UPDATE19012013/154 SNS Reaal zakt door het ijs; geen redding mogelijk door ABN/Amro en ING

In blog nr 153 heb ik nog weer eens laten blijken dat Mark Rutte er goed aan zou doen op te stappen als premier. Hij mist de kwaliteiten die in deze tijd nodig zijn om als leider het belang van het land te dienen. Hij is bezig met de afbraak van de verzorgingsstaat door taken door te schuiven naar de gemeenten en die gemeenten te korten op de uitkeringen uit het gemeentefonds. Gelukkig wordt er een discussie gevoerd of de bezuinigingen van €46 mrd wel echt nodig zijn voor de gezondmaking van de overheidsfinanciën. De premier zou de handdoek in de ring moeten gooien en samen met de ministers Plasterk, Blok en Kamp moeten opstappen. Alexander Rinnooy Kan zou het stokje over kunnen nemen. U kent mijn standpunt en daar loop ik niet voor weg: geen bezuinigingen wel hervormingen. Natuurlijk moet er in de zorg (lagere tandarts-tarieven, inkomens van specialisten en managers) ingegrepen worden, in het arbeidsrecht, de pensioenen, de hypotheekaftrek en al die hervormingen moeten efficiënt zijn en geld opleveren. Maar nog veel belangrijker is het dat in Nederland en in Europa de werkgelegenheid wordt aangepakt. De werkeloosheid in Europa was vorig jaar 11,8% en de jeugdwerkloosheid bijna 24%. De armoede neemt toe in de EU en het gaat om 124 miljoen mensen. We moeten realistisch zijn en stellen dat 2013 is begonnen met verontrustende parameters op tal van terreinen. In Buitenhof vond zondagmiddag een discussie plaats over 2012: een verloren jaar. Staat de EU door de economische crisis aan de vooravond van een verloren decennium? De werkloosheid stijgt zorgwekkend en de sociale ongelijkheid neemt verder toe, stelt de Europese Commissie zelf. In Duitsland klinkt de roep om een radicaal andere aanpak: is het niet de hoogste tijd voor een nieuw Marshall Plan voor Europa? Daarover discussieerden: Alexander Rinnooy Kan (oud-voorzitter van de SER), Koos Richelle D-G Sociale Zaken Europese Commissie) en Frank Vandenbroucke (minister van Staat in België).  In blog 153 heb ik aandacht besteed aan de econoom Willem Buiter, van Nederlandse komaf maar Brits en Amerikaans staatsburger. Hoe realistisch is zijn 'sombere' visie op Europa: een lagere economische groei/krimp, een toenemende werkeloosheid, geen visie voor een generatie tot 25 jaar, vooral in de Zuid-Europese eurolanden, door een extreem hoge jeugdwerkloosheid (soms wel oplopend tot 50%), een periode van stagflatie met lage investeringen en een dalend consumentenvertrouwen. Europa loopt een kwetsbare kwetsuur op door gebrek aan visie. Er is een tekort aan vertrouwen in Europa en een teveel aan wantrouwen in de relatie tussen de zwakke Zuid-Europeanen en een sterkere Noord-Europeanen. De concurrentiekracht heeft ingeboet aan waarde. Daar zijn de 17+10 regeringsleiders, door de behartiging van de nationale belangen, mede debet aan. Er is een tekort aan aandacht voor economische groei en teveel aandacht voor begrotingsdiscipline. Niks bezuinigen, wel strak hervormen en investeren in kennis, innovatie en in banen. En in de kantlijn nog een aantekening: EU kijk naar de besteding van de structuurfondsen, controleer de besteding van de subsidies en mogelijke corruptie. Haal wat geld weg bij het landbouw budget en steek dat in kennis-economie en innovatie. Daar ligt de toekomst van de nieuwe generatie.

De Amsterdamse prof. Dr Ewald Engelen schrijft in zijn column in het Parool van 12 januari over de flitscarrière van Jeroen Dijsselbloem. Het maandelijkse overleg van de Ministers van Financiën van de eurolanden is sinds de eurocrisis 'uitgegroeid tot een agendabepalend gremium. Nu ken ik Dijsselbloem als een intelligente, integere politicus, maar deze benoeming dankt hij vooral aan wat hij niet is: geen Duitser, geen Franzoos, geen knoflooketer, geen alcoholist en – vooral – geen Jan Kees de Jager.' De columnist besluit zijn column met de vraag of 'Dijsselbloems benoeming goed is voor Nederland of niet'. Is dat wel relevant? Engelen zegt daarover: “Waar het om gaat, is of zijn benoeming goed is voor de eurozone. En het antwoord daarop luidt – helaas – driewerf nee. Dijsselbloem is een ramp voor Europa.” Dat is een helder standpunt. Heel interessant is de laatste alinea: “Ik heb ooit gehoopt dat de PvdA met haar keynesiaanse programma Europa zou gaan redden. Samsom voor de verkiezingen: 'We gaan in Brussel een groeicoalitie smeden.' Sinds 12 september weet ik beter: sociaaldemocraten deinzen er niet voor terug hun eigen achterban te offeren aan de verarmingsmachine die eurozone heet. In ruil voor wat macht en invloed.” </citaat> Met dank.

Het Nederlands belang mag er niet onder lijden als minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën komende maandag door zijn Europese collega's gevraagd wordt om de nieuwe voorzitter van de eurogroep te worden. Dat zegt VVD-Kamerlid Mark Harbers. Hoe je het wendt of keert er blijft een spanningsveld tussen het Europese belang en het Nederlandse. Daarom opteer ik ervoor om Dijsselbloem te vragen als minister van Financien op te stappen als hij voorzitter wordt van de Eurogroep. De mogelijkheid om Weekers de Nederlandse belangen te laten behartigen in de Eurogroep is een optie maar die wijs ik resoluut af. Deze VVD-staatssecretaris mist de kwaliteiten voor het ministerschap. Dan kies ik liever voor een nieuwe minister van Financiën. Dat zal toch wel moeten nu de spanning oploopt in de coalitie tussen de VVD en de vice-premier Lodewijk Asscher. Mogelijk moet daardoor het hele regeerakkoord worden heronderhandeld. Wat is het geval. Asscher suggereert met zijn oproep aan de vakbonden om de looneisen te verhogen. Zeker voor bepaalde sectoren zou het goed zijn voor de binnenlandse investeringen. Is dit niet vloeken in de polder? Is het niet zo dat steeds meer mensen doorkrijgen dat je ook te ver kan gaan met loonmatiging en bezuinigingen. Die situatie hebben we eigenlijk in Nederland sinds 2010." De jaarlijkse loonsverhogingen zoals die werden geregeld in de CAO-afspraken zijn lager dan de opgetreden inflatie. De pensioenuitkeringen zijn al 5 jaar niet waardebestendig door het wegvallen van de inflatiecorrectie. Dat heeft gepensioneerden al 14% gekost. In 2012 drong het tot het publiek door dat door het beleid van de beide kabinetten Rutte de koopkracht nog verder zou gaan dalen als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen en oplopende werkeloosheid (eind 2012 7,2%, in december opgelopen met 19.000 werkelozen tot 571.000 personen). Daardoor kwam het consumentenvertrouwen in een negatieve spiraal terecht. De gevolgen van loonmatiging zijn contraproductief gaan werken. Een aantal economen, van naam en faam, zegt al langer dat loonmatiging de economie afremt. Ook het IMF vindt dat. Maar ook het OESO, de ECB, DNB, het IMF en S&P waarschuwen Nederland de bezuinigingsvoornemens en loonmatiging niet door te zetten. Onduidelijk is wat Asscher precies gezegd heeft of wat hij bedoeld had te zeggen. Een woordvoerder heeft later gezegd dat de minister van Sociale Zaken alleen maar duidelijk wilde maken dat er aan loonmatiging ook nadelen kleven. De werkgevers, in de persoon van Wientjes, reageerde negatief op de uitspraak van Asscher. Evident is voor mij dat het kabinet op de ingeslagen weg niet ver meer komt. De realiteit zal de doelstellingen achterhalen. Minister van Economische Zaken en Landbouw, de VVD'er Henk Kamp, was deze week te gast bij Pauw&Witteman. Kamp had niets nieuws te vertellen. Hij had de riedel van de positieve staat van dienst uit het hoofd geleerd. Dat wisten we al; S&P gebruikte dezelfde argumenten om de AAA-rating te rechtvaardigen. Dat is dus geen discussiepunt. Maar S&P deed meer en daar vroegen de beide gastheren niet naar en Kamp onderkende die kritische noten niet. Ik heb het over de negatieve outlook. De agency zegt tegen de financiële markten: op dit ogenblik loopt alles nog goed in Nederland maar pas op want wij zetten vraagtekens of het beleid van het kabinet Rutte II wel gaat leiden tot een stabilisatie van de huidige situatie. Ik ben er volledig van overtuigd dat er een moment komt dat de politiek 'om' gaat. Het is alleen de vraag: komt dat nog net op tijd of komt dat te laat?

Brandpunt besteedde aandacht aan de crisis. Een opmerkelijk gesprek van Fons de Poel met Wim Boonstra, macro-econoom werkzaam bij de Rabo-bank. Het zijn economisch lastige tijden: de huizenmarkt ligt plat, de werkloosheid loopt op en de wereldeconomie stagneert. Allemaal waar. Maar er is geen land dat zichzelf zo in de put praat als Nederland. Het consumentenvertrouwen is hier zelfs lager dan in Griekenland. Maar ondanks dit alles zijn we een volk geworden van aartspessimisten die met maar al te graag onheilstijdingen omarmen. En de crisis, is die er wel? Ja, maar die zit vooral in ons hoofd, zegt Boonstra. Ik vraag me af of die stelling juist is. Ja, het is waar 'wij zijn een van de rijkste landen ter wereld. In Europa staan we aan de top na Luxemburg en voor Duitsland en Frankrijk. Wij hebben een goed pensioenstelsel en een extreem hoog welvaartsniveau', dat deel ik met Boonstra. Maar toch heb ik wat vragen aan de macro-econoom. Waarom is het Nederlandse volk, dat tot de rijkste ter wereld behoort, zo extreem pessimistisch gestemd. Somberheid is troef, dat is wel de realiteit in Nederland. De consument heeft geen zicht op de toekomst, de banken hebben het vertrouwen geschaad en politici zijn onbetrouwbaar en hebben verzuimd een visie te geven op Nederland en Europa (waarschijnlijk omdat ze het ook niet weten). Ondanks dat dit land hartstikke rijk is eist Brussel van ons dat de begrotingsdiscipline straf wordt toegepast met zware bezuinigingen. En het kabinet Rutte gehoorzaamt. Waarom moet onze verzorgingsstaat afgebroken worden, als we zo rijk zijn als Boonstra zegt. Nederland verdiende afgelopen jaar €600 mrd en dat doen we dit jaar weer. Ik leg bij Boonstra de vraag neer waarom er zoveel moet worden bezuinigd in de komende jaren als we €600 mrd per jaar verdienen. Zijn we echt zo rijk of rekenen we ons zo rijk? Die crisis is wel de realiteit: er is op dit moment geen sprake meer van economische groei, de werkeloosheid is relatief laag maar stijgt wel en blijft vooralsnog doorstijgen, de bouw ligt stil en de koopkracht daalt. Neem de werkeloosheid: de jeugdwerkeloosheid stijgt >10%, werkelozen >45 jaar komen slecht aan het werk en tegen een lager loon, 63++ komen niet meer aan de slag ondanks dat de pensioengerechtigde leeftijd stijgt. Neem de pensioenen, het allerbeste stelsel uit de hele wereld. In de laatste 5 jaar is de koopkracht van mijn uitkering met 14% gedaald. Er zijn nauwelijks nog pensioenen die nog waardevast zijn. En wat staat de gepensioneerden nog te wachten? Weinig opbeurend nieuws, zeggen de media. Boonstra zegt dat het allemaal wel goed komt met de huizenprijzen. Ik zet daar vraagtekens bij. Ik voorzie voorlopig geen positieve reactie. Het dieptepunt is nog niet bereikt. Ik verwacht dat er zich een bodem vormt rond de -25 tot -30% op de prijzen van voor de crisis van 2008. Of daarna de prijzen gaan stijgen hangt sterk af van de hoogte van de rente, de ontwikkeling van de inflatie, de toegang voor starters tot de hypotheekmarkt en de stand van het fiscale regime. Ik ga er namelijk vanuit dat de huidige regeling aftrek hypotheekrente nogmaals gecorrigeerd gaat worden omdat er een ongelijke positie is gecreëerd tussen de baby-boomers en de starters. De baby-boomers worden daarbij bevoordeeld ten opzichte van de nieuwe generatie. Dat is discriminatie. En dan over de euro. Hoe sterk is de euro en wat is de positie van de ECB? De waarde van een valuta hangt samen met de hoogte van de rente, die ervoor betaald moet worden. Een (super)lage rente geeft een indicatie over de zwakte van die valuta. Neem de euro: banken kunnen bij de ECB euro's lenen bijna voor niks. In de praktijk betekent dat dat er sprake is van een negatieve rente. Neem een inflatie van 2,5% en een rente van 0,75%, dan is de negatieve rente 1,75%. Stel de rente is 8% en de inflatie is 3%. De effectieve is dan 5%. In het huidige speelveld is dat veel. Als de rente laag is en als hij hoog is, in beide gevallen kan dat duiden op zwakte voor de valuta. De huidige rentestand kon ontstaan door een overliquiditeit te scheppen. En dat heeft de ECB gedaan: je laat de persen draaien (figuurlijk gesproken) en biedt dat geld aan aan de banken tegen <1%. Op zich maak je zo geld waardeloos. Er is zoveel geld in omloop dat beleggers bereid zijn een negatieve rente te accepteren (de belegger betaalt rente toe) bij kortlopende leningen aan de Duitse, Nederlandse, Belgische en Franse overheid. In zo een omstandigheid kan een stijgende inflatie tot chaos op de financiële markten leiden. Een valuta is gezond wanneer hij zich binnen een bepaalde bandbreedte bevindt: te laag is niet goed en te hoog ook niet. En wat betekent dat voor de burger? En dan komt de overheid in beeld want die heeft geregeld dat voor de berekening van spaargeld in box 3 een fictieve renteopbrengst moet worden bijgeteld van 4%. Dus, ook al krijg je maar 1,5% van de bank voor spaargeld of 0% voor belegging in edele metalen, de overheid steekt de kop in het zand want …………… ooit was 4% het gemiddelde en daar gaan we nog steeds van uit. Punt ……. geen discussie. De realiteit voor de burger is dus dat er vrijwel niets van die 1½%, die de bank geeft, overblijft als de IB-aanslag is betaald. Wat ook een grote rol speelt is de bekwaamheid van onze politici op het nationale en Europese speelveld. Als ik bekwaamheid zeg bedoel ik ook het ontbreken ervan. Neem Rutte en de Jager. Rutte mist noodzakelijke kennis op economisch en financieel terrein en de Jager gedroeg zich in Brussel als een marktkoopman, die zijn betweterigheid luid verkondigde. Hij wist alles beter maar slaagde er niet in ons land binnen de emu-normen te brengen. Hij heeft het imago van ons land in Brussel op een extreem laag niveau gebracht. In Brussel hebben ze de vlag uitgestoken, figuurlijk gesproken, toen hij verdween. Vrienden had hij er niet meer. Waar een land groot in kan zijn! De herinrichting van dit land vraagt om krachtiger politici met een visie op de toekomst en niet voor dit en volgend jaar maar voor een termijn van 5, 10 en 20 jaar. Fons de Poel en Wim Boonstra mogen van mij dit gesprek nog eens overdoen en dan graag wat meer diepgang omdat er goed en minder goed nieuws is gekomen van Standard & Poor's. Nederland behoudt de AAA-status, met als motivering de bloeiende, gediversifieerde en competitieve economie en de lange traditie van verstandig en flexibel macro-economisch beleid. De concurrentiekracht van de Nederlandse economie wordt ondersteund door de zeer productieve beroepsbevolking en de zeer goed ontwikkelde infrastructuur. Het vooruitzicht voor de middellange termijn, de zogenaamde outlook, wordt echter negatief beoordeeld als gevolg van de kans op een meer negatieve economische ontwikkeling, door mogelijke druk op de Nederlandse financiële sector, een sterker dan tot dusver voorziene krimp van de binnenlandse vraag en een zwakker economisch klimaat in het buitenland. S&P verhoogde wel de outlook van de eurozonelanden met een AAA-beoordeling Finland en Luxemburg, van negatief naar stabiel. Volgens S&P zijn de risico's voor Finland door de crisis beperkt en dat zal naar verwachting ook heel dit jaar zo blijven. In het geval van Luxemburg wegen de sterke overheidsfinanciën, de rijke bevolking en het stabiele politieke klimaat zwaarder dan de economische risico's voor het land, aldus S&P. Wat hier dus staat is dat de stand van zaken nu nog voldoende positieve ontwikkelingen laat zien, maar dat het regeerakkoord van Samsom/Rutte teveel onzekerheden kent over ontwikkelingen op termijn. Fitch, een andere kredietbeoordelaar waarschuwt dat de zogenoemde triple-A waardering van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk dit jaar onder druk komt te staan. De betreffende landen hebben te maken met een zwakke economische groei en hoge schulden. De waardering van de VS zal aan een ,,formele beoordeling'' worden onderworpen, meldt Fitch, als de overheid er binnenkort niet in slaagt om een akkoord te bereiken over het verhogen van het schuldenplafond van het land. De VS hebben bij Fitch nog een AAA-waardering, maar branchegenoot Standard & Poor's hanteert al een AA+ waardering, terwijl Moody's de schulden van het land met een Aaa waardeert. Economen verwachten dat de economie in de VS dit jaar met 2% groeit. Over 2012 wordt een groei van 2,3% voorspeld. De Franse economie zal waarschijnlijk met 0,2% groeien, na een vermoedelijke groei van 0,1% in 2012. Voor Groot-Brittannië wordt een groei van 1,1% voorspeld, terwijl de economie afgelopen jaar licht kromp.

Op het arbeidsfront zijn bewegingen gaande die de lonen aantasten. Terwijl de gepensioneerden al zeker 5 jaar geen inflatiecorrectie meer ontvangen, waardoor de koopkracht is gedaald met 14%, dreigen nu ook de lonen van de werknemers onder druk te staan. Werkelozen die weer aan de slag gaan verdienen veelal minder dan daarvoor. Consultant Towers Watson heeft onderzoek onder bedrijven gedaan en spreekt de verwachting uit dat werkgevers zullen gaan inzetten op de automatische jaarlijkse loonsverhogingen zoals die in de CAO zijn afgesproken. We moeten er rekening mee houden dat de nieuwe werkelijkheid wiggen zal slaan in de automatismen van het verleden.

De Britse premier David Cameron zou vanuit ons land de wereld toe gaan spreken over de toekomstige relatie tussen het VK en de Europese Unie. Daarbij zou in acht moeten worden genomen dat er in Engeland nog altijd sentimenten leven over wat er 70 jaar geleden is gebeurd. Er zit nog altijd ruis in de relatie van Londen met Berlijn: de Engelsen die zich vol hebben ingezet voor de bevrijding van Europa en de teloorgang van Nazi-Duitsland. Alhoewel de Duitsers nooit een voet op Engelse grond hebben gezet, werden ze in 1940 wel door de Duitse luchtmacht aangevallen in wat we noemen 'de Slag om Engeland', die veel schade toebracht aan de infra-structuur in Engeland en veel levens eiste. Mede door de steun van de VS kon Europa worden vrijgemaakt van de Duitse overheersing. De oorlog veranderde Europa in een grote puinhoop. Dat Merkel tracht de Engelsen nu de les te lezen, niet rechtstreeks maar via Brussel, doet hier en daar nog pijn. De Duitsers verliezen de oorlog en hebben het 68 jaar later voor het zeggen. De toespraak zal later dit jaar worden gehouden. Rutte opteert ervoor dat het VK in de EU blijft: we kunnen niet zonder de Engelsen.

Het kabinet Rutte II en het sociaal leenstelsel. Minister Bussemaker heeft een brief naar de 2e Kamer gestuurd. Studenten moeten in de toekomst durven te investeren. Nu is het zop dat we elkaar angst aanpraten om te lenen. Het volgen van een studie gaat een student €16.000 meer kosten, namelijk €50.000, dat terugbetaald moet gaan worden in jaarlijkse termijnen. De overheid gaat nog €6.000 per jaar, per student bijdragen aan de studiekosten. In de 1e Kamer moeten GL en D66 nog over de streep getrokken worden om een meerderheid voor het voorstel te halen. Daarover is nog geen duidelijkheid.

Kort Nieuws

30.000 inwoners van de hoofdstad worden getroffen door de bezuinigingen in de zorg.

Bernanke zegt dat bezuinigingen het economisch herstel kunnen schaden in de VS.

De huidige pensioenregeling is slecht voor jongeren. Dat zegt directeur Korte van de Autoriteit Financiële Markten. Werknemers betalen evenveel premie,maar volgens Korte is dat onrechtvaardig. Korte wijst erop dat het geld dat jongeren inleggen veel langer rendeert dan de premie van oudere werknemers. Volgens hem hebben ze dus ook recht op meer pensioen, maar in de praktijk komt daarvan weinig terecht, zoals bij mensen die op latere leeftijd zzp'er worden. Volgens de AFM moet het "ongemakkelijke" systeem worden veranderd. Wel wil hij daarvoor geruime tijd uittrekken, om de gevolgen voor de ouderen te verzachten.

Nederlandse beursgenoteerde multinationals zijn er het afgelopen jaar aanzienlijk slechter voor komen te staan voor wat betreft hun pensioenverplichtingen. Het pensioentekort van deze concerns liep in 2012 op tot 30 á 40 miljard euro, het grootste tekort in jaren. Dat blijkt uit berekeningen van adviesbureau Mercer. Eind 2011 bedroeg het tekort nog ongeveer 7 miljard euro. De verslechtering is veroorzaakt door de fors lagere verwachte rendementen op bedrijfsobligaties. De bedrijven moeten volgens nieuwe boekhoudregels hun rekenrente hierop baseren voor de vaststelling van de pensioenverplichtingen. Mercer nam voor zijn berekeningen ongeveer 35 multinationals met een beursnotering in de AEX en Midkap-index onder de loep. Daaruit blijkt dat de gemiddelde dekkingsgraad van deze bedrijven momenteel tussen de 80 en 85 procent schommelt, vergeleken met 94 procent eind 2011. Een dekkingsgraad van boven 100 procent betekent dat de pensioenverplichtingen gedekt zijn door kapitaal. DNB stelt 105% als voorwaarde. Volgens nieuwe boekhoudregels (genaamd IAS19R) moeten beursgenoteerde bedrijven meer informatie gaan verschaffen over de verwachte premie en eventuele bijstortingen in de pensioenregelingen voor de komende boekjaren.

De detailhandel heeft een slechte maand november achter de rug. In geld daalde de omzet 1,5%, in volume werd zelfs 4% minder verkocht, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral non-food-winkels kregen klappen. Vergeleken met dezelfde maand in 2011 zagen woonwinkels hun verkopen inzakken met 8,9%, elektronicawinkels met 8% en doe-het-zelf-zaken scoorden ruim 11,3% lager. Ook kledingzaken en winkels in huishoudelijke artikelen doen het met -6% slechter dan het gemiddelde. In non-food scoorden alleen drogisterijen een plus van 2,1 procent. Supermarkten zagen de verkoop in november (in geld) stijgen met meer dan 5,5%. In volume bedroeg de stijging 1%. De omzetstijging van de supers ging ten koste van bakkers, slagers en groentewinkels (-3%). Postorderbedrijven en internetwinkels noteerden een plus van 6,8%. Tankstations kenden een omzetdaling van 3%. DNB en CPB prognotiseren voor de komende twee jaar een minder gunstige ontwikkeling. Het aantal faillissementen bij MKB-bedrijven zal dit jaar verder stijgen. Het MKB dringt aan over het versoepelen van de arbeidsmarkt, die de factor arbeid goedkoper maken. Verder moet de leegstand in winkelgebieden worden aangepakt. De 186 jaar oude boek- en kantoorhandel Edzes in Groningen sluit zijn deuren deze maand. Het pand gaat verhuurd worden aan een winkel in biologische producten.

Het toezicht op het functioneren van woningcorporaties door het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie voor Wonen heeft gefaald. Er werd onvoldoende en te laat ingegrepen, zegt de commissie Hoekstra die onderzoek deed naar het preventieve risicomanagement met financiële producten als derivaten. Het toezicht moet effectiever en sneller worden uitgevoerd.

Air Berlin gaat het personeelsbestand met 10% omlaag brengen. Daardoor komen 900 man/vrouw op straat te staan. Ook het aantal vliegtuigen wordt teruggebracht met 17% naar 142 stuks.

Grote hedgefunds staan short in SNS Reaal. Ze speculeren op een verdere koersdaling van het financiële fonds. De notering is gedaald tot <€1. Er zal snel duidelijkheid moeten komen over de afbouw van de deplorabele vastgoedportefeuille en de levensvatbaarheid van de bank. Zonder steun van buitenaf zal deze systeembank niet overleven. De haviken liggen op de loer! De Europese Commissie verbiedt ING en ABN/Amro SNS Reaal de helpende hand aan te bieden. Dan zal ook de Rabo wel geen trek meer hebben mee te werken aan een reddingsoperatie. Ook van buitenlandse belangstelling voor overname van de in deplorabele toestand verkerende vastgoeddochter Property Finance zijn er nauwelijks. Voor de op te richten bad bank, waarin het zwaar verliesgevende vastgoed wordt ondergebracht, zal uitsluitend belangstelling zijn als de Nederlandse overheid een garantie afgeeft voor de verliezen en de claims, die ongetwijfeld zullen komen. Er zou al een niet onderbouwde claim liggen van €408 mln. Waarom heeft Wouter Bos in 2008 de SNS Reaal bank de status van systeembank verleend. SNS verkeerde toen en nu niet in een positie dat ze onmisbaar zouden zijn voor de stabiliteit van het Nederlandse bankwezen. SNS Reaal is nooit in de positie geweest dat 'omvallen' zou leiden tot het ineenstorten van het betalingssysteem. Welke redenen Wouter Bos heeft doen besluiten aan SNS Reaal de status van systeembank te geven is mij een raadsel. Het gaat nu de Nederlandse Staat wel veel geld kosten. Er zijn schattingen van wel enkele miljarden. Dat staat los van de deposito-garantie-regeling van DNB. Wie bankiert bij een instelling die volledig onder de garantie van DNB valt, zoals SNS Reaal, heeft sinds 7 oktober 2008 de garantie dat per persoon maximaal 100.000 euro is gegarandeerd voor tenminste één jaar. De huidige garantie loopt tot einde van dit jaar en moet daarna worden verlengd.

Het aandeel Apple ligt aangeboden in de markt. Het fonds zakte aan het begin van de week van $520 naar <500 en zou verder kunnen dalen naar $400.

Zoals al eerder gemeld zijn de consumentenprijzen in Duitsland in december met 0,9% gestegen ten opzichte van november. Op jaarbasis was de inflatie 2,1%, tegen 1,9% in november. Daarmee stijgt de inflatie in het economisch sterkste euroland boven de norm die de ECB hanteert. Het is de vraag of Duitsland zijn leidende positie als het sterkste economische land binnen de EU/eurozone kan blijven uitvoeren. De groeivoorspelling blijft heel bescheiden, de export naar de zwakke Zuid-Europese eurolanden is ingezakt, ook daalt de import bij onze oosterburen. De orderportefeuilles van de industriële bedrijven is teruggelopen en ondernemingen investeren maar mondjesmaat in nieuwe fabrieken, kantoren en apparatuur. De salarissen worden ook dit jaar verhoogd waardoor de consumentenbestedingen op peil kunnen blijven.

Autofabrikant Renault gaat de komende 3 jaar 7.500 arbeidsplaatsen in Frankrijk schrappen om de kosten te drukken. Renault speelt daarmee in op de teruglopende Europese automarkt die volgens de verwachtingen ook dit jaar nog niet gaat aantrekken. Topman Carlos Ghosn van Renault gaf in Detroit aan dat de Europese automarkt met 3% zal dalen. Dat zou het zesde achtereenvolgende jaar zijn dat de autoindustrie verlies lijdt. Wel sprak Ghosn uit dat ondanks de ontslagen er geen plannen zijn om fabrieken in Frankrijk te sluiten. Volgens een woordvoerster van Renault moeten er 5.700 banen via natuurlijk verloop verdwijnen.

ThyssenKrupp moet mogelijk een verlies over 2012 melden van €4 tot €5 mrd. Staalgigant schakelt terug naar de fabricage van wapens.

Na Cap-Gemini is er nu een tweede IT-bedrijf dat salarissen wil gaan koppelen aan geleverde prestaties. Het gaat om CGI, vroeger geheten Logitec.

Het aantal woningbezitters die afgelopen jaar een beroep hebben moeten doen op de Nationale Hypotheek Garantie is met 80% gestegen naar 3500. De verwachting is dat dat aantal dit jaar verder zal oplopen als gevolg van verder dalende prijzen van woningen. De overheid staat gerant voor aanspraken op de NHG.

De premier liet in het gesprek met de Minister-President weten dat Dijsselbloem zich kandidaat gaat stellen zonder de zekerheid dat hij voldoende steun krijgt. Dat is tot dusverre zeer ongebruikelijk. Hij is tot dusverre de enige kandidaat, maar dat zegt niet alles. Frankrijk zal zijn kandidatuur maandag nog niet steunen. Spanje en Italië zijn ook onzeker. Duitsland en Finland staan wel achter hem. Begrijpelijk. Er zijn in de eurozone toch 2 kampen: het rijke noorden en het arme zuiden en die hebben verschillende belangen. En het volgende dossier ligt al op hem te wachten: het IMF laat weten dat de Grieken in 2015 en 2016 nog wel eens €9,6 miljard extra aan Europese hulpgelden nodig kunnen hebben. Hiermee zou de totale Griekse steun uitkomen op meer dan €255 miljard. Het betekent dat er in Europa mogelijk al binnen een paar maanden opnieuw zware discussies over de noodhulp gevoerd moeten worden. Hoewel het bij deze ramingen gaat om steun in 2015 en 2016, moet het IMF dit jaar al toezeggingen hebben voor hulpgeld in 2015. De voorspellingen rond Griekenland blijven echter onzeker. Wanneer het economisch herstel in het Zuid-Europese land nog een jaar langer uitblijft dan gehoopt, zouden de Europese schuldeisers 25% van hun schuld moeten afschrijven om te voorkomen dat de Griekse schuld nog verder uit de hand loopt.

De ABN/Amro houdt er rekening mee dat er een grote schadepost kan ontstaan door een rechtszaak die de Antwerpse diamantair Arjav tegen de bank voert.

Tunesië voert besprekingen met het IMF over financiële steun.

De economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg menen dat we een chagrijnig volk zijn dat met doemdenken een bijdrage levert aan de neergang van onze economie. De economie van de Europese Unie verkeert in zwaar weer. Veel landen hebben te maken met een economische krimp en een oplopende werkloosheid. Ook in Nederland is dit het geval. Hoewel in Europa overal de noodzaak wordt onderschreven van het terugdringen van begrotingstekorten en staatschulden zien we gelukkig dat steeds meer landen pogingen doen om daarnaast de groei van hun economie aan te jagen. Extra groei leidt tot meer werkgelegenheid en inkomsten voor de schatkist waarmee gemakkelijker het begrotingstekort kan worden verminderd. De meeste landen beschikken niet of slechts over beperkte financiële middelen om de groei op te peppen. De vraag is dan ook langs welke weg de groei het best gestimuleerd kan worden. De oplossing van Vermeend en van der Ploeg: het bedrijfsleven moet zijn verantwoordelijkheid gaan nemen en de overheid moet stoppen met het -onnodig- afknijpen van de economie en door hard te blijven bezuinigen, zeggen deze linkse economen. Het is slechts de helft van het verhaal. Minister Kamp stelde nog maar weer eens dat de burger lef moeten tonen, durven te investeren, hun spaargeld gaan besteden en weer gaan lenen. Wij moeten van het adagium af dat dat we elkaar angst aanpraten om te besteden en/of te gaan lenen. Dat slaat helemaal nergens op. Burgers hebben geen vertrouwen in het beleid dat dit kabinet voert. Het politieke beleid drukt de koopkracht omlaag en brengt burgers in financiële problemen. En dan komt Kamp met de oplossing dat burgers meer lef moeten hebben. Waarin ……….. dat het nog slechter gaat? De overheid is als eerste aan zet. Zij moeten er voor zorgen dat de burgers weer vertrouwen krijgen in de toekomst: daar ligt de oplossing van de crisis. De burgers zijn het lijdend voorwerp, zijdelings slechts het onderwerp. Dat is mijn reactie aan de heren Vermeend en van der Ploeg.

De Telegraaf/DFT heeft vandaag een interview met RBS-topman Jan de Ruiter die zegt "Dankzij de lage rente van de ECB is er genoeg geld in de markt voor kredietverstrekking.” En welke argumenten hij daarvoor aanreikt leest hier het artikel.

Hoe wordt er in de markt aangekeken tegen het beleggen in veilige staatsleningen? Met enige terughoudendheid. De markt ligt er minder rooskleurig bij dan in het vorige jaar. ”De 10-jarige Nederlandse rente staat al op een historisch laag niveau en een terugtrekking uit obligaties ligt op de loer. " Fondsbeheerder Harry Geels toont zich een stuk minder gelukkig met het zeer ruimhartige monetaire beleid van Draghi, dat de inflatie aanwakkert, waardoor geld dat op spaarrekeningen en in obligaties gestald staat tegen een zeer lage rente na verloop van tijd steeds minder waard wordt. Het irrationeel handelen van beleggers door toch te blijven investeren in staatsleningen van veilige landen met gering rendement zal volgens hem vroeg of later leidden tot het barsten van de bubbel die gebaseerd is op angst. Al eerder waarschuwde ABN/Amro voor een stijging van de Nederlandse kapitaalmarktrente naar 2½ a 3% dit jaar.

Slotstand indices 18 januari 2013/week 3: AEX 350,89; BEL 20 2.539,51; CAC 40 3.741,58; DAX 30 7.702,23; FTSE 100 6.154,41; SMI 7.368,80; RTS (Rusland) 1.603,50; DJIA 13.649,70; Nasdaq 100 2.743,24; Nikkei 10.913,30; Hang Seng 23.601,78; All Ords 4.794,70; € $1,3318; goud $1684,70 dat is €40.628,68 per kg.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.