UPDATE21092013/188_2 Belastingdruk gaat stijgen

Afgelopen maandag was op Nederland2 een aflevering te zien van Tegenlicht over het onderwerp 'Het Duitse Alternatief'. De documentaire duurt 50 minuten en is buitengewoon interessant. Ewald Engelen, George Soros, Dirk Müller, Bernd Lucke en Bernard Canolly geven hun visie op de desastreuze mislukking van de euro. Vooral Canolly laat zien wat de gevolgen kunnen zijn van de ingrepen in het systeem, die aan de orde worden gesteld. Morgen worden bij onze oosterburen landelijke verkiezingen gehouden over wie de nieuwe Bondskanselier wordt. Maar in feite gaat het over de toekomst van de EU en de euro. De stelling van Soros is dat niet de zwakke Zuid-Europese landen uit de Muntunie moeten stappen (zoals de VVD wil) maar de groep Duitsland, Nederland, Finland, Oostenrijk en Luxemburg. De Europese Unie is in gevaar, zegt hij. Oorspronkelijk functioneerden de lidstaten op basis van gelijkwaardigheid in de EU. Op dit moment kennen we 2 groepen in de eurozone: de crediteuren- en de debiteurenlanden. De groep Berlijn en de groep RMA (Rome/Madrid/Athene). De groep Berlijn legt de bevelen op tafel. Zij bepalen het beleid dat door Brussel wordt uitgevoerd. Berlijn legt rigide bezuinigen op en dwingt aflossingen af aan de zwakke landen die niet op te brengen zijn. Als nu wordt voortgegaan met het huidige regime vernietigen de rijke eurolanden de arme eurolanden en worden de rijke landen daar zelf ook straatarm van. De Muntunie is opgezet door de politieke Europese elite. De grote weeffout die gemaakt is, is het verdwijnen van de monetaire tool, waarmee landen hun valuta konden revalueren dan wel devalueren. De € is een eenheidsworst met een gemiddelde prijs tussen de 2,38, tegenover de $, voor Duitsland en 0,34 voor Griekenland. Dat betekent dat de rijke landen concurrerend op de wereldmarkt kunnen exporteren en dat de arme landen geen poot aan de grond krijgen met export naar de buitenwereld. Het zou best zo kunnen zijn dat een opdeling van de EU tot gezondere verhoudingen kan gaan leiden. De groep Berlijn zou zijn valuta dan moeten opwaarderen en de groep RMA zou moeten afwaarderen. Het is mijn mening dat die operatie zou moeten inhouden dat de schulden tot een bepaald percentage van het bbp zou moeten worden kwijtgescholden. In een vergezicht zie ik het Europa van de 28 nog slechts in een afgeslankte vorm op kerntaken. Deze zijn gericht op welvaart, vrijheid en veiligheid. Dus bijvoorbeeld: grensbewaking langs de buitengrenzen, minder regelzucht en de interne markt. De landen zijn, in dat vergezicht, opgedeeld in eilandjes, dus niet zoals Soros zegt in twee delen, maar in 5 eilandjes: een eilandje met Duitsland c.s., een eiland met het VK, Frankrijk en België, een Oost-Europees eilandje en een eiland met de zwakke landen. Op welk eiland Spanje en Italië verblijven is niet helemaal duidelijk. De partijen op de eilandjes regelen samen zaken als pensioenen, belastingen, cultuur, onderwijs en zorg. De nationale parlementen worden vervangen door een 'eiland-parlement', die de politieke besluitvorming accordeert en de uitvoering controleert. In dit vergezicht is de euro verdwenen. Wie op dit moment kritische geluiden laat horen over de mislukking van de €, wordt doodgezwegen. De politieke elite en de financiële markten zijn daar niet in geïnteresseerd. Kennelijk is de imagoschade en zijn de belangen te groot.

De klassieke verzorgingsstaat in ons land wordt omgebouwd naar een participatie-samenleving, is te lezen in de troonrede. De overheid treedt terug op het terrein van sociaal/maatschappelijk werk. Iedereen is in principe verantwoordelijk voor zijn/haar eigen toekomst, tenzij …… mensen daar niet toe in staat zijn dan wel hulp behoeven. In de troonrede geen woord gerept over een visie op de ontwikkeling van Europa. Een aantal citaten uit de Troonrede van 17 september 2013: Sinds vijf jaar kampt Nederland met de economische crisis. De gevolgen worden steeds voelbaarder. De werkloosheid stijgt, het aantal faillissementen loopt op, huizen worden minder waard, pensioenen staan onder druk en de koopkracht blijft achter. De Nederlandse economie kampt met een aantal specifieke problemen van structurele aard, waaronder de schuldenlast van de overheid en huishoudens en de vermogenspositie van banken. De omslag naar een participatiesamenleving is in het bijzonder zichtbaar in de sociale zekerheid en in de langdurige zorg. DFT: Het kabinet pakt uit met een nivelleringspakket. Een ontwikkeling die door economen wel aangeduid wordt als gif voor de economie, omdat harder werken minder gaat lonen. De operatie die de VVD-PvdA-coalitie nu voor ogen heeft, pakt bovendien uit als een straf voor alleenverdieners, zeggen deskundigen. En dat terwijl momenteel een hoop huishoudens zeker niet uit luxe in die situatie zitten, maar vanwege ontslag van een van de partners. Onze open economie heeft ons veel gebracht, maar maakt ons land ook extra kwetsbaar in tijden van internationale crisis en stagnatie. Samenwerking met andere landen, en zeker met die om ons heen, is in het belang van Nederland. De laatste jaren is gebleken hoe de ontwikkelingen in de Europese Unie van betekenis zijn voor de economische, sociale en politieke toekomst van ons land. Nederland moet daarom in de Europese Unie een actieve rol spelen. Een stevig fundament onder de euro is cruciaal. Daarom maakt de regering zich sterk voor de totstandkoming van een bankenunie. Houdbare tekorten en versterking van de economische structuur blijven de aandacht vragen. Kansen om de concurrentiekracht en het groeivermogen van de lidstaten te versterken, liggen op de Europese interne markt. Die kent op sommige terreinen nog te veel belemmeringen. Daarnaast kan de handel met landen buiten de Europese Unie een impuls krijgen door vrijhandelsakkoorden te sluiten met onder meer de Verenigde Staten en Japan. Een speerpunt voor de regering is de discussie over het takenpakket van de Europese Unie. Een aantal zaken kunnen lidstaten beter zelf regelen, zoals belastingen, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en onderwijs. De regering zal hierin het voortouw nemen en het gesprek hierover aangaan met de andere lidstaten. Einde citaten.

Bij Defensie is het verlies van 12.000 banen al bekend, daar komen nog 2400 arbeidsplaatsen bij, daardoor worden 700 tot 900 mensen ontslagen. Drie kazernes, in Rotterdam Texel en Assen, worden gesloten. In de Troonrede wordt gesteld dat er in 2014 geen bijstelling voor ambtenaren gaat plaatsvinden. Maar binnen een uur, nadat de Koning dit had uitgesproken, zegt Asscher dat er toch €200 mln is gevonden voor salarisverhoging van ambtenaren. CPB zegt dat de koopkracht gemiddeld met 0,5% daalt, het kabinet zegt de daling gemiddeld beperkt wordt tot 0,25%, omdat de pensioenpremies verlaagd moeten gaan worden door de pensioenfondsen. Maar die 'gevonden €200 mln' is een sigaar uit eigen doos, omdat de pensioenopbouw voor ambtenaren wordt verlaagd en daardoor de premie kan worden teruggebracht. De stukken daarvoor moeten eerst nog worden goedgekeurd door de 1e Kamer. Daarnaast meldt het CBS dat in juli de consumenten 2,2% minder hebben besteed dan in juli 2012. Dat is een kleine afname ten opzichte van een maand eerder. Maar we blijven wel in een krimp zitten wat betreft de consumentenbestedingen. Het consumentenvertrouwen blijft stabiel op -33 staan terwijl de eurozone in een stijgende lijn zit. Het verschil wordt steeds groter. In een peiling van Ipsos zegt: >80% dat het regeringsbeleid de crisis verergert. 70% van de VVD-achterban en 89% van de PvdA denken het het beleid van dit kabinet averechts gaat werken. Uitspraken van Rutte dat we de goede kant opgaat worden door 9% geloofwaardig geacht, bij uitspraken van Samsom is dat slechts 2%. Het kabinet wil een duurzaam herstel, met groei "zonder luchtbellen", zegt minister Dijsselbloem (Financiën) bij het aanbieden van de Miljoenennota aan de Tweede Kamer. Nederland heeft volgens hem welvaart gefinancierd met schulden. Hij benadrukte dat er nog steeds veel te veel rente wordt betaald en dat de investeringen in het gedrang dreigen te komen. Daarom zijn extra bezuinigingen nodig, zegt Dijsselbloem. De pijlers van het beleid zijn een duurzame groei, de schatkist op orde brengen en een evenwichtige verdeling van de inkomens. Onderwijs wordt bij de bezuinigingen ontzien, aldus Dijsselbloem. In de Miljoenennota 2014, in feite de Miljardennota, is te lezen dat het basispakket van de zorgverzekering €900 mln wordt versoberd. Daarnaast wordt nog eens €300 mln bezuinigd op het bestaande zorgpakket. Daar staat tegenover dat de zorgpremie met €2 per maand wordt verlaagd en wordt het eigen risico verhoogd van €350 naar €360 per verzekerde, per jaar, zegt het kabinet. Uiteindelijk stellen de zorgverzekeraars zelf de premies volgende maand vast voor de basis- en aanvullende verzekering(en). De zelfstandigenaftrek wordt beperkt, slecht nieuws voor de zzp'ers. Met hoeveel is nog niet duidelijk. De accijns op dranken gaat omhoog. Op ontwikkelingshulp wordt €250 mln extra gekort. De WW-premie gaat stijgen, de differentiatie in de kinderbijslag gaat verdwijnen, huren mogen volgend jaar stijgen naar vermogen met max. 4%, op natuur wordt in 2014 en 2015 €200 mln bezuinigd, de griffierechten gaan opnieuw omhoog: deze keer met 25%, komend jaar wordt 149 km asfalt aangelegd, €80 mln is beschikbaar voor de aanpak van schuldsanering en armoede en het pensioenstelsel gaat op de schop. De totale inkomsten van de Staat volgend jaar worden begroot op €249,1 mrd, de uitgaven op €267,0 mrd. Het begrotingstekort is 3,3% bbp. De grootste uitgavenposten zijn: Sociale zekerheid en Arbeidsmarkt: €78,6 mrd, Zorg €77,8 mrd, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap €32,1 mrd, Gemeenten en Provincies €20,8 mrd. Een vraag die actueel is geworden is: in hoeverre is elk van de 150 2e Kamer- en 75 1e Kamerleden mede verantwoordelijk voor het beleid dat door de 2 coalitiepartijen wordt gevoerd. De pijn zit bij de 1e Kamer. Daar beschikken PvdA en VVD niet over een getalsmatige meerderheid. De druk op de senatoren van de oppositiepartijen in de 2e Kamer, wordt opgevoerd. Zonder spijtoptanten komen een aantal wetsvoorstellen niet door het parlement en blijft het kabinet met lege handen achter. Niet dat politieke spel is relevant, maar de verantwoordelijkheid van iedere parlementariër voor het landsbestuur. Dat wordt in de media vertaald naar: de oppositie moet, vanwege hun medeverantwoordelijkheid voor het landsbestuur, meewerken aan het beleid, dat deze week is gepresenteerd. Dat is complete lariekoek. Ik zou het tegendeel willen bepleiten. Een volksvertegenwoordiger moet de belangen van het volk en de natie dienen. Dat kan betekenen dat een Kamerlid tegen voorstellen moet stemmen van het kabinet die volgens hem/haar indruisen tegen de belangen van dit volk. Dus: de oppositie is medeverantwoordelijk voor het landsbestuur uitsluitend indien het kabinetsbeleid de belangen dient van het volk. Indien dat niet het geval is moeten ze meewerken aan de val van het kabinet. In de eerste peiling na Prinsjesdag van GfK Intomart/EenVandaag is Samsom de grootste verliezer sinds de voorlaatste peiling van 2 september. De PvdA levert 3 zetels in en gaat van 15 naar 12 zetels. De PVV is de grote winnaar, Wilders stijgt van 26 naar 31. De situatie voor Samsom en zijn partij is uitzichtloos: het potentiele groeivermogen is verwaarloosbaar. Wie grijpt Samsom bij zijn kladden?

Het kabinet ziet in de Troonrede 'licht in de tunnel' verschijnen. Dat is, in deze fase van ontwikkeling, nog zeer de vraag. S&P zegt daarover dat 'de langste recessie in Europa in 40 jaar ten einde loopt, maar dat van een krachtig economisch herstel in de regio voorlopig geen sprake is.' De jongste reeks macrocijfers duidt op een brede verbetering van de economische omstandigheden. ,,Het is bemoedigend dat er meer positief nieuws komt uit de meeste landen. Dat suggereert dat de verschillen tussen de kernlanden van de eurozone en de perifere lidstaten afneemt'', aldus hoofdeconoom Jean-Michel Six van S&P. ,,We zien echter ook dat factoren die normaal gesproken een herstel laten zien, er nu nog niet zo goed voorstaan, zoals de export, consumentenbestedingen en investeringen door het bedrijfsleven. Duitsland is in dat opzicht tot op zekere hoogte een uitzondering.'' Volgens Six zal het nog een tijd duren voordat deze aanjagers van de economie weer een rol van betekenis spelen. ,,Wij schatten in dat pas vanaf het tweede kwartaal van 2014 sprake zal zijn van een zinvolle bijdrage. Schulden zullen tegelijkertijd hoog blijven, de kredietverstrekking krap en de economische groei in vooral opkomende landen lager dan voorheen.'' S&P verwacht dat de werkloosheid als gevolg van de zwakke economische groei blijft oplopen, gevolgd door stabilisatie in de loop van 2015. De bouwproductie in de eurozone is in juli met slechts 0,3% gestegen t.o.v. de maand ervoor. Ik krijg steeds meer de indruk dat de financieel/economische crisis in Europa het gevolg is van een gebrek aan visie over de toekomst van dit continent. We moeten niet ontkennen dat de politieke elite er een augiasstal van heeft gemaakt. Als er niet spoedig krachtige leiders opstaan, die orde op zaken gaan stellen, moeten we er rekening mee houden dat er een implosie gaat plaatsvinden. Vergeleken van de gevolgen daarvan is datgene, waarover de Haagse politiek zich deze week druk maakt, maar kinderspel, achterhoede bewegingen. Het grote spel wordt elders gespeeld. Ik zie de voorstellen van Rutte over de positie van ons land in relatie tot Europa, niet als realistisch. Het ontbreekt hem aan visie, dat ziet de politiek, het bedrijfsleven, de banken en zelfs het volk. De enorme verschillen in de waarde van de euro in de 18 eurolanden is zo extreem groot dat de Muntunie maatregelen zal moeten nemen om een nieuw evenwicht te scheppen. Er moet een harde sanering worden doorgevoerd in de Europese bankenwereld. De banken die overblijven moeten 'betrouwbaar' zijn en 'vertrouwen' uitstralen. Verder moet er perspectief komen voor de zwakkere eurolanden. Maar wie gaat Europa 'opschonen?'

Het kabinet gaat een moeilijke periode tegemoet. Het verwijt wordt gemaakt dat Rutte c.s. er niet voor hebben gekozen de echte problemen aan te pakken. De €6 mrd aan bezuinigingen en lastenverzwaringen gaan de tikkende tijdbom onder de staatsschuld niet oplossen. Althans voorlopig nog niet als gevolg van de explosief stijgende zorgkosten. Ondanks alle besparingen die in de komende jaren worden doorgevoerd stijgen de zorgkosten tot 2017 met >10%. Dat betekent dat de burger steeds meer moet gaan betalen voor steeds minder zorg. Op de achtergrond draait nog steeds een scenario dat mensen met een chronische ziekte zelf de medicijnen en hulpmiddelen moeten gaan betalen. Voor de goede orde welke ziekten zijn chronisch: artrose, astma, cardiovasculaire ziekten, diabetes, epilepsie, kanker, reuma, zwaarlijvigheid alsmede vormen van psychiatrie. Die financiële lasten kunnen zo zwaar worden dat ze niet meer op te brengen zijn. Het aantal zelfdodingen zal dan sterk toenemen. Het kabinet heeft besloten 37 F-35/JSF Lightning 2 toestellen te kopen ter vervanging van de F16's. Maar de fractie van de PvdA heeft zich nog helemaal niet uitgesproken of zij dit kabinetsvoornemen zullen gaan steunen. De achterban van de sociaal-democraten roert zich en organiseert een 'nee' stem. Minister Timmermans zegt daarover dat als er geen meerderheid voor komt in het parlement, dat niet tot een politieke crisis zal leiden. Is de JSF inderdaad het modernste en beste gevechtsvliegtuig van dit moment? Misschien wel, misschien ook niet. Het toestel komt voort uit de 5de generatie. De Russen werken al in de 6e generatie. En dan is er nog software-specialist Johan Boeder die van oordeel is dat de super software van de boordcomputers helemaal niet zo super loopt. Op technische software gronden stelt hij dat de aanschaf van de JSF een fiasco wordt, een miskoop is en kat in de zak zal blijken te zijn. De Algemene Rekenkamer zegt dat in de financiele onderbouwing aannames zijn gepleegd waarover nog onderhandelingen gaande zijn. 'Of hierdoor van jaar tot jaar de uitgaven voor jachtvliegtuigen binnen het budget blijven, is niet zeker.'  Op het moment dat dit blog wordt afgesloten is er binnen de 2e Kamerfractie van de PvdA nog geen eenduidig standpunt over de aanschaf van de 37 JSF-jachtvliegtuigen. Er vindt vandaag een extra overleg plaats over dit onderwerp. Samsom zal alles doen om de fractie eensgezind achter het kabinetsbesluit te krijgen.

Martin Visser/DFT zegt dat 'pappen en nathouden ons niet sterker uit de crisis zullen doen komen, hoe vaak Rutte dit mantra ook herhaalt'. Het kabinet krijgt steeds meer met tegenwind te maken. Eerst was het de top van de krijgsmacht die de minister gebrek aan visie verweet, nu is het de VNG die het overleg met staatssecretaris van Rijn over de overheveling van de jeugdzorg en thuiszorg van de overheid naar gemeenten, heeft opgeschort wegens gebrek aan duidelijkheid. Of te gemeenten die zorg plus ook nog de sociale zaken maar even willen overnemen voor een enorm gekort budget. En dan de vakbonden: de FNV gaat de CAO onderhandelingen in met een 'eis' van 3% salarisverhoging bij die bedrijven die goed draaien, het CNV hanteert 3,5%. En dan de aangekondigde demonstraties tegen het kabinetsbeleid van de PVV, de SP en het FNV. De omzetting van onze maatschappij naar een participatie-samenleving gaat de ouderen zwaar treffen in de portemonnee. Burgers moeten meer voor elkaar zorgen en meer zelf betalen. Een beroep doen op de basisverzekering is alleen nog mogelijk bij medische noodzaak. Voor 'pijntjes' moeten burgers naar de drogist. Dit onder het mom van 'eigen verantwoordelijkheid eerst'.

De gifbeker voor Nederlandse autodealers is nog lang niet leeg. In de eerste acht maanden van dit jaar werden net iets meer dan 270.000 auto's in ons land op naam gezet, 31,6% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, zo maakt brancheorganisatie Acea bekend. In heel Europa daalden de verkopen met 'slechts' 5,2%, naar een laagterecord sinds het begin van de metingen in 1990. Alle grote automarkten kenden een flinke afname, behalve het Verenigd Koninkrijk (+ 10,4%). De Spaanse autoverkopen daalden met 3,6%, in Duitsland werden 6,6% minder nieuwe auto's geregistreerd, de Italiaanse markt slonk met 9% en de Franse met 9,8%. Nederland doet het in Europees verband dus erg slecht: bleven in juli de verkopen nog nagenoeg stabiel (in heel Europa +5%), in augustus kelderde het aantal verhandelde auto's weer met ruim 13%. Over de eerste acht maanden bezien kende alleen Cyprus (-40%) een sterkere krimp

De Griekse premier Antonis Samaras doet de uitspraak dat de Griekse economie in de komende 6 jaar volledig zal herstellen tot het niveau van voor de crisis. Samaras erkende dat Griekenland nog niet uit de moeilijkheden is, maar hij zei ook dat het einde van de recessie in zicht is. Samaras hoopt dit jaar af te kunnen sluiten met een primair begrotingsoverschot. Dat betekent dat de inkomsten van de overheid groter zullen zijn dan de uitgaven, als de rente op de staatsschuld niet wordt meegerekend. Staatssecretaris van Financiën Christos Staikouras zei eerder al dat de cijfers over de eerste 8 maanden van dit jaar duiden op een primair overschot voor heel 2013. Ook hier met de beperking dat de rente op de schulden niet is meegenomen. Griekenland heeft volgens Samaras, met hulp van Europa, de grootste schuldverlaging en de meest omvangrijke herstructurering van schulden ooit gerealiseerd. ,,We zitten nu, na 4 jaar, op driekwart van omvangrijke hervormingen van ongeveer 15% van ons bruto binnenlands product. Een jaar geleden hadden velen het over een Grexit, een vertrek van Griekenland uit de euro. Nu gaat het overal over een Grecovery. Dat geeft aan dat iedereen rekent op een herstel, mogelijk vanaf volgend jaar.'' Wie 'iedereen' is, wordt niet aangegeven. Het zijn aannames op basis van prognoses, waarvan 'niemand' weet hoe realistisch die zijn. Vooralsnog is 28% van de beroepsbevolking werkeloos en is er nauwelijks interesse voor privatisering van staatsbedrijven. Eerst zien, dan pas geloven.

FD: het kabinet gaat de mogelijkheden voor huizenkopers om een Nationale Hypotheekgarantie af te sluiten, drastisch inperken. ‘We willen de NHG-garantie op termijn verlagen naar de gemiddelde huizenprijs’, zegt minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst in een toelichting op de Miljoenennota. Een gemiddeld huis kost op dit moment zo’n € 215.000. De NHG-grens is nu nog €  290.000. Door de verlaging lopen veel toekomstige kopers een rentevoordeel mis dat op dit moment voor een tienjaarslening kan oplopen tot zo’n 0,7 procentpunt. Dit verhoogt de maandlasten op de aankoop van een huis van 2,5 ton op den duur met € 100 à € 150. Het hele artikel staat op http://fd.nl/economie-politiek/295716-1309/hypotheekgarantie-drastisch-ingeperkt © 2013 Het Financieele Dagblad

En dan wil ik ook nog wel wat schrijven over de gifgasaanval van 21 augustus jl in Syrië. Ik snap helemaal niets van de boosheid van Ban Ki Moon. De VN-inspecteurs hebben hun opdracht uitgevoerd. Er zijn resten van gifgas aangetroffen. Dat is niks nieuws want daaraan twijfelde niemand. Het is oud nieuws dat er sarin is gebruikt. De vraag is alleen of onomstotelijk kan worden vastgesteld wie die gifgasaanvallen hebben uitgevoerd. De VS, Frankrijk en Engeland zijn van mening dat Assad die aanvallen heeft uitgevoerd, want ……………… Assad heeft gifgas in depots liggen. Maar hard bewijs hebben ze niet. Rusland zegt dat ze hard bewijs hebben dat de rebellen die gifgasvallen hebben uitgevoerd. Dat zou ook heel goed kunnen. Stel dat dat zo is. Wat is dan de positie van het Westen? Als Assad van zijn zetel wordt gewipt dan valt het land in handen van de terroristische Salafisten die van het land een Islamitische staat maken. Het seculiere karakter van de huidige staat is dan op slag verdwenen en valt terug naar de Middeleeuwen. Is het Westen dat aan het stimuleren? Waarom dreigt Kerry met oorlogstaal, voor wie is dat bedoeld? Politici zijn soms vreemde wezens.

Over de verkiezingen in Duitsland zeg ik hier niets. Afwachten hoe de Duitse kiezers gaan stemmen. Of Merkel opnieuw Bondskanselier wordt hangt mede af van het feit op de FPD (liberalen) de 5% kiesdrempel halen. In de laatste peilingen was dat kantje boord. Het alternatief is een CDU/CSU/SPD coalitie. Wat die voor Europa gaat betekenen is een open vraag.

Kort Nieuws

Het kabinet is ervan uitgegaan dat de aantrekkende groei in de Amerikaanse economie onze economie een positieve impuls kan geven. Dat was de aanname. Maar woensdagavond liet de FED weten dat de centrale bank nog niet stopt met de maandelijkse inkoop van $85 mrd aan obligaties en ander schuldpapier om de economie te stimuleren. Daarmee krijgen banken meer liquide middelen ter beschikking om als kredieten uit te zetten bij bedrijven en consumenten. Kennelijk is de groei van de Amerikaanse economie nog niet zo sterk dat een terugloop van liquiditeiten kan worden gedragen. Er zijn kritische geluiden te horen over deze beslissing, die door Bernanke wereldkundig werd gemaakt. De FED speelt een gevaarlijk spel door de balans verder op te pompen. De obligatieaankopen naderen immers met rasse schreden de $4 biljoen, meer dan vijf keer de omvang van de Nederlandse economie. En hoe langer de Fed wacht, hoe rigoureuzer de afbouw moet plaatsvinden. De Amerikaanse samenleving is helemaal niet zo sterk als wij wel eens denken. Er zijn in de VS 48 miljoen inwoners die geen ziektekostenverzekering hebben. Ondanks de wat aantrekkende economie daalt het gemiddelde gezinsinkomen nog altijd. 46,5 miljoen Amerikanen leven in armoede. 80% van de mensen met een laag inkomen krijgen nog altijd flink minder binnen dan in 2007. Zij merken nog niets van de iets betere economie, als gevolg van de nog altijd hoge werkeloosheid en de dalende uurlonen.

De Franse autofabrikant PSA (Peugeot Citroen) overweegt een deel van hun aandelen te verkopen aan een Chinese branchegenoot. Dat is niet van weelde. Air France lijdt verlies en gaat 2800 banen schrappen. 300 meer dan eerder werd gemeld.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft het vooruitzicht voor de kredietwaardigheid van Portugal op 'negatief' gezet. Een negatief vooruitzicht wil zeggen dat S&P de kans op een verlaging van de BB-rating van Portugal in de komende maanden groot acht. S&P zet vraagtekens bij de ambitieuze bezuinigingsplannen van de Portugese regering. De kans dat het Zuid-Europese land niet kan voldoen aan de voorwaarden die de Europese Unie en het IMF hebben gesteld aan hun hulpprogramma, is volgens de kredietbeoordelaar toegenomen. S&P noemt een tegenvallende economische ontwikkeling of een opleving van de politieke onrust over de geplande miljardenbezuinigingen als mogelijke risico's.

Jan Hommen, de topman van de ING waarschuwt dat het uitvoeren van een stresstest bij banken zonder de aanwezigheid van een solide vangnet, risico's met zich meebrengt.

De huizenprijzen in ons land zijn in augustus ten opzichte van augustus een jaar eerder, verder gedaald: met 4,4%. De uitspraak van het kabinet dat er sprake zou zijn van een stabilisatie was vorige maand dus nog niet het geval. De huidige prijzen liggen op het niveau van begin 2003. Het aantal verkochte woningen daalden in de eerste 8 maanden met 12,9%.

Het laatste nieuws

De EU wil die lidstaten die het zwaarst door de crisis getroffen zijn, die dus de grootste schuldenlast torsen, zoals Spanje, Griekenland, Ierland, Portugal en wat mij betreft ook Cyprus en Frankrijk en Italie, tegemoetkomen door de opgelegde begrotingsregels wat te gaan versoepelen. Dat is een schot voor de boeg want de meeste landen slagen er helemaal niet in de 3% norm te halen.

Blackberry, U weet wel van die smartphones, gaat 4500 banen schrappen.

Een van de leden van de FED zegt nu dat in oktober de FED gaat beginnen met de afbouw van de inkoop van schuldtitels, hetgeen betekent dat de liquiditeit bij de banken enigermate gaat verkrappen.

De VEB heeft een klacht ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over de wijze waarop de nationalisatie van SNS Reaal heeft plaatsgevonden. Bij de rechtmatigheid van deze nationalisatie zet ik ook grote vraagtekens, maar of en in welke mate er sprake zou kunnen zijn van schending van de Rechten van de Mens, ik ben benieuwd.

Vermeend en van der Ploeg schrijven deze week in hun column op DFT dat “deze coalitie het begrotingstekort en de staatsschuld op de korte termijn vooral probeert te verminderen met belasting- en premieverhogingen voor burgers en bedrijven. Zo zullen in 2014 de lasten met ruim €8 mrd stijgen. Het gaat hier om de optelsom van verhogingen die zijn opgenomen in het ombuigingspakket van de Miljoenennota 2014 en lasten die voortvloeien uit al eerder geaccordeerde ombuigingsmaatregelen. Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat in de periode 2014-2017 de belastingdruk voor de meeste inkomens omhoog gaat. Deze stijging wordt veroorzaakt door de afbouw van de algemene heffingskorting en de verlaging van de arbeidskorting, maar ook door het niet verhogen van de belastingschijven met de inflatie. Vooral voor de inkomens met twee tot drie keer modaal zal de belastingdruk toenemen. Bij hogere inkomens stijgt de effectieve belastingdruk over de top van hun inkomen in drie jaar tijd van 52% naar bijna 60%. Europees gezien wordt ons land daarmee recordhouder; een koppositie die tot negatieve effecten leidt voor werkgelegenheid en economische groei. De praktijk leert bovendien dat bij een dergelijk hoge lastendruk deze inkomensgroepen zullen gaan zoeken naar mazen in de fiscale wetgeving en vormen van belastingontwijking die de schatkist per saldo geld kosten.”

Slotstand indices 20 september 2013/week 38: AEX 382,07; BEL 20 2.836,63; CAC 40 4.203,66; DAX 30 8.675,73; FTSE 100 6.596,43; SMI 8.105,39; RTS (Rusland) 1462,92; DJIA 15.451,09; Nasdaq 100 3.224,733; Nikkei 14.742,42; Hang Seng 23502,51; All Ords 5270,80; €/$ 1,33524; goud $1325,60, dat is €31.516,77 per kg, 3 maands Euribor 0,221%, 10 jarig 2,333%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.