UPDATE25052013/172 Een kabinet van Nationale Eenheid

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg waarschuwden in het Pinksterweekend voor de noodzaak van een race tegen de klok: het is vijf voor twaalf voor de Europese economie. Deze economen met een linkse signatuur stellen dat de regeringsleiders lering moeten trekken uit het falende beleid en snel aan de slag zouden moeten gaan. Op basis van de meest recente cijfer werd duidelijk dat er nog geen zicht bestaat op een herstel van de economie in de Europese Unie (EU). Het eerdere optimisme is omgeslagen in pessimisme. De meeste lidstaten laten een lage groei zien en verschillende landen, waaronder Nederland, kampen zelfs met een krimpende economie. De werkloosheidcijfers lopen bijna overal op tot boven de 10 procent. In Nederland is de jeugdwerkeloosheid gestegen naar 16%. Binnen Europa is een grote meerderheid van de regeringsleiders het er over eens dat de oorzaak van de stagnerende economie vooral het gevolg is van het huidige harde bezuinigingsbeleid, als gevolg waarvan de binnenlandse vraag is weggevallen. De bezuinigingen hadden tot doel de tekorten en staatsschulden terug te dringen. Is dat gelukt? Nee, de schulden zijn in de meeste landen gestegen en ook de tekorten zijn niet of nauwelijks verminderd. De gevolgen van het beleid, waarvan de begrotingsdiscipline om de emu-normen te halen dan wel te verbeteren, centraal staat, zijn voor de EU dramatisch. Ook alle internationale denktanks, als de OESO, het IMF en de ECB, zijn van mening dat door het huidige beleid de economie wordt afgeremd. De EU-lidstaten zouden tijdens de huidige crisis juist de economie moeten aanjagen en structurele hervormingen moeten doorvoeren. Duitsland geldt als de voortrekker van het Europese bezuinigingsbeleid en heeft daar tot voor kort halsstarrig aan vast gehouden. Omdat nu ook de groei van de Duitse economie begint te vertragen, gaan de Duitsers langzaam overstag. Maar dat gaat zo langzaam dat inmiddels ook de VS Europa de les leest. De regering Obama maakt zich zorgen over de kwakkelende wereldeconomie en is van mening dat herstel alleen mogelijk is als Europa, dat ongeveer een kwart van de wereldeconomie omvat, snel maatregelen treft om de eigen economie te stimuleren. De reële binnenlandse vraag in het eurogebied is op dit moment lager dan op het dieptepunt van de wereldwijde crisis in 2009. Om een langdurige economische stagnatie te voorkomen, moeten de lidstaten van de EU komen met een gezamenlijk stimulerings- en investeringspakket dat de groei gaat aanjagen. Belangrijk is ook dat er snel een bankenunie wordt gerealiseerd, waardoor het vertrouwen van de financiële markten in het Europese bankwezen wordt hersteld en de kredietverlening aan het bedrijfsleven weer opgang komt. Ik kan de beide heren wel volgen, mits ze niet bedoelen dat de burgers en spaarders in de eurozone de banken moeten gaan redden. Die prijs is voor mij te hoog. Als ik naar Nederland kijk zie ik een machteloze premier die niet kan verhullen dat dit land in 2012 €24 mrd meer heeft uitgegeven dan het heeft binnengekregen. Verderop in dit blog staan de laatste tegenvallende inkomsten over het 1e kwartaal. Ik krijg nog wel eens te horen dat ik een heksenjacht voer op de Nederlandse politieke elite, waarbij het duo Rutte-Samsom centraal staat gesteund door Dijssel en een aantal VVD-bewindslieden. Wat ik zie als ik naar het regeerakkoord kijk en naar het beleid van het kabinet Rutte-Asscher dan zie ik een zogenaamd spot-view aanpak. Ik bedoel daarmee dat ik naar een aantal tableaus kijk, waarvan één Nederland is. Dan blijkt dat er op dat tableau een aantal rode lampjes branden, die aangeven dat er hoognodig onderhoud moeten worden gepleegd. Gelukkig is de situatie niet zo dramatisch dat er geen groen meer is te zien, maar er staan ook nog een aantal oranje lampjes te flikkeren. Het is voor iedereen, die in de situatie verkeert om op deze wijze naar de realiteit te kijken, duidelijk dat er een complex probleem is, dat op een intelligente wijze moet worden aangepakt. Wat ik zie is dat deze regering een deelprobleem aanpakt en dat de hoogste prioriteit geeft. Ik doel dan op het op orde brengen van de overheidsfinanciën met de oneliner: ´we moeten nu even door een dal om later sterker uit de crisis te komen´. Wat er gebeurt, is dat het kabinet een ambitieus bezuinigingsplan uitvoert wat ertoe leidt dat de koopkracht en het vertrouwen in de politiek afneemt met als resultaat een sterk gedaald consumentenvertrouwen en een stagnerende economie? Dat gaat dan in de richting van nog meer bezuinigen, wat leidt tot een toenemende economische krimp. Die negatieve spiraal kan pas worden doorbroken op het moment dat de politieke elite in staat is de toekomst van dit land te duiden. De heksenjacht die mij wordt verweten is het gevolg van het ontbreken van bekwaamheden en intelligentie in politiek den Haag. Ze rommelen maar wat aan: de ene blunder na de andere. Ze luisteren niet naar 'anderen', zoals Christien Lagarde, ze gaan verder op deze heilloze weg. En waar ik angst voor heb is dat het naar een toename van armoede in de samenleving leidt. En hoe staan we in Europa? Rutte is een pragmaticus, die 'ja' zegt tegen voorstellen waaruit 'gewin' te halen is en verder overal 'tegen' is. Hij zegt wel dat hij voor de bankenunie is, tot het moment dat duidelijk wordt dat onze pensioenreserves uitgeleend gaan worden aan Spanje en Italië om hun banken daarmee overeind te houden dan wel hun staatsschuld mee te saneren. Want zo zou het wel eens kunnen gaan lopen.

In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond van 19 mei 2013 verschuiven maar 2 pionnen. De VVD verliest 1 zetel, die naar de SP gaat. De PVV blijft de grootste partij met 27 zetels gevolgd door de VVD met 23 zetels, de SP met 22 en de PvdA met 20. Dan komt D66 met 17, het CDA met 14 en 50+ met 11 zetels. De kleine partijen worden aangevoerd door de CU met 6, GL met 4 en de SGP en de PvdD met 3 zetels. De beide coalitiepartijen maken allebei een verlies van 18 zetels. De VVD daalt van 41 naar 23 zetels en de PvdA van 38 naar 20. De winnaars zijn de PVV, 50+, de SP en D66, die samen 33 zetels winnen. De Hond heeft ook gepeild hoe Nederland zou hebben gestemd over de motie van wantrouwen, die door de oppositie was ingediend. Doordat de coalitiepartijen Weekers de hand boven zijn hoofd hielden, bleef Weekers staatssecretaris. 61% van de geënquêteerden zouden voor de motie hebben gestemd, onder VVD-stemmers was dat altijd nog 47%. De reden is dat Weekers de fraude met zorg- en huurtoeslag slecht zou hebben aangepakt. Voor mij was doorslaggevend dat hij bleef volhouden dat hij van niets wist.

De plannen van staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Veiligheid en Justitie) voor forse bezuinigingen op het gevangeniswezen en uitbreiding van elektronische detentie zijn ondoordacht en zullen tot ongelukken leiden. Dat concludeert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), een adviesorgaan van het kabinet waarvan zestig deskundigen uit alle geledingen deel uitmaken. Of de bezuinigingen van €340 mln voor 2018 met de plannen zijn te halen, is hoogst onzeker, maar voor de veiligheid valt te vrezen. 'Het is bezuinigen, zonder uitgebalanceerd denkproces waarbij alle sleutelspelers zijn betrokken,' zegt voorzitter Leo de Wit van RSJ. 'Het kabinet zou verantwoorde maatregelen moeten nemen met een betere juridische fundering. Belangrijke waarden van ons gevangenissysteem moeten gewaarborgd blijven, zodat mensen na het uitzitten van hun straf beter terugkeren. Anders is de balans zoek en dreigen grote offers in de veiligheid.'

Wij moeten stoppen met het opkijken naar onze politieke leiders, omdat wij aannemen dat zij de waarheid in pacht zouden hebben. Niets is minder waar, ze doen alsof maar de waarheid is dat de problemen in Nederland maar ook in Europa zo complex zijn dat ze gekozen hebben voor de aanpak van het minst ingewikkelde probleem, de overheidsfinanciën op orde te brengen middels bezuinigingen. Om andere problemen lopen ze heen maar pakken ze niet aan, niet zoals het zou moeten. Als de formateurs van dit kabinet de scoop wat breder hadden gemaakt dan de spot-view (begrip uit de fotografie) dan hadden ze een samenhang gezien die vraagt om een heel andere aanpak. De formateurs en hun aanhang (de fracties) konden zich nu beperken tot een simpele aanpak: een regeerakkoord dat niet eens was uitgewerkt. Door zo te handelen halen we de eindstreep nooit. Dat is de achtergrond waartegen ik regelmatig schrijf dat iedere dag dat dit kabinet blijft zitten, een verloren dag is. Voor een aanpak van de problemen in dit land, maar ook in Europa, moeten we aan de slag met een Kabinet van Nationale Eenheid, waarover ik voor het eerst geschreven heb op 20 februari 2010 en wat na te lezen is in het archief van het actualiteitenprogramma NOVA TV, de voorganger van Nieuwsuur, op http://www.novatv.nl/page/detailreacties/opinie/11659/Kabinet+van+Nationale+Eenheid. Ik heb daar later meer duiding aan gegeven. Ons land moet niet geleid worden door politici, maar door knappe koppen. Mensen met een brede scoop, CoI uit het bedrijfsleven, wetenschappers, deskundigen met kennis van zaken en visie ook als ze geen enkele binding hebben met een politieke partij. Verderop wordt dat benoemt als trans-sectoraal. Het is niet zo dat ik politici buitenspel zet, maar ik leg de lat wel veel hoger dan waar Rutte en Samsom hem hebben gelegd. Lodewijk, Frans, Lilianne, Sander en Edith hebben waarschijnlijk wel de potentie. De laatste met een groot vraagteken omdat ze veel te soft ingrijpt bij misstanden met zorgverleners. In het zorgstelstel, naar nu blijkt, zitten lekken waardoor ziekenhuizen, klinieken en specialisten jarenlang ingrepen konden declareren die medisch niet noodzakelijk werden geacht. De fraude waaraan ook de zorgverzekeraars hebben meegewerkt, door onvoldoende controles uit te voeren op ingediende declaraties van zorgverleners, zou gaan om 20.000 declaraties per jaar met een waarde van tussen de €50 en €180 mln. In de zorgsector blijkt veel geld te worden verspild aan onterechte consulten en verwijzingen, dubbele onderzoeken en foto’s en dozen vol medicijnen die wel worden verstrekt maar niet worden gebruikt. Dat komt nog bij alle commotie over fraude door zorginstellingen. Maar liefst 48% van alle mensen die met tips kwamen bij het Meldpunt Besparingen in de Zorg gaf aan zelf ervaring te hebben met dit soort onnodige diensten of handelingen. Het meldpunt is ingericht door vier grote patiëntenorganisaties (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, het landelijk Platform GGZ, Platform VG en patiëntenfederatie NPCF) die zich zorgen maken over de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren in de zorg. De organisaties willen dat naast de fraude in de zorg, eerst de verspilling van zorgeuro’s wordt aangepakt. Van Jeanine weet ik te weinig om over haar te kunnen oordelen, bij Jetta twijfel ik vanwege het om zeep helpen van ons pensioenstelsel. Een ding is voor mij zo helder als een klontje: er moet iets ingrijpends gebeuren, op deze weg doorgaan is geen optie meer. Ik heb deze tekst geschreven op Tweede Pinksterdag, de Christelijke feestdag van de Heilige Geest.

Ik kreeg van buiten Europa een reactie, die vanuit het buitengebeuren een blik werpt op de ontwikkelingen in Europa en in Nederland. Het probleem zoals ik dat zie is dat de regeringsleiders complexe problemen proberen op te lossen op de traditionele manier. De huidige economische, financiële, gezondheidszorg en milieu problemen vragen om een totaal andere aanpak. Ik noem dat trans-sectoraal. We moeten naar het totale economische en sociale plaatje kijken en door kokers heen boren om een meer horizontale aanpak te formuleren. Hiervoor heb je leiders met visie nodig die besturing kunnen geven aan dit transformatie proces. Helaas zijn er heel weinig leiders op dat niveau en misschien in het geval van Amerika waar we wel een leider hebben is het politieke systeem zo verrot dat de rijke belangengroepen het voor elkaar hebben gekregen om de democratische processen opzij te schuiven en een soort regenten regering (plutocracy) daar voor in de plaats te zetten. Van mijn kant uit denk ik dat technologie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ingrijpende sectorale transformaties die nodig zijn om de huidige problemen fundamentaal aan te pakken. De complexiteit van deze problemen vereisen een veel beter en dieper inzicht in de processen die hierin plaatsvinden en met name ook de inter-relatie met ander problemen. Zelfs de knapste koppen kunnen dit niet langer analyseren zonder de hulp van technologie; big data, data centres, cloud computing, breedband, smart grids, enz. We hebben nu de ICT infrastructuur elementen om dat aan te pakken. Maar ook hier weer dankzij kokervorming is het moeilijk om deze ICT infrastructuur horizontaal toe te passen. Deze infrastructuur moet dusdanig ontworpen worden dat het alle sectoren aan elkaar verbindt waardoor een meer transparant inzicht kan worden verkregen in de diverse complexiteiten. De technologie kan deze processen in real-time analyseren en de daaruit voortvloeiende informatie direct doorsturen naar de beleidsmakers. De financiële voordelen van deze ICT infrastructuur vallen niet uitsluitend bij de leveranciers en dienstverleners in de ICT industrie, veel groter hier zijn de nationale sociale en economische voordelen. Deze voordelen zijn uitsluitend op een nationaal niveau te monetariseren en er zijn weinig commerciële bedrijven die bereid zijn om uitsluitend voor het nationaal belang te werken. Dus dan zijn we weer terug op het gebied van nationaal leiderschap en nationale visie. In mijn omgang met Nederlandse beleidsmakers (en zeer zeker niet alleen in NL) kom ik helaas ook op dit gebied zeer weinig leiderschap tegen. Hoe je het ook bekijkt het komt allemaal weer terug op onze leiders. Zijn ze bereid om inderdaad zeer structurele veranderingen door te voeren en zijn ze bereid de daarvoor essentiële beleidsbeslissingen te nemen op het gebied van e-health, e-education, e-government, smart grids? Voorlopig ziet het er naar uit dat Europa en Amerika gewoon blijven doormodderen ieder voor zich. Op hetzelfde moment blijven de economieën in Azië en nu ook in Afrika groeien en dat zal over de komende tien jaar de wereldbalans veel meer gaan beïnvloeden, dit is goed voor de wereldeconomie maar de westerse economieën zullen wat dat betreft een stapje achteruit moeten gaan doen en dat kan soms wat pijnlijk zijn. Alhoewel een structurele aanpak vele malen beter zou zijn is het blijven doormodderen altijd toch weer beter dan het andere alternatief dat we in het verleden zo vaak zagen: oorlog of economische ineenstorting. In dit kader is burger neemt het heft in handen leeswaardig.

Ik heb daarop onderstaande reactie geschreven: Ik deel jouw mening volledig. Met de oude aanpak, wat ik noem één en twee laags beleid, komen we niet uit de problematiek. Niet landelijk maar ook niet Europees. Ik denk dat als we erin zouden slagen de briljante beta-aanpak, die Goldman Sachs volgt voor de ontwikkeling van financiële producten, los zouden kunnen laten op de complexe problematiek in Europa: we stappen voorwaarts zouden kunnen zetten. Je hebt hele knappe beta-koppen nodig om de economie en de financiën weer op orde te krijgen. Beleidsmakers die de problemen niet oppervlakkig aanpakken, maar naar de kern terugkeren en vandaar uit gaan opbouwen. Ik noem dat mensen die in staat zijn zes tot achtlaags beleid kunnen voeren. Misschien moeten we meer gaan zoeken onder ingenieurs en minder bij juristen en economen. Ik las vanmiddag een bericht dat het bedrijfsleven in mei zich positiever uitspreekt over de toekomst. Denkt iedereen: eindelijk. Maar er kwam nog iets achteraan en dat is de voorwaarde dat het kabinet nu gaat stoppen met het uitvoeren van het bezuinigingsbeleid. Zo kan ik ook prognoses aanleveren. Het is wel een positief signaal dat ondernemers aangeven wat de politiek niet moet doen. Ik heb afgelopen dinsdagavond nog van gedachten gewisseld over dit onderwerp met een bekende van ons beiden. We verschillen op één punt van mening. Hij is van mening dat Merkel de regie in Europa maar moet overnemen, ik ben veel meer voor een duoschap Frankrijk en Duitsland. Zo is, na de oorlog, ook de EGKS ontstaan met als doel te voorkomen dat er ooit nog eens een Duits-Franse oorlog zou kunnen ontstaan. Eerst heeft Merkel Frankrijk, onder haar 'vriend' Sarkouzy, tot aan de financieel/economische afgrond gebracht, en vervolgens weigert Merkel Hollande de helpende hand toe te steken. Ze heeft al meerdere keren laten weten dat ze niet zal meewerken hulpprogramma te verlenen aan socialistische leiders. Het enige wat die willen is investeren van andermans geld. Het betekent wel dat er zich in Europa 2 richtingen ontwikkelen: de groep Merkel met de rijkere Noord-Europese lidstaten en de groep Hollande waaromheen zich de zwakkere Zuid-Europese broeders hebben gegroepeerd. De groep Hollande is getalsmatig in de meerderheid, maar dat zegt niet alles want Merkel alleen kan alle besluiten blokkeren. Frankrijk en Duitsland samen moeten de Europese kar gaan trekken. Heb je nog meegenomen dat de 27 lidstaten van de EU jaarlijks voor €1000 miljard worden benadeeld door ondernemingen die bankieren in belastingparadijzen, waar ze hun winsten tegen een heel heel laag belastingtarief kunnen afrekenen. Nederland doet daar ook aan mee, middels een geschat aantal van 25.000 postbus-vestigingen, van multinationals uit de hele wereld, op de Zuidas in Amsterdam ten kantore van meestal fiscale juristen, die belastingontwijking legaal realiseren. Populair is de Double Irish with a Dutch Sandwich. Hoe hoog de verdiensten door deze handel exact zijn weten we niet, maar er gaat wel een bedrag rond in politiek den Haag van €1 miljard voor de schatkist. Wat de banken en de fiscalisten eraan verdienen is een grijs gebied. Op de EU-top van deze week is wel besloten dat voor de zomer een besluit wordt genomen of Europa verder wil met de belastingpaleizen in Ierland, Londen, de Kaaiman- en Maagdeneilanden, Malta, België, Luxemburg en Nederland. Rutte hield achteraf de boot af, Nederland doet alleen maar mee als andere belastingparadijzen binnen en buiten Europa ook niet langer meewerken aan (legale) belastingontwijking voor het internationale bedrijfsleven. We zouden moeten beginnen met het opzeggen van alle belastingverdragen die met andere landen hierover zijn gesloten. Groot probleem, heel groot probleem.

Het is een strijd om de macht in Europa dat op het scherp van de snede gespeeld gaat worden tussen Duitsland en Frankrijk. Frankrijk moet onder de duim worden gehouden. Want Merkel weet maar al te goed dat Fransen creatiever zijn en Duitsers degelijker. Het paard van Troje zou door Fransen kunnen zijn uitgedacht. Frankrijk heeft een grote verantwoordelijkheid om de Europese begrotingsregels serieus te nemen. Dat heeft de president van de Duitse centrale bank, Jens Weidmann, gezegd in een interview. "Frankrijk, maar ook Duitsland, hebben als zwaargewichten een bijzondere verantwoordelijkheid in de eurozone om de nieuwe begrotingsregels, die sinds vorig jaar bestaan, serieus te nemen''. Het Franse begrotingstekort ligt ruim boven de 3 procent. De Europese Commissie gaf Frankrijk onlangs twee jaar extra de tijd om de begroting op orde te krijgen. Volgens Weidmann voorzien de Europese regels in een 'zekere flexibiliteit' als de economische ontwikkelingen slechter verlopen dan verwacht. Hij zei daarbij dat de geloofwaardigheid van die regels op het spel wordt gezet als de uiterste grenzen van die regelgeving gelijk worden opgezocht. Weidmann denkt dat door het opzoeken van de grenzen van de begrotingsregels het beeld kan ontstaan dat daarmee alle problemen kunnen worden opgelost. "We mogen zeker niet toestaan dat de indruk ontstaat dat aan het einde van de dag monetair beleid alle problemen zal oplossen.'' De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble is minder streng voor Frankrijk: het is juist geweest om Parijs twee jaar extra tijd te geven om de begroting op orde te krijgen. "Als een verslechterende situatie inhoudt dat het toepasselijk is om de deadline te verlengen om het tekort tot een maximum van 3 procent te beperken, dan is dat aanvaardbaar." Schäuble gaf verder aan dat de Franse overheid weet wat ze doet en dat Frankrijk de juiste koers vaart met zijn hervormingen en bezuinigingen.

De nieuwe Duitse eurokritische partij Alternative für Deutschland (AfD) is geen voorstander van de herinvoering van de D-mark, maar vindt juist dat zwakke eurolanden de muntunie moeten stappen. Dat heeft partijvoorzitter Bernd Lucke gezegd. ,,Niet Duitsland moet uit de euro stappen, maar de zwakke Zuid-Europese landen. Dat is veel beter dan een Duits vertrek. Dan hebben de Zuid-Europese landen de mogelijkheid hun eigen munt af te waarderen, wat ze de kans geeft concurrerend te worden'', aldus Lucke. De partijleider, een hoogleraar economie in Hamburg, gaf aan dat het met de kennis van nu beter was geweest als de euro überhaupt nooit was ingevoerd. In april kondigde AfD aan mee te zullen doen aan de Duitse parlementsverkiezingen in september.

De kans dat de eurozone in stukken breekt of een euroland in gebreke blijft, is kleiner geworden dan een jaar eerder omdat de politieke wil om de Europese eenheidsmunt te behouden intact is gebleven. Dat heeft de topman van de Amerikaanse bank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, gezegd. Volgens de topbankier onderschatten Amerikanen de politieke wil van de Europese landen om de creatie van een verenigd Europa volledig door te zetten. „Ik zal die fout niet maken”, aldus Blankfein. Hij gaf aan dat de sterkere Europese landen hun zwakkere broeders moeten blijven ondersteunen. „Het zou extreem slecht zijn voor Europa en de rest van de wereld als het Europese experiment zou mislukken.”

Hoe lang duurt het nog voordat de VVD-achterban doorheeft dat hun premier een duivels beleid voert? Het kabinet Rutte II heeft dit jaar te maken met een aantal forse tegenvallers in de belastinginkomsten en premieontvangsten van in totaal €8,3 mrd. Het gaat onder meer om de winstbelasting (2 miljard lager), de inkomstenbelasting (2,4 miljard minder) en de btw (2,1 miljard minder). Door de economische crisis kopen mensen ook minder auto's en drinken en roken ze minder. Dat leidt tot 0,5 miljard euro minder aan opgehaalde wegenbelasting en 0,6 miljard minder aan accijnsinkomsten. Het begrotingstekort over dit jaar loopt op tot 3,3% gelijk aan wat het Centraal Planbureau in maart raamde. Bij de uitgaven zijn er ook tegenvallers. Het kabinet is dit jaar naar verwachting 500 miljoen euro meer kwijt aan werkloosheidsuitkeringen en maximaal 500 miljoen euro extra bijdrage aan de Europese Unie. De tekorten en tegenvallers worden gecompenseerd door een aantal meevallers, onder meer bij de kinderopvang (200 miljoen) en in de zorg (400 miljoen), vooral door lagere uitgaven aan geneesmiddelen. Ook betaalt het Havenbedrijf Rotterdam 300 miljoen terug. Om het gat te dichten krijgen de ministeries geen compensatie voor prijsstijgingen (opbrengst 700 miljoen euro). Daar kijkt niemand van op want als de overheid het mes in de uitgaven zet stroomt er vanzelf minder geld in de schatkist. Ik zou er niet van schrikken als deze tegenvallers voor de regering dit jaar nog wel een keer optreden. Premier Mark Rutte was dan ook niet verrast door de tegenvallers op de belastinginkomsten. Die kon je volgens hem zien aankomen. En dan is de vraag wat het kabinet gaat doen om die ontwikkeling te stoppen. Rutte wees erop dat de tegenvallers aan de uitgavenkant meevallen. Dijsselbloem wees erop dat het tekort van 3,3 procent een forse verbetering is ten opzichte van de afgelopen jaren. Nederland heeft van Brussel voor dit jaar respijt gekregen voor de begrotingsnorm van 3 procent, maar moet die volgend jaar wel halen. Of daarvoor extra bezuinigingen nodig zijn, beslist het kabinet deze zomer. Nederland is tegen het kwijtschelden van Griekse schulden. Rutte is wel bereid wat te doen, zoals de terugbetaling uitsmeren over een langere periode, maar hoofdsom en rente moeten wel worden terugbetaald. Dit is een afwijkend standpunt van dat van de trojka.

Kort Nieuws

Het onderzoek naar de integriteit van personeelsleden van SNS Property Finance, de vastgoedtak van SNS Reaal, heeft 17 medewerkers hun vaan gekost. Het onderzoek loopt nog door.

Oprichter Hans van Breukhoven heeft het faillissement van Free Record Shop NL aan moeten vragen om een mogelijke herstart mogelijk te kunnen maken. Het gaat om 141 filialen en 755 personeelsleden.

Er wordt rekening mee gehouden dat de Rabo-bank in 2016, meer dan de aangekondigde 6.000 banen, zullen zijn verdwenen. Er wordt gesproken over 8.000 banen.

De Italiaanse justitie heeft voor €8,1 mrd aan vastgoed en andere bezittingen in beslag genomen bij de staalfamilie Riva.

Nieuwsuur meldt over vertrouwelijke stukken te beschikken, waaruit blijkt dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dat het OM €110 miljoen gaat bezuinigen. Maria van de Schepop, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NvvR) zegt dat de grootste klappen gaan vallen bij het hoofdkantoor van het College van procureurs-generaal en bij het ondersteunend personeel. Zij vreest ''dat zaken langer op de plank blijven liggen, en recht wat te lang op zich laat wachten, voelt als onrecht’’. Er wordt rekening mee gehouden dat zeker 100 ontslagen gaan vallen. Doordat er minder personeel is om de zaken voor te bereiden is ze ''bang dat de kwaliteit onder druk komt te staan. En dan moet je denken aan nieuwe gerechtelijke dwalingen.” De rechtsstaat kan onder druk komen staan doordat straks officieren van justitie meer zaken zullen moeten gaan seponeren. Verdachte criminelen zullen dan niet voor de rechter verschijnen. Dit zou voor de 2e keer binnen korte tijd 2 bewindspersonen uit dit kabinet harde politieke ingrepen doen in onze rechtsstaat. Ik ben heel benieuwd of dat tot consequenties leidt voor de 2 verdachte VVD-politici, die verdacht worden van corruptie en waarnaar het OM onderzoek doet. Rutte herhaalde dit weekend nog eens dat VVD-politici in alle bestuurslagen integer moeten handelen.

Van Rompuy roept de 27 lidstaten van de EU op meer te gaan doen tegen de extreem hoge jeugdwerkeloosheid.

Het voorzichtige optimisme onder Nederlandse consumenten die na het dieptepunt in februari de toekomst iets zonniger inzien, is geen lang leven beschoren. Die verwachting komt uit de beleggerswereld. Uit cijfers van CBS komt naar voren dat consumenten in Nederland in april positiever over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden zijn geworden. Ook hebben ze wat meer vertrouwen in de economie. Ondanks deze prognose denken beleggers dat de vreugde van korte duur zal zijn mede vanwege de verwachte aanhoudende kwakkelende economie in Nederland en de voortdurende malaise op de huizenmarkt. De forse stijgingen van de aandelenkoersen doen daar niet aan af. Volgens King, de aftredende president van de BoE, is het risicovol handelen van bankiers in de afgelopen niet de enige verklaring voor de crisis. "Stop met het demoniseren van individuen. Dit was geen probleem van individuen (bedoelt wordt bankiers), maar een falen van het systeem. We, bedoeld worden de politieke en monetaire autoriteiten, hebben met zijn allen het bankensysteem te groot laten worden". "We hebben de banken te veel status en maatschappelijk aanzien aangemeten en het systeem onvoldoende gereguleerd''. Er zijn knappere koppen nodig om de complexe problemen van Europa en Nederland op te kunnen lossen. De huidige leiders zijn van het kaliber 1 en 2 laags oplossers, ze moeten worden vervangen door 6 tot 8 laags denkers. Ik denk dat we die in de beta-richting moeten zoeken. Bestuurders die op hoofdlijnen ingrepen plegen en daarna meerdere problemen tegelijk oplossen. Daarvoor zijn de huidige leiders niet bekwaam genoeg.

Het NRC meldt dat in meerdere eurolanden de overtuiging groeit dat de eurozone beter functioneert met een permanente, fulltime voorzitter. De huidige voorzitter, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, schuift het Nederlandse belang niet genoeg opzij als hij namens de 17 eurolanden spreekt, vinden zij. Als bron wordt genoemd zowel anonieme nationale als Europese ambtenaren die betrokken zijn bij de Eurogroep. De steun vanuit Berlijn voor Dijsselbloem neemt af.

Slotstand indices 24 mei 2013/week 21: AEX 364,63; BEL 20 2.700,91; CAC 40 3.956,79; DAX 30 8.305,32; FTSE 100 6.654,34; SMI 8.168,78; RTS (Rusland) 1.388,52; DJIA 15.303,10; Nasdaq 100 2.991,023; Nikkei 14612,45; Hang Seng 22618,67; All Ords 4.964,30; € $1,2932; goud $1386,30 dat is €34.470,88 per kg, 3 maands Euribor 0,203%, 10 jarig 1,643%. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.