UPDATE22112014/247 De Walther Rathenau penning voor premier Rutte

Minister-president Rutte heeft dit weekend in Berlijn de Rathenau-prijs ontvangen. De prijs wordt gewoonlijk uitgereikt door de Duitse minister van Buitenlandse zaken, maar voor deze gelegenheid was de Bondskanselier zelf aanwezig. De prijs werd hem toegekend voor de Nederlandse inspanningen op het gebied van de Europese internationale samenwerking. Rutte was zeer vereerd dat hij de prijs in ontvangst mocht nemen. 'Walther Rathenau was een Duitse liberale politicus in de vroege jaren 20 van de vorige eeuw. Toen al sprak hij over Europese samenwerking. Ik deel zijn geloof in de kracht van Europa, van onze waarden en onze ideeën.' Volgens Rutte kunnen we met zelfvertrouwen naar onszelf kijken en ons in de wereld manifesteren. Maar met achteroverleunen en wensdenken stellen we onze verworvenheden niet veilig, zo benadrukt de premier: 'We moeten vooruit. Vooruit met het versterken van onze weerbaarheid en ons vermogen bij te dragen aan stabiliteit aan onze buitengrenzen. Er is geen sprake van een terugkeer van de Koude Oorlog. Daarvoor is er te veel veranderd. Maar wel van een toenemende instabiele wereld. We moeten als EU waakzaam zijn en daarin één lijn trekken'. Merkel benadrukte in haar toespraak dat Rutte een trouwe en volgzame collega is die in Europa het 'Duits sociaal-economische model' heeft verdedigt. Rutte stond te glunderen bij deze uitspraak. Hij realiseerde zich waarschijnlijk niet dat hij met de uitreiking van deze penning nu met handen en voeten gebonden is aan hetgeen Merkel van hem verlangt. Hij is in Berlijn neergezet als een trouwe verdediger en uitvoerder van de Merkel doctrines, waar die ook naartoe leiden. Een zwarte dag voor Nederland en de Nederlandse bevolking. Er is één lichtpuntje: Duitsland zelf krijgt nu de resultaten van het beleid van Merkel voor de kiezen.

Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Prins von Schwarzenberg, is een Tsjechische politicus, geboren in 1937 in Praag. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste vormgevers van het na-de-oorlogse Oost-Europa. Hij was 2 jaar adviseur van Havel op het gebied van mensenrechten. Van 2007 tot 2009 en van 2010 tot 2013 was hij minister van Buitenlandse Zaken in de Tsjechische regering. Kortelings geleden was hij in Nederland, waar hij interessante uitspraken deed over het Europa van de toekomst. “Straks is Europa een continent in verval waar alleen nog toeristen naartoe komen voor de rijkdommen uit het verleden”. De Europese leiders stellen hem teleur. Ze onderschatten hoe groot het gevaar is dat van Rusland uitgaat. Europa is in feite al in oorlog, zonder dat Europa zich daarvan bewust is. De huidige Tsjechische president Zeman laat zich leiden tot wat zijn volk wil. Ook hier staat tegenwoordig de economie voorop. Ook in Tsjechië is er, hier en daar, sprake van een nostalgische hang naar de periode van het Sovjetregime. Zijn belangrijkste uitspraak is dat 'Europa het mondiale perspectief kwijt is'. Wij staan op verlies op alle fronten. De beste universiteiten staan niet meer in Europa, maar in Japan, China en de VS. Wij zijn niet meer in staat de overheidsuitgaven binnen de perken te houden. We zijn rijk maar we investeren niet in de toekomst. Over de Russen is hij niet gerust. Het leven in vrijheid en democratie is voor veel mensen in Europa, ook bij hun leiders, een vanzelfsprekendheid. Dat is niet zo, om dat te behouden moet je je inzetten.

Van daadkrachtige besluitvorming, vorig weekend in het Australische Brisbane, is geen sprake geweest op de bijeenkomst van de G20. Het lijkt niet veel meer dan wat goedbedoelde voornemens, zonder hard beleid. De leiders beloofden maatregelen te zullen nemen om de wereldeconomie harder te laten groeien. Hervormingen en tientallen andere maatregelen zouden tegen 2018 de economische groei met een extra 2,1% moeten opkrikken. Dat zou gaan om €1.600.000.000.000, dat miljoenen nieuwe banen zou op moeten leveren. Daarnaast wil de G20 dat de klimaatproblemen beter worden aangepakt. De noodzaak wordt wel ingezien, maar alle neuzen staan niet in dezelfde richting. Er was wel een duidelijke uitspraak over belastingontwijking. Uiterlijk in 2018 gaan de G20 landen bank- en belastinggegevens automatisch met elkaar uitwisselen, zo nodig ook met andere landen (alle EU-landen?). Bedrijven moeten belasting betalen in het land waar ze hun geld verdienen. Er zou ook worden gesproken over verspreiding van het ebola-virus. In de slotverklaring wordt gesteld dat “Het wereldwijde herstel langzaam en onregelmatig is en het levert ook te weinig nieuwe banen op". De belangrijke industrielanden beloven onder meer belemmeringen voor de handel weg te nemen, de concurrentie te verbeteren en investeringen te stimuleren. De bijeenkomst stond voor een belangrijk deel in de schaduw van het conflict over Oekraïne en de daaruit volgende spanningen tussen Rusland en het Westen. De gesprekken die met Poetin werden gevoerd hebben geen resultaat opgeleverd. De Russische president zei op zijn afsluitende persconferentie dat Rusland en het Westen niet nader tot elkaar zijn gekomen. Poetin heeft voortijdig de G20-top verlaten. Poetin kreeg bij de top veel kritiek op zijn houding in het Oekraïne-conflict. Naar eigen zeggen heeft hij EU-leiders verteld dat de crisis voor alle partijen slecht is. Dat zal niemand ontkennen.

Waar gaat in feite de discussie over tussen het Westen onder aanvoering van Obama en de Russische president Poetin? Geopolitieke interesses. Ik denk dat de inzet is een uitbreiding van de Westerse politieke, militaire, economische en financiële belangen naar de Russische grens. Daarbij ligt Oekraïne voor de hand. Een straatarm land met een onbetaalde gasrekening van Rusland van €2,5 mrd. Burgerlijke onlusten die zouden zijn aangewakkerd door de CIA. Een omverwerping van de macht, een nieuwe president, die bereid is zich tot het Westen te bekeren. Rusland dat zich in het nauw gedreven voelt, slaat terug door de Russische bevolking op de Krim de hand te reiken. Daarna komen de Russen/separatisten in Oost-Oekraïne in verzet tegen Kiev. Ze roepen een vrije republiek uit. Er ontstaat een burgeroorlog. Dan wordt er ook nog een burgervliegtuig uit de lucht geschoten. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is nog altijd niet duidelijk. Blijft misschien altijd wel een raadsel. Kiev moet geld hebben, de staatskas is leeg. Het leger heeft geen munitie meer, ambtenaren kunnen niet meer worden betaald. De VS en de EU bieden een oplossing voor Oekraïne aan. Het IMF wordt weer in stelling gebracht met een lening van $12,3 mrd. De lening is in feite verstrekt in strijd met de eigen regels van het IMF, die het IMF verbieden: het verlenen van een lening aan een land dat niet terug kan betalen. De lening werd gegeven onder dwang, om politieke redenen, om het pro-westerse regime in Kiev te steunen. Oekraïne staat onder toezicht van het IMF: de schulden van het land zijn te hoog. De maatregel is volgens de IMF standaard, maar kan ook een teken zijn dat het fonds bezorgd is dat Oekraïne zijn leningen niet terug kan betalen. In 2008 had Oekraïne ook een lening, die voortijdig werd stopgezet omdat er een wet werd aangenomen die de minimumlonen en de pensioenen verhoogde. In 2010 kreeg Oekraïne een lening van $15,15 mrd toegezegd om te herstellen van de economische crisis. Maar $3,4 mrd werd uitbetaald, omdat Oekraïne niet volgens afspraak de binnenlandse gasprijs verhoogde. De regering kan geen kant uit want de lijnen naar Moskou zijn doorgesneden en die naar het Westen zijn broos. Dan is er ook nog de vraag of Kiev een rol gespeeld heeft in het neerhalen van vlucht MH17 en of dat bewust is gedaan dan wel dat het een vergissing was.

Bij alle optimistische berichtgeving over positieve prognoses van de economie, wijzen de laatste data erop dat het allemaal nog geen rozengeur en maneschijn is. Een willekeurige greep uit berichten van één dag. De Frans-Duitse as, ligt, politiek bezien, al bijna 2 jaar op zijn achterste, en functioneert momenteel niet meer als trekpaard voor de Europese economie. In Duitsland vertraagt zowel de industrie als de dienstensector in november, in Frankrijk krimpt de industrie steeds harder. Duitsland krimpt nog niet, maar kraakt wel. In de industrie zakte de inkoopindex in november naar een niveau van 50 punten, tegen 51,4 punten in oktober. Ook in de dienstensector is sprake van groeivertraging. Daar kwam de inkoopindex in november uit op 52,1 punten, tegen 54,4 punten in oktober: een forse vertraging. Per saldo zakte de samengestelde index voor diensten en industrie in Duitsland naar 52,1 punten, van 53,9 punten in oktober. Nog wel groei dus, maar het gaat trager. Inkoopmanagers in de Duitse industrie wijzen op een scherpe val van nieuwe orders, zowel op de binnenlandse als de buitenlandse markt. Bij de dienstverleners is nog wel sprake van ordergroei. “De combinatie van zwakke productiegroei, toenemende overcapaciteit en een gebrek aan nieuwe orders geeft een zorgelijk beeld met betrekking tot de onderliggende gezondheid van de Duitse economie”. De kans neemt daarmee toe dat de Duitse economie ook in de laatste drie maanden van dit jaar vrijwel geen groei laat zien. De producentenprijzen in Duitsland zijn in oktober met 0,2% gedaald in vergelijking een maand eerder. In september bleven de prijzen die Duitse fabrikanten vragen voor hun producten onveranderd. Op jaarbasis daalden de producentenprijzen met 1%, net als een maand eerder. Het zijn vooral de lagere energieprijzen die van invloed zijn op de dalende producentenprijzen. Frankrijk heeft het economisch nog zwaarder dan Duitsland. De industrie daar krijgt in november te maken met zwaardere krimp. Met de dienstensector gaat het iets minder slecht. De index voor de industrie zakte in november naar een niveau van 47,6 punten, tegen 48,5 punten in oktober. Uit de peiling komt naar voren dat Franse bedrijven minder orders krijgen, vooral de binnenlandse markt zorgt voor een zwakke vraag. De index voor de dienstensector duidde ook op krimp, maar hier was sprake van lichte verbetering in november: de index kwam uit op 48,8 punten, tegen 48,3 punten in oktober. Franse dienstverleners toonden zich in tegenstelling tot de industrie iets positiever over de orderverwachtingen. Per saldo kwam de samengestelde index voor diensten en industrie in november een fractie hoger uit op 48,4 punten in november, tegen 48,2 punten in oktober. Dat duidt op aanhoudende krimp voor de economie als geheel, waarbij het tempo van de krimp wat afneemt. De Franse economie wordt geholpen door hoge overheidsuitgaven, maar tegelijk blijft het beeld in de private sector tamelijk somber. “Nieuwe ontslagen in het bedrijfsleven in de maand november bieden weinig hoop op een daling van de hoge werkloosheid.” De Europese Commissie sprak begin deze maand de verwachting uit dat de Franse werkloosheid in 2015 per saldo gelijk blijft op een niveau van 10,4 procent van de beroepsbevolking.

Het aantal werklozen is in Nederland in oktober vrijwel gelijk gebleven. In oktober was 8% van de beroepsbevolking werkloos. Tot en met september daalde de werkloosheid vijf maanden op rij. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 500 is afgenomen tot 419.000. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober met duizend personen af en kwam uit op 627.000. In september daalde het aantal werklozen ook al minder sterk dan in de periode mei tot en met augustus. De werkloosheid blijkt minder snel te dalen doordat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. 'Dat is een goed teken, mensen hebben er weer vertrouwen in dat ze een baan kunnen vinden', zegt CBS-hoofdeconoom Pieter Hein van Mulligen. Die uitspraak zet ik tussen aanhalingstekens omdat er meerdere redenen zijn voor deze ontwikkeling. In de afgelopen drie maanden is de werkzame beroepsbevolking met gemiddeld 13.000 per maand toegenomen. Dat is meer dan dat de werkloosheid gedaald is. In oktober is de totale beroepsbevolking (werkzaam én werkloos) gegroeid. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar steeg in oktober met bijna 3%. Ook aan 55-plussers verstrekte UWV de afgelopen maand meer uitkeringen. In de overige leeftijdsgroepen nam het aantal uitkeringen licht af. De toename bij de jongeren kan grotendeels worden toegeschreven aan de stijging van het aantal uitkeringen bij seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca. Er is over de jongeren ook positief nieuws te melden. In de maand oktober hebben zich 7.000 jongeren op de arbeidsmarkt gemeld. Hun baankansen verbeteren, stelt het CBS. 'Daarbij gaat het vooral om jonge vrouwen, bij jonge mannen zie je nog geen verandering. Mogelijk komt dat doordat jonge vrouwen gemiddeld genomen beter zijn opgeleid.' De werkloosheid in Nederland volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam in oktober uit op 6,5% van de beroepsbevolking. Dit is even hoog als in september. Daarmee is de werkloosheid in Nederland, internationaal gezien, relatief laag. De werkloosheid in de eurozone bedroeg in september namelijk 11,5% en in de Europese Unie als geheel 10,1%. Met circa 5% was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk en Duitsland.

De consumptie van huishoudens is in september licht teruggelopen, na vier maanden van lichte groei. De bestedingen lagen 0,6% lager dan in september vorig jaar. Vooral aan duurzame en overige goederen, waaronder gas en brandstoffen, gaven consumenten minder uit. Ze besteedden onder meer minder aan kleding en schoenen. Vorige week werd al gemeld dat kledingwinkels in september fors minder verkochten. Aan woninginrichting en elektronica werd wel meer gespendeerd. Ook de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen en diensten kwamen in september iets hoger uit. De terugloop van de bestedingen in september volgt op goede cijfers over de maand augustus. Toen werd nog de grootste consumptiegroei in bijna vier jaar, namelijk 1,4 gemeld. In mei, juni en juli lagen de bestedingen van consumenten op of net iets boven het niveau van een jaar eerder. In het derde kwartaal als geheel groeide de consumptie van huishoudens op jaarbasis 0,3%. De cijfers zijn gecorrigeerd op verschillen in het aantal koopdagen in een bepaalde periode.

De economie van de eurozone is in het derde kwartaal iets gegroeid, dat meldt de OESO. De landen binnen de eurozone realiseerden vorig kwartaal gemiddeld een economische groei van 0,2% in vergelijking met het tweede kwartaal. In de voorgaande kwartalen was de groei respectievelijk 0,2 en 0,1%. De ontwikkelingen in de eurozone blijven marginaal, in feite stagneert de economische ontwikkeling. Van de belangrijkste OESO-landen konden het Verenigd Koninkrijk (plus 0,7%) en de Verenigde Staten (plus 0,9%) de beste groeicijfers overleggen. Wel viel voor die landen de groei minder sterk uit dan eerder en bleef onder de verwachtingen. De Japanse economie kromp in het derde kwartaal met 0,4%. Daarmee deed het land het relatief beter in vergelijking met een kwartaal eerder toen de krimp 1,9% bedroeg.

De groei van de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in november nagenoeg tot stilstand gekomen. De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie kwam in november uit op het laagste niveau in zes maanden tijd, op een stand van 50. Ook hier dus nog net geen krimp. ,,De uitslag laat zien dat er neerwaartse druk staat op de Chinese economie. Het zet, volgens kenners, druk op de Chinese centrale bank om extra acties te ondernemen om de groei te stimuleren.

De Fed maakt zich zorgen over tekenen van afzwakkende inflatieverwachtingen bij Amerikaanse consumenten. Beleidsmakers zeggen scherp te letten op signalen dat de Amerikaanse consument verwacht dat de inflatie gaat afnemen. Evenals de ECB streeft de Amerikaanse centrale bank een inflatie van 2% na, maar die doelstelling wordt al meer dan 2 jaar niet gehaald. Vanwege de lage inflatie kan de Fed ervoor kiezen de rente langer laag te houden. Bij de laatste beleidsvergadering werd nog herhaald dat de rente 'considerable time', dus nog geruime tijd, laag zal blijven. Die formulering stelt beleggers tot nu toe gerust dat de Fed ondanks verbeterende macrocijfers nog niet overgaat tot een renteverhoging. Binnen de Fed was er nauwelijks discussie over het stopzetten van de kwantitatieve verruiming in oktober. Volgens de centrale bankiers was de arbeidsmarkt voldoende verbeterd om de maandelijkse steun te stoppen. Afgelopen maand schrapte de Fed, zoals werd verwacht, de maandelijkse obligatie-aankopen van $15 miljard."

De uitslag van de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in een zestal gemeenten geeft een uitslag die  hoofdlijnen  de politieke peilingen bevestigt. Maar niet alle landelijke partijen hebben meegedaan en er zijn veel lokale partijen. De VVD heeft gerelateerd aan de uitslag van 2010 hier en daar kleine verliezen geboekt, de PvdA heeft overal ee vee moeten laten. De grote winst gaat naar lokale partijen en D66. Kleinere winst boeken de SP, GL en het CDA.

Het kabinet betaalt de naheffing van ruim 642 miljoen euro die het aan Brussel voor 1 december 2015 moet betalen nog voor het einde van het jaar. Dat kan, zegt Dijssel, doordat het kabinet diverse meevallers heeft. Na het betalen van de heffing is er nog een meevaller van ruim 1 miljard over. Het begrotingstekort van de overheid komt dit jaar uit op 2,9%, zoals eerder geraamd. Het is de vraag of er geen andere motivering is voor de snelle betaling. Eerder deze week was er al een bericht dat de naheffing voor de EU-contributie niet de eerder verwachte €642 mln, maar dat de herberekening wordt gecorrigeerd naar ruim €1,1 mrd. Tenminste, op papier. Dat zou het gevolg zijn van het afbreken van het begrotingsoverleg tussen de ministers van Financiën en het Europees Parlement, afgelopen maandagnacht. Dat meldde het FD. In de onderhandelingen is het EU-budget voor volgend jaar gekoppeld aan een aanvullende begroting over dit jaar, waarin de Nederlandse naheffing €642 mln bedraagt. Dat voorstel zou nu weer van tafel zijn. Ik hou het niet voor onmogelijk dat Dijssel nu snel betaalt om een hogere naheffing te blokkeren.
DFT: De FNV opent een frontale aanval op werkgevers. De vakbond beschuldigt grote bedrijven ervan miljarden aan inkomen te roven van werknemers. Dat zou onder meer gebeuren via schijnconstructies en het ontduiken van de cao. „Er is een miljardenroof gaande. Grote ondernemingen zoals Albert Heijn, Shell en AkzoNobel maken zich schuldig aan deze praktijken.” „Dit zijn de criminelen van de toekomstige arbeidsmarkt. Het wordt tijd dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen in plaats van hun kop in het zand te steken”, zegt FNV-voorzitter Ton Heerts. Werkgevers zouden volgens de bond op slinkse wijze loon, toeslagen en premies achterhouden. Heerts heeft dan ook een duidelijke boodschap. „Als de werkgevers serieus willen onderhandelen, dan moeten deze praktijken stoppen.” Een reactie van de werkgevers laat niet lang op zich wachten. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn niet onder de indruk van de uitlatingen van de FNV-voorzitter. ,,Heerts overdrijft en polariseert." ,,Wij herkennen ons totaal niet in het beeld dat hij schetst. Er wordt wel degelijk gesproken over de aanpak van schijnconstructies. Het is allemaal niet zo zwart-wit. De andere kant van het verhaal is namelijk dat veel cao's momenteel te duur zijn voor werkgevers." De verhoudingen tussen de vakbond en werkgevers staan inmiddels op scherp. Eerder uitte VNO-voorzitter Hans de Boer stevige kritiek op het sociaal akkoord. De uitspraak van de werkgeversvoorzitter, waar hij zegt dat 'veel cao's momenteel te duur zijn voor de werkgevers', mag misschien wel juist zijn in die kringen, maar verlaging van de lonen op dit moment van de crisis, kan de koopkracht zoveel schade toebrengen, dat ons land zo weer in een krimp terecht komt. Een van de aanbevelingen om uit de crisis te komen is de lonen te verhogen zodat de consumentenuitgaven weer aantrekken. Dat is heel andere koek. Volgens Heerts heeft hij aangeboden het FNV-rapport over cao-ontduiking te overhandigen aan de Shell-directie. Shell weigerde en is nu verbaasd over het verhaal van Heerts. "Hij heeft het over misstanden bij steigerbouwbedrijven die wij inhuren en die op ons terrein aan het werk zijn," zegt woordvoerder Thijs van Velzen. "Volgens ons is het de logische lijn om eerst met de steigerbouwers te gaan praten, dat hebben we hem ook gezegd. Mochten zij er niet uitkomen, dan kan hij altijd bij ons terugkomen. Ik weet niet of dat gesprek met die steigerbouwers al plaatsgevonden heeft." Zo op het eerste oog is mijn vraag in hoeverre hier sprake is van ketenaansprakelijkheid. De WKA is een invorderingswet, waarbij de opdrachtgever aansprakelijk is voor de afdracht van ingehouden loonbelasting en sociale lasten. Hier wordt de fiscus beschermt tegen (onder)aannemers van slecht allooi. 
AkzoNobel laat in een korte reactie weten dat het zich volledig aansluit bij de boodschap van VNO-NCW, dat de woordkeus van miljardenroof polariserend is. Volgens een woordvoerder lijkt het alsof Heerts het rapport over steigerbouw heeft geëxtrapoleerd. "Wij zitten niet in de steigerbouw en pluimvee, dus waarom Heerts AkzoNobel noemt, is ons onduidelijk." Wat voor mij onduidelijk is wat pluimvee hiermee te maken heeft. Het onderwerp is toch 'loonbetaling van werknemers onder de afgesproken salarissen/uurloonprijzen'? Ik associeer pluimvee met H5N8.

FD: De kinderopvang in Nederland kan de problemen nauwelijks meer aan. Het kindertal in de opvang is sinds 2011 met 100.000 teruggelopen en de financiële positie van crèche-exploitanten is uitgehold. Dit blijkt uit een rapport van de Brancheorganisatie Kinderopvang, dat nog gepubliceerd gaat worden. „We zijn aan het einde van onze mogelijkheden om de teruggang op te vangen”, zegt Mariëlle Rompa, voorzitter van de belangenvereniging. Tot nu toe werd de neergang opgevangen door in te teren op het eigen vermogen. Maar nu laat ook de rentabiliteit een verslechtering zien. Vorig jaar ging een recordaantal van 98 instellingen kopje-onder. Vrijwel geen enkele instelling voldoet meer aan de minimumeisen van solvabiliteit en liquiditeit. Gemiddeld is het bedrijfsresultaat bijna €150.000 negatief. Gaan de alarmbellen nu rinkelen?

De Nederlandse regering had tijdens het hoogtepunt van de eurocrisis in 2012 een scenario klaarliggen om de gulden weer in te voeren als Nederlands betaalmiddel. Dat meldde het televisieprogramma Argos Medialogica op basis van eigen onderzoek. Er waren meerdere scenario's op het ministerie van Financiën. 'Florijn', vernoemd naar de vroegere Nederlandse betaalmunt, lag klaar voor het uiterste geval dat de euro zou vallen. Het televisieprogramma baseert zijn bevindingen op bronnen dichtbij Financiën die anoniem hun verhaal doen. Het ministerie bevestigt noch ontkent het bestaan van zo'n draaiboek. "Wij hielden met alles rekening, maar zetten in op herstel van de euro", laat een woordvoerder van het ministerie aan Argos Medialogica weten. Minister Dijsselbloem bevestigde, bij monde van zijn woordvoerder, het bestaan van het noodscenario. Jan Kees de Jager, de minister van Financiën in de periode dat de gezamenlijke munt onder druk stond, zegt dat er wel over scenario's werd gesproken, maar laat in het midden of er op zijn ministerie plannen bestonden om terug te keren naar de gulden. De Jager, minister tussen 2010 en 2012, vertelt dat er op dat gebied nauw werd samengewerkt met de Duitsers. "Het feit dat er in Europa meerdere scenario's werden besproken vonden sommige landen al heel eng. Die deden dat helemaal niet, opvallend genoeg. Wij waren een van de weinige landen samen met Duitsland." Volgens de oud-bewindsman was er zelfs een team dat scenario's besprak, dat heette:Duitsland-Nederland. Er is ook geheim overleg gevoerd over het beleid dat gevoerd zou gaan worden als de euro onstabiel zou gaan worden. Ook De Nederlandsche Bank dacht serieus na over de terugkeer van de oude betaalmunt. In maart zei president Klaas Knot dat er in 2012 momenten zijn geweest "waarop wij binnen de bank zijn gaan nadenken over dergelijke scenario’s en voorbereidingen zijn gaan treffen". Eind 2009 begon de eurocrisis toen bekend werd dat de Griekse overheidsschuld veel hoger was dan wat de Griekse regering aanvankelijk had gezegd. Het Zuid-Europese land kreeg in de jaren daarop in twee stappen (in 2010 en 2012) noodsteun van ongeveer €240 mrd in ruil voor forse bezuinigingen en hervormingen. De onzekerheid en slechte cijfers sleurden andere, vooral Zuid-Europese, landen mee in de malaise. Er werd in die tijd door zowel politici als economen gespeculeerd over het einde van de euro. Zie: http://www.npo.nl/argos-tv-medialogica/18-11-2014/VPWON_1213361

Het overleg over de EU-begroting voor 2015 is geklapt. De EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben geen akkoord bereikt. In de laatste ronde van overleg kwamenze er niet uit. Vooral de hoeveelheid geld dat de EU mag uitgeven, is een heikel punt. De Europese Commissie wil meer besteden dan de EU-lidstaten willen toestaan. De verschillen bleken te groot om overbrugd te worden. „De onderhandelingen over het EU-budget zijn moeizaam verlopen”, twitterde Europees Commissaris Kristalina Georgieva (Begroting) na afloop van de gesprekken. „De commissie zal komende dagen een nieuw begrotingsvoorstel indienen en met alle partijen werken aan een akkoord voor het eind van het jaar.” Maar waar gaat dit precies over? De EC denkt dat de EU volgend jaar ruim €142 mrd nodig heeft. Dat is een verhoging van 1,4% van het budget ten opzichte van dit jaar. Het EP heeft ingezet op €146,4 mrd, dat is een plus van 8,1%. De EU-lidstaten vinden 140,8 miljard voldoende. Zij vinden dat de EU de broekriem moet aanhalen, net als de lidstaten. Een probleem is dat bij de EC nog declaraties openstaan uit 2014 en voorgaande jaren van €25 mrd, voor mkb-bedrijven en regionale overheden in Oost-Europa die nog altijd wachten op de betaling van uitgevoerde EU-projecten. De EC zegt €4,7 mrd nodig te hebben om de aller urgentste rekeningen te betalen. De Raad van ministers van Financiën van de 28 EU-lidstaten wil niet verder gaan dan €2,2 mrd. Dan is er nog een meevaller van €5 mrd dat het EP wil aanwenden voor die achterstallige betalingen, maar de Raad wil dat dat geld naar de lidstaten gaat. Brussel moet daarvan afblijven. Dan is de Raad ook nog verdeeld in twee kampen: het Duits/Nederlandse kamp en het Pools/Roemeens/Bulgaarse kamp. Behalve dan dat de EU-lidstaten duidelijk willen maken wie de macht in Europa heeft. Triest, de Raad kan zich beter druk maken over voor een krachtig herstel van de economische/financiële situatie. Op de achtergrond speelt nog mee dat in feite de herberekening van de nationale bijdragen aan de EU, waarbij Nederland €642 mln moet bijbetalen, nu weer ter discussie staat. Ik las een onbevestigd bericht dat de bijdrage van Nederland zou kunnen worden verhoogd naar €1,1 mrd opdat de EU aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Vanuit het EP klinken verwijten aan het adres van de Raad. Paul Tang (PvdA) schrijft dat 'de lidstaten de Europese Unie in een begrotingscrisis storten'. Daar zal kameraat Dijssel niet gelukkig van worden.

Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk werden uit de Tweede Kamerfractie van de PvdA gezet. Welke waarden waren hier in het geding? Samsom zegt daarover dat 'de sociaal-democratische lijn', van vrijheid, tolerantie, emancipatie, gelijke rechten, moest worden gewaakt. Maar wat hier gebeurde was dat hen de vrijheid noch een gelijk recht werd toegestaan hun opvattingen over integratie de uiten. De PvdAfractie eiste een expliciete en en volledige instemming van de beide Nederlands/Turkse Kamerleden voor het beleid van Asscher. Daardoor ontnam de fractie de grondrechten, die vrijheid van godsdienst, onderwijs en vergadering toestaat ook aan deze 2 Kamerleden. Asscher beschadigt met zijn beslissing voor een verscherpt staatstoezicht op vier Turkse organisaties de komende vijf jaar de grondwet. Niet slim, heel kortzichtig, dwangmatige besluitvorming. Een typische regentenpartij. Asscher beschadigt ook zichzelf met zijn ambitieuze plan om €600 mln te steken in banenplannen, die nieuwe werkplekken opleveren. Hij zegt zelf dat alle inspanningen die zijn geleverd maar een paar honderd mensen hebben geholpen aan een baan. 90% van het besteedde geld is gestopt in 'werkenden'. Als excuus voert de minister van werkgelegenheid aan dat veel projecten nog in een opstartfase zitten en dat investering in 'werkenden' heeft voorkomen dat er niet nog meer werkelozen zijn gekomen. In de eerste 60 plannen, die dit jaar zijn ingediend is >€300 mln gestopt, waarmee > 300.000 werknemers zouden moeten worden ondersteund in de sectoren bouw, metaal, transport, kinderopvang, basisonderwijs en luchtvaart. De realiteit is dat op dit moment slechts 35.000 mensen zijn geholpen. 70% van het geld wordt gestopt in scholing en > de helft gaat naar leerbanen voor mbo-studenten. De zogenaamde beroepsbegeleidende leerweg (4 dagen werken, één dag naar school). 5 jaar geleden volgden 164.581 studenten deze leerroute, nu nog maar 100.104. Bedrijven haken af als gevolg van de economische crisis. De minister roept de bedrijfssectoren op meer aandacht te geven aan een traject waarmee mensen worden geholpen van een uitkering naar werk.

Rabobank heeft een ultimatum ontvangen van de Stichting Renteswapschadeclaim om honderden op euribor gebaseerde renteswaps van mkb-ondernemers met terugwerkende kracht te ontbinden. Geeft de bank geen gehoor aan die eis, dan hangen dagvaardingen boven het hoofd van ruim honderd lokale Rabokantoren met als doel de renteswaps door de rechter te laten vernietigen wegens dwaling en bedrog van Rabobank. De dwaling en bedrog zijn gebaseerd op de door Rabobank erkende manipulatie van het rente-ijktarief van Euribor. De bank heeft de fraude erkend in officiële documenten met de Amerikaanse toezichthouder als onderdeel van de €774 mln kostende schikking met diverse toezichthouders over de manipulatie van Libor en Euribor.

Het handelsoverschot van de eurozone is in september fors toegenomen op jaarbasis, van €10,8 tot €18,5 mrd. De 28 landen van de Europese Unie boekten een overschot op de handel met de rest van de wereld van €2,6 mrd. In september 2013 was er nog sprake van een tekort van €700 mln. In de periode januari tot en met augustus van dit jaar, waarin Nederland met €38,5 mrd het op een na hoogste handelsoverschot boekte. Duitsland spande de kroon met €138,8 mrd. Het grootste tekort werd gemeten in het Verenigd Koninkrijk met €89,8 mrd , gevolgd door Frankrijk met €49,3 mrd.

Nederland doet te weinig om de winsten van buitenlandse multinationals hoger te belasten. Dat vindt de Duitse conservatieve partij van kanselier Merkel. De machtige CDU/CSU roept ons land op actie te ondernemen. Voor veel Duitsers is Nederland een belastingparadijs omdat grote bedrijven hun winsten via mega lage belastingen op licenties en patenten in Nederland en op de Antillen wegsluizen. In de Duitse pers verschijnen regelmatig berichten over een onopvallend pand aan de Herengracht in Amsterdam waar wel 6000 brievenbusfirma’s staan geregistreerd. Merkels invloedrijkste minister, Wolfgang Schäuble (CDU/Financiën), wil deze vorm van belastingvermijding keihard aanpakken. Zijn partij roept Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Jeroen Dijsselbloem, baas van de eurogroep, op om hun invloed op de regering-Rutte te gebruiken om een einde te maken aan belasting ontwijking.

De economie van Japan is in het derde kwartaal onverwachts gekrompen met 0,4% ten opzichte van de voorgaande periode. Omdat de economie voor het tweede kwartaal op rij krimpt, is 's werelds derde economie weer in een recessie beland. Het bruto binnenlands product (bbp) van Japan daalde op jaarbasis met 1,6% tussen juli en september, terwijl een groei van 2,1% was voorspeld. Het 2e kwartaal was ook al dramatisch met een krimp van 7,3%. De Japanse regering verhoogde in april de btw van 5 naar 8%, waardoor de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen fors afnamen. Die maatregel lijkt nu nog steeds effect te hebben op de economie. Om de extreem hoge staatsschuld van 240% bbp aan te pakken wil de Japanse premier Shinzo Abe de btw, in een later stadium, verder verhogen naar 10%. Dat voornemen is even in de ijskast gezet. ,,De belastingverhoging van april heeft de Japanse economie compleet vernield. Geen enkel deel van de economie ziet er op dit moment bemoedigend uit''. Japanse beleggers schrokken van de economische krimpcijfers. In feite blijkt nu dat de Abenomics niet de verwachte vruchten heeft afgeworpen. De drie peilers waarop de nieuwe aanpak van Abe rustte, blijken -nog- niet het gewenste resultaat te geven. De President van de Japanse centrale bank werd vervangen door een vertrouweling van Abe, die de geldpersen liet draaien met als doel de deflatie om te buigen naar een inflatie van 2%. Daarmee, was de theorie, zouden de consumentenbestedingen gaan toenemen en de economische groei zou aantrekken. Dat heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid daar bedrijven de lonen bleven bevriezen. Heilige huisjes zouden worden geslecht. Dat gebeurde maar in beperkte mate. De Japanse economie bestaat voor 60% uit consumentenbestedingen. De BTW verhoging kwam te vroeg, waardoor de economie terugviel in een recessie. Abe heeft consequenties getrokken uit de mislukking ingreep en heeft nieuwe verkiezingen aangekondigd voor midden december. Het parlement is deze week gesloten. Abe wil een nieuw mandaat van de kiezers om hardere maatregelen uit te kunnen voeren.

De EU sluit strafmaatregelen tegen Israël niet uit vanwege het nederzettingenbeleid op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Er zou worden gesproken over sancties tegen Europese bedrijven, die zaken doen in de nederzettingen. Een optie is ook 'geen contacten te onderhouden met de kolonisten'. Daar wordt in Brussel over gesproken, niet meer dan dat. De erkenning van de staat Palestina is politiek gezien, zegt minister Koenders, nog geen optie.

De Europese Centrale Bank (ECB) kan als onderdeel van zijn stimuleringsbeleid ook staatsleningen gaan opkopen. Dat heeft Mario Draghi gezegd in het Europees Parlement. Vooralsnog is de ECB bezig door onderpand gedekte obligaties op te kopen bij banken, later gevolgd door herverpakte leningen. Maar de ECB staat klaar om ook staatsleningen op te kopen mocht de economische situatie verder verslechteren en de huidige maatregelen onvoldoende blijken, aldus Draghi. De ECB-president zei verder dat de regeringen van de eurolanden meer moeten doen om via hervormingen de groei te stimuleren. Volgens Draghi zijn vertragingen bij het doorvoeren van hervormingen zeer risicovol voor het economisch herstel. Het beleid van de ECB alleen is onvoldoende om de economie aan te jagen, zo stelde Draghi. Regelmatig krijg ik vragen over mijn kritische uitspraken over het beleid dat de ECB voert. Ik wil problemen daar meer helderheid over te verschaffen. De ECB voert een technisch beleid dat is terug te voeren naar de aanname dat als de centrale bank de rente maar heel laag (thans 0,5%) houdt en de markt overvoerd wordt het liquiditeiten, leningen, er altijd een moment ontstaat dat dat geld besteed gaat worden. Het is een vorm van destructief beleid. Draghi gaat eraan voorbij dat het vertrouwen in geld, dat niet is gedekt door 'tegenwaarden' als sneeuw voor de zon kan verdwijnen. Wat is de waarde van geld dat je bijna voor niks kunt krijgen.? Vertrouwen is het sleutelwoord. Vertrouwen bij de burgers, bedrijven en vertrouwen in de financiële wereld. Het technische monetaire beleid dat wordt gevoerd door monetair te gaan financieren tegen een te verwaarlozen rente eindigt op enig moment in een desastreuze ineenstorting. En natuurlijk waarschuwt Draghi de politieke leiders in de eurozone ervoor dat als zij niet gaan hervormen en investeren 'zijn' project gaat mislukken. Daarom kondigt hij aan zwaar geschut in te gaan zetten in een poging de inflatie in de eurozone zo snel mogelijk weer net onder de 2% te gaan brengen. De ECB zal er alles aan doen wat binnen zijn mogelijkheden en zijn mandaat ligt. Momenteel beperkt de ECB zich tot het opkopen van gedekte obligaties en herverpakte leningen om de markten van extra liquiditeit te voorzien. Als dat onvoldoende is om de vraag en daarmee het prijsniveau in de eurolanden een impuls te geven, zal de bank ,,de omvang, het tempo en de samenstelling'' van het opkoopprogramma aanpassen. Dit is een noodgreep, die Draghi gaat uitvoeren. Hij weet het niet meer. Alle eerdere ingrepen hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. In dit blog hebt U al gelezen dat de Frans-Duitse as op zijn gat ligt, zowel politiek, economisch als financieel. Van groei in de eurozone is nauwelijks nog sprake, maar ook in China, Japan, Rusland en Brazilië treden vertragingen op. Wie kan Europa op dit moment nog helpen. Waar komt de visie op de toekomst vandaan. De 28 EU-lidstaten voeren een sterk nationaal georiënteerd beleid. Allemaal kortzichtig. Kibbelen over bijzaken, daar brengen onze politici hun tijd mee door. En dan komt Draghi en gaat zijn laatste 'tools' inzetten. En als dat mislukt ………………….. dan ziet de toekomst er erg somber uit. Draghi blijft op dit moment nog altijd optimistisch gestemd. Hij zegt: 'dat er de afgelopen jaren veel verbeterd is in de financiële toestand van de eurozone. Het economisch herstel blijft evenwel achter. Het groeitempo is laag en ook de werkloosheid daalt slechts langzaam. Het lage vertrouwen in de economie wordt gemakkelijk verstoord, waardoor investeringen nog altijd op een laag pitje staan. Recente cijfers over de ontwikkelingen in de Europese industrie geven volgens Draghi aan dat een sterk herstel in de komende maanden onwaarschijnlijk is. Door de lage vraag is ook het tempo waarin de prijzen stijgen verder teruggezakt. Dat baart de ECB steeds meer zorgen. Een groot risico is dat ook de verwachtingen voor de toekomstige inflatie omlaaggaan. Ondernemers baseren investeringsbeslissingen veelal op de rente die zij op leningen moeten betalen, na aftrek van de verwachte inflatie. Dat wordt ook wel de reële rente genoemd. Als de inflatieverwachting daalt, neemt dus de reële rente toe en ligt het voor de hand dat er minder wordt geïnvesteerd. Omdat de beleidsrente op bijna nul procent staat, heeft de ECB geen ruimte meer om dat effect te compenseren. Daarom is het cruciaal dat de markt vertrouwen houdt in de inflatiedoelstelling van de centrale bank. En daarom heeft Draghi besloten, ik neem aan met steun van de 18 nationale centrale banken van de eurolanden, om ,,de omvang, het tempo en de samenstelling'' van het opkoopprogramma aan te passen. Hij hanteert een model dat onder de gegeven omstandigheden niet de resultaten geeft, die Draghi wil bereiken. Er is een risico dat wij in een Japan scenario zitten dan wel terechtkomen. Dat zou dramatische gevolgen voor de eurozone tot gevolg kunnen hebben. In Japan willen ze nu de reserves van de pensioenfondsen in gaan zetten om de inflatie omhoog te krijgen en om de economie te stimuleren. Dat wordt de allerlaatste noodgreep van premier Abe. De ECB moet uit het gehanteerde model stappen en kiezen voor een geheel nieuwe aanpak, dat het vertrouwen krijgt van het bedrijfsleven, de consumenten en de financiële wereld. Ver weg van de ingeslagen route. Het huidige beleid geeft mij wel een beangstigend gevoel, want kan Brussel e/o Frankfurt aan onze €1300 mrd pensioenreserves komen?

In dit kader is het interessant te kijken naar een (bindend) referendum dat op 30 november in Zwitserland gehouden gaat worden over 'goud als dekking voor de Zwitserse frank'. Het referendum beoogt drie aspecten omtrent het goud van de Centrale Bank van Zwitserland. Het eerste aspect betreft de repatriëring van het Zwitserse goud, dat in bewaring is gegeven bij bevriende naties. Het gaat om 30% van de huidige hoeveelheid goud: 1040 ton, dat in eigen land moet worden opgeslagen. Een tweede punt is het stoppen van de verkoop van het Zwitserse goud door de centrale bank. Zwitserland bezat in 1999 2600 ton aan goudreserves wat relatief veel is gezien de grootte van het land. Kort na 1999 verkocht de Zwitserse Centrale Bank 50% van haar goudreserves op het dieptepunt van de markt. Als laatste punt willen de initiatiefnemers dat de Centrale Bank van Zwitserland 20% van haar reserves in goud gaat aanhouden. Het Zwitserse Parlement en de Centrale Bank van Zwitserland zouden tegen het initiatief zijn omdat de Centrale Bank op deze wijze beperkt wordt in het drukken van fiat (ongedekt) geld. Zwitserland stond bekend om haar “harde munt” maar de laatste jaren is het land mee gegaan met andere, grote financiële, landen door de munt te laten verzwakken om zo de export van Zwitserse producten en diensten te stimuleren. De Zwitserse Centrale Bank zou een deel van haar goud hebben beleend, dan wel uitgeleend. De centrale bank weigert om een audit uit te voeren of al het goud er nog wel is. Volgens Egon von Greyerz, oprichter van Matterhorn Asset Management en GoldSwitzerland hebben de meeste overheden en centrale banken een hekel aan goud omdat goud de waarde van het geld onthult. Sinds de oprichting van de FED in 1913 hebben alle belangrijke valuta, waaronder de Zwitserse Frank, 97% tot 99% van hun waarde verloren ten opzichte van goud. Zwitserland is in een betere economische staat dan de meeste andere Westerse landen maar het land heeft helaas hetzelfde monetaire destructieve beleid gevolgd als deze andere landen. Het Zwitserse referendum is volgens hem een belangrijk initiatief om het vertrouwen in de Zwitserse Frank en in Zwitserland te herstellen als een van de veiligste landen in de wereld. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat het Zwitserse volk en de rest van de wereld akte dient te nemen van het initiatief als eerste stap op weg naar een nieuw monetair stelsel dat gebaseerd is op gedegen fundamenten en niet op schuld (debt) en de persen maar laten draaien. Wanneer het initiatief wordt verzilverd dan zou dat betekenen dat Zwitserland zo’n 1500 ton goud in de komende 3 jaar zou moeten aanschaffen! Enkele kanttekeningen bij dit onderwerp. Er zitten kernen van waarheid in de motieven voor dit referendum. Voors en tegens, dat wel. De waarde van de Zwitserse frank zal stijgen, er zal veel geld instromen. Het gevolg zal zijn dat de export moeilijker worden en de import goedkoper. Als wij op vakantie gaan naar Zwitserland wordt dat duurder, maar als een Zwitser op vakantie gaat naar Nederland wordt dat een goedkoop uitstapje. De rente zal gaan dalen, de werkeloosheid zal toenemen, het prijspeil zal afnemen. Daar staat tegenover dat de waarde van het Zwitserse (spaar)geld, uitgedrukt in $, €, £ en ¥ zal stijgen. Het referendum is een reactie op het monetaire beleid van laissez faire: schep onbeperkt geld, financier monetair, als het vertrouwen in de euro wegzakt zal blijken dat er geen dekking voor al het in omloop gebrachte geld is, als het systeem instort is het geld geen stuiver meer waard is en wordt de samenleving opgescheept met een gigantische schuld, waar generaties lang nog voor zullen moeten zwoegen. Er is wel eens gepleit dat er 2 soorten geld moeten komen. Geld met dekking en geld zonder dekking (monopolygeld), waarvoor verschillende prijzen worden vastgesteld. Ik vind die voorzet helemaal niet zo slecht, alleen ik zie grote problemen in de uitvoering ervan. Het lijkt erop dat de Zwitsers daarop inspelen, aangezien zij voorstellen 1/5 deel van het geld af te dekken met edele metalen/goud. Stel, ik denk zelf van niet, stel dat de Zwitsers 'ja' zeggen, dan gaan de panelen schuiven en zijn alle uitgezette strategieën op slag achterhaald. De euro zal in waarde dalen en de rente gaat omhoog, verwacht ik in dat geval. Met betrekking tot het terughalen van in bewaring gegeven goud meldt DNB deze week dat Nederland in het diepste geheim tonnen van zijn in New York opgeslagen goudvoorraad heeft teruggehaald. In de kluizen aan het Amsterdamse Frederiksplein lag tot voor kort 11% procent van de in totaal 612 ton aan overheidsgoud. Dat is nu opgeschroefd met 130 ton tot 31%. In de kluizen in de VS ligt nu ook nog 31%. In Ottawa ligt nu nog 20% en in Londen 18%. Jaren waren er grote zorgen of het goud nog wel in de VS lag. Met deze maandenlange bijna militair georganiseerde goudtransporten vanuit Manhattan wil DNB een 'evenwichtiger' verspreiding van de nationale goudbuffer. Daarbij verwacht DNB dat Nederlandse burgers meer vertrouwen krijgen dat er voldoende van ons goud in eigen 'huis' ligt om het land indien nodig door volgende grote crises te loodsen. Of deze actie burgers meer vertrouwen geeft, is maar de vraag. Burgers willen weten hoe de toekomst van ons land en van Europa er over tien jaar uitziet. Dijssel zegt ook vraagtekens bij deze verwachting van DNB. Het is een steuntje in de rug en dat is positief. Het was al wat langer bekend dat ook de Duitse Bundesbank, zijn in bewaring gegeven goud aan de VS deels ging terughalen. Dat is ook gebeurd. „Het is niet langer verstandig om de helft van ons goud in één deel van de wereld te houden”, zegt de DNB-woordvoerder over de enorme operatie met goudstaven richting Amsterdam. „Misschien was dat tijdens de Koude Oorlog nog wenselijk, nu niet meer.'' En dan is de vraag: als nu eens een Koude Oorlog versie 2.0 ontstaat, wat dan?

Er is sprake van een verschil van inzicht over financieel/economische ontwikkelingen tussen Frankfurt en Londen. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de BoE blijkt dat 'hoewel de economische omstandigheden nog altijd het huidige, historisch lage renteniveau rechtvaardigen, groeit bij sommige bestuurders de vrees dat op termijn de inflatie te sterk oploopt. Net als een maand eerder stemden twee van de negen bestuurders voor een renteverhoging. Maar ook onder de meerderheid die voor handhaving van het huidige beleid stemde, was sprake van flinke verschillen van opvatting over de vooruitzichten voor economische groei en inflatie. Waar sommige bestuurders nog altijd menen dat met name een langdurig lage inflatie de economische groei bedreigt, zien anderen ook risico's in een te sterke toename van de geldontwaarding. Zij wijzen op de sterk dalende werkloosheid (in Engeland), die gezien kan worden als een teken dat overcapaciteit op de arbeidsmarkt aan het verdwijnen is. Dat kan leiden tot sterke loonstijgingen waardoor ook het gemiddelde prijspeil oploopt.' Wordt vervolgd.

Toezichthouder AFM heeft ABN Amro een boete van €3 mln opgelegd voor het onvoldoende bijhouden van gegevens door Fortis over dienstverlening aan woningcorporatie Vestia. Fortis heeft aan Vestia diensten verleend voor het afsluiten van rentederivaten transacties. Over die dienstverlening zijn onvoldoende gegevens bijgehouden, aldus de AFM. ABN Amro, dat in het overnamecircus als rechtsopvolger van Fortis geldt, nam alle verplichtingen over en heeft als concern de regels overtreden. Om die reden krijgt ABN Amro de boete. Woningcorporatie Vestia viel in 2012 bijna om door speculatie met derivaten. Met steun van andere corporaties en door massaal huurwoningen te verkopen bleef Vestia op de been.

Zowel Air France als KLM gaan moeilijke tijden tegemoet. Er moet een 'monsterklus' worden geklaard. Er komen flinke bezuinigingen aan zowel voor AF als KLM. De lasten zijn toegenomen en de baten blijven daarbij achter. Een heet hangijzer is de uitbouw van dochter (prijsvechter) Transavia Europe. De Franse piloten liggen daarover dwars, maar een toekomst voor deze luchtvaart combinatie vergt om ingrepen en hervormingen om te kunnen overleven.

De kosten van de zorgpremie voor volgend jaar zijn voor mij met 9,3% gestegen. Daarbij komt de verhoging van het eigen risico met €15 plus extra kosten die zorgverleners patiënten in rekening mogen gaan brengen bij een consult en niet declarabel zijn, alsmede een onvoorziene eigen bijdrage als gevolg van declaraties die niet volledig door de zorgverzekeraar worden vergoed. De toelichting op de dekking van d3e polis is vergeven van afkortingen en vreemde woorden, dat deze door verzekerden niet tot nauwelijks kan worden beoordeeld waarvoor verzekerden wel dan wel niet verzekerd zijn en onder welke voorwaarden. Waar ik helemaal niets mee kan is een bepaling dat een zorgverzekeraar alleen het volle bedrag van een declaratie uitbetaald indien de zorgverlener een contract met die zorgverzekeraar heeft gesloten. Dat zijn jaarcontracten. Alleen de zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor, om in bepaalde gevallen, het contract voortijdig te beëindigen. Hoe moet een verzekerde daarmee omgaan?

Het drama Imtech kan nog groter worden. Het Bundeskartellamt, de Duitse kartelwaakhond, is een onderzoek begonnen naar beschuldigingen van prijsafspraken tegen technisch dienstverlener Imtech. Het bedrijf uit Gouda riskeert een boete van maximaal 10% van de jaaromzet, omgerekend bijna een half miljard euro, als illegale kartelvorming wordt bewezen, aldus een woordvoerder van de toezichthouder. De aantijgingen hebben onder meer betrekking op de bouw van een Essent-energiecentrale in de Groningse Eemshaven. Imtech-topman Gerard van de Aast wil „om juridische redenen” niet ingaan op eventuele onderzoeken van Nederlandse of Duitse autoriteiten naar de beschuldigingen. Het bedrijf onderzoekt de beschuldigingen zelf ook.

Big Brother is watching you! Het kabinet wil dat de inlichtingendiensten (AIVD en MIVD) ook alles van de kabel af mogen luisteren. Daardoor kunnen al onze bel- en internetgegevens bij de overheid terecht komen. Nu mogen inlichtingendiensten alleen nog maar ruwe communicatie uit de ether plukken maar dat vindt het kabinet niet meer van deze tijd. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) en minister Hennis (Defensie) willen daarom de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten moderniseren. Ongeveer 90% van alle communicatie vindt plaats via de kabel, gesprekken via mobieltjes gaan via zendmasten namelijk ook ’de grond in’. In die grote hoeveelheid informatie zijn de inlichtingendiensten erg geïnteresseerd. De kabel mogen ze nu alleen gericht aftappen als ze toestemming hebben om een bepaald persoon af te luisteren, maar als het aan het kabinet ligt mogen de diensten alle info aftappen die via de kabel gaat. Elke keer als er een bepaalde stroom wordt afgetapt, moet dat wel een doel hebben en de minister moet goedkeuring geven. We zijn onderweg naar big data.

De overheid heeft de afgelopen twee jaar meer dan €100 mln verloren op garanties voor het MKB. Dat maakte minister Kamp van Economische Zaken in de Tweede Kamer bekend. Ook kondigde hij de oprichting van een centrale desk aan waar ondernemers terecht kunnen voor al hun vragen rond financiering. Kamp sprak van ‘enorme verliezen’, maar voegde er meteen aan toe niet met de garantstellingen te willen stoppen. Dit is niet het moment, aldus de minister: “We gaan door met deze garantieregelingen, omdat we denken dat het in algemeen belang is op dit moment om de financiering van het MKB te ondersteunen.” Ook sprak hij de hoop uit dat de bedrijven die de garantstelling ontvangen snel weer op eigen benen kunnen staan. Via bijvoorbeeld de regeling Borgstelling MKB (BMKB) staat de overheid garant tot een maximum van € 1,5 miljoen van een bedrijfsfinanciering. De gedachte is dat als de overheid bereid is een rol te spelen bij de financiering, banken ook eerder een lening zullen verstrekken. Tijdens de crisis heeft de overheid de criteria verruimd, waardoor toepassing van de borgstelling in de afgelopen jaren flink is toegenomen. Het probleem is dat Kamp niet weet waar hij mee bezig is. De overheid heeft in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw ook garantiestellingen afgegeven aan bedrijfsfinancieringen middels de toenmalige Nederlandse Middenstandsbank. Maar het verschil daarmee is dat de bank en EZ toen wel wisten waar ze mee bezig waren. Die ervaringen waren toen heel positief.

Slotstand indices 21 november 2014/week 47: AEX 423,46; BEL 20 3235,23; CAC 40 4.347,23; DAX 30 9732,55; FTSE 100 6.750,76; SMI 9080,55; RTS (Rusland) 1058,80; DJIA 17810,06; NY-Nasdaq 100 4251,423; Nikkei 17357,51; Hang Sen 23437,11; All Ords 5292,10; €/$ 1,23,91; goud $1.202,10; dat is €31.166,08 per kg, 3 maands Euribor 0,081%, 10 jarig Staat 0,91%.  

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.