UPDATE10112012/142 Rutte is aangeschoten wild

Al heel snel nadat ik blog 141 op het net had gezet kwamen 2 items naar buiten over Rutte en over de VVD. Eerst meldde de NOS dat 'als er dinsdag verkiezingen waren gehouden, de VVD mogelijk nagenoeg zou zijn gehalveerd en nog maar 21 van de 41 zetels overhebben. Dat valt althans op te maken uit een steekproef van TNS NIPO. De PvdA lijkt ook vijf zetels te verliezen (vooral aan de SP), maar zou met 33 zetels wel de grootste partij zijn op basis van deze steekproef. Nog maar 45% van de mensen die 12 september VVD stemden, zou nu weer de VVD kiezen. De VVD verliest in gelijke mate aan CDA, D66 en PVV en wat minder ook nog aan 50 Plus, zo maakten TNS NIPO bekend. Het 2de bericht kwam van binnen de VVD. De Senaatsfractie van de VVD heeft „grote moeite” met de afspraken die VVD en PvdA hebben gemaakt over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Voorzitter Loek Hermans zegt dat het de liberale senatoren niet gaat om het feit dat er via de zorgpremie aan nivellering wordt gedaan. Waar de VVD-senatoren vooral grote vraagtekens bij zetten, is of de voorstellen voor de zorgpremie wel bijdragen aan kostenbeheersing in de zorg.

Nivelleren, het verkleinen van de inkomensverschillen, past volgens Hermans in het geheel van uitruilen in een regeerakkoord met de PvdA. „Dat gaat ons tegen het zere been, absoluut, maar in een coalitie met de PvdA moet je dingen inleveren, zoals ook de PvdA dat doet.” Hermans houdt wel vast aan dezelfde kaders als die waarmee de VVD-fractie in de Tweede Kamer rekent: grosso modo 4% koopkrachtverlies voor inkomens boven €100.000 in 4 jaar tijd. Hermans zegt dat zijn fractie pas een eindoordeel velt als het kabinet de plannen heeft uitgewerkt. Hij sprak met Halbe Zijlstra, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de VVD, af dat de 2e Kamer eerst aan zet is. Pas daarna bepalen de 16 senatoren van de VVD-fractie hun standpunt over de zorgpremie. „Ons signaal is duidelijk doorgekomen”, aldus Hermans. De plannen zoals ze er nu in het regeerakkoord liggen, vindt hij „niet voldoende duidelijk”. Partijvoorzitter Benk Korthals kan zich voorstellen dat de senatoren kritisch zijn. „De Eerste Kamerfractie is kritisch zoals iedereen in de VVD kritisch is. Dat hangt samen met het feit dat we de uitwerking van alle plannen niet kennen.” Halbe Zijlstra doet een oproep aan iedereen die ongerust is of hij/zij nog wel zijn/haar huis of de auto kan betalen om te wachten tot het kabinet de plannen heeft uitgewerkt. „Wij, in de 2e Kamer, zijn ook kritisch. Maar we moeten niet debatteren op basis van allerlei berekeningen maar op basis van de feiten. De regering moet aan de slag en dan kunnen we aan mensen uitleggen of de gevolgen groot zijn of niet. Als ze te groot zijn, dan is dat niet in overeenstemming met het regeerakkoord.” Op het forum van de Telegraaf las ik een bijdrage in de discussie van Wilma: Waarom is Rutte naar Turkije gegaan? dat doe je toch niet als je nog niet eens uit de problemen bent. Vluchten kan niet meer Rutte, ik zou niet weten hoe. De week werd beheerst door de invloed van inkomensafhankelijke zorgpremie in de komende 4 jaar op de koopkrachtplaatjes. In de laatste versie van Sociale Zaken gaat 14% van de huishoudens er de komende jaren 5 tot 10 procent in koopkracht op achteruit, 3% levert meer dan 10% in. Minister en vice-premier Lodewijk Asscher zelf relativeert het belang van de cijfers. Hij spreekt van schijnprecisie. Volgens hem is het ongebruikelijk bij het begin van het kabinet de koopkracht voor de hele periode te presenteren, omdat de koopkrachtontwikkeling gevoelig is voor de economische ontwikkelingen, en daardoor erg onzeker. De oppositie had om de cijfers gevraagd, omdat er deze week veel verwarring was ontstaan over de koopkracht. Volgens de tabellen gaat een alleenverdiener met kinderen, die zo'n 66.000 euro verdient er 6,25 procent op achteruit. Een alleenstaande ouder met het minimumloon krijgt er volgens die tabellen juist 6,75 procent bij. Asscher benadrukt dat uitschieters en ongewenste effecten zoveel mogelijk worden beperkt en dat alle voornemens nog moet worden uitgewerkt. Negatieve koopkrachteffecten noemt hij onvermijdelijk. Hij voegt er wel aan toe dat de uitgangspunten uit het regeerakkoord overeind blijven. Die gaan uit van gemiddelde effecten op de koopkracht van – 4 procent tot + 0,5 procent. Daar zit nu juist het probleem: neem 2 mensen: de koopkracht van de eerste plust 0,5% en de tweede mint 7,5% dan blijf je binnen de kabinetsnorm van gemiddeld -4%. Overigens het kabinet Rutte-2 ziet er niets in het Nibud nog eens naar de koopkracht te laten kijken. Volgens Asscher voegt dat niets toe. Maar de Kamer heeft daartoe wel besloten. De cijfers komen maandag. Ook maandag komt het CPB met de doorrekening van nieuwe opties. Het debat over de regeringsverklaring begint dinsdag.

Er is twijfel ontstaan of nivellering via de zorgpremie wel voldoet aan de Brusselse regels. André Rouvoet, oud minister van Jeugd en Gezin in het kabinet Balkenende IV, poneert de vraag of het omstreden plan van de VVD en PvdA om zorgpremies inkomensafhankelijk te maken mogelijk in strijd is met Europese regels. De oud-fractievoorzitter van de Christen Unie in de 2e Kamerfractie, thans voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland wijst op het feit dat zorgverzekeraars private ondernemers zijn. In de plannen van VVD en PvdA zouden hun inkomsten voor 85 procent bestaan uit belastinggeld. In Brussel zou dit opgevat kunnen worden als staatssteun. "Ik zeg niet dat het zo is, maar ik heb gerede twijfels'', aldus de voormalige vicepremier. Momenteel loopt er nog geen onderzoek naar het plan, maar de Europese Commissie kan daar wel mee beginnen als een EU-lidstaat of een concurrent erom vraagt. Ook een klacht van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer zou aanleiding kunnen zijn het plan onder de loep te nemen. Het kabinet moet het omstreden plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie nog deze week van tafel halen. Anders gaat het debat over de regeringsverklaring komende dinsdag en woensdag alleen maar daarover, terwijl het toch niet houdbaar is. Dat zegt Arie Slob van de ChristenUnie. Het is wel even bakzeil halen voor het kabinet, erkent Slob, maar dat kan echt beter nu zijn knopen tellen. De kritiek stapelt zich te hoog op. Daarbij is het niet alleen een probleem van de VVD en haar morrende achterban, maar volgens Slob ook van de PvdA. Niet alleen omdat de partijen samen in een coalitie zitten, maar omdat ook lang niet alle PvdA'ers te spreken zijn over het plan. Het CPB komt met nieuwe cijfers over de gevolgen voor de zorgpremie van de koopkrachteffecten in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Een huishouden met tweeverdieners die allebei twee keer modaal verdienen, verliest maximaal 6500 euro per jaar door de inkomensafhankelijke zorgpremie. In die berekening zijn compenserende maatregelen als een belastingverlaging en een arbeidskorting niet meegenomen. Huishoudens met een hoog inkomen dat ongelijk verdeeld is tussen de partners, hebben minder last van de voorgestelde regels. Dan is de achteruitgang 1000 tot 1500 euro per persoon. Tweeverdieners van wie de ene partner modaal (33.000 euro) verdient en de ander minder dan modaal, gaan er per huishouden tot 1000 euro per jaar op vooruit. Uit het CPB-stuk blijkt ook dat 95 procent van zowel de werkende tweeverdieners als van de alleenverdieners in de komende 5 jaar te maken krijgt met een koopkrachtverandering die zich beweegt tussen een maximaal verlies van 2 procent en een maximale toename van 2 procent. „Een dergelijke spread is niet ongebruikelijk groot vergeleken met recente doorrekeningen van beleidspakketten voor een periode van 5 jaar vooruit”, aldus het CPB. Vindt op die cijfers een inflatiecorrectie plaats?

De entree van de nieuwe minister van Financiën is niet sterk. De openingszet van Jeroen Dijsselbloem was uitgesproken zwak. Het nieuwe kabinet is voorstander van een belasting op financiële transacties, maar de financiële sector en met name de pensioenfondsen mogen geen schade ondervinden van die transactietaks. De PvdA-minister gaf onmiddellijk toe dat invoering van de transactietaks onder de Nederlandse voorwaarden een ,,politieke en intellectuele uitdaging van jewelste'' wordt. Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA heeft besloten om zich aan te sluiten bij een kopgroep van EU-landen die stappen wil zetten naar de transactietaks. De twee andere eisen die het kabinet aan een transactietaks stelt zijn dat er geen disproportionele samenloop mag zijn met de huidige bankenbelasting en dat de inkomsten naar de lidstaten gaan en niet naar Brussel. Dijsselbloem zei ook dat hij net als zijn voorganger, CDA-minister Jan Kees de Jager, bikkelhard zal zijn over voorstellen om de EU-begroting te verhogen. Ook over Griekenland wil hij het beleid van De Jager volgen: dat moet ook hard en vasthoudend zijn ten opzichte van de Grieken, die de plannen voor hervormingen en bezuinigingen ook echt moeten gaan uitvoeren. Het is bekend dat Jan Kees de Jager in Brussel geen vrienden had. Waar hij dwars kon liggen deed hij dat. En zijn opvolger wil dat stokje overnemen. Het kabinet Rutte-1 heeft zich aangesloten bij de groep landen die een transactietaks voor de financiële bedrijven gaat heffen. Dan is het verstandig eerst eens polshoogte te gaan nemen hoe de vlaggen er bij waaien. We weten dat de banken daarop tegen zijn en dat het de pensioenfondsen geld gaat kosten. Ja, dat is nu juist de bedoeling van die transactietaks. Die belasting moet juist een remmende functie hebben op de handel in financiële producten. En wat zegt Dijsselbloem dan als we er geld aan kunnen verdienen willen we er nog wel over nadenken. En dat is nu juist de bedoeling niet, dat geld moet naar Brussel gaan om Europese projecten uit te kunnen voeren, want Nederland wil ook niet meer, zelfs minder, afdragen aan Brussel. Een slimmerik die Dijsselbloem. Ik heb altijd gedacht: erger dan de Jager kun je het niet doen, maar ik begin nu wel te twijfelen. Verder kondigt Dijsselbloem aan dat hij ook hard en vasthoudend zal zijn ten opzichte van de Grieken. Hoe krijgt hij het bedacht. Waarom wacht hij niet op het rapport van de trojka en bepaalt hij pas dan zijn standpunt. Want stel ……………. de trojka gaat voorstellen dat, alle aspecten in acht genomen, de Grieken 4 jaar de tijd gaan krijgen hun zaken op orde te brengen, dat er nieuwe uitkeringen naar Griekenland moeten gaan en dat de publieke partijen die partij zijn in het G-dossier een veer moeten laten en gezamenlijk €100 mrd schuld kwijt moeten schelden. Stel ………… waar blijf je dan als nieuw optredende minister van Financiën. Je achter de rug van de Jager verschuilen kan niet meer. Het gevolg kan zijn dat de Grieken de handdoek in de ring gooien en dan zijn we veel verder van huis of dat de Chinezen of de Russen de Grieken gaan helpen bij een herstart met de drachme. Laten we, in Gods naam, iets gaan doen voor al die Grieken die deze winter in de kou zitten en die geen beroep kunnen doen op primaire levensbehoeften. Laten we ervoor zorgen dat we ontwikkelingshulp vrijmaken voor humanitaire hulp voor de Grieken aan de onderkant van de samenleving, zodanig dat ze te eten, en te drinken hebben en warmte krijgen en onderdak hebben in de komende maanden. En laten we al die rijke Grieken, die met hun geld naar het buitenland zijn gegaan erop aanspreken dat er geld op de plank moet komen. Wat Dijsselbloem er ook van vindt: Grieken zijn ook mensen zoals U en ik en die hebben ook 'mensenrechten'. Christoúyenna, is het Griekse Kerstfeest, het feest van licht en vreugde, dat ze ook, als wij, op 25 december vieren. Welke NGO neemt het initiatief voor humanitaire hulp?

De non-foodsector gaat een zeer penibel jaareinde en nauwelijks beter 2013 tegemoet: volgend jaar zal >15% van de omzet zijn weggesmolten, vergeleken met 2008. De fysieke winkels worden platgedrukt tussen dalende consumentenbestedingen en de sterk groeiende webwinkels, zegt ING. Het is een snel dalende lijn… De zwakke economie doet de koopkracht en het consumentenvertrouwen dalen, en daarmee ook de bestedingen van consumenten. Daarnaast blijft het internet omzet wegtrekken uit de winkelstraat. De non-foodretail beleeft zeer moeilijke tijden, en wie niet innoveert, gaat er – mogelijk onherroepelijk – uit. Volgens ING wordt 2012 het vierde achtereenvolgende jaar waarin de omzet van non-foodwinkels achteruit boert en voor volgend jaar zijn de vooruitzichten ook niet gunstig. Van de sinds 2008 al serieus afgekalfde sectoromzet gaat in 2012 3,2% en volgend jaar nog eens 2% af. Vergeleken met het hoogtepunt, 2008, zal bijna één vijfde van de omzet dan verloren zijn gegaan, en de zwaarste klappen zijn er (alweer) voor de doe-het-zelfsector. Wel is er één deelsector die de toekomst vol vertrouwen tegemoet mag zien: de persoonlijke verzorging (drogisterijen en parfumerieën) lieten sinds 2005 al bijna elk jaar een stijging optekenen en gaan daar dit en volgend jaar rustig mee door. Het rapport verwijst hiervoor naar de steeds duurder wordende gezondheidszorg, waardoor mensen zich zelf zo gezond mogelijk willen houden. De online omzet van de non-foodsector groeit wel fors (+9%), maar die markt is al geconsolideerd: de tien grootste e-commercebedrijven halen 46% van de totale omzet. Zo wordt de markt bijna helemaal afgeschermd van de kleine nieuwkomers, vreest het Bureau: de instapkosten om een realistische kans te maken tegen de gevestigde waarden zijn gewoon te hoog. Toch zijn er – nog steeds volgens het ING Economisch Bureau – wel degelijk kansen voor non-foodwinkeliers. Daarvoor zijn er wel een aantal vereisten, waarvan de belangrijkste een duidelijke, overkoepelende visie is – die uiteraard ook consistent moet worden toegepast. In die visie zal wel een verdienmodel centraal moeten staan dat rekening houdt met lagere omzetten en lagere marges. Ook de doelgroep en de daarop afgestemde producten moeten helder afgelijnd zijn; enkel als aan die – zeer moeilijke – voorwaarden wordt voldaan, kunnen non-foodretailers overleven. Hoewel het grootste deel van de omzet nog steeds offline wordt gerealiseerd, neemt het belang van online steeds meer toe (en samen daarmee, de leegstand van fysieke winkels). Willen de winkelstraten overleven, moeten volgens de analisten alle overheden, brancheorganisaties en andere belanghebbenden goed gaan samenwerken. Winkelcentra, zowel binnenstedelijk als buiten het stadscentrum, zullen moeten beslissen wat hen onderscheidend maakt en daarop inspelen. Naar Engels voorbeeld kunnen winkelstraatmanagers daarbij een beslissende rol spelen.

Kort Nieuws

De inflatie is in oktober gestegen naar 2,9%. Dit is de hoogste inflatie in vier jaar tijd. In september waren de prijzen voor consumenten gemiddeld nog 2,3% hoger dan een jaar eerder. De inflatie is vooral gestegen door de verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21%. Hierdoor werden onder meer gas, benzine en telefoon- en internetdiensten duurder. Niet alle producten en diensten die onder het hoge btw-tarief vallen stegen in prijs. De verhoging werd niet in alle gevallen aan de consument doorberekend. Ruim 42% van de bestedingen die huishoudens doen, valt onder het btw-tarief van 21%. Naast de verhoging van de btw droeg ook de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen bij aan de stijging van de inflatie. Door slechtere oogsten zijn de prijzen van aardappelen, groenten en fruit hoger dan vorig jaar. De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) steeg in Nederland naar 3,3%, het hoogste niveau in tien jaar tijd. De inflatie in de eurozone bedroeg in oktober 2,5%. Door de btw-verhoging is de inflatie in Nederland nu aanzienlijk hoger dan in de eurozone.

President Mario Draghi van de Europese Centrale Bank waarschuwde dat de economische situatie in de eurozone in de nabije toekomst zwak blijft en dat de crisis nu ook Duitsland raakt. Ook riep Draghi op vaart te zetten achter een hechtere financiële, fiscale, economische en politieke unie. Daarnaast bleek uit prognoses van Brussel dat de economische groei in de Europese Unie volgend jaar lager zal zijn dan verwacht.

De Nederlandse economie krimpt dit jaar minder hard dan verwacht, maar groeit in 2013 waarschijnlijk niet zo sterk als eerder werd voorspeld. Die verwachting sprak de Europese Commissie uit in de woensdag verschenen zogeheten herfstprognose voor economische groei.

De Nederlandse economie zal dit jaar waarschijnlijk met 0,3% krimpen. Eerder ging de Europese Commissie nog uit van een daling van 0,9%. Over 2013 is Europees commissaris Olli Rehn (Economische Zaken en de euro) echter minder positief geworden. Waar hij in de lente nog uitging van een groei van 0,7%, zal de Nederlandse economie nu naar verwachting maar 0,3% groeien. De bescheiden groei in 2013 zal te danken zijn aan export, aangezien de interne vraag ,,bedrukt'' zal zijn, verwachten de rekenmeesters van de EU. Nederlandse consumenten houden namelijk de hand op de knip en sparen liever. Zeker huiseigenaren die de waarde van hun huis zien dalen. Brussel waarschuwt dat de situatie op de Nederlandse huizenmarkt zwaar drukt op de Nederlandse economie. Het vertrouwen zou bij consumenten terug kunnen komen als de daling van de huizenprijzen zijn dieptepunt heeft bereikt. Maar ook als er meer duidelijkheid is over toekomstig beleid over de huizenmarkt. De inflatie zal geleidelijk afnemen. Van naar verwachting 2,8% naar 2,4% in 2013 en 1,6% in 2014. De werkloosheid zal echter toenemen van 5,4 tot 6,2% in 2014, zo berekent Brussel. Nederland zal dit jaar nog niet voldoen aan de Europese norm van 3% als het gaat om het begrotingstekort. Dat zal waarschijnlijk uitkomen op 3,7%. Maar in 2013 zal het zakken naar 2,9%. Deze raming is pessimistischer dan het cijfer waar de VVD en de PvdA van waren uitgegaan. Zij denken dat het begrotingstekort volgend jaar onder de 2,7% blijft.

De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in september met 0,2% gedaald ten opzichte van augustus. In augustus was er nog sprake van een stijging in de detailhandelsverkopen in de eurozone, met een naar boven bijgestelde 0,2% op maandbasis. In de 27 landen van de Europese Unie stegen de detailhandelsverkopen in september licht, namelijk met 0,1%. De verkopen van voedsel, drank en tabak stegen 0,8% in de eurozone en 0,5% in de 27 EU-landen. Voor andere consumentenproducten daalden de verkopen in de eurozone echter met 0,6% en stegen ze in de EU-27 met 0,1%. Landen waar de detailhandelsomzet het sterkst steeg, waren Denemarken (plus 2,4%), Estland (plus 2%) en Duitsland (plus 1,5%). Het slechtst ging het met winkels in Spanje (min 7,3%), Portugal (min 4%) en Slovenië (min 2,7%).

Nog langer traineren is heel onverstandig. Wie het onderste uit de kan wil halen krijgt de deksel op zijn neus. Er komt volgende week waarschijnlijk nog geen uitsluitsel over de uitbetaling van een volgende tranche van het hulppakket aan Griekenland. Volgens de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble duurt het langer om een beslissing daarover te nemen. ,,We zijn er nog niet uit met Griekenland'', aldus Schäuble. ,,Op dit moment zie ik niet hoe we volgende week al tot een beslissing over Griekenland en met Griekenland kunnen komen.'' De Europese Commissie kan ook niet met zekerheid zeggen dat er maandag tijdens de vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden, de zogeheten eurogroep, een besluit valt. Wel is het dagelijks bestuur van de EU hoopvol dat er snel meer duidelijkheid zal komen, laat de zegsman van eurocommissaris Olli Rehn (Economische zaken en de euro) weten. Het Griekse parlement stemde, met een kleine meerderheid van 3 stemmen, deze week in met het omstreden nieuwe bezuinigingspakket ter waarde van 13,5 miljard euro. De instemming was een voorwaarde voor nieuwe financiële steun van de Europese Unie. Zonder dat geld gaat Griekenland failliet. Brussel bestempelde de instemming als een ,,cruciale en goede stap in de richting'', maar wees ook op een stemming in het parlement dit weekend over de begroting 2013. Bovendien is er nog geen akkoord tussen de geldschieters (de trojka) en Athene. Maar Brussel denkt binnen de komende dagen dit af te ronden.

ING schrapt 1350 banen bij zijn Nederlandse verzekeraar Nationale-Nederlanden. Bij het internationaal opererende onderdeel Commercial Banking verdwijnen 1000 arbeidsplaatsen, vooral in Europa. Dat maakte het bedrijf bekend. Bij ING werken wereldwijd circa 87.000 mensen. De Europese verzekeringstak, waar Nationale-Nederlanden deel van uitmaakt, telt ongeveer 12.000 werknemers. Bij Commercial Banking werken wereldwijd 10.500 mensen. Het banenverlies daar valt vooral in Europa. ING wil met de ingreep bij Nationale-Nederlanden een kostenbesparing van €200 mln halen vanaf 2014. Bij Commercial Banking, dat zich terugtrekt uit een aantal landen die niet tot de thuismarkten van ING behoren, moeten de kosten in 2015 met €260 mln zijn verlaagd.

Commerzbank, de op een na grootste bank van Duitsland, schrapt de komende jaren 5000 tot 6000 banen. Commerzbank kondigde tijdens een bijeenkomst met investeerders miljardenbezuinigingen aan voor de periode tot en met 2016. Volgens ingewijden zou daardoor rond de 10% van de in totaal 56.000 banen komen te vervallen.

Het overleg tussen de Europese instellingen over de Europese begroting van dit jaar en volgend jaar is vrijdagavond geklapt. Het overleg is opgeschort tot aanstaande dinsdag. Er is een patstelling tussen de lidstaten enerzijds en de Europese Commissie en het Europarlement (EP) anderzijds. De lidstaten voelen er weinig voor het gat van €9,7 mrd in de EU-financiën voor 2012 te dichten. Bovendien willen ze ook niet volgend jaar meer geld richting Europa overmaken. Brussel wil bijna 7 procent meer dan dit jaar. Over de begroting 2013 werd vrijdag nauwelijks gesproken door de tegenstelling over de EU-financiën van 2012. ,,We zijn heel erg weinig tot elkaar gekomen", zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem na afloop van het overleg. Nederland en andere landen zoals Groot-Brittannië en Zweden vinden het onbegrijpelijk dat er meer geld naar Brussel moet terwijl de landen zelf fors moeten bezuinigen. De commissie en het Europarlement vinden het op hun beurt onacceptabel dat aan aangegane verplichtingen nu niet voldaan kan worden. Veel lidstaten hebben bepaalde projecten van tevoren goedgekeurd en betaald en dienen nu de bonnetjes in bij Brussel. Volgens de commissie is de kas echt leeg en moeten de lidstaten bijstorten. ,,Die rekeningen zullen betaald moeten worden'', zo klinkt het. Doorschuiven naar volgend jaar is geen optie, want dan dreigt eenzelfde situatie. De commissie en het EP voelen zich door de lidstaten in hun hemd gezet, klinkt het in de wandelgangen. Nederland heeft dit jaar nog een rekening van 40 miljoen euro uitstaan. Landen als Duitsland, Polen en Italië hebben het meeste geld tegoed uit Brussel. Bereiken de lidstaten, de commissie en het EP dinsdag geen akkoord, dan heeft de Europese Unie in 2013 elke maand 1/12 van de begroting van 2012 te besteden.

De € daalde voor weekend naar het laagste punt van de afgelopen 2 maanden. Mogelijk als gevolg van de weinig florissante situatie waarin de tweede economische grootmacht van de EU, Frankrijk, zich bevindt. In Spanje zijn dit jaar al 50.000 bewoners uit hun huizen gezet omdat er huurachterstand was ontstaan dan wel achterstand van het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten.

De trojka gaat aan Brussel voorstellen de Grieken meer tijd te geven om aan de verplichtingen jegens crediteuren te voldoen. Er moet dan wel €22 mrd extra geld naar de Grieken om het gat te dichten. De staatsschuld gaat stijgen naar 192% bbp hetgeen betekent dat de publieke geldschieters als de ECB, het EFSF (hulpfonds) en de landen van de eurozone vorderingen, eerder werd gesproken over €100 mrd, moeten gaan kwijtschelden. Daar is weinig animo voor.

We moeten ons erop voorbereiden dat we Belgische toestanden krijgen in ons land, schrijft Prof Dr René Tissen. Net als Dexia bij onze zuiderburen moet SNS Reaal bij ons worden afgewikkeld.

De Amerikaanse overheid gaat de strengere kapitaaleisen voor banken onder het Basel III-akkoord nog niet vanaf 1 januari 2013 invoeren. De banken zijn nog niet klaar om aan de strengere eisen te voldoen, aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën. Volgens het ministerie hebben veel financiële instellingen aangegeven dat ze zorgen hebben over de kapitaaleisen en dat ze te weinig tijd hebben om de regels te doorgronden en de nodige aanpassingen door te voeren. Er wordt geen streefdatum genoemd.

Ik ben dit blog begonnen met de politieke ontwikkeling van deze week rondom het regeerakkoord en de inkomensafhankelijke zorgpremie. Ik heb ervoor gekozen de aanloop naar het afkoppelen van de door de PvdA gewenste nivellering niet langer tot stand te laten komen middels de zorgpremie. Op het moment dat ik dit schrijf zijn de opties die vrijdag zijn voorgesteld door het kabinet nog niet doorgerekend. De rekenmeesters van het CPB zal maandag de doorrekening aan het kabinet presenteren. Pas daarna wordt het regeerakkoord aange3past. Hoe groot is de schade van de valse start van Rutte-2? In hoeverre is de uitstraling van Samsom en Rutte aangetast? De 6 mannen (geen enkele vrouw) die het regeerakkoord hebben vastgesteld hebben gefaald. Was Samsom begin van de week in staat de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie en het eigen risico voor de koopkracht te verklaren, Rutte moest om de hete brei heendraaien: hij wist het gewoon niet. De achterban van de VVD roerde zich: de eerste peilingen laten een desastreus beeld zien voor de VVD, die in een week tijd bijna 50% van zijn kiezers verloor. 80% van het VVD kader zei dat ze nog vertrouwen in Rutte hadden, maar voor hoelang? Zijn opvolger staat al klaar voor het geval dat Rutte zou moeten terugtreden: Halbe Zijlstra. Bij Pauw&Witteman was te horen dat de zes, Samsom, Dijsselbloem, Bos, Kamp, Rutte en Blok er broddelwerk van gemaakt hebben. Het pim-pam-petten kwam voorbij evenals het uitruilen, dat werd neergezet als een infantiele consultancy-oplossing. In een korte tijd werd een rammelend regeerakkoord neergelegd. Nivelleren doe je via de voordeur: de inkomstenbelasting en niet via de zorgpremie. Wen deskundigen waarschuwen dat er nog meer onheil in het regeerakkoord zit waarover opschudding kan ontstaan. Ik vraag aandacht voor een heel ander aspect van het regeerakkoord. De afspraak werd gemaakt tussen de VVD en de PvdA dat ze beiden een verlanglijstje zouden maken met voor hen dringende zaken. Bij de PvdA staat op de eerste plek: nivelleren, bij de VVD: het op orde krijgen van de overheidsfinanciën. Rutte stemt in met nivelleren middels de inkomensafhankelijke zorgpremie. Samsom heeft zijn belangrijkste punt binnengehaald en stemt dan ook in met €16 mrd bezuinigingen in het huishoudboekje van de overheid. Let wel: bovenop de nog openstaande bezuinigingsmaatregelen van Balkenende-4, Rutte-1 en het Kunduz/lenteakkoord. Het gaat om nog €26 mrd. In de komende jaren gaat er dus €42 mrd bezuinigd worden. Dan gebeurt er iets heel vreemds: Samsom vraagt niet door, want je moet een ander ook iets gunnen. De vraag waarop niet geantwoord wordt, noch door Rutte, noch door Samsom, is: waarom geeft de VVD aan extra bezuinigen de hoogste prioriteit? Leidt dat ertoe dat doorvoeren ervan ertoe leidt dat we sterker uit de crisis gaan komen? Om daarop antwoord te kunnen geven zullen eerst de prioriteiten moeten worden benoemd om de Nederlandse samenleving weer uit een dal te halen. Zijn er in de private sector geen zaken die eerst moeten worden aangepakt, voordat de publieke sector aan de orde komt. Het antwoord daarop is: JA. Het uitruilen is een funeste aanpak geweest. Niet de 2 politieke partijen die aan het informeren waren, zijn belangrijk, nee …………. het welzijn van de Nederlandse samenleving moet de hoogste prioriteit hebben. Er moet een visie komen op Nederland, op Nederland in Europa en Nederland in de wereld. Die 500.000 werkelozen moeten weer aan het werk, de kwaliteit van ons onderwijs moet omhoog, de kenniseconomie moet stevig in de steigers komen te staan, het schrappen van een uitkering van 20% onderzoekskosten bij TNO moet weer van tafel, de kosten van de zorg zijn veel te hoog, de arbeidsethiek moet worden aangepakt, de bouwnijverheid moet weer aan de slag, de woningmarkt moet uit het slop gehaald worden, er moeten oplossingen komen voor huizen die 'onderwater staan', er moeten oplossingen komen voor de leegstaande kantoorpanden en winkels. Hoe is de regering voornemens de schuldsanering aan te gaan pakken en hoe om te gaan met restschulden bij verkoop van een woning voor een prijs lager dan de erop rustende hypotheek? De spade moet weer in de grond. Het enige wat niet moet gebeuren is dat we fors gaan bezuinigingen waardoor het vrij besteedbare inkomen daalt. Er moet wel hervormd worden en wel met straffe hand. Zo moet de hypotheekrenteaftrek niet in 28 jaar worden afgebouwd, maar ik zeg: in 5 jaar, en er mag geen bevooroordeling worden toegekend aan mensen met een hypotheek zonder aflossingsverplichting. Gelijke monniken gelijke kappen. En geen discriminatie van starters en de nieuwe generatie. En de huurprijs voor woningen voor de sociaal-zwakkeren moet niet omhoog. Met de aanpak van Samsom/Rutte wordt de crisis niet opgelost, terwijl de oplossing zo voor de hand ligt. Keynes heeft dit probleem al 75 jaar geleden opgelost, alleen die post is kennelijk nog steeds niet bij de politiek aangekomen. Eeuwen voor Christus wisten de Egyptenaren de oplossing al en leefden daarnaar: Genesis 41. Niemand in het hele parlement vraagt zich af of de route van Rutte wel de juiste is. Voor de tweede keer zeg ik tegen Rutte en Samsom: gooi dit regeerakkoord in de prullenbak en begin opnieuw. Ik vrees dat gebrek aan financieel/economisch inzicht van politici daarvoor de grootste bottleneck is. Rutte, Samsom, Dijsselbloem en Plasterk hebben te weinig financieel/economische kennis in huis om de huidige problemen op te lossen. Daarvoor zijn grotere geesten nodig. Ik vrees dat Samsom ervan uitgaat dat Rutte wel weet hoe de problemen moeten worden opgelost. Hij zit aan tafel met de grote 'jongens' en die weten wel wat er moet worden gedaan. Samsom gokt erop dat Rutte de oplossing aanreikt. Ik weet zeker dat dat op deze manier niet gebeurd. Ik zou niet naar Merkel luisteren maar naar Lagarde en de OESO. Het regeerakkoord is ook niet sociaal genoeg.
Prof Dr René Tissen schrijft in zijn column onder meer: Het Kabinet Rutte II is nog maar net in functie en nu al is pijnlijk duidelijk dat onze economie naar de knoppen gaat als rechtstreeks gevolg van ultra dom beleid inzake de zorgpremies en de daarmee verband houdende nivellering van inkomens. Voor de verkiezingen was nivellering een bejaard thema van enkele principe-jagers. Nu is het ineens een brandend probleem voor velen geworden. De economie krijgt momenteel harde politieke klappen. Lees hier het hele artikel over Game Changer.

De peiling van de Hond laat een verlies van 29 zetels zien, afgezet tegen de huidige zetelverdeling in de Tweede Kamer voor de beide coalitiepartijen. De PVV, D66, het CDA en 50+ winnen ten opzichte van de peiling van vorige week.

In Buitenhof was te gast Jacques Wallage. Zijn analyse op de ontwikkelingen rond het regeerakkoord was buitengemeen interessant. Misschien zelfs wel briljant. De coalitie moet draagvlak in de samenleving vinden voor de grote ingrepen, die in het regeerakkoord zijn benoemd. Niet alleen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie, maar ook de WW, het pensioendossier en de AWBZ. Die discussie moet nog worden gevoerd, niet alleen in de Kamer maar ook in het land. Moraal leiderschap is daarbij een grote noodzaak. Drie aspecten in het regeerakkoord staan, volgens Wallage, centraal: budgettaire bezuinigingen, een samenleving waarin aandacht is voor ecologie en dat alles moet ook nog eerlijk worden verdeeld. En daar zet ik solidariteit bij, maar ik haal daar de extra bezuinigingen van €16 mrd vanaf. Voor de goede orde: dan blijft er nog altijd €26 mrd te bezuinigen over. Zelfs dat is misschien nog wel teveel, maar de volksvertegenwoordigers hebben dat wel geaccepteerd.

Slotstand indices 9 november 2012/week 45: AEX 331,93; BEL 20 2.356,63; CAC 40 3.423,57; DAX 30 7.163,50; FTSE 100 5.769,68; SMI 6.715,20; RTS (Rusland) 1.400,86; DJIA 12.815,39; Nasdaq 100 2.584,10; Nikkei 8.757,60; Hang Seng 21.384,38; All Ords 4.482,50; € $1,2710; goud $1730,80 dat is €43.749,28 per kg.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.