UPDATE01062013/173 Buma: wat is de waarde nog van het sociaal akkoord?

In het vorige blog nr 172 heb ik de vraag neergelegd: “Hoe lang duurt het nog voordat de VVD-achterban doorheeft dat hun premier een duivels beleid voert?” Het vertrouwen van het Nederlandse volk in de beide formateurs van het kabinet Rutte/Asscher kreeg bij Maurice de Hond niet zo lang geleden een dikke onvoldoende. Zowel Rutte als Samsom scoorden een 4,5 op de 10. Deze extreem lage waardering voor een kabinet in crisistijd wordt bevestigd door een enquête van het FD/BNR waarin 22 vooraanstaande Nederlandse economen de premier gemiddeld een 4,7 geven. De grootste plaag voor onze economie is de huizenmarkt, vindt de helft van de geënquêteerde economen. Er zijn veel betere plannen om de bouw- en woningmarkt te stimuleren. Het Woonakkoord en de Blok-hypotheken moeten van tafel. ''De overheid moet met een echt gedegen plan komen voor herstel van de huizenmarkt. Zulke plannen liggen er en zijn veel beter dan Blok-hypotheken en dergelijke.'' Het gebrek aan vertrouwen onder consumenten komt in deze enquête op de tweede plaats. De economen zijn bijna unaniem in hun oordeel over de maatregelen van het kabinet om de werkloosheid in te dammen. Het kabinet blijft de spijkers maar op de verkeerde plekken slaan. De werkloosheid was in april 8,2% en daar komt nog geen einde aan door het uitblijven van beleid dat de economie gaat stimuleren. Bijna de helft van de ondervraagde economen vindt dat de overheid met gedurfde projecten moet komen. De linksgeoriënteerde Willem Vermeend, hoogleraar Europees fiscaal recht en fiscale economie aan de Universiteit Maastricht, stelt dat Europa kwakkelt en dat komt door het beleid: bezuinigen in een crisis moet je nooit doen". "Ik vind Rutte persoonlijk een enthousiaste premier, maar het gaat niet om Mark Rutte, maar om het beleid, dat hij uitvoert, zegt Vermeend. En dat beleid werkt averechts."Vermeend is voorstander van een gedurfd project. Hij denkt daarbij aan supersnel internet, nieuwe wegen of een energiepark. Als je wat wilt dan moet je denken aan iets geheel nieuws, zoals lokale energieparken: die leveren uiteindelijk rendement op en zijn goed voor het milieu. En je kan ook denken aan verbeteringen rondom de infrastructuur in Nederland. Vermeend legt uit dat men dan wel op zoek moet gaan naar een methode waardoor de schatkist niet belast wordt. "Maar dat kan, want Nederland kan heel goedkoop lenen. Stel dat je 5 miljard euro ophaalt, dat kost je vaak minder dan 1%. En het bedrijfsleven doet er ook 5 miljard bij: dan heb je 10 miljard euro beschikbaar, zonder dat je de schatkist belast. Ik zet wel een vraagteken bij deze financieringsopzet. Ja, de rente is momenteel extreem laag. 10-jaars staat doet 1,751%, maar er komt binnen tien jaar een periode met een hogere rente. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat we voor een weekenddeposito van tien miljoen gulden 21% rente 's jaars betaalden. Dat was dus fl 17500 voor 3 dagen. Maar dat er ander beleid moet komen, en niet aangestuurd door de VVD en de PvdA (die hebben hun kans gehad en het niet waargemaakt), is nu ook door 'derden' wel duidelijk. Weliswaar maakt de Europese Commissie het nog bonter dan Rutte/Dijssel. De stelling dat Nederland de hypotheekrenteaftrek niet in 28 jaar moet worden afgebouwd maar in een veel sneller tempo, onderschreef ik al eerder. De bezuinigingen ad €3,4 mrd die na het sociaal akkoord in een la zijn verdwenen moeten van Brussel weer worden opgevoerd en worden verhoogd naar €6 mrd doordat de emu-norm van -3% wordt bijgesteld naar -2,8%. We weten nu welke invloed de bezuinigingen hebben op de schatkist dit jaar. De inkomsten uit belastingen komen €8,3 mrd lager uit. Ook stijgen de rijksuitgaven maar die kunnen éénmalig worden gedekt met meevallers. De OESO kijkt ook naar de ontwikkelingen in Europa en in Nederland en is daar niet optimistisch over gestemd. Dat de Nederlandse economie dit jaar ongeveer even sterk krimpt als in 2012: is een sombere tijding. Vanaf het einde van het jaar trekt de groei aan, maar die opleving zal niet genoeg zijn om een verdere groei van de werkloosheid te voorkomen. De OESO verwacht een economische krimp van 0,9% voor Nederland in 2013. Daarmee is de denktank van de geïndustrialiseerde landen somberder dan het Centraal Planbureau (CPB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die eerder dit jaar een krimp met 0,5% voorspelden. Volgens de OESO loopt de werkloosheid in 2013 en 2014 verder op en blijft het overheidstekort in beide jaren hoger dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Het eerste, voorzichtige, herstel komt waarschijnlijk tegen het einde van het jaar. De aantrekkende export en een bescheiden opleving van de investeringen kunnen dan zorgen voor een kleine groei. De aanhoudende bezuinigingen van consumenten en de overheid blijven echter een rem zetten op de economie. Voor 2014 voorspelt de OESO een economische groei van 0,7%. Waarop die prognose gestoeld is, wordt niet duidelijk gemaakt. Positieve verwachtingen moeten worden voorafgegaan door een opleving van de bouw- en vastgoedsector. Daarnaast zal er geïnvesteerd moeten gaan worden door de overheid en het bedrijfsleven in projecten die werkgelegenheid gaan scheppen, zeker ook om de jeugd aan het werk te krijgen. De Europese Centrale Bank (ECB) moet buitengewone maatregelen nemen om het economisch herstel van de eurolanden te ondersteunen, zegt de OESO. Volgens de denktank krimpen de euro-economieën dit jaar gemiddeld met 0,6%, na een achteruitgang met 0,5% in 2012. Dankzij afnemende bezuinigingen en verbeteringen op de financiële markten kan er vanaf de tweede helft van dit jaar een langzaam herstel ontstaan, dat volgend jaar naar verwachting leidt tot een groei met iets meer dan 1%. Om de kredietverlening in de eurozone vooruit te helpen, adviseert de OESO de ECB om de depositorente te verlagen tot minder dan 0%. Dat zou betekenen dat banken geld toeleggen op de middelen die ze stallen bij de centrale bank. Daarnaast zou de ECB moeten overwegen meer obligaties op te kopen om banken van meer geld te voorzien. De Franse centralebankpresident Christian Noyer liet weten niet overtuigd te zijn van de voordelen van een negatieve depositorente. ,,Er bestaat ervaring mee, die is niet altijd positief'', zei hij tegen Bloomberg TV. ,,In sommige gevallen zorgde het juist voor duurdere kredieten omdat banken hun verliezen op de deposito's bij de centrale bank wilden compenseren.'' Eerder liet de Duitse ECB-bestuurder Jörg Asmussen al weten niet erg open te staan voor een negatieve rente. ECB-president Mario Draghi kondigde begin mei aan dat de ECB is voorbereid op de mogelijke invoering van een depositorente van minder dan 0%.

Er is enige onenigheid over de autoriteit die nodig is voor het saneren van de crisisbanken in de eurozone. Dat die er moet komen daar is geen discussie over. Wel over de vraag onder wiens verantwoordelijkheid hij/zij gaat werken. In het kader van de op te starten bankenunie wordt de ECB toezichthouder op de 6000 banken in de eurozone. Daarvan gaat de ECB zelf 80 banken controleren en de overige 5920 moeten worden ondergebracht bij de 17 nationale centrale banken. Dat wordt nog een heel groot probleem om het toezicht op de banken in alle eurolanden op dezelfde wijze uit te voeren. Hoe streng, hoe frequent, hoe diepgaand moeten de controles worden uitgevoerd. Op welk moment wordt een bank een probleembank. Daarvoor moeten eenduidige richtlijnen worden opgesteld, die op alle 6000 banken van toepassing moeten zijn. Daar zijn we zeker nog tien jaar mee bezig voordat het toezicht 'gericht' wordt uitgevoerd. En dan moet nog bepaald waar de positie van de politiek, de Euroraad van de nationale ministers van Financiën, en die van de ECB en de nationale centrale banken ophoudt dan wel begint. Ik denk dan aan het SNS-dossier, waar houdt de verantwoordelijkheid van de centrale bank op en waar begint die van de politiek. Diezelfde vraag kan ook gesteld worden voor het Cyprus-dossier. De ECB gaat voor het aanstellen van een Europese afwikkelingsautoriteit, die een stevige basis moet krijgen. Daarvoor zal het Europese Verdrag moeten worden gewijzigd en dat is niet in een handomdraai gerealiseerd. Het werk van de afwikkelingsautoriteit zal eruit bestaan bij probleembanken het goede en het slechte deel te splitsen en bezittingen te verkopen, zegt de ECB. We moeten er niet van uitgaan dat alle 6000 banken overeind kunnen worden gehouden, afwikkelen kan dus ook betekenen: probleembanken die in default geraken. Bij de ECB gaat men ervan uit dat de herstructurering en sanering van een grote bank mogelijk moet zijn zonder dat de financiële stabiliteit ernstig in gevaar komt zonder dat belastinggeld wordt aangesproken (wat Dijssel en Rehn als een optie zien). Hoe dit proces in de toekomst gaat verlopen is nog lang niet helder. Wordt vervolgd.

Het volk weet het al langer, te oordelen naar de wekelijkse cijfers van de peilingen van Maurice de Hond. Ook op 2 juni verliest de coalitie weer een zetel, dit keer door de VVD. De grootste partij blijft de PVV van Wilders met 28 zetels, gevolgd door de SP (+1) met 23 en de VVD (-1) met 22. Daarna met 18 zetels de PvdA, D66 met 17, het CDA met 14 en 50+ (-1) met 10. Daardoor stijgt de SGP van 3 naar 4 zetels. Overigens ongewijzigd. De Hond heeft deze week ook gemeten onder PvdA-stemmers hoe zij staan tegenover de onderbouwing van Jan Pronk om uit de PvdA te stappen. Verrassenderwijs onderschrijft 61% van de ondervraagden dat de partij onder aanvoering van politiek leider Samsom steeds verder van zijn sociaaldemocratische principes is geraakt. 53% van de PvdA kiezers vindt op opstappen van Jan Pronk een negatieve ontwikkeling voor de partij.

Het kabinet Rutte zit diep in de problemen. Het verdienmodel levert niet het beoogde resultaat op. Lagere belastingopbrengsten zijn dit jaar groter dan de bezuinigingen opleveren. Dat is de harde werkelijkheid. Dat betekent ook een verdere stijging van de staatsschuld, zegt de EC. De meetlat van de EC laat zien dat EU-landen als Finland, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Duitsland, Luxemburg, Italië, Hongarije, Malta, Roemenië en Bulgarije allemaal wel het begrotingstekort van 3% halen of lager. Nederland is in Europa een 2e rangs land geworden. Of dat consequenties heeft voor onze AAA-kredietstatus moeten we afwachten. Een afwaardering zou voor onze staatshuishouding grote gevolgen kunnen hebben. Brussel heeft deze week ons land, eigenlijk Rutte, Samsom en Dijssel, een harde waarschuwing gegeven: Nederland zit nu in een speciaal EU-programma voor landen 'met een buitensporig begrotingstekort'. Ons emu-saldo zou 3,6% zijn. In Brussel hebben ze uitgemaakt dat Nederland de Brusselse adviezen niet meer terzijde kan schuiven. Het advies is zwaardere bezuinigingen door te voeren en 'de uitgaven aan onderwijs, innovatie en research daarbij te ontzien'. Emile Roemer wil Brussel laten weten dat wij de opgelegde 'adviezen' niet zullen volgen, maar op onze eigen wijze de problemen zullen gaan oplossen. Hij kiest dan voor investeringen en niet voor een verdere afbouw van de verzorgingsstaat, zei hij bij K&vdB. Knevel stelde een niet terzake doende vraag 'over waar hij dat geld dan vandaan gaat halen'. Roemer heeft gelijk als hij zegt dat minister Schippers zo €4 mrd uit de zorg kan halen waarvan de burger niets merkt. Ze moet de frauduleuze declaraties door de zorgverzekeraars aan laten pakken, statusverhogingen van patiënten in verzorgingshuizen veel indringender laten checken. Tandartstarieven kritisch laten checken. Om een voorbeeld te geven: ik moest een gebitsreiniging laten uitvoeren. Bij een aan de tandarts gelieerde mondhygiëniste kostte dat over de €500 op basis van uit te voeren codes. Bij een vrij gevestigde mondhygiëniste kostte dat €92 op basis van het uurtarief. Dat verschil is natuurlijk veel te groot. Een ander aspect zijn de medicijnprijzen en de prijzen van hulpmiddelen. Daar zit heel veel ruimte in. CZ betaalt vier euro voor een stomazakje aan de leveranciers. Een soortgelijk zakje lieten ze maken in China: kostprijs €0,17. Kassa voor Roemer. Ik wil nog wel benadrukken dat of we nu €6 mrd gaan bezuinigen dan wel gaan investeren in de toekomst, in beide gevallen zal de emu-schuld verder toenemen. In het eerste geval daalt de koopkracht en neemt de werkeloosheid toe, dat leidt tot dalende inkomsten en stijgende uitgaven voor de Schatkist. Het scheppen van werk kost ook geld, maar daar zal het bedrijfsleven graag aan meebetalen. Daarnaast zijn er positieve bijwerkingen: door een stijging van de werkgelegenheid zal het consumentenvertrouwen toenemen. Dat levert hogere belastinginkomsten op. Voor welk beleid politiek Den Haag ook kiest de hoognodige hervormingen moeten wel ter hand worden genomen en dat gaat pijn doen. Of het nu om arbeidsrechten gaat, hypotheekrenteaftrek of ingrepen in de zorg, iedereen zal naar vermogen bij moeten dragen in dit herstelproces. Ik blijf erbij dat Mark Rutte, Diederik Samsom en Jeroen Dijssel niet de mannen zijn die die kar moeten gaan trekken. U kent de namen van bewindspersonen waarvan ik graag afscheid zou willen nemen. Reden? Nergens draait de economie zo slecht als in Europa en van de rijkere eurolanden is Nederland het zwakste jongetje. Of we het willen of niet wij worden geconfronteerd met de gevolgen van de globalisering. Niet alleen op financieel/economisch gebied ook op het terrein van communicatie. Soms is dat positief soms ook helemaal niet. Kijk naar de trage reacties van banken en overheidsinstituties bij Ddos-aanvallen. Maar als ik kijk naar architectuur, zuivel en muziek dan zijn dat exportproducten waarmee Nederland naam en faam maakt. Neem het Concertgebouworkest, dj Tiesto, Armin van Buuren en de geweldige show die Andre Rieu over de hele wereld opvoert. Alleen al in Sao Paulo kwamen een miljoen mensen naar de show kijken in 30 dagen in een voetbalstadion. Chapeau, dat zijn kijkcijferkanonnen. Ik zie helemaal niets in het verlagen van de rente onder de 0%, zoals de OESO stelt. Daarmee wordt een zware wissel getrokken op het vertrouwen dat de euro moet uitstralen. Een valuta, die geen rendement meer geeft, wordt op enig moment waardeloos.

De jeugd heeft de toekomst. De jongeren worden door dit kabinet gediscrimineerd op het gebied van hypotheekrenteaftrek, op de arbeidsmarkt en mogelijk ook bij de opbouw van pensioenfondsen. Met betrekking tot het pensioenstelsel stellen de jongerenorganisaties van de VVD, PvdA en D66 voor die grondig te gaan reorganiseren. Iedereen, ook de zelfstandigen en ZZP'ers, krijgen een persoonlijke pensioenspaarrekening in het kader van een algemene spaarplicht om een pensioenvermogen op te bouwen. Iedere arbeider moet zelf een keuze maken hoe zijn geld wordt beheerd en door wie. Wel collectief. Iedereen moet bepalen of zijn gedurende 40 jaar opgebouwde pensioenvermogen wordt belegd met weinig risico, met risico of met grote risico's. Op de pensioengerechtigde leeftijd moet dan blijken wat het resultaat is van opgebrachte premies. Ik wil bij het idee wel kanttekeningen plaatsen. Niet het collectief van het pensioenfonds bepaalt het resultaat maar ieder individu is daarvoor verantwoordelijk. Dat betekent dat een goed- of kwaadbedoeld beleggingsadvies je opgebouwd pensioenvermogen kan ruïneren. Is iedere arbeider in staat de risico's in te schatten van een belegging. Het antwoord is nee, bij lange na niet. Hoe past dit systeem in het Nieuwe Europa? Zijn die gelden vrijgesteld van ingrepen vanuit Brussel? Ik doel op een ingreep van het ESM die ons spaargeld van €400 mrd en onze pensioenreserves van €1000 mrd gaat gebruiken om b.v. de Italiaanse staatsschuld mee terug te brengen. Hoe ligt de juridische status van dit vermogen bij faillissement, dan wel schuldsanering van de deelnemer? Moet dit geld verantwoord worden in box3? Is er een waarborg denkbaar in inflatoire jaren? In 40 jaar opbouw komen goede en slechte tijden voor; hoge rente, lage rente, koerswinsten, koersverliezen, al die tijden moeten worden overbrugd. Daarvoor is wel eens solidariteit nodig en kom je als individu niet erg ver. Ja, het is waar: door de financieel/economische crisis hebben pensioenfondsen hier en daar zwaar geleden, maar kijkend naar de laatste 20 jaar hebben ze 'goed' gescoord. Een zwarte bladzijde was de terugbetaling aan werkgevers van betaalde premies in een periode van een dekkingsgraad >140. Toen dachten we met z'n allen dat de bomen echt tot in de hemel zouden groeien. Niet alleen drie jongeren-organisaties houden zich met het pensioendossier bezig. Ook de drie ouderenorganisaties doen dat en hebben daarover een akkoord gesloten met FNV Jong en CNV Jongeren. Deze partijen hopen dat 'een dreigend generatieconflict over de pensioenen tussen oud en jong' van tafel is. De gedachte achter dit akkoord is dat pensioenfondsen risicovoller gaan belegger dat dan leidt tot hogere rendementen. Het risico dat hiermee wordt gelopen wordt dan gedragen door zowel de jongere als de oudere generaties. Grotere tegenvallers worden over een langere periode uitgesmeerd. Maar als het beleggingsrendement tegenvalt moet op de pensioenen wel worden gekort om te voorkomen dat de rekening niet wordt doorgeschoven naar de jongere deelnemers. De volgende stelling uit het akkoord is dubbelzinnig: de jongeren moeten meer gaan profiteren van eventuele meevallers maar hoeven geen 'herstelpremies' te gaan betalen bij tegenvallers. Werknemers krijgen ook hier de vrijheid om zelf een pensioenfonds te kiezen. De gedachte hierachter is dat ieder pensioenfonds zich presenteert met een eigen risicoprofiel en dat de overheid de toezichtfunctie krijgt toebedeeld. In beide voorstellen ontbreekt het woord 'zekerheid'. Je moet 40 jaar lang maandelijks pensioenpremie betalen, maar of je van dat geld ooit wat terugziet is in beide voorstellen niet helder. Wat voor garantie zit er in het systeem voor wat betreft de hoogte van de pensioenuitkering op de pensioengerechtigde leeftijd? Verder moet helder worden hoeveel beheerskosten er in rekening worden gebracht, die ten laste komen van de opgebrachte pensioenreserves?

Een consortium van Duitse banken doet een stap in de Nederlandse hypotheekmarkt. Ze bieden hypotheken aan op basis van 70% van de koopsom tegen een rente van 2,8%. Daarmee gaan ze 2% onder de huidige hypotheekbankrentes van Nederlandse banken en verzekeraars zitten. De Duitsers hebben enkele honderden miljoenen uitgetrokken voor de Nederlandse markt, maar daarmee bestrijken ze toch maar 1% van de markt. Wat is de kredietstatus van die banken? Meer dan een 70% financiering kan ook middels een lening met afwijkende voorwaarden, neem ik aan. Op het eerste gezicht heel aantrekkelijk maar wat staat er in de kleine lettertjes van de hypotheekacte?

Ondanks de voorzichtige lichtpuntjes houdt een zeer ruime meerderheid van beleggers er rekening mee dat het economisch zware weer in de eurozone nog wel enige tijd zal aanhouden. Dat is af te leiden uit een peiling van de internetsite dft.nl Gevoed door de Europese schuldencrisis zit de economie in de eurozone al geruime tijd in het slop. Vooral de bezuinigingen door de overheden en de terughoudende consumenten staan een herstel in de weg. Bijna de helft van de respondenten ziet de hoge werkloosheid in de Europese Unie als een grote bron van zorg. Het lage consumentenvertrouwen is voor 43% de belangrijkste oorzaak voor de verwachte aanhoudende economische malaise. Slechts 15% van de poll-deelnemers verwacht dat de Europese economie snel zal aantrekken onder meer door de hoop op maatregelen van de Europese regeringsleiders en een verwachte toename van de consumentenbestedingen.

De beide coalitiepartijen en D66 zijn kwaad op de op de woningcorporaties,omdat die veel bouwprojecten hebben stilgelegd. In de ogen van een meerderheid van de Kamer 'teveel'. Door de verhuurdingsheffing van €1,75 mrd zeggen de corporaties te weinig over te houden voor investeringen. De 3 partijen vinden dat onverantwoord en spreken van "een bouwstaking", die de economie schaadt. De partijen die het woonakkoord hebben gesloten stellen dat de corporaties de huren mogen verhogen en daardoor genoeg kunnen investeren. De koepel van de corporaties, Aedes, is verbaasd over de kritiek en zegt dat dit al was voorspeld; de huurverhoging levert de corporaties niet genoeg op. In een nog vertrouwelijke notitie van minister Blok zou staan dat woningcorporaties moeten stoppen met al hun commerciële activiteiten. Ze moeten koophuizen, dure huurwoningen, winkels en kantoren afstoten en onderbrengen in een apart bedrijf. De corporaties mogen zich alleen nog bezig houden met sociale huurwoningen in de eigen regio. Al het commerciële vastgoed moeten corporaties onderbrengen in een zogeheten overgangs-bv, die op termijn verkocht kan worden. Het gaat dan om huizen met een huur boven de €681 per maand en koopwoningen, kantoren, winkels en parkeergarages. Blok schat de waarde van al dit onroerend goed op €50 mrd. Het totale bezit van corporaties is nu ongeveer €260 mrd waard.

Banken hebben niet automatisch het recht om een woning van een klant met een hypotheekachterstand openbaar te veilen. Uit een recent vonnis van de Amsterdamse voorzieningenrechter blijkt dat meer coulance wordt verwacht, nu het economisch slecht gaat in Nederland en veel 'huizen onder water staan': gevallen waarin de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis. In de betreffende zaak dreigde een man te blijven zitten met een restschuld van zeker €50.000 door de gedwongen verkoop van zijn woning, terwijl de totale schuld aan zijn bank ongeveer 15.000 euro bedroeg. Een schuld die te overzien is, vond de rechter. De man was naar de rechter gestapt om de veiling te voorkomen en kreeg gelijk. Ook omdat hij inmiddels zijn schuld aan de vereniging van eigenaren had betaald en had voldaan aan een andere betalingsvoorwaarde van de bank. Hij wist de rechter er bovendien van te overtuigen dat hij inmiddels extra inkomsten had om een regeling te treffen. Volgens de in vastgoedrecht gespecialiseerde advocaat Thomas van Vugt betekent het vonnis dat een bank 'tot het uiterste' moet gaan om een openbare veiling te voorkomen, zeker als door een regeling restschuld kan worden voorkomen. Voor woningbezitters die een soortgelijke zaak aan de hand hebben, is dit volgens hem een belangrijke uitspraak.

Kort Nieuws

Het ABP waarschuwt dat de pensioenen mogelijk opnieuw neerwaarts moeten worden bijgesteld. De dekkingsgraad moet 104,2% zijn en is maar 100%.

MKB Nederland is boos over de door het kabinet opgelegde lastenverzwaringen. Het kabinet hoeft voor de €6 miljard die minister Dijsselbloem (Financiën) mogelijk extra nodig zal hebben voor zijn begroting niet aan te kloppen bij het midden- en kleinbedrijf. MKB-Nederland-voorzitter Hans Biesheuvel is stellig. "Rutte heeft vorige week vrijdag nog gezegd dat hij bij een tekort geen lastenverzwaring meer zal opleggen, maar dat het geld uit bezuinigingen moet komen. Dat betekent dat de overheid in eigen vlees zal moeten gaan snijden. Bij ons hoeft hij niet te zijn."

De Duitse werkeloosheid loopt ook op. In mei kwamen er 21.000 werkelozen bij en steeg naar 2.960.000.

Nederland is gedaald op de ranglijst van meest competitieve landen die het Zwitserse economisch onderzoeksinstituut IMD jaarlijks uitbrengt. Ten opzichte van vorig jaar daalde Nederland van de 11e naar de 14e plek. In 1997 stond ons land nog op plaats 4. IMD vindt dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de stevige bezuinigingen die veel landen in de Europese Unie, waaronder Nederland, nu doorvoeren.

De Nederlandse financiële sector moet dit jaar fors meer betalen voor het toezicht van De Nederlandsche bank (DNB). De eigen bijdragen van bijvoorbeeld banken, verzekeraars en pensioenfondsen tellen op tot circa €130 mln, bijna een kwart meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van DNB. De kosten van het toezicht liggen dit jaar 12% hoger en lopen op tot €149 mln, terwijl de bijdrage van de overheid met een kleine €19 mln bijna een derde lager uitvalt. Daarom moeten de financiële instellingen zelf een groter deel van de kosten dragen. De stijging van de toezichtskosten is volgens DNB vooral het gevolg van de financiële crisis. De toezichthouder breidt zijn capaciteit met 10% uit. Het is voor mij zeer de vraag of daarmee voldaan kan gaan worden aan de eisen die de Europese toezichthouder zal opleggen aan de nationale centrale banken. Allemaal als gevolg van wat in de Bankenunie daarover wordt vastgelegd.

De detailhandelsverkoop in Spanje is in april met 4,9% afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Het cijfer is aangepast voor werkdageffecten. Spaanse banken moeten €10 mrd aan slechte leningen opvangen. De Spaanse staatsschuld heeft een nieuwe record bereikt: €923,31 mrd, dat is 87,8% bbp.

Hoewel de onrust in de financiële sector is afgenomen tot het laagste niveau in 2 jaar tijd, blijft de financiële stabiliteit in het eurogebied ,,fragiel'', zegt de ECB. De aanhoudend slechte economische omstandigheden dreigen de winstgevendheid van banken verder uit te hollen. Ook een te trage uitvoering van hervormingen vormt een risico, omdat daardoor het vertrouwen van investeerders wordt ondermijnd. Verder blijft de ECB hameren op versterking van de kapitaalpositie van banken. Waarvan akte.

De Nederlandse Gemeenten bepalen pas volgende week of ze gaan meewerken aan de uitvoering van het sociaal akkoord. Gemeenten worden door het kabinet opgezadeld met extra taken waarvoor een beperkt budget beschikbaar wordt gesteld.

De autoverkoop is in de maand mei wederom fors gedaald afgezet tegen mei 2012. De achteruitgang bedraagt bijna 37%.

Merkel was in Parijs om de Frans-Duitse as nieuw leven in te blazen. Daar werd duidelijk, zonder de naam van Dijsselbloem te noemen, dat zij voor het voorzitterschap van de Eurogroep, gaan voor een full time baan. Dijssel verstond de hint en laat weten dat hij niet in de markt is voor die functie. De eurozone moet op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Eurogroep. Foutje van Merkel ….? Het is voor mij niet helemaal helder hoe aangekeken moet worden tegen het door Olli Rehn deze week aangekondigde beleid over de nakoming van de vastgelegde emu-normen. Welke macht hebben Parijs, den Haag, Brussel Lissabon en Madrid nog voor het voeren van een eigen beleid. Brussel stelt nu: jullie hebben de kans gehad en die niet gepakt en om erger te voorkomen nemen wij de regie nu over.

BNR: Bij verschillende overheden ligt nog zeker voor €1 mrd op de plank voor bouwprojecten. Bestuurlijke traagheid kost de bouw- en infrastructuursector 12.000 banen. Dat blijkt uit een onderzoek van Bouwend Nederland. De organisatie heeft het over geld dat al een duidelijke bestemming heeft, maar niet wordt besteed. “Dus we hebben 12.000 onnodig werklozen”, aldus Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) zegt dat het om zo’n 10.000 manuren aan werk gaat. Uit het onderzoek van Bouwend Nederland blijkt dat voor de sector scholen €256 mln beschikbaar is, voor monumenten €50 mln, voor infrastructuur €300 mln en voor duurzaamheid €400 mln. Elco Brinkman: “Onze leden bouwen niet voor de lol, ze bouwen omdat er vraag is naar hun producten. Van de tienduizend schoolgebouwen in Nederland in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs is 80% sterk verouderd. Van de beschikbare €256 mln kun je direct 200 gebouwen grondig aanpakken.” De PvdA zal minister Blok (Wonen) vragen of hij zich herkent in het rapport. “Maar dat dit geld uitgegeven moet worden, staat als een paal boven water,” zegt Jacques Monasch, PvdA-Kamerlid, in reactie op het rapport. Er is in de bouwwereld ook op een heel ander onderwerp sprake van een verschil van mening. De cao in de bouw wordt massaal ontweken, erkennen zowel de werkgevers- als de vakbonden. Maar waar Bouwend Nederland een nieuwe cao wil, ziet FNV Bouw dat niet als de oplossing. “De crisis in de bouw komt niet door de cao, dan had ik de crisis al lang op kunnen lossen,” zegt Mieke van Veldhuizen sectorbestuurder bij FNV Bouw in reactie op de open brief die de werkgevers aan de bonden hebben gestuurd. Volgens de vakbonden helpt een nieuwe cao niet als de bouwbedrijven zich er toch niet aan houden. Uit een eerdere brief blijkt dat sinds eind 2008 het aantal mensen dat onder de drie cao's valt met een derde is gedaald tot 139.000. Dat aantal neemt iedere maand met 2000 mensen af.

De werkloosheid in de eurozone is in april gestegen naar 12,2% van de beroepsbevolking. Het Europese statistiekbureau Eurostat telde in april 95.000 werklozen meer in de eurolanden dan een maand eerder. In een jaar tijd kwamen er ruim 1,6 miljoen werklozen bij. De werkloosheid blijft onveranderd het hoogst in Griekenland en Spanje. Daar heeft ongeveer 27% van de beroepsbevolking geen betaalde baan. Oostenrijk (4,9%) en Duitsland (5,4%) kennen de laagste werkloosheid. In Nederland kwam de werkloosheid volgens de Europese meetmethode in april uit op 6,5%, en gaat volgens prognoses naar 7% stijgen. De werkloosheid in Italië is in april gestegen tot 12% van de beroepsbevolking, het hoogste niveau in ruim 36 jaar. Bijna 3,1 miljoen Italianen zaten onvrijwillig zonder betaalde baan. Dat zijn er 23.000 meer dan een maand eerder en 373.000 meer dan in april vorig jaar. De jeugdwerkloosheid is verder gestegen naar 40,5%.

Het CBS meldt dat de arbeidsmarkt momenteel het grootste probleem is. De toename van het aantal bijstandsuitkeringen loopt logischerwijs achter op het aantal werkloosheidsuitkeringen. ''Eerst komen mensen in de ww, maar als ze niet op tijd een baan vinden, komen ze in de bijstand terecht.'' Vooral mensen in de leeftijdsgroep onder 45 doen steeds meer een beroep op de bijstand. Dat is ook logisch, want zij hebben vaak en korter arbeidsverleden en dus minder recht op ww.'' Het aantal Nederlanders dat een bijstandsuitkering ontvangt stijgt snel. In het afgelopen kwartaal was de stijging bijna net zo groot als in heel vorig jaar. Tegelijkertijd daalt het aantal uitzenduren. ''Dat zie je vooral in de categorie A, de traditionele uitzendkrachten waar een bedrijf op korte termijn gebruik van kan maken. Er is een forse daling en geen enkel uitzicht op herstel.'' Ook het aantal vacatures daalt, terwijl er nog steeds mensen de arbeidsmarkt opkomen. Dat alles bij elkaar opgeteld maakt dat de arbeidsmarkt het grootste probleem is van de economie. De jeugdwerkeloosheid in ons land is momenteel 16% en voor allochtone Nederlanders ligt dat op 28%. Asscher wil €300 mln voor werkeloosheidsbestrijding uit het budget voor volgend jaar reeds na de zomervacantie gaan uitgeven. De vraag is of de crisis nu al over zijn dieptepunt heen is want anders loop je de kans dat dat geld in een bodemloze put verdwijnt. Weg multiplier-effect. Als het kabinet dit geld in 2013 al gaat uitgeven en als daar geen nieuwe inkomsten tegenover staan, stijgt daardoor het begrotingstekort verder.

Slotstand indices 31 mei 2013/week 22: AEX 363,38; BEL 20 2.649,36; CAC 40 3.948,59; DAX 30 8.348,84; FTSE 100 6.583,09; SMI 7.947,01168,78; RTS (Rusland) 1.331,43; DJIA 15.115,57; Nasdaq 100 2.981,756; Nikkei 13774,54; Hang Seng 22392,16; All Ords 4.914,00; € $1,29398; goud $1388,30 dat is €34.310,83 per kg, 3 maands Euribor 0,2%, 10 jarig 1,751%. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , . Bookmark de permalink.