UPDATE25022017/365 Beveiliging Wilders onder druk, PVV stopt flyeractie Volendam

De eerste maand van Donald Trump als de 45e President van de VS is chaotisch verlopen. Besturen via decreten is geen succes geworden. Er komen tegenstrijdige berichten van over de oceaan over de samenwerking met Europa, de NAVO, de EU en Rusland. Een zaak is wel helder: als Europa militaire steun wil hebben van de VS zal Europa diep in de buidel moeten tasten.Enkele uitspraken: NAVO, neem stelling tegen Trumps ondemocratische praat; “Trumps aanvallen tegen de pers zijn erger dan die van Nixon”; “Trump is druk bezig zijn eigen puinhoop te scheppen”; vice-president Pence bakt zoete broodjes in Brussel. Dat Trump nu in het Witte Huis zit – en mini-Trumpjes zich warmlopen in Europa – heeft de bureaucratisch-politieke klasse ook aan zichzelf te danken. Juist in representatieve democratieën, waarin de burger niet vaak om zijn mening gevraagd wordt, moeten uitvoerders voortdurend omkijken om zeker te stellen dat het grote peloton nog volgt en de bezemwagen niet te vol zit. (bron: VK)

In blog 364 heb ik aandacht gevraagd voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van een groot aantal politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart aanstaande. Ik heb mij afgevraagd welke aannames het CPB heeft gepleegd bij de doorrekening met betrekking tot de ontwikkeling van de rente, de inflatie, de werkgelegenheid, de koopkracht, het monetaire beleid van de ECB, het prijsniveau van de euro, de gevolgen van de brexit, het Europese beleid voor de boeren, de bedrijven, de banken, de afloop van het Griekse dossier, de vluchtelingenpolitiek en de gevolgen van een andere wind uit de VS en wellicht Rusland en de afloop van de (burger)oorlogen in het Midden Oosten en de hongersnood in Afrikaanse landen. En dat alles dan voor de komende 3 regeringsperiodes (12 jaar). Ik heb daarbij gesuggereerd de Algemene Rekenkamer de aannames die het CPB pleegt te toetsen aan de financieel/economische ontwikkelingen. Ik kreeg daarop commentaar in de trant van ‘dat willen de politieke vpartijen helemaal niet, want dan raken ze hun tools kwijt’. Stel dat de Rekenkamer tot de conclusie zou komen dat de aannames van het CPB niet gerealiseerd worden, wat betekent dat dan voor de waarde van de verkiezingsprogramma’s? Externe ontwikkelingen, zowel politiek/militaire als fonancieel/monetaire en economische, bepalen het toekomstbeeld. Willem Vermeend en Rick van der Ploeg reageerden op de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s (daarin worden de belangrijkste plannen en verkiezingsbeloften van de politieke partijen op een rijtje gezet en berekend wat de maatschappelijke en economische effecten zijn) voor de kabinetsperiode 2018-2021. Hieruit ‘blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven de ’verliezer’ is. De programma’s komen niet met een verwachte lastenverlichting die ondernemingen moet aanzetten tot het scheppen van extra banen en het stimuleren van innovaties. Veel partijen rekenen zich rijk en zijn nu al aan het potverteren. Een nieuw kabinet zal wel met lastenverlichting voor ondernemers komen.

PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher wil de komende jaren links beleid voeren, liefst met CDA, GroenLinks en SP. Hij is ambitieus en gaat voor het premierschap ofwel met een links kabinet, danwel met de VVD en D66 op rechts, mogelijk met klein rechts. Asscher kreeg de vraag voorgelegd wat hij nou eigenlijk wil. Zijn partij heeft geregeerd met de VVD, maar in de verkiezingscampagne neemt hij juist afstand van de liberalen. Volgens Asscher wil de VVD, nu het economisch beter gaat, geld weghalen bij de mensen die het moeilijk hebben en geven aan de mensen die het goed hebben. Hij noemt dat „bizar.” De PvdA-leider wil naar eigen zeggen investeren in een basisverzekering voor zelfstandigen en meer geld voor de zorg en het onderwijs. De verkiezingscampagne wordt hard gespeeld. Er worden harde klappen uitgedeeld boven en onder de gordel. Kennelijk staat er veel op het spel. Er zijn 5 politieke leiders die zich hebben gemeld voor het premierschap: Rutte (VVD), Pechtold (D66), Asscher (PvdA), van Haersma Buma (CDA) en Klaver (GL). Twee op rechts met 42 zetels in de peiling van de Hond, twee op links met 44 zetels en één in het centrum met 64 zwevende zetels.

Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond van 19 februari blijkt dat we nog steeds in de fase zitten van kleine verschuivingen. De PVV en de SP daalden een zetel en VVD en GroenLinks stijgen er eentje. Maar sinds de jaarwisseling is er wel een duidelijke trend. De PVV is zes zetels gedaald en de VVD twee gestegen, waardoor het verschil nu vier is. GroenLinks is vier zetels gestegen en het CDA twee. Daardoor staan deze partijen op plaats drie en vier. Bij de kiezers onder de 35 jaar staat GroenLinks duidelijk bovenaan (met 23%). Tussen 35 en 65 jaar staat de PVV bovenaan (met 23%). Boven de 65 jaar staan PVV, VVD en CDA bovenaan (rond de 16%). IBM de peiling van 26 februari verliest 50+ 4 zetels en winnen CDA, PvdA, VNL en het Forum ieder 1 zetel. De PVV, VVD, GL en D66 noteren stabiel.

De verkiezingscampagnes lopen: vandaag over 18 dagen wordt er in Nederland gestemd. Waar gaan deze verkiezingen over? Over de ontevredenheid van het volk over het politieke beleid, misschien ook wel over een gebrek aan solidariteit. Ook kan gebrek aan inzicht over de toekomst van ons land, van de EU en mondiaal bezien over Europa. Hoe ontwikkelen de lasten en lasten zich van de globalisering? Welke gevolgen voor de werkgelegenheid zal de robotisering met zich brengen. Hoe ontwikkelen zich de voortgang van de ongewenste flexcontracten? Ik ga hier nu niet in op al deze onderwerpen, maar ik beperk mij tot generatieconflicten en solidariteit. Wat ik waarneem is dat er een groeiend aantal politieke partijen die zich in meerdere mate richten op doelgroepen. De vraag van het kiezersvolk is: wie behartigt de belangen van de jongeren, de ouderen, de allochtonen, de autochtonen, de integratie. Ja, als ik kijk naar het aanbod zie ik DENK, 50+, GL, PVV, VVD. Nederland kent zogenaamde kernwaarden en daarbij is de vraag waar de overheid zelf voor staat.

Over de kernwaarden die de basis vormen van de Nederlandse samenleving. Een overzicht van de belangrijkste waarden, sociale regels en grondrechten in Nederland: over vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit zijn belangrijke waarden in onze samenleving. Nederland is een democratie. In een democratie mogen inwoners meebeslissen over het bestuur van het land. Nederland is een rechtsstaat. Dat betekent dat iedereen dezelfde rechten heeft, en dat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. Ook de overheid moet zich aan de wet houden. De Grondwet is de basis van onze rechtsstaat. Hierin staan de rechten en plichten van de overheid en van de burgers. Iedereen in Nederland is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar levensonderhoud. Maar als het u om welke reden dan ook niet op eigen kracht lukt, en er is niemand die kan helpen, dan biedt de overheid hulp. Bijvoorbeeld om de huur, eten en kleding te kunnen betalen. Iedereen heeft recht op medische zorg: iedereen in dit land moet zich daarvoor verplicht verzekeren. Als u geen werk meer heeft, kunt u voor een bepaalde tijd een uitkering krijgen. Ook als je zo ziek wordt dat u niet meer kunt werken, krijgt u een uitkering. Goed onderwijs vinden we zo belangrijk om later een goede baan te krijgen dat wij een leerplicht kennen.Werknemers herscholen wordt straks een wettelijke plicht. Belasting betalen is een plicht. De opbrengst gebruikt de overheid om te zorgen voor zaken die voor iedereen belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan wegen, onderwijs en politie. Er wonen in ons land mensen met verschillende levensovertuigingen en van verschillende nationaliteiten. Het is belangrijk dat iedereen anderen respecteert ondanks culturele verschillen, die er zijn. De Nederlandse samenleving is heel open. Dat betekent dat mensen vrij zijn om te zeggen wat ze denken. Het betekent ook dat anderen, als ze het met een mening niet eens zijn, dat mogen zeggen. De Nederlandse samenleving verwacht van iedereen dat ze meedoen in de samenleving. Dat je Nederlands leert, een baan zoekt of vrijwilligerswerk doet. Vrijheid betekent dat je mag denken, zeggen en doen wat je zelf wilt. Mensen met verschillende religies kunnen in ons land veilig samenleven. Niemand mag bedreigd worden of zich onveilig voelen vanwege het geloof dat hij of zij heeft. Je mag een brief naar de krant of de overheid sturen, protesteren, discussiëren en voor uw eigen mening uitkomen. Natuurlijk is het wel belangrijk om rekening te houden met anderen. Er zijn in Nederland meerdere televisiezenders, kranten en tijdschriften. De overheid heeft niets te zeggen over wat er in de media wordt gezegd of geschreven. U mag het ook altijd zeggen als u het ergens niet mee eens bent. Niemand kan u verbieden uw mening te geven. Deze vrijheid vinden we in Nederland heel belangrijk, omdat je in een democratie alleen goede besluiten kunt nemen als je van zo veel mogelijk mensen de mening hebt gehoord. Welke mening u ook heeft, u moet zich wel aan de wet houden. Dat betekent dat je iemand niet met opzet mag beledigen, kwetsen of tot haat en vijandigheid mag oproepen. Vrijheid van meningsuiting heeft dus twee kanten. Als iedereen zijn mening mag geven, wordt er wel eens iemand beledigd. Andere mensen mogen niet bepalen wat uw levensstijl is. Het is belangrijk dat u zich in Nederland thuis voelt, mensen leert kennen en meedoet in de samenleving. Een demonstratie is een vorm van protest. Door te demonstreren kunt u uw mening laten horen. U mag in Nederland zelf bepalen welke keuzes u maakt in uw eigen leven. Dit noemen we het zelfbeschikkingsrecht. Iedereen moet op een gelijkwaardige manier behandeld worden. Dit is het recht op gelijke behandeling. Of je nu man of vrouw bent, homo of hetero, jong of oud, en of je nu in Nederland bent geboren of in een ander land. Er zijn geen aparte regels voor christenen, moslims of andere gelovigen en geen aparte regels voor vrouwen of voor homo’s. In de praktijk kunt je helaas geconfronteerd worden met discriminatie. Het komt voor dat werkgevers liever een Nederlander aannemen dan een Pool of een Surinamer. Of dat mannen de toegang in het uitgaansleven geweigerd wordt omdat ze van een bepaalde afkomst zijn. Dit is onacceptabel. Kortom, discriminatie wordt in Nederland op geen enkele grond geaccepteerd. U mag niet worden gediscrimineerd om uw geloof, herkomst of levensstijl. Wat betekent solidariteit? Solidariteit betekent dat we rekening houden met elkaar, en dat we weten dat anderen dat ook met ons doen. Nederland is een van de rijkste landen in de wereld. Mensen hebben hier veel vrijheid en veel kansen om iets van hun leven te maken. Dit is een citaat van het Ministerie van Sociale Zaken, geschreven voor allochtonen. Dit is de theorie, maar hoe ziet de praktijk eruit? Vijf politieke partijen willen maatregelen doorvoeren die strijdig zijn met de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat. Een commissie van hoogleraren komt tot die conclusie na bestudering van dertien verkiezingsprogramma’s. CDA, PVV, SGP, VNL en de VVD willen ingaan tegen ‘fundamentele rechten en vrijheden van mensen’ of treden het recht op een behoorlijk proces met voeten. Ook bij partijstandpunten van de meeste andere partijen zetten de hoogleraren vraagtekens. Alleen de ChristenUnie, die alleen maar rechtsstaatbevorderende maatregelen voorstaat, is brandschoon. De commissie, onder voorzitterschap van de Amsterdamse hoogleraar rechtswetenschap Wouter Veraart, voerde haar onderzoek uit in opdracht van de Orde van Advocaten. In de verkiezingsprogramma’s die een gebrek aan rechtsstatelijkheid aan de dag legden, stonden vooral veel maatregelen tegen terrorisme, jihadisme, vluchtelingen, islam en immigratie. ‘Willen we de rechtsstaat behouden dan moeten we onze rechtsstaat zelf geen geweld aandoen’, oordeelt de commissie. De VVD is een van de partijen die ‘een bedreiging vormt voor de vrijheden die het fundament van onze samenleving vormen’. Zo vinden de rechtsgeleerden het onaanvaardbaar dat de partij terroristen stateloos wil kunnen maken en de directe werking van mensenrechten uit verdragen wil opschorten. De PVV krijgt de meeste onvoldoendes, met name vanwege de asielzoekers- en migrantenstop, de denaturalisatie en uitzetting van criminelen met een dubbele nationaliteit, het verbod op islamitische uitingen zoals hoofddoekjes, de sluiting van scholen en het inreisverbod voor Syriëgangers. In het CDA-programma is de commissie opgevallen dat de partij de financiering van moskeeën en islamistische organisaties door buitenlandse overheden wil verbieden. Het volledige abortusverbod van de SGP en de voorkeurspositie voor christenen die de partij opeist, worden ook bestraft met een rode kaart. En over de Rechtstaat gesproken: het Openbaar Ministerie gaat Nederlandse jihadisten vervolgen die niet in Nederland verblijven maar in de strijdgebieden in het Midden Oosten. De gedaagden worden dus niet gehoord. In maart en april staan er twaalf zaken op de rol tegen mannen die niet in Nederland zijn, maar in Syrië en Irak aan het vechten zijn. De Nederlandse overheid zegt te respecteren het recht op asiel van vluchtelingen, zoals dat internationaal is vastgelegd. Dit recht op asiel ligt vast in artikel 78 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat de Unie verplicht het Vluchtelingenverdrag van Genève te eerbiedigen. Dit artikel eerbiedigt het aan de Verdragen gehechte protocol inzake asiel. Maar wat is de realiteit? Mali moet de grenzen beter beschermen, vindt de Europese Commissie, zodat vluchtelingen als Abou niet meer naar Europa kunnen vertrekken. Afgelopen december sloot minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders namens de EU hierover een deal met de regering van Mali. Mali krijgt biometrische apparatuur en andere bewakingshulpmiddelen en moet afgewezen landgenoten uit Europa terugnemen, in ruil daarvoor krijgt het geld voor het bevorderen van werkgelegenheid. Ook met andere landen in Afrika wil de EU dit soort afspraken maken. De ‘New Deal voor Afrika’ noemde Koenders dit in november 2015 in Valletta op Malta direct na de EU-top met Afrikaanse regeringen over migratie. Europa heeft daarbij één doel voor ogen: dat de migratie naar het continent stopt. De EU geeft smeergeld aan de leiders van de Afrikaanse landen die asielzoekers de oversteek naar Europa blokkeren. Een rondgang in vogelvlucht langs de buitengrens laat een somber beeld zien van de gevolgen van Europa’s huidige migratiebeleid. In Libië zitten naar schatting van de IOM meer dan 264.000 vluchtelingen (cijfers uit juli 2016). Veel van hen komen uit Eritrea, Nigeria, Gambia, Somalië en Ivoorkust. Sinds de Turkije-Griekenland-route moeilijker is geworden, reizen ook steeds meer Syriërs via Libië naar Europa. Velen zitten vast in een van de 24 detentiekampen voor migranten in het land. Amnesty International meldde afgelopen jaar langs de hele migratieroute in Libië horrifying accounts’ van seksueel geweld, moorden, martelingen en religieuze vervolging door smokkelaars, criminele bendes, bewapende groepen en bewakers in detentiecentra. Honderdduizenden vluchtelingen zullen in Griekenland aankomen’, voorspelde Gerald Knaus, directeur van de denktank European Stability Initiative (ESI) en bedenker van de vluchtelingendeals, in een interview met Spiegel Online vier maanden geleden. Hij waarschuwde voor een bijna apocalyptische chaos die zou uitbreken als Turkije de deuren openzette. ‘Ze zullen proberen door de hekken te breken. De Balkanlanden zullen veranderen in een slagveld voor migranten, smokkelaars, grenswachters en soldaten. Dat zal het einde zijn van het Europese asielbeleid.’ Toch slaan de EU-lidstaten en de Europese Commissie steeds verder deze weg in. De Commissie breidt de anti-vluchtelingendeals uit met verschillende Afrikaanse landen, zoals was afgesproken op de EU-migratietop in Valletta. De New Migration Partnership Network noemt de Commissie deze New Deal voor Afrika. De Commissie wil de komende vier jaar acht miljard euro besteden aan migratiedeals met landen in Afrika en het Midden-Oosten waar veel migranten vandaan komen of doorheen trekken. Het geld moet worden gebruikt om landen te helpen bij de opvang van vluchtelingen in hun regio, het vergroten van ontwikkeling in eigen land, maar ook om ze te stimuleren hun eigen onderdanen terug te nemen, door het opzetten van een burgerlijke stand en het digitaliseren van biometrische persoonsgegevens. Maar, aldus de Commissie, de EU moet niet aarzelen om de geldkraan dicht te draaien of andere ‘strafmaatregelen’ te nemen als landen niet willen meewerken of weigeren vluchtelingen terug te nemen. In Valletta was al afgesproken dat er een EU Trust Fund zou worden opgericht met daarin 3,6 miljard euro: 1,8 miljard van de Commissie plus 1,8 miljard van de EU-lidstaten. Nederland legde volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken vijftien miljoen euro in. Veel geld, alhoewel in vergelijking met de zes miljard voor Turkije ook weer niet, zo vonden sommige Afrikaanse landen. Het is niet allemaal nieuw geld; zo’n 1 miljard euro (van de 1,8) van de Commissie komt uit het European Development Fund en was al bestemd voor Afrikaanse landen en regio’s. Sterker nog: Afrikaanse landen hebben op besteding van gelden uit het Development Fund veel invloed, maar bij het Trust Fund zijn ze alleen observer als het gaat om het bepalen welke projecten ondersteuning verdienen en welke niet. Het zijn de delegaties van de Europese Dienst voor Extern Optreden, de diplomatieke dienst van de EU onder leiding van Mogherini in Brussel, die projecten voor het Trust Fund mogen voorstellen. Volgens de Commissie moet eigenlijk alles ingezet worden om de migratiestroom uit Afrika te stoppen. ‘Geen enkel beleidsterrein moet worden uitgezonderd’, dus ook de 4,4 miljard euro die de EU-landen al aan ontwikkelingshulp sturen en ook handelsconcessies kunnen worden ingezet, alsmede de uitwisseling van studenten, onderzoek, klimaatbeleid, energie, milieu en landbouw. De hele relatie tussen de EU en het betreffende Afrikaanse land hangt in feite af van de bereidheid om vluchtelingen te huisvesten of terug te nemen. De Commissie maakt ook 3,1 miljard vrij om risico’s voor particuliere investeerders te dekken. Alles voor improving the living conditions’ in deze landen, in onder meer infrastructuur, arbeidskansen en grensbewaking. De afspraken op Malta zijn gemaakt met zestien Afrikaanse landen. De eerste landen met wie de Commissie deals wil sluiten zijn Niger, Nigeria, Senegal, Mali, Ethiopië, Tunesië, Libië, Jordanië en Libanon. In alle gevallen zijn de twee belangrijkste pijlers: grenscontroles en ontwikkelingshulp. De bewaking van de buitengrenzen, Libye en Italië is problematisch. Maar de voorzet van de EU om binnen de territoriale wateren voor Libye schepen en scheepjes te gaan aanhouden en terug te sturen naar Libye, is in strijd met het internationaal recht. Wij moeten ons goed realiseren dat niet iedereen die vluchtelingen vervoert een mensenhandelaar is. Veel vluchtelingen zoeken, om de Middellandse Zee te bereiken, taxi-chauffeurs om hen te vervoeren. Vervoerders die niet het profiel hebben van een criminele mensensmokkelaar. Europa kan niet alle vluchtelingen uit Afrika een asielstatus verlenen, maar hou je wel aan de regels. Wij moeten onderkennen dat de stroom vluchtelingen vanuit Afrika via Italië naar Europa is te herleiden naarde kolonisatie van Europese heersers (VOC) van Afrikaanse slaven. Dat wil niemand horen maar Afrikanen voelen dat wel zo. Deze week konden 1.100 mensen konden in veiligheid gebracht worden, na verschillende reddingsoperaties op de Middellandse Zee. Volgens de Italiaanse kustwacht brengt dit het aantal mensen dat de afgelopen dagen op volle zee gered werd op 2.500.Aan de reddingsoperaties namen niet enkel schepen van de Italiaanse kustwacht en van een Britse en een Noorse eenheid deel. Ook commerciële schepen en schepen van ngo’s namen deel. Woensdag konden ongeveer 730 migranten gered worden, die voornamelijk afkomstig waren uit Sub-Sahara-Afrika, terwijl de dag voordien 630 mensen werden opgepikt in de Middellandse Zee. Zes jaar na de val van Moammar al-Kadhafi is het nog steeds de chaos die heerst in Libië. Het land is een knooppunt geworden in de illegale immigratie naar Europa. Mensensmokkelaars laten migranten meestal vertrekken vanuit het westen van het land, van waar het maar 300 kilometer is naar Italië.

Wat mij mateloos stoort is dat premier Rutte zich op de borst blijft kloppen dat zijn kabinet het zo goed heeft gedaan. De financiën zijn op orde, de economie groeit weer, de werkeloosheid neemt af. Over de grote problemen die zijn ontstaan door de ingrijpende bezuinigingen in de zorg door het verplaatsen ervan naar de lokale overheid (omdat zij dichter bij de patient staan) praat hij met geen woord. De participatiemaatschappij kent grote lacunes, de WMO is mislukt doordat er geen eenheid van beleid meer is bij de toekenning van steun. Wat in gemeente A wordt toegestaan, wordt in gemeente B afgewezen. Gemeenten kopen zorg in op de laagste prijs maar krijgen daarvoor niet de vereiste kwaliteit. Sinds 2015 vallen alle vormen van jeugdhulp bij de gemeenten. Maar tot nu toe steken gemeentes veel tijd en geld in randzaken en controle, bureaucratische handelen dus. Het geld voor de (jeugd)zorg wordt lang niet overal daaraan besteed. Er zijn voorvallen dat, met zogenaamde overschotten, een gemeentehuis wordt verbouwd. Of er worden daarmee ambtenaren betaald, die zich met de zorg bezighouden. We hebben de chaos met de pgb meegemaakt, de gestripte thuiszorg en de jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, de orthopedagogische vereniging VOBS en gehandicaptenkoepel VGN trekken deze week aan de bel. De wachtlijsten voor kinderen die zorg nodig hebben worden langer en kinderen lopen het risico dat ze verkeerde zorg krijgen. De overheid heeft wel de mond vol van De overheid heeft wel de mond vol van meer rendement dat bereikt kan worden bij een lokale en regionale aanpak. De Kinderombudsvrouw, Magarite Kalverboer, orthopedagoog en jurist, heeft kamerleden gemeld dat er een flinke toename is van crisisplaatsen in gesloten jeugdzorg en signaleert een toename van het aantal onder toezichtstellingen. De overheid heeft haar mond vol over discriminatie maar doet niets aan het gegeven dat op de arbeidsmarkt autochtonen twee keer zoveel kans hebben op een baan dan allochtonen, bij gelijke kennis en vaardigheid.

Het kabinet Rutte II slaat op de trom dat ze de schatkist weer op orde hebben. De financiën zijn weer op orde.. Ik heb dat in de afgelopen week Dijssel meerdere keren horen zeggen. Of dat waar is zal na de verkiezingen van 15 maart wel blijken. Hoe sociaal-democraties het financiële beleid de afgelopen 4 jaar is geweest blijkt uit het gegeven dat 30% van de Nederlanders niet profiteert van de welvaart, die Rutte zegt te hebben gerealiseerd. De onderkant van de samenleving heeft sociale en geldproblemen. Het is de harde kern van de werkelozen die niet meer aan werk komen, die achterstanden hebben met de betaling van de zorgpremie, het eigen risico van de zorg, de huur dan wel huurlasten en de afbetaling van het kopen op afbetaling. Dat is de groep die in de schuldhulpverlening zit en aanvullingen van het voedselpakket nodig heeft van de Voedselbank, om in leven te blijven. Rutte en Samsom zijn er niet in geslaagd als leiders van het volk te profileren. Beide krijgen van mij een dikke onvoldoende.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de ratificatie van het verdrag, dat met een referendum werd afgestemd. Het is voor alle volksvertegenwoordigers duidelijk dat de door Rutte in Brussel binnengehaalde, zogenaamde toegevoegde verklaring in de vorm van een ‘inlegvel’ bij het Verdrag, geen enkele waarde heeft. Het Verdrag regelt namelijk niets over een kandidaat-lidmaatschap voor toetreding van Oekraïne tot de EU, extra financiële steun aan Oekraïne, de verdragspartners die niet gehouden zijn Oekraïne militaire steun te verlenen en er wordt benadrukt dat het verdrag ook over corruptiebestrijding gaat, en Europa delen van het verdrag kan opschorten als Oekraïne er een potje van maakt. Dat laatste staat al in het Verdrag, dus waarom moet dat worden herhaald op het inlegvel, waarmee Nederlandse kiezers om te tuin worden geleid. Onbegrijpelijk waarom een meerderheid in de Tweede Kamer daarmee heeft ingestemd. De procedure die regelt hoe ieder Europees land een lidmaatschapsaanvraag voor de EU kan indienen staat in het Verdrag over het functioneren van de EU zelf. Daarin staat ook dat ieder EU-lid het begin van de onderhandelingen kan blokkeren. Er is dus al een juridisch bindende manier voor Nederland om Oekraïne buiten de EU te houden. Het inlegvel stelt ook dat het associatieverdrag landen niet verplicht om extra geld naar Oekraïne over te maken. Dat is strikt genomen juist, maar in de context van het EU-beleid ten opzichte van Oekraïne valt er veel op af te dingen. Het verdrag zelf gaat namelijk niet over geld, maar de EU verstrekte Oekraïne de afgelopen jaren wel voor enkele miljarden aan kredieten. Die financiële steun houdt verband met het verdrag. Oekraïne is daarmee een belangrijker samenwerkingspartner voor Europa geworden, en komt eerder in aanmerking voor steunprogramma’s dan andere landen. Bovendien bracht het militaire conflict met Rusland het corrupte en armlastige Oekraïne nog verder in de financiële problemen. In Rutte’s verklaring staat verder dat Europese landen niet verplicht zijn tot militaire steun aan Oekraïne. Zo’n verplichting zou ook vreemd zijn, omdat Europese landen hun verdediging via de Navo regelen. EU-leden zijn evenmin verplicht om onderling militair samen te werken. De verklaring van het inlegvel herhaalt alleen een bestaand artikel in het verdrag. Daarin staat dat als één partij zich niet aan de afspraken houdt, de ander ook afspraken mag opschorten. Zulke wederkerigheid is een algemeen principe in het internationale recht. Over financiële steun van de EU aan Oekraïne. De Europese Unie trekt €18 mln extra uit voor humanitaire hulp aan Oekraïners die zijn getroffen door het conflict in het oosten van hun land. Dat maakte EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire hulp) deze week bekend tijdens een bezoek aan de plaats Bakmuth in de Oost-Oekraïense regio Donetsk. Het geld wordt via hulporganisaties besteed aan onder meer medische zorg, onderdak, winterkleding, brandstof, voedsel en water. “U staat niet alleen”, zei Stylianides. “Alle burgers in nood moeten snel worden geholpen, aan beide kanten van de conflictlijn.” Samen met de lidstaten heeft de EU sinds het begin van de gevechten in 2014 €400 mln aan humanitaire hulp verstrekt aan Oekraïners. Ook als ze naar buurlanden zijn gevlucht komen ze in aanmerking. Naar schatting 2,8 miljoen mensen hebben hun huis moeten verlaten. Eerder al heeft de EU ook veel financiële hulp beschikbaar gesteld aan Oekraïne. De financiële bijstand van de EU bedroeg van 2007 tot 2015 1600 mln. Daarnaast ontving Oekraïne 3400 mln aan leningen. De bijstand was onder meer bedoeld voor verbetering van de overheidsfinanciën, corruptiebestrijding en de gassector. De Europese Rekenkamer uitte eind 2016 forse kritiek op deze vorm van financiële steun die, door onder andere corruptie, weinig zou opleveren. De financiële steun van de Europese Unie aan Oekraïne in de afgelopen jaren heeft weinig uitgehaald. De Europese Rekenkamer uit forse kritiek op het Europese steunprogramma. Wat wel wat opleverde, dreigt teniet te worden gedaan door de corruptie, het conflict in Oost-Oekraïne en de instabiele politieke situatie. Oekraïne wordt nog altijd gezien als het corrupste land van Europa. Of de corruptiebestrijding resultaat oplevert “valt nog te bezien”, schrijft de in Luxemburg gevestigde instelling. Een kleine elite bepaalt wat er in de economie, politiek en media van Oekraïne gebeurt, aldus de Europese Rekenkamer. Sinds in 2014 een nieuwe regering aantrad, is wel enige vooruitgang geboekt. Het conflict in Oost-Oekraïne heeft de economische en financiële problemen echter “zeer verergerd”. De EU stelde in 2014 11200 mln beschikbaar als noodhulp voor Oekraïne. De Europese Rekenkamer zegt hierover dat “de EU snel en zonder vooraf haar strategie vast te leggen grote hoeveelheden geld kon toewijzen en uitbetalen.” De Europese Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat dat beter wordt besteed: de Europese Commissie en de buitenlanddienst van de EU moeten meer aandacht besteden aan de voorwaarden voor uitbetaling en meer nadruk leggen op het beheer van de Oekraïense overheidsfinanciën. Bovendien moeten de uitgaven beter in de gaten worden gehouden.Hiervan kennis genomen hebbende stemden onze volksvertegenwoordigers bij meerheid van stemmen in met de ratificatie van het Verdrag. De minister van Veiligheid en Justitie heeft naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland een aantal documenten en weggelakte tekstdelen over de MH-17 alsnog verstrekt aan RTL, De Volkskrant en de NOS. De rechtbank Midden-Nederland heeft nu beslist dat in aanvulling daarop nog een aantal verslagen openbaar gemaakt moet worden. RTL, de Volkskrant en de NOS hebben op grond van de Wob de minister verzocht om openbaarmaking van alle documenten met betrekking tot de vliegramp met de MH-17. Het gaat hierbij om documenten van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. De minister had een deel van de documenten verstrekt en een deel geweigerd. De stukken waren geweigerd omdat de documenten buiten het Wob-verzoek zouden vallen of omdat er sprake was van persoonlijke beleidsopvattingen. De rechtbank heeft de argumentatie van het ministerie niet gevolgd.

De nieuwe tijd: Zeventig medewerkers van drie Franse ING-filialen hebben via de mail moeten vernemen dat ze hun baan kwijt zijn. In een ’per ongeluk’ aan hen verstuurd bericht stond dat hun vestigingen in Metz, Lyon en Parijs zouden sluiten, schrijft Le Parisien. Bij de mail, die eigenlijk voor de directie bedoeld was, zat ook een powerpointpresentatie van 26 pagina’s over het sociaal plan. De mail werd eind november verstuurd, maar komt nu pas aan het licht – vlak voor de voorgenomen sluiting van de filialen. ING had al aangekondigd dat het in Frankrijk zou gaan bezuinigen.

De wereldhandel is in december met 0,5% gegroeid ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldt het Centraal Planbureau op basis van zijn eigen wereldhandelsmonitor. De toename volgde op een herziene groei van 2,6% in november. De sterkste stijging werd in december gemeten in Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. De eurozone en Japan zagen hun handel daarentegen licht afnemen. De wereldwijde industriële productie was in december onveranderd ten opzichte van november.

De afboekingen voor het dieselschandaal bij Volkswagen zijn vorig jaar opgelopen met €6,4 mrd. Daarmee heeft de Duitse autogigant, sinds de emissiefraude in september 2015 aan het licht kwam, tot nu toe €22,6 mrd opzijgezet voor boetes, reparaties en juridische kosten, meldt de Duitse autogigant. De totale kosten voor Volkswagen door het gesjoemel met 11 miljoen dieselauto’s wereldwijd kunnen overigens nog veel hoger uitkomen. Alleen al in Noord-Amerika is het bedrijf aan boetes en reparaties meer dan 23 miljard dollar kwijt. Daarnaast lopen er nog honderden rechtszaken door gedupeerde beleggers en volgt nog een strafzaak in Duitsland. Volkswagen meldt verder een stijging van de operationele winst voor afschrijvingen met 14% in 2016 ten opzichte van een jaar eerder tot €14,6 mrd. Onder de streep noteerde het bedrijf €2,8 mrd, na een verlies van €5,5 mrd in 2015. De omzet steeg met 1,9% tot €217 mrd. Topman Matthias Müller zegt optimistisch te zijn over de toekomst van zijn bedrijf, dat het afgelopen jaar Toyota van de troon stootte als grootste automaker ter wereld. ,,Uit de cijfers blijkt dat we we goed voor staan, zowel in financieel als operationeel opzicht.” Voor 2017 rekent Volkswagen op een lichte stijging van het aantal verkochte auto’s, ondanks de ,,aanhoudend uitdagende marktomstandigheden”. Daarbij verwijst Volkswagen naar de economie, de sterke concurrentie, schommelende wisselkoersen en de verdere nasleep van de dieselcrisis. De omzet groeit naar verwachting met 4%.

Royal Bank of Scotland (RBS) is in 2016 voor het negende jaar op rij in de rode cijfers beland. De Britse bank had te kampen met hoge juridische kosten en herstructureringslasten. RBS wil de kosten de komende jaren fors verlagen om weer winstgevend te worden. Het nettoverlies bedroeg 7 miljard pond (€8,3 mrd), tegen een min van 2 miljard pond een jaar eerder. RBS moest miljarden uittrekken voor een reeks juridische kwesties, waaronder de verkoop van Amerikaanse rommelhypotheken. Daarnaast werden veel banen geschrapt. RBS is bezig zijn buitenlandse activiteiten af te bouwen om zich vooral te focussen op de Britse markt. RBS kondigt aan tot en met 2020 voor 2 miljard pond kosten te willen besparen. De bank wil in 2018 uit de rode cijfers komen. Dat zou voor het eerst sinds de financiële crisis zijn. Sinds 2008 leed de bank al voor maar liefst 58 miljard pond verliezen. RBS moest tijdens de crisis met tientallen miljarden staatssteun gered worden van de ondergang. De Britse overheid heeft nog altijd de meerderheid van de bank in handen.

De eerdere belagers van Unilever hebben extreem diepe zakken. De Amerikaanse belegger Warren Buffett (86) behoort tot de rijkste mensen ter wereld, terwijl zijn zakenvriend Jorge Paulo Lemann (77) geldt als de rijkste Braziliaan. Buffett en Lemann doen al enkele jaren samen zaken. Hun investeringsmaatschappijen Berkshire Hathaway en 3G kochten sauzenmaker Heinz in 2013 voor circa €18 miljard. Zij namen vervolgens voedingsmiddelenconcern Kraft Foods over voor ruim €35 miljard en voegden het in 2015 samen met Heinz. Berkshire Hathaway en 3G zijn tegenwoordig voor 51% eigenaar van Kraft Heinz. In hun samenwerking treedt Buffett op als geldschieter, terwijl Lemann het vuile werk opknapt en het mes diep in de werkgelegenheid bij overgenomen bedrijven zet. De sanering bij Kraft Heinz is echter ook Buffett op kritiek van vakbonden komen te staan. Het ’orakel van Omaha’ verweerde zich door te stellen dat „we nog steeds elke dag vroeg zouden moeten opstaan om de koeien te melken” als het verboden zou zijn om banen te schrappen en te profiteren van innovaties. Buffett dacht in Unilever een nieuwe grote prooi gevonden te hebben. Maar het bod van Kraft op Unilever van $143 mrd werd door Unilever afgewezen. Voorlopig zal Kraft het bod niet verhogen, is afgesproken. DFT meldt dat als investeringsfonds 3G op een prooi jaagt, dat gewoonlijk eindigt met een ’kill’. Kraft/Heinz is veel kleiner in omvang dan grote broer Unilever. Het is de vraag wat de Engels/Nederlandse multinational wil. Ze weten dat na de overname Unilever wordt volgestopt met nieuwe schulden die worden gebruikt om de aandelenhouders te kunnen uitbetalen en het personeelsbestand zal worden gesaneerd. Wat is in dit krachtenspel de positie van het kapitaal de de factor arbeid. De agressieve Braziliaanse durfkapitalisten achter Kraft Heinz, dat ruim €134 miljard bood op Unilever, staan bekend als volhardend en hebben decennia ervaring met vijandige overnames. Niet alleen werknemers van Unilever moeten zich zorgen maken”, zo wijst de lokale ondernemer en Brazilië-kenner Pieter Lekkerkerk op de keiharde saneringen waarop 3G patent heeft. „De hang naar snelle winst van de Brazilianen zal waarschijnlijk ook ten koste gaan van Unilevers grote investeringen in duurzaamheid en productvernieuwing.” De duizelingwekkende expansie van 3G gaat terug tot 1971. De Zwitserse migrantenzoon Jorge Paulo Lemann, momenteel de rijkste Braziliaan (€27 miljard), koopt dan een kleine bank uit Rio met enkele partners. Minister Dijsselbloem heeft Unilever opgeroepen niet in te gaan op agressieve overnamepogingen van “aasgieren en hyena’s die je bedrijf proberen kapot te maken”. Unilever is voor ons een cruciaal bedrijf. Het overnamebod van €134 mrd op Unilever is afgeslagen. Unilever vindt dat het meer waard is. Volgens het Nederlands-Britse voedingsmiddelenconcern toont het bod aan dat de aandelen ondergewaardeerd zijn. Unilever liet weten dat het op zoek gaat naar manieren om meer waarde te creëren voor zijn aandeelhouders. Dat is een boude uitspraak want welke waarde vertegenwoordigen de werknemers bij deze multinational? Wordt vervolgd.

Kennelijk hebben de geldschieters van het Griekse drama, gezien de ‘eisen’ van het IMF en de Eurolanden (wat de positie is van de ECB is niet duidelijk), water bij de wijn gedaan. Ik onttrek me niet aan het beeld dat de eurolanden onder aanvoering van de technocraat, iemand die zakelijke aspecten belangrijker vindt dan de sociale, met autocratische aspecten, Jeroen Dijsselbloem, nu toch willen meewerken aan het verlagen van de aan de Grieken opgelegde dwangbevelen. Dijssel schijnt zelfs zover te gaan dat hij de Grieken doucheurtjes in het verschiet heeft gesteld. Alles met de bedoeling dat het IMF als geldschieter van het derde Griekse noodplan van €86 mrd, binnenboord blijft. De ontwikkelingen gingen deze week nogal chaotisch. Eerst kwam naar buiten dat Griekenland aanzienlijk minder steun nodig heeft dan eerder gedacht. Athene kan met veel minder af van internationale kredietverstrekkers dan bij de opzet van de derde reddingsactie werd ingeschat. Dat meldt het hoofd van het onderhandelingsteam van de eurozone deze week tegenover het Duitse boulevardblad Bild. In augustus 2018 eindigt het pakket met steun voor Griekenland, de derde kapitaalronde. Volgens Klaus Regling van het onderhandelingsteam zal het European Stability Mechanism (ESM) volgens dit pakket ,,waarschijnlijk veel minder hebben uitbetaald dan de afgesproken €86 miljlard. De Griekse begrotingsdiscipline pakt beter uit dan was verwacht, aldus Regling. Daarna onderhandelden vertegenwoordigers in Brussel verder over de voortgang. De instellingen die nagaan of Griekenland voldoende hervormingen doorvoert sturen op heel korte termijn weer teams naar Athene. De partijen gaan ook onderhandelen over aanvullende maatregelen die minder zijn gericht op bezuinigingen en meer op hervormingen op het terrein van belastingen, arbeidsmarkt en pensioen, zoals het IMF heeft gevraagd. Dat zei eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem na overleg van de ministers van Financiën van de eurolanden. Hij zei heel verheugd te zijn over de brede steun voor deze ,,goede stap”. ,,Maar er moet nog veel worden gedaan.” De Grieken willen geen cent extra bezuinigen, en Dijsselbloem hoopt dat ze meer begrotingsruimte krijgen als de hervormingen voldoende omvang hebben en het economisch herstel versnelt. Een positief oordeel van de beoordelingsteams van IMF, Europese Commissie en Europese Centrale Bank over de Griekse hervormingen is een voorwaarde voor een nieuw leningdeel aan de Grieken. Volgens het IMF kunnen de Grieken met hun huidige schulden nooit op eigen benen staan. De Grieken hebben pas in juli een nieuwe tranche geld nodig, maar het is volgens Dijsselbloem en zijn collega’s uit oogpunt van vertrouwen nu wel zaak de onderhandelingen met Athene snel te hervatten. Hij biedt een ‘wijziging in de beleidsmix’ aan door de bezuinigingsdrift van de trojka af te zwakken en om te zetten in diepe hervormingen. Het komt uit de mond van de strenge Noord-Europeaan die tot dusverre de uitgemergelde Grieken al jarenlang de broekriem steeds verder heeft laten aanhalen. De geldschieters laten de teugels niet vieren, maar een bijsturing moet nu wel plaatsvinden om het IMF gerust te stellen over de houdbaarheid van de Griekse schulden. De eurolanden hopen dat de teams met cijfers terugkomen waardoor het IMF weer aan boord kan stappen bij een nieuwe geldverstrekking. Voor de goede orde en ondanks de beleidswijzigingen die de trojka aanbiedt ‘er is nog lang geen sprake van een politiek akkoord over het beschikbaar stellen in de zomer van geld waarmee de Grieken schulden kunnen aflossen.’ Dat betekent dat de vrees voor een Grexit nog niet van tafel is. De eurogroep komt op 20 maart opnieuw bijeen, maar er hoeft dan nog niets te worden besloten. ,,We zullen tijdig een besluit nemen”, aldus Dijsselbloem. Hij wees op de complexe hervormingen die de Grieken tegelijkertijd moeten doorvoeren. ,,Dat is hard werken. Dus laten we realistisch zijn.” Eurovoorzitter Dijsselbloem meldde eerder dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) veel te pessimistisch is over de voortgang van hervormingen in Griekenland. Het IMF dreigde niet aan een derde steunronde deel te nemen. Afgelopen weken waren de zorgen over een nieuwe crisis in Griekenland opgelaaid. Binnen de eurozone zijn veel landen het onderling niet eens over het tempo van hervorming waaraan Griekenland zou moeten voldoen om in aanmerking tekomen voor steun. Nederland en Duitsland stellen harde voorwaarden om te voorkomen dat de Europese Commissie de eisen zou gaan verzachten. Het IMF reageerde niet afhoudend op de nieuwe Europese voorstellen, om weer met de Grieken om de tafel gaan zitten. Maar waarschuwde wel dat er op dit moment nog geen sprake is van een positieve evaluatie. De vlag gaat in Washington nog niet uit! Griekenland heeft wel een lening van €2 mrd afgelost die in 2015 was verstrekt door het ESM. Dat is het permanente noodfonds dat de eurolanden hebben opgetuigd om bij te springen als een land in geldnood komt. De Grieken ontvingen destijds 5,4 miljard euro, bedoeld om een aantal noodlijdende banken van extra kapitaal te voorzien. In het geval van de Nationale Bank van Griekenland (NBG) werd daarbij de eis gesteld dat die een dochteronderneming zou verkopen en de opbrengst zou gebruiken om de lening af te lossen. Dat dit nu gebeurd is, beschouwt het ESM als een positief signaal. “De snelle terugbetaling toont aan dat Griekenland een betrouwbare contractpartner is. Het is ook een teken dat de herstructurering van de Griekse bankensector goed vordert”, aldus directeur Klaus Regling.Of die laatste conclusie juist is, zal de toekomst leren. Van de noodlening van €5,4 mrd is €2 mrd nu terugbetaald. Er resteert nog €3,4 mrd. Ik geloof niets van de uitspraken die Klaus Regling en Jeroen Dijsselbloem hier doen. De Griekse banken worden overeind gehouden door de ECB en de Griekse schulden zijn overgecrediteerd. Ik laat even in het midden of de Griekse staatsschuld 180% dan wel 220% bbp is. Maar dat een deel ervan moet worden kwijtgescholden tot een schuld van 120% bbp, is volgens mij een absolute ‘must’ om de Griekse samenleving sociaal/maatschappelijk en financieel/economisch weer op orde te krijgen. Ik denk dat de voorstelling van de Griekse zaken maar een poging is van de Europese geldschieters om het IMF over de streep te trekken deel te nemen aan het derde noodplan voor de Grieken. Waarom wil Europa dat het IMF meefinanciert als de behoefte aan financiële steun voor de Grieken lager is dan eerder ingeschat?

Beleggers/de financiële markten zijn steeds bezorgder dat Marine Le Pen onverwacht ook in de tweede ronde van de Franse verkiezingen een meerderheid behaalt. Frankrijk raakt haar staatsobligaties steeds minder gemakkelijk kwijt. Dat bleek uit de daling aan het begin van de week voor Franse obligaties. De verkiezingen zijn over negen weken. Franse presidentskandidaten slaagden er volgens marktvorsers afgelopen weekend niet in tijdens presentaties kiezers en markten te overtuigen dat ze eensgezind tegen het Front National van Marine Le Pen optreden. Le Pen won terrein in peilingen. Tot nu toe werd aangenomen dat Le Pen in de belangrijkste tweede ronde zou sneuvelen, maar marktanalisten twijfelen daar nu aan, aldus persbureau Bloomberg. De obligaties werden minder waard, de rentevergoeding die de Franse staat moet betalen aan marktpartijen loopt op. Vooral voor de kortetermijnschulden die Frankrijk heeft uitstaan loopt het tarief op: tweejaars staatspapier staat 6 basispunten hoger. Tienjaars steeg met 9 basispunten tot $1,13%. Daar tegenover gingen Duitse tweejaars staatsobligaties naar een dieptepunt, met 4 basispunten tot 0,85%. De spread tussen de Duitse Bund, de tienjaars staatsobligatie, en de Franse tienjaars staatsobligatie is hiermee opgelopen naar het hoogste punt sinds 2012, met 82 basispunten verschil. Nederlandse spaarders die dachten dat de rente niet lager kon, komen bedrogen uit: ABN Amro verlaagt zijn belangrijkste tarief volgende week naar 0,2%. Nu nog krijgen spaarders nog 0,25%. ABN is de eerste grote bank die een tariefsverlaging naar dit nieuwe dieptepunt aankondigt. Bij de afgelopen rentedalingen volgden concurrenten ING en Rabobank vrij snel. De banken geven de lage rente op de geld- en kapitaalmarkt de schuld van de lage spaarrentes.Dat ABN Amro de spaarrente nog verder verlaagt is verrassend. Eerder deze maand maakte ASR als eerste van de grotere spelers juist een renteverhoging bekend.

Nederland moet de hypotheekrenteaftrek aanpakken en het pensioenstelsel hervormen, om de economie weer in balans te krijgen. Dat schrijft de Europese Commissie in haar jaarlijkse analyse van de Europese economieën. Door de gestegen huizenprijzen zijn de hypotheekschulden van Nederlandse huishoudens gestegen, aldus Brussel. Mede daardoor is volgens de Commissie de Nederlandse economie ‘uit evenwicht’. Die constatering deed de EU de afgelopen jaren overigens vaker. Ook over de arbeidsmarkt is Brussel bezorgd. Hoewel de werkloosheid afneemt, zijn er nog altijd signalen dat de nieuwe banen voor een groot deel bestaan uit tijdelijke contracten. En de verbetering van toegang van zzp’ers tot de sociale zekerheid is nog onvoldoende van de grond gekomen. Nederland moet medio april een antwoord hebben geformuleerd op de zorgpunten. Brussel zegt dat de private schuld, bestaande uit hypotheken en consumptieve kredieten, 230% van het Nationaal Inkomen is. Brussel wil dat Nederland de fiscale aftrek van hypotheekrenten afbouwt. De regering wordt ook op de vingers getikt over de langdurige werkeloosheid onder ouderen. Verder komt de toegenomen werkgelegenheid voort uit tijdelijke arbeidscontracten en zzp’ers met alle onzekerheden die dat met zich kan brengen. Brussel dringt aan op de toegezegde hervormingen in het pensioen- en belastingstelsel. En daar reken ik dan ook toe het imago van ons land als een ‘belastingparadijs’. Naast Nederland ligt ook in Duitsland, Ierland, Slovenië, Spanje en Zweden de (macro)economie ‘uit balans’. Nog erger is de situatie in Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Italië, Kroatië en Portugal, die met ‘excessief’ wordt beoordeeld. Het slechtst staat Italië ervoor gezien zijn enorme staatsschuld. Er is een akkoord bereikt binnen de EU dat de sluiproute voor belastingontwijking is gesloten. Althans over drie jaar. Althans voor hybride mismatches via de EU. Bedrijven die erin slaagden nergens belasting te betalen. Nederland is heel lang onderdeel geweest van het faciliteren van belastingontduiking, erkent Dijsselbloem. “Dat mocht, we hielpen de bedrijven er zelfs mee”. We hebben al een paar jaar geleden gezegd dat we daarmee zouden stoppen, alleen we zeiden er niet bij wanneer en we blokkeerden binnen de EU een regeling daarover.

Oostenrijk heeft foute gegevens aangeleverd over zijn overheidsschuld en moet daarom een boete van €29,8 mln opgelegd krijgen. Dat heeft de Europese Commissie voorgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat de regering en andere instanties van de deelstaat Salzburg nalatig waren en ernstige fouten hebben gemaakt. Daardoor zijn in 2012 en 2013 verkeerde cijfers over het begrotingstekort en de staatsschuld van Salzburg doorgegeven aan het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat geldt als een doodzonde, omdat de Europese Commissie op basis van die gegevens beoordeelt of landen aan de normen voldoen. Omdat Oostenrijk volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek en de fouten zijn hersteld wordt geen boete van €119,2 mln voorgesteld, maar een kwart daarvan. De lidstaten moeten nu beslissen of de boete daadwerkelijk moet worden betaald.

Economen hebben de afgelopen jaren te weinig aandacht gehad voor de nadelige gevolgen van globalisering die met name het lager opgeleide deel van de beroepsbevolking treffen. Dat schrijft Bundesbank-president Jens Weidmann in het jaarverslag van de Duitse centrale bank. Weidmann steekt ook de hand in eigen boezem. Hij benadrukt evenwel dat protectionisme en “bekrompenheid” geen oplossing zijn. Hoewel internationale handel tot fellere concurrentie leidt, brengt het ook innovatie en een hogere productiviteit met zich mee. Dat vormt een steunpilaar onder onze welvaart, aldus de centrale bankier. Veel beter zou het volgens Weidmann zijn om maatregelen te treffen zodat iedereen profiteert van die voordelen. Hij denkt daarbij aan betere scholen en universiteiten en meer mogelijkheden om ook op latere leeftijd door te blijven leren.

De problemen over de inrichting van de Europese Gemeenschap stonden al eerder op de politieke agenda. Over het Verdrag van Maastricht is op 9 december 1991 in Maastricht onderhandeld tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Gemeenschap. Het verdrag is op 7 februari 1992 ondertekend door de toen nog twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap. De vraag stond centraal ‘gaan we naar een federaal Europa dan wel blijven we in het Europa der Vaderlanden. Op 16 oktober 1992 vraagt NRC Handelsblad op haar voorpagina zich af of de ‘EG zich naar burger keert’ op een ingelaste EG-top in Birmingham over de uitvoering van het Verdrag van Maastricht. De Britse premier Major stelde daar voor dat de 12 ministers van Buitenlandse Zaken twee keer per jaar een halve dag in het openbaar een groot beleidsdebat te laten houden. Major stelde daar dat de Europese Raden de burger ‘een open deur’ moeten bieden. Commissie-voorzitter Jaques Delors stelde voor dat de EC een grotere openheid zou moeten geven over de inrichting van de EU. Er was overeenstemming over meer openheid, democratie en ‘transparantie’ bij de Europese besluitvorming. Dat traject loopt al bijna 25 jaar en waartoe heeft dat geleid?

De Britten hebben de Europese regeringsleiders gedwongen duidelijkheid te scheppen over de fundamentele vraag: waar gaat de EU heen en waarvoor? Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de EC, heeft zich uitgesproken voor een tweedeling binnen het Europa van de 27. Al diegenen die met Europa sneller vooruit willen kunnen dat doen zonder de anderen te hinderen. Als er eurolanden zijn die opteren voor een verdere economische integratie dan zou dat tot de mogelijkheden moeten behoren. Datzelfde zou ook mogelijk moeten zijn op andere onderwerpen als: militair gebied, veiligheid, cyber criminaliteit, vluchtelingen, bewaking van de buitengrenzen. Dit is wel een route die niet zal leiden tot een v ersterkt federaal Europa. Dit is een noodsprong, waar de verontruste Europese burgers zich zullen afvragen ‘is dit alles waar de politieke leiders mee kunnen komen’. Het zal de voortgang van een populistisch rechtse beweging niet afremmen.

Over de gevolgen van de Brexit: de Zwitserse bank Credit Suisse kan bij een ‘harde’ Brexit $750 mln omzet verliezen, stelt financieel directeur bij CS, David Mathers. Rabobankkan een grote strop lijden bij de ondergang van Autoschadeketen Care, die begin dit jaar failliet ging. Een van de curatoren, Rob Boers, verwacht dat de Rabo tussen de €35 en €40 mln moet afschrijven.

Het FD van dit weekend publiceert een interview met Rutte over zijn functioneren als premier en de toekomst van ons land. Hij vat het samen als ‘het waren zware tijden, maar we zijn nu Europa’s competatiefste economie’. De volgende vragen werden onder meer aan de orde gesteld: deze verkiezingen gaan toch over U. Over Uw persoon, uw betrouwbaarheid en over wat U hebt gedaan in de periode dat U in het Torentje verbleef. Rutte ontkent dat het over hem zal gaan. Het gaat over hoe veilig en stabiel ons land in een onstabiele wereld? De volgende vragen worden voorgelegd: U kunt zich toch niet afmaken voor de verantwoording voor de afgelopen vier jaar; de verkiezingsuitslag zal dus ook een publieke afrekening in goede of slechte zin voor U zijn; in de peilingen heeft de VVD een achterstand van 40% (23 versus 41 zetels); hoe verbindend politiek staat U ervoor: Buma noemt U asociaal, de SP sluit U uit, de PvdA ziet nog geen nieuwe samenwerking met U zitten en U wijst de PVV uit; is een centrumrechtse coaliteit een werkbare optie; iedereen zou de vruchten moeten kunnen plukken nu we uit de woestijn zijn gekomen, maar mensen met een uitkering en ouderen niet, die staan stil dan wel komen op achterstand; U neemt mensen in de bijstand hun vacantiegeld af; op de 3e Dinsdag van septemer gaf de Miljoenennota 2016 nog een tekort aan van €10,5 mrd, nu de verkiezingen naderen zou de begroting een overschot van €200 mln hebben; bent U niet doorgeschoten met ombuigingen van €50 mrd, mede daardoor is het maatschappelijk draagvlak voor deze coalitie weggevallen; voor het volk ontbreekt het aan zekerheid over de gevolgen van de globalisering, de Europese Unie en Nederland, over de arbeidsmarkt (zzp’ers, tijdelijke contracten, de participatie samenleving, de robotisering, de zorg voor kwetsbaren en ouderen) en onzekerheid voor opleiding en werk; hoe open zijn voor U binnen de Europese Unie de binnengrenzen nog? De antwoorden leest U in het FD van vandaag. Hier en daar heb ik de vraagstellingen aangepast, maar de kern is niet gewijzigd.

©2017 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices dd 24 februari 2017; week 08: AEX 494,90; BEL 20 3.575,75; CAC-40 4845,24; DAX 30 11.804,03; FTSE 100 7243,70; SMI 8.525,62; RTS (Rusland) 1129,09; DJIA 20821,76; NY-Nasdaq 100 5.343,314; Nikkei 225 19.283,54; Hang Seng 23.975,04; All Ords 5786,90; SSEC 3253,433; €/$ 1,0564; goud $1256,90; dat is €38.282,54 per kg, 3 maands Euribor -0,329% (1 weeks -0,379%, 1 mnds -0,371%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,492%, 10 jaar VS 2,333%. 10 jaar Duitse Staat 0,198%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,219, elders 1,183.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.