om tot dit vergelijk te hebben kunnen komen. Merkel en Schulz spraken van een “nieuwe start” voor Duitsland en de heer Schulz zei dat we in Europa “vastbesloten zijn om de kracht van Duitsland in te zetten”. Ze gaven aan dat een sterker bondgenootschap met Frankrijk in de EU een prioriteit zou zijn. Beiden benadrukten de noodzaak om de “sociale cohesie” van Duitsland te waarborgen. De doorbraak is ongetwijfeld een opluchting voor de kanselier, die mogelijk het vooruitzicht had gezien op nieuwe verkiezingen als de onderhandelingen mislukten. Er is nog geen formele deal. Het waren slechts verkennende gesprekken, gericht op het vaststellen of er een basis is waarop een coalitie formeel kan worden onderhandeld. Voordat de volgende gespreksronde kan doorgaan, moet de SPD het startsein geven voor een speciale conferentie op 21 januari aanstaande. Zelfs als de SPD de onderhandelingen goedkeurt, wordt elk coalitieverdrag bij een poststemming aan de 400.000 leden van de SPD voorgelegd.

Onderstaande data laten zien dat in de afgelopen drie weken een aanzienlijke stijging van de aandelenkoersen en de goudprijs heeft plaatsgevonden. De tien-jarige rente is gestegen van 0,526% naar 0,625%.

©2017 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices d.d. 29 december 2017; week 52: AEX 544,58; BEL-20 3977,88; CAC-40 5312,56; DAX 30 12.917,64; FTSE 100 7687,77; SMI 9381,87; RTS (Rusland) 1154,43; DJIA 24719,22; NY-Nasdaq 100 6396,422; Nikkei 225 22764,94; Hang Seng 29.934,55; All Ords 6167,30; SSEC 3,307.172; €/$ 1,1998; BTC/USD volatile: 13800,00; goud $1302,50, dat is €34.874,62 per kilo; 3 maands Euribor -0,329% (1 weeks -0,378%, 1 mnds -0,368%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,526%; 10 jaar VS 2,4237%; 10 jaar Duitse Staat 0,425%, 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,066%, 10 jaar Italiaanse Staat 1,984%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,219, elders €1,23.

©2018 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices d.d. 5 januari 2018; week 1: AEX 558,16; BEL-20 4097,04; CAC-40 5470,75; DAX 30 13.319,64; FTSE 100 7724,22; SMI 9556,98; RTS (Rusland) 1219,89; DJIA 25295,87; NY-Nasdaq 100 6653,291; Nikkei 225 23714,53; Hang Seng 30.765,50; All Ords 6229,70; SSEC 3,297,06; €/$ 1,203; BTC/USD volatile: 16.557; goud $1318,80, dat is €35.217,77 per kilo; 3 maands Euribor -0,329% (1 weeks -0,379%, 1 mnds -0,369%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,531%; 10 jaar VS 2,4592%; 10 jaar Duitse Staat 0,443%, 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,1%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,249.

©2018 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices d.d. 12 januari 2018; week 2: AEX 561,10; BEL-20 4164,12; CAC-40 5517,06; DAX 30 13.245,03; FTSE 100 7778,64; SMI 9546,61; RTS (Rusland) 1261,07; DJIA 25803,19; NY-Nasdaq 100 6758,541; Nikkei 225 23653,82; Hang Seng 31.363,28; All Ords 6176,80; SSEC 3,428.941; €/$ 1,2187; BTC/USD volatile: 13730,14; goud $1337,40, dat is €35.232,89 per kilo; 3 maands Euribor -0,329% (1 weeks -0,379%, 1 mnds -0,369%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,625%; 10 jaar VS 2,5759%; 10 jaar Duitse Staat 0,532%, 10 jaar CHF (Zwitserse franken) 0,01%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,279, elders €1,32.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.