UPDATE 3112019/511 De rente blijft maar dalen op de kapitaalmarkten

Wat moeten we verwachten in de komende 10 jaar

We staan vandaag aan de vooravond van een nieuw decennium. De vraag is wat ons te wachten staat. Het volk is zeker in het laatste halfjaar in opstand gekomen. Ze hebben vragen, klachten, veel onzekerheid en ze maakten dat duidelijk met demonstraties, stakingen en petities van boeren, bouwers, jongeren en de klimaatactivisten, verpleegkundigen, politie en onderwijzers. Welke lasten gaat het Klimaatakkoord ons brengen, vragen veel burgers zich af en is dat financieel wel op te brengen? En wat gaat de Green Deal, de klimaataanpak van de Europese Unie in de komende 30 jaar, voor ons betekenen? Misschien gaat dat allemaal wel meevallen want hoe gaan onze politici ons uitleggen hoe het kan zijn dat onze oosterburen juist aan het (Russische) gas gaan we wij er juist vanaf worden gehaald, althans dat hebben onze klimaatactivisten voor ons bedacht. De klimaatproblematiek is een mondiaal probleem dat wij hier in Nederland, dat slechts het 1:25.000 deel van de CO2-uitstoot veroorzaakt, en Europa niet kunnen oplossen, zolang de landen met olie-, steen/bruinkool- en gasbelangen als de VS, Saoedi-Arabië en de oliestaten in het Midden Oosten, Rusland, Venezuela en Angola en Nigeria, Polen en Australië en concerns met grote belangen in olie en gas als het Amerikaanse ExxonMobil, het Brits-Nederlandse Shell, het Franse Total, het Amerikaanse Chevron, het Britse BP en het Italiaanse Eni zich niet aansluiten. De financiële belangen van deze landen en bedrijven zijn dermate groot dat die vooralsnog de boot afhouden voor een mondiale aanpak van de Klimaatproblematiek.

De overdaad van de Kerstdagen en de jaarwisseling was niet voor iedereen vanzelfsprekend. Velen in ons land leven van de bedeling, de voedselbank, uitkeringen en toeslagen. Daar zal het komende jaar weinig aan veranderen. Hopelijk zullen de 9.000 belastingplichtigen die nog in aanmerking komen voor teruggave van onterecht teruggevorderde toeslagen, hun vorderingen met een schadeloosstelling terugbetaald krijgen. Maar er blijven nog altijd 1½ miljoen huishoudens met financiële problemen. We zitten midden in een proces met klimaat- en milieuproblemen en de natuur die weer moet opbloeien. We zitten met noodwetten omdat de problemen te complex zijn voor onze politieke leiders om met gedegen beleid te komen. De wereldhandel stagneert en de economische groei daalt, laten nationale en internationale denktanks ons weten. Het is geen rozengeur en maneschijn meer. We worden in het komende jaar geconfronteerd met de gevolgen van de handelsoorlogen die vooral de Amerikaanse President voert: sancties, importheffingen en een valutaoorlog.

Er komt de komende tien jaar een einde van een periode van zestig jaar van grote technische vooruitgang, economische groei en een stijgende welvaart. Wij moeten afstand nemen van het neoliberale verdienmodel met zijn hebzucht naar geld en productieprocessen aangedreven door fossiele brandstoffen. Veel te laat zijn onze beleidsmakers er achter gekomen dat de bijwerkingen daarvan grote schade toebrengen aan ons klimaat, ons milieu en de natuur. Een conversie naar een duurzamer samenleving zal onontkoombaar zijn als wij invulling willen geven aan het begrip ‘rentmeesterschap’. De tijd die daarvoor nodig is zal lang zijn en de prijs hoog. De onrust in het volk daarover is terecht.

Het CBS waarschuwt ons voor voor de gevolgen van de vergrijzing, voor oplopende begrotingstekorten, een oplopende staatsschuld bij terugvallende economische activiteiten.. Onze knappe koppen trachten de huidige stand van de economie en van ons vermogen in stand te houden door alsmaar meer geld in omloop te brengen. Uiteindelijk zal duidelijk worden dat daardoor ons geld waardeloos is geworden. Het gevolg daarvan zal zijn een hoge inflatie, misschien wel zo groot als de geldontwaarding 100 jaar geleden in de Weimar Republiek. Dan zal blijken dat de banken lang niet zo solide waren als de Hoge Heren ons wilden doen geloven. Het gevolg zal zijn dat onze waarden en vermogens als sneeuw voor de zon zullen smelten. Het einde van dat proces zal de start zijn van een nieuwe samenleving in wording voor nieuwe generaties, waar aandacht moet zijn voor de positie van robots in een nieuw productieproces, het gebruik van Kunstmatige Intelligentie, de opleiding van werknemers in het werk met algoritmen, het opschudden van ons onderwijs waarbij het accent verschuift van alfa naar beta, her- en omscholing van werknemers, een heel nieuwe arbeidsethos, de positie van ons politiek/democratisch bestel in relatie tot de macht van de voornamelijk Amerikaanse mega-tech-bedrijven als Facebook, Microsoft, Google, Apple, Amazon en dan een herprofilering van de waarden: arbeid, inkomen, woning, veiligheid en privacy. Daarover moeten de blauwdrukken nog worden ontworpen, waarvoor de tijd dringt. Dat is een enorme uitdaging in de komende tien jaar waarvoor wij staan.

Politici zijn bij uitstek niet degenen die het volk daarin kunnen voorgaan. Zij doseren slechts de gevolgen ervan mondjesmaat. Het gaat er niet alleen om huizen duurzaam op te leveren maar ook om ze ‘schoon’ te bouwen. Wat onze politici willen realiseren om een schoon klimaat en milieu achter te laten aan volgende generaties is kansloos zolang olie- en gasbedrijven niet stoppen met investeren (€1250 miljard in de komende 5 jaar). De wereld is in de macht van het neoliberalisme (de nieuwe vrijheid, het kapitalisme). Daar zijn wij in doorgeslagen en hebben geen aandacht gehad voor de negatieve bijwerkingen van de vrije markt economie en het centraal stellen van ‘geld’ als centrale factor waarop het systeem draait en waaraan het leven van het volk dienstbaar moet zijn. Geld is de basis van ons bestaan geworden. Hier ligt een groot spanningsveld, want het systeem heeft de waarde van het geld ontnomen. De waarde is nog slechts de prijs die de almachtige markt bereid is ervoor te betalen. Daardoor is de waarde zover gedaald dat de rente inmiddels is gedaald tot €5 per jaar voor €100.000 spaargeld. Er is door de centrale banken zoveel geld in de markt gepompt dat beleggers steeds rijker worden, huizen steeds duurder, de pensioenreserves van de werknemers en het spaargeld van de burgers steeds minder waard worden. Zo steeg het vermogen van de 500 rijkste mensen in de wereld dit jaar met 24% van €4430 miljard naar €5500 miljard. Dat is gemiddeld €11 miljard. De rijkste persoon is Jef Bezos, de eigenaar van Amazon met $116 biljoen, daarna volgt Bill Gates met $113 biljoen. Daarna volgen: Bernard Arnault, Warren Buffet, Mark Zuckerberg en Amacio Ortega. De eerste Nederlandse is, op de 85ste plaats, Charlene de Carvalho-Heineken met $16,2 biljoen.

Wij zitten met twee hoofdpijndossiers, waarvoor op dit moment nog geen oplossingen voorhanden zijn. Het eerste dossier is de Brexit. Boris Johnson heet in het Lagerhuis voldoende steun om zijn Brexit-strategie door te voeren. Het probleem zit nu bij de EU. De Europese Commissie van VDL heeft aan de bel getrokken dat de periode, 11 maanden, waarbinnen de Britten de uittrede uit de EU geregeld willen hebben, veel te kort is om een handelsverdrag van de EU met zijn 27 regeringsleiders en 27 parlementen en het VK te regelen. De EC zegt dat 5 jaar gebruikelijk is voor dergelijke contracten. Johnson heeft al meerdere keren laten weten dat als er over een jaar geen deal is, de Britten uittreden met een Harde Brexit. Dat gaat dan pijn doen aan beide zijden van het Kanaal. Ik denk dat de Britten met de regeringsleiders op het continent nog een rekening te vereffenen hebben n.l. voor de meerdere vernederingen die de vorige Britse premier Theresa May heeft moeten accepteren tijdens haar onderhandelingen met de 27 andere EU-regeringsleiders over wijzigingen in haar Brexit-deal. Bij een ongeregeld uittreden van de Britten zal dat voor een aantal landen, waaronder Nederland, die een grote handel met het VK hebben financieel/economische gevolgen hebben. Het tweede dossier gaat over Biomassa als vervanger van fossiele brandstoffen voor de opwekking van energie. Het is maar zeer de vraag in hoeverre het gebruik van houtpellets een duurzame energiebron is om de klimaatdoelen van Parijs te halen nu de gaskraan in Groningen dichtgedraaid is en nog verder wordt. Het is de bedoeling van het kabinet dat er binnen een paar jaar maar liefst 628 biomassa-installaties in bedrijf zijn. Daarvoor heeft de overheid €11,4 miljard subsidie gereserveerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde het kabinet al eerder biomassa niet in te zetten, omdat duurzaam geoogst hout, het kappen van gezonde bomen, schaars is. Naar verwachting stijgt het Nederlandse gebruik van houtpellets voor bijstook tot 2023 naar 2,5 miljard kilo. De Nederlandse bossen kunnen de vraag naar biomassa niet aan daardoor zijn energiemaatschappijen aangewezen op import van hout uit de Baltische Staten, Canada en de VS. Wat voor landen die biomassa omarmen fijn is: zij mogen de methode volgens internationale afspraken als klimaatneutraal in hun ‘boekhouding’ schrijven. De CO2 die vrijkomt moet worden geregistreerd door het land waar het hout vandaan komt. In de VS komt dat voornamelijk uit North Carolina, een deelstaat dat niet meedoet aan het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Voor de pellets uit Canada moet oerbos worden gekapt en er is een kans dat in de komende 5 jaar Estland stopt met leveren, want er is meer te verdienen aan hout als grondstof voor plastic, lijm, nylon en voedsel. De Esten stellen zich op het standpunt dat wij duurzame energie maar moeten opwekken uit wind en zon. Een misleidend gat in de boekhouding, vindt een grote groep wetenschappers, want hout heeft een lage calorische energiewaarde, waardoor er meer moet moet worden gestookt om dezelfde opbrengst te leveren als met fossiele brandstoffen. Hierdoor komt er netto meer CO2 uit de schoorstenen van de energiecentrales dan voorheen. Europese wetenschappers stellen dat het verbranden van biomassa niet duurzaam zou zijn. Het vergroot mondiaal de CO2-uitstoot omdat de herplant van nieuwe bomen wel 20 jaar duurt voordat die de CO2-opname-capaciteit van de gekapte bomen leveren. Daarom moet die rekentruc worden aangepast zodanig dat de eerste tien jaar, na levering van het hout, de volledige CO2-uitstoot moet worden toegerekend aan het importerende land en de volgende 10 jaar nog 50%. Wij zijn een van de landen die dachten ‘gemakkelijk’ een probleem op te lossen (typisch voor Rutte) maar het is nog maar de vraag of ons beleid past in dat van de Green Deal van de EU. Ik vraag mij ook af of de subsidieregeling van €11.400 miljoen voor dit project geen verkapte vorm van staatssteun is. We mogen het niet hopen dat de rekening van dit project uiteindelijk wordt neergelegd op het bordje van de belastingbetaler.

Tot slot een kijk op de bestuurskracht van de Europese Unie. Het besluitvormingsproces werkt op basis van consensus van de 28 EU-lidstaten. Anderzijds ontbreekt het de regeringsleiders aan kennis en durf om besluiten te nemen die niet passen in hun streven naar behoud van nationale belangentjes. Als je dat aanneemt als een voldongen feit, heb je geen andere optie dan voor het nemen van besluiten over de inrichting van de samenleving voor nieuwe generaties, je neer te leggen bij het vermogen van de traagste besluitnemer. Ik zet daar grote vraagtekens bij, want daar spelen zaken een rol die een krachtiger aanpak vergen. Op de eerste plaats de achterstand die het Avondland heeft opgelopen naar een plek bij een nieuwe wereldorde, waarin nu China en de VS om de eer strijden. Wij behoren tot de volgers met Japan en India en zullen gas moeten geven in de komende tien jaar om niet verder terug te vallen. Als we dat ‘stapje voor stapje’ gaan doen kunnen dat doel vergeten en leggen wij ons neer tot de tweede of misschien wel derde groep volgers. De belangrijkste doelstellingen, waarover wij moeten nadenken en beslissingen moeten nemen over onze toekomst zijn van een geheel andere orde: wijsheid in besluitvorming

De premier in zijn Kerstboodschap: de Schengenzone komt in gevaar

Dat verwacht premier Rutte als er komend jaar niet hard wordt ingegrepen bij de bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie. In het traditionele kerstinterview met De Telegraaf voorspelt de minister-president dat 2020 in het teken zal staan van migratie. We zien nu kansarme migranten door Europa wandelen en voor een deel in Frankrijk en Nederland terechtkomen”, zegt de premier. „De landen aan de buitengrenzen moeten onderscheid maken tussen echte asielzoekers en economische migranten die niets in Europa te zoeken hebben. Die laatste groep moeten ze niet laten doorlopen. Als dat niet gebeurt, dan kun je niet verder met Schengen.” Het schrappen van Schengen zou de herintroductie van grenscontroles kunnen betekenen, iets waar partijen als PVV en FvD eerder om hebben gevraagd. „Als de ultieme consequentie zou moeten zijn dat Nederland zelf grenscontroles moet invoeren, dan heeft dat enorme gevolgen voor onze economie. Dus dat wil je zo lang mogelijk voorkomen.” De premier vertelt ook dat zijn partij een ’familieruzie’ heeft met de kiezer, nu de VVD in de peilingen achteruit holt. Hij geeft toe dat het af en toe rommelt in de coalitie, maar dat dat best kan omdat niemand ’van marsepein’ is. Hij benadrukt dat een halvering van de veestapel, waar D66 geregeld om vraagt, kansloos is. Rutte heeft geen makkelijke tijd achter de rug. Hij moest de voorbije maanden alle zeilen bijzetten. Leek er richting de zomer politiek nog geen vuiltje aan de lucht, de afgelopen tijd zucht zijn derde kabinet onder de PFAS- en stikstofcrisis en moet nu ook nog meer gaan doen aan de CO2-uitstoot. Hij gaf 130 km/u rijden op, zijn VVD holt achteruit in de peilingen en als klap op de vuurpijl trad een bewindspersoon af. De gang naar het Torentje van de premier ademt historie. Wie het kantoor van Rutte (52) wil binnenkomen, komt langs een boekenkast vol met oude wetboeken. Sinds kort heeft hij een plank laten leegruimen voor de biografieën van zijn voorgangers. Die van Kok staat er tussen, net als die van De Jong en Biesheuvel. „Ik had deze week de auteurs van al die biografieën te gast”, vertelt de minister-president. Het doet vermoeden dat Rutte ook aan het nadenken is over zijn politieke erfenis. Maar nee, bezweert hij, de biografen kwamen niet op sollicitatiegesprek. In de zomer besluit hij of hij nog een keer lijsttrekker wil worden van de VVD. De politieke concurrentie hoopt op metaalmoeheid. Maar Rutte heeft ondanks de toenemende protesten van boeren, bouwers, zorgmedewerkers en leraren niet het idee dat zijn tijd gekomen is. Hoe verklaart u die opgekomen ontevredenheid? Stikstof werd een groot ding na de algemene beschouwingen in september. Maar de personeelstekorten in het onderwijs en de zorg waren er al langer.” Als het al langer aan de gang is, waarom heeft u er dan al die tijd niet op ingegrepen? Het is stap voor stap. We komen uit de ergste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, met een werkloosheid van rond de 10% en tekorten die bijna onbeheersbaar werden. Uiteindelijk moest er voor €51 mrd bezuinigd worden. Het was echt dra-ma-tisch allemaal. Komend jaar is de lastendruk voor burgers voor het eerst onder het niveau van de crisis.” Lagere lasten was één van uw verkiezingspunten in 2010. Het is nu bijna 2020. Het lukte niet eerder. We kunnen nu al een aantal jaren heel fors investeren in publieke diensten als onderwijs, zorg, defensie en wegenaanleg. Maar ook in lastenverlichting. En dat gaat wat mij betreft de komende jaren door.” Er is ook toenemende ergernis dat de overheid de menselijke maat uit het zicht verliest. Dat gaat niet alleen maar over geld. Dat moet je wel uit elkaar trekken. Met de menselijke maat in de zorg gaat het echt anders dan een paar jaar geleden. Uit mijn eigen familie en van minister De Jonge van Volksgezondheid hoor ik terug dat onze miljardeninvesteringen een enorm effect hebben. In verschillende sectoren spelen zo hele specifieke dingen. Het is niet zo dat heel Nederland nu in een depressie is gestort.” Denkt u dat mensen de stikstofcrisis begrijpen? Nee dat geloof ik niet. Maar dat is mijn vak. Ik moest een rechterlijke uitspraak volgen. Er is natuurlijk ook wel een stikstofprobleem. Mensen die dat ontkennen, mogen dat. Je mag ook zeggen dat de aarde niet opwarmt. Maar het is allemaal wel waar.” En dan oppert uw coalitiepartner D66 om de veestapel te halveren. Maar dat is toch geen kabinetsbeleid?! Helpen deed het niet. Het moment was heel ongelukkig. Ik zeg tegen de boeren: het is achtergrondruis. We gaan het niet doen.” Was u er boos over? Daar ga ik niets over zeggen.” Ligt het zo gevoelig? Dat zijn interne gesprekken.” Nou. Het wekt de indruk dat het niet allemaal lekker gaat in uw coalitie. Ach. Ik heb het in al die jaren nog nooit cadeau gekregen. Politiek hebben we weinig met elkaar. Dan knettert het af en toe, maar daarna kun je ook weer door. En in de coalitietop zitten wel allemaal kerels – ehm, en Carola Schouten natuurlijk – die niet van marsepein zijn. Ik heb gisteravond voor het Kamergebouw nog even een omhelzing gegeven aan CDA’er Pieter Heerma en D66’er Rob Jetten toen we afscheid namen!” Kijk eens aan. Intussen bent u de maximumsnelheid aan het verlagen naar 100 km/u, wat een minimaal effect heeft op de stikstofuitstoot. Als we dit niet hadden gedaan, had je een serieus risico genomen met woningbouw en de aanleg van wegen. En álle banen die daarachter weg komen. Als het moet, leg ik het deur na deur uit. Banen gaan boven die vrijheid van snelheid.” Maar als banen straks toch verloren gaan en er een economische crisis komt, neemt u daar dan de verantwoordelijkheid voor? Er wordt nergens een economische crisis voorspeld. Ik kan niet garanderen dat er door de stikstofcrisis geen baan verloren gaat. Het heeft ook geen zin als ik mij in de Hofvijver verdrink als dat wel gebeurt. Maar ik doe er alles aan om baanverlies te voorkomen.” U bent nu tien jaar premier… Negen jaar en twee maanden! Verder hou ik het niet bij.” U houdt het verder niet bij? Wie was eigenlijk de langstzittende premier? Lubbers, grofweg twaalf jaar en twee maanden.” In uw omgeving klinkt dat u de langstzittende premier van Nederland wilt worden. Nee, Jort Kelder denkt dat.” Bijzonder dat u hem noemt. Een goede vriend van u vertelde ons dat hij hoopt dat u er zo snel mogelijk mee ophoudt, omdat u nu ’alleen nog maar de spreeklijnen van de Rijksvoorlichtingsdienst opdreunt als het over politiek gaat’. Ahhh, haha. Nou, dat is niet waar.” Nee? Hij kent u erg goed. Waarom zou hij dat zeggen? Daar ga ik niet op in. Dat is een onmogelijke vraag. En een onzinnige uitspraak. Ik zit hier omdat ik heel goeie dingen voor Nederland wil doen.” Fractieleider Klaas Dijkhoff is wel eens getipt als uw opvolger, maar ligt de laatste tijd stevig onder vuur vanwege wachtgeld. Denkt u dat het nog goed komt met hem? Het ís goed met Klaas Dijkhoff. Hij gaf toe dat hij onderschat heeft hoe dat wachtgeld in Nederland zou vallen. Dus dat is niet goed gegaan.” Ziet u hem nog lijsttrekker worden? Ik zeg niets meer over anderen. U vroeg hoe het met Klaas is? Antwoord: goed. In de afgelopen weken heeft de VVD een flinke tik gehad. Natuurlijk ook door andere dingen, maar ook door deze kwestie. Daar ben ik zelf ook vol verantwoordelijk voor, want ik wist het. Het is een familieruzie met de kiezer. Ja, die hebben we nu.” Wat kunt u die kiezer bij de volgende verkiezingen bieden? Alle piketpalen die u tien jaar geleden met de VVD heeft geslagen zijn kapot. De speerpunten zijn aangepast of het raam uit. Ik heb aan de hypotheekrenteaftrek wel aanpassingen gedaan, maar de hypotheekrenteaftrek in de kern is gebleven. De kiezer zal de VVD altijd herkennen aan zo laag mogelijke lasten en zo veel mogelijk vrijheid. Maar ook aan investeringen in onderwijs en veiligheid. Migratie wordt ook een speerpunt. We zien nu kansarme migranten door Europa wandelen en voor een deel in Frankrijk en in Nederland terechtkomen. Ik ben daar met de Franse president Macron over in gesprek en heb het deze week ook tegen een groep ambassadeurs verteld.” U heeft het over de Schengenzone, waarin men zonder grenscontroles tussen bepaalde Europese landen kan reizen. Juist. De landen aan de buitengrenzen moeten onderscheid maken tussen echte asielzoekers en economische migranten die niets in Europa te zoeken hebben. Die laatste groep moeten ze niet laten doorlopen. Als dat niet gebeurt, dan kun je niet verder met Schengen. Het hoofdpunt in Europa volgend jaar wordt migratie.” Ophouden met Schengen betekent toch de invoering van grenscontroles? Niet per se bij Nederland. En ik zeg ook niet dat we Schengen gaan opheffen, maar Schengen komt wel in gevaar. Solidariteit is een fundamentele afspraak binnen Schengen. Neem dat hele vraagstuk van de Marokkanen die we niet terug krijgen. Die zitten hier omdat ze niet zijn tegengehouden bij de buitengrenzen.” Maar als het geen grenscontroles zijn, wat dan wel? Daar kan ik helaas nu niks over zeggen. Ik heb daar ideeën over. Als de ultieme consequentie zou moeten zijn dat Nederland zelf grenscontroles moet invoeren, dan heeft dat enorme gevolgen voor onze economie. Dus dat wil je zo lang mogelijk voorkomen.” Wordt dus vervolgd. Tot slot, ook een beetje een traditie. Heeft u nog een Kerstboodschap van Rutte: Ik wens dat we in een land met zoveel vrijwilligers, waar we zo naar elkaar omkijken, dat we met deze kerstdagen nog eens in het bijzonder stilstaan dat we er niet alleen voor onszelf zijn, maar ook voor anderen. En dat we ons de vraag stellen: wie heeft er even recht op een extra telefoontje, of een beetje aandacht? Dat past bij dit land.” (bron: DFT) Dit interview laat een premier zien die de regie volledig is kwijtgeraakt. Hij geeft een verdediging van zijn 9-jarig beleid met veel onwaarheden en een voorstelling van zaken die vragen oproept over de juistheid ervan. Kennelijk hoopt hij dat het volk hem nog blijft volgen en hem op zijn woord gelooft. Nee Rutte, die tijd is voorbij. Je gaat afgerekend worden op je gefaalde beleid. Een beleid zonder visie en dat weet je, maar je knokt door. Maar uiteindelijk zul je de handschoen in de ring moeten werpen. Ik becommentarieer een aantal uitspraken van de premier in dit interview. De financieel/economische toestand na het kabinet Balkenende IV was zo ‘dramatisch’ dat er €51 mrd bezuinigd moest gaan worden, in werkelijkheid werd het €60 mrd, Er werd fors gesneden in de publieke sector. Dat werd een debacle en de gevolgen zien we nu in het onderwijs, de zorg, defensie en de politie. Hier en daar is er zelfs sprake van een chaos. Kijk naar het functioneren van de Belastingdienst onder meer in het dossier Toeslagen Kinderopvang. Kijk naar de tekorten aan onderwijzers in het basisonderwijs. Daarover zei de premier eerder dat het aantal studenten op de Pabo’s dit jaar is toegenomen. Positief zeg je op het eerste gezicht, maar lost dat de problemen van dit moment op. Nee, de effecten komen pas over vier jaar, in 2023 dus. Als het kabinet met visie had geregeerd zouden ze daar in 2016 al actie op hebben ondernemen. In het interview bevestigt Rutte opnieuw dat hij een ‘onderhoudsmonteur’ is op zijn terrein die pas in actie komt als de problemen onbeheersbaar worden: klimaat, milieu, natuur, politie, jeugdzorg, verpleegkundigen, onderwijzers, bouwers, grondverzetters, boeren. En hoe reageert Rutte daarop? “Het is stap voor stap”. Geen krachtig beleid dus, wat er wel zou moeten komen. Op de vraag of hij de verantwoordelijkheid neemt voor het geval de economie terugvalt en de werkeloosheid weer stijgt, zegt hij geen ja, maar komt hij met een nietszeggend antwoord van ‘er zijn geen prognoses, die ik ken, die daarop duiden’. Toch vreemd want de OESO, het IMF, de ECB, DNB en het CPB, alsmede een aantal economen van naam en faam, waarschuwen daarvoor. De samenleving vergrijst en wij hebben buitenlandse werknemers hard nodig. Duitsland gaat immigranten inzetten in het arbeidsproces. Zij zetten daar de deur voor open. Rutte zet zich in de buitengrenzen potdicht te maken, in plaats om na te denken over de invulling van de arbeidsplaatsen die de komende jaren vrijvallen doordat werknemers gepensioneerd worden. Alhoewel het interview met Rutte al veertien dagen voor de Kerst heeft plaatsgevonden zegt jij geen woord over het feit dat er een Stille Staatsgreep heeft plaatsgevonden in de Rechtspraak op de onderwerpen ‘klimaat, milieu en natuur’ door de relatief kleine partij D66, waaraan hij nu is overgeleverd. Rutte zal blijven strijden totdat hij roemloos sneuvelt als een van de minst daadkrachtige leiders na de Tweede Wereldoorlog.

Commentaar op dit interview levert DDS op https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/12/hilarische-rutte-belooft-migratie-wordt-een-speerpunt-in-2020-je-kunt-niet-verder-met-schengen/ In gesprek met De Telegraaf laat premier Mark Rutte weten dat hij in 2020 heel serieus iets wil doen aan migratie. Echt waar. Dit heeft, natuurlijk, helemaal niets te maken met alle peilingen waaruit blijkt dat de VVD virtueel zetels verliest. Nee, nee. Hij wilde hier al langer iets aan doen maar moest geduld hebben. “Migratie wordt […] een speerpunt,” dat zijn partij tijdens verkiezingscampagnes telkens weer keihard promoot. “We zien nu kansarme migranten door Europa wandelen en voor een deel in Frankrijk en in Nederland terechtkomen. Ik ben daar met de Franse president Macron over in gesprek en heb het deze week ook tegen een groep ambassadeurs verteld.” Oh ja? Zo, dat is indrukwekkend zeg. “De landen aan de buitengrenzen moeten onderscheid maken tussen echte asielzoekers en economische migranten die niets in Europa te zoeken hebben,” gaat Rutte verder. “Die laatste groep moeten ze niet laten doorlopen. Als dat niet gebeurt, dan kun je niet verder met Schengen. Het hoofdpunt in Europa in 2020 wordt migratie.” Kun jr dan niet verder met Schengen? Dreigt meneer de premier daar nou om dat verdrag maar helemaal op te zeggen? Jeetje, dat zou wat zijn. Interessant genoeg is dat precies wat zijn twee belangrijkste rivalen — Geert Wilders en Thierry Baudet — al jaren roepen. Dus, ophouden met Schengen en invoeren van grenscontroles? Nou, nee. Zo’n vaart loopt het ook weer niet. Gevraagd of ophouden met grenscontroles niet automatisch inhoudt dat Nederland grenscontroles invoert zegt hij: ‘Niet per se bij Nederland. En ik zeg ook niet dat we Schengen gaan opheffen, maar Schengen komt wel in gevaar.” Hij voegt daar aan toe dat “als de ultieme consequentie zou moeten zijn dat Nederland zelf grenscontroles moet invoeren, dan heeft dat enorme gevolgen voor onze economie. Dus dat wil je zo lang mogelijk voorkomen.” Dus waar dit eigenlijk op neerkomt is dat Rutte het komende jaar heel veel gaat praten over immigratie en dat hij op die manier hoopt de VVD weer groot te maken, terwijl hij niet van plan is er wérkelijk iets aan te doen.

2019 was een lastig jaar voor Rutte III

De optimistische verwachtingen van economische voorspoed en veel goed nieuws voor het volk van het kabinet zijn niet uitgekomen. Onverwachte tegenspoed, getob over de klimaatmaatregelen en grote maatschappelijke onvrede maakten dat de premier verzuchtte “in bestuurlijke complexiteit het ingewikkeldste jaar van zijn 9 jarig-beleid”. De Rutte is daardoor kortaf, hij oogt vermoeid en stelt in interviews situaties heel anders voor dan in werkelijkheid. Hij ontloopt op die manier kritiek op zijn mislukte beleid. Parool verwoordt dat op https://www.parool.nl/nederland/2019-moest-een-jubeljaar-worden-voor-rutte-iii-het-liep-anders~bcbf2c53/

Jaarlijks wordt €16 mrd in Nederland witgewassen

Het Duitse OM gaat onderzoek instellen naar het witwassen van Libanees drugsgeld met Nederlandse tweedehands auto’s, die volgens de papieren bestemd zouden zijn voor Zuid- en Oost-Europese landen, maar in werkelijk op de Duitse automarkt werden verhandeld. Op die manier kwam, zo wordt vermoed, €1 mrd, vermoedelijk afkomstig van de zware misdaad, ons land binnen. Op deze manier liepen Europese landen mogelijk €200 mln aan BTW mis. Meer details op https://www.parool.nl/wereld/mogelijk-miljard-euro-witgewassen-met-auto-export~b79e595f/

Een liefdesbrief van Frans Timmermans aan de inwoners van het Verenigd Koninkrijk

Als de Britten zich bedenken over de Brexit, dan zijn ze altijd terug welkom in de Europese Unie. Dat schrijft ondervoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in een zelfverklaarde ‘liefdesbrief’ aan de inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Timmermans schrijft in de opmerkelijke open brief in The Guardian dat ‘familiebanden nooit echt verbroken kunnen worden’. ‘Ik ken je. En ik hou van je. Voor wie je bent, en wat je me schonk. Ik ben als een voormalige partner: ik ken je sterktes en je zwaktes.’ Opvallend is dat de Britse politici die de hoofdrol hebben gespeeld in de hele Brexit-saga niet met naam genoemd worden. Voor Cameron, May en Johnson zijn enkel impliciete verwijzingen weggelegd. In de brief legt Timmermans zich neer met het vertrek, zij het met tegenzin. ‘Mijn hart is gebroken, maar ik respecteer de beslissing. Je was zelf verscheurd over de beslissing. Je had altijd twijfels over de EU, en ik wou dat het zo bleef. Het ging je goed af, en hield ons scherp.’ Een vertrek was volgens de Nederlandse Eurocommissaris dan ook niet nodig. ‘De twijfel zal door je vertrek niet verdwijnen. Er is je zoveel onnodig leed aangedaan, en aan ons allemaal. En ik vrees dat dit nog niet voorbij is’. (bron: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/26/my-love-letter-to-britain-family-ties)

In welk tempo moet de Europese Raad besluiten gaan nemen

Onlangs las in in het NRC een artikel over de besluitvorming over dringende zaken binnen de EU. De journalist haalde een Franse schrijver aan die stelde dat de enige mogelijk was ‘een stapje voor stapje’ uitvoering. De optie van ‘blauwdrukken’, waar ik voorstander van ben, was volgens hem onbespreekbaar. Die benadering van de problematiek herken ik: het besluitvormingsproces werkt op basis van consensus van de 28 EU-lidstaten. Anderzijds ontbreekt het de regeringsleiders aan kennis en durf om besluiten te nemen die niet passen in hun streven naar behoud van het oude en de vrees voor de toekomst. Als je dat aanneemt als een voldongen feit, heb je geen andere optie dan voor het nemen van besluiten over de inrichting van de samenleving voor nieuwe generaties, je neer te leggen bij het vermogen van de traagste besluitnemer. Ik zet daar grote vraagtekens bij, want daar spelen zaken een rol die een krachtiger aanpak vergen. Op de eerste plaats de achterstand die het Avondland heeft opgelopen naar een plek bij een nieuwe wereldorde, waarin nu China en de VS om de eer strijden. Wij behoren nu tot de volgers met Japan en India en zullen gas moeten geven in de komende tien jaar om niet terug te vallen tot de groep volgers. Als we dat ‘stapje voor stapje’ gaan doen kunnen dat doel vergeten en leggen wij ons neer tot de tweede of misschien wel derde groep. Met de Green Deal zetten wij Europa niet op de kaart. Het is wel een voorzet maar die wordt pas een succes als wij erin slagen er een mondiaal project van te maken. Zover zijn wij nog lang niet. De doelstellingen, waarover wij moeten nadenken en beslissingen moeten nemen, zijn van een heel andere orde: de positie van robots in een nieuwe samenleving, het gebruik van Kunstmatige Intelligentie, de opleiding van werknemers in het werk met algoritmen, het opschudden van ons onderwijs waarbij het accent verschuift van alfa naar beta, her- en omscholing van werknemers, een heel nieuwe arbeidsethos, de positie van ons politiek/democratisch bestel in relatie tot de macht van de voornamelijk Amerikaanse mega-tech-bedrijven als Facebook, Microsoft, Google, Apple, Amazon en dan een herprofilering van de waarden arbeid, inkomen, woning, veiligheid en privacy. Daarover moeten nu besluiten worden genomen, daarvoor moeten blauwdrukken worden ontworpen en in een latere fase Europees beleid op moeten worden uitgevoerd.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/25/ing-stribbelt-tegen-bij-verstrekking-dossier-witwasschikking-aan-gerechtshof-a3984962

ING probeert achter de schermen het OM ertoe te bewegen zo min mogelijk documenten te verstrekken aan het gerechtshof Den Haag dat onderzoekt of de bank en topman Ralph Hamers alsnog vervolgd moeten worden wegens het faciliteren van witwassen. Dat blijkt uit brieven van het OM en gerechtshof die deze week online zijn gepubliceerd door de Amerikaanse curator in de IB Capital-zaak: een beleggingsfraude die via ING-rekeningen liep. ING sloot vorig jaar een recordschikking van €775 mln met het OM en kocht daarmee strafvervolging af. Op basis van vier fraudezaken stelde het Openbaar Ministerie (OM) in het onderzoek ‘Houston’ „breed falend” antiwitwasbeleid bij ING vast. In de schikking die het OM en de bank overeenkwamen, werd ING gevrijwaard van vervolging voor haar rol bij alle andere witwasgerelateerde kwesties van 2010 tot september 2018. Belangenorganisatie SOBI en twee gedupeerden van het witwasbeleid bij de bank (onder wie de Amerikaanse curator), begonnen daarop een artikel 12-procedure om ING alsnog voor de rechter te krijgen. Eind september oordeelde het gerechtshof dat drie partijen ontvankelijk zijn in de zaak. Artikel 12-procedures vinden achter gesloten deuren plaats. De zaak spitst zich nu toe op de inhoudelijke behandeling. Daartoe heeft het gerechtshof bij het OM het onderzoeksdossier en onderliggende stukken van onderzoek Houston opgevraagd. Bij het proces rondom de verstrekking van die stukken roeren de advocaten van ING zich, zo blijkt uit de deze week gepubliceerde brieven. In november hebben twee gerenommeerde Allen & Overy-advocaten het OM er schriftelijk toe proberen te bewegen een aantal onderdelen van het onderzoeksdossier niet aan het gerechtshof te verstrekken. Het OM is daarnaast verzocht „strikt binnen de reikwijdte” van het informatieverzoek van het hof te blijven en „uitdrukkelijk” rekening te houden met de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, onder wie ING-bestuurders. Ook stellen de advocaten dat op bepaalde stukken hun verschoningsrecht van toepassing is en dat deze niet mogen worden vrijgegeven. Het OM heeft vervolgens deels naar ING geluisterd. Het besloot om meer stukken aan het gerechtshof te verstrekken dan ING wilde, maar om stukken waarop volgens de ING-advocaten verschoningsrecht rust achter te houden. Om „zoveel mogelijk aan de bezwaren van de zijde van ING tegemoet te komen” stelde het OM daarnaast voor om alle privacygevoelige informatie uit de Houston- stukken te verwijderen. In een brief aan Van Oosten Schulz De Korte Advocaten, het Nederlandse advocatenkantoor van de Amerikaanse curator, schrijft het gerechtshof Den Haag dat de advocaten het strafdossier mogen inzien zodra de stukken zijn geanonimiseerd. Op basis daarvan kunnen zij hun eis dat ING vervolgd moet worden nader onderbouwen. Indien het gerechtshof oordeelt dat ING of haar bestuurders alsnog vervolgd moeten worden, heeft dat grote consequenties. In de schikkingsovereenkomst is vastgelegd dat die wordt ontbonden als derden vervolging van de bank weten af te dwingen. De Nederlandse staat moet ING dan €775 mln terugbetalen. Duidelijkheid daarover zal nog enige tijd boven de markt hangen. Het gerechtshof schrijft dat het oorspronkelijke plan om de behandeling van de artikel 12-procedure in december te vervolgen „te ambitieus is geweest” en dat de zaak waarschijnlijk in maart 2020 op zitting vervolg krijgt. Een woordvoerder van ING wijst er desgevraagd op dat de bank formeel geen partij is in de artikel 12-procedure. „Aangezien die ING wel raakt, hebben onze advocaten zich tot het OM gericht met het verzoek op bepaalde punten de belangen van ING en een aantal medewerkers, bestuurders en klanten in ogenschouw te nemen bij het ter beschikking stellen van stukken uit het omvangrijke procesdossier.” Volgens ING is dat „een redelijk verzoek en zeker niet ongebruikelijk”.

Chaos in Brussel: waarom ook Spanje en Polen de EU dreigen te verlaten

https://www.ninefornews.nl/chaos-brussel-spanje-polen-eu/ Na Groot-Brittannië gaan mogelijk ook Spanje en Polen de EU verlaten. Steeds meer lidstaten vinden dat Brussel te veel macht heeft. Vox, de op twee na grootste partij in Spanje, staat onder grote druk om de Spaanse versie van het brexitreferendum te steunen, schrijft de Britse Daily Express. Verleden week oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de Catalaanse politicus Oriol Junqueras in mei toegelaten had moeten worden tot het Europees Parlement. Door deze uitspraak ontstond een anti-Europese beweging genaamd #spexit, een hashtag die enige tijd trending was op Twitter. Het Hof zegt dus eigenlijk dat Junqueras onschendbaar was als gekozen Europarlementariër terwijl hij in voorarrest zat. Inmiddels zit de politicus een gevangenisstraf uit van 13 jaar. De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere Catalaanse politici zoals Carles Puigdemont en Antoni Comin. Zij zijn opgepakt na het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Door de ontwikkelingen laait de discussie over een vertrek van Spanje uit de EU weer op. Partijleider Abascal van Vox liet op Twitter weten dat de soevereiniteit in Spanje onder vuur ligt, en daarmee de grondwet. Daarnaast heeft het Poolse Hooggerechtshof gewaarschuwd dat een nieuw wetsvoorstel van regeringspartij PiS kan leiden tot een breuk tussen Brussel en Polen. In het wetsvoorstel staat dat rechters kunnen worden ontslagen als ze hervormingen van de regering in twijfel trekken. “Tegenstellingen tussen de Poolse wetgeving en de Europese wetgeving leiden waarschijnlijk tot een tussenkomst van de EU,” aldus het Hooggerechtshof in een verklaring. Op de lange termijn kan het zelfs leiden tot een gedwongen vertrek van Polen uit de EU,” valt te lezen in de verklaring. De kop van dit artikel suggereert meer dan hier tot uitdrukking komt. Er ligt een spanningsveld over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie en het beleid van de Spaanse regering over de rechtmatigheid van het referendum over een Catalaanse onafhankelijkheid. Maar alleen daarvoor stap je niet zomaar uit de EU. Heethoofden misschien wel, maar het volk niet, schat ik in. Er zijn in Brussel al langer geruchten te horen dat er na het VK mogelijk meer lidstaten de EU zouden gaan verlaten. Voor Polen schat ik dat risico groter in dan voor Spanje. Polen heeft een groot probleem met de energie-transitie van steen- en bruinkool naar duurzame energie. Daarmee zal Polen financieel moeten worden ondersteunt door de EU, maar daarvoor is nog geen steun. Het is zeer de vraag of Polen op eigen kracht kan gaan voldoen aan de de eisen die de Green Deal gaat stellen. Dan zou uittreden uit de EU een optie zijn en daarna een handelsverdrag sluiten. Ik denk dat niemand in Brussel zit te wachten op een niet Exit.

Het gaat om de laatste 159 km van de gaspijplijn Nord Stream 2 van Rusland naar Duitsland

Rusland zegt een schip achter de hand te hebben om de bouw van de Nord Stream 2-gaspijpleiding naar Duitsland te voltooien. Dat schrijft een Russische krant op basis van anonieme bronnen die president Poetin citeren. Door sancties van de VS gaat de aanleg van de Nord Stream 2-gaspijpleiding vertraging oplopen. Vorige week maakte het Nederlands-Zwitserse bedrijf dat de leiding legt bekend dat het werk stop wordt gezet uit angst om opdrachten uit Amerika mis te lopen. De VS is een groot tegenstander van het project. Volgens het land wordt Europa afhankelijker van Russisch gas. Het startpunt van Nord Stream 2 ligt in de buurt van de baai van Narva in het Kingisepp-district van de Russische Leningrad-regio, waar de pijpleiding verbinding maakt met het Russische gasnetwerk. Op 26 augustus werd gemeld dat Nord Stream 2 has laid 1,855 kilometres of the pipeline in the Baltic Sea in Russian, Finnish, Swedish and German waters. This corresponds to 75% of the overall length of the twin pipeline. Nord Stream 2 AG proceeds with implementing the remaining quarter of the project. In het onshore gedeelte in Duitsland wordt het ontvangststation voor pijpleidinginspectiemeters (PIG) gebouwd ten westen van de haven van Lubmin. De voorbereidende werkzaamheden voor de installatie van de pijpleidingen zijn eind januari 2018 begonnen na ontvangst van de vergunning voor de bouw en exploitatie van Nord Stream 2 voor Duitse territoriale wateren en het aanlandgebied. Het PIG-ontvangststation verbindt Nord Stream 2 met de naburige aardgasontvangstvoorziening van Gascade, en dus met het Europese pijpleidingennetwerk. Het terrein van ongeveer zes hectare zal alle benodigde regel- en regelapparatuur bevatten voor de veilige werking van de dubbele pijpleiding.

Europa moet uit de euro-val ontsnappen: President van Hongaarse centrale bank komt met waarschuwing

https://www.ninefornews.nl/europa-euro-val-ontsnappen/ schrijft dat EU-lidstaten zowel binnen als buiten de eurozone moeten toegeven dat de euro een strategische vergissing is geweest. Dat zegt de gouverneur van de Hongaarse centrale bank Gyorgy Matolcsy in de FT. De Hongaarse overheid en centrale bank zeiden eerder al dat Hongarije zich niet moet aansluiten bij de euro op het moment dat de economie van het land sterk genoeg is. Matolcsy waarschuwde dat het tijd is geworden voor Europa om ‘uit de euro-val te ontsnappen’. Er werd gezegd dat de euro de logische volgende stap was om West-Europa te verenigen. Maar een gemeenschappelijke Europese munt was helemaal niet logisch aangezien aan vrijwel geen van de voorwaarden werd voldaan, aldus Matolcsy. Twintig jaar na de lancering van de euro ontbreken nog altijd de noodzakelijke pijlers van een succesvolle gemeenschappelijke munt, merkte hij op. Denk daarbij aan een gemeenschappelijke staat, een budget dat ongeveer 15% tot 20% van het bbp van de eurozone omvat en een minister van Financiën voor de eurozone. Matolcsy, die eerder dit jaar werd aangesteld als gouverneur van de centrale bank, zei dat lidstaten het recht moeten hebben om de komende decennia de eurozone te verlaten. Hij zei ook dat het Verdrag van Maastricht, met daarin de voorwaarden om toe te kunnen treden tot de euro, herschreven moet worden.

Mondiale economie kwetsbaar bij langdurig lage rente: overal ontstaat nu het idee dat geld en schulden gratis zijn

Het is niet uitgesloten dat de rentes nog vijf jaar laag blijven. En hoe langer het duurt voordat de rente weer omhooggaat, hoe meer risico’s zich opbouwen in het mondiale financiële systeem. https://www.telegraaf.nl/financieel/12734354/dnb-baas-knot-lage-rente-kan-nog-vijf-jaar-blijven Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), in een interview met de Volkskrant. Het financiële stelsel is in gevaar door de aanhoudende lage rente, aldus de centralebankpresident. Knot ziet dat investeerders, waaronder ook pensioenfondsen, steeds meer risico’s gaan nemen om nog een noemenswaardig rendement te behalen. Die fanatieke zoektocht naar beleggingsrendement is volgens hem een risico voor de stabiliteit van het financiële systeem. Als voorbeeld noemt hij de steeds populairder wordende complexe bedrijfskredieten. Een kleine investering kan de belegger hierbij relatief veel winst opleveren, mits het goed gaat. Zit de markt tegen dan verliest de belegger vaak meer dan zijn oorspronkelijke investering. Centrale banken als DNB en de Europese Centrale Bank (ECB), waar Knot ook bestuurslid is, hebben maar weinig mogelijkheden zulke risico’s te beheersen. Vooral omdat aan bedrijven geen leenrestricties kunnen worden opgelegd, zoals dat wel kan bij huizenkopers. Verder maakt de lage rente hypotheken volgens Knot spotgoedkoop en jaagt daardoor de waarde van de huizenprijzen op. Wat interessant is is de uitspraak van de president van De Nederlandsche Bank dat bij een langdurig lage rente de mondiale economie kwetsbaar wordt. Dat betekent dat de centrale banken, zoals in Japan en Europa een gevaarlijk monetair beleid voeren omdat er geen zicht is tot welke ontwikkelingen dat kan leiden. De jacht op hoge rendementen is verklaarbaar en het gevolg van het lage rentebeleid van de ECB, waarvoor Knot medeverantwoordelijk is. Dat er vormen van risicovolle kredieten, zoals hij noemt de ‘complexe bedrijfskredieten’, ontstaan, die kennelijk niet onder de functie van het Toezicht vallen, is het probleem van de ECB/DNB en andere centrale banken. Die zijn daarvoor verantwoordelijk en kunnen eisen aan de banken en financiële instellingen stellen en daarvoor een veel hogere leverage ratio instellen, waardoor de kredietverstrekkers hogere solvabiliteitseisen zullen gaan stellen aan de kredietnemers, die kennelijk hogere risico’s willen aangaan. Knot kan met dit interview zijn straatje niet schoonvegen.

De 19 landen van de Eurozone hebben tesamen een schuld van €10 biljoen

Dat is €10.000.000.000.000, dat betekent dat iedere inwoner van de Eurozone een schuld heeft van €20.000, zowel in de arme als de rijke landen. Voor een gemiddeld Nederlands huishouden betekent dat €42.000. Maar in werkelijkheid is dat getal hoger want de inwoners van de rijke landen betalen ook een deel van de schuld van de inwoners van de arme landen. Het euroland met de laagste staatsschuld is Estland. Daarna volgen een groep van 7 landen: Denemarken, Zweden, Letland, Litouwen, Tsjechië, Roemenië en Bulgarije. Daarna volgen Polen en Nederland. Het land met de hoogste staatsschuld is Griekenland, gevolgd door Italië, Portugal en België. Bij een verdere integratie van de Eurozone gaan de rijkere landen de schulden van de armere landen delen. Daarvoor worden onze pensioenreserves en ons spaargeld ingezet.

DWDD University Jaaroverzicht

Matthijs van Nieuwkerk en Robbert Dijkgraaf keken voor de Kerst terug met een wetenschappelijke blik op het afgelopen jaar. Ze bespraken een aantal belangrijke thema’s uit 2019 op https://www.gids.tv/video/153203/dwdd-university-het-jaaroverzicht-met-robbert-dijkgraaf Een blik achterwaarts en een blik naar voren.

https://financieel-management.nl/artikel/spaartaks-2015-in-strijd-met-europees-recht Spaarders kregen in 2015 zo weinig voor hun geld, dat de spaartaks in dat jaar in strijd is met het Europees recht. Daarmee groeit de druk op de Staat om een compensatie uit te keren. Dat schrijft De Telegraaf op basis van een nog niet gepubliceerde uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Wie in 2015 veilig zijn vermogen weg wilde zetten, kon daar maar 1,03% rendement over krijgen. Dat is minder dan de 1,2% belasting die over vermogen betaald moest worden, de spaartaks, ook wel genoemd de vermogensheffing. . En daarmee is die belasting in strijd met de Europese rechten voor de mens. Het is volgens de Telegraaf de eerste uitspraak over spaartaks sinds de Hoge Raad 14 juni van dit jaar een oordeel velde over die belasting in de jaren 2013 en 2014. De Hoge Raad vond de spaartaks ook al te zwaar, maar niet zo zwaar dat die in strijd was met het Europees recht. Daar zou pas sprake van zijn als iemand die zijn geld veilig weg wilde zetten, niet meer 1,2% rendement daarover kon halen. De uitspraak van de rechter maakt de weg vrij voor compensatie, meende fiscalist Cor Overduin van Grant Thornton over de uitspraak van de Hoge Raad. Hij voerde de zaak namens een gedupeerde. Een “voorzichtige” berekening leert, volgens Overduin, dat het om €600 mlnover 2015 gaat. Het jaar erop gaat het om €2 mrd. Het is nog niet gezegd dat het daarbij blijft. De bedragen kunnen hoger uitvallen als ook rekening wordt gehouden met het rendement. Ook kan er nog compensatie volgen over de jaren 2013 en 2014. Of Overduin in cassatie gaat tegen de uitspraak weet hij nog niet. Hij wacht ook nog op een extern advies aan de beleidsmakers over de zaak. (bron: ANP) Meer belasting moeten betalen dan je aan spaarrente vangt. Dat voelt niet alleen oneerlijk. Dat is het ook, zo concludeerde de Hoge Raad een half jaar geleden. Die vond dat het tijd werd voor een modernere vermogensrendementsheffing. Op termijn gunstig voor alle belastingbetalers. De Hoge Raad vindt dat de belasting op spaargeld en beleggingen, de zogenoemde vermogensrendementsheffing, oneerlijk is. Volgens de rechter was het in 2013 en 2014 onmogelijk om zonder veel beleggingsrisico’s te nemen een rendement van 4% te halen. De fiscus ging er wel bij iedere belastingplichtige vanuit dat er 4% rendement werd gehaald. Over die fictieve 4% moest 30% belasting betaald worden. Een buitensporig zware last, noemt de Hoge Raad die heffing nu. Een opvallende uitspraak van de Hoge Raad was het, vindt emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens. Hij had niet verwacht dat de rechter plaats zou nemen op de stoel van de wetgever. “De rechter zegt nu dat de wetgever met een oplossing moet komen”, aldus Stevens. Maar heb je daar als belastingbetaler ook iets aan? “Ik vrees van niet”, zegt Stevens. Om nu geld terug te krijgen van de fiscus, moet je bewijzen dat de spaartaks inderdaad ook voor jou een buitensporig zware last was. En daar zit de crux. De Hoge Raad heeft geen duidelijke criteria gegeven om dat te bewijzen. Het zal ‘een forse kluif zijn’ om geld terug te krijgen, denkt Stevens. De bal is dus bij het kabinet gelegd, dat al langer onderzoek doet naar een eerlijkere vermogensrendementsheffing. Inmiddels is de belasting op vermogen veranderd. Nu gaat de fiscus ervan uit dat mensen met veel vermogen meer beleggen, en dus een hoger rendement halen dan mensen met weinig vermogen, die voornamelijk sparen. Toch is het rente die de fiscus rekent over spaargeld hoger dan de rente die je krijgt bij de meeste banken. Daar zit de winst voor alle belastingbetalers. Want de Hoge Raad vindt dat het kabinet iets moet gaan doen aan die scheve verhouding tussen vermogenstaks en spaar- en beleggingsrendement. “De wetgeving is hier duidelijk niet op orde en zal moeten worden aangepast. De Hoge Raad laat merken het beu te zijn. De huidige regeling is niet meer rechtvaardig”, vertelt Stevens. “Dat wisten we al lang. Maar de politiek heeft al die tijd niks gedaan. Nu zegt de rechter: schiet eens op, er moet een nieuwe wet komen.” En dat mag volgens de Bond voor Belastingbetalers, die de zaak aanspande, als een overwinning worden gezien. “We zijn er heel positief over dat de Hoge Raad vaststelt dat de box 3-heffing, die 4 procent die Gerrit Zalm invoerde, voor drie miljoen belastingplichtigen niet haalbaar is”, reageert Jurgen de Vries, bestuurslid van de Bond. In 2021 is de fiscus voornemens de vermogensrendementsheffing aan te gaan passen voor spaarders. Overigens heeft minister Wiebes laten weten dat volgens het kabinet het gevoerde fiscale beleid ter zake niet in strijd is met Europese regels. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken. De Telegraaf kwam op twee dagen voor de Kerst met deze nog niet gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof in den Haag naar buiten. Wat vroeg, ik had afgewacht tot de uitspraak bekend zou zijn gemaakt.

Journalisten van het Jaar

‘ze bleven volhouden in de toeslagenkwestie’ Jan Kleinnijenhuis en Pieter Klein, daarvoor zijn ze uitgeroepen tot ‘Journalist van het Jaar’. Ze danken de titel aan hun publicaties over de toeslagen-affaire bij de Belastingdienst. Het duo legde feilloos bloot hoe de belastingdienst ouders ten onrechte bestempelde als fraudeurs. Daardoor werden ten onrechte toeslagen stopgezet en teruggevorderd. Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan roemde de vasthoudendheid van het tweetal, dat bleef volhouden in deze kwestie: “Daarmee hebben ze aangetoond dat de pers nog steeds zorgt voor democratische hygiëne. Dat is veel waard.” Van mijn kant een felicitatie aan de heren onderzoeksjournalisten. Bravo!!

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/trumps-ex-woordvoerder-anthony-scaramucci-hij-blaast-het-hele-systeem-op~bc437e05/

Dit is een gestripte van een lang interview in de VK. Ja, Anthony Scaramucci (55) mag dan wel een multimiljonair met een Harvard-diploma zijn, hij is eigenlijk een heel gewone arbeidersjongen gebleven, zo zal hij tijdens het interview een paar keer benadrukken. Of eigenlijk: hij is wéér een heel gewone arbeidersjongen geworden. Een openbaring, noemt hij dat – een openbaring die hij aan Donald Trump te danken heeft. ‘Ik was bij een verkiezingsbijeenkomst in Albuquerque en zag ineens tot wie hij sprak, en ik dacht: mijn God, dat zijn de mensen met wie ik ben opgegroeid. Dat zijn mijn buren. De mensen die minder hersens hadden of minder geluk hebben gehad dan ik. Wat is er de afgelopen 35 jaar van hen geworden, terwijl ik hun ontsteeg?’ Dat was drie jaar geleden. Het vormde het begin van zijn aanbidding van Trump. Maar afgelopen jaar kreeg hij een nieuwe openbaring. Dat was het einde van zijn aanbidding van Trump. Hij heeft afgesproken in de Core Club, zijn vaste stek in het hart van Manhattan. Zo’n exclusieve sociëteit waarvan je alleen lid kunt worden op voordracht van andere leden en tegen betaling van $50.000, waar je kunt eten en drinken en gymmen op niveau, het niveau van vastgoedbazen en hedgefondsbeleggers die hier pronken met de plannen voor een nieuwe wolkenkrabber of de aankoop van een honkbalteam. Het is een club in de Engelse traditie maar dan zonder de tradities: geen kledingvoorschriften, geen leren fauteuils, geen telefoonverbod – dit is de 21ste eeuw, het werk gaat door. Deals zijn deals. De geslaagde beursjongen Scaramucci – blauw pak, rode das, Amerikaans vlaggetje op de revers, zwarte haren achterover, kleiner dan zijn grote mond doet vermoeden – schaamde zich voor de verloochening van zijn arbeiderswortels, en begon in 2016 als steenrijke populist aan een van de wildste politieke ritten van het tijdperk Trump. Hij sprong vol overtuiging op de denderende trein van de campagne, was een jaar later heel eventjes woordvoerder van het Witte Huis, schreef weer een jaar later, niettegenstaande zijn vroegtijdige ontslag, een ronkend boek over de president, om toen ineens, deze zomer, van zijn Trump-geloof te vallen. En hard. Scaramucci staat nu op het punt een kruistocht tégen Trump te beginnen, in een poging twijfelende Republikeinen aan zijn kant te krijgen, omdat volgens hem, niets meer en niets minder, het hele democratische systeem aan het wankelen is. ‘We weten niet zeker of hij aan een vroeg stadium van dementie lijdt, maar we weten wel zeker dat hij aan een vroeg stadium van fascisme lijdt’, zegt hij. ‘Hij moet zo snel mogelijk uit zijn functie worden gezet.’ Van vriend tot vijand: dat is een wending die zeldzaam is, in een land dat door blinde loyaliteit wordt geregeerd. Is het opportunisme of zijn het principes? Wat ziet ‘The Mooch’ (De Schooier) in Trump dat andere Republikeinen niet zien? Het is voor het eerst in de moderne tijd dat we iemand als president hebben ingehuurd die echt roekeloos is en niet begrijpt wat zijn rol in het systeem is, hoe de democratie en de rechtsstaat functioneren. Hij blaast het hele systeem op. De meeste Amerikaanse leiders in de moderne tijd hebben hun bescheiden rol in het systeem geaccepteerd. Misschien niet in de 19de eeuw, met Andrew Jackson en Andrew Johnson, maar wel in de moderne tijd. Kijk, Amerika is een vrij nieuw experiment. Het is nog maar 243 jaar oud. Tot nu toe is gebleken dat het systeem veel mensen voorspoed kan brengen, dat veel mensen kunnen floreren; de vrijheid en het machtsevenwicht brengen innovatie, stabiliteit, vertrouwen. Maar op het moment dat je het systeem corrumpeert gaan mensen het systeem wantrouwen en dan veranderen gedragspatronen en drijfveren. Heb je het impeachmentrapport gelezen? Huiveringwekkend. De Amerikaanse president die een ander land miljoenen onthoudt om een politieke rivaal in de problemen te brengen – het is pure wetteloosheid. De schade is veel groter dan alleen de directe schade door het wangedrag van de man aan de top.’ In dit land leren we de kinderen dat iedereen president kan worden. Maar het probleem is dat we nu een president hebben die dat niet zou moeten zijn, en dat die het systeem aan het veranderen is. Er blijkt onverwacht veel ruimte te zijn voor mensen die geen respect hebben voor de rechtsstaat, de grondwet, het evenwicht der machten. Nu is de vraag of het systeem zichzelf kan reinigen of niet.’ Veel Trump-critici zullen zeggen: u bent wel wat laat met uw inzichten over Trump. ‘Die hebben gelijk. Trump is in 2019 dezelfde persoon als in 2015. Luister, ik ben verantwoordelijk voor mijn cognitieve dissonantie. Ik heb mij achter iemand van mijn eigen partij geschaard en dacht dat dat een goede keuze was. Ik negeerde de onsmakelijke aspecten van zijn karakter, omdat ik dacht dat hij goed beleid voor mijn medeburgers en mijzelf zou gaan uitvoeren. Daar liggen mijn tekortkomingen als mens.’ Het land lijkt in een soort staat van verbazing. Dat de president zo veel lak kan hebben aan de ongeschreven regels van het presidentschap. ‘Ja, dat bedoel ik. Er zal, als dit voorbij is, een grondwettelijk amendement komen dat de macht van de president gaat inperken en expliciet zal beschrijven dat hij niet boven de wet staat. Weet je wat Cicero 2100 jaar geleden heeft gezegd? We zijn slaven van de wet om vrij te kunnen zijn. Er is een hele westerse canon die een bestuursvorm heeft voortgebracht gericht op de belangrijkste minderheid in het systeem: het individu. En dat brengt hij in gevaar. (bron: DFT)

Dat de Democraten in de VS het bij het juiste eind hebben om Donald Trump nog vóór de verkiezingen uit het Witte Huis te willen jagen, bleek afgelopen weekend wel weer. De oranje mafklapper gaf een speech bij Turning Point USA en sprak over windenergie. Waar hij de meest groteske onzin verkocht. Trump: “I never understood wind, I know windmills very much, I’ve studied them more than anybody…tremendous fumes, gases are spewing into the atmosphere, you know we have a world, the world is tiny compared to the universe..” Dat Donald Trump een steekje los heeft, heeft inmiddels iedereen op de wereld wel door die zich door betere bronnen laat informeren dan alleen Fox News en Breitbart. We hebben het dan nog niet eens over de volstrekte afwezigheid van normen en waarden (“grab them by the pussy”, seks met pornosterren terwijl z’n vrouw hoogzwanger thuis zit), maar ook over de teksten die hij uit z’n keel krijgt. De oppernarcist Trump is er van overtuigd dat hij het meeste briljante is dat op deze aarde rondloopt sinds de sterfdag van Leonardo da Vinci. Maar in feite zit je te kijken naar een verwende babyboomer met beginnende dementie en een pikzwart hart. Wat je dan krijgt is zaken zoals bij z’n toespraak afgelopen weekend voor z’n kritiekloze fanclubje Turning Point USA. Waar Trump zich ineens ontpopte als expert op het gebied van windenergie. Dat is hij natuurlijk niet, de enige twee zaken waar Trump écht goed in is zijn hamburgers eten en liegen. Hoe dan ook, deze onzin wist hij desalniettemin uit te bazelen. I never understood wind, I know windmills very much, I’ve studied them more than anybody…tremendous fumes, gases are spewing into the atmosphere, you know we have a world, the world is tiny compared to the universe.” (bron:dds) https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/12/kijk-dan-geestelijk-gehandicapte-trump-braakt-bizarre-onzin-uit-over-gassen-spuiende-windmolens/

Volgend jaar zal de economie van Angela Merkel stilvallen: ‘Duitse locomotief valt stil!’

De economieën van Europa en Nederland draaien nu nog goed, maar daar hoort wel een grote ‘maar’ bij, zo beweert auteur Frits Bosch: “Voor 2020 geen recessie, maar de middellange termijn is zorgelijkEconomen moeten zich niet al te veel aan de verleiding van het voorspellen. Ze kunnen slechts vertellen hoe het beeld er nu uitziet. Wat we nu waarnemen is dat de cijfers er voor Nederland gunstig uitzien. Het consumentenvertrouwen is goed en er is een bescheiden groei bij een zeer lage werkloosheid. De groei-impuls komt uit het binnenland doordat het inkomen van huishoudens is toegenomen. De investeringen nemen toe door gunstige economische vooruitzichten en ook de overheid en export dragen bij aan de groei. Zoals de vlag er nu erbij hangt hoeven we dus in Nederland voor een recessie niet te vrezen. Voor Europa ziet 2020 er ook niet slecht uit. Verwacht wordt dat de wereldeconomie met 3,5% zal toenemen en Europa zal daarvan profiteren. Bovendien neemt de economische groei van ontwikkelingslanden toe.

Maar het is niet allemaal hosanna. Over de economie van Duitsland ben ik somber gestemd. De Duitse locomotief valt stil. De grootste economie van Europa kampt als gevolg van de invloed van de internationale handelsconflicten. De uitvoer van goederen en diensten daalt daardoor sterk. Naast de handelsvete tussen de VS en China speelt ook Brexit de Duitse industrie parten. De Duitse auto-industrie kampt met de overgang van benzine en diesel naar elektrisch zodat er een sterke terugval is in de productie en verkoop van voertuigen. Zorgwekkend is dat de consumentenbestedingen fors afnemen. Duitsland moet meer werk maken van digitalisering, verduurzaming, energietransitie, infrastructuur en onderwijs. Ons land is weliswaar economisch sterk, maar kan op termijn vanuit deze hoek een tik meekrijgen. Als Brexit tegenzit mogen we ook daarvandaan op een terugslag rekenen. De onzekerheid neemt dus toe. Christine Lagarde, directeur van de Europese Centrale Bank, dringt bij Nederland en Duitsland aan op een stimuleringsbeleid. Ze wil dat we meer investeren om de Europese groei overeind te houden. Het is eigenlijk vreemd gesteld in de Europese Unie: de landen die de ruimte hebben om te investeren doen dat niet en de landen die de ruimte niet hebben doen het wel. De staatsschuld van Italië bedraagt 130% en van Griekenland 180% van het bruto nationaal product, terwijl een staatsschuld van maximaal 60% nog gezond wordt geacht. Opmerkelijk is dat Ierland, Malta, Hongarije en Polen de hoogste groei hebben in Europa van boven 4%. Voor de middellange termijn zijn er zorgen. De arbeidsproductiviteit staat al langer onder druk. De vergrijzing speelt op waardoor de beroepsbevolking daalt. Dat gaat gepaard met risicomijdend gedrag, minder consumeren, meer sparen en minder investeren. De economische groei zal daardoor op een structureel lager groeipad komen, terwijl pensioen en zorgkosten toenemen. Het overheidsbeslag op het bruto nationaal product neemt toe. De trend voor de komende periode is: veel ouderen, veel spaargeld, minder groei, politieke polarisatie, stress, minder vertrouwen, meer kwetsbaarheid en meer onzekerheid. Een tandje terug is dus waarschijnlijk. We zien ook een onmachtig Europese Unie, waarbij we ook verwijzen naar de order die VDL, de producent van bussen, recent is misgelopen voor de levering van 259 elektrische bussen. De order is weggekaapt door het Chinese bedrijf BYD, dankzij Chinese staatssteun. We zien China mondiaal economisch steeds verder oprukken, een trend waarvan we ook de komende jaren mee geconfronteerd zullen worden. (bron: dds)

De dictatuur is in wording, nog even en dan worden we geleid door autoritaire leiders

Veel van onze politieke problemen komen voort uit een kortzichtig idee over het salaris van Tweede Kamerleden, vindt DDS-bijdrager RPML (https://www.dagelijksestandaard.nl/author/rpml/ ). Het trekt bijna zonder uitzondering “ruggengraatloze matig intelligente personen” aan, vindt hij. Het zou al een hoop schelen als Kamerleden een hogere vergoeding kregen voor hun diensten. Wie zou u een onderneming met €5,8 mrd omzet willen laten leiden door een directeur met € 120.000,- jaarsalaris? In Nederland doen we dat: de BV Nederland met een omzet van €880 mrd wordt geleid door 150 directeuren met ieder € 120.000,-. De weg naar de politiek kent drie selectiecriteria die duidelijk maken waarom de politiek zo is als dat hij nu is. Het eerste criterium is ‘salaris’. Het salaris (‘schadeloosstelling’) van een politicus is op dit moment rond de € 120.000,- op jaarbasis. Dat wil zeggen dat iedereen die minder verdient graag zoveel zou willen verdienen, en iedereen die meer verdient geen interesse heeft in deze functie, een enkeling uitgezonderd. Het tweede criterium is de correlatie tussen inkomen en intelligentie. Mensen met een hoge intelligentie zetten deze in om inkomen te genereren. Dientengevolge ontstaat binnen de politiek een ‘natuurlijke’ selectie waarbij mensen die veel geld verdienen en (dus) intelligent zijn, buiten de politiek worden gehouden. Het derde selectiecriterium is de partijpolitiek. Politici die niet meestemmen met de partijleiding of zich niet aan de partijdiscipline houden worden politiek afgeserveerd (let op: Omtzigt!). Dus niet het geweten of de ratio telt, maar het volgen van de partijdiscipline. Dientengevolge bestaat de politiek grotendeels uit ruggengraatloze matig intelligente personen met een bescheiden schadeloosstelling. Deze personen worden geacht dit land (omzet €880 mrd) of zelfs Europa (omzet €20.000 mrd) te leiden met als gevolg dat de ene na de andere crisis door hen wordt ontketend, en vervolgens weer een volgende crisis veroorzaakt wordt met weer nieuwe dictaten. Als zelfs een bankdirecteur in staat is eindeloos geld bij te drukken om failliete landen te ‘redden’ heeft hij in het verleden bij minimaal twee vakken geslapen: economie en geschiedenis. Het politieke gestuntel van de afgelopen 20 jaar zal uiteindelijk tot gevolg hebben dat er ofwel een dictatoriale staat ontstaat, of een revolutie. De autoritaire of dictatoriale staat is op dit moment in wording. Door wetgeving probeert de overheid krampachtig grip op de samenleving te houden, terwijl de ratio ver te zoeken is. Of dat nu het dictaat uit het klimaatplan is (op pagina 34/35) waarbij zelfs de sterke arm gebruikt kan gaan worden om de burger ‘van het gas’ te krijgen (kosten minimaal €235 mrd), terwijl ieder weldenkend mens wel weet dat dit een onzalig plan is … of door volkomen losgeslagen wetgeving complete industrieën lamleggen. Het ‘oplossen’ gebeurt weer door een volgend dictaat: heel Nederland mag 100 km/u gaan rijden waardoor de stikstofdepositie met 0,6% daalt… theoretisch. Dictaten dienen geen enkel doel, behalve het tonen van ‘daadkracht’ door deze zelfde ruggengraatloze matig intelligente personen. Tot pragmatische oplossingen komen zij zelden. Ondertussen probeert D66 de dictatuur van de Europese Unie, die op exact dezelfde wijze functioneert, in onze grondwet te verankeren. De geschiedenis leert dat grote crisis worden voorafgegaan door megalomane ‘projecten’ van de overheid, en warempel, in Nederland hebben we ‘de Klimaatwet’ en op Europees vlak hebben we er maar liefst twee! Het project ‘Euro’ waarbij er enorme geldstromen van noord naar zuid stromen naar allang failliete landen gaan, en de onlangs gelanceerde ‘Green Deal’ waarbij (wederom) enorme hoeveelheden geld van de noordelijke rijke landen naar het zuiden en oosten wegstromen. Volgens velen staan we aan de vooravond van de grootste crisis ooit; ofwel een enorme devaluatie van de Euro en het ontstaan van een nieuwe munteenheid, ofwel de totale dictatoriale staat. Wilt u voorbereid zijn, kijk dan eens naar een bijdrage van deze twee bestsellerschrijvers op youtube.com/watch?v=BDW6Y0Ovp7I&feature=youtu.beU mag straks zelf democratisch kiezen bij de stembus: ofwel daalt uw vermogen met 90% en stijgen uw schulden met 900%, ofwel ontneemt de staat uw bezittingen voor hun megalomane projecten. U wilt een pragmatische oplossing? Een forse salarisverhoging voor politici zou wel eens de beste uitweg kunnen zijn. Twee ton erbij maal 150 is 30 miljoen: dat is nog net geen € 2,- per burger. Maar laten we die salarisverhoging wel pas uitvoeren na een nieuwe sollicitatieronde.

Baudet plaatst een zet op het schaakspel dat ‘klimaat, milieu en natuur’ heet

Baudet pleit voor een Duits model, waarbij de normen voor de hoeveelheid stikstof die uitgestoten mag worden 140 keer strenger zijn dan in Nederland. “Dat kunnen we ook gewoon doen.”

©2019 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 31 dec 2019; week 52: AEX 604,58; Bel20 3955,83; CAC40 5.978,06; DAX30 13.249,01; FTSE 100 7.542,44; SMI 10.616,94; RTS (Rusland) 1548,92; DJIA 28.467,92; NY-Nasdaq 100 8.717,13; Nikkei 23.656,62; Hang Seng 28.189,75; All Ords 6.802,40; SSEC 3.050,12; €/$1,122; BTC/USD $7.142,01; 1 troy ounce goud $1516,80, dat is €43.465,36 per kilo; 3 maands Euribor -0,388%; 1 weeks -0,49%; 1 mnds -0,447%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,05%; 10 jaar VS 1,9184%; 10 jaar Belgische Staat 0,084%; 10 jaar Duitse Staat -0,182%; Franse Staat 0,114%; VK 0,767%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,53%; 10 jaar Japan -0,0208%; Spanje 0,458%; 10 jaar Italië 1,409%. Een liter E5 hier aan de pomp €1,589.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden variabel. Smartphonemaker Huawei meldde, ondanks Amerikaanse sancties, een fors stijgende omzet. Zijn ceo gaf wel een winstwaarschuwing af. De Chinese industrie stabiliseerde. De index voor die bedrijvigheid kwam uit op 50,2, gelijk aan een maand eerder. Een stand boven 50 betekent nog groei. De AEX steeg in 2019 ruim 24,2%, maar noteerde op de laatste beursdag -0,21% . De goudprijs noteerde fors hoger en mag volgens ABNAmro rekenen op doorstijgen. vrijwel alle rentetarieven noteerden hoger. De waarde van de $ t/o de € daalde 4 dagen op een rij. De bitcoin bleef aangeboden liggen. Ik voeg ook deze week weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven, soms fors: Zwitserland -0,18%; Duitsland 0,318%; Nederland 0,347%; Japan 0,4136%; Frankrijk 0,921%; GB 1,347%; Spanje 1,318%; Canada 1,719%; VS 2,3677%; Italië 2,463%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Zwitserland -0,66%; Duitsland -0,475%; Denemarken -0,409%; Nederland -0,427%; Frankrijk -0,301%; België -0,322%; Japan -0,1255%; Spanje -0,089%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.