UPDATE03062015/274-2 Eerste eindbod voor de Grieken, vrijdag G7 in München

Ik wijk af van mijn publicatieschema van dit blog, waarbij ik één blog in het weekend op het net zet. Er is de laatste 2 dagen echter meer gebeurt dan in de laatste twee maanden bij elkaar. Vandaar dit blog 274-2, waarin ik mij beperk tot Blatter/FIFA, Griekenland en het voortgaande stuntelen van dit kabinet. Andere onderwerpen komen in blog 275 wel weer aan de orde.

Onderstaande tekst schreef ik maandagmorgen. Dat Blatter dinsdagavond bekend zou maken dat hij de handdoek in de ring gooit, daarop werd door niemand gespeculeerd. Met een maand of zes wordt een FIFA-vergadering uitgeschreven om een nieuwe voorzitter te kiezen. Wie hebben daarvoor de beste papieren. Platini, de 'baas' bij de UEFA en van Praag naar de UEFA? Europa ligt slecht bij een groot aantal Afrikaanse en Aziatische FIFA-leden en ze vertegenwoordigen binnen de FIFA een grote macht doordat aan ieder land dat lid is één stem wordt toegekend. Dus een land met 1 miljoen voetballers heeft net zoveel te zeggen als een ministaatje waar 200 voetballers zijn. Daar moet snel een einde aan worden gemaakt. Ieder lid krijgt jaarlijks een donatie van $250.000 ter ondersteuning van voetbalactiviteiten, waarover ze geen verantwoording over af hoeven te leggen. Aan 'one country one vote' moet een einde Over een halfjaar weten we meer. Maar eerst moet de 'beerput' van Blatter opgeruimd worden voordat er een nieuwe voorzitter kan worden gekozen.

Sepp Blatter mag dan vorig weekend herkozen zijn als voorzitter van de FIFA, maar ik zet vraagtekens of hij tot 2019 aanblijft. De Zwitser is 79 jaar en in die leeftijd kan zijn gezondheid schade oplopen, hetgeen kan uitlopen tot een vervroegd terugtreden. Maar er spelen ook andere 'onzekerheden' die aan het licht kunnen komen en die zijn persoon en zijn functie kunnen belasten. Ik denk niet alleen aan de justitiële onderzoeken in Zwitserland en de VS, maar ook in Engeland waar nagegaan gaan worden in hoeverre twee grote Britse banken betrokken zijn bij het corruptieschandaal bij de FIFA. De BBC meldt dat Standard Chartered en Barclays een intern onderzoek gaan instellen in hoeverre deze banken geparticipeerd, bewust dan wel onbewust) hebben bij corrupte praktijken.

Standard Chartered en Barclays werden, samen met HSBC en nog tientallen kleinere banken, genoemd in het 164 pagina's dikke rapport van de FBI over de corruptie binnen de wereldvoetbalbond. Volgens de Amerikaanse federale politie hebben ze zich niet zelf schuldig gemaakt aan financiële wanpraktijken, maar zou het geld dat ermee gemoeid is wel via deze banken zijn gelopen. Meer duidelijkheid over de betrokkenheid van banken kan schadelijke informatie opleveren voor het bestuur van de FIFA. Ook kunnen de zeven gearresteerde bestuursleden meer informatie gaan leveren aan de FBI. Ik ga ervan uit dat over een niet al te lange tijd er een nieuwe voorzitter van de FIFA gekozen moet gaan worden. Daarbij komt ook nog het bericht van de NYT over een omstreden betaling van de FIFA uit 2008 van $10 mln aan de federatie Concacaf De FIFA ontkent die betaling niet, maar bestrijdt dat secretaris generaal Jerome Valcke, de rechterhand van de voorzitter, hierbij betrokken was. „Hij noch anderen uit het leidinggevende management van de FIFA hebben een rol gespeeld in de planning, de goedkeuring en de uitvoering van het project”. Dat is de officiële lezing die de FIFA naar buiten bracht, maar bronnen spreken over smeergeld voor steun van de Afrikaanse bevolking in het Caribisch gebied bij de verkiezing van Zuid-Afrika voor het WK in 2010.

Kabinet Rutte II komt steeds verder in zwaar weer terecht. De gevolgen van het gevoerde beleid belasten de samenleving steeds meer en de burger herkent steeds meer falende uitspraken van de premier. Neem het fiasco van de omzetting van de 26 politiekorpsen naar de Nationale Politie, waaraan minister Opstelten leiding heeft gegeven. Voor dat mislukte beleid heeft de VVD hem tot erelid benoemd. Tijdens een speech voor het VVD-congres in Arnhem afgelopen weekend hekelde de premier mensen die denken dat ze recht hebben op allerlei voorzieningen. Hij doelde bijvoorbeeld op mensen die na hun ontslag gelijk een uitkering aanvragen. "Ze hebben het adres van het UWV al in de hand", zo sprak de premier. Ook haalde hij uit naar instellingen die gemakzuchtig omgaan met belastinggeld. Premier Rutte mag zijn uitspraken over de 'Dikke Ik'-mentaliteit voor de Tweede Kamer komen uitleggen. SP-leider Roemer wijst er fijntjes op dat mensen die werkeloos worden verplicht zijn om binnen een week het UWV te bellen, anders verspelen ze het recht op een uitkering. Het kabinet op zijn allerbest: lees en huiver. Directeuren van ziekenhuizen, woningcorporaties en andere (semi)overheidsinstellingen kunnen vanaf juli weer een torenhoge ontslagvergoeding in hun zak steken. Door een maas in de wet mogen zij twee vergoedingen stapelen. Daardoor kan de exitpremie voor deze bestuurders oplopen tot ver boven de €75.000 die nu als norm geldt, zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT) uit 2013. Maar als de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli van kracht wordt hebben ontslagen werknemers recht op een transitievergoeding van maximaal €75.000, of één jaarsalaris als dat hoger is. Dat geldt voor veel topmensen bij de (semi)overheid, die ten hoogste een ministerssalaris van €178.000 mogen verdienen. En neem dan de wankele positie van staatssecretaris van Rijn, in het pgd-dossier. Morgen moet hij verantwoording afleggen in de Tweede Kamer. De oppositie is tot de tanden gewapend, maar hij heeft van de premier te horen gekregen dat hij niet mag aftreden. Samsom die nog maar 6% van het Nederlandse volk vertegenwoordigd op basis van de laatste peiling van Maurice de Hond, blaast hoog van de toren, maar in feite stelt hij helemaal niets meer voor. De beide andere linkse partijen, de SP en GL, scoren virtueel samen 25%. Het lid van de Algemene Rekenkamer, Kees Vendrik, houdt er rekening mee dat al het geld dat Nederlandse belastingbetalers voor Griekenland hebben betaald nog terugkomt. “Zoals de vooruitzichten nu zijn, is het fair om te zeggen dat we daar een hard hoofd in moeten hebben”, zei hij op TV. Hij zegt niet dat het niet mogelijk is, maar zet toch vraagtekens. Het AVRO-Tros Radar Extra is daar uitgebreid op ingegaan. De 2 documentaires, de eerste over 'de prijs van de euro' en de tweede over 'de puinhoop op de financiële markten', zijn te bekijken op radarextra.nl Aan de beide uitzendingen werkten mee: Andre Szasz, oud-directeur van de Nederlandsche bank; Harald Benink, hoogleraar economie, Universiteit Tilburg; Arnoud Boot, hoogleraar economie, Universiteit van Amsterdam; Coen Teulings, hoogleraar economie, Universiteit Cambridge; Geert Mak, historicus, schrijver en Europakenner; Ewald Engelen, financieel geograaf; Kees Vendrik, oud-Kamerlid, nu lid van de Algemene Rekenkamer, Nick Malkoutis, Griek werkzaam bij Macropolis, Prof Dr Tasos Giannitsis, Griekse oud-minister en econoom en Arjo Klamer, hoogleraar economie en schrijver van het boek 'De euro valt'. Een aantal uitspraken gedaan in de uitzending over 'De Schuldvraag, deel 1. De banken hebben de hoeveelheid geld in de periode 1982-2015 verachtvoudigd van 100 mrd naar 800 mrd, waar de economie slechts met de helft groeide. Volgens het CBS leven in ons land 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens. De banken hebben ons in een schulden-economie gebracht waardoor 97% bestaat uit schulden. Een van de economen spreekt van een bancaire revolutie en een greep naar de macht. Bankiers worden neergezet als 'wolven in schaapskleren'. Het standpunt wordt verdedigd dat een buffer van 3% voldoende is voor risicodekking van uitstaande vorderingen. Een ander aspect is de positie die Goldman Sachs heeft gespeeld als architect van de euro-crisis en drie van hun mensen op sleutelposities manoeuvreerde: Samaras in Athene, Draghi bij de ECB en Monti in Italië. De misleidende trucs van Goldman Sachs waardoor de Griekse voorstelling van zaken veel rooskleuriger werd voorgespiegeld dan ze waren, waren bekend en werden genegeerd omdat de problemen die daardoor zouden gaan ontstaan zich in eerste instantie zich nog niet hadden gemanifesteerd. En toen het drama bekend werd was het te laat voor de politiek om nog in te kunnen grijpen. Op de vraag of er ruimte was voor kritiek op de euro moet worden gesteld dat die er wellicht wel was maar belangstelling voor een debat was er niet. Gerrit Zalm veegde alle kritische opmerkingen van tafel: de euro is prima. Aandacht voor het Europese integratie project was er nauwelijks. De eis van het Verdrag van Maastricht om de Muntunie pas dan in te voeren nadat er een Politieke Unie zou zijn, werd van tafel geveegd. Politieke consensus was er 15 jaar geleden niet en is er nog altijd niet. Hoe groot is de onomkeerbaarheid van de euro als het vervolgtraject niet wordt uitgevoerd? Bij de totstandkoming van de Muntunie hebben de 12 landen van de eurozone in 1999 de facto veel meer soevereiniteit aan Brussel/Frankfurt overgedragen dan wat de politiek nu voorstaat. Een andere zaak, die de regie buitenspel heeft gezet, is het niet uitvoeren van de 'bail out' clausule. Dat betekent dat was afgesproken dat als een euroland in de problemen zou komen, door wat voor oorzaak dan ook, andere landen niet te hulp zouden schieten. Dat gebeurde wel want toen in 2008 duidelijk werd dat de schulden van een aantal, veelal Zuid-Europese landen, veel te hoge leningen hadden gekregen van Duitse, Franse en Nederlandse banken, werden ze gered door Brussel die die schulden overnam, waardoor de banken gered werden voor rekening en risico van de belastingbetalers. Hier werd dus risicovolle financieringen overgeheveld van de private naar de publieke sector. Om dit te kunnen realiseren voerden politici een misleidende campagne, waarbij burgers werd wijsgemaakt dat alle geld dat naar die zwakke landen ging (om de schuld aan de banken terug te kunnen betalen) met rente zou worden terugbetaald. Nederland heeft een belang van €19 mrd (van de in totaal €240 mrd) op Griekenland. Op de vraag wat te doen met de enorme handelsoverschotten van Duitsland en Nederland, moet worden teruggevallen op hetzelfde scenario als is toegepast in de Zuidelijke eurolanden. Daar zijn de lonen verlaagd (in Griekenland wel met tussen de 20 en 40%) bij ons zouden de lonen moeten worden verhoogd, waar dat mogelijk is bij exporterende bedrijven. Dat betekent dat onze prijzen gaan stijgen en wij minder concurrerend worden. De gevolgen van het bezuinigingenbeleid van de kabinetten Rutte is vooral zichtbaar in de binnenlandse bestedingen. Een stagnerende en dalende koopkracht heeft grote schade toegebracht aan de middenstand, de retailsector, de vastgoedsector (leegstaande winkelpanden) en het MKB. Hieraan heeft ook bijgedragen een veranderd koopgedrag en de opkomst van webwinkels. Hoe groot is de schade die de door de trojka opgelegde bezuinigingen in Griekenland hebben aangericht? Zoë Konstantopoulou, de voorzitter van het Griekse Parlement, spreekt van een humanitaire ramp. De werkeloosheid is bijna 30%, de werkeloosheid onder jonge vrouwen was vorig jaar zelfs 72%. Een ww-uitkering loopt na één jaar af. Een sociaal netwerk in de Griekse samenleving bestaat niet (geen bijstandsuitkering dus), dat betekent dat werkelozen hun woning moeten verlaten. Geen werk dan ook geen zorgpolis. Er hebben al 6000 zelfdodingen plaatsgevonden door mensen, veelal gepensioneerden, zonder toekomstbeeld. Een 85-jarige alleenstaande vrouw met een psychische storrnis krijgt een maandelijkse uitkering van €340. En laten ook niet vergeten wat de kosten zijn als gevolg van de migrantenstroom vanuit Noord-Afrika en het Midden Oosten die via Griekenland voet aan wal zetten in Europa. Het gaat momenteel over honderden vluchtelingen per dag. In deel 2 over 'de schuldvraag' komen de volgende onderwerpen aan de orde: het bbp in Griekenland is door de almaar nieuwe bezuinigingen en hervormingen van de trojka in de laatste 5 jaar gedaald met 25%. Dat is meer dan tijdens de Groote Crisis van de 30er jaren van de vorige eeuw. Wij, Grieken, worden gebruikt als een lab waar wordt uitgetest wat de gevolgen zijn van het bezuinigingsbeleid dat vanuit Brussel wordt opgelegd voor de democratie, de mensenrechten en de basisrechten op sociaal gebied. De vraag is welke invloed de Griekse aanpak heeft uitgeoefend op de 'menselijkheid'? De negatieve zijde van het invoeren van de euro voor de euro-lidstaten bestaat uit: het opgeven van de instrumentaria die landen hadden voor hun monetaire beleid van hun nationale valuta. Dat wordt nu node gemist, denk aan het rentebeleid, de wisselkoersen, waarmee de munt duurder en goedkoper gemaakt kon worden. Die soevereiniteit is in 2002 overgedragen aan de ECB in Frankfurt. Wat dan resteert is het verlagen van de lonen en de sociale lasten om daarmee concurrerender te kunnen exporteren. Op de vraag of de internationale bankenwereld een zorgplicht kan worden opgelegd is het antwoord: daar is thans geen sprake van. Hoeveel jaar staat er voor het saneren van landen met financieel/economische problemen: het antwoord = 5 tot 6 jaar. Als de zaak dan niet op orde is moeten de verliezen worden genomen. Griekenland zit nu in z'n zevende jaar. Europa spreekt van noodhulp aan de Grieken, maar dat is het grotendeels niet. Slechts 11% van de uitstaande schulden aan de drie geldschieters (de trojka) is aangewend voor Griekse salaris- en pensioenbetalingen, de rest zijn leningen waarmee schulden aan de Franse en Duitse banken zijn terugbetaald. De eisen die voor die conversie van schulden aan de private sector naar de publieke sector worden 'waanzinnige maatregelen' genoemd, waarvan je tenen krom gaan staan. Met name door de toegenomen armoede die daarvan het gevolg is. De doorgedrukte belastingverhogingen voor de onderste helft van de Griekse samenleving bedraagt 337%. Het inkomen van mensen die in armoede leven was in 2012 45% lager dan diezelfde groep in 2008 had. Hoe democratisch gaat de trojka te werk? Ondemocratisch niet alleen in Griekenland ook in andere landen. En dat is hard aangekomen in het land waar de wieg stond van de democratie. In een land was dat al beschaving kende, toen wij nog in holen woonden. En dan de hamvraag: wisten onze politici welke risico's er speelden toen werd besloten de belastingbetalers op de zadelen met de schulden die Griekenland had bij de banken in 2009? Jan Kees de Jager sprak wartaal toen hij 'borgde' dat alle geld dat wij aan de Grieken zouden (gaan) lenen met rente terug zou worden betaald. Daar gelooft vandaag de dag niemand meer in.

De Grieken houden het langer vol in hun oppositie tegen de eisen van de Brusselse Groep dan menigeen had gedacht. Nu hebben de Amerikanen zich gemengd in de geringe vooruitgang die in Athene wordt gemaakt. Ze hebben het IMF, de ECB en Brussel gewaarschuwd voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit een Grexit. Niet alleen voor Europa maar ook voor de VS en de financiële markten. Ik heb al eerder geschreven dat de herverkiezing van Dijssel als voorzitter van de Eurogroep afhankelijk is van het succes van de Brusselse Groep in Athene. De nieuw te kiezen voorzitter van de 19 ministers van Financiën uit de eurozone treedt 1 juli aan. Ik sluit niet uit dat, als er geen doorbraak plaatsvindt in het Griekse dossier, Dijssel zijn kandidatuur zal terugnemen. Griekenland streeft er naar eind juni een akkoord te hebben bereikt met zijn geldschieters over de herstructurering van zijn schuldenlast, zei minister van Economische Zaken George Stathakis afgelopen zondag. Volgens de minister kan er in de komende dagen een 'technische oplossing' worden gevonden, gevolgd door een ontmoeting met de ministers van Financiën uit de eurolanden. Stathakis herhaalde zich geen zorgen te maken over de aflossing van 300 miljoen euro aan het IMF, die voor deze week op de rol staat. De Britse krant Sunday Times schreef dat Griekse spaarders uit zorgen over de impasse tussen Athene en de geldschieters massaal hun rekening hebben geplunderd. In april bedroeg het totaal aan spaartegoeden in het land 139,4 miljard euro. Dat is het laagste niveau in tien jaar. Volgens mij spelen de Grieken het spel 'alles of niets'.

Minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem waarschuwde deze week voor de gevolgen voor de eurozone als de Griekse schuldenkwestie niet wordt opgelost. Dat zou grote gevolgen hebben voor Griekenland, maar ook voor de andere eurolanden. Volgens Dijsselbloem wordt er door sommigen ,,te licht'' geoordeeld over de negatieve gevolgen voor de eurozone. Dat zei hij bij RTLZ. Het tweede Europese steunpakket voor Griekenland loopt eind deze maand af. Er ligt nog geld klaar voor Griekenland, maar dan moeten ze wel eerst voldoen aan eerdere afspraken om de begroting op orde te brengen en de economie te hervormen. Volgens Dijsselbloem zijn er signalen dat de Griekse regering van premier Alexis Tsipras bereid is tot een doorbraak. ,,Maar dat horen we al langer'', zei hij er cynisch bij. ,,We zijn nog lang niet ver genoeg en de conclusie is dat de tijd dringt. Dat zeggen we al drie maanden. Griekenland kon steeds nog betalen, maar het wordt nijpend. We maken voortgang, maar het gaat langzaam.'' Het kan volgens hem niet zo zijn dat Griekenland en de eurolanden elkaar in de onderhandelingen ergens halverwege tegemoet komen. Griekenland moet doen wat is afgesproken en kan daarbinnen kiezen voor andere maatregelen, mits die maar evenveel opleveren. Daar kunnen de onderhandelingen over gaan. Volgens Dijsselbloem moet de Griekse regering de eigen kiezer durven vertellen dat de voor de verkiezingen gedane beloftes niet zullen uitkomen en dat vervelende maatregelen echt nodig zijn. Dijssel heeft zich met deze starre positionering klem gezet. Wat hij wil is een gepasseerd station. Hij moet van dit dossier worden afgehaald. Het is vechten tegen de bierkaai. Dit is een Amsterdamse uitdrukking voor 'het onmogelijke proberen te bereiken, een verloren strijd aangaan'. Het slechtste wat er voor de geldschieters en de Grieken kan gebeuren is doorgaan met 'rommelen'. Alle afbetalingen moeten worden stilgelegd, de sociale orde moet worden verbeterd (iedere dag eten 250.000 Grieken van de voedselbanken; dat is het beeld van de gaarkeukens in de hongerwinter van 1944/45 in het toen nog niet bevrijde deel van Nederland, waar ik voor mijn grootouders een kannetje met brandnetelsoep ging halen), de economie moet terug op de rails komen, dan moeten de schulden worden gesaneerd middels een lange-termijn plan waarbij de eurolanden €80 mrd gaan kwijtschelden. Dijssel zal deze ommekeer als voorzitter van de Eurogroep niet meer meemaken. Officieel werd er na afloop van het nachtelijk spoedberaad niets bekendgemaakt maar media berichtten dat de druk op Griekenland zal worden opgevoerd.

Of Griekenland van plan is zijn pensioenstelsel te hervormen zoals de geldschieters willen, is niet bekend. Afgelopen zondag uitte Tsipras nog felle kritiek op de internationale schuldeisers. Zij zouden absurde eisen stellen en niet willen toegeven ondanks de enorme Griekse concessies, aldus de premier. Eén van de opties waaraan de geldschieters van Griekenland werken is een soort minimumbod met hervormingen. De gemaakte doelstellingen voor bijvoorbeeld het terugdringen van de Griekse staatsschuld en andere begrotingsdoelen moeten daarbij wel overeind blijven. Het minimumbod zou gezien kunnen worden als een handreiking aan de Grieken.

De onderhandeling over een reddingsoperatie voor Griekenland zijn in de eindfase terecht gekomen. Omdat de Grieken niet bewegen, zet de EU druk op de zaak en stelt de Grieken een ultimatum. Op hun beurt zijn de Grieken nu ook met eigen voorstellen gekomen, als die niet worden geaccepteerd is het volgens de Griekse premier Tsipras de schuld van Europa als Griekenland failliet gaat. Terwijl het optimisme in Athene groeit over een overeenkomst over de Griekse schuldenkwestie, worden in Brussel de verwachtingen juist getemperd. „We zijn er nog niet”, zegt een woordvoerster van de Europese Commissie. Maandagnacht hadden de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president François Hollande, EU-voorzitter Jean-Claude Juncker, ECB-president Mario Draghi en IMF-voorzitter Christine Lagarde onverwacht (ongepland) spoedberaad in Berlijn over Griekenland. De Griekse premier Alexis Tsipras was niet bij dat overleg aanwezig, ook de voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, niet. Rutte heeft wel vernomen waarover is gesproken maar wil daar de Tweede Kamer niet over informeren. Dijssel beaamde aan de pers dat hij er niet bij was geweest, omdat dat fysiek niet altijd te doen is. Flauwekul natuurlijk, wees een vent en geef toe dat je voor dat spoedberaad niet was uitgenodigd. Volgens diplomaten is daar een 'laatste bod' aan de Grieken in elkaar gezet. Het mocht geen ultimatum heten, om de schijn te vermijden dat de Griekse premier voor het blok werd gezet. Tsipras probeerde na dat spoedberaad de regie weer naar zich toe te trekken door te verklaren dat juist Athene een lijst van veertig pagina’s naar Berlijn had gestuurd met bezuinigingsvoorstellen. Eind deze maand loopt het huidige hulpprogramma af, en kunnen de Grieken naar de laatste €7,2 mrd uit dat programma fluiten. De Grieken willen alleen afbetalingen doen als er zicht is op een akkoord en er geld beschikbaar komt.

Waarschijnlijk krijgen de Grieken iets meer speelruimte, maar daar staat dan tegenover dat Europa hoofdverantwoordelijke wordt voor nieuw geld en niet langer het IMF. Dat is de prijs die Merkel en Hollande betalen voor hun wens om de Grieken binnen de eurozone te houden. Ook moet er meteen worden gepraat over nieuw geld voor de Grieken na de zomer. Al eerder werd duidelijk dat de Eurogroep en het IMF niet meer op één lijn lagen. Tsipras wordt in eigen huis steeds verder in het nauw gebracht door zijn eigen linkervleugel, die vindt dat Griekenland geen nieuwe bezuinigingen moet accepteren. Daarom wilde hij tot op heden niet bewegen op belangrijke terreinen als de pensioenen en het vrijgeven van de arbeidsmarkt. Athene wil de pensioenen nog steeds niet verlagen, maar wel de pensioenleeftijd optrekken. Ook is men nu bereid de btw-tarieven op te trekken. Eis is nog steeds dat de Grieken dit jaar een primair begrotingsoverschot van 1% hebben in plaats van het verwachte tekort. Het IMF wil dit op termijn naar 4,5% hebben. Hier zit de ruimte voor de Grieken, dat overschot mag de komende jaren wat lager blijven, zodat er minder bezuinigd hoeft te worden. Griekenland zal geen geld overmaken aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als er geen uitzicht is op een schuldenakkoord met de crediteuren van het land. Dat zegt een woordvoerder van regeringspartij Syriza vandaag. Griekenland moet deze maand circa €1,6 mrd aflossen aan het IMF. Het is het zoveelste dreigement in de al maanden voortslepende onderhandelingen. Het IMF en de Europese geldschieters van Griekenland eisen tal van hervormingen en bezuinigingen en willen een concrete lijst van maatregelen voordat Athene meer geld tegemoet kan zien. Syriza wil juist grotendeels af van de afspraken met de trojka. Over de juiste stand van zaken gaf Prof Arnoud Boot dinsdagavond in Nieuwsuur een briljant college. Dat was even heel erg genieten. De presentatrice, mevrouw Mariëlle Tweebeeke, raakte zichtbaar in verwarring omdat eerder uitspraken waren gedaan waarin nu juist het tegendeel werd beweerd, onder meer door Hans van Baalen (VVD prominent in het Europees Parlement), van de visie van Bout. Het geld dat naar Griekenland gaat is niet bestemd voor de Grieken om hun economie weer op orde te krijgen maar om schulden te verschuiven van plaats A naar plaats B (van Europa naar het IMF). De Grieken zelf hebben daar geen enkel voordeel van. Bij al de korte financieringen die de Grieken van de trojka hebben gekregen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen en die moeten worden geherfinancierd, en daarbij het station Athene passeren, worden de Grieken nieuwe hervormingen en bezuinigingen opgelegd. Hier moet een einde aan komen. Het IMF moet hiermee stoppen. Op deze manier komen de Grieken nooit uit de misère. De Griekse premie is vandaag in Brussel voor overleg met de EC-voorzitter. De ECB maakte een dag eerder al bekend om de noodlijdende Griekse banken, die gebukt gaan onder een uitstroom van kapitaal, meer steun te geven.

Dit is het laatste bericht uit Brussel over een eindbod van de Brusselse Groep. Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem verwacht niet dat gesprekken in Brussel met hoofdrolspelers in de Griekse schuldenkwestie leiden tot een akkoord. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft de Griekse premier Alexis Tsipras in Brussel uitgenodigd voor overleg. Ook Dijsselbloem spreekt met beide heren. Eerst heeft hij een gesprek met Juncker. Gehoopt wordt de vastgelopen en al maanden aanslepende onderhandelingen over hervormingsmaatregelen in ruil voor financiële steun los te trekken en een eventueel vertrek van Griekenland uit de eurozone of een faillissement van het land te voorkomen. De geldschieters (de eurolanden, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds) zullen een minimumvoorstel op tafel leggen, maar op hun beurt hebben ook de Grieken een plan ingediend. Op de vraag of het overleg ,,beslissend'' zal zijn, antwoordde Dijsselbloem: ,,Ik denk het niet.'' Hij verwacht dat er nog ,,hard werk'' verzet moet worden voordat alle partijen overeenstemming kunnen bereiken. Griekenland is op zoek naar geld nu de schatkist nagenoeg leeg is en het land deze maand circa €1,6 mrd aan leningen moet terugbetalen aan het IMF. Die steun zoekt Athene bij zijn geldschieters, maar die hameren erop dat er geen geld wordt overgemaakt zonder dat daar afspraken aan zijn gekoppeld. Echter, Griekenland voelt niets voor het stringente bezuinigingsbeleid dat door hen is opgelegd; dat beleid is er (mede) de oorzaak van dat het zo slecht gaat in Griekenland, meent de huidige regering. Lees in dit blog hoe ernstig de 'human disaster' is in Griekenland. Vrijdag aanstaande ontvangt Merkel in München de leden van de G7 voor overleg over wereldzaken. In het volgende weekendblog daarover meer.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , . Bookmark de permalink.