UPDATE25042015/269 Dijsselbloem heeft niet het ‘ei van Columbus’ in zijn handen

Ik kreeg al vrij snel na het posten van mijn laatste blog UPDATE/268 een reactie waarom het project kwantitatieve versoepeling van de ECB zou zijn mislukt als de rente eerlang zou gaan stijgen. De obligatiekoersen zijn, door het alsmaar dalende rendement op staatsobligaties, gestegen tot grote hoogten. Voor een obligatie die nog een kleine acht jaar loopt en een rente geeft van 3,75% bij een effectief rendement van 0,09% wordt gehandeld op 127,72%. Op 15 januari 2023 levert deze lening 100% op. De rente kan feitelijk niet veel meer dalen en daarmee is de top van de markt bereikt. Oké, stel, beleggers gaan, op grote schaal, staatsobligaties verkopen en nemen hun winst. Zodra er meer verkopers in de markt zijn als kopers dalen de obligatiekoersen. Daardoor gaat de effectieve rente weer stijgen. Beleggers krijgen de opbrengst van de verkopen in euro's en besluiten uit de euro te stappen bij gebrek aan beleggingsmogelijkheden. Als die euro's op de valutamarkt van de hand worden gedaan, daalt de euronotering. Dat betekent dat er op drie fronten tegelijk een aanval op QE-project wordt gedaan: de obligatiekoersen dalen, de rente stijgt en de € daalt in waarde. Daardoor daalt ook de waarde van een eurobelegging voor buitenlandse investeerders, bv Amerikanen. Gevolg meer aanbod dan vraag. ECB raakt in grote problemen door de aankoop van staatsobligaties door de ECB en de 19 nationale centrale banken van de eurozone. Hoe ontwikkelt het vertrouwen zich in de ECB en de euro? Hoelang krijgt Frankfurt nog het vertrouwen van Berlijn? Vragen, geen antwoorden.

Ik ga deze week opnieuw snoeien in mijn teksten. Na een eerste selectie resteren 12 A4'tjes. Ik ga nu opnieuw naar de verzamelde onderwerpen kijken in hoeverre ontwikkelingen eerdere teksten overlappen. Neem bijvoorbeeld Ballast Nedam en BAM. Beiden gerenommeerde bouwbedrijven. Na de crisis in 2009 stonden bouwbedrijven voor de keuzes 'afslanken, en trachten te overleven door niet onder de kostprijs in te schrijven' dan wel 'het bedrijf voortzetten en tijdelijk risico's te nemen door, gemiddeld 25% lager in te schrijven'. De vraag of de problemen dan niet de eigen schuld van de bouwbedrijven zijn, moet worden herleid tot de 'overlevingskansen'. “Door de crisis ontstond zogenaamde 'werkhonger'. Door opdrachten onder de kostprijs aan te nemen, konden bouwbedrijven hun vaste kosten deels terugverdienen. Zo blijft het personeel ten minste aan het werk. Maar daar wordt soms, achteraf, dan toch de rekening voor worden betaald door de werknemers, de banken en de aandeelhouders. Zeker als er sprake is van tegenvallers, of als de risico’s te weinig zijn ingeprijsd.” De vraag is dan hoeveel vet bouwbedrijven nog op de botten hebben, die het bedrijf kan aanspreken en hoe lang banken verliezen willen blijven financieren. Hoe ver willen de aandeelhouders nog meegaan in de malaise? Op dit moment staat Ballast Nedam onder zware druk, er wordt openlijk gesproken over een dreigend faillissement.

Er kwamen deze week zware politieke ontwikkelingen op de agenda. Ik besteed aandacht aan de migratieproblematiek, bed-bad en brood en het Griekse drama. Ik begin met Griekenland. In Nieuwsuur werd de Engelse econoom, Martin Wolf, geïnterviewd over de stagnatie in de voortgang van de Griekse problematiek. Hij is columnist voor de Financial Times. Hij beschrijft de ontwikkelingen als die van twee auto's die op dezelfde weg rijden en elkaar moeten treffen door een zware aanrijding, dan wel tot het moment dat een van de twee chauffeurs, op het allerlaatste moment, een ontwijkingsmanoeuvre uitvoert. De vraag is dan of Dijssel de uitgesproken persoon is die de belangen van de eurogroep kan behartigen. Wolf sprak, bij wijze van grap, uit dat Dijssel er goed aan doet een andere baan te gaan zoeken. Toch zit daar wel een kern van waarheid in. De eurogroep kwam vrijdag in Riga bijeen om met Varoufakis te spreken over de voortgang van Griekse hervormingen. De Griekse minister van Financiën werd ongenadig hard aangepakt, waardoor de irritatie verder opliep. Er werd geen enkele stap gezet en na afloop van de beraadslagingen sprak Dijssel zich somber uit over het bereiken van voortgang voor de volgende vergadering van 11 mei aanstaande. Eerder deze week zag Eurogroepvoorzitter nog licht in de tunnel voor de Grieken. Er is reden voor enig optimisme, zei hij in de Tweede Kamer. Ik geloofde daar helemaal niets van, want wat de geldschieters willen kunnen de Grieken niet opbrengen. Griekenland is door de trojka overgefinancierd en de lasten daarvan moet Europa voor haar rekening nemen. In die fase zijn we nog niet aangeland. Griekenland is bezig de allerlaatste reserves uit hun potjes te halen en als Europa, op heel korte termijn, niet loyaal de helpende hand biedt, moeten de Grieken het betaalloket sluiten. Ik adviseer ze niet uit de EU en de Muntunie te stappen maar om te laten weten dat ze tot nader order niet meer in staat zijn aan al hun financiele verplichtingen te kunnen voldoen. Dan wel de betaling van salaris aan ambtenaren en pensioenen aan ouderen preferentie te geven boven de rente en aflossing op schulden aan derden. En dan maar afwachten waarmee de trojka dan gaat komen. De aanname van Dijssel, voor de aanvang van de eurogroep bijeenkomst, dat hij voortgang ziet in de besprekingen over hervormingen, bleek een illusie te zijn. „Als er nu geconcentreerd wordt doorgewerkt, moeten we tot een oplossing kunnen komen.” Die oplossing is er wel, maar komt niet op tafel. Na hetgeen er dit weekend in Riga is gebeurd, de onderhandelingen liggen stil, kan Dijssel geen kant meer op. Dan geeft hij een vreemd signaal af. Voor de vergadering van de eurogroep in Riga had Dijssel al gezegd dat er nood-scenario's klaarliggen voor het geval dat het Griekse schip op de klippen loopt. Hij wilde toen niet zeggen welke. Maar een dag na het overleg in Letland zegt Dijssel dat de eurogroep, het overleg van de ministers van Financiën van de eurolanden, niet werkt aan een plan B of noodscenario voor Griekenland. ,,We gaan daar ook niet over praten.'' Wat wil Dijssel met deze uitspraak duidelijk maken? Hij wil toch niet tegen Varoufakis zeggen: maak je maar niet heel druk, alles komt op het laatste moment wel voor elkaar! Dan wel: we hebben het spel erg hard gespeeld, onder dwang van Berlijn, maar uiteindelijk zullen de Duitsers overstag gaan. Wordt vervolgd. Eerder was de ECB al naar buiten gekomen met het bericht dat de maximale omvang voor de noodsteun die aan Griekse banken kan worden verleend, opnieuw is verhoogd. De totale omvang van de zogeheten Emergency Liquidity Assistance (ELA) zou met €1,5 mrd zijn opgehoogd tot €75,5 mrd. Die steun wordt door de centrale bank van Griekenland verleend en moet voorkomen dat Griekse banken omvallen. Door de grote onzekerheid over de economische toekomst van het land halen veel Grieken hun geld van de bank. ECB-bestuurder Benoît Coeuré stelde dat Griekse banken op steun kunnen rekenen zolang ze solvabel zijn en over voldoende onderpand beschikken. Als dat niet meer het geval is, dan kan het ECB-bestuur besluiten om de steun te staken. Daarvoor is een meerderheid van minstens twee derde van de stemmen noodzakelijk. Dijssel zei deze week in de Kamer dat hij nog steeds verwacht dat de eurolanden en Griekenland tot overeenstemming zullen komen. De partijen in de Tweede Kamer tonen zich echter niet zo optimistisch als de eurogroepvoorzitter. Hij ,,proeft ook een grote urgentie'' bij de Griekse regering om tot overeenstemming te komen over de hervormingen. Maar er zal volgens hem hard moeten worden gewerkt in Athene. De Kamer is een stuk somberder. Dijssel snapt het ,,zuchten'' van de Kamer. Hij erkende dat de afgelopen maanden veel tijd is verloren en ,,buitengewoon weinig vooruitgang'' is geboekt. Dat wisten we al.

Volgende item gaat over bed, bad en brood. Na anderhalve week onderhandelen van de beide coalitiepartijen is, onder druk van een dreigende kabinetscrisis, een compromis bereikt dat geen enkele oplossing gaat geven voor de problematiek van de uitgeprocedeerde, zwervende, asielzoekers. Op de achtergrond speelt mee dat zich vorige week vrijdag, toen de onderhandelingen door de stugge wijze van beraadslagen, zich een 'voorspel' heeft afgespeeld waarbij Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, een greep naar de macht in het Torentje heeft gedaan. Hij zag zich daar al zitten als premier van een liberaal kabinet. Zover is het niet gekomen, omdat Samsom Rutte te hulp schoot en genoegen nam met een slecht compromis. De coalitie spreekt met 2 monden. De een zegt dat er niets gaat gebeuren zolang de Raad van State geen uitspraak heeft gedaan over bed, bad en brood voor bewoners van dit land. De ander zegt dat er maandag, op Koningsdag, mee aan de slag gegaan wordt. Het compromis dat door Zijlstra is afgedwongen wordt een grote mislukking. Op de eerste plaats hebben inwoners, op basis van de WMO, recht op basisvoorzieningen. In het compromis staat dat die, op enig moment, kunnen worden ontnomen als deze groep asielzoekers het land niet heeft verlaten. De WMO staat dat aan gemeenten niet toe. Maar er is een groter probleem, waar met geen woord over wordt gesproken. De groep 'uitgeprocedeerde asielzoekers' bestaat uit drie segmenten, die ieder om een andere aanpak vragen. Segment 1: een groep asielzoekers die nog niet uitgeprocedeerd zijn, maar door de IND wel als 'uitgeprocedeerd' zijn gelabeld. Segment 2: een groep asielzoekers die wel uitgeprocedeerd zijn en het land moeten verlaten, maar die daar niet aan meewerken. En dan het laatste segment en dat zijn uitgeprocedeerden die geen inreisvisum krijgen van het thuisland. De VVD wil deze groep koste-wat-kost het land uitkrijgen. Daar moet een humane oplossing voor gevonden worden, anders dan er zwervers van te maken, die onder de brug moeten slapen. Burgemeesters zouden aan zo een beleid niet mee willen werken. In het compromis wordt geen onderscheid gemaakt tussen economische- en politieke asielzoekers en vluchtelingen. Dat is een grote tekortkoming. De 28 regeringsleiders zijn afgelopen donderdag in Brussel bijeengekomen voor een ingelast beraad over de meer dan 1000 vluchtelingen die afgelopen weekend de Middellandse Zee wilden oversteken naar Europa (Italië, Griekenland, Malta) maar onderweg zijn verdronken. Tot een structurele oplossing/aanpak is het niet gekomen. De asielzoekers die in Italië geïnterneerd zitten, zijn niet herverdeeld onder de EU-lidstaten. De Middellandse Zee landen wordt geen helpende hand geboden. Dramatisch. Het is wel erg, maar we steken geen hand uit naar de bootvluchtelingen. Wel gaat er gestudeerd worden over hoe de mensenhandelaren kunnen worden opgepakt. Verder gaan meer schepen naar de Middellandse Zee om bootjes te onderscheppen die onderweg zijn naar 'het beloofde land' en om ze terug te brengen naar, voornamelijk Libië. Waar de vluchtelingenstromen heen moeten is de Europese Raad erg simpel: opvangen in de regio. Maar die regio vangt al 97% op en is overvol. In Noord-Afrika kantoren oprichten waar vluchtelingen een asielaanvraag kunnen indienen om naar Europa te kunnen, maar waar kunnen ze in beroep gaan tegen een afwijzing en wat zegt het Europese Hof daarover? Brussel onderkent het gevaar dat afwijzen van deze vluchtelingen voor Europa met zich mee kan brengen. De oorlogen in het Midden Oosten moeten stoppen en de vernielingen die zijn aangericht moeten worden herbouwd, zodat het normale leven weer kan worden opgepakt. Maar zover zijn we nog lang niet. In het wekelijkse gesprek met de Minister-President liet Rutte weten dat, onder alle omstandigheden, het voortbestaan van het kabinet, dat door Samsom en Rutte is vormgegeven, overeind moest blijven. Halbe Zijlstra pleegde daarop inbreuk. Hij was bereid om het voortbestaan van het kabinet Rutte ter discussie te stellen. Rutte reageerde daarop: dit kabinet mag niet vallen nu net de economische data verbeteren: de export draait goed, de consumenten consumeren meer en de werkgelegenheid verbetert. Ook al zouden al die positieve signalen stand houden, het betekent niet dat Europa zich uit de malaise weet te geraken. Er spelen ontwikkelingen die met één haal alles, wat wij als positief benoemen, van de kaart vegen. Denk maar eens aan de gevolgen van de lage olieprijs, de dalende energiekosten, de negatieve rentetarieven, de deflatoire prijsontwikkeling, de gedaalde eurokoers (kan ook positief uitwerken), het Griekse drama, de Russisch/Europese verhouding, Oekraïne, oorlogen in het Midden Oosten met als gevolg vluchtelingenstromen, opgeblazen aandelen- en obligatiekoersen, afnemend vertrouwen in het financiële stelsel (verzekeraars en de woekerpolissen), manipulatie van libor/euribor/goud/valuta noteringen in het bankwezen, de gevolgen van derivaten, de stabiliteit van het bankwezen en het opkoopprogramma van de ECB. Als één paneel gaat schuiven is dat wel beheersbaar, maar als meerdere panelen tegelijk gaan schuiven, zijn de gevolgen daarvan niet te overzien. Ik heb daar in mijn vorig blog al op gewezen.

Ik liep deze week door het winkelcentrum en moest constateren dat er nog altijd panden leeg staan en winkels grote kortingen geven . Geen ondernemers voor te vinden? Kwestie van huurprijs? We moeten wel in acht nemen dat het gezondmakingsproces binnen de retailsector nog altijd niet is afgerond. Daarbij komt dat als er nu zaken omvallen, eerst wel alle reserves zijn ingezet om te overleven. Dat maakt die bedrijven meer kwetsbaar.

De aandelenmarkten die dit jaar al hard zijn opgelopen gesteund, door het ruimhartige monetaire beleid van de centrale banken, kunnen hard worden geraakt door vijf brandhaarden, waaronder een hernieuwde crisis in Europa. Dat stelt Mark Brown van BNY Mellon IM. Volgens Brown moeten beleggers er rekening mee houden dat het beursfeestje mede kan worden verstoord door een uitdijend conflict in het Midden-Oosten, waarbij naast de strijd tussen Israël en de Palestijnen ook binnen de moslimwereld grote verschuivingen plaatsvinden. Ook wijst hij er op de problemen in Azië waar de defensiebudgetten extreem worden verhoogd met name in China en een verwachte lagere economische groei, in combinatie met hardhandig optreden tegen corruptie, roerige tijden kunnen veroorzaken. Dan de grote economische verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa, waarbij vooral het noodlijdende Griekenland voor een bron van onrust zorgt samen met de onzekerheid over een mogelijk Grexit kunnen eveneens de crisis in de eurozone weer doen oplaaien. Daarnaast ziet de voormalige stafhoofd van de VN het gevaar van een verdere militaire agressie van Rusland dat vorig jaar de Krim in Oekraïne al annexeerde en zich nog steeds volop aan het bewapenen is. Last but not least meent Brown dat zogenoemde BRIC-landen, zoals Brazilië en Rusland gebukt gaan onder de aanhoudende neergang van de grondstofmarkten die tot crises kunnen leiden op politiek en economisch gebied.

Nederlandse consumenten hebben in februari 2,4% meer uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat is de sterkste groei in vier jaar, meldde het CBS. Vooral de uitgaven aan gas, kleding en woninginrichting gingen omhoog. Het was in februari kouder dan een jaar eerder, en dat zorgde voor een hoger gasverbruik. Brandstoffen zijn weliswaar flink goedkoper dan vorig jaar, maar het CBS corrigeert de consumptiecijfers voor prijsveranderingen. De uitgaven aan overige goederen, waar gas onder valt, stegen op jaarbasis met 7,2%. De uitgaven aan duurzame goederen, met name kleding en meubelen, lagen 4,1% hoger dan in februari 2014. Consumenten besteedden 1,8% meer aan voedings- en genotmiddelen en 1% meer aan diensten, zoals bijvoorbeeld telefonie, verzekeringen, openbaar vervoer, horeca en de kapper. Het consumentenvertrouwen in april is echter licht is afgenomen vergeleken met de voorgaande maand. Optimisten en pessimisten houden elkaar deze maand precies in evenwicht, waar de positief gestemden in maart nog licht in de meerderheid waren. De daling komt vooral door een minder gunstig oordeel over de economie. Ook de koopbereidheid is iets lager.

De extreem lage rente leidt tot een bizar effect onder huizenbezitters. Enkele tienduizenden gezinnen ontvangen daardoor deze maand voor het eerst hypotheekrente van de bank in plaats van te betalen. Het betreft huiseigenaren met een hypotheek met variabele rente. Zij incasseren geld van de bank, omdat het euribor tarief waarop hun hypotheekrente is gebaseerd negatief is geworden. Huiseigenaren met een variabele hypotheek betalen het tarief dat banken onderling aan elkaar in rekening brengen als ze voor korte termijn geld uitlenen. Daarbovenop betalen ze een opslag, afhankelijk van een aantal risicofatcoren zoals de hoogte van de lening ten opzicht van de waarde van het huis en een kostenopslag voor de bank. De opslag varieert tussen enkele tienden van procenten tot enkele procenten. Het variabele (basis) euribortarief staat door het beleid van de Europese Centrale Bank inmiddels extreem laag en voor sommige looptijden is het zelfs al negatief. Sinds deze week is ook al de 3-maands euribor in de min geslopen (-0,001%). Het tarief voor de 1-maands euribor zakte deze week naar -0,034%. Voor huiseigenaren met een variabele hypotheek, betekent dit dat zij in zekere zin dus geld toe krijgen van de bank op hun hypotheken. Jammer genoeg voor hen, echter, is de negatieve euribor nog lang niet genoeg om de opslag te compenseren die ook aan de bank moet worden betaald. Zodoende moet er (voorlopig) nog steeds iedere maand geld worden overgemaakt aan de bank. Grootbank ING laat weten dat 13% van de hypotheekklanten een euribor lening hebben. Een deel van hen ontvangt dus een ’afslag op hun opslag’. Die opslag ligt bij ING tussen 0,65% en 2,4%. Bij ABN Amro gaat het om 6600 klanten met een variabele hypotheek, gebaseerd op het 1-maands euribortarief. Recent verlaagde ABN Amro met 0,15% nadat in februari 2009 en juni 2012 de opslagen met respectievelijk 0,5% en 1% waren verhoogd. RegioBank, een label van SNS Bank heeft ’enkele honderden’ klanten met een op euribor gebaseerde variabele hypotheek. Zij betalen bovenop het euribor tarief een opslag van 0,7%. Verrassende ontwikkelingen. ING en ABN Amro kondigden deze week aan de spaarrente opnieuw met 0,1% te gaan verlagen. Als die ontwikkeling zich door zou zetten en ook de spaarrente negatief zou worden (de spaarder zou dan geld aan de bank moeten gaan betalen voor het spaargeld) dan zal dat leiden tot een bankrun op spaargeld.

Brussel is niet te spreken over het Russische gasbedrijf Gazprom. Het concern zou zijn machtspositie in met name Centraal- en Oost-Europese EU-lidstaten misbruiken. Daarom heeft de Europese Commissie een officiële aanklacht naar het bedrijf gestuurd. Brussel onderzoekt de praktijken van Gazprom al geruime tijd, maar de zaak kwam op een lager pitje te staan als gevolg van de spanningen in Oekraïne, dat gas doorvoert naar Europa, en de Europese sancties tegen Rusland. Als de commissie concludeert dat Gazprom Europese concurrentieregels heeft geschonden, dan riskeert het concern een flinke boete. De conclusie is dus dat de markt niet werkt, zoals Brussel graag zou willen. Als de concurrentie goedkoper is dan zullen de betreffende landen van leverancier moeten wisselen. Maar in een vraagmarkt werken de spelregels niet altijd op een wijze als wenselijk zou zijn.

Het pensioenfonds dat maandelijks mijn bedrijfspensioen uitkeert liet deze week weten dat de sponsor, de opvolger van het bedrijf waar ik gewerkt heb, heeft laten weten dat de 'strategische heroriëntering die in 2013 was ingezet, niet heeft geleid tot de beoogde groei en winstgevendheid, als gevolg van macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen.' Het bedrijf voorziet niet dat de marktomstandigheden spoedig zullen bijdragen aan voldoende herstel en groeiperspectief. Als daarvoor toestemming wordt verkregen van DNB worden de bancaire activiteiten de komende 18 maanden beëindigd.

De economische activiteit in de eurozone groeit deze maand minder hard dan in maart. De inkoopmanagersindex waarmee Markit de economische activiteit meet, zakte deze maand van 54 naar 53,5. Met een stand hoger dan 50 wijst de graadmeter nog altijd op groei. Die viel echter zowel in de industrie als de dienstensector lager uit dan in maart. Vooral in Frankrijk verslechterde het beeld. De inkoopmanagersindex voor de Franse industrie zakte deze maand van 48,8 naar 48,4. Die verslechtering, die volgde op een kleine verbetering in maart, kwam onverwacht. De activiteit in de dienstensector van Europa's op één na grootste economie vertoonde nog een lichte groei, die echter aanzienlijk beperkter was dan in maart. De inkoopmanagersindex voor het hele Franse bedrijfsleven zakte deze maand van 51,5 naar 50,2. Ook in Duitsland vielen de ontwikkelingen tegen, hoewel daar nog altijd sprake is van groei. De inkoopmanagersindex voor de industrie verzwakte er van 52,8 naar 51,9. De dienstensector vertoonde nog een sterke groei, getuige de indexstand van 54,4. De samengestelde index voor de Duitse economie zakte deze maand van 55,4 naar 54,2 en wijst daarmee nog altijd op een robuuste groei. Het gaat hier om een eerste schatting. Van aantrekkende economische ontwikkelingen in de 19 eurolanden is geen sprake. En dat is een tegenvaller.

De activiteit in de Chinese industrie krimpt deze maand in het sterkste tempo van het afgelopen jaar. Dat blijkt uit cijfers die de Britse bank HSBC en onderzoeksbureau Markit hebben gepubliceerd. Hun inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie zakte deze maand van 49,6 naar 49,2 en bereikte daarmee de laagste stand in twaalf maanden. De Chinese economie boekte in het eerste kwartaal van dit jaar al de zwakste groei sinds 2009 en de verwachting is dat de groei de komende tijd verder afneemt. In een poging de groei te stimuleren verruimde de Chinese centrale bank onlangs de ruimte voor banken in 's werelds op een na grootste economie om kredieten te verlenen. Economen speculeren nu op verdere stimuleringsmaatregelen, zoals een renteverlaging.

De stroomprijs kan vanaf 21 mei nog verder dalen, doordat netbeheerders de stroomkabels tussen ons land en het buitenland efficiënter gaan benutten. Dat maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend. Door het invoeren van stroom te vergemakkelijken, kunnen Nederlandse bedrijven en huishoudens beter profiteren van de lage prijzen in Duitsland. Daar wordt zo’n 20% minder betaald voor elektriciteit dankzij een overvloed aan gesubsidieerde stroom uit windmolens en zonnepanelen. Door de hoeveelheid stroom over grensoverschrijdende stroomkabels slimmer te regelen, kan de prijs in Nederland naar beneden, zonder dat er geïnvesteerd hoeft te worden in nieuwe kabels. „De prijs van elektriciteit in Nederland zal hierdoor dalen. Voor bedrijven die heel veel elektriciteit verbruiken, kan de besparing oplopen tot €5 mln per jaar. Dat is goed voor onze economie. Een gemiddeld gezin in Nederland bespaart slechts ongeveer €10 per jaar.”

Bij uitkeringsinstantie UWV verdwijnen enkele honderden banen op de afdeling handhaving als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De invoering van de nieuwe wet zorgt er namelijk voor dat bepaalde werkzaamheden worden geautomatiseerd. „Het UWV is daardoor genoodzaakt om vanaf 2016 tot en met 2018 ongeveer 300 banen te schrappen. Gedwongen ontslagen zijn daarbij uitgesloten. De WWZ treedt vanaf 1 juli in werking, waarbij onder meer de ontslagregels veranderen. Deze regels moeten flexwerkers meer duidelijkheid en zekerheid bieden. Vakbond CNV heeft onlangs een meldpunt geopend om misstanden in kaart te brengen. „Wij horen steeds vaker dat werkgevers de WWZ gebruiken om tijdelijke krachten te dumpen. ”

Deutsche Bank zou €2,3 mrd betalen om verdere vervolging in het Libor-schandaal af te kopen. De schikking zou gelden voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het schandaal draait om manipulatie van het Libor-rentetarief, waar een enorme hoeveelheid financiële producten op wordt gebaseerd. Het schandaal heeft al tot diverse hoge boetes geleid in de bankwereld. Zo tikte Rabobank ruim €770 mln af in de VS, Groot-Brittannië en Nederland. De hoogste boete is tot nu toe voor het Zwitserse UBS, dat $1,5 mrd moest betalen. Deutsche Bank betaalde eerder al €725 mln aan de Europese toezichthouder. De Duitse bank had eind 2014 voor ruim €3 mrd gereserveerd voor juridische kosten.

De Turkse lira heeft opnieuw een dieptepunt bereikt ten opzichte van de dollar door de aanhoudende geopolitieke onzekerheid, de afzwakkende economische groei en een verslechtering van het sentiment onder beleggers. De lira is daarmee de slechts presterende munt binnen de opkomende markten. De Turkse munt devalueerde sinds het begin van dit jaar al met 13% ten opzichte van de dollar. Alleen de Oekraïense hryvnia doet het slechter. Analisten van ABN Amro verwachten dat de Turkse munt de komende maanden nog meer terrein verliest ten opzichte van de dollar. De financiële markten reageerden dan ook teleurgesteld op het besluit van de Turkse centrale bank om de rente eerder deze week te handhaven op 7,25%. De markten speculeerden namelijk op een mogelijke renteverhoging om de koersval van de lira te stoppen. De Turkse centrale bank verhoogde de rente begin vorig jaar tot 10% en staat sindsdien onder druk van de politiek. Zowel president Erdogan als verschillende Turkse ministers uitten de laatste tijd flinke kritiek op het strikte monetaire beleid. Zij willen dat de rente verder wordt verlaagd. ,,Het is mogelijk dat de centrale bank heeft afgezien van een renteverhoging vanwege de druk vanuit de politiek. Anderzijds geven ze aan dat ze al een strikt monetair beleid voeren'', aldus ABN Amro. De lira sloot de week af op een notering van 33,8732874 t/o € (2,9522).

De laatste Amerikaanse data laten tegenvallende ontwikkelingen zien. Zo nam de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in april iets minder sterk toe dan in maart. Dat meldde het Britse onderzoeksbureau Markit op basis van een eerste raming. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de Verenigde Staten daalde deze maand van 55,7 naar 54,2. De verkoop van nieuwe woningen in de Verenigde Staten is in maart met 11,4% gedaald na een flinke stijging in februari. De verkoop daalde naar een niveau van 481.000 woningen op jaarbasis.

Het wereldhandelsvolume is in februari met 0,9% afgenomen. Dat maakte het CPB bekend op basis van zijn eigen wereldhandelsmonitor. De daling volgt op een herziene afname met 1,6% (was 1,4% in januari). De import daalde wereldwijd door een lagere bedrijvigheid in gevestigde economieën, waaronder de VS. Bij de export lieten alleen de eurozone en Latijns-Amerika een plus zien.

“113.000 consumenten hebben een enorm financieel probleem”, met de betaling van hun hypotheeklasten. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er ruim 12.000 mensen met een dergelijk betalingsprobleem bijgekomen, zo blijkt uit de BKR Hypotheekbarometer over de maand april. Het gaat vooral om mensen die tijdens de economische crisis werkloos zijn geworden of een echtscheiding achter de rug hebben. Zij kunnen vaak hun hypotheek niet meer betalen. Na vier maanden zonder betaling volgt een registratie bij het BKR.

Der Austritt Griechenlands aus dem Euro rückt nun langsam näher. Die Politik spielt die Risiken zwar herunter. Aber in Wahrheit bekommen wir hier den Vorgeschmack auf die schwerste Phase der Krise, die auf uns zukommt: die Zahlungsunfähigkeit von weiteren Euro-Ländern, die Arbeitslosigkeit und desolate Wirtschaft in den meisten Teilen Europas – es gibt erschreckend viele Gründe für einen baldigen Crash – doch es gibt auch einen weiteren Grund: Die Zeit ist einfach reif für den nächsten Absturz! Das weltweite Finanzsystem und die Aktienmärkte beruhen darauf, dass sie in bestimmten Zyklen schwere Krisen durchlaufen. Einfach ausgedrückt: Gewinne mit Aktien werden nur dann gemacht, wenn alle an den niemals endenden Wertanstieg der Aktien und an den Produktivitätsanstieg der dahinterstehenden Unternehmen glauben. Doch irgendwann koppelt sich der Phantasiepreis der Aktien von der Wirklichkeit ab. Und dann ist nur ein kleiner Auslöser notwendig, um den Crash ins Rollen zu bringen. Ein steigender Energiepreis zum Beispiel … Eine Immobilienkrise … oder die Pleite einer eigentlich recht unbedeutenden Bank … Das reicht dann. Dann plötzlich purzeln die Aktienkurse und reißen das gesamte Finanzsystem mit. Panisch werden alle Aktien verkauft und das Kapital flüchte. Die Kleinanleger haben dann kein Geld mehr. Dann gehen die Preise zurück. Dann gehen die Unternehmen pleite und entlassen Mitarbeiter … Das alles dauert so lange, bis die Talsohle erreicht ist und alles wieder von vorn beginnt. Durch solche schwere Krisen bereinigt sich das System selbst regelmäßig. Und die Zeit ist reif für einen neuen Crash. Den nächsten Crash. Und wenn Sie denken 2008 – waren nur die Vorwehen. Der eigentliche Beim großen Crash von 1929 haben Aktien 90% ihres Werts verloren. Aus 50.000 € wurden 5.000 € – innerhalb weniger Monate. Doch Sie können von Glück reden, wenn Ihnen das Geld übrig bleibt – die meisten Menschen haben 1929 ihr ganzes Vermögen, jeden Pfennig Erspartes verloren. Zusammenbruch, in dem auch der Euro untergehen wird, steht und noch bevor.

Slotstand indices 24 april 2015; week 17: AEX 504,01; BEL 20 3.800,13; CAC 40 5.201,45; DAX 30 11.810,85; FTSE 100 7.070,70; SMI 9.302,12; RTS (Rusland) 1037,52; DJIA 18.080,14; NY-Nasdaq 100 4.536,778; Nikkei 20020,04; Hang Sen 28074,66; All Ords 5906,80; €/$ 1,0874; goud $1.180,40; dat is €34.853,96 per kg, 3 maands Euribor -0,001% (1 weeks -0,082, 1 mnds -0,034), 10 jarig Staat 0,228%. Een liter diesel aan de pomp €1,279. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.