UPDATE12102013/191 Knot leest Rutte de les

Ik begin met het Nederlandse volk te condoleren met de deal die D66, de CU en de SGP met de coalitiepartijen hebben gesloten over de begroting 2014 en een andere interpretatie gaan geven aan het sociaal akkoord. Het is een flut-akkoord dat binnen de korst mogelijke tijd weer uiteenvalt, omdat gaat blijken dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zal blijken te zijn. Kijk naar wat er gebeurd is met het lenteakkoord! Voor de goede orde: op alle andere zaken hebben de 3 oppositiepartijen zich niet gecommitteerd. Er is dus geen sprake van een gedoogconstructie. Er is ook geen 100% zekerheid dat de fracties van D66, de CU en de SGP zich 'neerleggen' bij de besluiten zoals die zijn voorgesteld en zullen worden uitgewerkt in wetgeving. Het minderheidskabinet heeft zijn zoveelste 'akkoord' gesloten. Het Pechtold-akkoord wordt neergezet als het ei van Columbus, maar waartoe de aanpassingen van Begroting 2014 leiden, wordt pas over weken/maanden duidelijk, als de plannen zijn uitgewerkt en in wetgeving worden vastgelegd. De reacties in de samenleving, vooral bij de politieke partijen die aan het akkoord hebben bijgedragen, is bijna euforisch. “Het land is gered, we moeten niet meer achterom kijken maar onze blik op de toekomst richten” hoorde ik een D66'er zeggen. Wat er bereikt is is, in feite, niet meer dan wat kruimelwerk. Ja, er gaat €600 mln extra naar onderwijs, de schoolboeken blijven gratis, de bezuiniging op de kinderbijslag wordt grotendeels teruggedraaid (van het geld dat vrijkomt uit het schrappen van de rugzakjes voor kinderen met achterstand), de verlaging van het BTW-tarief voor arbeid op in de bouw blijft 10 maanden langer op 6% staan, de bezuiniging op de nabestaandenwet is van tafel, de belasting op arbeid gaat omlaag (wat dat ook moge betekenen), de zelfstandigenaftrek blijft bestaan en 2 kazernes en een tbs-kliniek worden niet gesloten. Maar de prijs die de 3 oppositiepartijtjes (met 8 van de 75 zetels in de 2e Kamer) daarvoor moeten betalen is dat het beleid van de €6 mrd aan bezuinigingen blijft bestaan. Waar komt het geld vandaan waarmee is 3 oppositiepartijen zijn gepaaid? De aanschafbelasting voor auto's gaat omhoog, de belasting voor leidingwater gaat omhoog, de doorwerkbonus wordt geschrapt, ministeries krijgen geen inflatiecorrectie meer, de afbouw van de heffingskorting in de vierde schijf gaat niet door, waardoor er €480 mln naar de heel rijken gaat, er komt een belastingheffing op afval storten, ambtenaren moeten efficienter gaan werken, subsidies aan bedrijven worden verlaagd. Bezuinigingen worden ook gevonden in sociale zekerheid en zorg. In de sociale zekerheid wordt volgend jaar €440 mln tot €511 mln in 2017 minder uitgegeven dan gepland. Bijvoorbeeld door de huishoudentoeslag sneller af te bouwen. Ook moeten gemeenten actiever proberen het aantal bijstandsontvangers te beperken. Ook worden de alimentatieregels aangepast zodat er minder bijstand hoeft worden uitgekeerd. In de zorg wordt gerekend op €386 mln minder uitgaven volgend jaar tot €450 mln in 2017. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld minder uit te geven aan geneesmiddelen, hulpmiddelen scherper in te kopen en te bezuinigen op de academische ziekenhuizen. De hervorming van de langdurige zorg mag €75 tot €95 mln minder opleveren per jaar tot 2017. Ook mag er €30 mln per jaar minder worden uitgegeven aan de AWBZ. De werkgevers reageerden onder meer met met: ',,De overheid heft nog altijd te veel belasting bij ondernemers en burgers'', zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een gezamenlijke reactie. De werkgevers vinden ook dat het akkoord de uitgaven van de overheid niet genoeg verlaagt. ,,Sinds 2008 is ons nationaal inkomen niet meer gegroeid, maar zijn de overheidsuitgaven met €45 mrd gestegen. Dat is een fundamentele fout en slecht voor de economie'', laten ze weten. Andere minpunten in het akkoord zijn ,,een lastenverzwaring voor de autobranche''. De FNV is het pertinent oneens met de €6 mrd bezuinigingen.

In een brief aan de 2e Kamer schrijft Dijssel onder meer “Het bevat lastenverlichting op arbeid, die de werkgelegenheid vergroot en de koopkracht op korte termijn verbetert. Voorts wordt structureel de marginale druk beperkt. De lastenverlichting wordt voornamelijk gedekt uit een aantal vergroeningsmaatregelen. Intensiveringen zijn voorzien op terreinen als onderwijs en innovatie, inkomensondersteuning voor gezinnen met kinderen. Om dit mogelijk te maken zal de prijsbijstelling in 2014 worden ingehouden en zal binnen de sociale zekerheid en zorg aanvullend worden omgebogen.” De hele brief van 15 pagina's staat op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/11/begrotingsafspraken-2014.html Hier en daar staat veel abacadabra.

In de peiling van de Hond worden de coalitiepartijen en D66 beloont voor het doorbreken van de padstelling: VVD +2, PvdA +1, D66 +1. Pvv -1, CDA -3.

Willem Vermeend was deze week te gast bij Nieuwsuur. Het terugsturen van de Pensioenwet naar het kabinet door de eensgezinde oppositiepartijen in de 1e Kamer, is een grote blamage voor Rutte II. Het maakt duidelijk waar het kabinet nu staat. We kunnen wel stellen dat de besluitvorming in de 1e Kamer een pijnlijke nederlaag is voor Dijssel en Rutte. Onbegrijpelijk deze politieke inschattingsfout! Het is nu wel duidelijk dat het kabinet en de sociale partners moeten gaan bewegen. Vermeend onderschrijft de uitspraak van Klaas Knot dat het kabinet beslissingen moeten gaan nemen die gedragen worden door het parlement. Doormodderen is geen optie meer. Op dit moment richt het kabinet iedere dag meer schade aan als gevolg van het feit dat er geen adequaat beleid wordt gevoerd. Voor Rutte en Samsom is terugtreden ook geen optie, gezien het verlies van draagkracht in de peilingen.

Christine Lagarde heeft aan het einde van de jaarvergadering van het IMF gesteld dat economische hervormingen en zwakke banken veel ambitieuzer moeten worden aangepakt om een herstel van de wereldeconomie te kunnen realiseren. Er is een beter samenhangend beleid nodig om te voorkomen dat we opnieuw 5 jaar van tegenvallende groei krijgen'', stelde Lagarde. ,,De grootste risico's zijn weggenomen, maar de vooruitgang in het versterken van de economie en het stimuleren van herstel is onvoldoende.'' In Europa staat de aanpak van zwakke banken bovenaan de agenda. Lagarde verwelkomde in dat opzicht het onderzoek naar de gezondheid van de grootste Europese banken dat de Europese Centrale Bank (ECB) gaat uitvoeren. De aanpak van zwakke banken moet vooral in Zuid-Europa een belangrijk obstakel voor de economische groei weghalen. Het IMF waarschuwde eerder deze week dat zwakke banken en bedrijven met betalingsproblemen elkaar daar in een wurggreep houden. Door banken te dwingen hun kapitaal te versterken en hun verliezen te nemen op leningen die niet kunnen worden terugbetaald, moet de kredietverlening aan levensvatbare bedrijven weer op gang komen. ECB-president Mario Draghi gaf aan dat het onderzoek volledig duidelijk moet maken hoe circa 130 grote Europese banken ervoor staan. Op die manier moet het vertrouwen in de Europese bankensector worden hersteld. De ECB verwacht later deze maand de eerste details over de opzet van het onderzoek te kunnen geven. Naast de schoonmaak in de bankensector blijft het IMF hameren op hervormingen die de concurrentiekracht van de eurolanden versterken en de hoge werkloosheid kunnen terugdringen. Ze vroeg ook aandacht voor het bezuinigingsbeleid van de rijkere landen, daar waar het aandachtspunt op investeren zou moeten liggen. ,,We zien de significante vooruitgang in Europa en de enorme opofferingen die mensen in diverse landen hebben opgebracht'', aldus Lagarde. ,,Maar dat is het begin van een proces dat hopelijk leidt tot een sterker herstel. Daarvoor zijn aanhoudende structurele hervormingen noodzakelijk.''

Onze economie is aan het herstellen, zei IMF-bewindvoerder Menno Snel in Buitenhof afgelopen weekend. Mondjesmaat dat wel, maar toch ziet hij 'lichtpuntjes'. De export trekt wat aan, het producenten- en consumentenvertrouwen zakt niet verder weg en ook de huizenmarkt wordt wat levendiger. Maar het is nog te weinig om de stijgende werkeloosheid te beteugelen. Die is 7½% van de werkende bevolking en dat cijfer moet omlaag worden gebracht. De IMF-bewindvoerder gaf geen mening over de kabinetsplannen voor de gezondmaking van de Nederlandse economie. Dat verbaast mij niet. Het IMF heeft maanden geleden al uitgesproken dat de rijkere eurolanden, waartoe Nederland behoort, moeten ophouden met bezuinigen en alle energie moeten inzetten op banen, zodat de werkelozen weer aan het werk kunnen. Dat advies heeft Rutte naast zich neergelegd. Nederland scoort volgend jaar voor het zesde jaar achtereen een begrotingstekort boven de emu-norm van 3% bbp. Snel reageert daarop met de waarschuwing dat 'op een gegeven moment de financiële markten zich vragen zullen gaan stellen over de budgettaire onbalans'. Dat brengt mij terug naar een uitspraak in mijn vorige blog over het feit dat Nederland en de Nederlandse bevolking decennia lang al 'op de pof' hebben geleefd. Dat geldt zowel voor de overheid als de burgers. Net als bij de Grieken moeten wij op enig moment de daarvoor geleende gelden terugbetalen. Weliswaar leven wij op dit moment nog in een periode van euforie, met heel lage rentestanden, maar daar komt een einde aan. Wanneer zullen we wel zien, maar burgers en overheid zullen hun uitgaven moet gaan inperken om de schulden terug te kunnen betalen. Zo simpel is het wel. Het is een achterliggend scenario waar we niet aan kunnen ontkomen. De vraag voor het kabinet is alleen: doe je dat met bezuinigen of met investeren. Een achterliggend probleem is dat voor dat laatste het kabinet een visie moet hebben waar Nederland naar toe gaat. Investeren zonder visie is een slag in de ruimte! Politiek den Haag moet zich dat goed realiseren als ze het CDA e/o D66 in het kabinet gaan opnemen.

DNB werpt zich nu ook in de strijd door optimistische uitspraken te doen die niet worden onderbouwd met gedegen cijfers. De president van de centrale bank aan de Weteringschans, Klaas Knot, komt met de melding dat de recessie voorbij is. Er is wel een 'mits' bij: de kwartaalcijfers moeten dat nog wel even bevestigen. Maar ook hier stel ik de vraag 'gaat de werkeloosheid nu afnemen'? Het antwoord zal waarschijnlijk wel ontkennend zijn. Althans voorlopig nog niet. Blijft de koopkracht dalen met de uitvoering van het kabinetsbeleid 2014? Het antwoord zal bevestigend zijn. Ondanks de aantrekkende wereldhandel, waarvan ook wij één graantje meepikken, is Knot optimistisch over het derde kwartaal. We moeten nog wel 4 weken wachten voordat die cijfers bekend worden. Maar wat wel blijft zijn de overheidsschulden en overheidsuitgaven die nog moeten worden teruggebracht. U kent mijn standpunt daarover: uitgaven 'ja', schulden 'later'. DFT schrijft over de prognoses van Knot dat 'het opmerkelijk is dat een centrale bankpresident zich zo onomwonden uitlaat over de stand van de economie. De landen om ons heen zijn al uit de recessie gekropen en dankzij de buitenlandse opleving krabbelt nu ook de Nederlandse economie op. Het IMF stelt dat ons land ook volgend jaar nog tot de minst groeiende eurolanden zal behoren: Nederland staat op de 15e plaats van de 18 eurolanden met een groei van 0,3%. Op de 16e plaats staat Spanje met +0,2%, daarna Slovenië met -1,4% en hekkensluiter is Cyprus met -3,9%. Voor de gehele eurozone verwacht het IMF dit jaar een krimp van 0,4% en volgend jaar een groei van 1%. Knot ziet slechts één gevaar voor dit herstel: de politiek. ,,Het belangrijkste risico voor het economisch herstel is de politieke situatie. Het zal toch niet zo zijn dat het politiek onvermogen het herstel weer in de waagschaal stelt?'' Die uitspraak is bij Rutte hard aangekomen. Hij verwijt Knot dat hij uitspraken zonder dat die zijn onderbouwd. Ik spreek ook nog niet van 'rozengeur en maneschijn'. DFT meldt ook dat 'de Nederlandse banken goed op weg zijn om hun kapitaalbuffers te versterken, en behoren in dat opzicht zelfs tot de Europese voorhoede, volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit. De sterke balanspositie van Nederlandse banken vergeleken met hun branchegenoten in andere landen, biedt volgens president Klaas Knot uitzicht op een wat ruimere kredietverstrekking. ,,Dat ze de afgelopen jaren niet zo royaal zijn geweest, is uitstekend te begrijpen. Maar gegeven dat ze al zo goed op streek zijn, heb ik wel de hoop dat er de komende jaren meer ruimte zal zijn''. Juist de zwakte van het economische herstel vormt volgens DNB een van de grootste bedreigingen voor verdere balansversterking bij banken. Verder blijft onzekerheid bij beleggers over de soliditeit van Europese banken als een schaduw over de markt hangen. Om die twijfel weg te nemen, houdt de Europese Centrale Bank (ECB) volgend jaar de balansen van de banken grondig tegen het licht. Dit gelezen hebbende vraag ik mij af waarom enkele weken geleden de aftredende topman van de ING, Jan Hommen, naar buiten trad met de vraag of de opgelegde herkapitalisatie van het (Europese) bankwezen niet over een langere periode gespreid zou kunnen worden. Toch problems? In ieder geval in de VS vanwege de shutdown, maar vooral of het Congres voor 17 oktober erin slaagt het schuldenplafond van de VS te verhogen opdat de overheid haar verplichtingen ten opzichte van schuldeisers zal kunnen voldoen. De shutdown schaadt de economie wereldwijd als gevolg waarvan winstverwachtingen van bedrijven worden bijgesteld.

Ik kom terug op de door Klaas Knot gedane optimistische uitspraken over een kanteling in de economische groei. De kabinetten Rutte I en Rutte II hebben €54 mrd aan bezuinigingen op de rails gezet die grotendeels nog moeten worden uitgevoerd. En dat in een crisisperiode waarin ons land 1,1 mln mensen heeft die onder de armoedegrens leven. 67.000 daarvan zijn afhankelijk van de voedselbanken. Dijssel deed voor het parlementaire zomerreces een uitspraak waar ik uitroeptekens bij plaats. De aanname is dat de Nederlandse Staat nog altijd €55 mln per dag meer uitgeeft dan de Staat ontvangt. Het regeringsbeleid wil aan de emu-normen voldoen: de 3% bbp voor de uitgaven en de 60% bbp voor de staatsschuld. Ook in 2014 gaat die staatsschuld echter verder stijgen met €20 tot €25 mrd. Onze emu-schuld is 73% bbp. Op zich is dat nog niet dramatisch in acht genomen dat de Duitse en Franse schulden hoger liggen. Rutte c.s. streven ernaar de overheidshuishoudboekje zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. Dijssel geeft een verbijsterend antwoord op de vraag waarom het kabinet niet stopt met bezuinigingen en gaat beginnen met investeringen die de werkgelegenheid verbeteren. Nee, zegt Dijssel, dat is niet nodig want wij investeren al €25 mrd in de samenleving. Dat is het bedrag waarmee jaarlijks de staatsschuld stijgt. Maar dat geld wordt niet uitgegeven aan investerings bevorderende projecten. Dat zou dan ook een investering zijn die geen dan wel geen rendement oplevert. Nee Dijssel daar tuinen wij niet in: het begrotingstekort benoemen als een 'investeringsproject'.

De RABO is nog voorzichtig met prognoses over de economische groei. De binnenlandse markt, die 70% uitmaakt van onze economische activiteiten, is daarvoor nog niet stabiel genoeg. Het besteedbaar inkomen van de huishoudens neemt af door een daling van de lonen, toenemende werkeloosheid en verhoging van belastingen en accijnzen. Zorgenkindjes blijven de horeca, de autobranche, de detailhandel (behalve internetwinkels) en de bouw. Wat betreft de bouw is de verwachting dat in 2015 de bouw weer wat kan aantrekken, maar zeker niet naar het volume van voor de crisis. Als gevolg daarvan verwacht de RABO geen economische groei (0%), een daling van de particuliere consumptie dit jaar met 2% en volgend jaar met 1,5%, de export stijgt naar 5%, de import naar 4,5%, de overheidsbestedingen blijven afnemen van 1,25% dit jaar naar 0,75% in 2014, de private bestedingen stijgen sterk van -9,5% naar +0,25%, de consumentenprijzen (inflatie) stijgen van +2,75% naar +1,5%, de werkeloosheid stijgt van 6,75% naar 7,5%, het begrotingstekort stijgt van -3% naar -3,5% en de staatsschuld stijgt van 75% bbp naar 77,5% bbp.

Ook vanuit het Europees Parlement wordt nu aan de bel getrokken over de door de EC gehanteerde werkwijze bij het verlenen van Europese subsidies aan de lidstaten. De lidstaten betalen jaarlijks voor die subsidiepotten, maar niemand heeft grip over de realisatie van de uitgekeerde subsidies. Zo werd er in Bulgarije een weg aangelegd die naar 'nergens' leidde. Zo werd er een sportpark aangelegd in een dorpje voor de jeugd, die daar nauwelijks gebruik van maakt. Zo werd er een park aangelegd in een stadje, waarvoor veel te veel geld beschikbaar werd gesteld. Overigens een park zonder schaduw en zonder water in het zwembadje. Er is daar zo weinig water dat het op rantsoen is gesteld en alleen in de avonduren uit de kraan komt. En Bulgarije is niet de enige lidstaat die sjoemelt met subsidiegelden. Ook in andere lidstaten vindt dit plaats. Daarom moeten de voorwaarden worden worden veranderd: geen subsidie-toekenning meer voor de realisatie, maar pas na oplevering als het rendement van het project kan worden getoetst aan de behoefte. En dat zou moeten gaan gelden voor alle 28 lidstaten van de EU.

“Als de VS er niet in slagen het schuldenplafond te verhogen, kan economisch herstel omslaan in een recessie, of erger.” Deze uitspraak doet Olivier Branchard, directeur bij het IMF. De shutdown is wel te dragen maar het niet voldoen aan de plicht de rente op de staatsschuld te voldoen kan op de financiële markten tot onrust leiden. Op dit moment ga ik ervan uit dat uiteindelijk de Republikeinen hun extreem rechtse flank (tea-party) tot redelijkheid te bewegen, zodat nog binnen 5 dagen het schuldenplafond kan worden verhoogd. Op het moment dat dit blog wordt gepost is de stand van zaken dat de Amerikaanse president Barack Obama met de Republikeinse oppositie in gesprek blijft om uit de politieke impasse te raken met betrekking tot een tijdelijke voorziening voor het verhogen van het schuldenplafond, hij ziet kansen op vooruitgang, maar een voorstel van de Republikeinen uit het Huis van Afgevaardigden is voor hem in de huidige vorm geen oplossing.

Kort Nieuws

Bij ProRail gaan de komende 3 jaar 600 banen verloren.

De Chinese export is onverwachts in september met 0,3% gedaald.

De Duitse fabrieksorders zijn onverwachts gedaald, in augustus met 0,3% op maandbasis.

De economische groei in de eurozone in het 2e kwartaal is met 0,3% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De producentenprijzen in de eurozone blijven stabiel; de detailhandelsverkopen in de eurozone namen in augustus toe met 0,7%; de economische activiteit stijgt en de werkeloosheid blijft staan op 12%. We moeten bij deze data wel in ogenschouw nemen dat het hier handelt om vakantiemaanden.

Als het kabinet met de oppositie-partijen een deal sluiten over een nieuwe vliegtaks, zal dat voor Schiphol en de KLM een zware belasting zijn voor haar concurrentiepositie. Een ander bericht uit de vliegwereld: als Alitalia op korte termijn geen nieuw kapitaal weet aan te trekken dreigt een faillissement.

De hypotheekschuld van de Nederlandse huishoudens is gedaald met €2 mrd op een totale hypotheekschuld van €669,3 mrd. Ook de schulden van huishoudens stabiliseert op €100 mrd. Vergeleken met andere Europese landen hebben Nederlandse huishoudens en niet-financiële bedrijven echter nog steeds een hoge schuldquote met een totale particuliere schuld van 223% van ons nationale inkomen.

De FNV trekt aan de bel over de gevolgen van de crisis voor werknemers. Eerder werd al bekend dat er bedrijven zijn die aan werknemers vragen, op basis van vrijwilligheid, genoegen te nemen met een loonsverlaging. 4 op de 10 ondervraagde FNV-leden zegt onzeker te zijn over de toekomst van zijn/haar baan. Bijna 50% zegt geregeld onder hoge tijdsdruk te moeten werken en 30% vindt zijn/haar werk lichamelijk of geestelijk zwaar. 40% van de ondervraagden zegt niet rond te kunnen komen met het inkomen uit arbeid. Veel bedrijven huren uitzendkrachten in voor vast werk. Dit land zit al vijf jaar in de crisis en hoe lang duurt dit nog voort?.

Namens de werkgevers reageert AWVN-directeur Harry van de Kraats met de uitspraak dat Nederland beschikt over een ‘schatkamer’ van spaarpotten van werknemers die gedeeltelijk kunnen worden gebruikt om de economie te versterken. AWVN is een nauw aan VNO-NCW gelieerde werkgeversvereniging, betrokken bij de totstandkoming van 500 van alle 900 cao’s in Nederland. De AWVN aast op het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen van in totaal € 1100 mrd en ook op het grote stuwmeer aan opgepotte vakantiedagen van werknemers ter waarde van € 6 mrd. Van de Kraats: ‘Nu sparen Nederlanders belastingvrij voor hun pensioen en gaan zij de belasting pas betalen over hun pensioenuitkeringen. Maar als je die omkeerregel versobert en mensen al bij pensioensparen belast, speel je zo € 30 mrd vrij.’ Ook stelt hij voor werknemers te vragen een deel van hun opgepotte vakantiedagen in te leveren. Dat levert €6 mrd op. Is dit een greep naar de macht door de werkgevers. Waarom moeten werknemers €6 mrd aan de werkgevers schenken? Waarom moeten de arbeiders dit land gaan redden? En wat die 'omkeerregel' betreft: je spaart voor je pensioen, maar je moet nu al belasting betalen over een uitgesteld inkomen dat je pas over 10, 20, 30, 40 jaar ontvangt, als je dan nog in leven bent. Verder is aan te nemen dat werknemers nu in een hoger belastingtarief vallen dan na de pensionering. Dit is de grootst mogelijke kul (onzin, larie, nonsens, gebeuzel, gezwets, geleuter, wartaal, onzinnige praat) die ik in jaren heb gehoord. Die van der Kraats weet niet waar hij over praat. Deelt het VNO-NCW deze 'voorzet'? Lees het hele artikel onder deze link: © 2013 Het Financieele Dagblad

Het volgende probleemland in de eurozone is mogelijk Slovenië. Het land zit met een zwakke bankensector met veel 'slechte' leningen. De president van de centrale bank van Slovenië meldt dat als de financieringskosten zo hoog blijven als ze nu zijn er financiële hulp nodig zal zijn van het ESM. Maanden geleden heb ik ook al eens zo'n bericht zien voorbijkomen. Toen werd er gereageerd met 'Slovenië is best in staat haar eigen problemen op te lossen'.

Duitsland heeft er baat bij als de start van de Bankenunie naar achteren wordt verschoven. Duitsland wordt namelijk de grootste donateur van de Bankenunie. Dit bericht van DFT onderstreept dat: “Delen van de Brusselse plannen voor een Europese bankenunie zijn mogelijk niet te verenigen met bestaande wetten en verdragen. Dat concludeert een belangrijk adviesorgaan van de Europese ministers van Financiën, de Council Legal Service. De Europese Commissie wil onder meer een autoriteit in het leven roepen die gaat beoordelen of een bank die in de problemen is geraakt, niet beter kan worden gesloten. Op die manier moet de kans kleiner worden gemaakt dat opnieuw een bank met belastinggeld op de been moet worden gehouden. De overdracht van sommige bevoegdheden van de Europese Commissie naar zo'n autoriteit is volgens de Council Legal Service echter mogelijk niet toegestaan. Daarmee schaart het adviesorgaan, wiens opvattingen niet bindend zijn maar wel doorslaggevend kunnen zijn, in debatten achter Duitsland. Dat land twijfelt ook of de voorgestelde aanpak juridisch wel door de beugel kan.” Wordt vervolgd.

Slotstand indices 11 oktober 2013/week 41: AEX 376,11; BEL 20 2.830,66; CAC 40 4.219,98; DAX 30 8.724,83; FTSE 100 6.487,19; SMI 7.936,08; RTS (Rusland) 1477,00; DJIA 15237,11; Nasdaq 100 3233,827; Nikkei 14404,74; Hang Seng 23218,32; All Ords 5.228.80; €/$ 1,3542; goud $1273,20, dat is €30.197,25 per kg, 3 maands Euribor 0,227%, 10 jarig 2,222%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.