UPDATE29122012/150 Onvrede over onze maatschappij lijkt alles te overschaduwen

Het Kerstblog heeft wel reacties opgeroepen. Met name over de humanitaire ramp die in Aleppo, ook op dit moment nog, plaatsvindt. Ik zou te weinig gevoel hebben voor de complexiteit van het Syrische probleem. Misschien wilden de politici wel een menselijker aanpak, maar zou daar vanuit hun politieke visie geen ruimte voor geweest zijn. Oké, de suggestie dat de Westerse en Arabische landen maar bezig zijn met het verdelen van de buit, is te hard verwoord, maar ik hou wel staande dat zich daar een humanitaire ramp voltrekt, als gevolg waarvan onschuldige burgers het lijdend voorwerp zijn. Iedereen kijkt toe en niemand steekt de helpende hand toe. Daar wilde ik op het Kerstfeest 2012 aandacht voor vragen. Een ander onderwerp is de voortijdig uitgelekte Kersttoespraak van Hare Majesteit. Wel heel erg slordig en onzorgvuldig van de RVD. De wijze waarop de regering omgaat met de zorgplicht over het embargo dat erop rust, verdient geen schoonheidsprijs. De Koningin zegt in haar toespraak dat de EU ons welvaart en vrede heeft gebracht. Dat is maar ten dele waar. De interne markt heeft veel positieve resultaten opgeleverd, laat dat gezegd zijn, maar heeft ook een crisis opgeleverd, waar we nog niet uit zijn. Ons bedrijfsleven heeft de kansen die zich voordeden benut. Achteraf moeten we constateren dat onze politici 12 jaar lang (kabinetten Balkenende en Rutte) zich hebben gewenteld in de luxe van het succes en zich niet hebben bekommerd over de vraag of de Zuid-Europese landen waarnaar wij exporteerden wel in staat waren de rekeningen te betalen. Pas 3 jaar geleden kwamen we er achter dat er veel te weinig aandacht was geschonken aan de afspraken over begrotingsdiscipline, zoals die zijn neergelegd in het Verdrag van Maastricht (1972) en later uitgewerkt in het Verdrag van Lissabon (2007-2009). Drie jaar geleden, eind 2009, werd duidelijk dat Griekenland kampte met een veel groter begrotingstekort en een hogere overheidsschuld dan ze eerder hadden gemeld. Voor de goederen die ze importeerden en waarvoor geld ontbrak om de rekeningen te betalen werden bij Europese banken, waaronder veel Duitse en Franse, leningen gesloten. Dan ontstaat een domino-effect want soortgelijke problemen hebben ook Portugal, Ierland, Cyprus, Spanje en Italië getroffen. Het gevolg is het ontstaan van de schuldencrisis. De welvaart waarover gesproken wordt in de Kerstrede is, blijkt achteraf, een schijnwelvaart. Een vorm van welvaart die we terug moeten betalen. De goederen die we exporteerden naar Zuid-Europa moeten we nu deels zelf betalen. Eerst leverden we dus de goederen en vervolgens kregen we, middels Brussel, de rekening ook op ons bord. De bezuinigingen van €46 mrd die Rutte II wil doorvoeren, zie het als de prijs die we moeten terugbetalen voor de schijnwelvaart die voortkwam uit de interne markt. Overigens moeten we onze positie in de interne markt niet verwaarlozen, maar we moeten wel kritischer omgaan met de mogelijkheden. Wij dachten dat 'alles wat blonk goud was', maar daarin zijn we hardhandig gecorrigeerd. Die blunder van onze politici kunnen we geen tweede keer maken. De Koningin benoemt ook het begrip 'vrede' als een van de verworvenheden van de EU. Dat is zo, met een kanttekening. We laten dan even buiten beschouwing de oorlog op de Balkan en de zwarte bladzijde uit onze geschiedenis, waarbij 7.000 moslimmannen en -jongens werden vermoord. Ik hoorde tijdens deze Kerst ook Koning Albert zeggen dat we aandacht moeten hebben voor het opkomende populisme in Europa. Hij verwijst daarbij naar de opkomst van rechts in de 30er jaren en we weten hoe dat afgelopen is. Een crisisperiode die gepaard ging met een enorme kapitaalvernietiging, een grote werkeloosheid kende en waarin de opgebouwde welvaart van de 20er jaren als sneeuw voor de zon wegsmolt. Daarover is veel beroering ontstaan. Koning Albert werd een blunder verweten door een verwijzing te maken naar het fascisme en nazisme. Maar dat heeft de Koning helemaal niet gezegd. De Wever c.s. voelen zich kennelijk aangesproken en dat beoordeel ik als positief. Ik zou zelf willen stellen dat de Koning daarvoor door het volk wordt betaald. Als we kijken naar Griekenland zien we daar momenteel dat rechts al 25% aanhang kent. Burgers die zich keren tegen de afgedwongen bezuinigingen van het IMF, de EU en de ECB. Er zijn grenzen waarbinnen ombuigingen kunnen worden uitgevoerd, maar die zijn door de Griekse regering overschreden en dat doet pijn. Wat cijfers: het gemiddelde netto inkomen van een Nederlands gezin is € 29.847, van een Griek is dat 53% minder. De horeca-prijzen zijn veel duurder: wat in Nederland €21,70 kost, daar betaal je €29 (+33%). Wat boodschapjes kosten hier €12, daar €13,55. Benzine en diesel zijn daar een paar cent per liter goedkoper, maar een iPhone 5 is daar 10% duurder dan bij ons. De zuivelprijzen daar liggen 31,5% boven het EU-gemiddelde, de prijzen blijven stijgen, de belastingen gaan omhoog, de lonen daalden dit jaar 8% en de koopkracht loopt steeds verder omlaag. Dat is het klimaat waarin burgers naar rechts verschuiven, naar populistische partijen. Een soortgelijke ontwikkeling zien we ook in Portugal, Spanje en Ierland. Koningin Beatrix spreekt in haar kersttoespraak haar vertrouwen uit in Europa: Europa dat zijn we zelf. Ja, zegt Wilders, die met zijn PVV 14% van de kiezers achter zich heeft in de laatste peiling van de Hond: dat moet zijn 'Europa dat betalen we zelf'. "In zelfvertrouwen kunnen wij aan onze Europese samenwerking blijven bouwen." Ja, dat onderschrijf ik, maar niet tegen elke prijs. Ik citeer uit de Kersttoespraak: “In de wereld van vandaag is eigen vrijheid voor velen het hoogste goed. Mensen moeten zich kunnen ontplooien en mogen hun bestaan zelf vorm geven. Maar zonder saamhorigheid kan een individu zich niet ontwikkelen, verschraalt solidariteit en valt de samenleving uiteen. Er is nu meer dan ooit behoefte aan gezamenlijke waarden als basis voor vertrouwen. In ons land waren gelijkgezindheid en verbondenheid vanouds verankerd in sociaal-culturele verbanden. De verzuiling gaf maatschappelijke zekerheid. Maar die tijd is voorbij en keert niet terug. Toch zien we hoe ook vandaag wordt verlangd naar hernieuwd vertrouwen.” “Vertrouwen kan niet worden opgelegd; het groeit vanuit de gemeenschap zelf. Het vergt geloof in elkaars trouw en betrouwbaarheid. Vertrouwen over en weer maakt de maatschappij leefbaar. Democratie beoogt voorwaarden te scheppen voor regeren op grond van vertrouwen. Onze grondwet geeft burgers gelijke rechten maar vraagt ons ook anderen als gelijkwaardig te aanvaarden en te respecteren.” “In openheid en tolerantie ligt een belangrijke grondslag voor vertrouwen. Door de eeuwen heen putte onze maatschappij kracht uit de aanwezigheid van mensen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verdraagzaamheid heeft ons land sterk gemaakt. De erkenning van waardigheid en gelijkwaardigheid van een ieder is een wezenlijk element van een vreedzame en rechtvaardige samenleving. In het winnen van wederkerig vertrouwen ligt een voortdurende opgave, in het klein en in het groot.” “Nederland is altijd open geweest en verbonden met de wereld om ons heen. Meer en meer heeft dit geleid tot wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid. Het inzicht dat ons eigen welzijn mede afhangt van het leven in andere landen richt de blik naar buiten. Niet in isolement ligt onze kracht maar in saamhorigheid. Dat is de achtergrond van de internationale samenwerking waartoe ons land zich heeft verplicht. Toch lijkt het of onvrede alles overschaduwt. In de crisis die ons nu treft is een klimaat ontstaan waarin wantrouwen de boventoon voert. Bevrijding uit die negatieve instelling begint met het besef dat Europa niet een vreemde mogendheid is maar onze eigen gemeenschap in dit werelddeel. Europa, dat zijn wij zelf. In zelfvertrouwen kunnen wij aan Europese samenwerking blijven bouwen.” De Majesteit laat ons, de premier en zijn kabinet, de politiek en de burgers, in haar spiegel kijken. Ze schept een rustpunt in de onzekerheid van alledag. Bij twee zinsnedes zou ik een kanttekening willen plaatsen en dat is dat 'democratie (=volksheerschappij) beoogt voorwaarden te scheppen voor het regeren van ons land op grond van vertrouwen.' Is dat een van de fundamentele elementen van democratie? Ook als we een premier hebben die wordt neergezet als een ……………., in ieder geval iemand die het met data niet zo nauw neemt (b.v. eigen risico in de zorg van €220 naar €350). Dat kost betrouwbaarheid. De andere is 'Europa dat zijn wijzelf´. De noodzakelijke transparantie over de mate van denken over de mogelijkheden die Europa ons kan bieden, ontbreekt. Daarvoor is een lange-termijn-visie een vereiste en die is er niet. De politiek rommelt maar wat aan. Een stapje vooruit, een stapje achteruit, maar altijd zonder resolute stellingnames. Met een bankenunie met schulddeling, met een politieke unie, met een democratische staatsvorm? Het continent Europa dat wordt aangestuurd door 27 regeringsleiders is geen optie. Voor een federaal Europa, de Verenigde Staten van Europa, is – nog – geen meerderheid te vinden. Dus dat er bij de burgers in dit land een gebrek aan vertrouwen in de regering en in de politiek is, is verklaarbaar. De vraag is: hoe lang hebben we nog tijd om de noodzakelijke knopen door te hakken. Op dit moment is de bottleneck: de wijze waarop de 'schulddeling' wordt geïmplementeerd. In gewoon Nederlands: gaan wij meewerken aan het afbetalen van Griekse, Spaanse, Italiaanse, Portugese, Ierse en misschien ook wel de Franse en Belgische overheidsschulden en bankenhulp? En worden we dan ook geen schuldenland? De Majesteit kreeg 1,1 mln kijkers voor haar Kersttoespraak. Kennelijk is het volk nog steeds van oordeel dat haar toespraak neutraal is en het volk en de politiek laat zien de staat van het land. Laat ik het er maar bij houden dat “onvrede in de maatschappij alles lijkt te overschaduwen”. En dat is de koninklijke vertaling van 'gebrek aan vertrouwen in de politiek'. Tot slot over dit onderwerp een oudejaarsverhaal dat een grootvader in 2050 aan zijn kleinzoon vertelt. Veertig jaar geleden was er een land in Europa dat aan de Noordzee lag en dat 2 grote zeehavens had, waarvan de grootste, gelegen aan de Rotte veel geld verdiende. Dat land was een koninkrijk, het bestond al sinds 1648 toen Willem van Oranje de Noordelijke Nederlanden, die bestonden uit de gewesten Friesland, Gelre, Holland, Overijssel, Stad en Lande (Groningen), Utrecht en Zeeland, afscheidde van de Zuidelijke Nederlanden, die onder Spaanse bezetting bleven. Na de 2e Wereldoorlog werd West-Europa zich bewust dat er een einde moest komen aan de oorlogen die Europa hadden geteisterd. De eerste zet daartoe deden 6 landen, Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux, met de oprichting in 1950 van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Diezelfde oprichters namen in 1957 besluit de Europese Economische Gemeenschap op te richten. Die stond beter bekend als de EEG, die in 1993 opging in de Europese Gemeenschappen. Behalve de oorspronkelijke oprichters waren inmiddels ook toegetreden: Denemarken, Ierland en Engeland in 1973, Griekenland in 1981 en Portugal en Spanje in 1986. In 1990 verandert West-Duitsland in Duitsland, waardoor Oost-Duitsland wordt toegelaten. Deze 12 landen gingen met het Verdrag van Maastricht (1992) over tot de oprichting van de Europese Unie. De interne markt trad in werking op 1 januari 1993. In 1995 traden tot de EU toe Oostenrijk, Finland en Zweden, in 2004 treden toe Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië, in 2007 Bulgarije en Roemenië en in 2013 trad toe Kroatië. Op 1 januari 2002 werd een gezamenlijke munt ingevoerd door de 12 landen die toen de eurozone, de Europese Economische en Monetaire Unie, vormden. In 2007 kwam daar Slovenië bij, een jaar later Cyprus en Malta, in 2009 Slowakije en in 2011 Estland. En toen waren het er 17. De muntunie moest, zoals was afgesproken bij het Verdrag van Maastricht, een stevig bolwerk zijn gedragen op de fundamenten van een politieke unie en onder zware eisen ten aanzien van begrotingsdiscipline. Daar ging het helemaal fout. De interne markt moest een groot succes worden, gesteund door de euro. De politici die dat nastreefden verloren de 'voorwaarden waaronder' volledig uit het oog. Er werd onderling gehandeld in Europa en dat moesten we niet gaan frustreren met regeltjes. De markt moest zijn werk kunnen doen, was het credo. Het gevolg was dat in 2009 een economische en monetaire crisis ontstond. De rijkere eurolanden hadden goederen geëxporteerd naar de armere landen in hoeveelheden die ze niet konden betalen. Maar daar was wel een oplossing voor. De Westerse banken stonden in de rij om de arme landen leningen te geven. Dat liep faliekant af. De Zuid-Europese landen hadden, in de euforie over de interne markt en de gezamenlijke munt, vele jaren op de pof geleefd en kregen daarvan de rekening gepresenteerd in de vorm zware bezuinigingseisen en hogere belastingen. De Noord-Europese landen dachten goede handel te hebben gedaan maar ook zij kwamen van een koude kermis thuis. Eerst hadden ze hun handelspartners goederen geleverd en jaren later moesten ze daarvoor de prijs ook nog betalen, in de vorm van noodhulp, die lang niet altijd kon worden terugbetaald. Het gevolg daarvan was dat de rijkere eurolanden, die zo trots waren geweest over de wijze waarop de interne markt mogelijkheden bood, hun staatsschuld zagen oplopen, die moest worden teruggebracht. Daarvoor waren 2 opties beschikbaar. Optie 1: er gaat gesneden worden in de overheidsuitgaven en de belastingen worden verhoogd. Daardoor komen de begrotingen weer in evenwicht en daalt de staatsschuld vanzelf. Een flut redenering. Er werd over het hoofd gezien dat als de burgers te horen krijgen dat ze minder te besteden krijgen, het vertrouwen wegzakt en de koopkracht daalt. Het gevolg daarvan was dat de werkeloosheid opliep en het land in een negatieve spiraal terechtkwam waardoor de opgebouwde welvaart verdween. Optie 2: ga niet bezuinigen, laat de staatsschuld nog wat verder oplopen en gebruik dat geld om de mensen weer aan het werk te zetten. Dan loopt het begrotingstekort terug en komt de staatsschuld weer in rustiger vaarwater. Maar omdat de toenmalige regering bestond uit neo-liberalen en sociaal-democraten die optie 1 uitvoerden was de geldruimte, die er in 2012 nog was, verdwenen en kon 5 jaar later optie 2 niet meer worden gebruikt. Daarvoor is het gezegde dat de smid het ijzer moet smeden als het heet is. Die aanpak was het gevolg van een oekaze van de toenmalige Duitse bondskanselier. De gevolgen van dat beleid zijn bekend: Het rijke continent Europa raakte volledig gedesoriënteerd in de Nieuwe Wereld: we werden ondergeschikt aan India, China en Brazilië.

Moody's waarschuwt Nederland voor het afnemen van de triple A-status. Alleen een actiever Europa kan Nederland definitief buiten de gevarenzone krijgen, zegt econoom Sweder van Wijnbergen. Voorlopig blijft het bij een waarschuwing van Moody's. Als de kredietbeoordelaar zeker wist dat het mis zou gaan, was de rating wel meteen verlaagd, weet Van Wijnbergen. Maar in de Europese incompetentie herkent Van Wijnbergen zich wel. "Die leidt tot steeds hogere kosten en potentiële besmetting van andere landen en dan komen ze toch echt bij Duitsland en Nederland terecht om het allemaal op te lossen." Nederland dreigt daarmee een hoge prijs te moeten betalen voor het Europese gebrek aan visie. En al zijn de fundamentele zaken in Nederland zo slecht nog niet, maar er zijn nog altijd donkere wolken die een snel herstel in de weg staan. Het blijft lastig balanceren op de dunne lijn tussen het consumentenvertrouwen en de noodzaak om als overheid de broekriem verder aan te trekken. Al betwijfelt Van Wijnbergen of de consument wel te sturen is door de overheid. "De overheid heeft maar heel beperkt invloed op de conjunctuur omdat wij zo'n verschrikkelijk open economie zijn. Het enige wat een beetje direct is aan te pakken is de bouw, maar dit kabinet voert oorlog tegen de woningcorporaties. En dat is zo'n beetje de enige partij die nog iets aan stimulerend werk kan doen." In die zin roept het kabinet zelf de ellende over zich af, zegt de linkse econoom. En dús heeft het kabinet ook de sleutel tot de oplossing. "De Jager heeft ongeveer de helft van het tekort van Wouter Bos weggewerkt en Dijsselbloem is bezig op een redelijk stabiele manier de rest ook weg te werken. Wat dat betreft zie ik Nederland niet van de rails lopen." En daarom zal de kandidatuur van Dijsselbloem als voorzitter van de eurogroep voorlopig niet in gevaar komen. Daar wil ik wel op reageren. Dijsselbloem zal als voorzitter van de Eurogroep niet de Nederlandse belangen kunnen laten prevaleren. De Eurogroep behartigt de Europese belangen en die zullen lang niet altijd parallel lopen met de Nederlandse. De Jager heeft de helft van het tekort van Wouter Bos al weggewerkt. Onzin, van Wijnbergen, er staat nog €30 mrd aan bezuinigingen open uit de periode de Jager. In de periode de Jager hebben we periodes gehad dat de overheid iedere dag €100 mln meer uitgaf dan er binnenkwam. Dat tekort is wel wat teruggelopen maar de staatsschuld stijgt nog steeds en loopt in de periode Dijsselbloem op van 66% bbp naar >70% bbp. Verder zeggen zowel DNB als het CPB dat het begrotingstekort de emu-norm van 3% in de komende 2 jaar niet zal halen. Wij zijn binnen de eurozone gelukkig geen zogenaamd zwak land, maar als de politiek haar beleid van €46 mrd aan bezuinigingen gaat doorvoeren, blijft er van dat rijkere land, niet veel meer over dan toenemende armoede. Vice-premier Asscher van Sociale Zaken is er een voorstander van, op grond van de nieuwe prognoses van DNB en het CPB van deze maand, de emu-norm van max. 3% begrotingstekort te handhaven, ook als het nodig is dat hiervoor nieuwe bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. De politiek is volstrekt de weg volledig kwijt. In het volgende blog daarover meer.

De Spaanse premier Rajoy stelt de verwachting voor economische groei in het land bij. Pas in 2014 zal het economisch beter gaan. Spanje moet nog €150 mrd bezuinigen , zodat er voorlopig geen ruimte komt om hervormingen uit te voeren. Rajoy spreekt met geen woord over 2013. Blijkbaar is de premier inmiddels wat minder hoopvol gestemd. En dan is het nog maar de vraag of het de Spaanse regering in 2014 wel lukt. De uitspraak over groei in 2014 is opvallend, omdat Rajoy tot 2014 150 miljard moet bezuinigen. Het is onduidelijk hoe de premier die bezuinigingen wil combineren met groei. "Hij heeft veel bezuinigd en een bezuiniging is geen hervorming. Het woord 'hervorming' zegt het al; je gaat iets op een andere manier vormgeven, met een visie om er in de toekomst beter op te worden. En daar geeft Rajoy bitter weinig blijk van." De Spaanse minister van economie De Guindos beloofde eerder dat de economie aantrekt in de tweede helft van 2013. "2013 staat om de hoek en de groei wordt vrolijk doorgeschoven naar een jaar later". Dat duidt erop dat de Spaanse regering geen helder beeld heeft over de gezondmaking van de overheidsfinanciën. De Spaanse premier Rajoy kwam een jaar geleden aan de macht met het verhaal dat de werkloosheid de schuld was van de socialistische premier Zapatero. "Na een jaar Rajoy is de werkloosheid in Spanje flink toegenomen, bijna tot 6 miljoen". En dan moet er worden hervormd. Rajoy heeft het over stimuleringsmaatregelen. Maar hoe dan, met al die bezuinigingen op het programma?” Als we heel eerlijk zijn, lijkt het erop dat er maar bitter weinig ruimte is voor hervorming. Rajoy geeft ook weinig blijk van een visie. Sommige andere landen hebben toen zij in problemen zaten, het onderwijs en onderzoek gestimuleerd. Daar moet je het van hebben in de toekomst en juist daar heeft Rajoy gigantisch in gesneden." Recente cijfers bevestigen is dat in de laatste 3 maanden van dit jaar de Spaanse economie verder is gekrompen. De omvangrijke bezuinigingen in het land zetten een zware rem op de Spaanse economie. Die gaat daardoor voor het zesde achtereenvolgende kwartaal achteruit, aldus de Spaanse centrale bank. De eerste schatting van de krimp wordt eind januari bekendgemaakt. De centrale bank wijst op het zwakke consumentenvertrouwen, de slechte verkoopcijfers van detailhandelaren, gemengde ontwikkelingen in de industrie en de aanhoudende malaise in de bouwsector. De Spaanse regering verwacht dat de economie dit jaar met 1,5% krimpt en in 2013 nog eens met 0,5% achteruitgaat. De EU en denktank OESO voorspellen voor volgend jaar een aanzienlijk sterkere krimp, van bijna 1,5%. De dalende koopkracht zorgt er onder meer voor dat de import van Spanje stevig daalt. Daardoor boekte het land in oktober een overschot van €865 mln op de lopende rekening, het overzicht van de betalingen aan en ontvangsten uit het buitenland. Het tekort over de eerste 10 maanden van het jaar slonk tot €14,9 mrd, tegen €31,7 mrd een jaar eerder. DNB meldt dat Nederlandse financiële instellingen, als banken, verzekeraars en pensioenfondsen, in het 3e kwartaal van dit jaar hun financiële belangen in Spanje hebben teruggebracht. Het gaat om in totaal €3 mrd. De Nederlandse financiële sector heeft in totaal in de eurolanden een belang uitstaan van €722 mrd.

De rente van de Europese Centrale Bank (ECB) ligt momenteel erg laag. ,,Banken lenen liever geld bij de ECB dan dat zij geld lenen bij klanten in de vorm van spaargeld. Daarom blijven de spaarrentes dalen''. De gemiddelde spaarrente van een vrij opneembare spaarrekening is afgelopen jaar teruggelopen van 2,41% in januari tot 2,01% op 1 december. Omdat deze rentepercentages lager liggen dan de gemiddelde prijsstijgingen, zien de meeste mensen de waarde van hun spaargeld inmiddels teruglopen. ,,In november bedroeg de inflatie 2,8%. Zeker als een spaarder ook de 1,2% vermogensrendementsheffing moet betalen, kan spaargeld alleen maar dalen in waarde''.

Het Metropole orkest is net voor de gong gered en kan tot 2017 doorspelen. Het Holland Symfonia orkest met 150 musici wordt opgeheven. 45 musici gaan in vaste dienst door in Het Orkest van het Nationale Ballet, dat, naar behoefte, wordt aangevuld met freelance musici. 105 musici komen op straat te staan.

De helft van de ondernemers is voor 2013 optimistisch gestemd. Niet dat de problemen komend jaar al worden opgelost, maar toch ze menen al wat licht in de tunnel te zien. De andere helft blijft pessimistisch gestemd.

De nieuwe Japanse regering van de conservatieve LDP heeft bekend gemaakt het excuus dat Japan 20 jaar geleden heeft aangeboden aan de troostmeisjes , Aziatische vrouwen en meisjes tijdens WOII, die tewerk werden gesteld in bordelen van het Japanse leger, nooit tot seks zijn gedwongen en dat dan ook geen sprake is van 'stelselmatig misbruik' van deze vrouwen, die zogenaamd 'vrijwillig' de hoer speelden. Ook gaat de nieuwe regering de centrale bank aanzetten de deflatie van 0,2% om te zetten naar een inflatie van 2%. Dat als een middel om burgers aan te zetten de koopkracht te vergroten.

Banken krijgen binnenkort meer moeite om de berg Nederlandse hypotheken te financieren omdat verkoop van een pakket hypotheken aan nog strengere regels wordt verbonden. Dat blijkt uit voorstellen van het Basels Comité voor Bankentoezicht. De maatregelen komen op een moment dat de Nederlandse financiële sector juist lobbyt om een eerdere aanscherping van de regels ongedaan te maken. Volgens de nieuwe plannen moeten andere, veelal buitenlandse banken die gebundelde Nederlandse hypotheken willen kopen, tot tien keer meer bufferkapitaal aanhouden voor zo’n belegging. ‘Dit voorstel kan de vraag naar dit schuldpapier ernstig aantasten’, zegt kredietbeoordelaar Fitch. Er wordt rekening mee gehouden dat er in de financiële sector komend jaar nieuwe ontslagen zullen worden aangekondigd.

Het Sociaal- en Cultureel Planbureau schrijft in zijn laatste kwartaalbericht onder meer over de somberte bij de burgers in dit land over hun financiële toekomst, over de burgers die door de crisis sterker georienteerd zijn op ons eigen land en over de taal die politici spreken en die niet begrepen wordt door niet-stemmers. Het SCP meldt ook dat meer mensen in armoede geraken door huurachterstand, gebrek aan geld om het huis in de winter voldoende te verwarmen en om aan voldoende voedsel te komen.

Er zit nog altijd geen schot in een akkoord over de Amerikaanse begroting. Het IMF verwacht dramatische gevolgen als de fiscal cliff in werking treedt. De tijd begint te dringen. Obama is teruggekeerd van een Kerstverblijf op Hawai en heeft inmiddels een gesprek gehad met de leiders van de Democraten en de Republikeinen van het Congres. Obama sprak daarna optimistische woorden over het bereiken van een akkoord. Mocht het onverhoopt toch niet lukken dan gaan de Democraten toch een voorstel in stemming brengen. Het Huis van Afgevaardigden is voor zondag 30 december teruggeroepen van Kerstreces, voor het geval dat ………. Met het consumentenvertrouwen gaat het niet goed. De herziene stand in november bedroeg 71,5, de vertrouwensindicator voor december daalde fors naar 65,1. De consumenten zijn veel somberder geworden omdat ze voor 2013 belastingverhogingen verwachten.

Het laatste blog van dit jaar verschijnt op de laatste dag van dit jaar. Het zal een kort blog zijn met de laatste indices van dit jaar met slechts één onderwerp: een terugblik op 2012. Een jaar met een gebrek aan politieke stabiliteit, van politieke leiders zonder morele en politieke inspiratie, van boodschappen over forse bezuinigingen, oplopende werkeloosheid, dalende koopkracht en een gebrek aan visie over de Europese schuldencrisis en de éénwording van Europa. Over regeringsleiders die de problemen naar voren schuiven, zogenaamd om tijd te winnen, maar feitelijk om geen moeilijke besluiten te hoeven te nemen. Dat was 2012! En kijkend naar de toekomst gaat het over de optimisten, de pessimisten, de realisten en de illusionisten. Over de nieuwe generatie die behept is met het probleem nooit schaarste te hebben gekend aan goederen, waaronder ook voedsel. Maar dat pas over 2 dagen, als we weten hoe het afloopt met de begrotingsafgrond.

Slotstand indices 28 december 2012/week 52: AEX 342,00; BEL 20 2.466,27; CAC 40 3.620,25; DAX 30 7.612,39; FTSE 100 5.925,37; SMI 6.822,44; RTS (Rusland) 1.526,98; DJIA 12.939,11; Nasdaq 100 2.606,36; Nikkei 10.395,18; Hang Seng 22.666,59; All Ords 4.685,30; € $1,3216; goud $1656,30 dat is €40.252,64 per kg.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , . Bookmark de permalink.