UPDATE 24/25 10 2020/553 Een ‘Stille Revolutie in de monetaire wereld’

Ons spaargeld en de opgebouwde pensioenreserves moeten worden opgeofferd voor een groter neoliberaal belang. Een greep naar ons geld, monetaire autoriteiten onder druk van de markten, het neoliberalisme slaat genadeloos toe. “bezuinigen is uit, investeren en schulden maken is in”.

Het artikel dat ik zes weken geleden heb geschreven en nog altijd op de plank ligt heb ik deze week een update gegeven, waardoor een breder inzicht wordt gegeven over de gevaren die ons bedreigen vanuit het monetaire beleid dat wordt gevoerd. Ik kom daar in volgende blogs op terug.

Column van Willem Vermeend op DFT

Op https://www.telegraaf.nl/financieel/1290762820/column-nederland-moet-volledig-in-lockdown schrijft Prof. Dr. W.A.F.G. (Willem) Vermeend zijn wekelijkse column, dit keer over onderwerpen waaraan ik in mijn blog ook aandacht besteed. Hij zet daar nadrukkelijk punten op de i’s. Het kabinet moet zo snel mogelijk een totale lockdown aankondigen die 4 tot 6 weken duurt. Daarmee wordt niet alleen het virus effectief bestreden, maar kan ook de economie daarna snel herstellen. De zogenoemde BIK-regeling voor bedrijven moet worden ingetrokken. Het daarmee gemoeide overheidsbudget van €4 mrd moet worden besteed aan effectieve investeringsregelingen voor het mkb, de motor van de Nederlandse economie. Steeds meer Europese landen krijgen te maken met een oplopende werkloosheid en strengere lockdowns vanwege de corona-crisis. Ook in Nederland is dit het geval en neemt de twijfel toe over de effectiviteit van de gedeeltelijke lockdown van het kabinet. Een strenge lockdown van 4-6 weken is volgens het IMF economisch gezien de beste oplossing met de minste economische schade. Voor een snel economisch herstel zijn korte strenge lockdowns effectiever dan langere milde lockdowns. Het risico is groot dat de gedeeltelijke lockdown van het kabinet onvoldoende effectief is. Daarom zou het kabinet nu al moeten besluiten tot een totale lockdown, zoals ook door het zogenoemde Red Team en andere experts wordt geadviseerd. Daardoor moeten ook de laatste prognoses van economische denktanks worden bijgesteld. Voor de wereldeconomie werd voor 2020 een krimp verwacht van rond de 5% en een licht herstel in 2021. Op basis van de laatste gegevens is de kans groot dat veel EU-landen ook begin 2021 nog te maken krijgen met een krimp en stijgende werkloosheid. Voor Nederland moeten we rekening gaan houden met het slechtste scenario dat het Centraal Plan Bureau (CPB) eind augustus 2020 heeft gepresenteerd. Daarin loopt de werkloosheid in 2021 op van 6% naar 10% (circa 900.000 werklozen). Deze oploop zal zich snel gaan voltrekken.

Het kabinet is nog steeds niet bezig met de toekomst van de Nederlandse economie. Bij alle overheidsmaatregelen om de corona-crisis te bestrijden, gaat het om financiële steun voor bestaande bedrijven, instellingen en zzp’ers waarmee voorkomen moet worden dat er banen verloren gaan. Voor deze aanpak bestaat zowel binnen als buiten de politiek een breed draagvlak. Werkgevers en vakbonden dringen zelfs aan deze steun voorlopig niet te versoberen om zo te voorkomen dat daardoor een kettingreactie op gang wordt gebracht van ontslagrondes. Dat risico bestaat, maar tegelijkertijd wordt het hoog tijd dat het kabinet en onze sociale partners zich ook gaan bezig houden met de toekomst van onze economie en het toekomstige verdienvermogen. Volgens een Duitse studie blijkt dat een ruime meerderheid van de gepolste economen daar vreest dat Duitsland door de financiële steunpakketten voor het bedrijfsleven wordt opgescheept met een toename van zogenaamde zombiebedrijven. Dit zijn kansloze ondernemingen die alleen overleven vanwege de overheidshulp. Ook in Nederland krijgen we daarmee te maken en moet worden nagedacht over een verstandige afbouw van de financiële overheidssteun. In verschillende Europese landen worden al maatregelen getroffen om de economie aan te jagen en deze met het oog op de toekomst te versterken. Daarbij gaat het om overheids- en bedrijfsinvesteringen in de fysieke en digitale infrastructuur, investeringen in het klimaat en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en belastingverlagingen en investeringssubsidies voor bedrijven om bedrijfsinvesteringen aan te moedigen. Tot op heden heeft politiek Den Haag nog geen slim investeringspakket voor de toekomst en versterking van de Nederlandse economie gelanceerd. Alle pogingen daartoe zijn voorlopig gesneuveld, waardoor ons land een serieus risico loopt in de Europese achterhoede te belanden. Het paradepaardje van het kabinet Rutte dat bedoeld is voor onze economische toekomst, het zogenoemde Wopke-Wiebesfonds, is zowel in de Tweede Kamer als door experts buiten de politiek afgeserveerd; een amateuristisch en slecht investeringsplan. Deze week ‘sneuvelde’ ook de investeringssubsidie voor bedrijven, de zogenoemde BIK. Met deze tijdelijke subsidie is een totaal overheidsbudget gemoeid van €4 mrd. Het kabinet verwachtte dat daarmee vele duizenden extra banen gecreëerd zouden worden. Binnen de Tweede Kamer maar ook door veel economen wordt daaraan getwijfeld. Het Centraal Planbureau (CPB) werd vervolgens als scheidsrechter geraadpleegd en concludeert dat de BIK nauwelijks tot extra banen zal leiden. Daarmee is de kans groot dat de oppositie deze regeling niet zal steunen. Vooral binnen de vakbeweging wordt veel verwacht van omscholingsprogramma’s waarbij werknemers die het risico lopen hun baan te verliezen, worden omgeschoold naar een functie met een beter perspectief. Daarbij gaat het om een scholingstraject van werk naar werk. Op zich een fantastisch idee waar eigenlijk niemand tegen kan zijn. Doen dus? Helaas wijst de praktijk, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen uit dat het hier vooral gaat om wensdenken. Voor verreweg de meeste werknemers biedt dit traject geen oplossing omdat hun oorspronkelijke functie/opleiding veelal niet in de buurt komt van eisen die gesteld worden aan de kansrijke banen. Die zijn er vooral in de zorg, bij technische functies en in het onderwijs. De praktijk wijst ook uit dat met deze trajecten een geweldige overheidsbureaucratie is gemoeid en dat talloze instellingen en commerciële bedrijfjes hier geld aan willen verdienen. Bij een maatregelenpakket van de overheid moet de nadruk liggen op ons midden- en kleinbedrijf. Dit is de motor en banenmachine van de Nederlandse economie. Onderzoek wijst uit dat relatief de meeste banen worden gecreëerd door bedrijven met minder dan 50 werknemers. Daarnaast zien we ook dat start-ups en scale-ups bij de banencreatie tot de koplopers behoren. Het voordeel van deze bedrijfjes is ook dat ze een belangrijke rol spelen bij innovaties en het gebruik van de nieuwste technologieën, met name in de zogenoemde smart industry. Bedrijfsinvesteringen en werkgelegenheid in het mkb worden het best bevorderd met eenvoudige regelingen zonder overheidsbureaucratie. Voorbeelden zijn lagere werkgeverslasten, 100% vervroegde fiscale afschrijving en verruimingen van de mkb-subsidieregelingen voor het stimuleren van nieuwe technologie en klimaatinvesteringen. De BIK-pot van €4 miljard moet daarom besteed worden aan onze banenmotor. (bron: DFT) Ik lees deze column als een roep om aandacht. Als een aanklacht tegen dit kabinet en vorige, tegen het lakse politieke beleid van ons parlement, en de veel te weinige kritische adviezen van de raadgevende instellingen. Regeren is vooruitzien maar deze regering kijkt achterom en wil vooral behouden wat is opgebouwd zonder naar de jongeren en volgende generaties te kijken. Zoals ik het formuleer zal dat wel hard overkomen en dat moet ook, want onze politiek moet wakker worden geschud. We zitten 4½ maand voor de volgende verkiezingen en dan heeft het volk de gelegenheid welke richting ze uit willen. Achter Rutte aan blijven lopen of een nieuwe weg inslaan? De mogelijkheid van terug naar vóór corona is geen optie meer. Corona moet onder controle komen, door discipline van de overheid en het volk, de enorme schade die corona toebrengt aan de samenleving moet beheersbaar worden en dan moeten we snel van start gaan met de bouw en inrichting van de samenleving van de toekomst op sociaal/maatschappelijke fundamenten. Het handelen van Rutte III getuigt van een laag intelligentieniveau. Ze doen maar wat en vragen zich niet af wat ze ermee veroorzaken. De schade kan wel eens veel groter worden dan de beperkte lucht die ze met de steun die ze aan het bedrijfsleven verstrekken. Ze blijven geld in de markt pompen, waardoor het geld steeds minder waard wordt. Als we daardoor in een inflatiespiraal terechtkomen zijn de gevolgen desastreus. Rutte c.s. moeten niet naar gisteren en vandaag kijken maar naar morgen en overmorgen!

Financieel/economische berichten

Philips heeft zijn omzet het voorbije kwartaal met 10% zien stijgen naar bijna €5 mrd. De nettowinst nam in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar toe van €208 naar €304 mln. De maanden ervoor daalde de winst nog. Het bedrijf deed goede zaken met apparatuur voor de behandeling van corona-patiënten, zoals monitors en beademingsapparaten. Philips werd wel geraakt door het schrappen van een Amerikaanse order. Er werden 30.000 minder apparaten voor de beademing van patiënten afgenomen dan gepland. (bron: NOS) Maar het cancelen van een deel van de Amerikaanse order heeft het bedrijf geen pijn gedaan want nog altijd staan landen in de rij om ze af te nemen. Zo zien we dat er ook bedrijven zijn die profiteren van de corona-pandemie.

In het gerechtelijk onderzoek naar gesjoemel bij de FNG Group (Fred&Ginger), bekend van Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso en Steps, onderzoekt het Openbaar Ministerie hoe €110 mln is weggesluisd bij de failliete modegroep. De revisor die de boekhouding heeft doorgelicht, ontdekte dat de voorbije jaren tientallen miljoenen euro’s wegvloeiden via de rekening-courant van FNG Benelux Holding, dat eigenaar was van FNG Group. Een ex-medewerker van FNG getuigde dat de transacties gebeurden op vraag van oprichter Dieter Penninckx en dat er nooit een onderbouwing of documenten aan te pas kwamen om de transacties te verantwoorden. Uit het verslag van de revisor is ook al gebleken dat het geld wegstroomde naar een Nederlands bedrijf, FIPH. Dat was een investeringsvehikel van de voormalige FNG-aandeelhouder Rens Van de Schoor. In april 2018 zou nog een overeenkomst zijn gesloten dat via de rekening-courant van FNG Benelux Holding maximaal €19 mln mocht stromen naar het Nederlandse bedrijf. Ook moest FIPH informeren waarvoor het de middelen gebruikte. Dat maximumbedrag zou al gauw zijn overschreden en het geld zou ook voor andere doelen zijn gebruikt. In 2019 en 2020 zou via verschillende stortingen nog €49 mln zijn overgeschreven naar het Nederlandse bedrijf. Volgens de revisor zou sinds eind 2016 in totaal €110 mln aan financiële middelen ter beschikking zijn gesteld aan FIPH. Voorlopig heeft de Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl nog geen acties uitgevoerd in Nederland. Maar de woordvoerder van het Antwerpse parket, Kristof Aerts, benadrukt dat het gerechtelijk onderzoek ‘volop aan de gang is’ en zich vooral richt op drie grote thema’s: ‘het afwenden van middelen uit de respectievelijke ondernemingen, het opzetten van bepaalde frauduleuze constructies en het witwassen van gelden’. ‘In het belang van het onderzoek kan er op dit moment niet dieper op worden ingegaan.’ Dinsdag besloot de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling om Penninckx na meer dan een maand onder voorwaarden vrij te laten uit de gevangenis. Bij het Nederlandse bedrijf FIPH nam niemand de telefoon op. Ook Van de Schoor reageerde niet. (bron: de Tijd)

Verfproducent AkzoNobel heeft in het afgelopen kwartaal een duidelijk hogere winst behaald, ondanks een lagere omzet. Daarbij profiteerde het bedrijf vooral van kostenbesparingen. AkzoNobel zegt een sterk derde kwartaal te hebben gedraaid. Het concern gaat voor €300 mln aan eigen aandelen inkopen en een interim-dividend uitkeren. De nettowinst steeg met 36% tot €220 mln in vergelijking met vorig jaar. Het aangepast bedrijfsresultaat klom met 18% tot €353 mln. De omzet daalde met 5% tot bijna €2,3 mrd, maar dat kwam door negatieve wisselkoerseffecten. De verkoop van decoratieve verven nam toe, maar was bij zogeheten Performance Coatings een lager verkoopvolume te zien. (bron: DFT) We wisten al dat de laatste maanden de omzetten in doe-het-zelf-zaken fors was toegenomen en daar heeft het bedrijf van geprofiteerd.

De Randstad-topman, Jacques van den Broek, verwacht niet dat het oude ‘normaal’ niet meer terugkomt. Randstad heeft het omzetverlies in het derde kwartaal terug weten te brengen. De uitzendreus laat herstel zien, maar het bedrijf vreest de hernieuwde lockdown-maatregelen in veel landen en aanhoudende onzekerheid in de economie. De omstandigheden herstelden zich geleidelijk tijdens het derde kwartaal in de meeste van onze regio’s en dat hield aan in de eerste weken van oktober”, zegt de topman. „Tegelijkertijd blijft de zichtbaarheid beperkt met aanhoudende macro-economische onzekerheid en recente tekenen van wederom gedeeltelijke lockdown.” De omzet van Randstad daalde in de derde kwartaal naar €5,2 mrd, een daling van 13%. Daarmee is het omzetverlies flink teruggebracht, in het vorige kwartaal verloor het ruim een 25% en werd er een nettoverlies van €57 mln gelden. (bron: DFT)

De Belgische overheidsschuld is in het tweede kwartaal met €32 mrd gestegen naar €524 mrd, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De schuldgraad klimt naar zowat 115% van het bruto binnenlands product (bbp), het hoogste peil sinds 20 jaar. (bron: de Tijd)

Net op het moment dat Belgische regering de begroting 2021 moet indienen, haalt de tweede coronagolf de economische basis waarop ze is geschreven weer onderuit. De regering-De Croo houdt echter vast aan een minieme inspanning volgend jaar. (bron: de Tijd) Ex-premier en huidig vicepremier Sophie Wilmès is opgenomen op de afdeling intensive care van het ziekenhuis. Enkele dagen geleden werd al bekend dat ze besmet was met corona. Het aantal besmettingen in België is flink gestegen. De afgelopen week kwamen er per dag gemiddeld bijna 10.000 besmettingen bij. Dat is een stijging van 75%. (bron: NOS)

De Nederlandse consument is in oktober iets pessimistischer geworden, onder meer door de economische vooruitzichten voor het komende jaar. meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van zijn maandelijkse meting. Ook zijn consumenten pessimistisch over de toekomstige werkloosheid. Het consumentenvertrouwen daalde naar een stand van min 30, van min 28 in september. Dat is maar net boven het dieptepunt van min 31 dat dit jaar in mei werd bereikt. Verder maakte het CBS bekend dat consumenten in augustus 5,8% minder uitgaven dan een jaar eerder. Dat is de kleinste afname die dit jaar gemeten werd, waarbij het dieptepunt in april lag. Er werd onder andere minder uitgegeven aan zaken als bezoek aan restaurants, theaters en sportwedstrijden, maar ook aan het openbaar vervoer en de sportschool. Meer geld ging er juist naar telefoon- en internetabonnementen, maar ook aan duurzame goederen zoals meubels en elektrische apparatuur. (bron: CBS/DFT)

Er staan zeker 60.000 banen op de tocht op en rond Schiphol, schrijft De Telegraaf na een rondgang langs verschillende sectoren en bedrijven. De cijfers worden bevestigd door SEO Economisch Onderzoek dat verschillende scenario’s in verband met corona bekeek. “Er zijn dit jaar tot 60.000 minder voltijdsbanen nodig in de luchtvaartsector en bij toeleveranciers van de sector”, zegt luchtvaarteconoom Rogier Lieshout van SEO. Dankzij overheidssteun zijn nog niet alle banen al verdwenen. Tot nu toe gaat het met name om werknemers met flexibele arbeidscontracten. Daar gaat wel verandering in komen, denkt Joost van Doesburg van de FNV. “Het aantal banen dat verloren gaat, zal dramatisch worden. Niemand weet waar dit gaat eindigen.” Hij verwacht dat er de komende tijd reorganisaties blijven komen. Door alle reisbeperkingen en het toenemend aantal besmettingen in Europa is het aantal vliegpassagiers van en naar Nederland dit jaar flink gedaald in vergelijking met 2019. Voor 2021 zijn de vooruitzichten somber. Een volledig herstel wordt niet voor 2024 of 2025 verwacht. (bron: NOS/DFT)

De Japanse luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways gaat de komende tijd circa 3500 banen schrappen vanwege de malaise in de luchtvaartindustrie door de coronacrisis. ANA Holdings zou volgens Japanse media voor dit lopende gebroken boekjaar dat in maart eindigt, rekenen op een recordverlies van bijna 4,3 mrd. Door banen te schrappen en een vacaturestop in te voeren wil het luchtvaartbedrijf de vaste kosten scherp verlagen. Ook heeft ANA plannen om circa dertig grotere vliegtuigen te gaan verkopen die minder brandstofzuinig zijn en hogere onderhoudskosten hebben, aldus de krant Yomiuri. Eind vorig jaar telde de grootste luchtvaartmaatschappij van Japan meer dan 43.000 werknemers. (bron: DFT) Dat bij een reorganisatie minder dan 10% van het personeelsbestand wordt ontslagen bij een recordverlies van omgerekend €4300 mln valt mee. Maar bij toeleveranciers zullen ook wel ontslagen gaan vallen. Het lijkt allemaal onontkoombaar als gevolg van de corona-pandemie. Maar na regen komt ook, voor de bedrijven die het slagveld overleven, weer zonneschijn.

ABN Amro verwacht dat veel zelfstandigen in de bijstand gaan belanden. Er komen er 20.000 bij waardoor het aantal bijstandsgerechtigden stijgt naar 450.000. De Bank verwacht dat het aantal, na de flexwerkers van dit jaar, doorstijgt door de zelfstandigen en daarna de werknemers met nu nog een vast contract. Zij stromen zodra in de komende tijd de WW-uitkeringen aflopen.

Corona berichten

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat bij het RIVM de laatste 48 uur tot zondag 25 oktober 10.00 uur 18.875 nieuwe bevestigde corona-besmettingen zijn gemeld. Er liggen nu 2147 covid-patiënten in de ziekenhuizen, van wie 490 op de IC. Daarmede nemen de besmettingen af.

Duitsland meldt meer dan 14.000 nieuwe corona-besmettingen per dag. Volgens het Robert Koch Instituut zijn nu In totaal in Duitsland nu 417.000 mensen positief getest. Er zijn daar 10.000 mensen aan de gevolgen van covid-19 overleden. (bron: NOS)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil dat er op commerciële testlocaties een bevoegd arts met een BIG-registratie betrokken is. “Door de enorme groei aan niet-GGD-testlocaties bestaat het risico dat er nu ook sneltesten worden gebruikt die niet betrouwbaar zijn”, zegt de inspectie. Om die reden vindt ze een arts die medisch-verantwoordelijk is, belangrijk. De inspectie raadt mensen die zich bij commerciële testlocaties melden aan om te controleren of er een arts betrokken is en of de testen een CE-markering hebben, wat duidt op goede kwaliteit en betrouwbaarheid. Door capaciteitstekorten bij de GGD’s moeten mensen soms dagen wachten voordat ze getest kunnen worden en de uitslag krijgen. Op commerciële locaties kan het sneller gaan. (bron: NOS)

Brussel scherpt de coronamaatregelen verder aan. Zo wordt de al bestaande avondklok uitgebreid en geldt deze van 22.00 uur tot 06.00 uur. Verder moet in de hele stad een mondkapje op en moeten winkels om 20.00 uur sluiten. Ook gaan alle sportfaciliteiten, bioscopen en musea dicht. De strengere maatregelen gaan maandag in. (bron: NOS)

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft een nieuwe noodtoestand afgekondigd in een poging de stijgende corona-virusinfecties te beteugelen. Sánchez zei het parlement te vragen in te stemmen met verlenging van de ingevoerde noodtoestand gedurende zes maanden. Hij zei dat reizen tussen de regio’s zal worden verboden onder de nieuwe regels. De noodtoestand geeft regio’s, die over hun eigen gezondheidsaangelegenheden beslissen, de bevoegdheid om strengere bewegingsbeperkingen op te leggen, waaronder een avondklok. Ze kunnen ook bedrijven aan banden leggen en andere activiteiten beperken, zoals het samenkomen in groepen binnen en buiten het huis. Een groeiend aantal regio’s deed een beroep op de regering om de maatregel uit te voeren om hen in staat te stellen uitgaansverboden op te leggen. Spanje legde in het begin van de pandemie een van de zwaarste lockdowns op en versoepelde vervolgens de maatregelen tijdens de zomer. Maar net als veel andere Europese landen is het de afgelopen weken in een tweede golf geraakt en heeft het nu een van de hoogste aantallen besmettingen in West-Europa. Het totale aantal gevallen is gestegen tot 1.046.132, terwijl het dodental de 35.000 nadert. (bron: Telegraaf)

Het noodlijdende circus Barani heeft afgelopen dagen veel voedsel en ruim €12.000 gedoneerd gekregen. Barani wilde in Bergen op Zoom voorstellingen geven, maar dat kon niet doorgaan. De directeur zei bij Omroep Brabant dat hij ten einde raad was. Een actie van een inwoner leidde tot massale giften. (bron: NOS) Bergen op Zoom op zijn best!!

Ierland gaat de komende zes weken in lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft premier Michael Martin bekendgemaakt op een persconferentie. Alle niet-noodzakelijke winkels en de horeca gaan dicht. Mensen mogen niet verder dan 5 kilometer van huis reizen. Verder mogen er maximaal 10 mensen bij een begrafenis aanwezig zijn. De scholen blijven wel open. Er werden daar maandag 1031 nieuwe besmettingen gemeld, terwijl in dat er in ons land 8182 waren. .De maatregelen zijn 22 oktober ingegaan. De lockdown eerder dit jaar in Ierland was een van de langste van Europa. (bron: NOS)

Huisartsenpraktijken hebben te kampen met personeelsuitval waardoor de dokter minder goed bereikbaar is. Dat meldt de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) na een enquête onder zijn leden. In 60% van de praktijken zijn mensen ziek of in afwachting van de uitslag van een coronatest. De LHV zegt dat dat tot nu toe nog niet tot grote problemen heeft geleid, maar vreest dat met de winter op komst de huisartsenzorg niet op peil blijft. De LHV pleit voor sneltesten. Huisartsen en personeel kunnen dan getest worden in hun praktijk en weten dan snel of ze weer inzetbaar zijn. (bron: NOS) Moet ik zo een bericht serieus nemen. De dienstverlening van mijn huisarts verloopt al maanden grotendeels middels ‘vraag en antwoord’ via mijnhuisarts. Dat er in deze corona-tijd een groter beroep wordt gedaan op de huisarts is verklaarbaar, maar mijn ervaring is dat de huisarts niet veel meer informatie kan geven dan al bekend is van het RIVM en de media. Eens in de hoeveel tijd laten de huisarts en de assistentes zich testen op corona? Wekelijks en moet er dan vier dagen gewacht worden op de uitslag? Ja, dan begrijp ik het, maar daar ga ik niet vanuit, want ik zie in het medisch centrum, dat mij bekend is, niemand lopen met een mondkapje. Als sneltesten betrouwbaar zijn (en betaalbaar) moeten we dat doen. In ‘mijn’ praktijk ging een van de twee assistentes gewoon drie weken met vakantie.

Als vliegtuigen aan de grond moeten blijven, congressen worden afgelast en vergaderingen via videoverbindingen worden gehouden, valt er voor een bedrijf dat zich bezighoudt met het regelen van zakenreizen weinig meer te verdienen. BCD, de van oorsprong Nederlandse gigant op dit terrein, gaat daarom wereldwijd 3000 banen schrappen, ongeveer 20% van het totaal. Dat kondigde topman John Fentener van Vlissingen aan in een interview met Het Financieele Dagblad. De meeste ontslagen vallen waarschijnlijk in de Verenigde Staten, waar BCD het grootste deel van zijn omzet haalt. In Nederland heeft het bedrijf 400 à 500 mensen in dienst. BCD is het op twee na grootste zakenreisconcern ter wereld – na GBT van American Express (18.000 werknemers) en CWT (16.000) – met vorig jaar een omzet van $27 mrd. Toen de corona-pandemie uitbrak, verdampte die omzet bijna volledig. Inmiddels trekken de zaken weer wat aan, maar Fentener van Vlissingen verwacht dit jaar uiteindelijk op niet meer dan driekwart van de omzet van vorig jaar uit te komen. Dat lot deelt BCD met andere Nederlandse reisorganisaties. Volgens de ‘boekingsmonitor’ van branchevereniging ANVR (waarvan BCD ook lid is) zakte het aantal boekingen in april terug tot 22% van het aantal van 2019, trok dat in de zomer aan tot bijna 60%, maar zat de reisbranche in september weer onder de 40%, toen moest de nieuwe ‘gedeeltelijke’ lockdown nog beginnen. De reisbranche kan alleen overleven met overheidssteun, stelt de ANVR. (bron: Trouw)

Frontberichten

Het tweede en laatste debat tussen Trump en Biden heeft geen spectaculair verloop gehad. Over wie het beste scoorde waren de Amerikaanse media verdeeld. Volgens CNN was Biden beter uit de strijd gekomen. Een snelle enquête liet zien dat in de peilingen Biden nu op 56% zou staan en Trump op 42%. Pas na 3 november weten we wie de nieuwe president wordt. Voor mij beargumenteerde Biden zijn stellingen overtuigender dan zijn rivaal die veelal met stemverheffing zijn gelijk verkondigde. Ook nu weer strooide Trump met leugens, waarvan hij zich tijdens zijn bewind al 30.000 keer had bewind. Voorbeelden: ‘ik heb gehoord dat ik de hoogste afstudeercijfers van mijn jaar had’, toen hij na aandringen van zijn vader, naar de Wharton Scool of Finance, afstudeerrichting onroerend goed, liet hij ‘een derde’ namens hem de toelatingstest doen, ‘in 2015 zou het vermogen van Donald Trump >$10 mrd hebben bedragen’, maar hij gaf ook toe dat een dakloze in de VS waarschijnlijk meer bezat dan hij, in 2016 verzekerde hij de Republikeinse conventie dat ‘hij de VS uit de misère zou halen’. De man is een fantast, een leugenaar en heeft de mentaliteit van een straatvechter.

Dirk Waterval schrijft in Trouw dat ‘beleggers in de rij staan om corona-obligaties van de EU te kopen en dat veel geïnteresseerden teleurgesteld moeten worden omdat de vraag kleiner is dan het aanbod’. Daar moeten we ons zorgen over maken, want als beleggers bereid zijn hun geld voor tien jaar uit te lenen en daar rente voor willen toebetalen, negatieve rente, moet er stront aan de knikker zijn. Een belegger streeft ernaar een positief rendement te maken met zijn geld, maar nu handelt hij tegengesteld. Hij staat te trappelen van ongeduld om alsjeblieft maar geld te mogen investeren dat een negatief rendement oplevert (tenzij er een deflatoire prijsspiraal zou ontstaan over langere tijd). Op zich is het pure armoede wat zich voltrekt op de kapitaalmarkten. Het is het resultaat van het monetaire beleid van de centrale markten die de kapitaalmarkten overstromen met gratis geld, waarvoor geen bestemming te vinden is. Daardoor stijgen de aandelenkoersen, ondanks een daling van de economische activiteiten en aankondigingen van massaontslagen. Daarnaast zien we dat koophuizen niet tot nauwelijks in waarde dalen. Kennelijk vinden burgers ‘stenen’ een veiliger belegging dan ‘spaargeld dat geen rente meer geeft’.

Nog nooit keken beleggers en investeerders zo verlekkerd naar de nieuwe leningen die de Europese Commissie hen nu voorhoudt. De Commissie gaat lidstaten in de coronacrisis te hulp schieten met genereuze steunpakketten van honderden miljarden euro’s, en dat geld wil ze grotendeels gaan lenen op de markt. Nu de eerste €17 mrd aan schuldpapier is verkocht, blijkt hoe ongelooflijk gewild deze zogeheten corona-obligaties zijn. Professionele beleggers wapperden in totaal met €223 mrd, zodat verreweg het gros van hen teleurgesteld moest afdruipen. Ik vind de benaming ‘corona-obligaties’, niet juist. Weliswaar gaat een deel ervan als giften naar arme Zuid-Europese landen, maar wel met de conditie die onze premier heeft afgedwongen dat ermee geïnvesteerd moet worden in structurele projecten. Het mag niet mogen worden aangewend om, zoals de Nederlandse regering doet, met de steunprogramma’s 1, 2 en 3, het bedrijfsleven ondersteunen voor de ondergang. Gelukkig voor de beleggers volgen er nog veel nieuwe rondes. De komende jaren wil de EU €850 mrd uitdelen aan de lidstaten, in de vorm van goedkope leningen en subsidies. Daarmee kunnen die lidstaten dan weer loonsubsidies en andere steunpakketten betalen. Het lijkt erop dat de Commissie vanaf nu ongeveer elke twee weken een nieuwe bulk schuldpapier gaat aanbieden om zo stapsgewijs genoeg geld op te halen. Beleggers buitelen dus over elkaar heen om maar wat geld te mogen lenen aan Europa. Dat komt onder meer omdat het een hele veilige investering is: als heel Europa garant staat voor het terugbetalen van de lening, dan krijg je je geld ook gegarandeerd wel terug. Van oudsher vervullen Nederland en Duitsland die rol als veilige landen om geld aan uit te lenen, die staan immers ook te boek als economisch stabiel. Nu kunnen investeerders ook uitwijken naar de hele EU. Voordeel daarvan is dat ze er iets meer rente op vangen dan ze nu krijgen op Nederlandse of Duitse staatsobligaties. Al is dat allemaal wel relatief, want op een tienjaarslening aan heel Europa moeten beleggers alsnog een beetje inleggen: de rente is met zo’n 0,20% een beetje negatief. De Commissie krijgt dus geld toe bij elke lening die ze voor tien jaar afsluit. Ik interrumpeer hier even want de negatieve rente die de EU heeft betaald van 0,2% voor 10-jarig geld is helemaal niet zo goedkoop is. Dat tarief is voor de Italianen wel interessant want dat scheelt 1,004% en 0,21% voor de Spanjaarden, maar de Fransen (0,098%), Belgen (0,134%). Denen (0,2165), Nederlanders (0,272%) en Duitsers (0,379%) halen geld goedkoper uit de markt dan de EU voor de 27 lidstaten inkoopt. Dat klinkt raar, waarom zouden beleggers hun geld dan niet gewoon op de bank laten staan? Maar in een wereld waarin spaarrentes voor de rijken nog veel negatiever zijn, is dit hun enige kans hun geld nog ergens uit te lenen. Bovendien zijn veel professionele beleggers – denk aan pensioenfondsen, banken en verzekeraars – wettelijk verplicht een deel van hun beleggingsportefeuille risicovrij te investeren. In die zin hebben ze weinig keus. Mede door die ongekende belangstelling betaalt de EU straks zo’n €5 mln per jaar minder aan rentekosten dan zijzelf beprijsd had, rekent ABN Amro-econoom Jolien van den Ende desgevraagd uit. Volgens haar speelt ook mee dat de obligaties een sociaal keurmerk meekrijgen vanuit Brussel. “Dat betekent dat de investeerder de garantie krijgt dat het opgehaalde geld wordt besteed aan sociale projecten. In dit geval wordt het gebruikt voor behoud van werkgelegenheid.” Dat kunnen die investeerders dan weer laten zien aan de toezichthouders met wie zij te maken hebben, die wereldwijd steeds meer eisen stellen aan verantwoord beleggen. (bron: Trouw)

Voedselbanken zien het aanbod de afgelopen weken teruglopen, wat betekent dat klanten met veel minder uitgebreide pakketten geholpen kunnen worden. Het gaat vooral om producten uit de schijf van vijf, zoals kaas, vlees en groenten. De problemen zijn ontstaan doordat supermarkten verspilling tegengaan en producten met korting verkopen als de houdbaarheidsdatum nadert. Ook lokale leveranciers en restaurants vallen vanwege corona-maatregelen vaak weg. In Groningen is de aanvoer teruggelopen met 2/3. Eind juni maakten 38.000 huishoudens gebruik van de voedselbank. Door corona stijgt dat aantal. (bron: NOS)

Alle woningen in Nederland krijgen vanaf juli 2021 een funderingslabel. Dat meldt het tv-programma De Monitor op basis van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Volgens het kenniscentrum dreigen in Nederland een miljoen woningen te verzakken. Bij 250.000 huizen is de situatie ‘urgent’. Oorzaak is de extreme droogte en de lage waterstanden van de afgelopen jaren. Kopers moeten volgens KCAF gewaarschuwd worden als een koopwoning in de risicogroep valt. Het herstel kan in de tonnen lopen. Het nieuwe label is te vergelijken met het energielabel. (bron: NOS)

De korting die bedrijven krijgen als ze flink gaan investeren, leidt maar in beperkte mate tot meer investeringen, concludeert het Centraal Planbureau. De BIK. De baangerelateerde investeringsregeling, is bedoeld om bedrijven die vanwege de coronacrisis investeringen op de lange baan schuiven te motiveren toch nu te investeren. Vooral voor kleine bedrijven zijn er veel onzekerheden. Toch kan de regeling beter werken dan maatregelen als verlaging van de winstbelasting of de verhuurderheffing, omdat dit een stimuleringsmaatregel is, zegt het CPB in een analyse van de regeling. (bron: NOS) De conclusie van de uitgevoerde analyse vraagt om een toelichting. Op de eerste plaats zijn er bij kleinere bedrijven net zoveel twijfels als bij grotere ondernemingen, multinationals uitgezonderd. Die hebben eigen research afdelingen en maken eigen afwegingen. Waarom zou een stimuleringsmaatregel beter scoren dan fiscale tegemoetkomingen als de toets is dat er te weinig informatie is over de economische en financieel/monetaire ontwikkelingen in de komende jaren. Dan zou ik als ondernemer eerder kiezen voor kortingen nu in plaats van investeren met een onzeker rendement.

Sushi en burgers bestellen via Thuisbezorgd, taxi-ritten via Uber, overnachtingen boeken via Airbnb en werk vergaren via platforms als Werkspot en Clickworker. Op dit moment telt ons land 125 van dat soort platforms die vraag en aanbod van werk bij elkaar brengen. Het aantal platformwerkers beslaat in totaal 1% van de beroepsbevolking, zo blijkt uit een nieuwe verkenning van de Sociaal-Economische Raad. Dat is minder dan voorheen werd voorspeld, maar toch zorgelijk vinden de vakbonden. “Vooral op het gebied van inkomen en werkomstandigheden schiet een deel van de platforms te kort”, laat vakbond FNV weten. Volgens de SER biedt de platformeconomie – waarover vaak in doemscenario’s wordt gesproken – juist kansen voor een inclusievere arbeidsmarkt. “Mensen die maar een beperkt aantal uren beschikbaar zijn, een arbeidshandicap hebben of moeilijker werk vinden vanwege hun migratieachtergrond komen via dit soort platforms wel aan het werk”, aldus SER-woordvoerder Astrid van Kleef. Nadelen zijn er wel. Schoonmakers, chauffeurs en maaltijdbezorgers die via een platform werken hebben vaak weinig zekerheden, lage verdiensten en geen recht op sociale zekerheid zoals WW, bij ziekte en pensioen. Voor onlineplatformwerk zijn de vergoedingen vaak nog lager, door het grotere aanbod aan werk en de concurrentie van platformwerkers uit lagelonenlanden. “Met name mensen die via platforms lager gekwalificeerd werk doen en daar hun volledige inkomen uithalen, hebben vaak niet de macht om over hun tarieven te onderhandelen of hun eigen uren te bepalen. Zo komt het voor dat zij minder verdienen dan het wettelijk minimumloon”, aldus Van Kleef. “De verkenning legt de vinger op de zere plek”, zegt Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardencoördinator bij vakbond FNV. “De volgende logische stap is nu dat er op korte termijn acties worden ondernomen door de landelijke politiek.”

De SER kaart aan dat de politiek ook duidelijkheid moet geven over wanneer een platformwerker een werknemer of een zelfstandig ondernemer is. Veel platformbedrijven zetten mensen nu in als zzp’ers. Daarmee liggen er meer risico’s bij de werkenden, en wordt afstand gedaan van de werknemersrechten. De vraag is of dit terecht is. De SER adviseert de Belastingdienst en de Inspectie SZW ook het toezicht hierop te verscherpen. Verder zouden platformbedrijven zich volgens de SER aan dezelfde regels moeten houden als andere bedrijven, zoals fiscale regels, of regels over de inzet van data. Als voor iedereen dezelfde regels gelden, voorkom je dat platformbedrijven de arbeidsmarkt verstoren, staat in de verkenning. Volgens de adviesraad is het belangrijk dat er juist nu de platformeconomie nog relatief klein is haast wordt gemaakt met politieke keuzes. “We moeten antwoord hebben op grote buitenlandse partijen die de Nederlandse markt op komen. Die doen namelijk vaak alsof ze niet weten wat een cao is”, aldus de woordvoerder. (bron: Trouw)

Om de financiële gevolgen van de corona-crisis te compenseren. Schraapt en sprokkelt de hoofdstad geld bij elkaar. De stad profiteerde jarenlang van de gigantische inkomsten uit de bezoekerseconomie, maar dit jaar komt er maar €50 mln. binnen in plaats van de geprognosticeerde €200 mln. De lagere parkeerinkomsten worden voor 2020 geschat op bijna €200 mln. Er moet volgend jaar €50 mln bezuinigd worden, onder meer op armoederegelingen en de Openbare Bibliotheek, de ozb en de afvalstoffenheffing gaan omhoog. Het linkse college verwacht dat de bezoekers volgend jaar weer gaan terugkeren, In inkomsten uit de toeristenbelasting worden geschat op €120 mln. (bron: Parool)

Overwegingen

Ik heb mij de laatste tijd meerdere malen afgevraagd of het kabinet Rutte III bekwaam genoeg is de problemen van vandaag, die van morgen en overmorgen in beleid te pakken en te investeren in de ontwikkelingen van de toekomst. Steeds vaker moet ik constateren dat dit kabinet daarin tekortschiet. Was er een plan B voor de economische krimp als gevolg van de afnemende wereldhandel, als gevolg van de handelsoorlogen die Trump vanaf februari 2018 al met China voert, de staaloorlog, de dalende economische activiteiten wereldwijd? Nee! Ik laat buiten beschouwing de komst van corona in februari 2020. Niet dat er vanuit de wetenschap geen signalen waren dat een virus-pandemie zou kunnen uitbreken, 100 jaar na de Spaanse griep, maar toch het overviel ons. Maar als het medio maart duidelijk wordt dat er een krachtig beleid gevoerd moet worden en dat de bestrijding veel geld gaat kosten, blijkt dat de regering in paniek verkeert. Dan had het beleid niet moeten zijn ‘we gaan vrijwel alles en iedereen van de ondergang redden’, maar ‘we gaan alleen redden die bedrijven die deze kaalslag gaan overleven’. Het was toen een prima moment om de conversie van eco 3.0 naar eco 4.0 te gaan uitvoeren. Dat is harde taal van mij, maar zachte heelmeesters laten stinkende wonden achter. Dit spreekwoord is een waarschuwing dat je soms meteen stevig moet ingrijpen om een probleem op te lossen. Ga je te ‘zacht’ te werk, en neem je bijvoorbeeld halve maatregelen omdat je bang bent dat dat slecht valt bij je achterban, dan kan dat ertoe leiden dat de situatie alleen maar erger wordt. Het probleem ‘ettert’ dan – in het begin misschien ongemerkt – door, totdat blijkt dat het er alleen maar erger op is geworden. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt ‘Een meedelijdende Chyrurgijn [= ‘heelmeester’], maeckt stinckende wonden’ als oudste variant van het spreekwoord (uit een spreekwoordenboek uit 1550). Jacob Cats: zei al “Het is van ouden tijt bevonden [= ‘het is al heel lang bekend’] / Van sachte meesters vuyle wonden.” Er is in het begin een beleid gevoerd dat we de toestand van voor corona intact moesten houden. Dat is terugkijkend regeren. Maar regeren is juist regeren met een blik naar voren. Afscheid moeten nemen van de zekerheden, van het vertrouwde, van al datgene waaraan je je leven had aangepast, doet pijn en veroorzaakt onzekerheden, ook al als de politieke leiders dat toekomstbeeld niet kunnen schetsen en al helemaal niet in staat zijn hoe de weg loopt daar te komen. Ik realiseer mij heel goed dat dat visie vraagt van onze leiders en slechts enkelen zijn daartoe in staat.

Een voorbeeld: er komen werklozen op de markt, die uit een sector komen waar geen vraag meer naar is. Die moeten worden omgeschoold. Maar over de wijze waarop de overheid en de politiek dat aanpakken heb ik al eerder aan de bel getrokken. Mijn stelling is dat de overheid c.q. bedrijven personen die alfa georiënteerd zijn niet moet omscholen naar beta-georiënteerde banen waar wel vraag naar is. Dat is in veel gevallen weggegooid geld. Natuurlijk zijn er commerciële instituten die het tegendeel beweren, want dat genegeert omzet en inkomen. Begrijpelijk. In de Telegraaf zegt Drs Gerard Karelse, bedrijfs- en gezondheidspsycholoog, dat omscholing vooral wensdenken en geldverspilling is. “Onze polder” ziet omscholing als de oplossing nu de arbeidsmarkt uit zijn evenwicht is geraakt. Karelse benoemt dat echter als ideeën van Kamergeleerden. De omscholing van een stewardess tot een verpleegkundige en van een acteur die nu voor de klas staat spreekt iedereen aan, maar het zijn uitzonderingen. Een horeca-werknemer omscholen naar een installateur van luchtbehandelingsinstallaties is een uitzondering. Omscholingen naar totaal andere disciplines is voor weinig mensen weggelegd.

Het was wel even schrikken dat er op Schiphol 60.000 banen verdwijnen als gevolg van de economische krimp mede als gevolg van de corona-pandemie.

Het kabinet wil dat de coronasteunmaatregel, die is bedoeld voor het dekken van de vaste lasten, beschikbaar komt voor meer sectoren. Sommige sectoren vallen nu buiten de boot. Met de uitbreiding wil het kabinet gaten dichten in het derde steunpakket. Dat derde pakket van het kabinet voor ondernemers die in financiële problemen verkeren geldt sinds 1 oktober. Er is rond de €11 mrd mee gemoeid. De kern van dat derde pakket was dat de meeste regelingen uit de eerste twee steunpakketten bleven bestaan, maar ook dat ze werden versoberd en in stappen afgebouwd. Sinds de horeca en andere voorzieningen vorige week weer dicht moesten, is er een roep om extra steun vanuit het bedrijfsleven. Het kabinet doet daar nu onderzoek naar. Duidelijk is dat wensen zoals een ‘uitkoopregeling’ niet mogelijk zijn. Volgens het kabinet is het derde steunpakket er nu juist voor gemaakt om de gevolgen van een nieuwe lockdown op te vangen. Het derde pakket dat tot 1 juli volgend jaar loopt, veert mee, zo is de bedoeling. Hoe hoger het verlies dat een bedrijf heeft door de coronacrisis, hoe hoger het steunbedrag. Wel wil het kabinet bedrijven helpen die tussen wal en schip valt. Zo wordt de zogenoemde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verder uitgebreid. Al langer is te horen dat bijvoorbeeld specifieke transportbedrijven, toeleveranciers aan de evenementensector, ballonvaarders en binnenvaartschippers niet in aanmerking komen voor steun. Het kabinet zou daar maatregelen voor willen nemen, zeggen ingewijden. Er wordt ook gekeken naar bedrijven die seizoensgebonden werk doen. Dat zijn sectoren die niet het hele jaar een gelijkmatige omzet draaien en daardoor buiten de boot vallen. Het kabinet overlegt met werkgevers en werknemers over meer steun en praat ook met de oppositie. GroenLinks-Kamerlid Smeulders pleit voor een “crisisinkomen” voor iedereen die door de coronacrisis zijn inkomen verliest. Hij zei dat bijvoorbeeld flexwerkers, jongeren en oproepkrachten nu buiten de boot vallen en dat daarom het sociale vangnet steviger moet worden: “Laten we ervoor zorgen dat mensen niet eerst arm worden, maar dat we iedereen gaan helpen.” De PvdA wil dat het kabinet er meer aan doet om mensen die door de crisis worden getroffen aan ander werk te helpen. “Als op Schiphol tienduizenden mensen hun baan dreigen kwijt te raken, help ze dan aan ander werk, bijvoorbeeld in de veiligsheidssector of de verpleeghuizen “, zei PvdA-Kamerlid Van Dijk op de radio. Volgens hem worden daarmee niet alleen de betrokken mensen geholpen, maar ook sectoren die belangrijk zijn voor de samenleving, waar nu een gebrek is aan personeel is.

Minister Wiebes, die met de sociale partners sprak, zei dat hij “druk aan het zoeken is naar dingen die uitvoerbaar zijn”. Hij noemde de uitvoerbaarheid “een serieuze bottleneck”. Zijn collega Hoekstra voegde eraan toe dat de al bestaande regelingen voor “vrijwel alle bedrijven openstaan”. (bron: NOS) De vraag is hoe ver de regering moet gaan, alleen met bedrijven die levensvatbaar blijven, in welke bedrijfstakken en met welke bedragen? Wij hadden wel een spaarpot maar die is binnen drie maanden leeg en daarna op de pof gaan ondersteunen en volgende generaties met de schulden opzadelen? Wij verkeren in een periode waarin geld uitgeven in het geheel niet problematisch meer is. Iedereen doet het, dus doen wij mee, want we moeten wel overleven van de gevolgen van de corona-pandemie en de economische terugval. Dus kijkt niemand naar te teller en het volgende kabinet moet de problemen maar oplossen.

Wij zitten momenteel niet in een positie dat politici zich kunnen onttrekken van de opbouw en inrichting van de maatschappij voor volgende generaties. Als zij nu niet de hand aan de ploeg slaan zal de markt, de ondernemers, die maatschappij gaan inrichten op een wijze waarmee zij het hoogste rendement kunnen bereiken van hun inspanningen. Daarbij zullen de sociale en maatschappelijke inrichting worden geminimaliseerd. Er zijn vele aspecten aan te wijzen die nationaal, Europees dan wel wereldwijd moeten worden afgestemd. Neem de robotisering en de mate waarin die ingezet gaat worden in het automatiseringsproces. De schatting, uit het “Future of jobs report 2020” van het World Economic Forum is dat er wereldwijd 85 miljoen banen gaan verdwijnen door automatisering. Waar gaan de grenzen worden gelegd voor de mate van intelligentie van computers en in welke positie komt de werknemer in dat proces te staan. Hoe groot wordt de macht van de big-data bedrijven en welke invloed kunnen die zich toe eigenen? Blijven wij afhankelijk van de eisen die het neoliberalisme stelt? Op welke wijze worden democratische processen gewaarborgd. Hoe wordt de nieuwe arbeidsethos ingevuld. Als ik naar ons eigen land kijk, wat is de positie van de werknemer met betrekking tot een vast (voor onbepaalde tijd, dat eenzijdig kan worden opgezegd met toestemming van het UWV) contract, een tijdelijk en flex, uitzendkracht, payroller, zzp’ers en mensen die op platforms werkzaam zijn, uurcontracten, oproepkrachten, Welke (on)zekerheden, sociale uitkeringen en pensioenopbouw. Ik er wel eens nagedacht of onze staatsinrichting van koninkrijken en republieken nog houdbaar blijft en gaan dictators, neem politici als Trump, de continenten niet regeren. Kunnen we nog voorkomen dat de mens van de toekomst niet de slaaf wordt van het systeem? Tegen deze achtergrond is het van het grootste belang dat wij nu aan de slag gaan met slaan van de peilers van de samenleving van de toekomst, die er heel anders zal gaan uitzien dan onze huidige, die op zijn laatste benen loopt. Maar ……… een waarschuwing de macht van de gevestigde orde is groot en de instituten, zoals ook universiteiten en daaraan verbonden wetenschappers, die voor hen werken zullen alles doen de opgebouwde waarden te beschermen. De lakeien van het neoliberalisme zitten overal in de samenleving en die worden voor hun diensten royaal betaald. Denk daarbij ook aan de lobbyisten in Brussel.

Een miljoen huizen gaan volgend jaar gelabeld worden met de waarschuwing dat het huis dreigt te verzakken en dat herstel in de tonnen gaat lopen. Daarvan is de situatie van 250.000 woningen ‘urgent’. In feite zijn dat dan ‘onbewoonbaar verklaarde woningen’, want die zijn dan onverkoopbaar voor de WOZ-waarde. De oorzaak is de waterhuishouding, veroorzaakt door de droogte maar ook door de lage waterstanden, die worden gereguleerd om akkers optimaal te kunnen bebouwen. Dat kan dus een enorm maatschappelijk en sociaal probleem worden met grote financiële verliezen voor de eigenaren en daardoor ook voor de (hypotheek)banken. Op termijn kan dat een schade veroorzaken van €100 mrd (een kwart van onze totale staatsschuld).

©2020 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 23 okt 2020; week 43: AEX 554,34; Bel20 3.246,45; CAC40 4.909,64; DAX30 12.645,75; FTSE 100 5.860,28; SMI 10.023,90; RTS (Rusland) 1.164,06; SXXP (Stoxx Europe 600) 362,50; DJIA 28.335,57; NY-Nasdaq 100 11.692,57; Nikkei 23.516,59; Hang Seng 24.918,78; All Ords 6.373,70; SSEC 3.278,00; €/$1.1861; BTC/USD $12.915,72; 1 troy ounce goud $1.901,30, dat is €51.494,40 per kilo; 3 maands Euribor -0,512%; 1 weeks -0,533%; 1 mnds -0,539%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,467%; 10 jaar VS 0,8472%; 10 jaar Belgische Staat -0,336%; 10 jaar Duitse Staat -0,571%; 10 jaar Franse Staat -0,295%; 10 jaar VK 0,285%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,532%; 10 jaar Japan 0,0344%; Spanje 0,199%; 10 jaar Italië 0,769%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,527.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden licht lager, het corona-virus is nog altijd niet onder controle en de dollar daalde weer wat. Slecht nieuws vanuit bepaalde sectoren in het bedrijfsleven, oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden en werkloosheid en de financieel/economische gevolgen van het voortdurende krimp-scenario, mede als gevolg van corona. De goudprijs hielt stand en de bitcoin steeg doordat PayPal Bitcoin gaat administreren. De rentetarieven daalden fors. Ik voeg ook deze week weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland -0,311%; Duitsland -0,152%; Nederland -0,065%; Frankrijk 0,391%; Japan 0,6409%; VK 0,855%; Spanje 1,007%; Canada 1,2443%; Italië 1,681%; VS 1,6673% . 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,774%; Zwitserland -0,729%; Nederland -0,705%; Frankrijk -0,655%; België -0,686%; Denemarken -0,629%; Spanje -0,279%; Japan -0,1008%; VK -0,032%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.