UPDATE08032014/211 De Krim stapt per decreet uit Oekraïne

Precies 2 weken voor de gemeenteraadsverkiezingen komt het CPB met goed nieuws naar buiten. Weliswaar zijn het prognoses, maar toch …… het overheidstekort gaat fors dalen, door de aantrekkende economie. Dit jaar komt het tekort op 2,9% en volgend jaar op 2,1%. Dat zijn de nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau. De rekenmeesters presenteerden voor het eerst een prognose voor 2015. De cijfers zijn een forse opsteker voor het kabinet, Dijssel zegt dat voor volgend jaar waarschijnlijk niet extra hoeft te worden bezuinigd. Het tekort voor dit jaar werd in december nog geraamd op 3,1% maar komt nu waarschijnlijk uit op 2,9% en is daarmee al weer binnen de emu-norm. Nederland had op zich respijt tot 2015 om het tekort binnen die norm te brengen. De groei trekt ook aan en komt dit jaar op 0,75% en volgend jaar op 1,25%. De werkloosheid loopt dit jaar nog op tot 650.000 personen, maar daalt volgend jaar licht als gevolg van een stijgende werkgelegenheid. De inflatie komt in beide jaren uit op 1,5%. De vakbond de Unie geeft op deze verwachtingen een reactie die lezers van dit blog van mij kennen: verkiezingsretoriek, manipulatie van data. Reinier Castelein, voorzitter van Vakbond De Unie, stelt dat de werkloosheid eerder zal doorgroeien naar 750.000 dan naar 650.000. Volgens hem is het heel toevallig dat het CPB vlak voor de verkiezingen met deze cijfers komt. "Volgens mij is het CPB verworden tot het ministerie van propaganda", van dit kabinet wel te verstaan. Wat Castelein verbaast is het feit dat het CBS over januari al uitkwam op 678.000 werklozen, aanzienlijk meer dan de 650.000 die het CPB als maximum voor dit jaar voor ogen heeft. "Wat mij verbaast is dat twee instanties die met publiek geld gefinancierd worden met verschillende cijfers komen, en dat dat gaat om 50.000 werkelozen meer of minder. En dat zijn wel mensen die een inkomen moeten verdienen en wel gewoon de belastingbetaler in dit land zijn. We hebben het over kille cijfers en deze mensen zijn volstrekt onzichtbaar." Castelein stelt "Ik plaats het maar in het rijtje van holle verkiezingsretoriek; ik heb het idee dat er wel heel handig met cijfers wordt gegoocheld. Het zal wel met definities te maken hebben, maar het zijn mensen met een laag inkomen. Ik denk dat wij een werkloosheidspercentage gaan bereiken van meer dan 10% de komende jaren." Lezers weten dat ik het gebrek aan visie van dit kabinet op tal van onderwerpen het grootste probleem van deze tijdsperiode vind. Castelein pleit voor een stip op de horizon, die aanduidt waar we met dit land naartoe gaan. "Wat je in feite ziet is een hap-snapbeleid met allerlei deel-akkoordjes, zonder plannen om die mensen ergens anders een baan te bieden. Het is niet erg als mensen een keer een baan kwijtraken, als ze maar weten dat ze snel een nieuwe baan vinden. En dát perspectief biedt het kabinet absoluut niet." Het poldermodel heeft zijn langste tijd gehad. Het einde van de loonmatiging is in zicht. Het FNV zet in op 'werknemers moeten nu gaan profiteren van de aantrekkende economie.' Sinds het begin van deze eeuw, de afgelopen 13 jaar dus, is de loonstijging achtergebleven bij de inflatie. Per saldo zijn werknemers en gepensioneerden er de laatste jaren (fors) op achteruitgegaan: hun koopkracht daalt. De consumptie neemt af. Er zal een inkomensimpuls moeten komen om de koopkracht weer vlot te trekken. Moody's laat weten dat Nederland zijn AAA-status behoudt en dat dat het vooruitzicht is bijgesteld van negatief naar stabiel. Volgens dit credit-agency daalt het risico dat steun aan eurolanden als Spanje en Italië slecht uitpakt voor de Nederlandse schatkist. Ook ziet de beoordelaar minder gevaar voor 'besmetting' binnen de eurozone. Verder gaat het de goede kant op met de ,,binnenlandse kwetsbaarheden'' van Nederland, zoals huizenprijzen, de schulden van huishoudens en zwakke groeiverwachtingen. Ook is Nederland fiscaal stabiel. Ons land geniet het vertrouwen van beleggers. S&P waardeert ons land nog altijd op AA+ met een stabiele verwachting. De EC heeft deze week een diepte-analyse gepresenteerd over de financiële situatie in 17 EU-landen. Drie landen zijn 'gezond': Denemarken, Malta en Luxemburg. Drie andere landen verkeren in de 'gevarenzone': Italië, Slovenië en Kroatië. De overige 11 landen, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het VK, Ierland, België, Hongarije, Bulgarije, Zweden, Finland en ons eigen land, worden als 'onevenwichtig' beoordeeld. De EC stelt dat het hoge exportoverschot van Duitsland, 7% bbp, het economisch evenwicht in de EU ontregelt. In het Groei- en Stabiliteitspact is indertijd de norm hiervoor gesteld op max. 6%. De Duitse export is enerzijds goed voor het land, maar geeft ook reden voor zorg omdat de binnenlandse vraag en de investeringen in Duitsland achterblijven. Daar ligt een risico voor de langere termijn. Al eerder heeft het IMF gewaarschuwd voor de hoge overschotten op de handelsbalansen in Duitsland en in Nederland (exportoverschot 10% bbp). Omdat er geen monetaire tools meer beschikbaar zijn om deze onevenwichtigheid te corrigeren (door de valuta te revalueren), moet de correctie komen vanuit een andere hoek, namelijk verhoging van de lonen, teneinde de florisante concurrentiepositie te compenseren. In een evenwichtige situatie zou de import van de Zuid-Europese landen even groot moeten zijn als de export naar de Noord-Europese landen. Enige korte notities: Italië baart grote zorgen, de staatsschuld daar is 130% bbp en de economische groei is belabberd; Kroatië heeft te hoge schulden en een wankel bedrijfsleven; in Kroatië staan teveel inwoners buiten de arbeidsmarkt; Frankrijk is niet competitief, de lonen zijn te hoog en het rendement van de bedrijven is te laag; Spanje is uit de gevarenzone maar heeft nog wel een veel te hoge werkeloosheid; tot slot over Nederland: de huizenmarkt werkt slecht en de schuldenposities van de huishoudens (hypotheekschulden) zijn proportioneel hoog. Waar het CPB deze week uitging van een emu-saldo van 2,9% bbp over 2014, blijft volgens de EC deze >3%. Eurostat heeft een nieuwe rekenmethode ontwikkelt waaruit gaat blijken dat data sterk kunnen gaan afwijken van de CBS-cijfers. Uit een herberekening van de cijfers over 2010 blijkt dat het bbp 7,6% hoger ligt dan bij de rekenmethode die het CBS hanteert. De staatsschuld zou dalen van 63,4% naar 59,0% bbp. Ook het begrotingstekort over 2010 zou dalen van 5,1 naar 5,0%. In de nieuwe berekenmethodes zou in 2010 de grootte van de Nederlandse economie €45 mrd hoger liggen omdat daarin naast de kosten van onderzoek en ontwikkeling ook militaire uitgaven zijn meegenomen. Ook worden 'illegale activiteiten' meegeteld als drugs, prostitutie, gokken, illegaal kopiëren en smokkel.

Slecht nieuws voor de arbeidsmarkt: van de traditionele banen zoals die er nu zijn, zal de helft over 20 jaar verdwenen zijn, zegt hoogleraar economie Eric Bartelsman. We gaan volgens hem een tijdperk van versnelde verandering tegemoet omdat de nieuwe technieken veel ‘gewone’ banen overbodig maken. Maar de beleidsmakers zijn zich hiervan nog niet bewust. Wat voor soort werk daadwerkelijk zal verdwijnen, is niet heel precies te voorspellen. Wel bleek uit een recent onderzoek van de Universiteit van Oxford welke banen een grotere kans hebben om door computers overgenomen te worden dan andere. Dan gaat het bijvoorbeeld om werk dat je met je handen doet of administratieve en logistieke taken. Denk bijvoorbeeld aan wat naaisters, boekhouders of kassamedewerkers doen. Dat zou een computer ook kunnen doen en waarschijnlijk ook nog goedkoper. Maar mensen die voor hun werk creatief moeten zijn, mensenkennis nodig hebben of anderen moeten overtuigen, hebben minder te vrezen. De kans dat het werk van diëtisten, maatschappelijk werkers, psychologen en choreografen straks voornamelijk door computers wordt gedaan, is een stuk kleiner. Daardoor komt er een grote druk te staan op omscholing en permanente educatie. 

De helft van de Nederlandse gemeenten voorziet in de komende collegeakkoorden, na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, extra bezuinigingen op cultuur. In de periode 2011 tot en met 2013 sneden de gemeenten al 9% in hun cultuurbegroting. De verwachting is dat dit in de komende collegeakkoorden zal oplopen tot gemiddeld 13%. Onderling zijn de verschillen groot. Rotterdam en Delft voorzien in de komende jaren 30% op de gemeentelijke cultuurbegroting te moeten bezuinigen, waar steden als Leiden en Utrecht hun cultuuruitgaven op peil verwachten te kunnen houden. Naar verwachting zullen de gemeenten in totaal,  dus met inbegrip van de voornemens in de collegeakkoorden, zo’n €250 mln op cultuur bezuinigen. Dat is vergelijkbaar met het bedrag dat het rijk aan cultuursubsidies heeft geschrapt. Daardoor investeren de gezamenlijke gemeenten ook in 2015 nog steeds een miljard euro meer in cultuur dan de landelijke overheid: €1.740 mln versus €740 mln. Bij 57 van de 65 door Berenschot onderzochte gemeenten zal naar verwachting een aparte cultuurparagraaf in het collegeakkoord worden opgenomen. Bij de grootste 22 allemaal. ‘Cultuur is op zich een relatief klein budget, maar niet wettelijk verplicht of juridisch gebonden en daarom net als sport al snel kandidaat voor herijking. Waar de klappen binnen de cultuursector precies zullen vallen is niet onderzocht. ‘Wel kunnen de bibliotheken en de centra voor de kunsten de grootste slachtoffers worden. Theaters en musea hebben meer publieke uitstraling en een lastiger te beperken exploitatie, afgezien van programmeringsbudgetten die overal komen te vervallen.’ Dat betekent dat de getroffen culturele instellingen door het genereren van meer eigen inkomsten het gros van de bezuinigingen enigermate kunnen compenseren. Maar dat is niet het enige probleem dat gemeenten staat te wachten. De NOS heeft 234 gemeenten geënquêteerd waarvan ongeveer driekwart denkt dat komend jaar verdere bezuinigingen noodzakelijk zijn. Bijna 38% van de gemeenten zegt in financiële problemen te komen, doordat taken van het Rijk worden ondergebracht bij de gemeenten. Het extra budget dat de gemeenten voor de decentralisatie krijgen is bij lange na niet voldoende, dus moet er bezuinigd worden. Dat tekort kunnen gemeenten opvangen door te bezuinigen of door de lasten voor burgers te verzwaren. De bezuinigingen die nu al worden voorgesteld, variëren van gemeente tot gemeente. Van het bezuinigen op wegenbouw, het verminderen van subsidies tot het sluiten van een muziekschool en korten op de veiligheid en brandweer. Daarnaast willen veel gemeenten snijden in de eigen organisatie. Ook denken colleges aan het verhogen van de lasten door de Ozb-belasting en rioolheffing te verhogen of meer toeristenbelasting te vragen. Ondanks dat veel gemeenten willen bezuinigen, denkt meer dan de helft van de gemeenten dat hun financiële positie solide is. 12% noemt de financiële situatie zorgelijk. Het inverdieneffect voor de Staat is €1200 mln, waar nog wel €250 mln voor de wijkverpleegkundigen vanaf moet. De lusten van dit kabinetsbeleid gaan naar de schatkist en de lasten gaan naar de gemeenten, in feite de burgers dus.

TROS Radar besteedde deze week aandacht aan door de Nederlandse banken aan bankcliënten opgelegde eisen waaraan moet worden voldaan om een schadeclaim te kunnen indienen als gevolg van fraude bij internet bankieren. Dat banken zich op voorhand willen 'veiligstellen' voor opzettelijke fraude van klanten, is acceptabel. Maar er is een heel groot grijs gebied waar niet kan worden vastgesteld of er sprake is van kwade opzet dan wel verwijtbaar handelen. Sinds 1 januari 2014 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken een vijftal regels opgesteld voor veilig internetbankieren.

  1. Houd je beveiligingscodes geheim.

  2. Zorg ervoor dat je bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.

  3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die je gebruikt voor je bankzaken.

  4. Controleer je bankrekening.

  5. Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.

Het is goed dat er meer duidelijkheid is gekomen, maar de onzekerheid is toegenomen. Als er gekeken wordt naar de nieuwe regels dan voldoet 95% van de Nederlanders niet aan die voorwaarden.’ De regels waaraan, namens de bankcliënten, de Consumentenbond heeft meegewerkt, beperken vooral de risico's van de banken. De bewijslast is omgedraaid. Niet de bank moet aantonen dat een klant verwijtbaar heeft gehandeld maar de klant moet niet alleen bewijzen dat hij/zij te goeder trouw heeft gehandeld, maar ook dat hij de 5 regels heeft nageleefd. Dat is een onmogelijke opgave. De bank bepaalt of de schade die door hackers is aangericht wel dan wel niet, op grond van coulance-overwegingen, geheel dan wel gedeeltelijk wordt uitgekeerd. Hier slaan we een heel fout spoor in. Ik zet een stap terug. Als een bank voor een klant geld binnenkrijgt en dat accepteert ontstaat bij de bank een zorgplicht. Namelijk de plicht om dat geld, bezit van de klant, als een 'goed huisvader betaamt' te behandelen. Die bewaarplicht slaat zowel op de wijze waarop de bank dat geld beheert als wel op de plicht om dat geld, op eerste verzoek (uitzonderingen daargelaten), terug te betalen. De vraag is in hoeverre bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld als de bank, bij voorbeeld als gevolg van risicovol beleggen, op enig moment zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. De bank moet dan ook kunnen aantonen dat de gelden in bewaring veilig zijn en 'gedegen' worden geadministreerd. Alle administraties moeten voldoen aan de laatst bekende normen voor 'internet beveiligd bankieren'. Het eerste wat de bank zelf moet doen bij een schademelding is aan de hand de transferdata nagaan waarheen dat geld is overgeboekt. Dat is tegenwoordig heel simpel vast te stellen aan de hand van het IBANnummer van de begunstigde. Dat nummer geeft informatie over het land, de bank en het rekeningnummer. Het kan en mag niet zo zijn dat crimineel geld verdwijnt in een groot zwart gat. En als dat nog altijd de realiteit is moeten de banksystemen die transfers verwerken internationaal de handen ineen slaan, samen met de ECB en de nationale centrale banken, om het transfersysteem transparant te maken. De EU moet alle 28 landen sommeren aan zo een systeem actief mee te werken b.v. door het strafrecht aan te passen en banken te verplichten over criminele transfers aan justitie en de benadeelde banken klantgebonden informatie te verstrekken. Verder zouden de Toezichthouders van de accountants van de banken moeten opleggen dat in de 'goedkeurende verklaring' over de jaarstukken een verklaring wordt opgenomen dat de administratie van de banken zodanig is ingericht dat aanvallen door cyber-criminelen tijdig worden gedetecteerd. Wanneer is er sprake van het plegen van een onrechtmatige daad? Ik ga terug naar regel 3: die bepaalt dat de klant moet zorg dragen voor een goede beveiliging van de computer. De vraag is dan wat is 'veilig'. Veilig is een subjectieve maatstaf. 100% veilig bestaat niet. Er bestaat geen anti-virussoftware die 100% veilig scant op computervirussen, Trojanen, malware, wormen, spyware, rootkits en andere gijzelsoftware. De beste programma's halen maximaal de 50%. Hackers zijn in staat progjes te installeren op een computer zonder dat daarvoor toestemming wordt verleend. De hackers hebben een technische voorsprong met betrekking tot het installeren van kwaadaardige software op computers. Ze zijn intelligenter en werken geavanceerder. Wie bepaalt dan wat 'veilig' is. De bank? De bank zeker niet want die is mede belanghebbende bij de fraude. De banken zullen zelf moeten aangeven waaraan de computerbeveiliging moet voldoen, die voor alle soorten klanten, jong, oud, hoog- en laaggeschoold, autochtoon, allochtoon. Ik zou nog liever zien dat de bank zelf de anti-virussoftware levert en op de achtergrond de updates automatisch laat ophalen en de scans draait. In ieder geval op een manier dat de computer taakopdrachten blijft uitvoeren. Google Chrome blokkeert sinds kort URL's die gelinkt staan als pishing-mails. In de Radar-uitzending was een deskundige uitgenodigd, Gijs Boudewijn adj-dir bij de Betaalvereniging, die niet in staat was duidelijkheid te verschaffen over het, door de banken gehanteerde, begrip 'veilig'. Hij onderschreef dat nog geen enkele bank in staat is het begrip 'veilig' helder te omschrijven. Hij stelde dat dat er ook nooit zal komen. Als een klant er met de bank niet uitkomt moet de klant maar naar de ombudsman financiële zaken, de Kifid, gaan en daar gaan procederen. Maar ook daar, stelt Boudewijn, zal aan het begrip 'veilig' een persoonlijk geïnterpreteerde uitleg worden gegeven in welke mate hier sprake is van een redelijke mate van inspanning van de zijde van de klant. Zekerheid voor klanten is er niet en komt er ook niet bij de huidige stellingnames. Wat vandaag veilig is morgen al weer achterhaald. Een andere zaak is de plicht van de klant dat hij/zij twee keer per maand de bankrekening controleert met betrekking tot de plaats gevonden hebbende mutaties. Mag een bank dat eisen van zijn cliënten? Een andere invalshoek is de vraag op welke wijze de banken zijn beveiligd voor cyber-criminaliteit? De vier grote Nederlandse banken hebben in de eerste twee maanden dit jaar ruim vier keer zoveel last gehad van internetstoringen als in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de website allestoringen.nl, die problemen met internetbankieren bijhoudt, op basis van storingsmeldingen. Vooral ING had veel last van technisch malheur. In totaal werden bij de registratiewebsite 57 storingen gemeld, bijna een per dag. ING had met 21 storingen het meeste last van problemen met internetbankieren. Dat zijn er bijna vier keer zo veel als in de eerste twee maanden van vorig jaar. Rabobank kende twintig storingen, een ruime verdrievoudiging. ABN Amro was vorig jaar nog hekkensluiter, met geen enkele storing. Dit jaar kampte de genationaliseerde bank met vijftien storing in nog geen zestig dagen tijd. De site van de SNS Bank lag er vijf keer uit in januari en februari, tegen twee keer in de openingsmaanden van vorig jaar. "Nergens in de wereld veroorzaken bankstoringen zo veel overlast als in Nederland", zo stelt medeoprichter Tom Sanders van allestoringen.nl. "Nederland was al wereldkampioen bankstoringen over 2013. De trend over januari en februari suggereert dat Nederland deze positie ook over 2014 zal vasthouden." Er is nog veel werk aan de winkel voor de banken. Eén aspect moet duidelijk zijn: banken kunnen hun clienten niet opzadelen met hun problemen met internetbankieren.

Wilders had deze week de pessimisten op zijn hand. Wat had je anders kunnen verwachten van Oekraine. De EU heeft het land eerst een worst voorgehouden in de vorm van een Associatie Akkoord, vrijhandelsverdrag en een visumvrije entree in de EU-landen, wat echter nooit getekend is. Dat lieten ze zich in Kiev niet afnemen. De Brusselse vleespotten waren voor het leeghalen en dat ging aan de neus van die arme Oekrainers voorbij. Wat volgde was een opstand en een rechtspopulistische machtsgreep. 21 februari 2014: de hele nacht spraken ministers uit Duitsland, Frankrijk en Polen met vertegenwoordigers van de regering-Janoekovitsj. Ook een vertegenwoordiger uit Rusland was daarbij. "Waar nu op aangestuurd wordt is diplomatie, diplomatie en diplomatie." Europa en de VS opteren voor een bemiddelingspoging voor de Krim, die deze week per decreet, is uitgevaardigd, met op korte termijn een referendum over de vraag of het schiereiland 'overstapt' naar Rusland. De Russen laten op de Krim geen bemiddelaars toe, er valt niets te bemiddelen. "Wat we deze week gezien hebben in de Krim zijn indicaties dat Rusland niet verder wil gaan en mijn gevoel is dat Poetin de complete controle die Rusland heeft over de Krim wil inzetten als een soort onderpand in de gesprekken met de Europese Unie en andere internationale organisaties, om zo een terugkeer naar dat akkoord van 21 februari te bekomen." In dat akkoord zijn afspraken gemaakt over een soort interim-regering van nationale eenheid, vervroegde verkiezingen en minder macht voor de president". Poetin trekt zich weinig aan van de dreigementen waarmee de VS en de EU komen als de Krim zich afscheidt van Oekraïne. Volgens mij is dat op dit moment een fait accomplis. Op de achtergrond speelt nog de dreiging van een tweede afscheiding nl die van Oost-Oekraine. De dreigende taal die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, deze week sprak, heeft Poetin doen besluiten niet naar de Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart a.s. in den Haag te komen. Dat is een zware slag voor de top nu de leider van de tweede grootste kernmacht ter wereld niet mee aan tafel zit. Kerry stelt dat Rusland op zoek is naar valse voorwendselen om "Oekraïne te kunnen binnenvallen". Hij veroordeelde tijdens een bezoek aan hoofdstad Kiev de "daad van agressie" van Rusland tegen Oekraïne. "Het lijkt me duidelijk dat Rusland er alles voor doet om een voorwendsel te creëren om Oekraïne verder te kunnen binnendringen", stelde hij. "Rusland spreekt van Russisch sprekende minderheden die onder vuur worden genomen, maar dat is niet waar", aldus Kerry, die de nieuwe Oekraïense regering loofde, omdat die "oproept tot kalmte en niet ingaat op provocaties." Kerry dreigde deze week met sancties. "Indien Rusland geen einde maakt aan de escalatie en het land niet wil samenwerken met de Oekraïense overheid, zoals wij dat graag zouden zien, zullen onze bondgenoten geen andere keuze hebben dan om verdere maatregelen te nemen om Rusland op politiek, diplomatisch en economisch vlak te isoleren". Hij benadrukte wel nog dat de VS geen confrontatie zoekt met Rusland, maar hij spreekt wel oorlogstaal. Ban Ki-moon sprak in Genève met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov. De VN-chef herhaalde dat het 'noodzakelijk is dat de onafhankelijkheid, eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne wordt gerespecteerd en behouden'. "Het is nu van het grootste belang dat de rust wederkeert en dat de verdere escalatie van spanningen wordt voorkomen door middel van de dialoog". Ban Ki-moon heeft Lavrov ervan trachten te overtuigen dat de Russische federatie zich moet onthouden van verdere acties. Bernard Hammelburg, betwijfelde op BNR of dit het gewenste effect zal opleveren. Volgens de buitenlandcommentator is het aannemelijk dat de Russische minister zal verwijzen naar de overeenkomst die op 21 februari is gesloten tussen alle partijen in Oekraïne. "Toen is afgesproken dat er een regering van nationale eenheid zou komen met Janoekovitsj". "Dat is uitonderhandeld door drie Europese ministers van Buitenlandse Zaken, maar daarna is er een soort staatsgreep gekomen." Is de ingreep van de Russen op de Krim hen verwijtbaar? Hij zou wel een punt hebben want die overeenkomst is gesloten onder Europese supervisie. Ook de mogelijkheden in de VN zijn beperkt gezien het veto-recht van de Russen. "De Veiligheidsraad kan oproepen tot kalmte en pleiten voor overleg. Dat is de enige weg, want ze hebben geen dreigingsmiddelen." Als er gekeken wordt naar de geschiedenis dan moet je constateren dat dat Oekraïne een beetje de oerkern is van de Russische gedachte. De Russisch kerk is daar ontstaan. Chroesjtsjov, de voormalig Sovjet-president, is daar opgegroeid. Hun vloot ligt daar en heel het oostelijke deel van het land, inclusief de Krim, is Russisch." Het zijn daar geen Russische staatsburgers, zegt Hammelburg. "Maar emotioneel liggen ze heel dicht bij. De flirt tussen Oekraïne en Europa irriteerde Rusland dan ook mateloos. Je kunt zeggen, als de Russen iets doen, dan brengen ze het altijd op een Barbaarse manier. Maar je moet wel luisteren naar wat ze zeggen. Want helemaal ongelijk hebben ze niet."

Kort Nieuws

Opnieuw is er een accijnstegenvaller voor de schatkist. Na de tegenvallende opbrengsten bij tabak en sterke drank, blijkt nu, uit de laatste ramingen van accijnsopbrengsten van het ministerie van Financiën, dat er in ons land vorig jaar minder bier is verkocht. De extra inkomsten uit de 10% hogere accijnzen wegen niet op tegen het verlies aan btw-inkomsten.

Directievoorzitter Peter Keur van Rabo-dochter FGH heeft bevorderd dat zijn bank in 2011 twee kredieten beschikbaar stelde aan Eurocommerce op basis van vervalste informatie van deze projectontwikkelaar. Dit terwijl hij wist dat Eurocommerce vermoedelijk fraudeerde in de transacties. Hij is lopende het externe onderzoek op non-actief gesteld. Uit de documenten blijkt dat FGH een taxatierapport heeft vervalst en ingebracht in het kredietcomité van Rabo. De moederbank moet instemmen met grote FGH-kredieten. Keur en zijn accountmanager Hans Bos hoopten dat de financiële zekerheid voor FGH zou toenemen als de bank de valse hypotheekaanvragen van Eurocommerce zou laten passeren. Ze hebben de complianceafdeling van FGH twee kwartalen met opzet niet geïnformeerd over de vermoedens van fraude. Zo ging dat toen in het bankwezen. Nu nog??
Nederland kan nog steeds hogere kapitaalbuffers aan banken opleggen dan de rest van Europa. Dat zeggen Tweede Kamerleden in een reactie op academici die stellen dat dit sinds de invoering van de Europese bankenunie niet meer mogelijk is. Volgens Dirk Schoenmaker, hoogleraar financiering, bankieren en verzekeringen aan de Vrije Universiteit stelt dat de kans heel klein is dat Nederland een hogere norm mag opleggen. ‘We hebben ingestemd met de bankenunie. We gaan er zelf niet meer over.’ Eerder deze maand riep een ruime meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet op om banken een kapitaalbuffer op te leggen van 4% van de uitstaande leningen. Internationaal is afgesproken niet verder te gaan dan een ‘leverage ratio’ van 3%. Economen als Sweder van Wijnbergen en Bas Jacobs pleiten voor 10% of meer. Ewald Engelen gaat zelfs uit van 20%. Ikzelf ga uit van 8% voor zogenaamde nutsbanken en 11% voor zakenbanken. Een bank met een hogere kapitaalbuffer kan meer verliezen opvangen voordat een beroep moet worden gedaan op de belastingbetaler. Een hogere buffer heeft als nadeel dat banken minder krediet kunnen verstrekken. Dit geldt in ieder geval voor de korte termijn.

Russische en Oekraïense miljardairs voelen het conflict rond de Krim in hun portemonnee. Door de verliezen op de aandelenmarkten en de dalende roebel werd hun gezamenlijke vermogens flink aangetast. In één dag ging er in totaal maar liefst $12,8 mrd in rook op.

Dat schrijft Bloomberg op basis van hun billionaires index. De 300 rijkste mensen ter wereld verloren op één dag bij elkaar $44,4 mrd. De Russen Gennady Timchenko en Leonid Mikhelson, die gezamenlijk bijna de helft van gasconcern Novatek in handen hebben, leden het grootste verlies. In een dag werden ze $3,2 miljard minder waard nadat Novatek 18% inleverde. Novatek is na Gazprom de grootste gasproducent van Rusland. De Russische Vladimir Lisin van staalbedrijf Novolipetsk raakte $1,2 mrd kwijt doordat het bedrijf 7,1% zakte. 2014 was sowieso nog geen goed jaar voor Lisin, sinds het begin van het jaar is $3,9 mrd van zijn vermogen verdampt. Hij zou nu nog zo'n $10,6 mrd overhebben. De rijkste man van Oekraïne, Rinat Akhmetov verloor $700 mln. De miljardair is eigenaar van het grootste industriële consortium van het land, System Capital Management.

Staples sluit wereldwijd 225 filialen in een poging de kosten te beheersen.

Ook deze week waarschuwt Günter Hannich weer voor een naderend onheil. Hij negeert de optimistische uitspraken van politici, die worden ondersteunt door financieel/economische en monetaire autoriteiten. Hij heeft zo zijn eigen kijk op ontwikkelingen in Duitsland, Europa, de VS en de wereld. Hij blijft, ook deze keer, bij zijn eerdere stelling dat we op weg zijn naar een deflatoire ontwikkeling. Daar maak ik een voorbehoud bij 'want ik kan niet inschatten waar de ontwikkelingen op de Krim, toe gaan leiden'. Hij schrijft: hinter den seriösen Fassaden der Banken herrscht derzeit vielerorts blanke Panik. Und das europaweit. Der Grund: die Europäische Zentralbank führt in diesem Jahr einen großangelegten Bilanztest durch. Die Zahlen von insgesamt 128 Banken werden dabei durchleuchtet: verbergen sich Leichen im Keller? Sitzt die Bank auf faulen Krediten? Würde die Bank einen Crash überstehen? Hat die Bank genügend Eigenkapital? Das sind die unangenehmen Fragen, die dieser Test ergründen soll. Beängstigend dabei ist: selbst wenn die Sache gut abläuft, wird dieser Test zu einem wahren Massaker für die europäischen Banken: „Angeblich will die EZB bis zu 30 Banken durchfallen lassen, um glaubwürdig zu sein. Wenn das stimmt würde es auch für deutsche Institute wie die Commerzbank, HSH Nordbank oder Nord/LB“, sagte jetzt Dirk Becker vom Analysehaus Kepler Cheuvreux gegenüber der Presse. Insgesamt sollen 8 deutsche Banken im Zuge des Bilanztests von einer Schließung bedroht sein! Die Frage lautet dann: Was passiert, wenn die Sache nicht so gut läuft und die Prüfer auf noch mehr faule Kredite stoßen als befürchtet? So oder so: Sie sollten sich warm anziehen und Ihr Geld gegen Bankenschließungen absichern! Die Panik der Banken sorgt dafür, dass sich die Abwärtsspirale immer weiter dreht: Ängstliche Banken verleihen kein Geld und würgen die Wirtschaft immer weiter ab. Das belegen die aktuellen Zahlen: Im Januar 2014 haben de Banken in der Euro-Zone 2,2% weniger Darlehen vergeben als im gleichen Monat des Vorjahres – und das, obwohl die Zinsen auf dem denkbar niedrigsten Niveau sind. Die Folgen sind klar:

  • Unternehmen haben Schwierigkeiten zu expandieren und zu investieren.

  • Neue Arbeitsplätze, die angesichts der Massenarbeitslosigkeit in vielen europäischen Staaten so dringend benötigt werden, können so nicht entstehen.

  • Deflation und lähmende Depression liegt in der Luft.

Slotstand indices 7 maart 2014/week 11: AEX 396,28; BEL 20 3.086,63; CAC 40 4.366,42; DAX 30 9.350,75; FTSE 100 6.712,67; SMI 8378,58; RTS (Rusland) 1158,87; DJIA 16452,72; Nasdaq 100 3703,404; Nikkei 15274,07; Hang Seng 22669,76; All Ords 5.477,00; €/$ 1,388; goud $1339,50, dat is €31.007,46 per kg, 3 maands Euribor 0,299%, 10 jarig 1,896. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.