UPDATE08062013/174 Het kapotte Europa

Ik mijn blog genummerd 173 heb ik melding gemaakt van een opdeling van de 17 eurolanden in landen die voldoen aan de emu-normen van 3% en 60% bbp. 8 landen zitten niet in de gevarenzone. Nederland zit al sinds 2009 in een zogenaamd speciaal EU-programma voor landen 'met een buitensporig begrotingstekort'. Ons emu-saldo zou 3,6% zijn. In Brussel hebben ze uitgemaakt dat Nederland de Brusselse adviezen niet meer terzijde kan schuiven. Het advies is zwaardere bezuinigingen door te voeren en 'de uitgaven aan onderwijs, innovatie en research daarbij te ontzien'. Onze staatsschuld is niet het grootste probleem, wel de lekken in de staatsuitgaven. Ik schat in dat we elke dag >€60 mln meer uitgeven uit de schatkist dan er binnenkomt. De EC, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, heeft ons ingedeeld in de groep landen die extra ondersteuning nodig hebben om in 2015 binnen de normen te vallen. De eerste stap is het emu-saldo terug te brengen naar 3%, volgend jaar al naar 2,8% en uiteindelijk naar een evenwicht in de staatshuishouding. Omdat de beide kabinetten RutteI en RutteII er niet in zijn geslaagd orde op zaken te stellen neemt de EC de regie over. Interessant is dat Merkel een standpunt heeft ingenomen over dit EU-beleid. Ze is geen voorstander van het overhevelen van meer bevoegdheden naar Brussel. Ze is het met de Franse president, Francois Hollande, eens dat de Europese landen nauwer moeten gaan samenwerken op economisch gebied. Maar ze maakt wel een voorbehoud dat dat alleen geldt voor de landen die financieel/economisch de zaak op orde hebben. Ik wil daar wel een kanttekening bij maken: Rutte weet nu waar hij staat en wat van hem verwacht wordt. Door het speerpunt te leggen op economische samenwerking, wordt er te weinig aandacht aan de Europese schuldencrisis en de financieel/monetaire problematiek. Verder zouden we verder moeten kijken naar de sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen in Europa: de werkeloosheid met een extra attentiepunt voor de jeugdwerkeloosheid, de arbeidsmarkt en al die dossiers waarin ingrijpende hervormingen moeten worden doorgevoerd. Ik blijf bij mijn eerdere standpunt dat aandacht voor het op orde stellen van de overheidsfinanciën, maar ik zou de scope willen zetten, in deze fase van de ontwikkeling van de crisis, op investeren in de toekomst. Ik heb daar al meerdere malen over geschreven: er moet meer werk aan de winkel komen, de jeugd moet aan het werk worden gezet en de overheid moet zich gaan inzetten voor een duurzamer ingerichte samenleving. De realiteit is dat de babyboom-generatie aan het vergrijzen is en een nieuwe generatie staat te trappelen van ongeduld om aan de slag te gaan. De politiek zal zich moeten gaan realiseren dat er bruggen geslagen moeten gaan worden.

Het Duitse Constitutionele Hof kan met een uitspraak over de rechtmatigheid van de Europese Monetaire Unie een ontwikkeling in gang zetten die Duitsland kan gaan dwingen uit de euro te stappen. Dat schrijft Udo Di Fabio, euroexpert en adviseur van het Bundesverfassungsgericht. Monetair staatsfinanciering is in strijd met de huidige regels, aldus Di Fabio. Komende week houdt het Bundesverfassungsgericht hoorzittingen, waar het moet reageren op 37.000 klachten van burgers en instellingen dat de ECB zijn mandaat tijdens de eurocrisis heeft misbruikt. Ook in Nederland deed dit weekend een politicus een harde uitspraak over de Europese Unie. Op een partijbijeenkomst van de PvdA, ter voorbereiding van de Europese verkiezingen volgend jaar, zei politiek leider Diederik Samsom: vergezichten over de toekomst van de Europese Unie, zijn zinloos zolang “het kapotte Europa” niet is gerepareerd. De hoogste prioriteit in Europa moet de aanpak van de jeugdwerkeloosheid zijn. Een verstandig woord, maar de realiteit in dit land is anders. De werkeloosheid van dit land wordt helemaal niet aangepakt. Erger nog de komende jaren loopt de werkeloosheid verder op. Als Samsom nu eens begint het 'verstandshuwelijk' met de VVD op te blazen zou er een begin kunnen worden gemaakt met een herstelprogramma.

BNR: Door de stijgende staatsschuld heeft de overheid nauwelijks ruimte om nog grote eenmalige tegenvallers op te vangen, zoals het redden van een bank zegt het CPB. Komende week komt het CPB met economische ramingen voor de komende twee jaar. Als die tegenvallen, komt het kabinet door die stijgende staatsschuld in een nóg lastigere situatie. Als de economie minder groeit dan tot nu toe wordt gehoopt, heeft het kabinet zich gecommitteerd aan 4,3 miljard extra bezuinigingen. Wim Suyker is van het CPB en een van de schrijvers van de notitie. Hij zegt "De risicozone is zo'n beetje 80 tot 100% voor eurolanden, daar komen we wel dicht bij in de buurt. En het is beter om weg te blijven van die zone." Een financiële tegenvaller van de overheid zou nu dus direct schade aan onze economie toebrengen. Aan wat voor tegenvaller moeten we dan denken? "Op een gegeven moment gaat het toch economische problemen geven", zegt Suyker daarop. "Het is niet zo dat de Nederlandse economie ineens stil zal vallen. Maar het geeft wel negatieve economische effecten die je zou willen voorkomen. Dat kan door geleidelijk naar een lager niveau te gaan." Suyker doet een aanbeveling aan het kabinet om de schuld omlaag te brengen. Maar sommige economen stellen nou juist dat bezuinigen schadelijk is voor de economie. "We gaan in deze publicatie niet echt in op de korte termijn, dat doen we al vaak genoeg. We hebben gekozen om te kijken naar een wat langere termijn. Als het pakket van dit kabinet, zoals het is samengesteld aan het begin van de rit, wordt uitgevoerd is het mogelijk om geleidelijk naar een schuldniveau te gaan dat prudent (=tactvol) is, zoals we dat noemen. Wij geven een economische analyse en het is aan de politiek om daar al dan niet wat mee te doen." Volgens Mathijs Bouman, econoom en journalist, is het 'niet een van de meest urgente problemen' waar ons land momenteel mee kampt. "De recessie, de noodzaak om te bezuinigen vanwege Brusselse regels, de nog oplopende werkloosheid, dalende huizenprijzen: dat zijn onze acute problemen. Maar het klopt natuurlijk dat we een staatsschuld hebben van 75% van het BBP. Als er dan nog wat misgaat – als de huizenprijzen blijven dalen bijvoorbeeld en iedereen doet een beroep op de nationale hypotheekgarantie of we moeten weer eens een bankje redden – hoor je langzaamaan niet meer bij de landen die een triple-A kredietbeoordeling verdienen." Hoogleraar macro-economie Roel Beetsma zegt: "De voorspellingen voor de economische groei zijn steeds tegengevallen en dan moet er toch elke keer weer een pakket van enkele miljarden op tafel om dat weer recht te buigen. Het CPB heeft gelijk met 'hoe hoger de staatsschuld, hoe minder de ruimte om nieuwe tegenvallers op te vangen'. Maar het CPB zegt ook dat de staatsschuld geleidelijk moet worden afgebouwd. Dus ik vermoed niet dat ze bedoelen dat we nu op heel korte termijn heel rigoureus de staatsschuld naar beneden moeten gaan krijgen." De adviezen van het CPB zijn niet transparant. De emu-schuld moet stapje voor stapje worden teruggebracht. Ik ben meer van 'zachte heelmeesters laten stinkende wonden achter'. De suggestie dat de staatsschuld nu al 75% bbp bedraagt komt voor mij uit een hoge hoed. Dat zou betekenen dat met Dijssel op Financien de schatkist wordt geplunderd door veel meer uit te geven dan er binnenkomt. Verder kan ik weinig met de uitspraken die gedaan worden door dan wel namens het CPB. De realiteit is dat het kabinet hard aan het bezuinigen is geslagen maar dat de staatsschuld steeds verder oploopt. Dijssel zei deze week bij K&vdB dat lang niet alle bezuinigingen echte bezuinigingen zijn. In veel gevallen worden voorgenomen werken niet uitgevoerd. Stel de regering heeft zich voorgenomen om de A2 volgend jaar een grote onderhoudsbeurt te geven waarvoor €3 mrd is gebudgetteerd. Die onderhoudsbeurt wordt volgend jaar alleen maar uitgevoerd op het traject Eindhoven-Maastricht. Dat kost €1 mrd, dus wordt er €2 bezuinigd op de raming. Maar ook dat heeft consequenties voor de werkgelegenheid: oplopende werkeloosheid, hogere sociale uitkeringen, lagere belastingontvangsten, het consumentenvertrouwen, leegstaande winkels in winkelcentra en verder terugvallende omzetten in het MKB. Het beleid van dit kabinet is zeker niet het ei van Columbus. Om nog een stapje verder te gaan over de detailhandelsomzetten: in het eerste kwartaal liep de omzet 3% terug en nam het aantal verkochte artikelen af met 6%. Daarmee staat Nederland op de 22e plaats in Europa, nog net voor Slovenië, Portugal en Griekenland. In mei is de inflatie gestegen van 2,6% naar 2,8%. En hoeveel gaat de Fyra-flop ons land kosten? Dijssel deed er nonchalant over: ik heb de order bij de Italiaanse fabrikant opgezegd, ondanks dat er al €120 mln is betaald, het is nu niet langer meer een dossier van het kabinet maar voer voor juristen.

Instituties die in de laatste lange golf van Kondratieff (1949-2008) zijn ontstaan dan wel zijn ingericht voor het welzijn van de samenleving met solidariteit dan wel hebzucht als basis, ik denk dan aan werknemers- en werkgeversorganisaties, de pensioenfondsen, het arbeidsrecht, de uitwassen in de zorg, de projectontwikkeling in het vastgoed, de hypotheekrenteaftrek, de huizenmarkt, de extreem hoge salarissen en bonussen in het bankwezen, de vastgoedsector, de woningcorporaties en specialisten in de zorg moeten allemaal op de schop. Daar moet nu wel even grote schoonmaak worden gehouden: de bezem moet door de tent gehaald worden. Dat is niet wenselijk, dat is een keiharde must. De periode van de babyboomers is voorbij: het grootste deel is vergrijsd. De samenleving, niet alleen in Nederland, ook in Europa, moet gereed gemaakt worden voor een overdracht aan de volgende generatie. Mijn kleinzoon vertelt mij dat zijn generatie veel meer is ingesteld voor het individu; hij voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen carriere. Voor zijn eigen welzijn later. Als gevolg van de globalisering loopt Nederland vol met Japanners en Chinezen die Amsterdam in één dag doen: de grachten, het Rijks en het van Gogh en als het even kan ook nog Volendam. Niet alleen de financiele wereld is geglobaliseerd, ook de economie, de communicatielijnen, wetenschap, technische ontwikkeling, internet, smartphones. Er is een nieuwe wereld waarvoor de oude wereld plaats moet maken. En dat gaat nog behoorlijk veel pijn doen.

Deze week werd bekend dat ABNAmro niet langer bereid is klanten die bij de staatsbank edele metalen, als baartjes goud en zilver, gekocht hebben ook fysiek uit te leveren. Je krijgt een dagafschrift waarop staat hoeveel er gekocht is en daarbij blijft het. Dit is ongebruikelijk en de vraag rijst dan of de enige aandeelhouder daarvoor is geraadpleegd dan wel of Dijssel dat aan Zalm heeft opgedragen. Heel ongebruikelijk is het wel. Of de wetgever ooit enthousiast is geweest dat in onzekere financiele situaties burgers hun spaargeld gingen beleggen in fysiek goud, is twijfelachtig. Onder Koningin Juliana is er al voorbereidende wetgeving doorgevoerd in artikel 26 van de Noodwet Financieel Verkeer 1978 waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden de wetgever Noodwet van toepassing kan verklaren, waarbij de invordering van goud bij particulieren wordt geregeld. De tekst van dit artikel luidt: “Onze Minister is bevoegd – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen – voorschriften te geven ten aanzien van de financiële betrekkingen met het buitenland, alsmede ten aanzien van het vorderen van gouden munten, fijn goud, alliages van goud (onbewerkt of halffabrikaat) en buitenlandse activa van ingezetenen. Tenzij bijzondere omstandigheden dit naar zijn oordeel onmogelijk maken, oefent hij deze bevoegdheden niet uit dan in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij.” Er lijkt enige verwantschap herkenbaar in de aankondiging van Dijsssel en Rehn dat de Eurogroep/EC spaargeld van burgers met saldi >€100.000 kan confisqueren als de financiele toestand van eurolanden dan wel banken in deze eurolanden dat vereist om daarmee de financiele stabiliteit van zo een land te redden.

Het heeft lang geduurd maar nu is er dan toch een monetaire autoriteit die waarschuwt voor het in de markt zetten van veel te goedkoop geld in relatie tot oplopende aandelenkoersen, ondanks een gebrek aan goed economisch nieuws. Dat zegt de BIS, de Bank voor Internationale betalingen. De BIS wordt wel de centrale bank van de centrale banken genoemd. De BIS waarschuwde dat lage rente en een overvloed aan liquide middelen door monetaire verruiming beleggers ertoe heeft gedreven de prijzen van activa naar recordhoogten te stuwen. Dat in weerwil van signalen dat een economisch herstel van betekenis de economie ondersteuning biedt. Ik schreef daar al veel eerder over: we blazen een ballon op die op enig moment leeg zal lopen en een grote kapitaalvernietging met zich mee zal brengen.

Het IMF heeft toegegeven dat er grote fouten zijn gemaakt bij de aanpak van de problemen in Griekenland. De interne regels die het IMF hanteert bij verlening van financiele hulp zijn in het Griekse dossier met voeten getreden. Er is niet rationeel gehandeld, maar er zijn ad hoc-besluiten genomen, ondanks dat de omvang van de schuld onhoudbaar was. Achteraf zegt het IMF dat Griekenland niet voldeed aan 3 van de 4 criteria van het fonds om in aanmerking te komen voor steun. Wel meent het IMF dat de reactie op de Griekse tragedie, in overleg met de Europese Unie, tijd opleverde die gebruikt kon worden om de schade voor andere landen te beperken. Het IMF heeft onderschat hoeveel schade de bezuinigingen, die werden geëist in ruil voor noodsteun, de Griekse economie heeft berokkend. Griekenland verkeert al jaren in een recessie. Een ander heikel punt is het laten meebetalen van onder meer banken. Dat gebeurde uiteindelijk pas in mei 2012, ruim 2 jaar nadat Griekenland de eerste noodlening van €100 mrd in het vooruitzicht werd gesteld. Het IMF had veel kritiek op het tijdrovende proces, maar geeft toe dat het ,,politiek gezien lastig'' was om sneller tot een akkoord met de private schuldeisers te komen.

Het IMF haalt stevig uit naar de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de Europese Unie. De Commissie had teveel de neiging besluiten op basis van consensus te nemen, boekte weinig succes met het inwilligen van eisen aan Athene en had bovendien geen ervaring met crisismanagement. De Europese Commissie heeft de kritiek van het IMF, op de pogingen de Griekse economie te redden, fel van de hand gewezen. De commissie wijst de kritiek van de hand. De gekozen strategie in Griekenland werkt nog steeds, zegt de EC, ondanks dat het IMF pijnlijke kritiek uit over de wijze waarop vooral de EU Griekenland te hulp schoot. De beweringen van het IMF dat het beter was geweest meteen in 2010 Griekse schulden te herstructureren of dat er niet genoeg is gedaan om hervormingen door te voeren die op economische groei zijn gericht, kloppen niet, zegt de woordvoerder van de EC. De werkeloosheid in maart in Griekenland is nauwelijks gestegen: van 26,7% naar 26,8%. Een jaar eerder was dat nog 22,2%. En toch blijft de EC zeggen dat Griekenland op schema zit. Het -dappere- standpunt van het IMF heb ik eerder verdedigd. Dapper in die zin dat ze aannames hebben gepleegd over financieel/economische ontwikkelingen, die niet kunnen worden gerealiseerd. Neem het verloop van de Griekse economie: in de eerste 3 maanden van dit jaar is de economie met 5,6% gedaald ten opzichte van een jaar eerder, dat betekent dat dit jaar het zesde achtereenvolgende jaar wordt met een krimp, die sinds 2007 met ca 30% is gedaald. En de EU maar zeggen dat alles daar naar wens verloopt.

De industriële productie in China is in mei iets sterker gekrompen dan werd verwacht. Dat bleek uit de definitieve lezing van de inkoopmanagersindex van zakenbank HSBC en onderzoeksbureau Markit. De index noteerde een stand van 49,2, terwijl er eerder op voorlopige basis nog sprake was van een stand van 49,6. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Het is voor het eerst in 7 maanden dat de productie in China volgens deze HSBC-index krimpt. De Chinese overheid maakte haar eigen inkoopmanagersindex openbaar. Die kwam uit op een stand van 50,8, wat zou wijzen op een iets sterkere groei dan in april, toen de stand 50,6 was.

De PvdA wil dat beleggers leegstaande kantoren afwaarderen, waardoor die makkelijker een andere bestemming kunnen krijgen. Ze moeten daartoe gedwongen kunnen worden door de regels voor de waardering van gebouwen strenger te maken, zegt het PvdA-Kamerlid Albert de Vries. Op dit moment staat bijna 15% van de kantoorgebouwen in Nederland leeg, bij elkaar ruim 7 miljoen vierkante meter. Op papier hebben die lege gebouwen vaak een hoge waarde, terwijl dat in de praktijk erg tegenvalt. Maar door de hoge waarde op papier is het onbetaalbaar om het gebouw een nieuwe functie te geven.

,,Door de overwaardering uit de markt te halen slaan we de weg naar herstel in'', zegt De Vries. De markt doet dat volgens hem niet uit zichzelf, dus moet minister Melanie Schultz (Infrastructuur) ingrijpen. De PvdA wil verder dat gemeenten meer instrumenten krijgen om leegstaande gebouwen een nieuwe functie te geven. Ook moeten beleggers met elkaar in gesprek om van twee halfvolle kantoren één vol kantoor te maken. "Dat creëert weer nieuw perspectief, zowel voor de leegstaande gebouwen als voor de bouwsector'', stelt De Vries.

Kort Nieuws

De FED pompt iedere maand $85 mrd aan monetaire verruiming in de markt. Gevreesd wordt dat daar een einde aan komt.

De Turkse aandelenmarkt kreeg flinke klappen toen bekend werd dat premier Erdogan zich niets aan zal trekken van de demonstraties in zijn land en de aangekondigde 'werken' gewoon gaat uitvoeren.

In een enquête van DFT geeft 78% van de ondervraagden aan dat zij nog altijd geen licht zien in de huizentunnel, ondanks dat de huizenprijzen sinds augustus 2008 met 20% zijn gedaald.

De autoverkopen in de VS trekken aan. De Amerikaanse economie krimpt onverwacht in mei.

De verkoop van nieuwe auto's in Nederland gaat door de crisis steeds harder achteruit. In mei werden er iets meer dan 30.000 auto's verkocht, 37% minder vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. In de eerste 5 maanden van het jaar werden er 175.931 nieuwe auto's op naam gezet. Dat betekent een afname van ruim 31% vergeleken met dezelfde periode in 2012. De autobranche wordt al tijden geplaagd door het aanhoudende lage consumentenvertrouwen en de dalende koopkracht.

Het vertrouwen van het MKB in de economische ontwikkeling van ons land is op een absoluut dieptepunt terechtgekomen. Na een tegenvallend 2012 hebben veel zelfstandige ondernemers hun winstverwachting voor dit jaar naar beneden moeten bijstellen. Een beperkte afzetmarkt en een slechte conjunctuur zijn voor de zzp'ers de grootste belemmeringen om te kunnen groeien. Volgens de onderzoekers had 1 op de 3 ondernemers vorig jaar een omzet die (veel) lager uitpakte dan verwacht. Een groot deel van de zzp'ers verwacht dit jaar een verdere afname van de omzet. Voor ruim 60% van de ondernemers is het belangrijk om geld opzij te zetten voor de oude dag, maar ruim de helft van de ondernemers verwacht een inkomensdaling van 30% of meer nadat zij zijn gestopt met werken.

De autoverkopen in Duitsland zijn in mei flink gedaald op jaarbasis, na een lichte opleving in april. Ook in de eerste 5 maanden van dit jaar valt de verkoop een stuk lager uit dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Vorige maand werden er in Duitsland 261.316 auto's verkocht. Dat was 9,9% minder dan een jaar eerder. In april steeg de verkoop nog met 3,8%. In de periode januari tot en met mei daalde de verkoop op jaarbasis met 8,8%. Opel (min 16,3) en Smart (min 13,5) lieten de sterkste daling zien, terwijl Porsche juist 6,1% meer verkocht. Bij de geïmporteerde merken spande Jaguar de kroon met een plus van bijna 113%. Mazda's (plus 72,7) waren ook populair. Daar stonden scherpe dalingen bij Alfa Romeo (63,2%) en Lancia (53,2%) tegenover.

Door de crisis ziet het UWV de werkgelegenheid dit jaar verder dalen, zelfs met 88.000 banen. Ook voor 2014 is het Werkbedrijf negatief: 23.000 minder banen. Het aantal werkzoekenden neemt dit jaar nog toe met 127.000 (22%). Maar in 2014 vlakt de toename af naar 43.000 (6%). Dat verwacht uitkeringsinstantie UWV. Er is vanaf 2014 sprake van voorzichtig economisch herstel en naar verwachting profiteren vooral de uitzendbranche en sectoren die op de export zijn gericht als eerste van deze ontwikkeling. Aan de krimp van de werkgelegenheid in de bouw, dit jaar met 3,5%, lijkt volgend jaar een einde te komen. Dan zou de krimp nog maar 0,3% bedragen. In de zorgsector groeit het aantal banen dit jaar met 11.000, maar in 2014 neemt de groei af tot 2000. Dit is volgens UWV het gevolg van overheidsbezuinigingen, die vooral de ouderenzorg, thuiszorg, jeugdhulpverlening en de kinderopvang treffen. Door de kredietcrisis zijn het aantal vacatures hard gedaald: van het topniveau van 1,1 miljoen vacatures in 2007 naar 725.000 in 2009 en 658.000 in 2012. Voor 2013 wordt een aantal voorzien van 641.000. Sinds het begin van de golf van ontslagen bij banken en verzekeraars zijn zeker 46.000 werknemers in die sectoren hun baan kwijtgeraakt. Dat is een krimp van 24%. Dat blijkt uit cijfers van het uitkeringsorgaan UWV, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. De hardste klappen vielen bij de banken. In 2000 werkten er nog 130.000 mensen, in 2013 zijn dat er nog 90.000, een min van 31%. In de verzekeringssector daalde het personeelsbestand in dezelfde periode met 8% naar 56.000 mensen.

Volgens de krant is de terugloop toe te schrijven aan een aantal factoren: de kredietcrisis, de toenemende automatisering in de financiële sector en de verzadiging van de markten.

Frankrijk moet aan de slag met het hervormen van de economie, om op die wijze de concurrentiekracht te verhogen en de economische groei te stimuleren, zegt het IMF.

Letland wordt het 18e land in de eurozone. Per 12 januari 2014 wordt de euro ingevoerd. Als ik een Let zou zijn geweest zou ik daar, op dit moment, faliekant tegen zijn geweest. Het handelstekort van de VS is in april gestegen tot $40,3 mrd.

De industriële productenprijzen in de eurozone zijn in april gedaald met 0,6% op maandbasis.

De productie van de Nederlandse industrie is in april ten opzichte van maart met 1,9% gedaald.

De Duitse centrale bank houdt er rekening mee dat de economie daar dit en volgend jaar minder hard zal groeien dan eerder werd aangenomen. De Duitse export nam in april toe met 1,9% op maandbasis.

Een positief bericht over de export in de EU en de eurolanden. In maart bedroeg het overschot op de lopende rekening in de eurozone €24,8 mrd. De dienstensector liep een miljard terug tot €5,7 mrd.

De Spaanse industriële productie is in april, voor de 20ste achtereenvolgende maand, gedaald. De Spaanse economie zit nog altijd in een diepe recessie, waarbij de economie dit jaar naar verwachting met 1,6% krimpt. De Spaanse regering hoopt de krimp te kunnen stoppen met behulp van de export. Die neemt al een tijdlang toe, waardoor Spanje eerder dit jaar voor het eerst in decennia een overschot wist te boeken op de handelsbalans.

Is dit een positief bericht? In een wetsvoorstel van het Ministerie van Financiën krijgen de Nederlandse banken de mogelijkheid om de hen opgelegde bijdrage aan de nationalisering van de SNS/Reaal bank ad €1 mrd in 2014 in drie termijnen te betalen. Nee, dit is geen goed bericht, duidt dit op solvabiliteits dan wel liquiditeitsproblemen? Het volgende bericht zal heel positief worden worden ontvangen in studentenkringen. Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, heeft besloten de invoering van het leenstelsel voor studenten met een jaar uit te stellen. Ook de OV-kaart voor studenten kan nog een jaar blijven. Wat voor gevolg dit kan hebben voor het begrotingstekort laat ik maar even rusten. De studenten zijn helemaal niet tevreden en gaan komende woensdag demonstreren op de Dam met als thema “geen huis, geen geld, geen ov; 3x NIKS!”.

SNS Reaal meldt een verlies in het eerste kwartaal van €1,6 mrd, er werd €2 mrd afgeboekt op vastgoed. Daar zal Dijssel niet blij van zijn, maar daarmee lijkt de pijn wel geleden.

De omzet in de supermarkten is in mei toegenomen met 3,7% op jaarbasis, doordat boodschappen duurder werden. Vooral groenten en fruit en bier en wijn stegen in prijs.

Verzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om klanten met een of meer woekerpolissen goedkopere alternatieven aan te bieden, zegt de Vereniging Eigen Huis.

Slotstand indices 7 juni 2013/week 23: AEX 352,59; BEL 20 2.623,07; CAC 40 3.872,59; DAX 30 8.254,68; FTSE 100 6.411,99; SMI 7.784,84; RTS (Rusland) 1.314,41; DJIA 15.248,12; Nasdaq 100 2.990,869; Nikkei 12877,53; Hang Seng 21575,26; All Ords 4.729,30; € $1,3226; goud $1384,60 dat is €33.649,58 per kg, 3 maands Euribor 0,203%, 10 jarig 1,880%. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , . Bookmark de permalink.