UPDATE28052016/326 Ik begin deze keer met de laatste tekst die ik heb geschreven

Over 5 weken eindigt het voorzitterschap van de EU door Nederland. Er is weinig positiefs over te vertellen. Rutte is er niet in geslaagd de rijen in Europa te sluiten. Er rest niets anders dan een falend beleid. Jammer voor Europa dat hij er niet in is geslaagd er het succes ervan te maken dat hij op 4 januari nog voor ogen had. Maar ook in eigen land wordt steeds duidelijker dat een einde van zijn regeerperiode in zicht is. Het wordt met de week duidelijker dat hij dra de handschoen in de ring zal gooien, om het maar eens in wielertermen te zeggen. Vorige week kondigde Zijlstra aan dat de VVD voornemens is een voorstel te doen het VN-Vluchtelingenverdrag op te zeggen en te vervangen door een afgeslankte versie. Deze week komt Defence for Children naar buiten omdat zij van oordeel zijn dat de voorwaarden van het Kinderpardon in strijd zijn met artikel 2 van het VN-Kinderrechtenverdrag, waarin het non-discriminatiebeginsel is vastgelegd. De Nederlandse interpretatie is een schending van de kinderrechten. Het was een prima idee van coalitiepartner PvdA om kinderen die uiterlijk in 2015 ten minste vijf jaar voor hun achttiende verjaardag in ons land woonden. De deal die politiek gemaakt is werd breed gedragen. De VVD fractie zou eraan meewerken, maar wat achter gesloten VVD-deuren (Opstelten/Teeven) werd besloten was ‘we werken zogenaamd mee, maar we maken bij het uitwerken van de voorwaarden deze zo streng dat er vrijwel niemand voor in aanmerking komt. En zo geschiedde. Er kwamen ruim 1300 aanvragen binnen en slechts 100 kregen een verblijfsvergunning. Onder de 1100 afwijzingen komen twee argumenten steeds weer terug. Het eerste is dat kinderen die niet bekend waren in 2010 bij de IND of het COA, worden afgewezen. Dat betekent dat kinderen die bij gemeenten bekend waren, die naar school gingen dan wel deelnamen aan het sociale verkeer, niet in aanmerking komen voor het Kinderpardon. Het tweede argument is dat de ouders en kinderen niet actief hebben meegewerkt aan hun eigen vertrek. Ook als dat naar onveilige landen zou zijn. Prof Kalverboer stelt dat van ouders niet mag worden verwacht dat ze meewerken aan schending van kinderrechten met betrekking tot de ontwikkeling van hun kinderen. De samenleving zou dat moeten belonen en de overheid voor hun beleid moeten terechtwijzen. In ieder geval lopen er procedures waarin kinderen die al >5 jaar in Nederland verblijven, hier op school zitten, hier aan hun toekomst werken, zich ‘Nederlander’ voelen, de taal perfect spreken, die worden uitgezet naar Irak, een ‘onveilig land’ waar ze geen enkele binding mee hebben, de taal niet spreken en geen contacten hebben. De Haagse politiek moet zich schamen dat er een kabinet overeind wordt gehouden die dit beleid wil doorzetten. Volgens hoogleraar prof. dr. mr. Margrite Kalverboer (expertise: jeugdzorg, jeugdasiel, kinderrechten), de nieuwe Kinderombudsvrouw, wordt in het vreemdelingenrecht niet naar het belang van het kind gekeken. “De rechter toetst of de procedure correct verlopen is volgens het vreemdelingenrecht, maar kijkt niet inhoudelijk of de rechten van het kind wel in acht zijn genomen: is dit goed voor een kind, hoe kwetsbaar is het, wat is de sociaal-economische context, hoe ziet zijn toekomst eruit?” Het is schadelijk voor kinderen om na vijf jaar het land te worden uitgezet, zegt hoogleraar Kalverboer. “Maar dat wordt niet in het oordeel meegenomen. Kinderen worden op formele gronden afgewezen. “De VVD zegt dat de overheid het kinderen gunt om te mogen blijven, maar daar staan wetten tegenover die dat onmogelijk maken. Het kabinet is voor de uitwerking van de regels van de definitieve regeling van het Kinderpardon afgeweken van de veel simpeler afspraken die in de politiek daarover zijn gemaakt. Defence for Children vindt de huidige regels te streng. Ik denk dat ze (= de VVD bewindsman Dijkhoff) hopen dat mensen daardoor uiteindelijk vanzelf wel terugkeren”, zegt de Kinderombudsvrouw. Het Comité van de Rechten van het Kind heeft Nederland terechtgewezen over de uitvoering van het Kinderpardon. Zij noemen het een “ernstige schending van kinderrechten” dat kinderen alsnog na vele jaren in Nederland kunnen worden uitgezet naar het land van herkomst. Ook al omdat de overheid mede verantwoordelijk is voor de tijdspanne die nodig voor het scheppen van duidelijkheid over het eindoordeel over een asielaanvraag. Als dat tot resultaat heeft dat een termijn van 5 jaar wordt overschreden kunnen kinderen niet meer worden teruggestuurd naar het geboorteland. Staatssecretaris Dijkhoff van het VVD-ministerie van V&J zei daarover in de Kamer dat de huidige regeling “in balans is en hij geen wijzigingen in de Kinderpardonregeling gaat aanbrengen. Geen socialere versie dus. De bewindsman zegt daarover, om zijn gevoerde beleid van uitzettingen van deze kinderen te verdedigen: “We moeten niet de indruk wekken dat gezinnen die zijn teruggekeerd het verkeerd hebben gedaan”. Politiek ligt de zaak moeilijk want het is maar zeer de vraag of de PvdA-fractie bereid is haar sociale gezicht te laten zien door het beleid van Dijkhoff niet te stemmen, in ieder geval steun daarvoor te onthouden. Het is helder dat hier de VVD achter zit, die wordt gesteund door de PVV. Verder zou van christelijke partijen een duidelijke afwijzing van dit rechtse beleid moeten komen. In ieder geval wordt de positie van de premier er niet ‘vriendelijker’ op. Ook al niet omdat de bestuursrechter, ik meldde dat al eerder, een definitieve uitspraak heeft gedaan over de toekenning van huishoudelijke hulp door gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan mensen die slecht ter been zijn, of kampen met aandoeningen waardoor ze zelf niet meer noodzakelijke klusjes kunnen doen zoals de ramen kunnen lappen, stofzuigen of de badkamer dweilen.  gemeenten zijn verplicht hun bewoners die dat nodig hebben te helpen met de kosten van huishoudelijke hulp. De WMO geeft mensen recht op een zorgvuldige individuele beoordeling van hun aanvraag. Het categorisch afwijzen – onze gemeente doet hier niet aan – of een standaardoplossing aanbieden – onze gemeente levert maximaal x uur huishoudelijke hulp per jaar – is uit den boze. gemeenten zijn verplicht hun bewoners die dat nodig hebben te helpen met de kosten van huishoudelijke hulp. De WMO geeft mensen recht op een zorgvuldige individuele beoordeling van hun aanvraag. In Amsterdam gaat het om 10.000 mensen, die recht op hulp in de huishouding. Die gaat de hoofdstad per 1 juni a.s. weer toekennen. Amsterdam is de eerste grote gemeente die hiertoe overgaat. Landelijk gezien gaat deze uitspraak honderden miljoenen per jaar voor de gemeenten kosten en de vraag is ‘waar haalt het kabinet dat geld vandaan, dat eerder als een onrechtmatige bezuiniging is opgelegd door dit kabinet’? Rutte is nu aan zet ………….. En dan de bonnetjes affaire die deze week een vervolg heeft gekregen door de publicatie van het Tweede rapport Oosting. Het is allemaal nog veel erger dan we hadden aangenomen. De commissie is van mening dat de top van het Ministerie van V&J niet capabel was om te bedenken om een opdracht te geven de zoektocht te stoppen. De topambtenaren worden wel verantwoordelijk gehouden voor het jaren doorklungelen van de bonnetjes-affaire, maar er is geen doofpot wel was er een ambtelijke chaos. Waar veel onduidelijk over blijft is de persoon van de secretaris-generaal Pieter Cloo. Hij komt meerdere malen in het onderzoek naar voren, vanwege het feit dat hij door Opstelten persoonlijk is aangetrokken vanwege zijn grote ICT-kennis, en als duidelijk wordt dat dit een probleemdossier wordt alles doorschuift naar onder meer directeur-generaal Roes. Tijdens zijn ondervraging door de commissie blijkt hij te beschikken over een selectief geheugenverlies. Hij herinnert zich niets meer over deze zaak, ook niet uiterst relevante zaken die hem zouden zijn medegedeeld. De onderzoeksbevindingen roepen bij de Onderzoekscommissie echter wel het beeld op van een cultuur in de ambtelijke top van het ministerie van Veiligheid en Justitie van ‘ieder voor zich, binnen de grenzen van de eigen taak/functie en met het ontbreken van voldoende wederzijdse betrokkenheid en tegenspraak’. Bij de behandeling van het dossier heeft het van 2014 tot het aftreden, op 9 maart 2015, van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven ‘ontbroken aan duidelijke, eenduidige en krachtige regie, en aan goede coördinatie en communicatie’. Er was een ‘gebrek aan daadkracht en eenheid’ Er zijn ook vragen over de positie van de MP. Het lijkt ondenkbaar dat de premier overal buiten is gehouden bij het verloop van dit dossier zeker na het geklungel in de Kamer van minister en partijgenoot Opstelten over een bonnetje wat er wel zou zijn maar dat hij niet aan de Kamer kon tonen. Vertrouw me maar op mijn woord, was een curieuze uitspraak in de Kamer. Geklungel van topambtenaren, geen doofpot zegt Oosting. Ik citeer drie alinea’s uit het Rapport 2 Commissie Oosting: Mevrouw De Bie verzocht MedewerkerVenJ2 de volgende ochtend een nieuwe versie, de 27ste, gereed te maken: ‘Ter afstemming met het Openbaar Ministerie en het ministerie van Algemene Zaken zou ik het graag – nu het ook Hemelvaart is – bijtijds verzenden.’ Niet alleen de woordvoerders van de coalitiepartijen deden suggesties, maar ook het ministerie van Algemene Zaken keek mee bij de opstelling van de brief. Op 6 mei 2014 had mr. A.O. (Albert) van der Kerk, raadadviseur van het ministerie van Algemene Zaken, bij mevrouw De Bie gevraagd naar de uitkomsten van het onderzoek van Van Brummen. Het antwoord van mevrouw De Bie luidde: ‘We hebben op dit moment nog niets ontvangen. Zodra we meer weten, zal ik contact met je opnemen.’ Maandagavond 9 mei 18.44 uur stuurde de waarnemend politiek assistent een nieuw concept naar Van der Steur, het Tweede Kamerlid Dijkhoff, het Tweede Kamerlid Recourt en mevrouw drs. S.T.M. (Sophie) Hermans, politiek assistent van de minister van Algemene Zaken. Inmiddels was de positie van minister Opstelten echter onderwerp geworden van politiek beraad in ‘het Torentje’. Dat beraad leidde vroeg in de avond van 9 maart 2015 tot de conclusie dat zijn positie onhoudbaar was geworden, waarna zijn aftreden volgde. De volgende dag, 10 maart 2015, zou minister-president drs. M. (Mark) Rutte het debat in de Tweede Kamer voeren. Voor hem werd een dossier gemaakt, waarvan de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking voor haar 149 onderzoek een kopie heeft ontvangen. In dat dossier zit niet een fiche dat op 10 maart 2015 is opgesteld en door de betrokken ambtenaren ‘onder de arm’ is meegenomen naar dat debat. En dan laat de MP deze week weten dat hij als minister van Algemene Zaken, van de details nooit op de hoogte is gesteld. AAUW, dat doet pijn, Mark. En dan nog een veeg uit de pan voor de VVD, de VVD-bewindspersonen en het ministerie van V&J, van een maatschappelijke wantoestand, waar de media vrijwel geen melding van maken, maar waarvan het bedrijfsleven en de burgerij veel last en kosten van hebben. Ik heb dat deze week voor het eerst in een zo heftige vorm meegemaakt. Ik praat over cyber criminaliteit. En nog niet eens de grote criminaliteit, maar laat ik zeggen foute links en phishing mails. Ja, het ministerie heeft onder Opstelten al besloten dat er een helpdesk moest komen: www.fraudehelpdesk.nl Een plek waar je fraude kunt melden. Prima, als een beginstap. Maar vervolgens ………………… wordt gemeld dat de fraude toeneemt. En dan …………… zou je denken de overheid, het openbaar ministerie die gaan daarmee aan de slag. Nou vergeet het maar. Er is nog nooit een hacker opgepakt en voor de rechter gesleept. En weet U wat die crimineeltjes, hier en in het buitenland flikken, die jatten je geld van de bank, die blokkeren je browers, waardoor je niet meer je berichten kunt lezen, bij je bankrekening komen en rootkits op je computer plaatsen, waardoor je antivirus software niet meer werkt en je verbinding met de support chat van de beveiligers onbereikbaar wordt gemaakt. En dat doen ze door de toegang naar je paswoord te blokkeren dan wel het paswoord te veranderen. En als je dan naar de fabrikant/leverancier van het operatingsystem gaat krijg je te horen dat ze geen tool beschikbaar hebben waarmee je met een bootable usbstick offline je paswoord kunt herstellen. Niet omdat ze daar technisch toe in staat zijn maar omdat de wetgever dat verbiedt op grond van schending van de privacy. Ja, je gelooft je oren niet als je dat hoort. Als Rutte nou eens ophield te zeggen dat hij het allemaal zo goed meent en dat zijn kabinet het zo goed doet, grijp dan eens in bij V&J, overrule de minister en ga daar eens regelen dat per 1 januari 2017 geen computers e.d. mogen worden verkocht als de fabrikant geen herstelsoftware beschikbaar stelt, waarmee gehackte computers kunnen worden vrijgemaakt van blokkades. Ik stel het idee gratis beschikbaar aan de overheid, als ze het omzetten in wetgeving. En leg het dan gelijk, op je afscheidstoespraak op 30 juni als voorzitter van de EU bij de EC neer. Dan heb je in ieder geval één plusje op je CV over het afgelopen halfjaar. Maar serieus, je kunt beter een einde maken aan je lijdensweg. Ik geloof nog wel dat je inborst goed is, je bent een vlotte prater, je adhoc reacties zijn soms best leuk, maar, Mark, je capaciteiten reiken niet veel verder dan een geschiedenisleraar op het niveau van Middelbaar onderwijs. Je zegt zelf dat je een leider bent zonder visie, zonder perspectief voor de komende generaties, die op zijn liberale idealen denkt te kunnen overleven. Je legt de lat voor jezelf veel te laag omdat je je beperkt tot als een onderhoudsmonteur al jaren niet verder komt dan klusjes op te knappen: je vaart op een neo-liberaal beleid dat de mens niet centraal stelt maar die vaart op het systeem. En als het systeem/de technocraten er niet uitkom(t)(en) dan falen de leiders want missen de noodzakelijke visie waarmee ze verder dan oppervlakkige oplossingen komen. Als ik kijk hoe je met mensen omgaat (ministers niet aanstuurt, maar in het diepe gooit en ze vervolgens laat verzuipen = Opstelten, Teeven, Weekers), met het Kinderpardon, met de uitvoering van het VN-Vluchtelingenverdrag, de VN-Rechten van het Kind, de integratie en de segregatie, de bezuinigingen (teveel en te snel), de zorg voor ouderen en kwetsbaren, de machtsovername in jouw en mijn land door technocraten (als je wilt weten waarop ik doel kijk dan maar naar de geval Linda, in de documentaire Zembla van deze week over het falen van de GGD Breburg, die borderliner Linda willen dwingen dat ze haar leven zelf moet inrichten, maar kan dat niet, zit de hele dag aan de telefoon in de hoop iemand te vinden die hulp voor haar kan regelen, doet meerdere zelfmoordpogingen, wordt vrijwel dagelijks naar de Eerste Hulp van een ziekenhuis vervoerd, maar het ziekenhuis krijgt opdracht van de begeleiders vanuit de GGD om haar weer naar huis te brengen. Ondanks dat die situatie zich regelmatig voordoet trekt het ziekenhuis in Breda niet aan de bel. Dat doen de ambulancebroeder wel, die zien een vrouw in grote geestelijke nood, ook de politie is ervan op de hoogte, de medeflatbewoners, de halve stad. De politie moet xtig rapporten hebben rapporten geschreven en dan vraag ik me af waarom heeft de burgemeester hier de Inspectie zegt van niets te hebben geweten. Op Oudejaarsdag 2015 heeft deze jonge vrouw zelf een einde aan haar lijdensweg gemaakt, terwijl de bewoners van de appartementen toekeken. En de overheid heeft er niets van geleerd. De Inspectie gaf aan de GGD Breburg zelf opdracht de zaak te onderzoeken en ……………………………… die waren zeer tevreden over het door de verantwoordelijke psychiaters gevoerde beleid. Door de bezuinigingen kan aan de mensen rondom haar in de getuigen die in de flat woonden geen traumahulp worden aangeboden. Voelt U en Uw ministers zich hiervoor verantwoordelijk? Gaat er nu misschien over een jaar iemand uit Uw kringen naar de ouders toe, naar de ambulancebroeders, naar de politieagenten, naar het ziekenhuispersoneel naar al de mensen die er trauma’s aan hebben overgehouden om te vertellen dat hier grove fouten zijn gemaakt, dat de burgemeester en zijn wethouders zijn ontslagen, dat de verantwoordelijke ziekenhuisdirectie is opgestapt, dat de commissaris van Politie is weggestuurd, dat de directie van de betreffende GGD op non-actief is gesteld lopende het justitiële onderzoek en dat alle psychiaters van de begeleidingsgroep zijn ontslagen. En wat er is gebeurd met de mede-verantwoordelijke bewindsmannen en -vrouwen op VW&S en BZ&KR. Het is de allerhoogste tijd dat duidelijk wordt dat het in dit land om mensen draait, niet om geld alleen en al helemaal niet om systemen. En om er ook een einde aan te maken ‘je gebrek aan visie maakt het ongewenst dat je nog een dag langer op je zetel blijft zitten. Dit land verdient beter.

In het vorige blog heb ik geschreven: “De Europese Centrale Bank zelf ‘zei vorige’ week zich zorgen te maken over het gebrek aan daadkracht in veel eurolanden waar het gaat om structurele hervormingen die de economie sterker maken. De Europese Commissie dringt bij individuele landen wel aan op hervormingen, maar doet dat volgens de ECB kennelijk niet overtuigend genoeg. De centrale bank erkent dat veel landen stappen hebben gezet, met name op het gebied van arbeidsrecht, maar vindt dat meer hervormingen noodzakelijk zijn en dat die meer prioriteit verdienen dan ze nu hebben. De ECB ziet hier over het hoofd dat de uitvoering van de EMU regels door de Europese Commissie en Europese regeringsleiders (onder aanvoering van Merkel), zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon (1992) betreffende de werking van de Europese Unie, de remmende factor zijn voor de uitvoering van economische hervormingen/investeringen in de toekomst. De kernwaarden van de Europese Unie moeten worden heroverwogen waarbij de politieke fundamenten moeten worden gestructureerd. De politieke leiders moeten stoppen de grote problemen waarmee Europa wordt geconfronteerd op andermans bordje te deponeren: economische problemen bij Draghi, de vluchtelingen problematiek bij Erdogan, onze verdedigingstaken bij de NAVO (=de VS), de fiscale belastingontwijking/ontduiking bij de OESO. Er is alleen nog één onderwerp dat nog problematisch: hoe onderdrukken we vanuit Brussel de verrechtsing in grote delen van Europa. Hoe verdient de politiek weer het vertrouwen in haar beleid en krijgt het volk weer de indruk dat hun belangen worden behartigd? Ik spreek dan over het manco aan een Europees sociaal en maatschappelijk herkenbaar beleid.

Aan de ene kant ben ik van mening dat Draghi zijn monetaire beleid moet ombuigen omdat voortzetten de problematiek alleen maar groter maakt, aan de andere kant levert een vertrek van Draghi mogelijk ook niet het gewenste resultaat. De problematiek ligt in Brussel en bij de regeringsleiders en parlementen van de 28 EU-lidstaten. De lidstaten moeten zich ondergeschikt maken aan hogere doelstellingen, die de nationale belangen overstijgen.” Ik heb daar nog eens over nagedacht en mij afgevraagd of Draghi wellicht geen briljant spel speelt met zijn alom ‘als chaotisch beoordeeld monetaire beleid’ door op deze wijze de Europese politiek op korte termijn te dwingen rigoureus in te grijpen in de wankele fundamenten van de Europese Unie en daarmee de grote problemen, waarmee de EU worstelt, in beweging te zetten (met of zonder Merkel, Rutte en Hollande).

Merkel was maandag in Ankara en heeft Erdogan duidelijk gemaakt dat vrije visa voor de Turken waarschijnlijk niet per 1 juli worden ingevoerd. Eerst moeten de Turken aan alle 72 voorwaarden hebben voldaan. Verder heeft Merkel haar ongenoegen kenbaar gemaakt aan Erdogan dat zij het volstrekt oneens is met het parlementaire besluit van de Turken dat met een ruime meerderheid heeft gestemd voor de afschaffing van de parlementaire onschendbaarheid. De mening van de Turken daarover is dat áls de Europese Unie met twee maten blijft meten in de onderhandelingen met Turkije, de unie alle afspraken met Ankara op het spel zet. Dat zei Yigit Bulut, een belangrijke adviseur van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Turkije zou zelfs de douane-unie met de EU willen opzeggen als Brussel niet tot inkeer komt. Hij verklaarde ook dat de Turkse regering voortaan meer aandacht wil gaan schenken aan de rol van de defensie-industrie in de economie. De EU en Turkije sloten dit voorjaar een akkoord over de opvang van vluchtelingen, maar dat staat op losse schroeven. Turkije weigert aan de voorwaarden te voldoen voor de beloofde afschaffing van de Europese visumplicht voor Turken. Komt er geen visumvrij reizen, dan is het hele vluchtelingenakkoord volgens Ankara zo dood als een pier. In Brussel wordt deze retoriek afgedaan als ‘podiumpraat’, aan de vergadertafels gaan de gesprekken gewoon door en voldoen de Turken, in een lager tempo dan gewenst, aan de Europese eisen. Een andere zaak is het bekend worden van de uitslag van de presidentsverkiezingen in Oostenrijk. In het vorige blog heb ik aandacht geschonken aan het ongenoegen in Brussel en bij meerdere West-Europese leiders over het extreem rechtse stemgedrag van de Oostenrijkers. Na het tellen van de stemmen zondagavond krijgt volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken Norbert Hofer, de kandidaat van de rechts-populistische partij FPÖ 51,9% en de Groene politicus Alexander Van der Bellen 48,1%, dat later in de media werd gecorrigeerd naar fifty-fifty. Achteraf kwam weer naar buiten dat de pro-Europese van der Bellen een achterstand zou hebben van 144.000 stemmen. Na telling van de 700.000 poststemmen maandag bleek de Groene kandidaat van der Bellen ineens 31.026 stemmen meer te hebben dan zijn extreemrechtse anti-Europees georiënteerde tegenkandidaat Hofer. Zondagavond ging het nog of de laatste 3000 stemmen naar ‘pro-Europa’ dan wel naar ‘tegen-Europa’ zouden gaan. Deze uitslag roept vragen op of en op welke wijze deze verkiezingen zijn ‘gecontroleerd’ door door onafhankelijke verkiezingswaarnemers als die van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Gezien de ervaringen uit het verleden zou Hofer kunnen rekenen op het merendeel van de poststemmen, die uit het land komen, uit de bergen, waar stemmen in stemhokjes niet mogelijk is. Het is bekend dat deze inwoners zouden gaan kiezen voor de presidentskandidaat die de traditionele Oostenrijkse waarden en culturele gebruiken wil behouden. Nu blijkt uit de uitslag van de poststemmers is dat Hofer slechts 262.500 stemmen heeft gekregen van de 700.000. Dat roept veel vragen op. Ik zou bijna willen schrijven ‘hier zijn stemmen gemanipuleerd’, maar door wie? Als ik de 2 kandidaten naast elkaar zet zie ik een actieve ogende veertiger met een programma voor behoud van de Oostenrijkse eigenheid en een 72 jarige, straf rokende, zich noemde een Groene politicus maar in feite een conservatief van de oude orde. Een man zonder charisma, maar wat veel erger is een van de fanatiekste voorstanders van het Brusselse Europa, die uitspraken doet zonder enig realisme voor de huidige ontwikkelingen. En die man, die helemaal geen Groene is, veel meer een VVDer, die een land dat in grote verscheidenheid heeft gestemd, moet gaan samenbrengen. Een man die op handen wordt gedragen door de Brusselse technocraten. Het belang van Brussel en de toekomst van Europa wordt zo hoog gesteld dat een ingrijpen van de Europese politiek in de verkiezingsuitslag tot de mogelijkheden behoort. Zoals ik de uitslag nareken zijn er ca 200.000 stemmen naar van der Bellen gegaan waarvan de herkomst niet aanwijsbaar is. De Oostenrijkse regering heeft een hertelling laten uitvoeren op 4 plaatsen. Een reactie daarvan heb ik niet zien passeren. De reacties uit Duitsland, den Haag en Brussel wijzen met groot enthousiasme naar de grote wijsheid van het Oostenrijkse volk. Hoe komen ze erbij, alsof ze een overwinning in Brussel hebben bereikt. Ik zou daarom voor een herstemming door een onafhankelijke organisatie opteren. Ik ben niet voor een rechts-radicaal beleid, wel voor een beleid waarin de burgers in een democratie het laatste woord hebben. Ook als dat betekent dat hun voorkeur gaat naar een beleid waar de technocraten in Brussel niets mee kunnen in hun opbouw van een Nieuw Europa, daar geen plaats meer is ingeruimd voor regionale culturele voorkeuren.

Europa komt onder steeds grotere druk te staan van partners, die de druk opvoeren, dan wel afhaken. Neem Erdogan die reageert op de mededeling van Merkel in Ankara dat de EU de visumplicht voor de Turken pas gaat afschaffen als Turkije aan alle 72 gestelde voorwaarden heeft voldaan, met het dreigement dat Turkije geen vluchtelingen meer terug zal nemen totdat de Europese Unie stappen zet op het gebied van visumvrij reizen voor Turken. Is het einde van de Vluchtelingendeal in zicht. Ik vrees dat Merkel en de Brusselse technocraten een buiging zullen moeten maken. De Turken zeggen dat er pas dan volgende stappen kunnen worden gezet. Volgende afhaker in de rij is de ECB die Opnieuw aan de bel trekt richting de Europese regeringsleiders. Hij waarschuwt dat de markt kwetsbaar blijft, vooral door de lage economische groei en schuldenberg die landen hebben opgebouwd. Volgens de centrale bank is de rust deels te danken aan de maatregelen die de bank in maart aankondigde. Ook betere macrocijfers versterkten het vertrouwen. Maar de relatieve rust kan snel weer omslaan, vooral door slecht nieuws uit opkomende markten of op het gebied van grondstoffen. De ECB waarschuwt in het bijzonder voor politieke risico’s, die volgens de bank, in bijna alle eurolanden de afgelopen jaren opbouwden. Hoe verdeelder de politiek in een land is, hoe kleiner de kans is dat er werk gemaakt wordt van structurele hervormingen. Die zijn juist hard nodig om de trage groei aan te jagen. Overeenstemming van de Eurogroep met het IMF is er nog niet. Ze zetten het IMF zwaar onder druk gezet met een compromis over een Griekse schuldverlichting. De ministers spraken samen met het IMF af concrete, technische correcties te nemen voor de korte termijn die de last houdbaarder moeten maken. Daarnaast komt er verdere schuldverlichting aan het einde van het programma, in 2018, als dat ook daadwerkelijk nodig blijkt te zijn en Griekenland zich heeft gehouden aan de afgesproken doelstellingen. Dan kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar langere looptijden of lagere rentes. Kwijtschelding is geen optie. Op nog langere termijn toonden ze zich bereid klaar te staan voor Griekenland, maar verder dan een politieke belofte kwam het niet. Mede omdat het lastig is te voorspellen hoe de (Griekse) economie zich ontwikkelt op langere termijn. Daarover kan ik kort zijn: met de strop om de hals van de Eurogroep en de vluchtelingen die Europa daar heeft gedropt zal de Griekse economie zich niet naar verwachting ontwikkelingen. Zo zullen de inkomsten uit de toeristensector ver achterblijven bij de verwachtingen. Met de besluiten die deze week zijn genomen (of eigenlijk niet zijn genomen) wordt alleen de strop maar verder aangetrokken. Dijssel c.s. hebben niet in de gaten dat hun beleid de eurozone en de ECB gigantische verliezen, met of zonder oorlog, zal bezorgen. Mijn advies: breng een jarenlange pauze aan voor de Grieken waardoor ze even geen aflossingen en geen rentebetalingen op hun schulden aan de schuldeisers behoeven te betalen en die ruimte kunnen gaan gebruiken op om hun economie op te bouwen. Haal de 53.800 vluchtelingen uit Griekenland weg en verplaats die elders in Europa onder de regie en verantwoordelijkheid van de EC. Daardoor kan Griekenland nog een graantje meepikken als een gastvrij toeristenland. Wat de financiële technocraten van Dijssel bedacht hebben dat ze niet de strop, die regelmatig wordt aangetrokken door hen, bij de Grieken afnemen, maar dat ze de Griekse schuld met een uitkering van €10,3 mrd gaan verhogen. Dat is een vreemde zaak. De Grieken moeten deze zomer €3,6 mrd, volgens de informatie waarover ik beschik, aan de ECB aflossen, daarvoor hebben zij een uitkering gevraagd. Later werd in Brussel gesproken over €5 mrd, maar nu wordt ineens meer dan het dubbele betaald. De vraag is ‘waar dat verschil voor nodig is’? Het zal toch niet zo zijn dat de Eurogroep dat hogere bedrag aan de Grieken leent opdat de Europese Commissie de Grieken financieel niet tegemoet hoeft te komen vanwege de 50.000 vluchtelingen die daar opgesloten zitten vanwege de blokkades op de Balkan het het zwakke beleid van Brussel en de regeringsleiders. Het is een gotspe als Griekenland een lening zou moeten sluiten om de kosten van ‘brood, bad, bed, opvang en zorg’, van deze vluchtelingen (omdat de opgelegde Brusselse procedures niet werken en EU-lidstaten de doorstroom en opname van vluchtelingen blokkeren) te kunnen betalen. De technocraten van de Eurogroep met Dijssel en consorten zijn technocraten met een heel beperkte kijk op financiële problematiek. Het Griekse drama is daar een tastend voorbeeld van. Daar worden eisen op tafel gelegd, met grote sociaal maatschappelijke gevolgen, waar geen toets over heeft plaatsgevonden over de gevolgen voor die samenleving. Hier staat ‘nemen’ centraal in plaats van ‘geven en nemen’ dat de leidraad voor de solidariteit binnen de Europese Unie zou moeten zijn. De besluitvorming van de Eurogroep moet op de schop, de fundamenten moeten worden herbouwd en de bemanning moet worden vernieuwd. Ook de Eurogroep moet een sociaal gezicht worden en het aantal technocraten moet worden uitgedund. Daarnaast zou de Europese Raad toezicht moeten houden op de besluitvorming van de Eurogroep en die moeten toetsen aan Europese normen en waarden. Ik wil het maar een keer gezegd hebben opdat niemand mij achteraf ervan kan betichten dat ik het allemaal wel wist maar nooit aan de noodrem heb getrokken. Indien, als gevolg van deze besluiten, het IMF afhaakt, zijn de gevolgen hiervan niet te overzien, want Europa / de eurozone moet dan een kar trekken waarvoor het hen ontbreekt aan de nodige know-how. Daarbij komt dat op het moment dat de financiële markten hun garanties van de 18 eurolanden gaan incasseren die zij in handen hebben tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen, er een complete chaos zal uitbreken in Brussel en in de eurolanden, want niet alleen de leningen waarvoor de eurozone garant staat ook de vorderingen die de ECB en het IMF hebben zullen in Brussel aan de bel trekken. Het gevolg zal zijn een gigantische geldvernietiging, een waardevermindering, niet alleen van vastgoed maar ook b.v. van kunstvoorwerpen, wellicht een sterk stijgende inflatie en stijgende rentetarieven (hetgeen dan weer) de sterk gestegen nationale overheidsschulden onbetaalbaar voor de bevolking zullen maken. Ik hoop dat het bij een doemscenario blijft, maar het komt wel steeds dichterbij door het prutswerk van de ministers van Financiën van de 19 eurolanden en de Brusselse technocraten. Ik zeg het toch al weet ik dat het tegen dove mans oren is ‘gebruik je gezond verstand en handel daarnaar. Het gaat om mensen en de volgende generaties en jullie, Brussel en de Europese politici, maken er een chaos van’. Opnieuw komt er boven tafel dat de Brusselse autocratie opnieuw een Euroland zwaar onder druk zet. Na alles wat de Grieken al opgelegd hebben gekregen aan onbespreekbare eisen, nu slaat Brussel opnieuw toe. In dit land waar 2500 jaar geleden de eerste vormen van démos, het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het Oude Athene, waar het volk zich daarover al uitsprak, die worden nu de les gelezen en onder druk gezet door ambtenaren in Brussel dat de Rechters van de Beroepscommissie die beroep in asielzaken van vluchtelingen van Syriërs, Afghanen, Iraniërs en Perzen afhandelt en die de klagers in 5 zaken al in het gelijk heeft gesteld. Ze hoeven niet terug naar Turkije. Er liggen nog stapels beroepszaken te wachten. De Griekse rechters moeten zich van Brussel houden aan de afspraken die daarover in Brussel met de regeringsleiders zijn gemaakt en zijn uitgewerkt in de Vluchtelingendeal met Turkije. Er is echter een andere partij die de rechten van de vluchtelingen heeft vastgelegd in het VN-Vluchtelingenverdrag en die zegt dat vluchtelingen niet naar een onveilig land mogen worden uitgeleverd. En laten die Griekse rechters dat nu hebben laten meewegen in hun uitspraak. Op dit moment is de verwachting dat die rechters de Brusselse opdrachten naast zich neer zullen leggen. Tenzij natuurlijk Brussel de geldkraan weer dichtdraait, maar dat zou wel heel dom zijn. Merkel gaat ook hier diep door het slijk. Er wordt niet meer naar haar bevelen geluisterd en dat betekent, in militaire termen, het einde van de veldslag.

De economische groei in de eurolanden is deze maand afgezwakt tot het laagste niveau sinds begin vorig jaar. Verbeteringen in Duitsland en Frankrijk werden daarbij tenietgedaan door een verzwakking in andere eurolanden. In de industrie van de eurolanden zwakte de groei deze maand licht af, de dienstensectoren gingen in hetzelfde tempo vooruit als in april. Door die combinatie zakte de graadmeter voor de economie van de eurozone marginaal, van 53 naar 52,9. Dat wijst nog wel op groei. De cijfers geven aan dat de robuuste groei van de eerste drie maanden van 2016 dit kwartaal niet wordt doorgezet. Op basis van de jongste uitslagen rekenen de onderzoekers op een plusje van slechts 0,3% voor de eurozone als geheel.

Griekenland krijgt èn vers geld èn hulp bij het houdbaar maken van zijn enorme schuldenberg, dat zijn de ministers van Financiën van de negentien eurolanden (de eurogroep) na lang beraad met als waarnemers de ECB en het IMF overeengekomen. Onder druk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stond de schuldenberg ook op de agenda van het overleg. Het fonds wil pas financieel gaan bijdragen aan het pakket als er serieus werk wordt gemaakt bij het verlichten van de schulden van Griekenland. Alles draaide erom om het IMF aan boord te krijgen. Met een positieve aanbeveling wordt dit gesloten akkoord voorgelegd aan het bestuur van het IMF, dat op zijn vroegst later dit jaar, een definitief besluit moet nemen over deelname, zei Dijssel. Vergis je niet! Dit is verregaand”, zei de eurogroepvoorzitter na afloop van de vergadering over de schuldverlichting. Hij wees erop dat de ministers tot het politiek haalbare “uitgerekt” zijn om tot een deal te komen. Dijsselbloem noemde de deal dan ook een “doorbraak” en een “,nieuwe fase”. Dat kunnen we in Brussel wel vinden, maar hoe is het voorstel in Washington overgekomen? Stapt het IMF nu in de boot of toch maar niet? Een dag na het overleg in Brussel met de Eurogroep is daar nog steeds twijfel over, ondanks dat Dijssel zich daar optimistisch over uitsprak. Na intern beraad in Washington zegt het IMF nu ‘ dat het “niet klaar” is om de gewenste financiële bijdrage aan het pakket (hier wordt bedoeld het Derde Noodplan aan de Grieken 2015-2018 vaan €86 mrd) te leveren’. Ze vinden de afspraken die de Eurogroep daarover een dag eerder had gemaakt niet concreet genoeg. Het IMF bestuur zal op zijn vroegst einde dit jaar daarover vergaderen. Het wachten is dus op Duitsland, die door de knieën zal moeten. Het wordt nog spannend hoe het verder gaat met de machtsstrijd van Merkel met Erdogan, Wolfgang Schäuble tegen het IMF en de EC/de Brusselse dictatuur tegen de Griekse rechters van de Beroepscommissie. Ik denk wel te weten wie dit gaat winnen. 

Het kabinet is zeer nerveus over het referendum in het Verenigd Koninkrijk volgende maand, over een vertrek uit de EU. „Ik maak me er heel grote zorgen over”, zegt premier Rutte tijdens een rondreis langs Europese regeringsleiders. Hij vreest dat een ’Brexit’ ingrijpende gevolgen heeft voor het Nederlandse bedrijfsleven, omdat veel ondernemers handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Het referendum is in de laatste week van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Een Brexit zou een domper zijn voor het tot nu toe tamelijk succesvol verlopen voorzitterschap. Wie doet zo’n uitspraak? Als we kijken naar het autocratisch gedrag van Brussel en de Europese leiders, kan ik mij voorstellen dat de Britten bij zichzelf denken waarheen beweegt het continent zich. Handel met ze prima, maar verder moeten we onze handen vrij houden.

Ze zullen zich ook afvragen wat de gevolgen zullen zijn van de transparantie die Brussel de EU-landen wil opleggen bij het aangaan van lidstaten van geheime fiscale transacties van belastingontwijking in de zogenaamde Belastingparadijzen. Brussel wil, mijns inziens terecht, deze transacties ontmoedigen en af van de finale kwijting die ze verlenen aan alle landen waarmee ze een belastingverdrag hebben gesloten. Dat betekent dat een buitenlands bedrijf hier niet tegen 0,5% de opbrengsten van zijn royalties kan afkopen en dan in het thuisland gevrijwaard is van het daar geldende tarief van 24%. Verderop in dit blog schrijf ik over een jonge vrouw, genaamd Linda, die afgelopen Oudjaar zelfmoord met voorbedachte rade pleegde omdat de vrouw niet in staat was een zelfstandig op te bouwen op een flatje en niet langer werd opgenomen in een inrichting. Daar daar was zij niet toe in staat en werd door een technocraten in de psychiatrie veroordeeld zelf maar een einde aan haar leven te maken. Zij is de huidige Jeanne d’Arc van de Nederlandse Staat. Zij werd het slachtoffer van het systeem terwijl iedereen toekeek en niemand een helpende hand uitstak. Dat is ook het beeld waarin Europa zich ook bevindt en dat schrikt af.

Een heel negatief bericht over de solidariteit binnen de Europese Unie in acht genomen dat de voorzitter van de Europese Commissie een oud-minister van Financiën en premier was in Luxemburg toen het belastingparadijs daar werd ingericht en later voorzitter van de Eurogroep. Dit kun je geen voorbeeldfunctie noemen, zeg ik tegen Jean-Claude Juncker. Luxemburg blijft namelijk doorgaan met geheime belastingafspraken met grote bedrijven. In het groothertogdom kunnen ondernemingen sinds kort ‘mondelinge’ afspraken maken met de fiscus, meldt de Belgische zakenkrant De Tijd. De Luxemburgse fiscus geeft dan groen licht voor aantrekkelijke belastingconstructies, maar bedrijven en hun belastingadviseurs krijgen deze afspraken niet mee op papier. Zij moeten er dan op vertrouwen dat Luxemburg zich aan de afspraken houdt. De gang van zaken in Luxemburg is tegen het zere been van de Europese Commissie, die oneerlijke belastingafspraken met grote ondernemingen wil aanpakken. Het land wil zelf niet reageren op de onthullingen. Onder meer FedEx, Ikea en Pepsi hoefden eerder minder belasting te betalen dankzij afspraken met Luxemburg.

Ik las een ingezonden brief van Tieme Meints, die reageerde op de aankondiging van Halbe Zijlstra dat de VVD het Vluchtelingenverdrag wil opzeggen en er voor Nederland een afgeslankte versie van maken. Tieme omschrijft de huidige waarden in Nederland met een neo-liberaal beleid als ‘trots, koppigheid en zelfvertrouwen’ en noemt dat ‘onderbuikwaarden’. De eigenlijke Nederlandse waarden van de Christelijk/Joodse samenleving benoemt hij als ‘naastenliefde, respect, solidariteit, gerechtigheid en barmhartigheid’. Het motto van nu benoemt als “we doen alles om het zelf maar goed te hebben” en we trekken ons zo weinig mogelijk aan van wat er elders in de wereld gebeurt. Ook als we daarvoor vluchtelingen uit een oorlogsgebied als Syrië aan onze deur voorbij laten gaan.

De topman van de grootste bank van Italië UniCredit kondigde deze week zijn vertrek aan, onder druk van ontevreden aandeelhouders, werd gemeld. Maar het werd niet bevestigd.

De bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie is afgelopen maand iets minder hard gegroeid dan een maand eerder. De index die de bedrijvigheid weergeeft, kwam uit op een voorlopige stand van 50,5, tegen 50,8 in april.

De Nederlandsche Bank legt ASR een boete op van €350.000 voor een verkeerde berekening van het toetsingsvermogen bij dochter ASR Bank. ASR Bank had volgens de toezichthouder in januari en februari 2015 een te lage solvabiliteit (onder de vereiste 8%) doordat de dochter van ASR niet de achtergestelde leningen van haar toetsingsvermogen afhaalde. Dat was juist wel verplicht. De boete volgt na een eerdere verplichting van DNB om voor 18 maart 2015 de aanbevelingen van de toezichthouder op te volgen om de achtergestelde leningen van financiële instellingen op de juiste manier mee te nemen.

Volgens Shinzo Abe ligt opnieuw een wereldwijde economische crisis op de loer. Dat zei de Japanse premier na afloop van het overleg tussen de zeven grootste industrielanden, de G7, in Japan. Volgens Abe zijn er parallellen te trekken met de crisis die in 2008 volgde op het faillissement van Lehman Brothers. Abe doelde onder meer op de vooruitzichten voor de wereldeconomie. Volgens hem blijft de groei achter bij de potentie terwijl de risico’s aanhouden, onder meer door een vertraagde groei in opkomende economieën. Abe benadrukte de noodzaak van beleidsreacties. Die moeten klaarliggen, mochten ze eventueel nodig zijn. De waarschuwing van Abe werd niet opgenomen in de slotverklaring van het G7-overleg. Daarin werd ‘slechts’ gesteld dat de landen de veerkracht van de economieën hebben versterkt waarmee een nieuwe crisis moet worden voorkomen. Toch nog wat rozen over de materie gestrooid.In feite werden er geen belangijke besluiten genomen. Iedereen werd te vriend gehouden en dat alleen al was voldoende om de aandelenkoersen aan te jagen. Aan het begin van deze G7 hadden de grote zes China gewaarschuwd zijn vingers af te houden van de betwiste eilandjes in de Zuid-Chinese Zee. De Chinezen reageerden alert: “Wie hebben daar belangen bij, wij of jullie?”. Dat sloeg natuurlijk op Japan.

Frans Timmermans die gisteren in Turkije was voor een gesprek met de Turkse ministers van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken over het uit de hand gelopen gesprek van Merkel en Erdogan begin van de week over de 72 Voorwaarden die Europa verbonden heeft aan het toekennen voor het visumvrij reizen van de Turken in de EU-landen. Kennelijk is Merkel een of wel twee stappen te ver gegaan in het benadrukken van de Europese eisen, waarop de Turken nogal laconiek reageerden: ‘als jullie bij jullie standpunt blijven is er geen vluchtelingendeal’. En dan zou Europa het vluchtelingenprobleem in haar eentje moeten oplossen. Dus Merkel moet kiezen of delen. De loopjongen is teruggekomen met de boodschap dat het een ‘constructieve en productieve ontmoeting’ was geweest. Er wordt volgende week verder gesproken in Ankara tussen de Brusselse onderhandelaars en de Turken. Wat Europa van de Turken wil ontfutselen is dat wij een vrijwaring van Ankara krijgen voor journalisten en academici, die naar Turkse normen en wetten de ‘persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting’ overtreden, niet zullen worden vervolgd. Omdat het in de praktijk dan zal gaan over het invoeren en handhaven van de persvrijheid, commentaar op het beleid van Erdogan en smaad op de president, denk ik dat de missie van Timmermans geen schijn van kans heeft. Timmermans deed wel verstandige uitspraken op een heel ander onderwerp, die in een positieve richting wijzen. De vraag is echter of de technocraten van de Eurogroep in staat zijn een ruime invulling eraan te geven. Regels mogen innovatie nooit in de weg zitten. Europese beleidsmakers moeten beter toetsen of regelgeving geen belemmering vormt voor vernieuwende producten en diensten. De Europese ministers voor concurrentiekracht stemden deze week in met dit zogenoemde innovatieprincipe. Zij hopen dat betere en slimmere regelgeving investeerders lokt en het vestigingsklimaat verbetert. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen gaan, wel wat laat, kijken hoe obstakels voor innovatie in de Europese wetgeving kunnen worden weggenomen. Dit begint met een proef met kleine bedrijven die vernieuwende ideeën hebben op het gebied van duurzaamheid en recycling. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Timmermans, verantwoordelijk voor betere regelgeving, kondigde deze “Innovation Deals” deze week aan, geïnspireerd op de Nederlandse praktijk. Hij wees op het belang van het schrappen van onnodige regelgeving die innovatieve bedrijven afschrikt. Europese vakbonden zijn kritisch over de nadruk op innovatie. Zij vrezen dat dit ten koste gaat van normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

De vluchtelingenstroom die zich nu schijnt om te buigen van Turkije naar Libië wordt gespannen gekeken. Hulpverleners, kustwachten en Europese regeringen volgen de richting die vluchtelingen afleggen vanuit Syrië en Midden Afrika naar Europa. Van groot belang voor Italië en andere Zuid-Europese landen. Deze week kwamen er al duizenden vluchtelingen in Italië aan, maar verdronken er ook zeker vele honderden. Een uitspraak van de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Daoud Sharaf, die voor de IS moest vluchten, zegt dat ‘Europa zich moet schamen voor de wijze waarop ze de christenen in het Midden-Oosten in de steek laten’.

Bij de opening van het Startup Fest Europe in Amsterdam, sprak onder andere voorzitter Eric Schmidt van Alphabet, het moederbedrijf van Google. Hij zei onder meer dat Europese ondernemingen last hebben van ontelbare regeltjes, die worden opgelegd aan startende ondernemers. Volgens de bestuursvoorzitter van de technologiegigant heeft Europa door de hinderlijke regelgeving een achterstand op de Verenigde Staten. “Wij hebben duizenden goede programmeurs uit Europa in dienst. Als in Europa genoeg goede start-ups waren, dan gingen ze daar wel heen.” Europese landen zouden meer moeten investeren in universiteiten. Ook is het klimaat in Europa, volgens Schmidt, niet goed voor “gekke ideeën van jonge ondernemers”. De startup tuin is een marktplaats waar geselecteerde start-ups zich te presenteren aan investeerders en bedrijven. Het initiatief wordt gesteund door prins Constantijn en Neelie Kroes (die opstapt).

Het gaat er nu echt van komen: de renteaftrek gaat er sowieso aan, het is alleen de vraag wanneer en op welke wijze. De woningprijzen zijn recentelijk aangetrokken door de huidige extreem lage hypotheekrentes (10 jaar vast tegen 2%), maar daar komt een einde aan zodra het volgende kabinet bekend maakt op welke wijze er een einde wordt gemaakt aan de renteaftrek, ook van hypotheken. De waarde van de huizen zal dan weer dalen zeker als dat gepaard gaat met aantrekkende rentetarieven. Ik verwacht dat de renteaftrek van hypotheken direct zal ingaan voor nieuwe leningen, maar dat voor bestaande hypotheken een ‘afloopregeling’ zal worden gemaakt. Vanaf nu weet iedereen dus wat er gaat gebeuren op de huizenmarkt in de komende jaren.

De euro daalde deze week verder tegenover de dollar van 1,1224 naar 1,1111 en de olieprijs steeg tot net <€50 per vat. De dieselprijs per liter steeg verder. Aandelen trokken wereldwijd aan, goud daalde fors.

Slotstand indices 27 mei 2016; week 21: AEX 450,94; BEL 20 3.523,47; CAC-40 4514,74; DAX 30 10.286,31; FTSE 100 6270,79; SMI 8.292,45; RTS (Rusland) 917,52; DJIA 17873,22; NY-Nasdaq 100 4.512,541; Nikkei 225 16834,84; Hang Seng 20597,00; All Ords 5469,70; SSEC 2821,046; €/$ 1,1115; goud $1212,80; dat is €35.050,29 per kg, 3 maands Euribor -0,26 (1 weeks -0,349%, 1 mnds -0,363), 10 jarig Nederlandse Staat 0,227, 10 jaar VS 1,8432. Een liter diesel hier aan de pomp €1,139, elders €1,189.


Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.