UPDATE04102014/240 Rutte II rekent zich rijk en Nederland in staat van oorlog met een landje 4000 km hier vandaan

De economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg concludeerden afgelopen weekend dat het kabinet Rutte 2 met de voorgenomen belastingherziening nauwelijks banen zal scheppen. Volgens de beide economen heeft staatssecretaris Wiebes economisch gezien geen ruimte om de gewenste lagere lastendruk op arbeid mede te financieren uit de verhoging van andere belastingen, zoals de BTW, accijnzen en energieheffingen. Zo een verhoging remt de groei en werkgelegenheid en doet de positieve effecten van een verlaging van de belastingdruk op arbeid teniet. Een belastingherziening die tevens de economie en werkgelegenheid aanjaagt, heeft volgens Vermeend en Van der Ploeg alleen maar zin als deze wordt gefinancierd uit lagere overheidsuitgaven. Het moet per saldo gaan om een echte belastingverlaging voor burgers en bedrijven, waarbij verhogingen achterwege blijven.

De koopkrachtplaatjes die het kabinet met Prinsjesdag ons heeft voorgeschoteld kunnen nu al weer in de prullenmand. Met name voor werkenden was uitgegaan van een daling van de pensioenpremies, die moesten zorgen voor de kleine plusjes van gemiddeld ½%. Maar volgens de pensioenfondsen zit die premiedaling er bij de huidige ultralage rentestand helemaal niet in. Het Centraal Planbureau hield rekening met een daling van de pensioenpremies, omdat in het nieuwe pensioenstelsel mensen per jaar minder pensioen gaan opbouwen, de pensioenleeftijd is opgehoogd en mensen met een inkomen boven de ton drastisch minder pensioenpremie mogen aftrekken. De praktijk is echter anders. Door de recente rentedaling dreigt een aantal fondsen nog voor het eind van het jaar terug te vallen in een situatie waarbij ze een dekkingstekort hebben. Bovendien dwingen de nieuwe regels de pensioenfondsen grotere buffers aan te houden. Volgens onze 'vriend' Draghi moeten we er rekening mee houden dat die extreem lage rentestand de komende jaren in stand wordt gehouden.

DFT: Christine Lagarde heeft de deelnemers aan de najaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) opgeroepen om te strijden tegen de 'nieuwe middelmaat'. Daarmee doelt de directeur van de internationale geldschieter op de aanhoudend zwakke wereldeconomie. ,,Het is nu onze belangrijkste taak om de wereldeconomie in een hogere versnelling te helpen zodat we het tot nu toe zeer teleurstellend verlopen herstel kunnen overstijgen''. ,,Het herstel is broos en omgeven door risico's. Volgens mevrouw Lagarde is het algemene groeitempo en de situatie op de arbeidsmarkt ,,simpelweg niet goed genoeg''. Ze voegde eraan toe te hopen op een gezamenlijk plan van aanpak van de beleidsmakers, maar ook dat per land moet worden bekeken wat nodig is vanwege de uiteenlopende groeiperspectieven. Lagarde voorziet het zwakste herstel onder de gevestigde economieën in de eurozone, waarbinnen eveneens verschillen zijn in de mate van groei. De economische ontwikkeling in de eurolanden wordt gehinderd door een hoge werkloosheid en een lage inflatie. De Amerikaanse en Britse economieën groeien naar verwachting het sterkst, terwijl de Japanse economie een bescheiden herstel zal laten zien. Een ,,gedurfder beleid'' moet de donkere wolken boven de wereldeconomie laten verdwijnen. Een van die wolken is het verschil in beleid van centrale banken. Zo is de Amerikaanse Federal Reserve bezig met het afbouwen van steunprogramma's, terwijl de ECB de kraan steeds verder opendraait. Volgens Lagarde brengt die discrepantie negatieve effecten op rentetarieven en wisselkoersen met zich mee. Lagarde wees ook op 'wolken' als de crisis in Oekraïne, de oorlogen in Irak en Syrië, de hevige protesten in Hongkong en de ebola-epidemie in Afrika. Er ontstaan twijfels bij mij, namens wie Draghi sprak toen hij aankondigde dat dat de ECB over 2 weken start, met een minimale duur van 2 jaar, met de opkoop van door onderpand gedekte obligaties: zogeheten asset-backed securities. De ECB wil in die periode voor maximaal een biljoen euro aan obligaties opkopen, maar hoeveel in werkelijkheid wordt aangeschaft is afhankelijk van het aanbod. Draghi stelde dat ook obligaties van Griekenland en Cyprus kunnen worden opgekocht, maar wel tegen bepaalde voorwaarden. Het opkopen van de obligaties is volgens hem bedoeld als aanvulling op de langetermijnleningen, die eerder werden aangekondigd. Het totale pakket aan maatregelen moet de inflatie in de eurozone opjagen tot net geen 2%. Over de exacte invulling, vorm en grootte van de nieuwe maatregelen liet Draghi tijdens de toelichting weinig los. Wel zei hij dat de maatregelen moeten leiden tot meer financieringsmogelijkheden en positieve effecten voor andere markten. Vooral het midden- en kleinbedrijf moet zo gemakkelijker aan geld kunnen komen. De maatregelen zijn alleen effectief als lidstaten echt werk maken van fiscale hervormingen, tekende Draghi aan. In een aantal landen is wetgeving en implementatie op dit gebied in het slop geraakt, vindt de ECB-president. Draghi houdt de deur open om later dit kwartaal ook herverpakte leningen, te gaan kopen. Als dat onvoldoende is om de spiraal van lage inflatie en zwakke economische groei te doorbreken, is het bestuur van de centrale bank unaniem bereid tot verdere maatregelen, zei president Mario Draghi. Beleggers reageerden teleurgesteld op het uitblijven van een massaal obligatieopkoopprogramma door de ECB. De ECB zal nu eerst willen wachten tot de uitkomsten van de stresstest bij banken later deze maand. Of een zogenoemd QE-programma er komt, is moeilijk in te schatten. De ECB kan hiertoe overgaan bij een verdere terugval van de kerninflatie die momenteel 0,7% bedraagt." Daarbij teken ik aan dat in de eurozone de inflatie 0,3% bedraagt. Mario Draghi, de Italiaanse centrale bankier, is ironisch genoeg nog niet in staat de doelstelling van 2% inflatie te realiseren. De markt heeft zich dit jaar tegen Draghi gekeerd in de veronderstelling dat de meerdere pogingen van de ECB om de economie weer tot leven te wekken en de inflatie op gang te krijgen niet veel zouden uithalen. In de obligatiemarkt zijn de rentestanden en inflatieverwachtingen naar bodemniveaus gedaald – niemand verwacht groei of inflatie. Draghi kwam deze week niet met een klapper, terwijl de markt daar wel op gehoopt hadden. ,,Het lijkt er op dat de markten de woorden van Draghi negatief interpreteren.''De euro steeg licht, maar de aandelenbeurzen sloten met flinke verliezen. Er is kritiek te horen over het beleid dat Draghi aankondigde. De Franse centrale bankier Christian Noyer is evenals beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank (ECB) uit Duitsland en Oostenrijk tegenstander van het opkoopprogramma van herverpakte leningen. Noyer is volgens de ingewijden tegenstander van het plan omdat de uitvoering daarvan buiten de nationale centrale banken om zal gaan. Normaal gesproken zijn de nationale centrale bankiers verantwoordelijk voor de herfinanciering van hun banken en aankoop van obligaties, en heeft juist de Franse centrale bank daarin een goede reputatie. Maar in het geval van de herverpakte leningen wil de ECB externe brokers inhuren. De Oostenrijkse centrale bankier Ewald Nowotny en de Duitse Jens Weidmann zijn naar verluidt ook niet positief over de plannen, maar hebben een andere reden daarvoor. Ze vrezen grote balansrisico's. Waar sta ik in dit dossier? Als Lagarde spreekt over een zwakke economie in de eurozone, deel ik dat standpunt. Als zij wijst op een discrepantie tussen de extreem lage rente voor de euro en een stijging van de rente in de Angelsaksische landen, dat herken ik ook. Dat de FED bezig is met het afbouwen van steunprogramma's, terwijl de ECB de kraan steeds verder opendraait., brengt negatieve effecten teweeg op rentetarieven en wisselkoersen. Anderzijds bevestigt Draghi dat alle maatregelen die de ECB eerder dit jaar al heeft genomen om de economie aan te zwengelen en om de daling van de inflatie een halt toe te roepen, geen succes heeft gehad. In een vertwijfelde poging gaat hij er nu toe over de geldkraan wagenwijd open te zetten tegen een extreem lage rente. Tijdens de bekendmaking van Mario Draghi met nieuw monetair beleid, volgde ik op Twitter Ronald van Gessel. Hieronder een aantal oneliners. Als Draghi vaag blijft, komt dat de geloofwaardigheid niet ten goede. Het is al de vraag of het veel uitmaakt of de ECB rommel gaat opkopen. Krijgt Draghi straks voldoende handen op elkaar voor omvangrijke opkopen van asset backed securities? Als Draghi vaag blijft, komt dat de geloofwaardigheid niet ten goede. Het is al de vraag of het veel uitmaakt of de ECB rommel gaat opkopen. Als het allemaal niet helpt moet Draghi toch de troefkaart spelen, kwantitatieve verruiming door het groot opkopen van staatsobligaties begin volgend voorjaar. Maar die beslissing wordt pas genomen als de inflatie de komende maanden superlaag blijft, ook nu de euro terugzakt. Het was wel een heel grote verrassing geweest als er iets aan de rente was gebeurd. De renteschroef is al dolgedraaid, het laatste beetje helpt toch niet meer. Draghi denkt de balans van de ECB behoorlijk op te pompen en dus inflatie aan te wakkeren. Draghi sluit ander meer wilde opties als QE niet uit als het allemaal niet loopt zoals hij wenst. Hij gaat nog steeds uit van iets meer groei in 2015, een lagere olieprijs helpt ook mee. De inflatie gaat pas in loop van 2015/2016 oplopen. ECB kan het niet alleen, landen moeten hervormen en tekorten terug brengen. Draghi wil balans ECB oppompen van €2000 naar €3000 miljard, het niveau van 2012, dus dat wordt de extra injectie. Het is in elk geval de bedoeling dat banken meer aan het mkb gaan lenen. Draghi gaat wel Griekse en Cypriotische abs-leningen kopen, maar met extra veiligheidsmaatregelen. Met andere woorden, de ECB gaat obligaties onder BBB- (junkbonds) accepteren als collateral (onderpand). En daarmee wordt de ECB toch een beetje een 'bad bank'. Een periode met lage inflatie moet niet te lang duren, is erg schadelijk voor de economie. Draghi zegt wel dat landen die ruimte hebben om te investeren, zoals Duitsland, dat moeten doen. Draghi hoopt op meer economische groei zodra het prijspeil weer gaat oplopen. Landen die geen herstelprogramma hebben, kunnen niet op ecb-aankopen rekenen. Ik twijfel nog altijd of de eurozone met deze noodgreep geholpen wordt dan wel verder wegzakt in de modder. In hoeverre wordt het vertrouwen in de euro hiermee versterkt dan wel verzwakt. Misschien hoopt Draghi dat de waarde van de euro tegenover de dollar verder wegzakt. Dat heeft dan tot gevolg dat de eurolanden meer moeten betalen voor geïmporteerde goederen en diensten vanuit niet-euro-gerelateerde landen. De inflatie stijgt daardoor, maar de koopkracht daalt. De exporterende industrie wordt concurrerender op de wereldmarkt waardoor de uitvoer goedkoper wordt en het volume kan gaan stijgen. De werkgelegenheid neemt dan toe. Euro-beleggingen leveren minder rendement op, waardoor de rente gaat stijgen. Er zitten nog wel wat consequenties aan het ECB-beleid: in ieder geval veel onzekerheid. De politiek zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen waar het gaat om het aanzwengelen van de economische activiteiten en het verlagen van de fiscale lasten op arbeid. En dat heeft Dijssel ook gedaan. Hij heeft de banken laten weten dat ze kritisch moeten zijn bij het verlenen van kredieten aan het bedrijfsleven en aan consumenten. Bij kredietverlening moeten nagaan of de kredietnemers (waaronder ook hypotheken) in staat zullen zijn de kredieten en de rentelasten ervan te kunnen terugbetalen. Ik neem aan dat hij hiermede bedoelt dat banken geen kredieten gaan verlenen aan bedrijven en consumenten om daarmee verliezen en schulden mee te gaan financieren. In mijn optie kloppen mensen bij geldschieters aan voor geld om daarmee investeringen te financieren. De ECB is daar minder gedetailleerd mee: er moeten kredieten naar het MKB. Tussen wat Draghi zegt en Dijssel oplegt ligt een spanningsveld.

De Grieken laten geen kans onbenut om onder de curatele uit te komen van de trojka. Draghi peinst daar niet over. De Grieken vrezen dat de trojka met nieuw herstelprogramma op tafel gaat leggen. Het monetaire beleid dat Draghi deze week op tafel legde, de Europese economie te stimuleren en de inflatie te verhogen, is alleen maar beschikbaar voor landen die aan een herstelprogramma werken. De Grieken zouden graag weer op eigen benen willen staan om vandaar uit de werkgelegenheid aan te pakken en de economie te vergroten. Binnen de ECB bestaat er onenigheid over het beleid van de ECB, onder meer vanwege de aangekondigde inkoop van riskant papier van banken, waardoor de centrale bank als een 'bad bank' kan worden neergezet. Er wordt niet gesproken over een uitsluiting van Frankrijk, Italië en Spanje met betrekking tot de uitvoering van herstelprogramma's.

Komende weken zou er informatie naar buiten komen over de uitslag van de stress tests onder de banken. Ik heb grote twijfels in hoeverre hier sprake zal zijn van een onafhankelijk onderzoek. Ik kan mij niet voorstellen dat banken met een slechte gezondheid, maar met een groot financieel belang van de ECB, als 'zwak' worden neergezet. De financiële belangen van de ECB zullen zeker meespelen in de beoordeling. De Oostenrijkse Volksbanken AG is het eerste slachtoffer van het toelatingsexamen van de ECB. De coöperatieve bank faalt voor de stresstest en wordt opgesplitst. De coöperatieve bank, bestaande uit 44 zelfstandige bankvestigingen, is voor 43% in handen van de Oostenrijkse staat. De coöperatie zal worden opgesplitst: de achterblijvende zelfstandige banken fuseren en een ander deel gaat verder als 'bad bank', zonder bankvergunning. Moedermaatschappij ÖVAG maakte het besluit donderdagavond zelf bekend. De moedermaatschappij kampte met een fors kapitaaltekort, dat had moeten worden bijeengebracht door de zelfstandige aangesloten banken. Die weigerden echter daarvoor op te draaien, omdat een deel ervan daardoor in de problemen zou komen. Moedermaatschappij ÖVAG levert nu haar bankvergunning in waardoor zij niet meer aan de kapitaaleisen hoeft te voldoen. De 44 aangesloten banken fuseren tot negen nieuwe Volksbanken, die hun zelfstandige status verliezen. Zij gaan verder als naamloze vennootschap. Een deel van ÖVAG komt terecht in een zogeheten 'bad bank' en zal over meerdere jaren worden afgewikkeld. Naar verwachting publiceert de ECB deze maand alle resultaten van de zogeheten 'comprehensive assessment', het omvattende onderzoek naar de gezondheid van de 120 grootste banken in de eurozone. Dan wordt duidelijk welke banken over voldoende kapitaal beschikken om flinke economische schokken op te vangen en welke banken snel extra kapitaal zullen moeten ophalen. Banken die in de eerste ronde al slagen voor de test komen vanaf 4 november onder direct toezicht van de ECB.

DFT: Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de eurozone is in september gedaald. De index die het vertrouwen weergeeft, noteerde een stand van 99,9, tegen 100,6 een maand eerder. De index daalde daarmee tot onder het gemiddelde over de lange termijn van 100. Alleen in december vorig jaar kwam de graadmeter eerder onder die stand uit. De EC meldt dat consumenten in de eurozone in september opnieuw minder vertrouwen hebben gekregen in de economie. In het bedrijfsleven gold dat voor de detailhandel. In de bouw nam het economisch vertrouwen juist toe. Volgens de EC nam in Spanje, Frankrijk en Nederland het vertrouwen toe, terwijl in Duitsland en Italië het economisch vertrouwen daalde. Voor de gehele Europese Unie werd voor september een stand gemeten van 103,6, tegen 104,6 in augustus. De inflatie in Duitsland is in september onveranderd gebleven op 0,8% in vergelijking met een maand eerder. De inflatie in de grootste economie van Europa ligt daarmee op het laagste niveau in meer dan 4 jaar. Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode was de Duitse inflatie eveneens stabiel op 0,8%. De winkelverkopen in de eurozone zijn in augustus onverwacht sterk toegenomen. Vooral de verkoop van autobrandstoffen en non-food steeg flink. De detailhandel zette in totaal 1,2% meer om dan een maand eerder. In juli daalden de winkelverkopen in het eurogebied nog met 0,4% en in de maanden daarvoor was slechts sprake van een bescheiden toename. De sterkste groei (2,5%) deed zich voor in Duitsland en Luxemburg. In Letland, Estland en Ierland was sprake van een lichte daling. Ten opzichte van augustus 2014 zijn de winkelverkopen in de eurozone met 1,9% toegenomen, na een herziene toename met 0,5% op jaarbasis in juli. Die stijging komt geheel voor rekening van de non-foodsector. De omzet uit voedsel, tabak en autobrandstoffen lag 0,2% lager. Voor de gehele Europese Unie was sprake van een toename van de winkelverkopen met 1,4% op maandbasis, na een daling van 0,4% in juli. Ten opzichte van augustus 2013 ging de detailhandelsomzet met 2,5% omhoog. In juli was nog sprake van een stijging met 0,8% op jaarbasis.

Een oorlogsverklaring is de formele aanzegging van van het ene land tegen het andere en is daarmee het officiële begin van een oorlog. (Bron: Wiki) De actuele vraag is of het plegen van oorlogshandelingen tegen het kalifaat Islamitische Staat, met de hoofdstad Raqqa daaraan voldoet. Er worden luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van ISIS-strijders in Noord Irak en in Syrië. Een oorlog wordt aangezegd, zo van 'wij zijn vanaf nu formeel met elkaar in oorlog'. Maar van een aanzegging is zelfs geen sprake. Voor de luchtaanvallen op doelen in Syrië, die worden bezet door djihadisten is zelfs geen volkenrechtelijk mandaat. Onzeker is of de 60 landen die zijn toegetreden tot de 'coalition of the willing' onder aanvoering van de VS als een oorlogvoerende natie moeten worden aangemerkt. Het bewind in Syrië zegt dat de VS Damascus kort voor de aanvallen op de hoogte heeft gesteld. Hij noemde IS een "ernstige bedreiging die niet binnen enkele dagen of maanden de kop is ingedrukt". Wat is de jurisdictie van die mededeling? Waar ik mij zorgen over maak zijn de uitspraken van onder meer Obama (en een woordvoerder van het Amerikaanse leger) en de minister Faisal van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië dat de strijd in het Midden-Oosten nog jaren gaat duren. Saudi-Arabië wil dat de aanvallen op terroristische organisaties doorgaan totdat die zijn vernietigd. Saudi-Arabië is een van de vijf Arabische landen die de VS steunen bij de bombardementen op IS-doelen in Syrië. Faisal wil met andere landen afspreken hoe ze terrorisme de komende jaren gaan bestrijden. Volgens de minister is in Syrië het extremisme fors gegroeid door de gewelddadigheden van de Syrische president Assad. Saudi-Arabië wil daarom dat bij een oplossing voor het conflict in Syrië Assad buitenspel wordt gezet. Het lijkt erop dat het conflict uitgroeit in een strijd om de macht tussen de sjiieten en soennieten, waarbij een groot aantal Westerse landen zich hebben gecommitteerd. In Nederland staat 81% van de burgers achter deelname van Nederland aan militaire acties, gedurende één jaar. Een verklaring voor deze massale steun zal wel moeten worden gezocht in het barbaarse optreden van de ISIS-strijders. Hoe langer deze oorlogshandelingen doorgaan des te ondoorzichtiger wordt het toekomstbeeld. De fanatieke instelling van het Saudische Koningshuis en de daaraan gelieerde regering in dit dossier kan grote inheemse onrust teweegbrengen. Met als eindresultaat het verdwijnen van het koningshuis en een overname van het land door het kalifaat IS. Ja, en moet ons angst worden aangepraat voor terroristische aanslagen? Moeten we zo ver gaan dat militairen in burgerkleding met weekendverlof gaan, moet het leger worden ingezet om stations extra te gaan bewaken, moeten belangrijke publieke en privaat-rechtelijke instellingen onder verscherpte bewaking komen te staan? Nee, natuurlijk niet. Als de bevolking zich zorgen moet gaan maken over hun veiligheid komen ze de deur niet meer uit en houden ze de portemonnee op slot. Met alle desastreuze gevolgen voor de economie. Het is te hopen dat het kabinet en de Haagse politiek zich hebben gerealiseerd dat dit geen vredes, trainings- of ondersteuningsmissie is. We moeten ervan uitgaan dat islamieten in ons land en in Europa gewoon geïntegreerde landgenoten zijn, die afstand nemen van kwaadwillende djihadisten en terroristen. Partijen realiseren zich dat er jaren voor nodig zullen zijn om deze tegenstander te verslaan, maar welke consequenties kan dat voor volk en vaderland hebben? Laat ik duidelijk zijn: ISIS is een barbaars volk, waar ik geen enkele sympathie voor heb. Daarbij moeten we wel weten waaraan we beginnen als wij IS de oorlog verklaren. Waar beginnen aan, voor hoelang, met welke opdracht. Wat willen we bereiken. De Tweede Kamer heeft deze week met overgrote meerderheid van stemmen de oorlog aan IS verklaard en daarmee militair ingrijpen mogelijk gemaakt. Is er wel voldoende over nagedacht over mogelijke gevolgen tot de 'coalition of the willing'. Het gaat over een strijd tussen landen en volken in het Midden Oosten. Die hebben een religie, volksaard en cultuur die sterk afwijkt van onze Westerse samenleving. Een volk dat vandaag je vijand is, kan morgen je vriend zijn en overmorgen een aartsvijand. De panelen kunnen daar heel snel verschuiven. In welk wespennest kom je terecht? De VS en haar bondgenoten hebben slechte ervaringen in het Midden Oosten: Israël, Palestijnen, Irak met de sjiieten en soennieten (2x), Iran, Afghanistan. Overal hebben we onze handen gebrand. Turkije, reken ik ook daarbij. Het land trad deze week ook toe, maar met een heel andere agenda dan die van de VS. De Amerikanen willen graag dat de Turken grondtroepen gaan leveren voor de strijd tegen ISIS. Op dit moment staat Turkije daar afwijzend tegenover. De hoogste prioriteit geven de Turken aan het ten val brengen van het regime van Assad in Syrië. Dan volgen de Koerden, die worden gesteund door het Westen met militair materieel. Turkije leeft in staat van oorlog met de PKK, een organisatie van Koerden in Turkije en willen voorkomen dat de Iraakse en Syrische koerden aansluiting zoeken met de Turkse. Pas op de 3e plaats staat militair ingrijpen tegen IS. Daardoor staan de neuzen van de deelnemers aan de 'coalition of the willing' niet allemaal rechtsgericht. De besluitvorming binnen het kabinet en door het Parlement heeft plaatsgevonden op een hoge mate van emotionaliteit. Er is geen enkel inzicht hoelang deze oorlog met een landje hier 4000 km vandaan gaat duren; of het Westen in staat zal zijn IS op de knieën te krijgen en hoe de Arabische leiders standvastig zullen blijven in de leer. Het grootste probleem gaat ontstaan als ISIS overeind blijft, want dan verwacht ik dat 'overlevende djihadisten' met wraak en haatgevoelens naar de actieve landen van de coalitie zullen kijken (en handelen). Het Westen wil dat de barbaarse islamieten 'buitenspel' worden gezet en geen bedreiging zullen vormen voor de wereld. Maar de tijger is uit zijn kooi en de vraag is, hoe krijgen we die weer terug in zijn hok? Deze oorlog, nieuwe stijl, kan wel eens heel anders lopen, als wij nu verwachten, en een verrassend gevolg krijgen.

Ik las onlangs een artikel over de positie van Rusland, bezien door Izborsk, de nationale Russische denktank, die Poetin adviseert in zijn beleid. Overall bezien vergt het voor de Russische regering een hoge kwaliteit van beleid om onder de opgelegde sancties door de VS en de EU stand te houden. Is de huidige toestand al hopeloos voor Poetin, dat niet, maar we bevinden ons wel in de beginfase van een proces dat tot doel heeft Rusland ondergeschikt te maken van de dictatuur vanuit Washington. Een aantal uitspraken die een beeld geven over de aanvallen uit het Westen en de escape om daar onderuit te komen. Stelling 1 is van de filosoof Aleksandr Doegin: Rusland moet weer een Euraziatische grootmacht worden. Stelling 2 is van de econoom Sergej Glasjev: hij is een groot tegenstander van het gesloten associatieverdrag van Oekraïne met de EU. Hij voorziet dat de Amerikanen vanuit de Oekraïne een militaire invasie voorbereiden op Rusland. Hij is door de VS en de EU tot 'persona non grata' verklaard. De volgende stellingen komen uit een recent rapport van Izborsk met de titel “Het moment van de waarheid: Rusland en de sancties van het Westen”. De CIA heeft in de Oekraïne de staatsgreep van het landsbestuur, als gevolg van de grootse demonstraties in december, januari en februari in vooral Kiev, omgebogen van de geëiste democratie zonder corruptie, naar een voortzetting van de bestaande oligarchie. Een bestuur dat zich niet kan onttrekken aan de onderwerping aan het wereldwijde financiële systeem, dat wordt bestuurd door de VS en het Westen. Veiligheidsdiensten kunnen geld en goederen blokkeren. In het rapport staat te lezen dat als er conflicten ontstaan in landen, bv Argentinië, waar de Amerikanen belangen hebben, dan grijpen de veiligheidsdiensten in, worden partijen gechanteerd, worden nationale belangen ondergeschikt gemaakt aan het Amerikaanse belang ook als daarmee de veiligheid en de belangen van het volk wordt aangetast. Naar Oekraïne kijkend wordt gesteld dat het Westen daar de macht heeft gegrepen door het land eerst in een politieke chaos te storten met als gevolg een sociaaleconomische ineenstorting en dat huurlingen, die worden gefinancierd door de CIA een burgeroorlog hebben ontketend die trekjes hebben van een etnische genocide. Het hele proces ging gepaard met russofobie, waarmee de media werden overladen. Amerikaanse agenten werden ingezet om uiteindelijk een staatsgreep in Rusland uit te voeren. Over de opgelegde sancties zegt de denktank dat de VS met die sancties uit zijn op een economische recessie in Rusland, een verlaging van het levenspeil, toenemende sociale onvrede en een groeiend politiek protest tegen Poetin. De Amerikaanse geheime diensten zouden erop uit zijn met behulp van een 'vijfde colonne' van oligarchen, superrijke liberaal denkende Russen (aanhangers van het kapitalisme die de VS heeft in de Russische samenleving), hun intellectuele dienaren (de liberale vleugel) de politieke leiding te laten vervangen. Een staatsgreep dus. De 'ijzeren logica' van de Russische liberalen zijn in feite Westerse agenten die dat denkproces aansturen. Zo wordt gesteld dat afzien van import onmogelijk is, onder meer omdat de productie ervan in Rusland 20 tot 60% duurder is dan de import uit het Westen. Daarnaast moet Rusland handelen in dollars, waarover de VS de regie voert. Wie zo denkt moet wel concluderen dat Rusland alleen bestaansrecht heeft als een kolonie van de VS en de EU. Maar zo stelt Izborsk de strijd is nog niet gestreden. Er zijn nog lichtpunten, waaraan Rusland zich kan optrekken. De denktank doet een opmerkelijke uitspraak namelijk dat Rusland, ieder jaar, aan het financiële systeem $100 mrd, als gevolg van ongelijke economische uitwisseling met het buitenland, verliest. De economische sancties van het Westen moeten Russische economie gaan stimuleren tot modernisering en (technische) ontwikkeling, door het verminderen van de uitstroom van kapitaal en de overstap naar binnenlandse kredietbronnen. Poetin heeft geen keuze, doorgaan met het huidige beleid, zal desastreuze gevolgen voor het land hebben. (bron: Trouw).

De financiële crisis op Cyprus werd begin 2013 beheersbaar gemaakt door een hulpprogramma van €10 mrd uit het Europese hulpfonds. Probleem daarmee opgelost? Nee, het parlement heeft het voor het volk opgenomen en blokkeert maatregelen die het de banken gemakkelijker moeten maken om, in gevallen van achterstanden in de betaling van hypotheekverplichtingen, eigenaren uit hun huis te zetten, hetgeen de trojka van Cyprus eist. Er wordt gedreigd met het dichtdraaien van de geldkraan. De banken op Cyprus hebben wel problemen met de kwaliteit van de leningenportefeuille. De helft van alle uitstaande kredieten en hypotheken niet dan wel niet tijdig worden afgelost. Om de Cypriotische banken een handje te helpen eisen ze nu van de politiek op Cyprus dat banken huizen van wanbetalers mogen gaan veilen. Daarvoor moeten de bewoners wel eerst op straat worden gezet en daar verzet de volksvertegenwoordiging zich tegen: zij vinden dat asociaal. Ik kan mij daar wel wat bij voorstellen omdat dat gaat leiden tot sociale onrust op het eiland. Het alternatief is dat de trojka alsnog geld in Cyprus steekt om daarmee de krimpende economie een handje te helpen. En dat is hard nodig want de werkeloosheid bedraagt 16%, terwijl vorig jaar het spaartegoed €100.000 van rijkere inwoners al is geconfisqueerd. Verder vrezen de parlementariërs dat een veiling van huizen de marktprijzen zullen doen dalen. Maar dat is geen oplossing die voor de hand ligt. Toch gaat het eigenlijk best goed met de economie op het eiland. De krimpcijfers verbeteren zienderwijs en de uitvoering van structurele hervormingen ligt op schema. Daarvoor heeft de trojka Cyprus eerder dit jaar al pluimen op de hoed gestoken. Anderzijds is de vraag hoe de banken op Cyprus uit de stresstest zullen komen. Deze maand moet daarover meer duidelijkheid ontstaan. Een sanering van het bankwezen op het eiland is een andere optie. Ook hier weer een geval waarbij de macht van de financiële wereld groter is dan de politieke. En dat moet reden tot zorg geven.

De piloten van Air France werken weer, maar de ruzie, over de oprichting van Transavia Europe, een Europese budget(luchtvaart)maatschappij, duurt voort. Een schatting over het geleden verlies bedraagt €280 mln.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken sluit niet uit dat er in de toekomst voor veel mensen geen betaald werk meer is. Door technologische ontwikkelingen zal steeds meer werk door robots verricht worden, werk dat nu nog door mensen wordt gedaan. De overheid moet daarom met 'nieuwe instrumenten' komen om dit proces te ondervangen. 'De robots komen er nu echt aan,' zo waarschuwt de minister van Sociale Zaken. De overheid moet daarom zorgen dat er voor de mensen die hun baan kwijtraken aan een robot wel een inkomen blijft bestaan, vindt Asscher. Het huidige arbeids- en sociale zekerheidsstelsel kan dit niet aan. Er zullen 'nieuwe instrumenten' moeten komen, zegt de minister. 'Dat gaat niet met ons huidig stelsel.' Wat de minister daarmee bedoeld is nog duister. Het enige wat hij zegt dat het fiscale systeem 'op de schop moet'. Zo wordt de vraag actueel wat er gaat gebeuren met de loonbelasting als er veel minder mensen nog maar werken?' Daarnaast zullen arbeidskrachten door onderwijs, opleiding en verlaging van belasting op arbeid aan een andere baan moeten worden geholpen. Dat er banen verloren zullen gaan, is volgens Asscher hoe dan ook onvermijdelijk. 'Robots worden in hoog tempo toegankelijker, betrouwbaarder en goedkoper. Ze worden betaalbaar, snel, nooit ziek, en werken 24 uur per dag.' Een ontwikkeling om over na te denken.

Ik ben niet de enige Nederlander die zich zorgen maakt over de decentralisatie van de thuiszorg, jeugdzorg en werken naar vermogen. Binnenlands Bestuur en het TV-programma Altijd Wat (NCRV) presenteerden deze week een special over dit project. Voor mij kwamen de resultaten van het onderzoek niet als een verrassing. Ik heb al meerdere keren aan dit onderwerp aandacht besteed. 81,4% van de geënquêteerde ambtenaren verwacht geen 'overwegend soepele overgang' van de taken die nu nog door de centrale overheid worden uitgevoerd. 18,6% verwacht zelfs chaotische situaties. De uitslag van de enquête toont een somber beeld. Slechts 7,7% van de ambtenaren verwacht dat er weinig knelpunten zullen optreden. Daarentegen verwacht 47,6 problemen bij de overname van de jeugdzorg, 30,8% verwacht dat bij de uitvoering van de WMO en 13,8% bij de arbeidsparticipatie. Twee oneliners komen naar voren, die mij aanspreken: 'het is een operatie van kille boekhouders' en 'snelheid is de vijand van zorgvuldigheid'. Ik heb nog onlangs gepleit voor een 5-jarenplan voor deze ingrijpende gevolgen van dit beleid. Nu komt ook van de zijde van ambtenaren die dit beleid moeten gaan uitvoeren op lokaal niveau tot vrijwel dezelfde conclusies: 'dat de veranderingen hals over kop worden doorgevoerd' en 'dat er onvoldoende tijd is voor het vergaren van de nodige kennis en kwaliteit om de zorgtaken uit te voeren'. De betrokken premier en zijn bewindslieden spreken over decentralisatie, die efficiënter en goedkoper moet worden uitgevoerd. Niemand spreekt erover dat de gemeenteambtenaren een invulling aan de uitvoering moeten geven door 'nee' te gaan verkopen en burgers erop moeten wijzen dat ze zelf zorg moeten gaan inkopen en dat zelf ook moeten gaan betalen. Ik zeg het nog maar een keer maar dat zal ertoe leiden dat de binnenlandse vraag niet gaat aantrekken, zodra bekend wordt hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn voor ouderen met naast hun AOW ook een pensioenuitkering genieten. Ook de ambtenaren trekken aan de bel over het gebrek aan kennis met betrekking tot de jeugdzorg. Ik vrees dat dat tot chaotische toestanden gaat leiden. Daar kunnen de gemeenten niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Met nog maar 3 maanden te gaan gaat staatssecretaris van Rijn het land in om de betrokken wethouders de helpende hand te bieden. Hij zal toch de 15 ambtenaren op het ministerie van VWS in de aanbieding doen. Die gaan over de vorm, maar het grootste probleem dit in de inhoud. De 403 gemeenten moeten op het terrein van de jeugdzorg duidelijkheid gaan geven aan ouders, artsen en organisaties en instellingen. De rekenkamers van de vier grootste steden hebben recentelijk al aan de bel getrokken over jongeren die tussen de wal en het schip gaan vallen, over toenemende wachtlijsten voor behandeling door de jeugdzorg. Ook stellen de rekenmeesters dat het kabinet veel te optimistisch is geweest over de inverdieneffecten van het nieuwe beleid. In de periode 2015-2017 zouden de bezuinigingen moeten oplopen van €120 mln naar €450 mln. Voor wat betreft de langdurige zorg gaan de zorgverzekeraars de persoonlijke verzorging aan huis uitvoeren. Over hoe dat ingevuld gaat worden is nauwelijks nog iets bekend. De dagbesteding en voorzieningen voor langdurig zorgbehoevenden (trapliften, rolstoelen etc) gaan naar de WMO die de gemeenten uitvoeren. Het streven is om ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen thuis te laten wonen. De stelling is dat verzorgingshuizen zijn of worden gesloten. Het daaraan verbonden werk moet door onbetaalde mantelzorgers en vrijwilligers worden gedaan. En dan de Participatiewet, die door de gemeenten moet worden uitgevoerd. Dat gaat ook één brok ellende worden. De wet schrijft voor dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het (vrijwilligers)werk moeten bij bedrijven of bij de overheid. Er komen 125.000 banen beschikbaar in de komende jaren. Gemeenten moeten deze mensen met een fysieke dan wel psychische beperking gaan ondersteunen met een bijstandsuitkering. De sociale werkvoorziening gaat drastisch worden afgebouwd. Dat betekent dat alleen mensen met een geringe productiviteit in een beschutte werkplaats kunnen blijven. Betekend dit dat mensen die op een sociale werkplaats werken straks collectief worden ontslagen en daarna (vrijwilligers)werk moeten gaan doen. Voorzien de CAO's in een gegarandeerd loon? Is er voldoende deskundigheid en budget bij de gemeentes voor begeleiding? Vragen, vragen, vragen. Het gevolg van de uitvoering van dit beleid zal een afbraak zijn van onze samenleving. Niet alleen voor ouderen, kwetsbare jongeren, mensen met een arbeidsbeperking. Ik waarschuw er nog een keer voor dat de fleur de bouche van onze tefalpremier een afbraak maskeert van het welzijn van onze samenleving. Wij worden opgescheept met een neo-liberaal beleid dat armoede gaat brengen in een bredere laag van de samenleving. Ik trek hierbij aan de noodrem in de hoop dat politiek den Haag wakker wordt geschud. Blaas de decentralisatie nu af . Mensen zijn er niet voor de overheid, de overheid is er voor de mensen. Tegen Rutte zeg ik 'ga bouwen aan de fundamenten voor een nieuw Europa, daar is grote behoefte aan bij het bedrijfsleven en bij consumenten'. Hij is nu bezig met het opblazen van een maatschappij die op solidariteit is gefundeerd en wat komt er voor terug? In deze fase van het proces veel ellende. We willen geen samenleving die geregeerd wordt door de hebzucht van het kapitalisme. Ik vrees dat het kabinetsbeleid gaat leiden naar een bredere onderlaag in de samenleving, die in armoede terecht komt. Wat is er gebeurt met onze normen en waarden? Inmiddels zijn er reacties gekomen vanuit de vakbonden. Corrie van Brenk, voorzitter van de Abvakabo FNV, stelt dat gemeenteambtenaren en –bestuurders onvoldoende zijn voorbereid om taken op het gebied van jeugd, werk en zorg op 1 januari over te nemen van rijk en provincies. Er is volgens een meerderheid van hen eenvoudigweg te weinig geld en te weinig menskracht. ‘Het zou heel verstandig zijn om te zeggen dit moeten we nog niet doen op 1 januari’ aanstaande. Er is heel erg bezuinigd op gemeenteambtenaren en er komt heel veel werk bij. ‘Het is een ramp zoals het ervoor staat. Je moet niet spelen met het idee dat kwetsbare kinderen, ouderen, gehandicapten straks bij de gemeenten geen zorg krijgen, omdat het geld er niet voor is. Dat is een terechte zorg voor ambtenaren dat de financiën onvoldoende zijn.’ Het budget dat gemeenten voor de uitvoering van de extra taken krijgen, is volgens Van Brenk, ontoereikend. ‘Het is schandalig als je als overheid iets doorschuift naar gemeenten en zegt jij mag iets nieuws gaan doen, maar ik ga je meteen een bezuiniging opleggen’. Den Haag heeft een veel te optimistisch beeld geschapen om zoveel (on)mogelijke bezuinigingen door te voeren . ‘Waar ik me zorgen over maak, zegt van Brenk, is dat er weer een commissie komt en er men dan vanuit gaat dat het goed komt.’ Ze raadt verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn aan bezuinigingen vertraagt in te voeren of de decentralisatie uit te stellen. CNV Publieke Zaak wil niet weten van uitstel van de decentralisatieoperatie zegt voorzitter Eric de Macker. Hij ziet de politieke besluitvorming rond de decentralisaties als een gegeven feit. ‘Wat er erg dreigt is zijschade’. ‘Het zal toch heel belangrijk zijn om vooruit te kijken naar het einddoel, wat we met decentralisaties willen bereiken. Ik denk op termijn dat het ook wel heel dicht bij de burger komt ook in kwalitatieve zin, veel beter, maar op korte termijn dreigt echt grote schade.’ De Macker kan zich voorstellen dat Van Rijn aanvullende maatregelen moet treffen. ‘Het zou zelfs zover kunnen gaan dat je zult moeten besluiten om extra geld klaar te leggen om de problemen op te lossen. Tijdelijk. Dat zou ook een oplossing kunnen zijn.’ De uitvoeringstijd is volgens De Macker echt te kort. ‘Je had ook nog een systeem kunnen bedenken waarbij je bijvoorbeeld het jaar 2015 tot een inloopjaar of een proefjaar had kunnen beschouwen. Maar ook dat is niet gebeurd. Per 1 januari 2015 moet het van start. Overigens realiseert ook de staatssecretaris zich wel drommels goed dat we risico’s lopen. Ik begrijp dat er ook een aanwijzingsbevoegdheid van de staatssecretaris is; daar waar het niet goed gaat, kan hij ingrijpen.’ De Macker denkt dat een aantal grote gemeenten klaar is voor de decentralisatie, onder andere omdat zij volgens hem de middelen hebben. Waar zijn vrees naar uit gaat, zijn kleine en middelgrote gemeenten. ‘Dat zijn gemeenten die ook financieel kwetsbaar zijn. En de vraag is of zij voldoende weerstand hebben ook in financiële zin om dit risicoloos te organiseren’, zegt hij. Ik wil nog even reageren op de uitspraken van de voorman van het CNV Publieke Zaak. De decentralisatieoperatie is nog geen gelopen race, verre zelfs van dat. Een meerderheid in de volksvertegenwoordiging is daarmee akkoord gegaan, maar wat zegt dat? Dat is geen garantie dat het opgelegde beleid succesvol kan worden uitgevoerd. Hoe groot is de schade die kan worden toegebracht aan de samenleving? Heeft daar iemand in den Haag over nagedacht? De Macker slaat de spijker niet op de kop. Er komt nu opnieuw een nieuw probleem ter tafel. Dit keer over 10.000 kwetsbare jongeren die 24/7 zorg nodig hebben. Een deel van deze jongeren gaat naar de wet Langdurige Zorg, omdat de AWBZ verdwijnt, een andere deel verhuist voor zorg naar de gemeenten. Er ontstaat onder ouders van deze kinderen, begeleiders, zorginstellingen en zorgkantoren ongerustheid bij gebrek aan duidelijkheid. Er zou iets in de maak zijn voor een overgangsjaar (2015) om de overgang per 1 januari 2016 te kunnen voorbereiden. Het ministerie werkt aan een oplossing dat in de maak is. In ieder geval, als er al een passende oplossing wordt geboden, veel te laat. Van Rijn maakt een tour in het land en spreekt met de provincies, gemeentes en belangenorganisaties. Wat hij tegenkomt is woede en stress en misschien wel terecht.

De Spaanse staatsschuld stijgt volgend jaar naar >100% bbp. Wij zitten ergens in de buurt van 68%. De Franse staatsschuld is gestegen tot > €2000 mrd. Ander nieuws uit de eurozone: de inflatie is in september gedaald met 0,1% tot 0,3%, het laagste niveau in vijf jaar. De Nederlandse economie is van augustus op september stabiel gebleven. Het herstel blijft broos, zegt het CBS. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van dit jaar was er sprake van een verbeterende conjunctuur, maar sindsdien stagneert het herstel. Het vertrouwen onder consumenten en ondernemers is de afgelopen maanden echter wel verslechterd. Dat wordt vooral toegeschreven aan de gespannen internationale politieke situatie. De dienstensector in de eurozone liet in september een minder sterk groei zien dan een maand eerder. De inkoopmanagersindex van Markit is uitgekomen op 52,4, tegen 53,1 in augustus. Het definitieve cijfer is wat lager dan de 52,8 die na een eerste raming werd gemeld.

Uit Duitsland komen tegengestelde signalen over de economie. Het vertrouwen bij ondernemers en consumenten is gedaald. De detailhandelsverkopen zijn in augustus, op maandbasis, met 2,5% gestegen. Het aantal werkelozen is in september, op maandbasis, met 12.000 toegenomen.

Het groeitempo van de Amerikaanse industrie lag in september lager in vergelijking met een maand eerder. Dat blijkt uit het maandelijkse onderzoek onder inkoopmanagers. De ISM-inkoopmanagersindex voor de industrie zakte van 59 naar 56,6. De vergelijkbare index voor de Amerikaanse industrie van onderzoeksbureau Markit kwam in september definitief uit op 57,5, tegen 57,9 een maand eerder.

De toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zouden het geld dat ze ophalen met boetes die ze uitdelen in de financiële sector in Nederland moeten inleveren bij de schatkist, dat bepleit de PvdA in een debat in de Tweede Kamer met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. DNB en AFM mogen boetes tot €2,5 mln zelf houden. Daar is iets voor te zeggen, tenzij die boetes worden aangewend om slachtoffers schadeloos te stellen.

Zembla heeft onderzoek gedaan naar twee Europese aanbestedingen in de jaren 2006 en 2009 uitgeschreven door het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Gemeente Rotterdam. Daarbij zouden onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. De woorden 'fraude', 'corruptie' en 'vals spel' vallen. De naam van Ordina en andere automatiseerders valt. Meegespeeld heeft dat 'een lekkende' militair, een civiele medewerker en een ambtenaar 'vertrouwelijke' informatie over de inschrijving zouden hebben doorgespeeld. D66 wil meer over deze zaak weten.

Frankrijk, Italië en een aantal andere landen binnen de eurozone willen zich onttrekken aan de Merkeldoctrine, die bepaalt dat de stagnerende economie moet worden geactiveerd door overheidsbezuinigingen door te voeren. De Franse minister van Financiën, Michael Sapin, stelt dat de economische situatie in Frankrijk niet toestaat dat de tekorten verder worden teruggebracht. Dat betekent dat Frankrijk niet van plan is, op dit moment, extra bezuinigingen door te voeren om te voldoen aan de afspraken inzake de EMU-normen. Op zijn vroegst zou Frankrijk in 2017 weer binnen de norm van 3% kunnen komen. In de richting van het Fransen werd de boodschap afgegeven dat aan het Franse volk geen verdere inspanning gevraagd zal worden, omdat de regering verdere bezuinigingen afwijst. Of de ?Europese politiek het ermee eens is of niet, we weten nu wel wat we van de Fransen te verwachten hebben. De nieuwe Europese Commissie onder voorzitterschap van de Luxemburgse Jean-Claude Juncker wordt voor een vuurproef gesteld bij de start straks met dit probleemdossier. Met zijn keuze van de oud-minister van Financiën Pierre Moscovici, als Eurocommissaris voor begrotingszaken in de EC, heeft voorzitter Juncker het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. De voorzitter heeft Supercommissaris, de Let Valdis Dombrovskis, is mede verantwoordelijk gesteld voor het het beleid van de nationale begrotingen.

UBS hangt een Franse miljardenboete boven het hoofd omdat de Zwitserse bank klanten zou hebben geholpen de belasting te ontduiken. UBS zou de Fransen €4,9 mrd moeten betalen. Een Franse rechtbank droeg de bank eerder op een aanbetaling te doen van €1,1 mrd op eventuele boetes in deze zaak. De boetes zijn het gevolg van verscherpt beleid van de Franse president François Hollande om belastingontduikers te ontmaskeren. In juni sloten Frankrijk en Zwitserland daarover een fiscaal akkoord. In mei kondigde Zwitserland al aan dat het bank- en belastinggegevens automatisch gaat delen met andere landen. Volgens USB is de zaak formeel nog in onderzoek.

Standard & Poor's verlaagt zijn beoordeling voor de vooruitzichten van Philips van 'stabiel' naar 'negatief'. Volgens de kredietbeoordelaar zal het bedrijf na de beoogde afsplitsing van de lampendivisie niet meer kunnen profiteren van de diversiteit die het de afgelopen jaren had. Na de afsplitsing gaat Philips verder met de medische tak en de divisie consumer lifestyle, die worden samengevoegd onder de noemer HealthTech. Volgens S&P heeft Philips met die activiteiten leidende posities in verscheidene sectoren. De kredietbeoordelaar begrijpt de keuze om de lichttak af te splitsen, gezien de verschuivingen van conventionele verlichting naar bijvoorbeeld led-lampen, maar wijst ook op de sterke schommelingen van de resultaten in de medische- en consumentendivisies. ,,De relatief volatiele winstontwikkeling in de medische sector en de consumententak beperken volgens S&P de verbetering die Philips kan realiseren in haar risicoprofiel''. Omdat de financiële en juridische details van de afsplitsing nog niet bekendgemaakt zijn, kan S&P nog niet inschatten welk effect het plan heeft op het risicoprofiel.

Slotstand indices 3 oktober 2014/week 40: AEX 411,19; BEL 20 3.169,72; CAC 40 4.281,74; DAX 30 9195,68; FTSE 100 6.527,91; SMI 8683,53; RTS (Rusland) 1092,12; DJIA 17009,69; Nasdaq 100 4027,307; Nikkei 15708,65; Hang Sen 23080,47; All Ords 5315,40; €/$ 1,2515kitco euro; goud $1190,70, dat is €30.556,60 per kg, 3 maands Euribor 0,081%, 10 jarig Staat 1,077%. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.