UPDATE16062012/120 Zijn we aan het gallemiezen ?

De UPDATE van 09062012 heeft de hele week klaargestaan om op het net te zetten. Door allerlei ontwikkelen bleef de publicatie de hele week uit. Het gevolg daarvan is dat het allergrootste materiaal is verwijderd en ik me beperk tot een stand van zaken. Of 17 juni 2012 een dag van de waarheid wordt over de toekomst van Griekenland, Europa, de euro en de trojka. De Grieken stemmen vandaag. De Europese politici staan zondagavond paraat om telefonisch te overleggen wat te doen zodra de stembussen om 18:00 uur in Griekenland zijn gesloten. De Europese regeringsleiders onder aanvoering van Merkel zijn tot de tanden gewapend om de Grieken aan te pakken. Maar wat Europa over het hoofd ziet is de ondeskundigheid van de Europese politici om problemen als dat van Griekenland te managen. Europa had geen deskundigheid in huis en moest het IMF aanspreken want die zouden het Griekse varkentje wel even wassen. En zo ontstond de trojka (EU, IMF, ECB). Het IMF analyseerde de Griekse problemen en ging zaken doen met corrupte Griekse politici die het land tien jaar lang frauduleus hadden geregeerd. Met hen werden overeenkomsten gesloten over bezuinigingen en hervormingen. Vandaag moeten de Grieken kiezen voor een toekomst met de oude garde dan wel een nieuwe weg inslaan. Wat boven water is komen te drijven is dat er aannames zijn gemaakt door de trojka die niet verwezenlijkt kunnen worden. De situatie verslechterd met de dag. Het begrotingstekort stijgt door, de staatsschuld groeit door, de belastinginkomsten dalen omdat de BTW-verhoging naar 23% minder koopkracht oplevert en de Grieken geen toekomst zien in de door Europa opgelegde discipline. Het gevolg daarvan is dat er de afgelopen weken een stille bankrun heeft plaatsgevonden, waardoor iedere week wel €500 mln spaargeld door de burgers op opgenomen. Met die ontwikkeling had het IMF en Merkel geen rekening gehouden. De schatkist is leeg, een groot deel van de middenstand heeft de winkels gesloten, een aantal ziekenhuizen is failliet gegaan en andere ziekenhuizen hebben onvoldoende medicijnen en verbandmiddelen in huis. Het bankwezen staat op omvallen en de regering is niet meer in staat het land te besturen. En dat alleen maar omdat er naast de hoognodige hervormingen (op economisch, financieel, sociaal en fiscaal terrein) zo nodig aan de Grieken ook nog zware bezuinigingen moesten worden opgelegd. Zolang Europa niet erkent dat er veel te hoge eisen zijn gesteld om de schulden aan de Duitse en Franse banken terug te kunnen betalen, kan het Griekse probleem niet worden opgelost. Ik hoor het de Jager nog zeggen: 'er kunnen aan de Grieken niet genoeg bezuinigingen worden afgedwongen, de straffen kunnen niet zwaar genoeg zijn'. Het ergste voor Nederland is ook nog dat hij denkt dat hij dat dossier beheerst. De sukkel. De enige die dit dossier niet moeten behandelen zijn de Duitsers en de Fransen. Ook het IMF moet even dimmen. Zij zijn er mede verantwoordelijk de financiële en humane chaos die in Griekenland gaat ontstaan. Ongeacht de uitslag van de verkiezingen is en blijft het een moeilijk dossier omdat Europa de Grieken geen visie op de middellange termijn kan bieden. Ook niet voor de 26 andere EU-landen. Zolang er geen duidelijkheid is voor politieke unie is er geen toekomst voor de EU en de muntunie. Een politieke unie van de 27 stelt niets voor. Is lucht. Maar de andere optie: een Verenigd Europa is in een democratisch bestel niet realiseerbaar. Niet bij de politici en niet bij de burgers. Europese bonds, een bankenunie, het ESM, zijn wat mij betreft nog niet bespreekbaar. Een Europa van de technocraten (dictatoriaal bewind), misschien is dat een optie als de financiële markten duidelijk gaan eisen van Europa.

Een andere zaak is het 'lenteakkoord'. Het bezuinigings- en hervormingsplan voor de begroting 2013. Een snel tussendoortje om de Europese Commissie 'rustig' te houden. Een pact van de VVD, het CDA, GL, D66 en de CU. De afspraak was een nieuwe bezuinigingsronde van €12,4. Het boodschappenlijstje dat de Jager naar Brussel stuurde was zo vaag dat het CPB het pact niet kon doorrekenen. Dat was ook niet meer nodig want de afspraak van het Kunduz-beraad dat het demissionaire kabinet Rutte-1 het lente-akkoord zou gaan doorvoeren in de begroting 2013 die op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, werd geschonden. Twee onderwerpen die slecht liggen bij de achterban van de VVD, het woon-werk verkeer en de hypotheekrente, werden doorgeschoven naar de volgende regering. Zowel de VVD als GL hebben laten weten dat ze het lenteakkoord niet integraal overnemen in het partij-programma voor de komende verkiezingen op 12 september a.s. Dat het CPB het pact toch heeft doorgerekend op basis van het oorspronkelijke plan, zegt dus helemaal niets ook al komt het emu-saldo uit op 2,9%. Leuk om naar Brussel te sturen maar meer niet. In feite is dus het plan van tafel, ook al omdat er een advies van een groep topambtenaren van verschillende ministeries en de top van het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank op tafel ligt. Zij vormen samen de 'studiegroep begrotingsruimte'. Die brengt aan een nieuwe kabinetsperiode advies uit over gezonde overheidsfinanciën. Er zijn voor €20 mrd bezuinigingen nodig voor een structureel begrotingsevenwicht in 2017, wat niet per se gelijk staat aan een tekort va het emu-saldo van 0% in het jaar 2017. Het CPB liet weten dat, op basis van ramingen voor de komende jaren dat 25 miljard aan bezuinigingen nodig is voor een feitelijk tekort van 0% in 2017. Hier staat dus dat er de komende jaren, na de €18 mrd en de €12,4 mrd nog eens €25 mrd moet worden bezuinigd opdat in 2017 de emu-schuld niet verder meer door stijgt. Wij hebben nu een staatsschuld van 65% van het bbp, dat doorstijgt naar 69% en in 2017 de 74% bereikt. Het tempo is momenteel nog €80 mln per dag. In dit kader moeten we overwegen welk traject we voor ogen hebben met betrekking tot het herstel van de economische groei. We zitten nog wel even in een recessie, de werkeloosheid loopt komend jaar met 100.000 op en het consumentenvertrouwen is in Europa nergens slechter dan in ons land. Als we hier even bij stilstaan bevinden we ons in een situatie waarin de burger weinig tot geen vertrouwen meer heeft in het beleid van het kabinet Rutte-1. De bezuinigingsplannen in de komende jaren zullen leiden tot een verdere aantasting van de koopkracht, de woningmarkt herstelt zich niet en de toekomst van Nederland in Europa blijft vaag. De vraag is of een volgend kabinet gaat investeren in het scheppen van nieuwe banen en wie dat gaat betalen. De zorg wordt een steeds problematischer dossier: beschermd wonen voor mensen met een handicap wordt beëindigd, besparing €100 mln. Een doorsnee/gezin betaalt over 25 jaar de helft van het inkomen aan zorg! De detailhandel gaat dit jaar door een diep dal± in april is sprake van een forse omzetdaling. De meubelboulevards en de doe/het/zelf zaken hebben last van de ingestorte woningmarkt. Zijn we aan het gallemiezen ?

Credit agency Moody's heeft 5 Nederlandse banken afgewaardeerd: twee stappen terug voor ABN-Amro, Rabo, ING en Leaseplan en een stap terug voor SNS Bank. De hoogste notering heeft de Rabo bank met Aa2, ABN/Amro en ING hebben nu A2 en SNS en Leaseplan zitten nog net boven de junkstatus op Baa2. ING krijgt een kritische aantekening vanwege €38 mrd aan investeringen in Spanje. Dat kan een opstapje zijn voor een volgende verlaging. Als reden wordt opgegeven: dalende huizenprijzen en een lager vertrouwen van investeerders in banken. De Nederlandse Staat heeft nog een AAA-rating.

In het vorige blog meldde ik al dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan een sprong voorwaarts naar volledige Europese integratie. RTLZ: Prof Tissen schrijft in zijn laatste column slaagt de EU erin de schuldenberg weg te moffelen? over het ontbreken van de fundamenten in de Muntunie en de gevolgen die dat heeft teweeggebracht. Hij zegt: “zo kan het niet langer gaan. Geen van de blusmaatregelen voor het uit laten doven van de schuldencrisis zijn succesvol gebleken. Sterker nog, er is een ongelooflijke hoop goed geld naar kwaad geld gesmeten en dat heeft ertoe geleid dat het vertrouwen van grote delen van de Europese bevolking in het voortbestaan van de gemeenschap ernstig is aangetast, zo niet compleet is verdwenen. In korte tijd is daarom het inzicht ontstaan dat Europa alleen levensvatbaar kan blijven functioneren als het de grote sprong voorwaarts maakt naar volledige Europese integratie. Vooral in Duitsland duiken er momenteel berichten op dat de Europese regeringsleiders opdracht hebben gegeven aan ‘het’ viermanschap Van Rompuy (president Europese Raad), Barroso (voorzitter Europese Commissie), Juncker ( president Eurogroep) en Draghi (president ECB)) om een masterplan te ontwerpen dat in het voordeel van -en dus aantrekkelijk voor- burgers is, in plaats van het institutionele en bureaucratische Europa dat welbekend is en niet langer voldoet. In zijn column geeft hij de vier onderdelen aan van het masterplan waaraan wordt gewerkt: de Economische Unie, de Bankenunie, een fiscale unie en een politieke unie. Van de vier wijze mannen (geen vrouw): van Rompuy, Barosso, Juncker en Draghi wordt verwacht dat ze op de komende EU-top, einde van de maand, met een eerste aanzet zullen komen. De vraag is hoe Europa zal worden ingericht: naar Duits model dan wel het Europa van de 27. En wat gaat er gebeuren met de enorme schuldenberg, die om de nek van de eurozone hangt. In een column van 31 mei, die ook heel lezenswaardig is, waarschuwt Tissen voor problemen, die aan Nederland niet voorbijgaan: ” Sinds de vernietigende analyse van de Europese Commissie en over onze schuldenpositie in relatie tot de aftrek van hypotheekrente, dringt ook in Nederland de onhoudbaarheid van de situatie door. Er moet iets gebeuren, maar alle wegen leiden tot de ondergang van burgers. Om verlies aan vertrouwen bij burgers tegen te gaan zullen deze gecompenseerd moeten gaan worden, maar wat nu als daar geen geld voor is? Als er vervolgens ook in Nederland verborgen staatschuld opduikt –en die is er- wordt het politiek en maatschappelijk penibel. Ik ben geen paniekzaaier, maar paniek loert wel degelijk om de hoek. Nederland verkeert in een politieke impasse en schuift de boel vooruit.” Einde citaat @ R.J. Tissen.

BNR: De Europese Unie is een zeepbel. Het best hoopbare is daarom nu een eurozone die voortleeft als een soort Duits rijk, met als achterland een periferie in permacrisis", zegt de 81-jarige invloedrijke financier en filantroop George Soros. Deze uitspraak was te lezen in de Belgische krant De Tijd. Volgens de Amerikaan Soros verergerden Europese beleidsmakers de crisis door een bankenprobleem met een begrotingsprobleem te verwarren. George Soros was afgelopen weekend te gast op het jaarlijkse economiefestival in het Noord-Italiaanse stad Trento. Volgens Soros begrijpen de Europese beleidsmakers de kern van de eurocrisis niet: "Ze verwarren een banken- en concurrentieprobleem met een begrotingsprobleem. Ze passen dus een foute remedie toe: je kunt de schuldenlast niet verminderen door de economie te laten krimpen." Niet alleen de beleidsmakers, maar de hele Europese Unie moet het ontgelden: "Mijn stelling is dat de Europese Unie een zeepbel is", zegt Soros. "Tijdens de hoogconjunctuur was de Europese Unie onrealistisch maar ongelooflijk aantrekkelijk. De EU was de belichaming van een open maatschappij, voortgestuwd door een kleine groep visionaire staatsmannen. Die stapje voor stapje namen, wetende dat elke stap imperfect was en een volgende nodig zou maken. Zo zijn we van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal naar de Europese Unie geëvolueerd." Maar voor de passioneel pro-Europese filantroop piekte die zeepbel met het Verdrag van Maastricht en de introductie van de euro. Daarna kwam stagnatie die na de Lehman-crash in desintegratie overging. Volgens Soros is de politieke wil al langer niet meer aanwezig om van de muntunie ook een politieke unie te maken. Soros verwacht dat de muntunie zal blijven bestaan. Omdat een opbreken iedereen duur zou komen te staan, ook Duitsland. "Duitsland zou plots meer dan 1.000 miljard euro waardeloze schuldvorderingen hebben uitstaan. En ook nog een belangrijk deel van zijn afzetmarkt verliezen." En dus zal Duitsland volgens Soros achter de euro blijven staan, omdat het moet. "Duitsland zal het noodzakelijke doen om de euro te houden, maar niets méér. Met als resultaat een door Duitsland gedomineerde eurozone met steeds grotere verschillen tussen schuldeisers en schuldenaars en een periferie als een soort permanente crisisregio waar begrotingstransfers naar toe vloeien. Het zou een Duits rijk zijn, met de periferie (de andere eurolanden) als achterland. Bepaald geen fantastisch object dus waar het Europese clubje visionairs van droomde." Tot zover Soros. Ik weet niet wat ik met zijn uitspraken aan moet. Gelijk heeft hij als hij zegt dat er voor Duitsland geen andere keuze is dan doormodderen met alle €perikelen die dat met zich meebrengt. Verder trekt mij het beeld van een Europees Duits Rijk helemaal niet aan. Ik heb de tijd van Adolf nog meegemaakt en realiseer mij terdege dat dat consequenties heeft voor de toekomst.

BNR: Obama kan het zich niet veroorloven de schuld voor de hoge werkloosheid bij zichzelf te zoeken. Daarom legt hij die bij Europa en de Republikeinen. "Als de werkloosheid blijft stijgen, dan moet je toch echt vraagtekens gaan plaatsen bij de herverkiezingskansen van Obama" "Hij kan niet de hand in eigen boezem steken, want daar verlies je alleen maar stemmen mee. Hij moet de schuld geven aan de Republikeinse oppositie die hem – vindt hij zelf – heel erg dwars zit. En dus ook een beetje naar het buitenland kijken om daar oorzaken te vinden". De Amerikaanse president Barack Obama gaf afgelopen weekend Europa, China en zijn Republikeinse tegenstrever Mitt Rommey de schuld van het slechte werkgelegenheidsrapport dat vorige week vrijdag naar buiten kwam. Dat rapport pakte nog slechter uit dan de meest pessimistische voorspellingen. Het aantal banen groeide nauwelijks en de werkloosheid steeg verder van 8,1 naar 8,2%. Volgens Obama wordt die stijgende werkloosheid veroorzaakt door de Europese schuldencrisis, de waardedaling van de Chinese munt en de tegenwerking van de Republikeinen, maar je hoort hem niet over zijn eigen verantwoordelijkheid. Het lijkt niet onverstandig dat Obama er, met de verkiezingen in aantocht, verstandig aan doet naar anderen te wijzen: "Amerikanen willen sowieso liever niet de hand in eigen boezem steken, dus als je als boodschap krijgt dat het niet aan jezelf ligt maar aan het buitenland. Maar de grote vraag blijft of de kiezer hem toch niet gaat afrekenen op de slechte werkloosheidscijfers, zeker als je kijkt naar de geschiedenis: "Er is nog nooit een president herkozen met zo'n hoog werkloosheidscijfer tijdens zijn wacht. En het is al helemaal niet zo – historisch gezien – dat als de trend omhoog is, als de werkloosheid toeneemt, dat een zittende president dan herkozen kan worden". Als de werkloosheid blijft toenemen, dan komt de herverkiezing van Obama serieus in gevaar. Voor de Republikeinse oppositie is het in theorie vrij makkelijk om met de armen over elkaar te gaan zitten en te zeggen dat Obama heeft gefaald en dat iemand anders het moet proberen. Maar ze komen op belastingverlaging na niet met een duidelijk alternatief. "Ze hebben geen geloofwaardige plannen voor de Amerikaanse kiezer om het beter te doen.

De aap komt langzamerhand uit de mouw. Er komen signalen uit Duitsland dat het land mogelijk toch overstag zal gaan wat betreft eurobonds en een bankenunie, mits Europese regeringen meer gezag overdragen aan Brussel. Het kan allemaal bij een groot allesomvattend masterplan horen die Europa weer op de rails moet krijgen. Alles wel met de macht in Brussel, die wordt aangestuurd door Berlijn. DFT schrijft daarover: Hoe recht is de rug van Angela Merkel? Ze leek tot nu niets te willen weten van eurobonds, die het lenen voor de Duitsers een stuk duurder zouden maken, en leek moeilijk van haar standpunt te brengen. "Hoe meer andere lidstaten voorsorteren op het overdragen van meer rechten naar Europese instituten, hoe meer wij meewerken betreffende bijvoorbeeld een bankenunie", zegt een Duitse functionaris die 'bekend is met de discussies' tegenover The Wall Street Journal. Voor wat hoort wat, wil hij zeggen. Het medium schrijft dat achter de schermen gewerkt wordt aan een masterplan. Financiële markten laten zich echter niet meer gemakkelijk paaien met mooie woorden alleen, immers werd al in een eerder stadium van deze crisis gesproken over een allesomvattend plan. Feitelijk is politiek Europa nog steeds aan het aanmodderen en aan het worstelen met een tegenstribbelend volk en aankomende verkiezingen. Het is duidelijk dat Frankrijk en Duitsland, sleutelspelers in deze kwestie(s), hun huid duur verkopen. De Duitsers willen een politieke en fiscale unie, waar de Fransen tegen zijn. Duitse functionarissen verwachten geen doorbraak voor de top van deze maand, maar er zou wel een proces op touw gezet zijn die kan leiden tot een overeenkomst. Wanneer die komt, zal ongetwijfeld deels afhangen van druk vanuit de financiële markten.

Door de aangescherpte Europese kapitaaleisen moeten drie Portugese banken een beroep doen op steun van de overheid. Het gaat om de private banken BCP en BP en staatsbank CGD. De drie banken ontvangen in totaal ruim 6,65 miljard euro. Het grootste gedeelte van dat bedrag komt uit een noodfonds van 12 miljard euro dat vorig jaar is opgericht voor Portugese banken die niet op eigen kracht voldoende kapitaal kunnen aantrekken.

Nederland is sinds 2008 wat betreft de private consumptie veranderd van een koploper binnen de eurozone in een van de zorgenkindjes. Dat stelt kredietbeoordelaar Standard Poor's (S&P). Een verbetering valt niet voor 2013 te verwachten, aldus S&P.

Spanje voerde koortsachtig overleg met zijn Europese partners over de wijze waarop het land zijn bankensector kan redden. Spanje kreeg een toewijzing van €100 mrd uit het ESM om het Spaanse bankwezen te herkapitaliseren. Er zouden aan Spanje, in dit geval, geen strenge voorwaarden worden gesteld zoals die worden gekoppeld aan financiële steun voor overheden (Portugal, Griekenland en Ierland), liet de Spaanse premier weten, maar of dat ook zo is wordt betwijfeld. Spanje heeft vele miljarden euro's nodig om zijn regionale spaarbanken van de ondergang te redden. Het land kan die bedragen op de markten nauwelijks tegen betaalbare rentes, opgelopen tot tegen de 7%, lenen en zou daarom graag zien dat het reddingsfonds wordt opengesteld voor directe steun aan banken. Om dit te bewerkstelligen moeten de afspraken over de Europese noodfondsen worden veranderd. Momenteel kan het fonds alleen geld lenen aan overheden, die op hun beurt kunnen besluiten met dat geld hun banken te ondersteunen. De leningen aan overheden gaan gepaard met zware voorwaarden voor bezuinigingen en de hervorming van de economie. Binnen de Spaanse regering is er echter goede hoop dat op de Europese top van eind juni afspraken kunnen worden gemaakt over directe steun aan de financiële sector. ,,Er zijn belangrijke mensen die bang beginnen te worden en dat is goed'', zegt een regeringsbron. ,,Niemand gelooft dat Europa zelfmoord wil plegen.'' Het klinkt mij in de oren als 'chantage'.

DFT: Centrale banken in opkomende landen hebben de afgelopen maand op grote schaal de euro als valuta van de hand gedaan. Dat schrijft de krant The Financial Times na gesprekken met valutahandelaren. Dat zou hebben bijgedragen aan de sterke waardedaling van de euro, die in mei met bijna 7 procent in waarde is gedaald ten opzichte van de dollar. Normaliter zien centrale banken in een periode dat een valuta verzwakt juist hun kans schoon om de zwakkere valuta 'goedkoop' op te kopen en zo hun portefeuille aan valuta te verbreden. Dat patroon heeft de afgelopen paar jaar er toe geleid dat de euro weinig in waarde is gedaald. Financial Times constateert dat de banken dit beleid nu blijkbaar hebben losgelaten. Door de verzwakking van de wereldeconomie moeten nu veel (opkomende) landen hun eigen valuta versterken door deze op te kopen. Bovendien is de euro door de schuldencrisis en de onzekerheid over het voortbestaan van de muntunie een minder aantrekkelijke munt geworden. Bovenstaande berichten zijn allemaal tekenen aan de wand die eenzelfde kant uit wijzen.

BNR: Het Spaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar het reilen en zeilen van het noodlijdende Bankia. Het anticorruptieteam wordt waarschijnlijk ingezet om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek valt samen met de volkswoede over de gedeeltelijke nationalisering van Bankia. De fusiebank van zeven regionale spaarbanken kwam een maand geleden voor 45 procent in handen van de staat. Kort daarop kreeg de overheid een verzoek tot noodsteun van 19 miljard euro. Lex Rietman, BNR-correspondent in Spanje, stelt dat het Openbaar Ministerie nog niet wilde zeggen waar Bankia van wordt verdacht. “Volgens het hoofd van het OM is het onderzoek geopend omdat de Spaanse samenleving daarom vraagt. De zaak zit nog in het vooronderzoek. “Bankia meldde in 2011 eerst een winst van ruim 300 miljoen euro en een paar dagen later een verlies van 2,5 miljard euro. In de weken daarna loopt dat zelfs op tot 23,5 miljard. Mogelijk zou er sprake kunnen zijn van fraude in de boekhouding. Het is te vroeg om daar een kritische noot bij te plaatsen maar daar gaat het Europese noodfonds geld in pompen?

Uit angst voor economische onzekerheid houden Nederlanders in toenemende mate de hand op de knip. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de spaartegoeden in de afgelopen 12 maanden met €18 mrd zijn toegenomen. Dat is een stijging van 6,2 procent. In april stond er in totaal €315 mrd op spaarrekeningen. Geld dat de Nederlander langere tijd niet nodig heeft, gaat vaker dan 5 jaar geleden naar de spaarrekening en minder vaak naar de beurs. In 2007 zetten zeven op de tien ondervraagden geld dat voor langere tijd niet nodig was, op de bank. Nu zijn dat er acht op de tien. Destijds stak ongeveer 10 procent zijn extra geld in effecten, nu is dat nog maar 4 procent.

Duitsland wil met andere bereidwillige Europese landen werken aan een sterkere politieke en economische unie. Dat zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. ,,We hebben meer Europa nodig'', stelde Merkel. ,,Een begrotingsunie en vooral een politieke unie. We moeten stap voor stap voor stap verantwoordelijkheden overdragen aan Europa.'' Volgens Merkel hoeft de integratie niet voor alle landen even snel te gaan. Bereidwillige landen kunnen een kopgroep vormen om de integratie te versnellen. ,,Het kan niet zo zijn dat we niets doen omdat een bepaald land nog niet wil volgen''. Merkel waarschuwt verder voor te hooggespannen verwachtingen in de aanloop naar de EU-top van eind juni. ,,Een top kan er niet voor zorgen dat alles in een keer goed gaat.'' Op de bijeenkomst van regeringsleiders wil Merkel wel voorstellen doen voor een sterkere politieke unie. De bondskanselier benadrukte verder dat economische groei en betere overheidsfinanciën elkaar niet uitsluiten. ,,Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.'' Duurzame groei kan er volgens haar alleen komen als landen hun concurrentiepositie verbeteren. ,,Elk Europees land moet zijn eigen zwakheden onder ogen zien.''

Slotstand indices 8 juni 2012/week 23: AEX 291,73; BEL 20 2.099,84; CAC 40 3.051,69; DAX 30 6.130,82; FTSE 100 5.435,08; SMI 5.869,32; RTS (Rusland) 1.282,32; DJIA 12.554,20; Nasdaq 100 2.559,21; Nikkei 8.459,26; Hang Seng 18.502,34; All Ords 4.111,20; € $1,2517; goud $1594,70.

Slotstand indices 15 juni 2012/week 24: AEX 297,58; BEL 20 2.118,95; CAC 40 3.087,62; DAX 30 6.229,412; FTSE 100 5.478,81; SMI 5.911,82; RTS (Rusland) 1.326,29; DJIA 12.767,17; Nasdaq 100 2.571,23; Nikkei 8.569,32; Hang Seng 19.233,94; All Ords 4.107,00; € $1,2636; goud $1626,70.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.