UPDATE13092014/237 Aasgieren vallen de prooi aan

Vaste lezers zullen zich hebben afgevraagd waarom dit blog te laat verschijnt. Daarvoor zijn twee redenen aan te geven. Op de eerste plaats werd ik in de loop van de week, toen een kwart van de tekst al was geschreve3n, geconfronteerd met een leesfout, waardoor grote vertraging is opgelopen. Op de tweede plaats heb ik een druk weekend achter de rug, waardoor het me niet meer lukte het blog zondagavond te posten. Een voordeel is wel dat ik nu nog aandacht besteed aan de premier die nog altijd zoekende is naar een visie op de toekomst. Laat ik daar dan maar mee beginnen.

Hans de Boer, de van meerdere kanten aangevallen over gedane uitspraken sinds hij de topman is van de werkgeversorganisaties VNO-NCW, duidde, bij zijn aantreden, de problemen in dit land, aan het ontbreken 'van een stip aan de horizon'. In ben hem daarin gevolgd. Ik noem dat dan 'gebrek aan een visie die het bedrijfsleven en de burgers weer vertrouwen geeft in de toekomst'. Dwars daarop staat een al eerder geciteerde uitspraak van de premier in het kader van de H.J. Schoolezing een jaar geleden dat de liberaal Rutte dwars ligt met een visionaire blik op de samenleving. Er zijn geen 'blauwdrukken' die de weg wijzen naar een toekomstbeeld, waarin de private sector vertrouwen kan hebben. Dat klopt ook wel want het enige wat dit kabinet tot dusverre heeft gedaan is het plegen van achterstallig onderhoud. Meer niet, en zelfs dat is slechts ten dele geslaagd. Er wordt nieuw beleid door de samenleving gejaagd met als enige inzet dat overheidsuitgaven worden verschoven naar de lagere overheid, die de functie voor veel minder geld moeten gaan uitvoeren. Dat gaat slechts gedeeltelijk slagen, waardoor er chaos gaat ontstaan. Een ander deel van de bezuinigingen wordt weggehaald uit de portemonnee van de burger. Dat gebeurt met toeslagen die wegvallen, fiscale aftrekposten die geschrapt worden, verhoging van eigen risico, gewijzigde dekkingen in de zorgverzekering, dalende koopkracht voor de ouderen. Daar komt bij dat de wijze waarop het achterstallige onderhoud is uitgevoerd, voor herziening vatbaar is omdat aannames geen realiteit zijn of zullen worden. Ik doel dan op het hypotheekdossier, hogere huur sociale woningbouw, werken naar vermogen, uitvoering zorgplicht, een nieuw energieakkoord dat nu al weer achterhaald is door recente ontwikkelingen in de wereld. Ja, Rutte heeft gelijk als hij aanstipt dat we vin een dynamische tijd leven, in een periode waarin op velerlei terrein de 'panelen aan het schuiven zijn'. Maar dat de kabinetten Rutte daarop inspelen, dat zeker niet. De modellen waarmee gewerkt wordt zijn 'verleden tijd'. En het past niet in de strategie van de liberaal het roer volledig om te gooien. Hij is niet beter of slechter dan Emiel Roemer: je moet vooral de rechter van de achterban beschermen. Maar daar komt geen visie op een nieuwe samenleving uit. Het imago van de visieloze premier, dat hem aanhangt, heeft waarschijnlijk wel pijn gedaan, want de afgelopen tijd probeert hij met uitspraken over de invulling van de participatiesamenleving in te spelen op een ander sentiment: 'de samenleving heeft behoefte aan meer bewegingsvrijheid, meer speelruimte en minder overheidsbemoeienis. Een deel van de mensen van vandaag zijn hoger opgeleid, zijn zelfstandiger, mondiger, zelfredzamer, daar speelt mee, volgens Rutte, de opkomst van het internet en de sociale media, waardoor het probleemoplossend vermogen van de samenleving steeds groter wordt. Mensen willen dingen meer zelf regelen, maar daarvoor is wel een overheid voor nodig die dat ook mogelijk maakt. En daarvoor loopt Rutte weg. Toen een jaar geleden de participatiesamenleving werd aangekondigd in de troonrede als opvolger van de verzorgingsstaat, ontstond daarop veel kritiek. Rutte gebruikte participatie als dekmantel voor zijn bezuinigingsbeleid. De rekening werd van de overheid verschoven naar de samenleving. Rutte is geen visionair, geen man van ideologische vergezichten, hooguit een pragmaticus met een ondogmatisch beleid. Daar moeten we het doen. Rutte zit wel met een probleem nu Mario Draghi de Europese politiek heeft aangespoord hun verantwoordelijkheid te nemen om meer structurele hervormingen door te voeren. Gebeurt dat niet, waarschuwt de ECB, dan zijn alle monetaire ingrepen die in de afgelopen 2 jaar zijn gepleegd voor niets geweest. Dijssel zegt nu dat de ECB al heel ver is gegaan om het herstel mogelijk te maken, maar de politiek speelde daar op volstrekt onvoldoende wijze op in. We bleven bezuinigen, klopten ons daarvoor op de borst, maar ondermijnden daarmee het monetaire beleid. Als Dijssel nu zegt 'dat we daar meer oog voor moeten hebben' [dan wel woorden van gelijke strekking] is het onheil al zo goed als geschiedt. Een wijze uitspraak van hem dit weekend was dat 'het klimaat voor investeringen verbeteren, meer oplevert dan nog een keer de Europese begrotingen binnenstebuiten keren'. Nou ja, wijs is misschien niet het juiste woord, het lijkt misschien wijs, maar de gedachte alleen al, nieuwe bezuinigingsrondes, duiden op een volstrekt gebrek aan kennis, hoe uit deze crisis te komen. Door te bezuinigen maak je van levend geld dood geld. De opbrengst van hervormingen moeten niet in de staatskas vloeien, maar worden gebruikt voor investeringen en innovaties. Dat zou het beleid van dit kabinet hebben moeten zijn, maar helaas: geen visie genoeg. De politiek heeft ook een draai gemaakt. Niet de politiek moet structurele hervormingen gaan inzetten, wat Draghi adviseert, maar dat moet de private sector doen: het bedrijfsleven en de burgers. En wij, het kabinet, moeten die initiatieven dan gaan ondersteunen door het klimaat daarvoor te creëren. 37 Nederlandse economen hebben zich uitgesproken over de uitgelekte Prinsjesdagstukken waarin de begroting 2015 wordt getoond. 17 economen zijn vrij unaniem in hun mening dat dat de economische groei in ons land en in de eurozone niet meer zal zijn dan heel matig , hooguit 1%. Als reden geven ze op de gevolgen van de vergrijzing en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Ondernemers zien nog geen toekomst waarin ze moeten gaan investeren, consumenten brengen liever hun schulden terug en sparen, dan dat ze meer gaan consumeren. We zitten met een veel te lage rente, een opkomende deflatie en een gebrek aan investeringsimpulsen. Ik wil ook nog wel wat zeggen over de geprognosticeerde economische groei van 1,25% volgend jaar. Over het meevallende begrotingstekort moet wel een aantekening worden gemaakt dat mede van invloed is de extreem lage rente op onze staatsschuld. Als die zou gaan stijgen naar 4% komen we in grote moeilijkheden terecht. Over een aantrekkend economisch klimaat. De ontwikkelingen deze zomer in de wereld, de 28 regeringsleiders waren 6 weken met zomerreces, hebben de uitkomsten van de berekeningen van het CPB 'een onzeker element' meegegeven. Dat de werkeloosheid gaat dalen naar 600.000, dat de economische groei aantrekt, het is erg afhankelijk van wat de gevolgen zullen zijn van gevoerd beleid. Daarbij doel ik op de handelsoorlog met Rusland, de oorlog tegen IS, het probleemland Oekraïne en de probleemlanden Frankrijk en Italië (is weer teruggevallen in een recessie) in de eurozone.

Lezers van dit blog kennen mijn kritiek op het in Brussel gevoerde beleid: visieloos. Ook als het gaat om de ingestelde financieel/economische sancties tegen de Russen. De vraag moet zijn, als gekozen wordt voor sancties, wat je ermee 'kunt verdienen' in relatie tot 'wat het je kost'. Je weet niet waaraan je begint en waarmee het eindigt. De betrokken politici hebben zich niet gerealiseerd hoe groot de schade kan worden voor de Europese samenleving en of het dat allemaal waard is. Afgelopen weekend hoorde ik Hans de Boer, kortelings aangetreden als voorzitter van VNO-NCW, bij Wakker Nederland op Zondag, zeggen dat de werkgeversorganisaties kritisch zijn over de Europese sancties tegen Rusland. Hij wijst de politiek ook de weg naar 'rustiger vaarwater' in dit conflict. Sluit een deal met Poetin over de Krim en ga in gesprek over de status voor Oost-Oekraïne. Ik heb in mijn vorige blog ook al aanwijzingen in die richting gegeven. We moeten oppassen dat derden niet in het handelsvacuum stappen dat de EU heeft doen ontstaan. Ik kan mij goed voorstellen dat de exporterende industrie daar geen enkel belang bij heeft. Het is een geo-politiek onderwerp en daarvoor worden de belangen van het bedrijfsleven en de samenleving ingezet.

Toen ik onderstaand bericht had gelezen rees bij mij de vraag op 'tegen welke achtergrond effent de Italiaanse minister van Financiën de weg voor het Italiaanse bankwezen en wat is de positie van Mario Draghi daarin?'. Pier Carlo Padoan verwacht dat de stresstest van de Europese Centrale Bank geen serieuze probleemgevallen in de Italiaanse banksector aan het licht brengt. Volgens hem verkeren de banken in zijn land in blakende gezondheid ,,omdat ze veel werk hebben verzet om hun kapitaalpositie te versterken en omdat de Italiaanse centrale bank de instellingen heeft gemaand om actie te ondernemen.'' Hij zei verder dat een permanente waardedaling van de euro nodig is om de economische groei in de eurozone aan te jagen. Hij vindt het dan ook ,,zeer positief'' dat de ECB bereid is om zijn slagkracht te gebruiken. De minister is ook positief gestemd over de huidige belangstelling voor bezittingen die de Italiaanse overheid wil verkopen, zodat de staatsfinanciën op peil gebracht kunnen worden. Padoan is zich er echter van bewust dat het sentiment snel kan keren. ,,Het is nu een goede tijd om bezittingen in de markt te zetten, maar de belangstelling kan snel vervliegen.'' De Amerikaanse bank Goldman Sachs stelde onlangs dat 9 Europese banken, waaronder het Italiaanse Banca Monte dei Paschi di Siena, de ECB-test niet zullen doorstaan. ,,Monte Paschi is een bijzonder geval omdat het een aantal jaren onder een overheidsprogramma viel'', aldus Padoan. ,,De bank maakt zich op om het programma achter zich te laten en de staatssteun wordt afgelost. Ik heb er vertrouwen in dat de bank een succes wordt.'' Monte Paschi, de oudste bank ter wereld, trok recent ¬ 5 mrd extra kapitaal aan. Daarmee werd ¬ 3 mrd van in totaal ¬ 4,1 mrd aan staatssteun afgelost. Een banenreductie en de verkoop van onderdelen moeten het bedrijf weer winstgevend maken na 9 achtereenvolgende kwartalen met rode cijfers. Ik blijf zitten met de vraag in hoeverre het aangekondigde ECB-beleid om herverpakte risicovolle producten over te nemen van de banken. Daarmee worden de risico's verschoven van zwakke banken naar de centrale bank. En neemt de ECB dan de verliezen? Ook de uitspraak over het afstoten van staatsbedrijven roept bij mij twijfels op. Wat Padoan zegt is dat daar nu een markt voor is en straks niet meer. Dan haal je de hoogste opbrengst door die staatsbedrijven nu van de hand te doen.
De economische groei in Duitsland verliest nog altijd aan kracht. Ook de Italiaanse economie vertoont de eerste tekenen van verzwakking. Dat meldt de OESO op grond van een aantal belangrijke economische indicatoren. Ondanks de verwachte afzwakking van de groei in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, blijven de vooruitzichten voor de gehele muntunie stabiel. Ook in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is de afgelopen maand weinig tot niets veranderd aan de economische vooruitzichten. Zegt de OESO ook nog iets over ons land? Steeds meer vraag ik mij af welke waarde moet worden toegekend aan uitspraken over 'ontwikkelingen'. Zo goed als alle dentanks komen met waarschuwingen dat de Duitse economie over zijn hoogtepunt heen is. Als reden daarvoor wordt onder andere aangegeven het teruglopende vertrouwen vanwege onzekere toestanden in het Midden Oosten (IS, Syrië, Irak, Gaza) en de situatie in Oekraïne. Misschien moeten de gevolgen van deze onzekerheden nog vertaald worden in darde data, maar in juli steeg in Duitsland de export naar recordhoogte. De uitvoer naar binnen de EU-landen steeg met 9,6% op jaarbasis en naar landen buiten de EU met 7,2%, hetgeen een gemiddelde oplevert van 8,5%. De invoer steeg met slechts 1% in juli, hetgeen kan leiden naar een grotere onevenwichtigheid in de handelsbalans, waar Brussel dan weer niet zo gelukkig mee zal zijn door een toenemende onbalans tussen Noord- en Zuid-Europa.

Obama heeft gesproken en de oorlog verklaard aan IS, het Islamitische kalifaat. Ter verduidelijking: een kalifaat (Arabisch: khilāfa, Turks: Hilafet) is een staat die geregeerd wordt door een kalief, dat wil zeggen een opvolger van de Islamitische profeet Mohammed. Met de benaming kalifaat (derhalve te vertalen als "opvolgerschap") eist een staat zodoende rechtstreeks de politieke erfenis van Mohammed op en staat daarmee in rang boven een sultanaat en een emiraat. Vrijwel altijd beweert de heersende dynastie van een kalifaat dan ook af te stammen van Mohammed, in het bijzonder van zijn dochter Fatima Zahra. Ook symboliseert een kalifaat de eenheid van de Oemma, al is dit sinds de val van Damascus in 750 al niet meer feitelijk het geval geweest..Het laatste hoofdkalifaat heeft bestaan van 1517-1924: Ottomanen-kalifaat van het Ottomaanse Rijk (bron: wiki). In feite is de strijd tegen ISIS al enkele weken gaande, middels bombardementen. De VS stuurt geen grondtroepen naar Syrië en Irak maar Obama benadrukt dat elke vorm van actie die de VS in Syrië gaat ondernemen beperkt van omvang en tijdsduur zal zijn. De VS trachten steun te vinden bij de eerdere partners in 'de coalitie van de willing': het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Denemarken, Turkije, Polen, Canada en Australië. Nederland, als 'vriend' van de VS, zou ook heel graag mee willen doen maar wij werden in eerste instantie 'buitenspel' gezet door gebrek aan zware wapens. Ook hebben wij in het verleden nooit oorlogshandelingen uitgevoerd maar onze inbreng beperkt tot het controleren van het luchtruim, het maken van luchtfoto's en de opleiding van het militair kader en organisatiestructuren. En daar zit in Washington niemand op te wachten. Het schijnt zo te zijn dat we toch mee mogen doen met de 'grote jongens' maar onduidelijk is onder welke voorwaarden. Obama presenteerde deze week een 3-jarenplan, waarin de strijd op de grond, het zware werk, wordt overgelaten aan lokale spelers. Hij denkt dan aan Irak en Syrië maar ook aan andere Arabische landen. Tien Arabische landen, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein, Koeweit, Oman, Egypte, Irak, Jordanië en Libanon, hebben de VS hun steun toegezegd in de strijd tegen de jihadisten van Islamitische Staat. Zij willen voorkomen dat de terreurorganisatie nog meer geld en strijders werft en wil groepen mensen, die door de organisatie zijn "ontmenselijkt" helpen.

Toch zet ik grote vraagtekens bij een effectieve inzet van grondtroepen door deze landen. Misschien hebben ze Obama wel niet voor het hoofd willen stoten. Je weet het nooit, om werkelijke reden deze Arabische staten is, mee willen gaan vechten ten faveure van twee sjiitische regimes: Irak en Syrië. Ook speelt mee of soennieten willen vechten tegen andere soennieten. Ligt heel gevoelig. Wat ook meespeelt is hoeveel geld en wapens soennitische milities krijgen aangeboden door de VS. Het gaat nog altijd om de verdeling van de macht(kennis, wapens, geld en gezag) tussen de soennieten en sjiieten. De bondgenoten in de Iraakse maatschappij geven IS de kracht die ze op dit moment hebben. Normaal zou een groep, volgens de CIA, van 20 duizend man geen partij moeten zijn voor een nationaal leger. Maar deze laatste soennitische opstand in Irak is veel groter dan IS. Die is al gaande sinds 2012 en werd mede geleid door stammen en onderdelen van het voormalige leger van Saddam Hoessein. Dat ging in eerste instantie geweldloos, maar de Iraakse premier al-Maliki maakte er een gewapende strijd van die uiteindelijk het corruptie en incompetentie verscheurde Iraakse leger fataal is geworden. Maar IS had dat nooit gered zonder de militaire adviezen van dat clandestiene netwerk van het leger van Saddam en het samenwerken van de soennitische stammen die in opstand kwamen tegen al-Maliki. Vijanden werden vrienden in die strijd. Maar het blijft een strijd tussen Arabieren, waar het Westen, met de kennis van eerdere mislukte militaire acties, zich mee gaat bemoeien. Op de achtergrond speelt ook nog een ander aspect. Door de steun van het Westen aan de Koerden, die ook moeten meevechten tegen de IS, wordt Turkije in het nauw gedreven. Duidelijk is of wapens die aan de Koerdische milities geleverd gaan worden niet in handen kunnen komen van de PKK, die al 30 jaar een guerrillaoorlog voeren in Turkije. De vraag is of wij, met het beleid dat wij voeren, het gevoel van onveiligheid versterken dan wel verzwakken. Praten wij onszelf geen terroristische vijanden aan? Dagen we ze niet uit?

De 'aasgieren' vallen een 'prooi' aan. Ik heb het dan over de regeringsleiders en ambassadeurs van de 28 lidstaten van de EU. Wat ik al helemaal niet snap is de 'oorlogstaal' die Merkel spreekt. “We moeten Poetin hard aanpakken” dan wel woorden van gelijke strekking die ze deze week liet horen. Afgelopen vrijdag werden zwaardere sancties aan Rusland opgelegd onder meer werden nog meer 'vrienden' van Poetin op de zwarte lijst gezet en werd het lenen bij Westerse banken door Russische e3nergiebedrijven geblokkeerd. Wel werd duidelijk dat er binnen de 28 EU-lidstaten geen eenduidig standpunt was de noodzaak deze nu al door te voeren. Finland en de Baltische staten waren in eerste instantie tegen de afkondiging zolang de wapenstilstand door partijen bij het conflict in Oekraïne werd gerespecteerd. We zitten nu in een fase waarin wordt afgewacht hoe de wapenstilstand in Oost-Oekraïne gaat verlopen. Ik pleeg de aanname dat hoe zwaarder de sancties voor de Russen worden ervaren des te groter de tegenzetten worden. Dat de handelsoorlog een grotere vorm zal gaan aannemen ligt voor de hand. Medvedev heeft al naar buiten gebracht dat het luchtruim voor de Westerse luchtvaart wordt gesloten en dat de import van vooral gebruikte auto's en textielproducten wordt geblokkeerd. Hij wist al te weten dat dat kan gaan leiden tot faillissementen van bedrijven. We raken steeds verder weg van het begrip 'vrede' en dat is verontrustend. Het is te hopen dat wij onze hand niet overspelen want dan betalen de komende generaties daarvoor de rekening. Rob de Wijk schrijft deze week dat er in de Oekraïne-crisis sprake is van veel geschreeuw (het maskeert de holhe3id van de retoriek) zonder dat er een stok achter de deur zit. Poetin wordt, schrijft de Wijk, weggezet als een oorlogshitser, vooral NAVO-topman zet hem als zodanig weg. Volgens hem voert Rusland een aanval uit in Oekraïne, maar is er geen sprake van een oorlog al worden de separatisten wel gesteund vanuit Rusland met voedsel en medicijnen voor de burgers. Mogelijk ook met wapens en zeggen de Russen, met vrijwilligers die steun verlenen aan de militaire strijd die daar woedt. De NAVO en de EU moeten zich wel realiseren dat zij hun territorium richting het Oosten uitbreiden en dat westerse interventies ook niet altijd even legaal waren. Om het sentiment te duiden werd SP-leider Emiel Roemer uitgemaakt voor 'rotte vis' toen hij stelde dat ook de NAVO meehelpt aan de escalatie van het conflict. Jaap de Hoop Scheffer gaf tien weken geleden in het FD al een treffende analyse van de situatie: "Het is zonder twijfel de ernstigste crisis sinds de Koude Oorlog en ik durf niet te voorspellen hoe dit afloopt. De urgentie om onze Defensie op orde te brengen is enorm. Iemand die daar nu nog niet van overtuigd is, leeft in een andere wereld." "We moeten ons voorbereiden op een langere periode van instabiliteit." Daar hangt een prijskaart aan. De extra gebudgetteerde uitgaven voor defensie voor volgend jaar van €50 mln zijn slechts een doekje voor het bloeden. Onze defensie-uitgaven moeten, is in de NAVO afgesproken (en door Rutte geaccordeerd) naar 2% bbp en dat is €7 mrd. Dat betekent dat het budget met nog eens €5 mrd moet worden verhoogd. Over Oekraïne gesproken nog een korte reactie. Het eerste onderzoeksrapport van de OVV geeft geen uitsluitsel over de reden van het neerstorten van vlucht MH17. Er is geen overtuigend bewijs gevonden. Wel lijkt het aannemelijk dat een van buiten komend projectiel de Boeing 777 heeft getroffen. Theoretisch gezien zou dat ook meteoriet kunnen zijn dan wel een uit het heelal gevallen sonde. De inslagen in de cockpit leken eerder op 30mm kogels, die met een boordkanon zouden moeten zijn afgeschoten. De separatisten zien in het rapport hun gelijk bevestigd namelijk dat zij aan de ramp geen schuld hebben. Er blijft een waas van onduidelijkheid hangen over de inspectie van de onderzoekers van de rampplek. In Charkov zaten 15 onderzoekers te wachten op een groene vlag om terug te keren naar de plaats van de ramp. De separatisten hebben de onderzoekers uitgenodigd terug te keren, maar de regering in Kiev geeft daar geen toestemming voor. De boer, waarvan de landbouwgrond is, waarop de brokstukken zijn neergekomen, zegt dat het daar rustig is en dat de onderzoekers daar hun werk kunnen doen. Een dag later wordt daar weer gevochten. Het lijkt niet aannemelijk dat de separatisten de wapenstilstand hebben willen schenden. De positie van Oekraïne in het hele drama blijft bij mij twijfels oproepen. Over een jaar hoopt de OVV met een definitieve rapportage te komen. Weet U nog dat Rutte zei dat hij niet zal rusten voordat de laatste steen boven is gekomen. De drie anonieme bronnen van 3 oud-separatisten kunnen niet serieus worden genomen. De bevolking daar is straatarm en voor een handje met dollars zeggen ze alles wat zo'n cameraploeg wil horen. Een van de vragen waarop nog geen antwoord is gegeven, door Kiev, is de militaire data, die er wel moet zijn. Verder zegt de VS dat ze satellietbeelden hebben van de ramp, maar die hebben gezien is heel onduidelijk. Minister zegt dat zij ze niet heeft gezien en of de AIVD ze wel heeft gezien weet ze niet. Waarom wil de VS die beelden niet delen? Misschien ligt daar wel de oplossing van de nog openstaande vragen.

Op Prinsjesdag wordt bekend dat de koopkracht gemiddeld met 1/4% gaat stijgen. De minima, de alleenstaanden en de alleenstaanden met kinderen gaan erop vooruit. Op achteruit gaan de modaal alleenverdienende met kinderen (-2,75%) en de ouderen die naast de AOW ook een pensioen hebben (-0.5 tot -1,75%). En dat voor mij betreft nog lang niet het hele dossier. Ouderen gaan nog veel zwaarder belast worden, alleen om dat nu al te vertellen, dat doet het kabinet nog niet. Mijn waarschuwing bij de Miljardennota 2014 was dat ik geen geloof had in de toen door het kabinet gepresenteerde koopkrachtplaatsjes. Nu blijkt, zegt het CBS, dat de koopkracht gemiddeld in 2013 met 1,1% is afgenomen. Daarmee daalde de koopkracht voor het vierde achtereenvolgende jaar. De zwaarst getroffen sector zijn de kleinere zelfstandigen, waaronder zzp'ers en ondernemers die in zwaar weer terecht kwamen, waar de koopkracht met 3,8% daalde. In de afgelopen 5 jaar was er een daling van 13%. Van de ouderen was al bekend dat zij in de hoek zitten waar de zwaarste klappen vallen: gepensioneerden gingen er de laatste 4 jaar 6,6% op achteruit, hoofdzakelijk als gevolg van niet geïndexeerde pensioenuitkeringen. Werknemers zonder baan leverden de afgelopen 4 jaar 5,4% in. De versobering van de sociale uitkeringen en de Btw-verhoging van oktober 2012 van 19% naar 21% heeft de onderste helft van de samenleving zwaarder getroffen dan de bovenste helft. In de periode 2010-2013 is de koopkracht het meest getroffen bij echtparen zonder kinderen (-6,8%), gevolgd door de alleenstaande mannen ouder dan 65 jaar (-5,9%), en dan de alleenstaande vrouwen ouder dan 65 jaar (-4,9%). De alleenstaande vrouw jonger dan 65 jaar (+3,3%) scoort het beste.

Citizens Financial Group, de Amerikaanse dochter van Royal Bank of Scotland (RBS), moet bij zijn geplande beursgang in New York een maximumbedrag van 3,5 miljard dollar (2,7 miljard euro) opbrengen. Dat bleek uit documenten die maandag werden ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Er worden 140 miljoen aandelen verkocht tegen een introductiekoers van 23 tot 25 dollar per aandeel, ofwel een kwart van de aandelen. Als de emissieprijs aan de bovenkant van die bandbreedte uitkomt, wordt Citizens gewaardeerd op circa 14 miljard dollar. Het gaat om de grootste beursgang van een bank in de Verenigde Staten dit jaar. RBS is al lange tijd bezig met de voorbereiding van de beursgang van Citizens. Het is de bedoeling dat die dit jaar plaatsvindt. De Britse bank wil met de verkoop zijn balans versterken. RBS is voor 80 procent in handen van de Britse overheid. Citizens had eind juni ruim 1200 vestigingen in 11 Amerikaanse staten en telt circa 5 miljoen klanten. De begeleidende banken hebben de optie om nog eens 21 miljoen extra aandelen Citizens te kopen. Het aandeel zal een notering krijgen aan de New York Stock Exchange (NYSE). In maart ontstond nog onzekerheid over de beursgang van Citizens nadat de bank niet wist te slagen voor de stresstest van de Amerikaanse centrale bank.

Het Franse begrotingstekort neemt een verkeerde afslag en stijgt daardoor dit jaar naar 4,4%. Als oorzaak wordt genoemd de stagnerende economie. Dat zal zo zijn, maar Parijs moet bezuinigen, hervormen en investeren. De grote vraag is waar het geld daarvoor vandaan komt.

Sie lesen richtig! Ihr Geld ist in akuter Gefahr. Die heutige Entscheidung der EZB die Zinsen auf 0,05 zu senken, bedeutet für Ihr Vermögen nicht mehr und nicht weniger als eine Halbierung innerhalb kürzester Zeit. Wer jetzt nicht schnell handelt, wird bald schon alles verlieren. Ich wage mich damit vor zu sagen: Frankreich und Italien werden jetzt saniert. Auf Ihre Kosten. Die Dekadenz anderen holt sich die EZB bei Ihnen zurück. Sie sollen dafür bluten, dass andere prassen und nie etwas gespart haben. Schon in wenigen Wochen könnten die ersten Nachrichten wie folgt lauten: Barvermögen halbiert – Deutschland im Schock – Immobilien wertlos – Eigentümer bangen um Ihren Besitz –   Rentner vor dem nichts, Renten nichts mehr wert.

Jette Klijnsma heeft er een probleemdossier bij, nu de Enschedese wethouder Patrick Welman dat burgers die een beroep doen op een bijstandsuitkering eerst hun opgebouwde pensioenrechten moeten opeten. Hier voert de overheid een a-sociaal beleid. Iemand verplichten zijn opgebouwde oudedagsvoorziening aan te spreken voordat die persoon naar de gemeente kan voor sociale bijstand. In mijn samenlevingsvisie zijn pensioenrechten onvervreemdbare rechten die buiten elke rechtsvordering, de overheid, de fiscus, deurwaarders, incassobureaus, banken en andere schuldeisers vallen. Dat betekent ook dat betrokkene zelf zijn pensioenreserves niet kan en mag afkopen. Dat geld is voor de oude dag. Ja, een eigen huis moet je eerst opgegeten hebben, evenals je spaargeld, levensverzekeringen, koopsompolissen en lijfrenteverzekeringen. Ik stel hierbij wel vragen want een lijfrenteverzekering en misschien zelfs ook nog wel een koopsompolis kunnen door zelfstandigen zijn afgesloten met de bedoeling daar een pensioen van zelfstandigen mee uit te keren. Een stap verder en de gemeenten gaan beslag leggen op de erfenis die pas na overlijden van de ouders wordt uitgekeerd. Klijnsma kan wel verre van enthousiast zijn over dit initiatief van het College in Enschede, zoals ze zegt, en neemt daar dan ook afstand van, maar de problematiek ligt wel bij het kabinet, waarvan zij deel uitmaakt, omdat meerdere gemeente in financiële problemen is gekomen door het extreme bezuinigingsbeleid uit den Haag. Hier is te zien hoe de zwarte randen van het bezuinigingsbeleid eruit zien. Waarvan akte.

De arbeidsmarkt gaat zich het komende jaar verder herstellen, mits de onzekere toestand waarin we ons thans bevinden, geen roet in het eten gaat gooien. Een kritische noot over de kwaliteit van de werkgelegenheid in ons land komt van de EC: wij hebben een tekort aan vakmensen, nu de vraag naar technische specialisten in de EU toeneemt.

Slotstand indices 12 sep 2014/week 37: AEX 417,80; BEL 20 3.172.76; CAC 40 4.441,70; DAX 30 9651,13; FTSE 100 6.806,96; SMI 8795,93; RTS (Rusland) 1213,27; DJIA 16987,51; Nasdaq 100 4069,233; Nikkei 15948,29; Hang Sen 24582,06; All Ords 5532,30; €/$ 1,2966; goud $1228,30, dat is €30.439,48 per kg, 3 maands Euribor 0,084%, 10 jarig Staat 1,238%

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.