UPDATE09112013/195 De gekte rondom de beursgang van Twitter

In het vorige blog opende ik met de visie van de Duitse filosoof Jürgen Habermas over de stilstand in de vorming van het Europa van de nieuwe generatie. Daarbij kwam aan de orde dat 'wij' weinig visie te verwachten hebben van de huidige Europese politieke elite, met Merks en Rutte voorop. In feite doemt de figuur van de Grote Leider weer op die in Europa opstaat en de beslissingen neemt die door de huidige generatie politici niet genomen worden. De man of vrouw die grote schoonmaak houdt en daarna de economie weer tot leven brengt. Habermas is daar wel duidelijk over: het wordt hoog tijd dat er klare wijn geschonken gaat worden. Dat burgers weten waar ze aan toe zijn en waar de toekomst van Europa ligt in de Nieuwe Wereld en welke inspanningen we moeten leveren om die plek te bereiken. Daar heb je leiders voor nodig met klote. Geen politici die voor het volk staan en zeggen dat ze de woorden 'visie en toekomst' niet uit durven te spreken, omdat ze geen idee hebben waar het heengaat met de nationale staten en het Europa van morgen. Lezers weten dat ik het standpunt van Merkel en Rutte niet deel dat we moeten werken aan een gouvernementele politieke bestuursstructuur. Niet een Europa dat bestaat uit 28 nationale landen, regeringen en parlementen. Op die wijze krijgt Europa nimmer een krachtig bestuur op sociaal/maatschappelijk en financieel/economisch terrein van de grond. Iedere dag in dit 'verloren tijdperk', is een dag verder verwijdert van het omslagpunt. Het is de hoogste tijd dat de overtollige ballast van de laatste generatie wordt opgeruimd. Ik ga ervan uit dat daarvoor een (aard)verschuiving/beving nodig is op fysiek dan wel op monetair/financieel terrein. Als we kijken naar het verloop van de opschoning aan het einde van de laatste lange golf van Kondratieff, zien we dat we nog wel even te gaan hebben. De lange golf, die duurt van de opkomst van het industriële tijdperk tot 24 oktober 1929 (Black Thursday) heeft 20 jaar geduurd. Als gevolg van de crash storten banken als een kaartenhuis ineen. Veel banken, vooral in de VS, gingen over de kop. Deze crisis leidde tot financiële en economische problemen die zich op wereldschaal nog nooit in die omvang hadden voorgedaan. De 30er jaren raakten we in een depressie met een, voor die tijd, grote werkeloosheid en armoede. Er wordt door de kabinetten Hendrik Colijn bezuinigd op onderwijs, ambtenarensalarissen en werkelozensteun. Er wordt een beweging ingezet waardoor de lonen en prijzen dalen en protectionisme wereldwijd optreedt. Pas in 1936 ontkoppelt Colijn de keiharde gulden aan de goudstandaard. Dat gaat wat meer lucht geven. De exportmogelijkheden nemen weer toe. De werkgelegenheid neemt weer toe. Inmiddels heeft zich bij onze oosterburen een Leider, der Führer, gemeld die de macht overneemt en alle Duitsers weer aan het werk zet. Hij eist daarvoor een onherroepelijke gehoorzaamheid en een strenge discipline van volk en vaderland. Dat leidt tot een herbewapening bij de verliezers van de 1e WO. De oorlogsindustrie werkte op topcapaciteit aan nieuwe snelle vliegtuigen, oorlogsschepen en ander oorlogstuig. In het aan Duitsland opgelegde Verdrag van Versailles was bepaald dat dat allemaal niet mocht, maar niemand greep in. Het leidde tot de 2e WO (1939-1945). Het resultaat was: tientallen miljoenen doden en Europa, dat in één grote puinhoop was veranderd, die pas in 1949 enigermate was opgeruimd. Met hulp van de Amerikanen, waar we $1 mrd (€10 mrd nu) aan Marshall-hulp van kregen kon de wederopbouw beginnen. En daarmee de lange golf van Kondratieff (1949-2008). In dit procesbeeld is de opschoning nog niet over de helft heen, de echte crisis moet, in dat beeld, nog beginnen. Deze schets past in de voorstelling van zaken die Günter Hannich ons regelmatig laat zien. We zijn onderweg naar een ineenstorting van het financieel/monetaire systeem dat chaos en geldvernietiging gaat veroorzaken. Of daaraan het verlies van vertrouwen in valuta's ($, €), het open geldkraan beleid van de centrale banken daarmee te maken hebben, een zeepballon op de financiële markten leegloopt, een aardbeving, burgerlijke onrusten, een oorlog, onenigheid binnen de EU over het te volgen beleid, het zou allemaal kunnen. Ook over plaats, dag en tijd is niets te zeggen. Maar dat er iets gaat gebeuren dat gaat leiden tot een kapitaalvernietiging is voor mij wel duidelijk. Er wordt iets opgeblazen dat op enig moment leegloopt.

BNR: We vieren deze week het éénjarig bestaan van het kabinet Rutte II. Rutte zelf heeft daar niet zoveel mee. Hij viert zijn verjaardag ook niet. Hij is wel tevreden over wat het kabinet in die 12 maanden heeft bereikt: "We hebben een regeerakkoord weten te sluiten na verkiezingen met een bijzondere uitslag tussen twee partijen die bereid waren om verantwoordelijkheid te nemen. Vervolgens hebben we heel hard gewerkt aan het zoeken naar maatschappelijk draagvlak. Met maatschappelijke en onderwijsorganisaties, partijen uit de woningmarkt, energiesector, gezondheidszorg, etc." "We zijn er de afgelopen weken in geslaagd om te komen tot begrotingsafspraken met een aantal partijen, zodanig dat we in de Tweede Kamer een breder draagvlak hebben dat mogelijk – maar daar zullen we hard voor moeten knokken – een doorwerking kan hebben in de senaat. Ik denk dat we daarmee nu een situatie hebben waarin het kabinet dat al heel hard bezig is, verder kan gaan om ervoor te zorgen dat we uitvoering kunnen geven aan onze plannen." Het FD en BNR ondervroegen 13 vooraanstaande economen over het beleid van dit kabinet. "Economen zijn bepaald niet gecharmeerd van het gevoerde en in de steigers gezette beleid. Dat geven ze een 4,6, Rutte zelf krijgt een 3,6. Dat is duidelijke taal. Als motivatie noemen ze de woningmarkt, de werkloosheid, banken die geen geld meer uitlenen en lastenverzwaringen. Maar het grootste zorgenpunt voor de ondervraagde economen is de woningmarkt." Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit, stelt dat het kabinet snel de restschulden moet aanpakken. "Het grootste hangijzer zijn die restschulden, waardoor mensen niet kunnen verhuizen. De doorstroming is verstokt. Als mensen die nu onder water staan, dat is bijna 30% van de huiseigenaren, willen verhuizen, is dat een groter probleem, omdat je de restschuld niet goed kan financieren. Je kan dus eigenlijk geen kant op." Het hele artikel staat op http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/823198-1311/rutte-krijgt-dikke-onvoldoende-van-economen De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft deze week het rapport 'Naar een lerende economie' aan de premier gepresenteerd. Daarin geeft de WRR aan dat het dringend noodzakelijk is dat er nagedacht gaat worden over hoe inwoners in dit land in de toekomst hun geld gaan verdienen. Op voorhand wordt gesteld dat de focus op de exporterende industrie alleen niet meer voldoende is. Onze positie op het terrein van innovatie, kennis en onderwijs bevindt zich in een glijdende schaal. Nederland is al lang niet meer een van de knapste jongetjes van de klas. Het grote succes van het polderoverleg is weggezakt. Het overlegmodel 'levert geen markante voordelen meer op'. Permanente educatie is nauwelijks van de grond gekomen. Wel vergaderen, maar geen tastbare resultaten. De kwaliteit van het onderwijs is weggezakt. Onderwijs heeft zich ontwikkelt van een 'inspiratiebron' naar een 'leerfabriek'. Het accent moet komen te liggen op 'kennis en innovatie', maar daar is een kanteling van de doelstellingen voor nodig. De WRR stelt dat wij niet langer achterover kunnen leunen als 'een Westerse economie' met een voorsprong op de rest van de wereld. De handen moeten aan de ploeg moeten gaan en daar is een krachtig beleid voor nodig. Ook Brussel trekt bij Rutte aan de bel. De Europese Commissie voorspelt een stijging van het bruto binnenlands product van 0,2%. In mei was de prognose nog 0,9%. In 2015 zou de groei 1,2% kunnen zijn. Nederland doet het daarmee slechter dan alle eurolanden en EU-lidstaten gemiddeld. Dat blijkt uit de nieuwe economische verwachtingen voor de Europese Unie, die de EC presenteerde. Europees Commissaris Olli Rehn (Economische en Monetaire Zaken) sprak over een gedempte groei in 2014. Hij wees op de invloed van de slechte huizenmarkt op de economische ontwikkelingen in Nederland. Voor dit jaar ziet Brussel in Nederland een krimp van 1% van het bbp. Ook daarmee is de commissie pessimistischer dan bij de vorige prognose in mei, toen een daling van 0,8% werd verwacht. Een jaar geleden berekende Brussel nog dat de Nederlandse economie in 2013 zou groeien met 0,3%. Het lichte economisch herstel zal vooral te danken zijn aan de export. Pas in 2015 zal ook de binnenlandse vraag weer bijdragen aan economische groei, zo verwacht de Europese Commissie. Brussel verwacht verder dat de inflatie in Nederland geleidelijk zal afnemen, van 2,7% dit jaar tot 1,7% volgend jaar en 1,6% in 2015. Wat de werkloosheid betreft, is de commissie somberder dan bij de vorige prognose in mei. De werkloosheid in Nederland zal in 2014 zijn hoogtepunt bereiken met 8%, na 7% dit jaar. In 2015 zou de werkloosheid dan weer moeten dalen tot 7,7%. Eerder verwachtte Brussel nog 7,2% in 2014. Brussel stelt verder dat het Nederlandse begrotingstekort dit jaar, maar ook nog volgend jaar boven de Europese limiet van 3% van het bbp uitkomt. Zowel in 2013 als in 2014 gaat het om 3,3%. Volgens eerdere afspraken moet Nederland dit tekort uiterlijk in 2014 onder de EU-norm terugdringen. Maar volgens Brussel gaat dit hoogstwaarschijnlijk pas in 2015 gebeuren. Het economisch herstel in Nederland is zeer zwak. Ook slaagt het kabinet er niet in het begrotingstekort terug te dringen. Daarmee bestaat nog steeds het risico dat extra bezuinigingen nodig zijn. Dat is te concluderen op basis van de ramingen die eurocommissaris Olli Rehn van economische zaken deze week presenteerde. De Nederlandse economie behoort daarmee tot de achterblijvers in de eurozone. Dankzij het extra bezuinigingspakket van € 6 miljard komt het begrotingstekort volgend jaar uit op 3,3% van het bruto binnenlands product, maar het jaar erop zakt dat tekort niet verder dan 3%. Daarmee slaagt Nederland er niet in onder begrotingsnorm van 3% uit te komen, zoals was afgesproken. Volgens Dijssel is met Brussel afgesproken dat volgend jaar geen extra bezuinigingen >€6 mrd behoeven te worden doorgevoerd. De vraag, die nu gesteld kan worden is: voorziet het Herfst-akkoord wel aan de norm van €6 mrd? Is er al dekking gevonden voor de €600 mln extra voor onderwijs, die aan Pechtold zijn beloofd? Overigens zijn de verwachtingen voor de hele eurozone voor volgend jaar bijgesteld van 1,2 naar 1,1% groei. De EU van de 28 scoort 1,4% groei. Opvallend is dat de economische groei in de 10 niet/eurolanden ook in 2015 veel beter scoort dan de 18 eurolanden: 1,9% voor de hele EU tegen 1,7% voor de eurozone. Dat betekent dat de 10 niet-eurozone landen gemiddeld dik in de 2% scoren. Concluderend zou ik willen stellen dat de problemen niet worden aangepakt en opgelost, maar vooruitgeschoven.

Op DFT schrijft het duo linkse georiënteerde economen Vermeend en van der Ploeg een kritisch commentaar over de stand van zaken in ons land. Een aantal citaten, die ter zake doende zijn. “Nederland krijgt een bar slecht rapportcijfer van de Europese commissie. Uit de nieuwste economische prognose komt naar voren dat onze economie volgend jaar in de achterhoede van Europa zal zitten.” “Vervelend is ook dat mede door deze lage groei de kans groot is dat het begrotingstekort volgend jaar boven de Europese norm van 3% zal uitkomen: volgens de cijfers van Brussel wordt dat 3,3% van ons BBP. Als deze verwachting uitkomt, zullen we in politiek De Haag, net als dit jaar, voor de zoveelste keer hoog oplaaiende discussies zien over de vraag of Rutte 2 met een extra ombuigingspakket moet komen om aan de 3%-norm te voldoen. Door onzekerheid over de mogelijkheid van weer nieuwe bezuinigingen en lastenverzwaringen zal onze economie nog verder wegzakken.“ “Volgens de economische analyse van Brussel zijn de slechte prestaties van de Nederlandse economie vooral het gevolg van de voortdurende daling van de consumptieve bestedingen. Al vier lang is er sprake van een daling: in 2014 met ruim 1%. Belangrijke boosdoeners zijn de zwakke huizenmarkt, het lage consumentenvertrouwen en de toegenomen lastendruk op burgers en bedrijven. Belasting- en premieverhogingen tasten de koopkracht aan en dat leidt er toe dat veel huishoudens minder kunnen uitgeven.“ “In de komende jaren zal het kabinet hoe dan ook met lastenverlagingen moeten komen; die zullen gefinancierd moeten worden met het schrappen van onproductieve overheidsuitgaven. Maar naast het gebrek aan voldoende consumptieve bestedingen kampt onze economie ook nog met een ander ernstig probleem. Van oudsher is het midden en kleinbedrijf (mkb) de motor van de Nederlandse economie, de kurk waarop onze economie drijft. Deze bedrijven hebben het niet alleen moeilijk door de economische crisis, maar hebben bovendien last van het ombuigingsbeleid van het kabinet Rutte 2 (en het groeiende volume aan verkoop van goederen middels internet). Bovendien kan het mkb door de terughoudende opstelling van het bankwezen nauwelijks aan geld komen om te investeren en te innoveren.” “Naast de sombere boodschap uit Brussel zag het kabinet deze week ook een lichtpuntje. De Europese Centrale Bank kwam met een kleine renteverlaging van 0,25%, bedoeld om deflatie te voorkomen en de te sterke euro wat te verzwakken. Tegelijk zou deze verlaging banken er toe moeten aanzetten gemakkelijker geld uit te lenen aan consumenten en bedrijven. Dat zou de economie kunnen aanjagen. Dit optimisme delen Vermeend en van der Ploeg niet. Ook eerdere verlagingen hebben het bankwezen immers niet in beweging gebracht.” ”De kern is dat we het verdienmodel van onze economie moeten vernieuwen. Ons land moet veel meer investeren in mensen.”

In een column van Willem Duyvendak in Trouw las ik: Hebzucht moet je temmen, maar niet najagen. Bonussen zijn de brandstof van de financiële markten, de prikkels waarmee de geldhandelaren worden verleid tot het uiterste te gaan. Hun hebzucht is de motor. Hoe groter de hebzucht, hoe hoger de winst die de bank hoopt bij te schrijven. Over de twee winnaars van de laatste verkiezingen schrijft hij: Ze hebben ieder een eigen politiek stijl en die is goed gekozen. Rutte is de goedlachse, inspirerende en optimistische leider. Een typische liberaal, die overal kansen ziet en voor wie problemen er zijn om op te lossen. Samsom's profiel is heel anders: hij toont zich immer vastberaden, is altijd zonder twijfel en bereid om pijn te lijden als dat ons verder brengt. De man van het 'eerlijke verhaal'. Hij verbeeldt een sociaaldemocraat die het leed van de wereld op zijn schouders torst maar ons wel de weg wijst. Mark Rutte en Diederik Samsom zijn rolvast: Rutte treedt goedlachs de Kamer tegemoet, Samsom pareert met een strenge frons op het voorhoofd gedecideerd de interpellaties van de oppositie. Maar het werkt niet. Ze staan naakt, als keizers zonder kleren. Het was vorm zonder inhoud, een stijl maar geen verhaal. Rutte verdedigt vrolijk de 6 miljard aan bezuinigen voor volgend jaar, terwijl zijn trouwe kompaan Wientjes er niets meer van moet weten.

De problemen waarmee de RABO wordt geconfronteerd zijn wellicht toch groter dan de Raad van Bestuur. Ze lopen een deuk in het vertrouwen op die wellicht kan gaan leiden naar een lagere creditrating. In het vorige blog ben ik nog uitgegaan van een triple A rating voor de RABO. Dat was een omissie. In 2011 was de rating al teruggebracht. Momenteel is die bij S&P AA-. S&P heeft deze week wel de outlook verlaagd van 'stabiel' naar 'negatief'. Er ontstaan twijfels over de stabiliteit van het management. En dat lijkt op het eerste gezicht ook terecht. In de periode 2005-2011 werd de RABO nog gewaardeerd voor haar stabiele management, de voorzichtige strategie en het franchisemodel. 'Scheuren' ontstonden toen vanuit het hoofdkantoor de locale vestigingen werden ingezet bij het plaatsen van derivaten-contracten bij klant/ondernemers. De informatie rondom het product riep vragen op, die niet op een passende wijze werden behandeld. Locale account-managers kregen te horen dat het product goed was voor de bank, voor de lokale vestiging en de betreffende account-manager. Daar ging het dus helemaal fout, het prijskaartje daarvoor wordt nog wel gepresenteerd. Hoe breed dit proces in relatie tot dit financiële product zich in het bankwezen heeft voorgedaan zal moeten blijken. Het OM liet weten dat het niet overgaat de 30 betrokken traders/bankers te vervolgen wegens het plegen van frauduleuze handelingen.

Maar wat te denken in een bericht van daskapital.nl waar aandacht wordt gevraagd voor de private schulden van bedrijven én huishoudens. Uit een onderzoekje van the Economist blijkt dat we zelfs kampioen zijn in huishoudschulden stapelen. Als enige land in Europa hebben onze huishoudens meer schulden (128% van het BBP) dan bedrijven (96%). En dan zijn wij hier alleen maar bezig met bezuinigen om de (veel lagere) overheidsschulden omlaag te krijgen, wat juist weer leidt tot hogere private schulden. Per slot van rekening kunnen niet alle schulden tegelijk worden afgebouwd. Kwestie van kiezen dus. Zou niet zo moeilijk moeten zijn als je weet dat hoge private schulden de economische groei meer pijn doen dan te hoge overheidsschulden. Bijna heel Europa is de kritieke grens van 160% gepasseerd, waar volgens de Europese Commissie de schulden van bedrijven en huishoudens economische groei laat stagneren. Ja, hebben die hoge hypotheekschulden van ons toch iets opgeleverd: volgens The Economist de reden waarom wij zo lang in de recessie blijven hangen.

De Duitse belastingbetaler mag niet opdraaien voor redding van de Europese banken', zegt de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble. Het leek er even op na de verkiezingsoverwinning van Merkel dat ze open kaart zou gaan spelen over de toekomst van Duitsland en Europa. Bij het schrijven van dit blog werd bekend dat de CDU/CSU en de SPD overeenstemming hebben bereikt over de contouren van de Bankenunie. De Europese Raad moet daar deze maand nog een nader uitgewerkt voorstel over komen. Als de Bankenunie van de grond moet komen (en dat willen de Regeringsleiders, incl Merkel en Rutte) dan moet er een zogenaamde schuldenvereffeningssolidariteit plaatsvinden. Dat betekent dat de rijkere eurolanden, waarvan Duitsland als voortrekker moet gaan fungeren, een deel van de schulden van de zwakkere eurolanden over moeten gaan nemen. Dat is de prijs die door ons, rijkere landen, betaald moet gaan worden voor het Nieuwe Europa. Als dat gaat gebeuren stijgt de rente maar als we daar niet in meegaan stijgt de rente ook. Een win-win situatie bestaat niet.

Bij de Hond in de peilingen stegen de afgelopen week D66 en de SP één zetel en verloren 50+ en de PVV er één. De PVV blijft de grootste partij met 30 zetels, gevolg door de SP met 24, D66 met 23 en de VVD met 20. De PvdA laat weten dat hij bij overleg van de coalitie met de oppositie de SP graag wil dat de SP aanschuift aan tafel. Afgelopen week waren er berichten dat de VVD, D66, CU en SGP boos zijn op de PvdA, die heeft geprobeerd afspraken over verhuurdersheffing en het scheefwonen uit het woonakkoord te wijzigen. Tot ieders verrassing diende Kamerlid Jacques Monasch twee voorstellen in waarvan minister Stef Blok (VVD) en PvdA-fractieleider Diederik Samsom helemaal niet op de hoogte waren. Dat D66 het zo goed doet in de peilingen is voor mij een groot raadsel. Ze gaan er prat op dat ze voor onderwijs €600 mln hebben binnengehaald. Dat is op zich prima, maar dan had er ook voor dekking op de begroting moeten worden gezorgd. En dat is er tot dusverre nog niet, zodat het begrotingstekort oploopt naar 3,5%. Verder is Pechtold verre van de 'redder des vaderlands'. De huidige situatie is te vergelijken met het beleid van de kabinetten Colijn in de eerste helft van der dertiger jaren van de vorige eeuw. Ook toen werden zware bezuinigingen doorgevoerd, die onder meer tot hogere werkeloosheid leidde, bij lagere werkeloosheidsuitkeringen en een toenemende armoede. De middenstand maakte zware tijden door. De gulden werd keihard maar het volk crepeerde. Wij bevinden ons nu in een enigermate vergelijkbare situatie. In plaats dat D66 het kabinet ten val brengt heulen ze met de coalitie. En daar zijn ze nog trots op ook. Kennelijk heeft een deel van het kiezersvolk daar vertrouwen in. Ook zo'n uitspraak: 'we hebben met het Herfst-akkoord voorkomen dat de kiezers weer naar de stembus zouden moeten', de realiteit is dat de kiezers zich nu zouden moeten kunnen uitspreken over het beleid dat gevoerd moet worden om uit deze crisis te komen. Colijn was net zo halsstarrig als Rutte nu is. Beiden luister(d)en niet naar het volk, beiden hebben/hadden geen visie op de toekomst, beiden voer(d)en een beleid van bezuinigen in plaats van hervormen. En daar gaat Pechtold in mee. Onbegrijpelijk!! Toch een pluspuntje gevonden? Alexander Pechtold wil dat het kabinet met een pensioenplan komt dat eerlijk is voor werkenden en voor jongeren. De pensioenplannen van de coalitie liepen vorige maand spaak in de Eerste Kamer omdat er onvoldoende steun voor was. VVD en PvdA hebben in de Senaat geen meerderheid en de oppositie was zeer kritisch over het plan. Het kabinet komt nu met nieuwe voorstellen. „Met ons, D66, valt te praten. Maar het kabinet moet dan wel zijn huiswerk over doen”. In het oude voorstel zouden „werkenden en jongeren minder pensioen gaan opbouwen, maar dezelfde hoge premies betalen. Onrechtvaardig en slecht voor het draagvlak onder onze pensioenen”, vindt de D66-leider. „Minder verplicht pensioen betekent meer keuzevrijheid. Minder hoge premies betekent meer koopkracht. Dus, pas die plannen aan. Kom met voorstellen.” Ik plaats bij deze laatste uitspraak toch enkele kanttekeningen. Minder hoge premies betekent meer koopkracht nu, maar minder koopkracht na de pensionering. Dat betekent dat je nu wat meer consumeert, maar daardoor later met een lager besteedbaar inkomen wordt geconfronteerd. Voordat we over een nieuwe pensioenregeling gaan praten moet er eerst een visie op tafel worden gebracht over de ontwikkeling van inkomens op de middellange termijn. Die visie is er niet, niet in den Haag, niet in Brussel en niet in Berlijn. Er is zelfs geen begin van een visie. Dit kabinet regeert van de ene op de andere dag. Het enige wat ze hebben bedacht is 'dat als we inzetten op lagere pensioenpremies' dat de overheid €3 mrd opbrengt. Dat is de realiteit van 'nu', een andere realiteit is dat werknemers op latere leeftijd minder pensioen krijgen. Pechtold krijgt het nog moeilijk met dit dossier. Een vraag aan Pechtold: gaat D66 voor het belang van de werknemer, bezien op de langere termijn, of prevaleert het oplossen van een actueel begrotingstekort?

Günter Hannich waarschuwt dit weekend in niet mis te verstane woorden voor een 'horror scenario', dat hij al meerdere keren heeft aangekondigd. Hij citeert een niet met name genoemde Amerikaanse analist, die waarschuwt voor: „Heute möchte ich Sie vor dem wahrscheinlich größten Crash seit der Weltwirtschaftskrise 1929 warnen!“ Die grauenhaften Entwicklungen der nächsten Wochen werden einen Zusammenbruch des Systems nach sich ziehen, der nichts Geringeres als eine Revolution mit sich bringen wird! Leider habe ich heute keine guten Nachrichten für Sie. Um genau zu sein muss ich Ihnen heute sogar von einer wahren Horror-Story berichten. Es ist unvermeidbar! Denn wir stehen heute vor einem Crash der vergleichbar ist mit der Weltwirtschaftskrise 1929! Lassen Sie uns kurz zurückschauen. Ins Jahr 1929. Menschen verloren von heute auf morgen all ihr Vermögen. Sie hatten NICHTS mehr. Gestern waren sie noch Millionär und am nächsten Tag verkauften sie den Schmuck ihrer Frau auf der Straße! Schon bald könnten solche Szenarien wieder bitterste Realität sein. Brennende Autos in den Vorstädten, geplünderte Geschäfte, Gesetzlosigkeit auf den Straßen…

Kort Nieuws

Het maximale bedrag dat iemand op grond van zijn inkomen mag lenen om een huis te kopen gaat volgend jaar voor bepaalde inkomensgroepen opnieuw omlaag. Zo een maatregel is geen ondersteuning voor het huizenmarktherstelverhaal. Als mensen minder mogen lenen, betekent dat ook dat de stimulans van 'meer lenen, meer lenen' er ook niet in zit. Verder heeft dat ook consequenties voor de prijsvorming in bepaalde segmenten van de markt.

Griekse leraren, ambtenaren, luchtverkeersleiders en ov-medewerkers legden deze week het werk voor 24 uur neer. Zij protesteren de Grieken tegen de bezuinigingen die buitenlandse geldschieters het land oplegden vanwege de 'bailout', de financiële reddingsoperatie. Juist deze week waren inspecteurs van de zogeheten trojka (de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds) op bezoek in het land om te kijken hoe Griekenland met de crisismaatregelen omgaat. ,,Werknemers, gepensioneerden en werklozen bevinden zich in een eindeloze nachtmerrie", zo stellen havenmedewerkers in een verklaring. ,,De overheid en de trojka verwoesten dit land.'' Vakbonden vrezen dat er nog meer gesneden moet worden in salarissen en pensioenen om het land aan de opgelegde spelregels te houden. Commentaar: het volk komt in opstand tegen de opgelegde hervormingen en bezuinigingen. Dat was een voorzienbare ontwikkeling.

De RABObank is niet langer de betrouwbaarste bank van ons land, nadat het manipuleren van de Liborrente naar buiten kwam. In 2009 scoorde de RABO nog 54%, nu is dat gedaald naar 22%, komt uit een enquête van EenVandaag. De ING scoort net iets hoger. Vrijwel alle deelnemers (95%) vinden dat de Rabobank de uitbetaalde bonussen van de betrokken werknemers moet terug vorderen en moet onderzoeken of de personeelsleden, fraude, strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Ook de Raad van Bestuur zou uitgekeerde bonussen over de afgelopen jaren moeten terugbetalen. Brandpunt geeft aandacht aan 'beetgenomen ondernemers door de bank'. Het gaat over de verkoopstragegieen van banken die sinds 2004 trachten derivaten aan de man te brengen op basis van onvolledige en weinig inzichtelijke informatie/voorwaarden. De banken zouden al >10.000 (voor de bank winstgevende) derivaten-contracten hebben afgesloten bij ondernemers. Het is een financieel product waar je af moet blijven als je de risico's niet kent dan wel niet kunt inschatten. Het is een heel ander product dan de optiehandel. Je verwacht een rentestijging en daar neem je een derivaat op. Als de rente inderdaad gaat stijgen verdien je geld of misschien kan ik beter zeggen beperk je je verlies als je het derivaat niet had afgesloten. Maar wat gebeurt er als de rente niet stijgt maar gaat dalen. Dan moet er geld worden bijgestort, soms zelfs miljoenen, zelfs miljarden. Dat kan het gevolg zijn van ondernemers die te grote risico's nemen, die niet of onvoldoende worden afgedekt dan wel ondernemers, die onvoldoende geïnformeerd over de risico's en zijn ze ingestapt in derivaten omdat dat bank zei dat het voor het bedrijf een goed product was. Er werd sterk ingespeeld op het vertrouwen dat bankiers toen nog genoten. Voor de banken was het verdienmodel heel interessant en werden zich bankier noemende handelaren en verkopers beloond met bonussen. Wij kennen de ellende die derivaten hebben veroorzaakt bij Vestia (2 mrd verlies), maar bij 15 andere woningcoöperaties worden ook verliezen gemeld. Duizenden bedrijven zijn het slachtoffer geworden omdat banken niet de hele waarheid over het product op tafel legden. De AFM herkent dit beeld, ze doen er nog onderzoek naar. In Brandpunt kwam advocaat Hendrik Jan Bos aan het woord die stelde al namens 80, door de banken benadeelde ondernemers, te procederen. En dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. Dit dossier zou nog wel eens veel dieper in het vlees kunnen snijden dan Libor, Euribor en Forex! We moeten attent blijven op schadeclaims die bij banken worden neergelegd over frauduleus handelen en de gehanteerde verkooptechnieken bij derivaten.
DAF: Woningcorporatie Vestia heeft acht oud-commissarissen aansprakelijk gesteld voor een schadebedrag van €2 mrd. Op de polissen van de schade- en risicoverzekeringen van de betrokkenen is beslag gelegd. Vestia meent dat de commissarissen verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de schade die de corporatie leed met de risicovolle handel in derivaten, omdat zij onvoldoende toezicht hielden en nauwelijks kennis van zaken hadden. Vestia bleek begin vorig jaar in grote problemen te zijn geraakt door de derivatenhandel, waarmee het zich wil indekken tegen renteverhogingen. Door de lage rentes op de kapitaalmarkt leed Vestia echter zware verliezen tot een bedrag van meer dan €2 mrd.

Opnieuw trekt de Europese Rekenkamer aan de bel over de verantwoording die EU-lidstaten afleggen – dan wel niet – afleggen over de besteding van uitgekeerde bedragen uit de Structuurfondsen. In totaal werd vorig jaar €138,6 mrd uitgekeerd, waarvan 4,8% (in 2011 3,9%=4,2%) onvoldoende kon worden onderbouwd. Het ging vorig jaar om €7 mrd. De problemen worden veroorzaakt door de nodeloos ingewikkelde regels die worden opgelegd door Brussel en doordat Brussel veel te vage doelstellingen van de gesubsidieerde projecten accepteert. Er wordt veel te weinig gekeken naar het rendement dat de projecten moeten opbrengen. Kortgeleden heb ik geschreven dat de subsidie-procedure moet worden aangepakt. Een project wordt aangemeld in Brussel, waarbij wordt vastgesteld hoe groot het rendement na oplevering moet zijn. Brussel bepaalt de spelregels die door het land moeten worden gehanteerd. De hoogte van de subsidieverlening wordt achteraf vastgesteld aan de hand van het rendement. Het project wordt in eerste instantie uitgevoerd voor rekening en risico van het betreffende EU-land.

De economische groei in de eurozone in oktober is afgezwakt ten opzichte van de maand ervoor. De activiteit in de industrie groeide iets sterker dan in september, maar in de dienstensector viel het groeitempo flink terug, meldt onderzoeksbureau Markit. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone zakte deze maand van 52,2 naar 51,5. Met een stand hoger dan 50 wijst de graadmeter nog altijd op groei. Die is echter zwakker dan in september, toen de index de hoogste stand sinds het tweede kwartaal van 2011 bereikte. De industrie toonde een lichte verbetering. De graadmeter voor deze sector ging van 51,1 naar 51,3. In de dienstensector was de groei aanzienlijk minder stevig dan in september, gezien de daling van de inkoopmanagersindex van 52,2 naar 50,9. De Franse inkoopmanagersindex is in oktober sterker gedaald dan was gevreesd. Verwacht was dat dat de inkoopmanagersindex zou dalen van 49,8 nar 49,4. Het werd uiteindelijk echter 49,1. Een niveau van onder de 50 betekent krimp. Vorige maand was de 20e achtereenvolgende maand met een index van onder de 50. De daling van de Franse index komt deels door een afname van het aantal nieuwe orders, ondanks het feit dat de export steeg. Dit onderstreept de zwakte van de binnenlandse markt. De productie daalde voor de derde maand op rij. Ook het aantal werknemers daalde. Inkoopkosten stegen, terwijl de marges werden gedrukt door een daling van de verkoopkosten. Het vertrouwen van Duitse ondernemers daalde in oktober licht. Dat zegt onderzoeksinstituut Ifo. De index die het ondernemersvertrouwen meet, kwam uit op een stand van 107,4, tegen 107,7 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een stand gerekend van 108. Het is de eerste daling van het Duitse ondernemersvertrouwen in 6 maanden.
Spaanse banken moeten €5 mrd extra opzij zetten om verliezen op slechte leningen op te kunnen vangen. Dat is het gevolg van gewijzigde boekhoudregels voor geherfinancierde kredieten, zegt de Spaanse centrale bank. Het gaat om een eerste raming van de Banco de España op basis van informatie uit de banksector. Wat moet ik met zo'n bericht? Is dit het topje van de ijsberg? Spaanse toezichthouders verplichtten banken eerder dit jaar om meer geherfinancierde leningen te classificeren als zogeheten non-performing loans (npl), kredieten waarop al langer dan 3 maanden niet is afgelost. Door die wijziging is het totaalbedrag aan npl's in de Spaanse banksector met €20 mrd euro toegenomen tot €92,2 mrd.

Duitse banken hebben voor miljarden euro's aan belastingen ontdoken door het uitvoeren van twijfelachtige effectentransacties, meldt de Süddeutsche Zeitung. Onder meer HypoVereinsbank maakte de afgelopen jaren gebruik van een constructie die ervoor zorgde dat er meer belasting werd ontvangen bij aandelendeals dan er werd betaald. Dit gebeurde door transacties die één keer werden uitgevoerd tweemaal aan te melden. In totaal zouden banken hierdoor zeker €10 mrd te weinig belasting hebben betaald. Volgens een betrokkene wisten banken dat ze bewust geld aan de fiscus onthielden. De Zwitserse bank Sarasin stelde al in 2011 dat de constructie „belastingtechnisch niet in orde” was. De maas in de wet is in 2012 gedicht. De Duitse belastingdienst onderzoekt nu ruim 40 voorvallen, waarbij vele banken betrokken zijn.

Met de beursgang van zeventig miljoen Twitter-aandelen tegen een introductieprijs van $26 krijgt het verlieslijdende sociale netwerk een waarde van $17,5 miljard. Dat betekent dat beleggers >17 keer de jaaromzet van Twitter betalen voor een aandeel. Het gaat hier dus niet om een koers/winst maar om een koers/omzet verhouding. Een belachelijke prijs voor een bedrijf dat nog nooit een cent heeft verdiend. 13% van de aandelen Twitter wordt nu naar de beurs gebracht. De opbrengst van ca $1,82 mrd gaat voor het overgrote deel niet naar onderzoek of productontwikkeling, maar naar de durfinvesteerders van het eerste uur die mogen gaan cashen. Het bedrijf heeft 232 mln twitteraars die 500 mln tweeds per dag verzenden. Het verlies was vorig jaar $80 mln, dit jaar is het verlies nu al opgelopen naar $100 mln. Het bedrijf zelf zegt dat beleggers er rekening mee moeten houden dat het bedrijf de komende jaren nog niet winstgevend zal zijn. Toch is er groep grote Amerikaanse beleggers die verwachten met het aandeel grote winsten te kunnen maken. Wishful thinking? Nee, zullen de optimisten zeggen. /twitter is bij uitstek een bedrijf in de social media-sector bij grote winsten kunnen gaan behalen met reclame-inkomsten buiten de VS. We kennen nog de beursgang van Facebook en World on Line. Hoe hoog is de premie die je mag betalen voor een bedrijf dat nog niet in staat is winst te maken? We moeten ons niet gek laten maken door een hype. Dit opzetje is vooral een gadget voor intimi. Hoe gek kan het nog worden op de financiële markten? Heel erg gek ….. de eerste notering die donderdag tot stand kwam was $45,10: 73% boven de uitgifteprijs. Naast de 70 miljoen aandelen die in de markt worden gezet door Goldman, Sachs & Co; Morgan Stanley; J.P. Morgan; BofA; Merill Lynch en Deutsche Bank Securities zijn de 'bookrunners' van deze beursgang. Allen & Company LLC en CODE Advisors zijn de co-managers, is er nog een 30-daagse koopoptie afgegeven voor nog eens 10,5 miljoen gewone aandelen. Daarmee kan de zeepbel nog verder worden opgeblazen. Gekkenwerk, onrealistisch, veroorzaakt door de enorme hoeveelheden geld die door de centrale banken in de markten worden gepompt. De geldpersen moeten worden stilgelegd en grote hoeveelheden geld moeten worden vernietigd om uit deze onwerkelijke situatie te geraken. De 'greed' heeft de regie nog stevig in de hand. Greed=hebzucht. Geld is de nieuwe afgod die aanbeden wordt. De laatste notering van Twitter deze week op de NYSE was: $41,65.

DFT: De overheid richt een financieel en sociaal bloedbad aan onder welwillende burgers bij haar opsporingsdrift naar fraude. Mensen met een uitkering die bijvoorbeeld een formuliertje vergeten in te vullen, worden veroordeeld tot torenhoge boetes die ze van hun levensdagen niet krijgen afbetaald, waarschuwen diverse maatschappelijke organisaties en Kamerleden. „Laat er geen misverstand over bestaan dat we vóór het opsporen van fraude zijn. De focus ligt nu echter op de verkeerde groep”, zegt CDA-Kamerlid Pieter Heerma.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakt zich zorgen over de kwaliteit van personeel en medicatieveiligheid in verpleeg- en verzorgingshuizen. De kwaliteit van de verpleeghuiszorg is zo slecht dat de veiligheid van veel cliënten gevaar loopt, zou uit een documentaire van MAX blijken. Zo zou in 98% van de verpleeghuizen de medicatieveiligheid niet op orde zijn. Ook zou er in veel verpleeghuizen onbevoegd personeel rondlopen en werden vrijheidsbeperkende maatregelen niet volgens de regels uitgevoerd. De IGZ zet vraagtekens bij deze pertinente stellingnames en stelt dat vooral wat 'minder presterende' verpleeghuizen zijn bekeken. ,,Niettemin hebben we zorgen over kwaliteit en opleidingsniveau van personeel.'' Waarom ik aandacht geef aan dit bericht? Het is een signaal van een samenleving in verval. Er is sprake van een onthechting van de samenleving: ieder voor zich en God voor ons allen! Onderhuids ontwikkelen zich nog veel meer onheilstijdingen, die dit beeld gaan bevestigen. Wij moeten ons erop voorbereiden dat de grote afbraak van onze samenleving niet meer te stoppen is, tenzij ……………… er een kanteling tot stand wordt gebracht. Maar ik verwacht niet dat dit kabinet en de 28 EU-regeringsleiders daartoe in staat zijn.

Creditrating Frankrijk verlaagd van AA+ naar AA. S&P geeft als reden op: de lage economische groei beperkt het vermogen van de Franse regering om de overheidsfinanciën te consolideren. De hoge werkeloosheid beperkt de steun voor verdere begrotingsmaatregelen. De hervormingen dragen niet substantieel bij aan de groeiperspectieven op middellange termijn.

Op Allerzielen is, op 68-jarige leeftijd, van ons heengegaan een van de allereerste lezers van dit blog. Ik wens zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in het verwerken van dit zware verlies.

Slotstand indices 8 november 2013/week 45: AEX 394,07; BEL 20 2.895,57; CAC 40 4.260,44; DAX 30 9.078,28; FTSE 100 6.708,42; SMI 8240,92; RTS (Rusland) 1435,12; DJIA 15761,78; Nasdaq 100 3366,841; Nikkei 14086,80; Hang Seng 22751,82; All Ords 5.394,40; €/$ 1,337; goud $1289,50, dat is €30.981,85 per kg, 3 maands Euribor 0,217%, 10 jarig 2,095%. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.