UPDATE14092013/187 Ons volk is boos en wil een sterke leider

De Nederlander is volgens een representatief onderzoek van kieskompas.nl en Trouw niet bang, maar vooral boos. 60% van de bevolking heeft behoefte aan een sterke leider. En het volk gaat ver want die persoon moet zonder al teveel democratisch geneuzel de besluiten nemen die nodig zijn om snel orde op zaken te stellen. Het zijn vooral de oudere vrouwen en mannen die daar heel stellig in zijn: wij gaan voor een sterke leider, die meteen over alles kan beslissen. De boosheid is zo groot dat bij de PVV, 50+ en de SP een groot deel spreekt over 'walging'. In de steekproef kon worden gekozen uit 5 gevoelens: boos, bang, walging, hoop en blij. Trouw schrijft over dit onderzoek dat de rationele benadering van de kiezer niet lang houdbaar meer is. “De rationele benadering heeft een woedend, somber volk opgeleverd, dat weinig hoopvol is over de oplossingsvaardigheden van de politiek.” 'Het valt niet te verwachten dat de maatregelen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd de woede van het Nederlandse volk zullen temperen.' Zijn Rutte en Samsom de leiders die dit land nodig heeft? De achterban van de beide coalitiepartijen zegt dat hun partijleiders niet inspireren, dat ze niet trots op hen zijn, maar zich ook niet geïrriteerd voelen. Bij de oppositiepartijen ligt dat beeld veel gecompliceerder. Op de vraag 'ik voel hoop bij de Nederlandse politiek' zegt bijna 60% bij alle leeftijdsgroepen 'mee oneens'. Als we eens kijken van hoe de samenleving kijkt naar het beleid van dit kabinet dan roeren niet alleen de sociale partners zich (lees verderop) maar ook de Raad van de Rechtspraak kraakt de plannen voor de hervorming in de zorg, zoals neergelegd in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gemeenten mogen straks, van het kabinet, bij mensen binnenvallen om de kwaliteit van de zorg te controleren. De RvdR zegt daarover: fraudebestrijding is natuurlijk oké, maar in een woning binnenvallen bost met het huisrecht van mensen. Ik moet dan denken aan de oorlogsjaren toen de Duitsers dat ook deden als ze een vermoeden hadden van verzet tegen hun gezag. Een ander onderwerp is de onvrede van het militair gezag op de persoon van hun minister en het door haar gevoerde beleid. Ook hier speelt een rol dat deze liberale minister geen visie heeft op de toekomst van defensie. Ook zijn er indringende onbeantwoorde vragen die verband houden met de voorgenomen aanschaf van 35 JSF toestellen. In Brussel zijn er vragen over het fiscale beleid van de Nederlandse regering met betrekking tot belastingontwijking van grote bedrijven, middels afgesloten contracten. Overigens heeft ons land niet alleen dat verzoek gekregen, ook Luxemburg en Ierland moeten met de billen bloot bij de EC. De EC doet onderzoek of en zo ja in welke mate EU-lidstaten de Europese fiscale regels aan hun laars lappen. Multinationals willen weinig kwijt over de manier waarop zij belasting ontwijken middels onderhandse contracten met zogenaamde paradijslanden. De vraag is in welke mate Nederland zo'n paradijsland is voor grote bedrijven uit de hele wereld?

Het lot van dit land ligt in de handen van de 1e en 2e Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Hoe lang blijven deze fracties het rampzalige beleid van de coalitie nog steunen? Hoe lang moeten we nog wachten voordat een deel van de 2e Kamerfractie het vertrouwen in de fractievoorzitter opzegt en zich afsplitst? Hoe gaat de fractie zijn achterban vertellen dat we in 2014 €6 mrd gaan bezuinigen en tegelijkertijd een investering in 35 JSF vliegtuigen gaan doen met een waarde van €4,5 mrd. Wat er nog over is van de achterban van de PvdA, die vorig jaar september nog goed waren voor 38 zetels in de 2e Kamer, weinig, in de laatste peiling van Maurice de Hond nog slechts 11 zetels. Dat is een virtueel verlies van 71% van het electoraat. Er gaat een gerucht dat Samsom de 2e Kamerfractie van de sociaaldemocraten leidt als een 'stalinistische' heerser. Wat doet het bestuur van de PvdA, onder voorzitterschap van Hans Spekman, met de wijze waarop de politiek leider invulling geeft aan de politieke doelstellingen? Op de wijze waarop Samsom, met een IQ van 136, werkt, wacht hem een politiek pak slaag en het einde van zijn politieke carrière. Het leermoment van dit onderzoek van André Krouwel is dat het Nederlandse volk, breed gedragen, een sterke leider wil, die desnoods met een dictatoriale aanpak snel orde op zaken gaat zetten. Het volk is, in deze fase van ontwikkeling van de crisis, wars van het geneuzel van politiek den Haag. Ik kom dan toch weer uit bij een Kabinet van Nationale Eenheid dat Nederland weer op de kaart moet gaan zetten. Voor de goede orde: zo een kabinet is geen regering samengesteld met coalitie en oppositiepartijen. Het is een maatschappelijk breed gedragen bestuur zonder politieke kleur. De premier kiest zijn eigen bewindslieden, die kunnen politiek gekleurd zijn maar vertegenwoordigen geen partij. Ze worden gekozen vanwege hun deskundigheid. Dat zou kunnen betekenen dat ministers kunnen worden geselecteerd uit het bedrijfsleven, maar ook politiek ongekleurde mannen en vrouwen en politici van alle partijen in de Kamer kunnen worden gevraagd a titre personnel. Het betekent wel dat politiek den Haag: één tot twee stapjes terug moet doen. De columnist Hans Goslinga reageert vandaag in Trouw/de Verdieping op het onderzoek van André Krouwel. De teneur van zijn reactie riekt naar kinnesinne. Het volk is helemaal niet sterk verdeeld, het volk weet exact wat voor dit land hard nodig is om zo snel mogelijk uit deze complexe crisis te geraken. Hij heeft geen idee waar het volk op duidt als ze 'stemmen' op een sterke leider. Een dictator, een verlicht despoot of misschien wel de anti-revolutionaire premier uit de dertiger jaren van de vorige eeuw, Hendrik Colijn? Ik snap niet waarom de heer Goslinga Hendrik Colijn uit de hoge hoed tovert. Een premier, die vijf kabinetten heeft geleid in de periode 1925-1939, en Nederland tot aan de rand van de afgrond heeft geleid. Door zijn economische en monetaire politiek liepen de werkeloosheid en armoede op tot extreme hoogten. Doordat hij lang weigerde de gulden los te koppelen van de gulden, werd onze munt zo duur dat het buitenland onze goederen niet meer afnam, hetgeen grote gevolgen had voor de werkgelegenheid. Hij was de premier die op 11 maart 1936, na de bezetting van het Rijnland, dat een schending was van het Verdrag van Locarno, op de radio verkondigde dat de 'bevolking rustig kon gaan slapen. Hij wees op de internationale spanningen en kondigde aan dat de dienstplichtigen van de winterlichting '35 langer onder de wapenen zouden blijven. Dit was, aldus Colijn, slechts voorzorg. "Daarom maan ik nog eens aan om zich niet te laten verontrusten." Hij beëindigde zijn radiorede zo: "Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn." Naar zo een leider is Nederland niet op zoek. Veel eerder naar Hans Wijers of iemand met het profiel van Ruud Lubbers (samen met Onno Ruding). De heer Goslinga snapt er helemaal niets van. Wij hebben een leider nodig met visie en gezag, die zich niet laat piepelen door het politieke decor. Ja, ik realiseer mij goed dat dat betekent dat politiek den Haag moet accepteren dat zij niet capabel zijn het complexe probleem, waarin Nederland verkeert, tot een oplossing te brengen. Het is wel van groot belang dat wij ons als een eenheid neerzetten, omdat oplossingen ook moeten komen uit Brussel, Berlijn, Londen en Parijs. De EU zal zich moeten realiseren dat er geen tijd meer is om nog langer te treuzelen met het nemen van besluiten voor de toekomst van Europa. Goslinga stelt aan het einde van zijn column de vraag: “Getuigt het juist niet van het ware leiderschap dat Rutte en Samsom ondanks hun grote verschillen een coalitie vormden?” Nee, mijnheer, in het regeerakkoord dat ze sloten ontbreekt een visie op de toekomst. Daardoor zijn beide heren 'losers', die zo snel mogelijk uit de politieke arena moeten verdwijnen.

Het is geen verrassing dat de VVD streeft naar een soberder Europese Unie. Rutte heeft al eerder verklaard dat hij streeft naar het Europa van 28 natiestaten. Daarmee staat hij dwars op het federale Europa dat de voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement, de Belg en oud-premier Guy Verhofstadt, voor ogen heeft. De lijsttrekker van de VVD voor de verkiezingen van een nieuw Europees Parlement, Hans van Baalen, en premier Rutte willen niet doorgaan op de route naar de Verenigde Staten van Europa. Reeds overgedragen beleidsonderwerpen moeten terug naar de 28 nationale regeringen. Dat is de inzet van de VVD bij de verkiezingen in mei 2014, wanneer meer dan 375.000.000 stemgerechtigde Europeanen een nieuw EP kiezen. De verwachting is dat de verkiezingen door de crisis meer aandacht zullen krijgen, dan voorheen. Mensen zijn boos over de astronomische bedragen die in de noodfondsen terecht komen en hebben last van de eurocrisis. En dan niet te vergeten hoe hoog de salarissen zijn van de EU-ambtenaren en parlementsleden zijn! In het VVD programma moet de Europese Unie zich primair richten op economische groei en banen. En volgens de liberalen is het Europese integratieproces 'te vaak doorgeslagen in onnodige regelzucht'. De VVD wil minder Europese bemoeizucht op het leven van alledag. VVD-leden krijgen nog de mogelijkheid hun oordeel te geven over het conceptprogramma. Mark Rutte moet niets hebben van Europese vergezichten. Hij verwacht van de EU in tijden van crisis maatregelen voor de korte termijn. Het heeft volgens de premier weinig zin energie te verspillen aan toekomstbeelden die waarschijnlijk nooit werkelijkheid worden. De VVD vindt dat de Europese Unie zich moet concentreren op haar kerntaken. Europese instituties, adviescomités en agentschappen die volgens de VVD "geen meerwaarde" hebben moeten worden afgeschaft. 'Voor het kabinet staat voorop dat eerdere en meer rechtstreekse betrokkenheid van het nationale parlement bij de Europese besluitvorming nodig is.' Van het principe dat iedere lidstaat een Europese Commissaris krijgt, moet worden afgestapt. Ik kan wel meegaan met een kleinere daadkrachtiger EC. Maar dat iedere lidstaat op elk moment kan besluiten uit de Muntunie e/o de EU te stappen, zal het gezag van de Europese Gemeenschap grote schade kunnen toebrengen. De VVD wil de doelstellingen van de EU/euro beperken tot de interne markt (de handel dus), de gezamenlijke munt en samenwerking op onderdelen (grensbewaking, landbouw, voedselveiligheid). Daarmee verdwijnt het streven van een Europese economische macht volledig uit beeld. Die vrijblijvendheid ondergraaft de macht die Europa nodig heeft om tot de TOP5 van de wereld te behoren. Waar de VVD aan voorbij gaat is dat de afspraak gemaakt in het Verdrag van Maastricht, 20 jaar geleden, inhoudende dat een gezamenlijke munt pas zou mogen worden ingevoerd indien er een politieke unie zou zijn opgericht. Eind 90er jaren was daar al geen consensus meer over. Ik ben van mening dat het Europa van vandaag, ook in Brussel en Straatsburg, moet worden opgeschoond. Daarover geen discussie. Maar dat in 28 EU-landen nationale regeringen en parlementen zich bezighouden met de vraag met welk type vliegtuig de luchtmacht de komende 20 jaar moet gaan vliegen, dat gaat me veel te ver. Gezien de snelheid waarmee de techniek zich ontwikkeld doen we zeker geen 30 jaar meer met een militair gevechtsvliegtuig (zoals met de F16). Dat is verleden tijd. Het is een zaak van veel geld en werkgelegenheid, dat hoort niet thuis op nationaal niveau. Het is ondenkbaar dat iedere van de 50 deelstaten in de VS zelf zou beslissen over dit soort zaken. Dat moet op federaal niveau gebeuren. Op Buitenlandse Zaken had een jaar geleden al een Europees standpunt moeten zijn over Syrië. Daardoor loopt Europa achter de feiten aan en dwingt geen gezag af. Het streven van de VVD naar een Europa van 28 natiestaten, die een grote vrijheid krijgen uit te stappen op elk moment, is geen realistische visie. We worden hier geconfronteerd met een premier, die over zichzelf zegt dat 'hij geen toekomstbeeld heeft op de korte, middellange en lange termijn', dat etaleert hij hier heel duidelijk.

Mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, gaan er komend jaar flink op achteruit. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG meldden dat op basis van onderzoek door het Nibud. Het kabinet schaft volgend jaar de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) af. Daardoor verdwijnen de jaarlijkse toelagen van 154 tot 514 euro netto per jaar. Daarnaast wordt ook de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten afgeschaft en verdwijnt de bestaande korting op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo. Die gaan daardoor fors omhoog. De organisaties roepen Kamer en kabinet op om het dreigende koopkrachtverlies voor chronisch zieken en gehandicapten te voorkomen. Daar heeft het kabinet op gereageerd: de overheid gaat minder bezuinigen op chronisch zieken en gehandicapten. Staatssecretaris Van Rijn maakt bijna een kwart miljard euro vrij om vooral mensen die in een instelling wonen te ontzien. Mensen die een Wajong-uitkering hebben en in een instelling zitten, krijgen 1700 euro meer per jaar dan in het regeerakkoord was afgesproken. En voor WAO'ers in een instelling wordt de uitkering 950 euro ruimer. De Kamer gaat vragen stellen waar de staatssecretaris de €250 mln vandaan gaat halen.

De Nederlandse industrie heeft in juli opnieuw minder geproduceerd dan een jaar eerder. Wel was de krimp geringer dan in de eerste helft van dit jaar. De productie daalde ten opzichte van juli 2012 met 0,4%, waarmee voor de zevende maand op rij sprake was van een lager niveau dan een jaar eerder. De verschillen in de diverse branches waren fors. Zo neemt de productie in de voedings- en genotsmiddelenindustrie al sinds januari toe. In juli steeg die productie met 3%. Ook de meubelindustrie maakte 3% meer dan een jaar eerder.

De transportmiddelenindustrie (min 6,5%) kende de sterkste krimp, gevolgd door de hout- en bouwindustrie (min 5%) en de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofverwerking (min 3,4%). In vergelijking met juni van dit jaar steeg de productie in juli met 0,7%. In juni lag de productie nog 0,1% lager dan in mei.

VK: De voedselbanken in Nederland komen in de problemen omdat het aantal mensen dat er gebruik van maakt fors toeneemt. Tegelijkertijd neemt het aanbod van 'overtollig' voedsel af. De verdelers moeten daarom voedselpakketten verkleinen en hulpbehoevenden op wachtlijsten zetten. De crisissituatie bij Voedselbanken wordt onthuld door de Volkskrant bij een rondgang langs een deel van de 150 vestigingen, die wekelijks 70.000 gezinnen van eten voorzien. Dat voedsel is afkomstig van overschotten bij supermarkten en giften van burgers. Door de crisis neemt dat aanbod af maar groeit de vraag juist. Diverse voedselbanken, zoals in Drenthe, Noord-Holland en Arnhem, maken daarom noodgedwongen kleinere pakketten. Limburg-Zuid en Utrecht hebben een wachtlijst ingevoerd voor honderden gezinnen. 'Ik moet tegen moeders zeggen dat ze over drie maanden kunnen terugkomen', zegt Hannie Verweij van de voedselbank Zuid-Limburg.

Volgens de Volkskrant bestaat een groot deel van de nieuwe toestroom uit zzp'ers die zonder inkomsten zitten. De krant ontdekte dat de Europese Unie noodhulp ter beschikking stelt voor dit soort situaties maar dat de Nederlandse regering weigert daar gebruik van te maken. Voor dit jaar was er in de EU 500 miljoen aan voedselhulp te verdelen uit het hulpfonds. Er hebben 19 landen een beroep op gedaan. Frankrijk bijvoorbeeld besteedt dit jaar 71 miljoen euro uit het fonds aan voedselhulp voor armen, België 12 miljoen. Onder druk van Duitsland en Nederland leek de Europese voedselhulp te worden afgeschaft. Maar de Europese Commissie staat erop deze voort te zetten. Volgens het dagelijks bestuur van de EU lijden 40 miljoen Europeanen aan 'materiële ontberingen'. Nederland weigert de hulp uit principiële overwegingen omdat kabinet en parlement vinden dat armoedebeleid 'een nationale kwestie' is. Het noodfonds, waar alle landen aan bijdragen, wordt 'zinloos rondpompen van geld' genoemd. Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) meent dat voedselbanken efficiënter moeten samenwerken om zo de oplopende tekorten tegen te gaan. De voedselbanken spreken schande van die houding. Door de 'principiële' houding van Den Haag tegenover Europa gaan nu tienduizend kinderen in Nederland onnodig met honger naar school.

Het economisch herstel in de eurolanden blijft voorlopig aan kracht winnen, zegt de OESO, op basis van toonaangevende economische indicatoren. De Duitse economie sterkt volgens de denktank van de rijke landen aan, terwijl de vooruitzichten voor Italië ook steeds positiever worden. In Frankrijk zijn de eerste tekenen van herstel inmiddels ook zichtbaar. Voor de hele eurozone wijzen de indicatoren nu op een groei die iets boven het langjarig gemiddelde ligt. Voor de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Japan staan de seinen voor economische groei eveneens op groen. In opkomende economieën is het beeld wisselend, aldus de OESO. In China keert de groei weer terug tot het niveau van het langjarig gemiddelde. In India en Brazilië blijft de groei voorlopig echter ondergemiddeld. De OESO waarschuwde eerder al dat tegenvallende ontwikkelingen in opkomende economieën de komende tijd een rem kunnen zetten op de groei van de wereldhandel. Het herstel van de wereldeconomie blijft mede daardoor voorlopig waarschijnlijk matig.

Ton Heerts, de FNV-topman, heeft deze week het kabinet de wacht aangezegd. De FNV gaat op 30 november een grote demonstratie organiseren tegen het harde bezuinigingsbeleid van dit kabinet. Volgens voorzitter Heerts is het bezuinigingspakket van het kabinet-Rutte 2 te veel van het slechte. "Er moet niet gesloopt, maar gebouwd worden". "Natuurlijk moeten we de staatsuitgaven op orde krijgen, maar met een pakket van €6 mrd bezuinig je het land kapot. De koopkracht wordt aangetast en dat kan niet de bedoeling zijn." Wientjes had eerder al zich in gelijke bewoordingen uitgelaten. Heerts zegt verder dat het sociaal akkoord, de afspraken tussen werkgevers en werknemers van eerder dit jaar, van tafel gaat als de nullijn voor ambtenaren wordt doorgezet. Ook het voornemen van het kabinet om een groot aantal regelingen bij gemeenten onder te brengen kan niet op instemming van de vakbond rekenen. "Dat is het over de schutting kieperen van de problemen. Het is een soort sluipmoordenaar die de bijl zet aan de wortels van een fatsoenlijke sociale zekerheid en dat moet stoppen." Het kabinet is, zo zegt Heerts, niet goed bezig. "Het totale pakket is niet goed voor de economie. Je houdt de mensen voor de gek." Het draagvlak van dit kabinet staat zwaar onder druk; de partners haken af als het kabinet zijn plannen doorzet. Wientjes brengt zwaar geschut in stelling. Nederland dreigt volgens VNO-NCW-voorzitter Wientjes haar Triple A-rating te verliezen wanneer de Eerste Kamer de pensioenplannen van het kabinet opblaast. ,,We moeten niet weer in een situatie komen dat Nederland de hoogste kredietstatus kwijtraakt", aldus Wientjes. ,,Je brengt dat in gevaar wanneer de pensioenplannen niet worden goedgekeurd". Behalve in de senaat is er ook maatschappelijk veel kritiek op de pensioenplannen, waarbij met name gesnoeid wordt in de pensioenopbouw van werknemers met midden- en hogere inkomens. De keuze van het kabinet en de sociale partners is die van een lagere pensioenopbouw, hetgeen resulteert in lagere pensioenuitkeringen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De realiteit is echter dat niemand weet hoe het pensioendossier er over 5, 10 of 20 jaar uitziet, laat staan over 40 jaar. Wat gaat er gebeuren met onze opgebouwde pensioenreserves? Ik zou het niet weten, misschien verdwijnen de €1100 mrd wel in een bodemloze put in Zuid-Europa. Wie zal het zeggen?

De ingreep van de AFM in het provisiesysteem bij hypotheek- en assurantieadviezen heb ik vanaf het allereerste moment naar de prullenmand verwezen. Deze systeemwijziging waarbij de advieskosten ten laste worden gebracht van de hypotheekgever (de consument), in een heel schichtig scenario. Formeel heet het dat daardoor de kosten transparant worden gemaakt. Maar dat is helemaal niet waar. Een hypotheekadviseur kan een hypotheekaanvraag in behandeling nemen en daarvoor de werkuren declareren zonder dat dat leidt tot een hypotheekofferte. De aanvrager die een huis wil kopen en wil weten of hij een hypotheek kan krijgen, kan zomaar €4000 of €5000 kwijt zijn, zonder dat er enige zekerheid is dat er een offerte wordt uitgebracht dan wel wordt geaccepteerd. Het enige wat de AFM heeft nagestreefd is het creëren van een inkomstenbron voor onafhankelijke adviseurs. Het systeem heeft de medewerking nodig van de banken, die een douceurtje van de AFM kregen aangeboden. Te gek om over te praten: de consument moet toch betalen. Ik heb al eerder laten weten dat als een cliënt naar zijn bank gaat met de vraag of hij een hypotheek kan krijgen op een woonhuis dat hij wil kopen, daarvoor een provisienota krijgt aangeboden. De bank verkoopt zijn eigen product en de klant moet daarvoor nog ca €2000 provisie betalen. Waarschijnlijk vinden de banken dat onverkoopbaar want ze gaan onder de opgelegde kostenbreking door. En dat gaat de AFM nu even rechttrekken, omdat de veel duurdere zogenaamde onafhankelijke hypotheekadviseurs gegadigden aan hun deur voorbijlopen. Er zit een heel negatieve kant aan deze regelgeving en dat is dat mensen wel drie keer nadenken voordat ze een huis gaan kopen. Al dat ambtelijke gedoe!!

Kort Nieuws

De Nederlandse economie krimpt dit jaar naar verwachting met 1,25% en zal in 2014 een nulgroei noteren. Hoewel de vooruitzichten voor de Nederlandse export beter zijn, ligt echte groei nog lang niet in het verschiet, stellen de economen van de RABObank. „Ondanks de openheid van onze economie wordt nog altijd circa 70% van onze economische activiteit bepaald door de binnenlandse bestedingen. Krachtig economisch herstel op basis van alleen exportgroei is dan ook niet mogelijk en zal uitblijven zolang het beschikbare inkomen van huishoudens niet toeneemt.”

De industriële productie van Griekenland is in juli met 8,1% gekrompen ten opzichte van het voorgaande jaar. De krimp was in alle sectoren zichtbaar. Griekse fabrieken produceerden ruim 4% minder goederen dan in juli 2012. De productie van elektriciteit zakte met bijna een vijfde. In de eerste 7 maanden van dit jaar nam de productie van de Griekse industrie gemiddeld met 3,2% af. Het gemiddelde prijspeil in Griekenland, gemeten volgens de Europese definitie, is in augustus met 1% gezakt ten opzichte van een jaar eerder. Eerder werd al bekendgemaakt dat de Griekse economie in het tweede kwartaal met 3,8% is gekrompen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat was de kleinste krimp in bijna 3 jaar. De werkeloosheid in Griekenland is in juni gestegen naar 27,9% van de beroepsbevolking.

In Portugal toonde de industrie in juli enig herstel. De totale productie nam met 1,6% toe ten opzichte van het voorgaande jaar, na een krimp met ruim 5% in juni. De productie voor de buitenlandse markt steeg met 5,3%, voor de binnenlandse markt werd ruim 1% minder geproduceerd dan in juli 2012.

Aan de ene kant lees ik dat de Italiaanse economie signalen geeft, die duiden op verbetering, aan de andere kant blijkt de krimp in Italië in het 2e kwartaal groter te zijn dan uit de eerste raming bleek, namelijk van 0,2% naar 0,3%. Dat is niet dramatisch, maar wel als we kijken naar de achteruitgang op jaarbasis: 2,1%. En in Frankrijk komt er zwaar weer aan. Om aan de eisen van Brussel te voldoen moet €15 mrd bezuinigd woorden. De Franse regering heeft de groeiverwachting voor 2014 verlaagd van 1,2% naar 0,9%. De kans dat Griekenland eind volgend jaar uit de financiële problemen is en zich weer helemaal zelf kan financieren op de internationale geldmarkt, ,,is gewoon heel klein'', zegt Minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem in de Tweede Kamer.

Hij stelde de Kamer voor om ,,nuchter'' te kijken naar de situatie in Griekenland en mekaar niet de kop in te slaan als iemand toegeeft dat Griekenland na eind 2014 meer hulp uit de eurozone nodig heeft. Kamerleden waren boos over Dijsselbloems eerdere inschatting van de toekomst van Griekenland. De minister stelde dat de eurolanden samen met de ECB en het IMF in de tweede helft van volgend jaar gaan bekijken wat er na 2014 nog nodig is voor Griekenland. Hij zei er wel bij dat het niet verstandig is te speculeren over de hoogte van bedragen. Op basis van de prognoses, zal Griekenland eind volgend jaar niet uit de problemen zijn en zal de staatsschuld nog steeds ,,heel hoog'' zijn. Eerder al, volgend jaar april, bekijken de eurolanden met ECB en IMF de voortgang van het huidige – tweede – leningenpakket voor Griekenland. Vorig jaar december is al afgesproken om indien de Griekse staatsschuld onvoldoende daalt, er in april besloten kan worden over aanvullende maatregelen. Die maatregelen zouden inhouden dat Griekenland een deel van de schulden kwijtgescholden krijgt tot een staatsschuld van 120% bbp. Dijsselbloem vertelde de Kamer ook dat Ierland goed bezig is uit de problemen te komen. Het land heeft de eerste zelfstandige stappen weer gezet op de kapitaalmarkt. Mogelijk heeft het land nog een bepaalde vorm van steun vanuit de eurozone nodig, maar dat komt in november aan de orde. Het zou gaan om €10 mrd extra steun. In Portugal verlopen de zaken een stuk moeizamer. Dat komt enerzijds doordat het land economisch nog steeds in zwaar weer zit, maar ook doordat het constitutioneel hof in Lissabon hervormingen heeft verhinderd, waarna die moesten worden aangepast.

Afgelopen week was het 5 jaar geleden dat de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers failliet ging. In het FD trof ik een interview aan met Nout Willink, die daaraan refereert. Citaat: Over de ondergang van Lehman Brothers, voelt Wellink diepe behoefte om zijn optreden uit te leggen, misschien wel te rechtvaardigen. Na zijn vertrek bij DNB in 2011 heeft hij uren besteed aan het doornemen van vergadernotulen. Op zoek naar signalen die hij en zijn collega’s misschien hadden moeten zien. Eén ding is zeker: de prettige voorspelbaarheid van de economische modellen waarmee Nout Wellink is opgevoed behoort tot het verleden. In plaats daarvan is de wereld er een geworden van onzekerheden en risico’s. V Hoe kijkt u terug op de crisis? ‘Mensen waren boos. Ik was niet boos maar teleurgesteld. Dat wij dit als toezichthouders niet hebben kunnen voorkomen. Die vraag — hoe heeft het kunnen gebeuren? — daar heb ik enorm over zitten piekeren. Als je een volgende crisis wilt voorkomen, moet je echt begrijpen wat er is gebeurt.’ ‘Sommige mensen vragen zich af of het beter was geweest als Lehman was gered. Maar dan was er vermoedelijk wel een ander onderuitgegaan. De druk in het systeem was op zo veel punten erg hoog opgelopen, denk aan verzekeraar AIG. Al vanaf de redding van Bear Stearns (Amerikaanse zakenbank) in het voorjaar 2008 zeiden mijn collega’s in Frankfurt dat we op een vulkaan dansten.’ © 2013 Het Financieele Dagblad

In Duitsland vertrouwt niet iedereen de serene rust op het financiële en sociale front. Veel erger de schrijver van onderstaande column gooit de handdoek in de ring. Enkele citaten:

"Die Bundesbank ist eine Art Club-Med-Bar: Tag für Tag kommen Portugiesen, Griechen, Italiener und andere sympathische Nachbarn, trinken die Bar leer und wanken schließlich vergnügt, aber ohne gezahlt zu haben, nach Hause. Um 24 Uhr werden ihre Getränke auf Rechnung der EZB um- und angeschrieben. Diese zahlt natürlich ebenfalls nicht, übergibt vielmehr der Bundesbank einen weiteren Schuldschein und erklärt, die lieben Gäste bräuchten schlichtweg jeden Tag ihren kostenlosen Rausch. Wir befürchten jedoch, dass es in der Club-Med-Bar alsbald nichts mehr zu trinken geben wird, da dieser etwas ungewöhnliche Barbetrieb mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit im Bankrott enden muss."

Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin,

Ich habe für Sie hinter die Fassade geschaut. Ich habe einen Blick darauf getan, was sich in Berlin hinter den Kulissen abspielt. Ich konnte eine Ahnung davon bekommen, was nach der Bundestagswahl am 22. September auf uns zukommt. Und ich kann Ihnen nur sagen:

Dunkle Zeiten sind im Anmarsch! Machen Sie sich klar, was in 8 Tagen, also nach der Bundestagswahl am 22. September, auf uns zukommen kann:

– Schwerste Banken- und Kreditkrise – mit Bankenschließung und Stillstand des Zahlungsverkehrs, Schlangen vor den Schaltern;

– Notschlachtung des €uro: Währungsreform im Hauruck-Verfahren als Notmaßnahme zur Deutschlandrettung & Aktiencrash, Verschärfung der Wirtschaftskrise bis hin zur lang andauernden Depression & der nächste große Zusammenbruch aller Märkte wird um den 22. September erfolgen. Also zur Bundestagswahl 2013. Möglicherweise etwas früher – vielleicht aber auch etwas später. Fest steht nur: spätestens kurz nach der Bundestagswahl werden Fakten über die wahre wirtschaftliche Situation Europas an die Öffentlichkeit kommen. Neue Rettungsmaßnahmen für mehr Pleitestaaten & Unvermeidbare Steuererhöhungen & Schulden in bisher nicht bekanntem Ausmaß &

Diese Fakten werden den totalen Zusammenbruch des Aktien-Marktes zwangsläufig zur Folge haben. Ich sage Ihnen deshalb jetzt: warten Sie die 8 Tage bis zum den Ausgang der Bundestagswahl nicht untätig ab! Die Reichen und Mächtigen wollen die Wahrheit zwar bis nach der Wahl unter Verschluss halten. Doch möglicherweise sickern schon vorab mehr und mehr katastrophale Nachrichten an die Öffentlichkeit. Das könnte den Aktien-Crash bereits vor dem Wahltermin auslösen. Und das ist noch nicht alles. Weitere unfassbare Dinge passieren: Eine Katstrophe, die Milliarden von Euros vernichten wird. Wir stehen vor der "finanziellen Atomexplosion".

De bom onder het monetaire systeem van de Muntunie werkt als volgt: stel een Griekse ondernemer bestelt bij een Nederlandse machinefabrikant een machine, die €1 mln kost. Het Nederlandse bedrijf accepteert de order nadat hij van zijn bank te horen heeft gekregen dat een kredietverzekering voor de levering van de machine is geaccepteerd. De garantie wordt afgedekt door de Nederlandse overheid. De machine wordt gebouwd en afgeleverd. Het Griekse bedrijf geeft hun bank opdracht de €1 mln te betalen aan de ABNAmro, de huisbankier van de exporteur. Op basis van Target2 verzoekt de Griekse bank de Griekse centrale bank het bedrag te betalen aan DNB, die op haar beurt de rekening van ABNAmro crediteert. En die betaalt het bedrag door aan de Nederlandse machinefabrikant. Zo lijkt de cirkel rond te zijn. De verrekening tussen de Griekse en Nederlandse centrale bank loopt middels Target2 via de ECB. En daar zit het probleem, want de Griekse centrale bank staat rood bij de ECB en die schuld wordt nu €1 mln groter. En de vordering van DNB op de ECB wordt ook €1 mln groter, maar of de ECB dat ooit kan betalen is de vraag. Om in bankentaal te spreken 'hoe groot zijn de oninbare vorderingen uit hoofde van uitgevoerde transfers t.l.v. zwakke centrale banken'? Diese Forderungen haben seit 2007 – seit Beginn der Finanzkrise – unvorstellbare Summen erreicht: 560 Milliarden Euro, zegt de Duitse analist.

Slotstand indices 13 september 2013/week 37: AEX 376,84; BEL 20 2.795,59; CAC 40 4.114,50; DAX 30 8.509,42; FTSE 100 6.583,80; SMI 8.038,31; RTS (Rusland) 1396,57; DJIA 15.376,06; Nasdaq 100 3.178,275; Nikkei 14.404,67; Hang Seng 22915,28; All Ords 5214,70; €/$ 1,32,99; goud $1327,90, dat is €32.088,04 per kg, 3 maands Euribor 0,223%, 10 jarig 2,343%. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.