UPDATE 19102019/501 Brexit, het Lagerhuis en Boris Johnson

Ik heb deze week keuzes moeten maken aan welke onderwerpen ik in dit blog aandacht zou besteden. Er was zoveel aan de hand: Brexit, de Turkse inval en Noord-Syrië, de vrouwen en kinderen van IS-strijders, een Nederlandse ontwikkelingsbank, die in Afrika actief is met het genereren van economische groei en die participeert in bedrijven waar moord, doodslag, intimidatie, milieuschade, willekeurige arrestaties en landroof plaats-vind, het Pensioenakkoord en de EU-top.

Ik breng, bij grote uitzondering, aanstaande woensdagmorgen een tussentijds blog uit met nummer 501a met hopelijk de uitkomst over een Brexit-deal.

Noodfonds ESM eist verdere uitbouw van bankenunie en eurozone

Ria Cats schrijft over de publicatie van een rapport van het Noodfonds van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) dat een permanent financieel noodfonds is dat leningen verstrekt aan lidstaten van de Europese Unie (EU) die in financiële problemen verkeren, over de voltooiing van de Europese bankenunie op https://fd.nl/economie-politiek/1320406/noodfonds-esm-eist-verdere-uitbouw-van-bankenunie-en-eurozone# De recente bankencrisis had veel minder ingrijpend kunnen uitpakken als de Europese Unie toen al een gemeenschappelijk garantiestelsel voor spaartegoeden had gehad. Het ESM heeft de afgelopen jaren onder meer Ierland en Griekenland door de crisis geholpen met honderden miljarden euro’s. Die bedragen hadden volgens het ESM flink lager kunnen liggen als er al wel een Europees deposito-garantie-stelsel was geweest dat alle spaartegoeden tot €100.000 garandeert. Tot ergernis van het in Luxemburg gevestigde noodfonds is zo’n garantiestelsel er nog steeds niet. Daarmee is ook de in 2012 opgerichte Europese bankenunie nog niet compleet. Die behelst een set afspraken waarin wordt geregeld dat alle Europese banken onder hetzelfde, centrale toezicht vallen en straks ook dezelfde garantiekaders hanteren. Dat moet het geknakte vertrouwen in de financiële sector terugbrengen en de stabiliteit van banken na de crisis vergroten. Het ESM dringt erop aan dat de EU-landen alsnog vaart maken met het garantiesysteem voor Europese spaartegoeden, als laatste grote pijler onder de bankenunie. Het overleg hierover zit al jaren in een impasse, omdat rijke lidstaten als Nederland en Duitsland er weinig voor voelen. Berlijn en Den Haag wijzen erop dat vooral Zuid-Europese banken nog problemen hebben. Het bankwezen in onder meer Griekenland en Cyprus kampt met hoge percen-tages aan oninbare rommelleningen. En Italiaanse banken hebben nog veel Italiaanse schuldpapier op hun balans, terwijl de torenhoge Italiaanse staatsschuld onhoudbare proporties dreigt aan te nemen. Duitsland en Nederland willen niet voor dergelijke risico’s opdraaien via een Europees garantiestelsel. In Brussel is een ambtelijke werkgroep al sinds begin dit jaar bezig om te kijken hoe het moeizame dossier toch weer in beweging kan worden gebracht. Bedoeling is dat de Europese regeringsleiders zich op een eurotop in december over de voltooiing van de bankenunie en de verdere versterking van de eurozone buigen. Het ESM stelt, vanwege de grote aarzelingen van Noord-Europese landen voor het garantiesysteem, tussen 2021 en 2027 voorzichtig en gefaseerd in te voeren. Banken die relatief veel slecht krediet of schuldpapier van hun thuisland op hun balans hebben, zouden meer geld moeten inleggen in het systeem dan andere banken. Volgens een ESM-expert hanteert het Amerikaanse garantiestelsel voor spaartegoeden ook zo’n risicoweging. Zo wordt een prikkel ingebouwd voor banken om hun balansen op te schonen. Bovendien gaat het Europese stelsel in de eerste fase alleen spaartegoeden dekken als de nationale garantiestelsels zijn uitgeput. Achtereenvolgende Nederlandse regeringen hebben zich met hand en tand verzet tegen een verdere uitbouw van de bankenunie. Ik denk ook dat daar weinig draagvlak voor is onder de bevolking. Als gekeken wordt naar het onheil dat de ECB aanricht voor ons spaargeld en onze opgebouwde pensioenreserves, dan is het vertrouwen in de monetaire autoriteit aan erosie onderhevig. Ik heb al eerder geschreven dat de ECB in haar huidige vorm geen éénduidig monetair beleid kan voeren. Wat goed is voor Zuid-Europa is slecht voor Noord-Europa. Wat goed is voor rijk is tegelijkertijd slecht voor arm. Er zijn al eens gedachten geweest om de euro op te delen in een neuro (voor de rijke landen) en een zeuro (voor de arme). Maar ik kan mij geen beeld vormen hoe de schulden in euro’s dan moeten worden verdeeld. Want in feite wil dan niemand die schulden en garanties op zich nemen. Toch zullen er voor de lange termijn besluiten over moeten worden genomen en dan zullen de rijke eurolanden moeten besluiten instappen of eruit stappen. Andere opties zie ik momenteel niet. Overigens hoeft dat niet te betekenen dat die rijke landen dan ook uit de EU stappen. Er vindt dan alleen een conversie plaats van de euro naar een andere valuta. Los daarvan: de Nederland is in de EU vaak ergens tegen. Wij gebruiken een veto, zoals deze week ook met de start van toetredingsgesprekken van Noord-Macedonië en Albanië met de EU. Wij waren het enige land dat van oordeel was dat die beide landen nog niet ‘klaar’ voor de eerste stap naar het lidmaatschap van de EU. Alleen de Fransen wilden eerst de eisen voor toelating nog eens toetsen.

Economische data

De bouwproductie in de eurozone is in augustus met 0,5% afgenomen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend. In juli ging de productie nog met een herziene 0,2% omhoog. In de gehele Europese Unie nam de bouwproductie in augustus met 0,2% af. (bron: DFT)

De Duitse economische groei voor volgend jaar is flink teruggeschroefd van 1½% naar 1%. De economische groei van het derde kwartaal is nog niet bekend, maar de verwachting is een groei in heel 2019 van 0,5%. Nederland voerde vorig jaar voor €113,2 mrd uit naar onze oosterburen en importeerde €78 mrd.

Hopen op Haagse hulp aan pensioenfondsen

Na een horrorkwartaal zijn vier van de vijf grote pensioenfondsen diep in het rood geschoten. Alleen de politiek kan de kortingen, waar fondsen hun deelnemers al op voorbereiden, nog uit de weg werken. Pensioenfondsen staan er zo slecht voor dat alleen de politiek kortingen zou kunnen voorkomen van volgend jaar. Een herstel met dank aan de financiële markten zit er niet meer in, zeggen pensioenexperts. De fondsen die er slecht voor staan, zijn inmiddels al begonnen hun deelnemers met e-mails te waarschuwen voor de kortingen. Ambtenarenfonds ABP, het grootste van Nederland, laat in die mail weten dat de pensioenen volgend jaar ’zeer waarschijnlijk’ verlaagd worden. Zorgfonds PFZW stelt dat de kans op korten ’steeds groter’ wordt, schrijft Leon Brandsema op https://www.telegraaf.nl/financieel/226145267/pensioenkorting-is-zeer-waarschijnlijk Het is de eerste keer dat het fonds zijn deelnemers zo expliciet en direct waarschuwt voor kortingen, zegt een woordvoerder. De waarschuwingen zijn ook hard nodig na een rampzalig derde kwartaal op de financiële markten. Daarin ging de rente hard omlaag en viel het rendement op aandelen ook bepaald niet mee. Vooral in juli en augustus ging het hard, een klein herstel in september bood weinig soelaas. Pensioenfondsen zien hun dekkingsgraden, de financiële thermometer, tot diep onder 100% zakken, blijkt uit berekeningen van de Telegraaf. Het is vooral de alsmaar lagere rente die voor die daling van de dekkingsgraden zorgt. „De lage rente doet pijn en werkt heel hard door op de verplichtingen van pensioenfondsen”, legt pensioenexpert Pieter Kiveron van KPMG uit. De verplichtingen zijn de toekomstige uitkeringen van een fonds. Wachten op een oplossing in de vorm van een stijgende rente om kortingen te voorkomen, heeft geen zin. Voor de rest van het jaar ziet Ivo Arnold, hoogleraar economie aan universiteit Nyenrode, weinig factoren waardoor de rente zou gaan stijgen. „Het economisch klimaat verslechtert. Dat komt onder meer door het Amerikaanse handelsbeleid en de onzekerheid rond Brexit.” Een verdere rentedaling ligt eerder voor de hand. Vanwege de verslechterende economische groei en lage inflatie gaat de Europese Centrale Bank vanaf 1 november weer obligaties kopen, voor €20 mrd per maand. Dat zal een nog verder drukkend effect op de rente hebben. Nu een herstel met dank aan de financiële markten er niet meer in zit, wordt er flink druk op minister Koolmees (Sociale Zaken) uitgeoefend om de rekenregels dan maar aan te passen. ABP-voorzitter Corien Wortmann pleitte daar onlangs voor in deze krant. Daarop volgde deze week een brief van veertig mensen waaronder hoogleraren en oud-pensioenfondsbestuurders met een pleidooi voor een hogere rekenrente, waarop Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Commissie rekenrente en rekenrendementen voor pensioenfondsen, zware kritiek had. Volgens Erik Lutjens, hoogleraar aan de VU in Amsterdam en een van de ondertekenaars van die brief, is het nog niet te laat voor politiek ingrijpen. „Als het belang heel groot is, kan het heel snel gaan. Als iedereen het wil, kan een aanpassing binnen een maand door de Kamers geloodst zijn. Dat is ook gebeurd met de wijziging van de AOW-leeftijd, die bij het pensioenakkoord werd beklonken.” Of het verstandig is om de rekenregels aan te passen, daar verschillen de meningen over. Minister Koolmees, met DNB-president Klaas Knot aan zijn zijde, was tot nu toe onvermurwbaar. Ook Kiveron zet vraagtekens bij het aanpassen van de rekenrente. „We hebben met elkaar de regels afgesproken op basis waarvan we nu moeten korten. Dat is vervelend, maar ik denk dat het goed is als mensen merken dat het op en neer kan gaan. In het nieuwe pensioencontract zal er vaker gecorrigeerd gaan worden, zowel naar beneden als naar boven.” De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen zijn in het derde kwartaal flink onderuitgegaan. Kortingen op de pensioenen lijken onvermijdelijk te wor-den en ook voor de komende jaren ziet de situatie er niet rooskleurig uit. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, zag de dekkingsgraad in het derde kwartaal dalen van 95,3% naar 91%. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) noteerde 92,2% en PME 93,4%. BpfBouw, het op twee na grootste pensioenfonds, zag ook de dekkingsgraad dalen, maar zit met 108,1% nog in een comfortabele positie. Voor het ABP geldt dat er gekort moet worden als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 onder de 95% ligt. Borgdorff van het PFZW doet een oproep aan de politiek om hulp. “Want onder de huidige regelgeving is het verlagen van de pensioenen niet te voorkomen.” De dalingen zijn te wijten aan de lage renteniveaus op kapitaalmarkten. Op basis daarvan wordt een zoge-heten rekenrente vastgesteld. Tegen dit tarief moeten fondsen hun toekomstige verplichtingen verrekenen. Hoe lager die rekenrente, hoe meer de fondsen nu in kas moeten hebben. Een lagere dekkingsgraad betekent dus niet dat de fondsen opeens armer zijn geworden. Ze hebben nog evenveel geld in kas. Maar om met een lagere rekenrente dezelfde pensioenen te kunnen uitbetalen, moet er nu meer in kas worden gehouden. Dat komt naar voren in de lage dekkingsgraden. Bestuurders van de fondsen balen. “In de eerste drie kwartalen van dit jaar behaalden we een rendement van 18,8% en de omvang van de pensioenpot was nog nooit zo groot. En onze deelnemers en gepensioneerden? Die zien daar niets van terug”, zegt Peter Borgdorff.

De vraag is nu hoe serieus President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank genomen moet worden met zijn uitspraak dat de twee grootste pensioenfondsen, ABP en PFZW, mogelijk de pensioenen niet hoeven te korten, als dat kortingen in 2020 achterwege kunnen blijven als zeker is dat later minder hoge buffers vereist zijn. Klaas Knot doelt op de uitwerking van het pensioenakkoord. De uitlating van Knot, als toezichthouder,is rele-vant voor de onderhandelingen van minister Koolmees met de pensioenfondsen over manieren om pensioenkortingen te vermijden. Fondsen die al jaren te weinig dekking hebben, zoals PME en PMT, moeten sowieso de pensioenen gaan korten. (bron: NOS). Dit is een vreemde en ook vage uitspraak voor een centrale bankier. De pensioenopbouw van het ABP vindt plaats voor overheidsambtenaren en onderwijspersoneel, in de sectoren Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, defensie, politie, rechterlijke macht en publiekrechtelijke ZBO’s (met uitzondering van het UWV ); de sectoren MBO en HBO, en de privaatrechtelijke ZBO’s die zogeheten B3-lichamen zijn en de sectoren PO, VO, WO, onderzoekinstellingen en (tot 1 jan 2014) de universitair medische centra. Elk van deze sectoren is verdeeld in een publiekrechtelijk deel en een privaatrechtelijk deel. Dit laatste bestaat vooral uit het bijzonder onderwijs in de genoemde sectoren. Het pensioenfonds PFZW behartigt de pensioenbelangen voor werknemers werkzaam in ‘zorg en welzijn’. Daarvoor gaat Knop andere regels toepassen dan voor bijvoorbeeld werknemers in de metaal, wier pensioenfondsen er al langer slechter voorstaan, dat gezegd hebbende, gaat het om algemene regels, die aangepast kunnen worden. Ambtenaren en werknemers in de zorg kunnen geen andere behandeling krijgen dan die uit het bedrijfsleven. Hoe betrouwbaar ben je dan nog als centrale bankier als het voortschrijdend inzicht je, op zo korte termijn nadat je van van de toren geblazen hebt (en dat heeft laten bevestigen door de Commissie Dijsselbloem) dat er gekort MOET gaan worden, de regels gaat aanpassen voor een selecte elite? Regels zijn regels is het devies van DNB en nu opeens moet minister Koolmees geholpen worden met zijn Pensioenakkoord. Nu moet, mijn inziens, dat hele akkoord de papiervernietiger in, omdat het vernieuwingen zijn, waarvoor, zeker op dit mo-ment, geen noodzaak voor is. Op dit moment is de eerste prioriteit dat de pensioenfondsen en pensioenreserves behouden blijven. Op het moment dat de rust is teruggekeerd, pas dan kun je naar de toekomst kijken op welke wijze je verder moet gaan. Dat duurt echter zeker nog wel één of twee decennia. Ik heb al eerder laten blijken dat ik twijfels heb over de gevolgen van het Pensioenakkoord voor de deelnemers en de gepensioneerden. Wat Koolmees nastreeft is om de solidariteit uit het pensioenstelsel te halen. Jongeren moeten hun eigen reserves moeten kunnen opbouwen en krijgen inspraak met welke risico’s belegd wordt. Dan verwordt het pensioensysteem tot een casinospel. Voor die hele ombouw is €60 mrd nodig. Dat is een enorm bedrag op de rijksbegroting, tenzij Koolmees de pensioenfondsen ertoe dwingt dat zij dat geld uit hun reserves moeten halen. De overheid heeft een truc bedacht de AOW gaat in 2019 en 2020 samen met 8,3% omhoog, een paar tientjes per maand dus, maar daar moeten dan wel de stijgende vast lasten van betaald worden en de stijgende inflatie van 1%. Wat er dan extra beschikbaar komt zal pas later blijken. Maar denkt Koolmees daarmee kunnen de aangekondigde pensioenkortingen wel doorgaan, want dan gaan de ouderen er niet op achteruit. Dat laatste is nog maar helemaal de vraag. De veranderen in het pensioensysteem door het Pensioenakkoord hebben grote nadelen: pensioenfondsen hoeven dan geen beloftes meer te doen over de hoogte van de pensioenuitkeringen. Deelnemers hebben wel de plicht om maandelijks de pensioentremie te betalen maar krijgen daarvoor geen garantie hoeveel dat op de pensioengerechtigde leeftijd gaat opleveren. Het stelsel zou minder rentegevoelig worden maar daar staat tegenover dat lagere buffers/zekerheden hoeven te worden aangehouden voor de opbouw van de pensioenreserves. Voor werknemers is dat dus een sigaar uit eigen doos. Het risico dat op de pensioenuitkeringen gekort moet worden door de te lage dekkingsgraden (vanwege de lage rente dan wel de hoge negatieve rente) blijft bestaan. Een herziening kan pas worden doorgevoerd zodra het monetaire beleid weer in rustiger vaarwater is gekomen. Dat kan nog wel decennia duren, tenzij het monetaire systeem haar vertrouwen verliest.

Staan we aan de vooravond van een nieuwe huizencrisis?

https://www.topics.nl/staan-we-aan-de-vooravond-van-een-nieuwe-huizencrisis-a13497647ad/

Waar spreken we over: het bedrag aan hypotheken in ons land beslaat €529 mrd, het spaargeld van de huishoudens bedraagt €370 mrd, BBP €800 mrd, reserves pensioen-fondsen €1500.

Het systeemrisico op de huizenmarkt’ is toegenomen, sprak de President van De Nederlandsche Bank (DNB) afgelopen dinsdag. De huizenprijzen zijn harder gestegen dan inkomens. Dat was niks nieuws. Maar de vraag is waardoor die run op vastgoed is ingezet. Twee zaken spelen daarbij een rol: de rol van beleggers op de vastgoedmarkt, die de prijs van woningen opjagen, zodanig dat burgers met een inkomen tot 2x modaal kansloos zijn een betaalbare woning te bemachtigen. Die beleggers hebben toegang tot een markt waar ‘gratis’ geld, in overvloed beschikbaar is. Daardoor is er geen sprake meer van een gelijk speelveld voor professionele beleggers en de huishoudens. Die situatie is ontstaan sinds de monetaire autoriteiten, waaronder ook onze Klaas Knot, een jaar of vijf geleden, hebben besloten enorme hoeveelheden geld, €2600 miljard, in de markt te pompen waarvoor geen tot nauwelijks interesse was bij overheden, bedrijven en investeerders, met als gevolg dat de rente ging dalen tot nu zelfs negatieve rentes. En dat proces wordt volgende maand weer in werking gesteld. Het gevolg ervan is dat de prijzen op effectenbeurzen (aandelen en obligaties) en op de woningmarkt fors zijn gestegen en spaarders en het pensioen van werknemers de prijs daarvoor betalen. Dus …….. het monetaire beleid heeft die forse stijging van de woningprijzen veroorzaakt. Nu stelt DNB dat een zestal banken (waardoor ABN Amro, ING en RABO) hun buffers moeten verhogen van €10 naar €13 mrd. Dat bedrag is maar een fractie van het totaal uitstaande bedrag aan hypotheken van ca €700 mrd. Als de risico’s moeten worden ingeschat, zoals die door DNB worden benoemd moeten de buffers naar 5% en dat is dan €35 mrd. Deze verwaarbaarloze verhoging is slechts gedaan voor de politieke buhne. Maar er is nog een heel andere reden die hier meespeelt en waar de centrale bank niet op ingrijpt. Huizenkopers kunnen in Nederland nog tot 100% van de koop/taxatie prijs van een woning een hypotheek krijgen. Nergens in de EU is dat nog mogelijk. Andere landen hanteren de norm tussen de 65% en 80%. Dat zijn veel gezondere financieringscondities, waardoor de banken mindere buffers hoeven aan te houden en huiseigenaren, bij ‘slecht weer’, minder snel in geldproblemen komen. Met deze ingreep op de hypotheekmarkt en de waarschuwing dat ‘een prijscorrectie niet is uitgesloten’ schept de centrale bank een onzeker klimaat. Zeker als ze erbij stellen dat de fiscale aftrekbaarheid van de rente verder moet worden afgebouwd. [dit artikel werd gepubliceerd in het Parool van 17 oktober 2019] Door de stijgingen van de huizenprijzen zijn de risico’s zo toegenomen dat banken meer geld achter de hand moeten houden om klappen op te vangen. De risico’s zijn in ieder geval behoorlijk toegenomen door de almaar stijgende huizenprijzen. ‘Een prijscorrectie is niet uitgesloten,’ schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) in een rapport over de financiële stabiliteit. Huizenkopers nemen meer risico: bij 60% van de transacties in de grote steden bieden ze nog steeds ruim boven de vraagprijs. Huishoudens moeten dus meer lenen en zijn hierdoor kwetsbaar voor prijsda-lingen. DNB verwacht dat de prijzen dit jaar 5,9% stijgen, tegen 9% vorig jaar. Voor 2020 en 2021 verwacht de centrale bank een stijging van 2,8% en 2,3%. ABN Amro, ING, Rabobank, Volksbank, NIBC en Van Lanschot Kempen hebben de risico’s van de hypo-theken die ze hebben uitstaan te laag inschatten. Als de huizenprijzen gaan dalen, komen woningen onder water te staan: hun waarde is lager dan de hypotheek. Die woningen vormen het onderpand van de banken. Ook kan het gebeuren dat huishoudens hun te hoge schulden niet meer kunnen afbetalen. Daardoor worden de onderliggende woningen geveild, waardoor de bewoners naar een andere huisvesting op zoek gaan. De dan nog onbetaalde rekening komt dan terecht bij de banken. De hypotheekrenteaftrek moet verder worden afgebouwd. Ook na de voorgenomen afbouw is de regeling nog altijd gene-reus, vindt DNB. Op de achtergrond speelt mee dat de hypotheek financiering onderdeel vormt van een neo-liberaal overheidsbeleid. Daarin moeten we de positie van de premier, met zijn vriendjes in het bedrijfsleven, niet onderschatten. Bouwers en projectontwik-kelaars verdienen meer aan de ontwikkeling en bouw van koophuizen dan aan sociale woningbouw. Dus werd het accent gelegd op meer koopwoningen. Daarvoor moesten kopers worden gecreëerd. De oplossing leek simpel: we verhogen de grens waarmee kopers hun huis kunnen verhypothekeren van 80% taxatiewaarde bij executie naar 100% en incidenteel zelfs naar 110% en 120% van de koopprijs. Daardoor kon Jan Modaal ook een eigen huis kopen en dat werd verkocht als een sociaal winstpunt (in de politiek). Maar het gevolg was dat die laatste groep kopers geen financiële reserves achter de rug had en bij zwaar weer op de vastgoedmarkt in financiële problemen kwam. Ook al omdat ze extra aflossingen moesten doen, omdat het huis ‘onder water stond’, en voor die extra leningen extreem hoge rentetarieven moesten betalen. Gelukkig zijn de woningprijzen wel sterk gestegen, zodat er op dit moment nog geen sprake is ‘van donkere wolken’. Voor die groep overgefinancierde hypotheken moeten de grote hypotheekbanken nu extra buffers gaan vormen. Het gevolg van dit hele proces was dat de huurprijzen daardoor fors gingen stijgen.

BackRock beheert €6.272 mrd vermogen en is groter dan de ECB

DFT meldt dat de Amerikaanse mega-vermogensbeheerder BlackRock in het derde kwartaal een lager beleggingsresultaat behaalde dan een jaar eerder: https://www.telegraaf.nl/financieel/2072789069/lagere-winst-voor-black-rock De netto winst daalde met $110 mln op een vermogen van $6900 mrd, maar maakte een resultaat van 1,75%. Het vermogen steeg met $84 mrd. De lagere winst schrijft de vermogensbe-heerder toe aan een lagere niet-operationele winst en een hoger belastingniveau. De omzet steeg met 3 procent, onder meer vanwege meer commissies en een forse stijging van de inkomsten uit technologische diensten.

Mondiale groeiverwachting verder gedaald

IMF snijdt groeiverwachting nog verder terug staat op https://www.telegraaf.nl/financieel/537332210/imf-snijdt-groeiverwachting-nog-verder-terug

De wereldwijde economische groei verzwakt verder. Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) komt op een lagere groeiraming van 3% uit voor dit jaar. Het is de vijfde groei-beperking op rij. Het is het zwakste vooruitzicht sinds 2009. Halverwege vorig jaar was het scenario nog een toename van 3,9%, maar sindsdien verergerde het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.De laatste inschatting van het IMF in juli was een toename met 3,2%, maar ook dat bleek niet houdbaar, De wereldeconomie kent veel risico’s, maar de situatie is niet hopeloos: veel landen voeren zelfstandig steunoperaties uit om hun bedrijven te ondersteunen en consumenten meer te laten besteden. Voor volgend jaar gaat de economie daardoor in kracht maar iets terug, van 3,5% naar 3,4%, aldus het IMF. De groei die wel bereikt wordt is echter breekbaar. „Er is geen ruimte voor beleidsfouten”, aldus IMF-hoofdeconoom Gita Gopiath in het rapport. Het IMF heeft ook zijn groeivoor-spelling voor de Nederlandse economie wederom verlaagd. De instelling denkt dat de economie in ons land volgend jaar nog maar met 1,6% vooruitgaat. De prognose voor dit jaar blijft staan op 1,8% groei. In zijn voorjaarsraming was de organisatie al beduidend somberder geworden over de economische vooruitzichten voor Nederland. Overigens is het fonds nog wel een tikkeltje positiever dan het Centraal Planbureau (CPB), dat in 2020 slechts 1,5 procent groei voorziet, na 1,8 procent groei dit jaar. Voor de goede orde dit zijn aannames en die mee dan wel tegenvallen. Absoluut zijn die prognoses nooit. Ze zijn altijd afhankelijk van mee dan wel tegenvallende (veelal externe) ontwikkelingen.

Kabinetsplan stikstof onvoldoende

Geruzie in de coalitie over aanpak van de veestapel staat op https://krant.parool.nl/titles/hetparool/8317/publications/767/articles/987113/2/1
In de coalitie is onenigheid over de aanpak van de veestapel in de stikstofcrisis. Nu blijkt bovendien dat de kabinetsmaatregelen niet genoeg zijn. 
De regionale maatregelen die het kabinet wil nemen om de hoeveelheid stikstof in de lucht terug te dringen, zijn niet genoeg om de natuur te laten herstellen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek. Het kabinet wil rond kwetsbare natuurgebieden de stikstofuitstoot terugdringen, maar volgens onderzoekers van Wageningen University & Research is dat niet genoeg. Zij onderzochten in opdracht van het Wereld Natuur Fonds wat het effect van stikstof op de 163 Natura 2000-gebieden is. Volgens hen is er ‘ruim een halvering’ van de binnenlandse emissie nodig om een deel van de stikstofuitstoot die uit het buitenland in ons land neerslaat, te compenseren. Dat is nogal een duidelijke uitspraak van een wetenschappelijk instituut en harde kritiek op de besluiten van het kabinet over de aanpak van de stikstofproblematiek. Met name de beperking van de aanpak tot de omgeving rond de Natura 2000-gebieden De onderzoekers stellen dat de regioaanpak niet voldoende is en dat het hele land moet worden ingezet bij de verlaging van de maximum snelheid op snelwegen (wat mij betreft tot 100 km per uur) en de stikstof neerslag die optreedt bij onder meer bouwactiviteiten. Dat de kringlooplandbouw versneld ingevoerd moet worden en eco/bioboeren financieel moeten worden ondersteund. Ook de veeteelt zal een bijdrage moeten leveren, ook in de vorm van het terugbrengen van de koeien naar de wei (waardoor de stikstofneerslag verminderd). Ik heb de vraag al eerder gesteld maar doe het hier opnieuw omdat stikstof uit het buitenland hier neerslaat. Hoe kan dat? Wat is fijnstof eigenlijk? VVD-Kamerlid Mark Harbers pleit voor de inzet van innovatieve technologie. “Als een boerenbedrijf in stikstofinstallaties investeert en daardoor amper uitstoot heeft, hoeft er geen koe of varken minder te worden gehouden.” Die vlieger gaat volgens de onderzoekers niet op. Bovendien gaat de VVD daarmee in tegen de gemaakte afspraken in de coalitie, stelt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. “Dat we boeren helpen bij de omslag naar kringlooplandbouw óf bij een eerlijke uitkoopregeling staat helder in het regeerakkoord, het klimaatakkoord én in de kabinetsreactie op het rapport-Remkes.” “Als we huizen willen bouwen en natuur willen beschermen, is het nodig, dat er wordt ingegrepen in de veehouderij”, zegt Tjeert de Groot.

Deze week is de Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geïnfor-meerd door een aantal juristen deskundig op de juridische aspecten van de aangekondigde stikstofbeleid. Deze kabinetsplannen zijn mogelijk ook onwettig, net zoals die van de PAS, schrijft Emiel Hakkenes op https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/juristen-ook-nieuwe-stikstofaanpak-kabinet-is-in-strijd-met-de-wet~b9b7dab7/ Minister Schouten kan er maar beter van uitgaan dat ze dat niet zijn: de stikstofmaatregelen die zij heeft aangekondigd, waarmee bouwen bij natuurgebieden weer mogelijk moeten worden, zijn waarschijnlijk in strijd met de Europese wet. De regering zoekt naarstig manieren om natuurgebieden te beschermen tegen stikstofuitstoot, terwijl er tegelijkertijd economische activiteiten in de buurt kunnen plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is glashelder én verplicht: een ‘goede staat van instandhouding’ van Natura-2000-gebieden. Die goede staat wordt mede bereikt door niet te veel stikstof in het gebied terecht te laten komen. De totale hoeveelheid stikstof die een gebied aankan zonder dat de toestand van de natuur verslechtert, heet ‘kritische depositiewaarde’. Volgens recent onderzoek in opdracht van het Wereld Natuur Fonds wordt in vrijwel alle Nederlandse natuurgebieden méér stikstof aangetroffen dan volgens de kritische depositiewaarde verantwoord is. Het stikstofniveau ligt gemiddeld 33% boven de norm, met lokaal overschrijdingen van 75%. Minister Schouten stelt zich op het standpunt dat die slechte staat van de natuurgebieden geen reden hoeft te zijn om elke vorm van stikstofuitstoot in de buurt te verbieden. Schouten wil een drempelwaarde invoeren; bouwprojecten krijgen een vergunning als de stikstofuitstoot onder een bepaalde grens blijft. Boeren en bouwondernemers zijn voorstander van het invoeren van een dergelijke drempelwaarde, mits die niet te laag wordt gesteld, omdat het een helder crite-rium is. Maar juristen waarschuwen dat het invoeren van een drempelwaarde vragen om problemen is. Immers, Europese wetten dragen Nederland op ervoor te zorgen dat de Natura-2000-gebieden in goede staat geraken en blijven. Het toestaan van stikstofuitstoot in de buurt draagt eerder bij aan het tegendeel. Als iemand om die reden een rechtszaak zou aanspannen, krijgt hij waarschijnlijk gelijk. Dat is slecht nieuws voor de regering, die op zoek is naar stikstofmaatregelen die aan de Europese wet voldoen. De maatregelen die golden vanaf 2015 zijn eerst door het Europese Hof en vervolgens door de Raad van State ongeldig verklaard. De commissie had een handvol omgevingsjuristen uitgenodigd om een visie te geven op de stikstofplannen van de regering. Over het invoeren van een drempelwaarde stelt de Nijmeegse jurist Minke Oude Breuil in zijn bijdrage: “Een drempelwaarde komt pas in beeld wanneer er wetenschappelijke zekerheid bestaat dat op een bepaald moment geen sprake meer is van een ongunstige staat van instandhouding”. Zijn collega-jurist Emma Sonnemans schrijft aan de Kamerleden: “Aangezien in Nederland de meeste stikstofgevoelige habitats al met een overschrijding van de kritische depositiewaarde te maken hebben, zal een drempelwaarde voor deze gebieden juridisch niet haalbaar zijn”. Valentijn Wösten, die als jurist voor milieuorganisaties vele procedures voert, ziet een herhaling van zetten. De toenmalige minister Gerda Verburg probeerde in 2007 een drempelwaarde voor stikstof in te voeren. Wösten: “Dit is doodsimpel onhoudbaar, aangezien die drempelwaarde een geweldig groot aantal bedrijfsactiviteiten vrij spel zou geven voor stikstofemissies, en het onmogelijk is de effecten daarvan als natuurpositief aan te merken. De rechter kon daarom niets anders doen dat dit als onwettig aan te merken.” Minister Schouten heeft ook de Raad van State om advies gevraagd over het invoeren van een drempelwaarde. Ze hoopt voor het eind van het jaar antwoord te krijgen van het adviescollege.

PFAS legt op grote schaal bedrijven stil; baggeraars, grondverkopers, hoveniers en ook de bouw- en transportsector hebben een groot probleem
Een reeks kleine stofjes legt de volledige keten van grondverzetters lam. Baggeraars, grondverkopers, zand- en grindproducenten, maar ook de bouw- en transportsector zitten met de handen in het haar door de nieuwe normering van PFAS. Deze verzameling van zo’n 6000 moeilijk afbreekbare chemische stoffen werd in de jaren zestig nog geroemd om zijn water- en vuilafstotende kwaliteiten. Tapijt, brandblusschuim, schoonmaakmiddelen, regenjassen, tefalpannen; ze zitten er vol mee. Maar nu blijkt dat de stoffengroep schadelijk is voor de volksgezondheid. Het Rijk hanteert sinds juli striktere regels waardoor vele honderden bedrijven op omvallen staan, is te lezen op https://www.trouw.nl/economie/door-pfas-staan-honderden-bedrijven-op-omvallen~bfa5eec2/

In blog 498 schreef ik al onder de kop ‘PFAS misschien nog wel erger dan de stikstofcrisis’ over de gevaren voor de maatschappij over deze nauwelijks af te breken chemische stof PFAS. Vooral bedrijven die het goedje aantreffen in de grond, bagger en zand die ze opgraven of vervoeren, voelen de pijn van de nieuwe regelgeving. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van infrastructuur en waterstaat presenteerde op 8 juli een Tijdelijk Handelingskader. Die leert dat een kilo droge grond maximaal 0,1 microgram PFAS mag bevatten. Een problematische normering, zeggen brancheorganisaties. Want in bijna elke schep grond die wordt verzet, kan een te hoge concentratie worden aangetroffen. Het gevolg: werkzaamheden die stil worden gelegd en ‘besmette grond’ die zich ophoopt en nergens afgeleverd kan worden. Waar moeten we heen met onze mensen en onze grond”, vroeg de wanhopige brancheorganisatie Cumela vorige week in een persbericht. De brancheorganisatie vertegenwoordigt bedrijven die in opdracht van hoveniers, bouwbedrijven en baggeraars graafwerkzaamheden uitvoeren. De sector vreest nog voor het einde van het jaar zesduizend mensen te moeten ontslaan. Voor 25% tot 30% van de bedrijven dreigt over een maand al een faillissement, blijkt uit een enquête. Uit het artikel blijkt dat honderden bedrijven in deze sector moeten vrezen voor hun voortbestaan. Het grote probleem is dat in bijna alle grond, die wordt opgegraven, gesaneerd moet worden om de PFAS deeltjes te verwijderen, wat een vrijwel onmogelijke opgave is. Met alle gevolgen vandien die zich ermee bezig houden als baggeraars, grondverkopers, zand- en grindproducenten, maar ook de bouw- en transportsector. Honderden bouw-, bagger- en waterbouwprojecten stil zijn gelegd door provincies, gemeenten en waterschappen. De Nederlandse Vereniging voor Waterbouwers spreekt van een omzetverlies van zo’n €900 mln. “Honderden bedrijven die grond, zand en grind vervoeren vrezen voor hun voortbestaan”, De getroffen sectoren hebben een constructief gesprek gehad op het Ministerie van Infrastructuur en Waterschap. “Voorop staat dat PFAS een risico vormt voor de gezondheid en het milieu.” En waar staan dan de bedrijven die omvallen en de werknemers die op straat komen te staan? Het is van het grootste belang dat het kabinet zich beraad over de gevolgen van de CO2-uitstoot, de stikstof-problematiek en nu ook de PFAS voor de economische activiteiten, de financiële gevolgen en de sociaal/maatschappelijke aspecten. We hebben decennia lang een verdienmodel uitgevoerd, waarin alleen is gekeken naar het gewin en nooit naar de gevolgen ervan voor het milieu, het klimaat, de gezondheid van mens en dier, biodiversiteit en dierenwelzijn. Die rekening krijgen we nu gepresenteerd en wie gaat die betalen?

Het Syrische leger trekt naar het noordoosten om de ‘Turkse agressie tegen te gaan’

Wat deze wending gaat betekenen voor de inwoners van de regio – waar volgens de VN inmiddels 140.000 mensen op de vlucht zijn – is nog onduidelijk. https://www.trouw.nl/buitenland/damascus-mengt-zich-in-de-strijd-om-noord-syrie~bd936400/ De chaos in Noord-Oost Syrie, het omstreden gebied waar de Koerden zich hebben gevestigd, is groot na de inval van het Turkse leger en de luchtaanvallen. Gevallen Koerdische militairen en burger doden en gewonden. De onzekerheden zijn groot over de gevangen genomen IS strijders. De Syrische Koerden van de YPG hadden er eerder al voor gewaarschuwd dat ze geen prioriteit meer te kunnen geven aan het bewaken van IS-leden en hun gezinnen – zo’n 100.000 in totaal in verschillende kampen – nu ze hun handen vol hebben aan het beschermen van de eigen bevolking. Niet alleen de gevangenen, ook andere vluchtelingen, bewoners en hulpverleners hebben Ain Issa ondertussen verlaten op zoek naar een veiliger plek. De Syrische Koerden (SDF), die de Amerikanen eerder hielpen in de strijd tegen IS, voelen zich nu door hen in de steek gelaten. Zij hebben zich nu verenigd met de Syrische dictator Bashar al-Assad, om zo sterker te staan tegen het Turkse leger. De regering in Damascus zegt met de Koerden de ‘Turkse agressie tegen te zullen gaan’, maar ziet het akkoord zonder twijfel als uitgelezen kans om het noorden van het land weer onder controle te krijgen. De aankondiging van Washington vorige week dat het zich uit Syrië zou terugtrekken, maakte de weg vrij voor Ankara om het land binnen te vallen en de confrontatie aan te gaan met strijders van de YPG, die zij als terroristen beschouwen omdat ze gelieerd zijn aan de PKK. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn er de eerste 5 dagen in totaal zo’n 440 Koerdische strijders gedood, de Syrische Koerden spreken van 56 strijders. Op bemiddeling, van welke partij of welk land dan ook, zit Erdogan niet te wachten. Gisteren zei hij hoe dan ook ‘niet te zullen onderhandelen met terroristen’. Het Turkse plan, zo zegt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan herhaaldelijk, is erop gericht een strook van 30 kilometer breed in het noorden van Syrië te ontdoen van de Koerdische milities. Daar wil hij een groot deel van de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen, die oorspronkelijk onderweg waren naar Europa, vestigen die nu worden opgevangen in zijn land.
Erdogan’s tegenstanders twijfelen aan de intenties van Turkije. Sommigen waarschuwen voor een etnische zuivering van de Koerden. De vluchtelingen die Erdogan in het nu door de Koerden beheerste gebied wil repatriëren, zijn van Arabische oorsprong. Door hen daar te plaatsen verliezen de Koerden in de regio hun meerderheid, verwachten ze. De EU beraadt zich over eigen sancties tegen de Navo-bondgenoot. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen bijeen in Luxemburg, hebben besloten dat de EU voorlopig geen wapens meer levert aan de Turken. Erdogan dreigde vorige week de deur naar Europa voor miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije open te zetten als de EU de kritiek op de inval niet inslikt. Dat dreigement vinden de lidstaten onaanvaardbaar. De Nederlandse regering pleitte voorafgaand aan de bijeenkomst voor ‘maximale sancties’ tegen Turkije. De 700 IS-gevangenen, moeders en kinderen, die sinds afgelopen weekend weer vrij rondlopen zijn voor de Nederlandse coalitie in elk geval geen reden om Nederlandse Syriëgangers uit het gebied terug te halen.

Binnen de coalitie loopt de onenigheid over het al dan niet terughalen van Syriëgangers steeds hoger op. D66 wil nu ook Nederlanders die gestreden hebben voor Islamitische Staat terughalen, om ze hier te berechten, schrijft Trouw op https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/765/articles/987061/6/3 De Nederlandse regering, gesteund door de VVD en het CDA, hebben de aankondiging van Donald Trump een jaar geleden al dat de VS zijn troepen uit het Midden Oosten terug zou gaan trekken, in de wind geslagen. Of ze gedacht hebben ‘dat zegt hij wel maar daar krijgt hij het Pentagon nooit in mee, dus doen wij niets. Dat pakte heel anders uit. Twee weken geleden gaf hij opdracht het Amerikaanse leger terug te trekken uit Noord-Syrië. Europa in grote problemen, want NATO-partner Turkije kreeg toestemming Noord-Syrië binnen te vallen. Trump serveerde de Koerden, die de Amerikanen in de strijd tegen IS jaren hadden gesteund en het vuile werk hadden opgeknapt (waarvoor ze duizenden slachtoffers hadden geofferd), af met als reden dat ze in juni 1944 niet hadden meegevochten bij de inval van Normandië. Dat slaat helemaal nergens op. Maar de realiteit is wel dat Trump, tot op zekere hoogte, achter Erdogan staat (hij mag er alleen geen slachtpartij van maken). Koerden voelen zich in de steek gelaten. Zij waren niet langer in staat de gevangen genomen IS-strijders en hun familie te bewaken. Het gevolg was dat vele IS’ers voor de weg naar de vrijheid kozen. Waar staat ons land in dat proces? Verdwaald, de weg kwijt? In feite wil het kabinet geen IS-strijders en hun familie terug laten komen en hier te berechten. Ze moeten daar, in het Midden Oosten, mogelijk in Irak, door een tribunaal maar worden berecht en straffen daar moeten uitzitten. Trump heeft nog weer eens bevestigd dat hij een onbetrouwbare bondgenoot is en vrienden kent hij niet. Hij is onberekenbaar, maar doet wel wat hij zijn kiezers heeft beloofd: Amerikaanse soldaten terugtrekken uit het buitenland. Voor de goede orde heeft hij ook al aangekondigd dat hij ook uit Europa troepen gaat terugtrekken. Mijns inziens terecht want we zijn nu bijna 75 jaar na het einde van WOII en nog steeds zou Europa moeten leunen op de Amerikanen op het gebied van zijn verdediging. Wij hadden allang op eigen benen moeten staan, maar dit was goedkoper, wellicht te goedkoop. Het gevolg is dat Europa nu bij de Amerikaanse wapenindustrie orders zullen moeten geven om onze bewapening/verdediging op orde te brengen. Vreemd is wel dat NATO-bondgenoot Turkije met de Amerikanen niet tot overeenstemming kon komen over een bestelling van raketten en die nu in Rusland heeft besteld. Onbegrijpelijk is ons buitenland-beleid met betrekking tot IS, de Koerden en de situatie in Syrië. In feite doen we niets, ook niet voor onze onderdanen die daar in gevangenschap zitten. Wij verkondigen in de hele wereld onze mensenrechten, soms tot vervelends toe. En n u schenden wij ze. Ik denk dat de internationale gemeenschap ons daarvoor ter verantwoording zal roepen. <citaat> Voor D66 is na de ontsnapping van meer dan honderden strijders uit een gevangenenkamp in Noord-Syrië een extra reden om voor berechting hier te zijn. “We zijn nu op een kantelpunt”, zei Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vorig weekend bij ‘Buitenhof’. “Minister Blok staat voor een keuze. Gaat hij nog meer gevangenen laten ontsnappen, of kiest hij voor berechting in Nederland om ervoor te zorgen dat ze hun straf niet ontlopen?” In het televisieprogramma ging Sjoerdsma in debat met VVD-Kamerlid Sven Koopmans. Diens partij peinst er niet over om IS-strijders terug te halen. De VVD is voor berechting door een tribunaal in de regio, net als D66 voorheen. Koopmans vindt dat het aan de Turken is om Europese gevangenen op te sporen en weer vast te zetten. “Wij blijven voor berechting in de regio. Onbegrijpelijk dat D66 zegt dat ze hierheen moeten komen. Dan lopen strijders na zes jaar straf weer vrij rond. Ik wil ze daar houden.” Binnen de coalitie overweegt de ChristenUnie ook het terughalen van strijders. Het CDA kiest steeds dezelfde lijn als de VVD. Eerder hadden de coalitiepartijen vergelijkbare discussies over het terughalen van kinderen van IS-strijders. Vanwege het verzet van de twee grootste coalitiefracties zijn er nog geen kinderen teruggehaald. Tekenend voor de sfeer in de coalitie op dit thema is de kritiek die Sjoerdsma bij Buitenhof uitte op minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Sjoerdsma verwijt hem een gebrek aan daadkracht en visie. “Blok is afwachtend, misschien zelfs apathisch.” </citaat> Ik snap het standpunt van de VVD niet, maar ik denk dat dat niet aan mij ligt, want de stelling is niet logisch. Het gaat om Nederlandse ingezetenen en vrouwen en kinderen en aan die laatsten kan niet ten laste worden gelegd dat ze hebben deelgenomen aan militaire activiteiten in een buitenlands leger. Ze zijn er mogelijk zelfs het slachtoffer van. Die kinderen horen hier op school te zitten en niet daar in een gevangenenkamp, onder erbarmelijke omstandigheden. En hoe bedenkt een VVD’er dat de Turken onze landgenoten daar maar moeten gaan opsporen en ze daar moeten gaan bewaken. En wie bedenkt dat je die landgenoten niet hier maar daar moet laten berechten en hun straf uit laten zitten. Omdat ze moeten worden berecht daar waar slachtoffers zijn gemaakt. Maar in Irak is er geen IS-slachtoffer gevallen. IS is weliswaar ontstaan uit de gardetroepen van Saddam Hoessein, een soenniet, maar die kun je niet door een sjiitische rechtbank laten berechten en daar de doodstraf laten uitvoeren. Volgens de VVD kan dat wel want dat is hun pragmatische beleid.

Erdogan onder sterke druk van de VS en EU, Russen bemiddelen; beurzen dalen

De Turkse invasie in noordoost Syrië zorgt voor veel onrust op de financiële markten in Turkije. De EU en de VS hebben sancties afgekondigd. Daarnaast hakt een Amerikaanse aanklacht tegen een Turkse bank er flink in, meldt De Telegraaf. De EU besloot eerder deze week om geen wapens meer te leveren aan NAVO bondgenoot Turkije, maar vooral de economische sancties van de VS lijken de beurs in Istanbul te raken. De VS heeft een aantal Turkse ministers op een sanctielijst geplaatst, verhoogt de importheffingen op staal naar 50% en staakt voorlopig de onderhandelingen over een handelsakkoord. De afgekondigde maatregelen van de VS worden trouwens door zowel Democraten als Repu-blikeinen als onvoldoende beschouwd. In het Congres wordt gewerkt aan een wet die veel verdergaande sancties oplegt. Inmiddels gaat de beurs in Turkije al wel onderuit. Vooral bankaandelen krijgen tikken. Dat heeft waarschijnlijk dan weer voornamelijk te maken met het feit dat het Amerikaanse OM de Turkse bank Halkbank ervan verdenkt mee te hebben gewerkt aan het omzeilen van sancties tegen Iran. De Turkse beurs heeft tijdelijk de mogelijkheid opgeschort om ‘short te gaan’ op zeven Turkse banken, waaronder Halkbank. Als beleggers short gaan dan speculeren ze op koersverliezen. Halkbank, officieel Turkiye Halk Bankasi, werd dit jaar al 23% minder waard.

Einde van belastingparadijzen op komst: negatief voor Nederland

Multinationals moeten belasting gaan betalen in de landen waar hun klanten zich bevinden, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor in een nieuw plan. Overheden zouden ook meer macht moeten krijgen om belastingen te innen bij multinationals. Door allerlei fiscale constructies betalen grote ondernemingen nu alleen belasting in landen waar ze een locatie hebben of bijvoorbeeld patenten hebben ondergebracht. “Het huidige systeem staat onder spanning en zal niet overleven als we de spanning niet verwijderen”, verklaart Pascal Saint-Amans, hoofd belastingbeleid bij de OESO. Hij legt uit dat een nieuw systeem een impact van enkele procentpunten op de belastingkosten van multinationals zal hebben en dat grote investeringshubs hier misschien hinder van zullen ondervinden. Dit impliceert bijvoorbeeld dat Ierland of andere belastingparadijzen minder belasting zullen innen. Aan de andere kant kunnen grote markten voor multinationals, zoals de Verenigde Staten en Frankrijk, juist meer belasting heffen. Eerder dit jaar kwamen 130 landen en gebieden overeen dat het herschrijven van de huidige belastingregels nodig was. De OESO kreeg de taak om de nieuwe regels te bedenken. (bron: nu.nl)

©2019 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 18 okt 2019; week 42: AEX 572,72; Bel20 3757,78; CAC40 5.636,25; DAX30 12.633,6; FTSE 100 7.150,57; SMI 9.970,26; RTS (Rusland) 1355,27; DJIA 26.770,2; NY-Nasdaq 100 7.868,49; Nikkei 22.492,68; Hang Seng 26.719,58; All Ords 6.758,40; SSEC 2.938,14; €/$1,116499; BTC/USD $8.035,1; 1 troy ounce goud $1489,6, dat is €42.834,38 per kilo; 3 maands Euribor -0,407%; 1 weeks -0,488%; 1 mnds -0,438%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,259%; 10 jaar VS 1,7459; 10 jaar Belgische Staat -0,095%; 10 jaar Duitse Staat -0,387%; Franse Staat -0,126%; VK 0,633%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,61%; 10 jaar Japan -0,1548%; Spanje -0,238%; 10 jaar Italië 0,91%. Een liter E5 hier aan de pomp €1,579.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden stabiel, de goudprijs noteerde opnieuw <$1500, de rente van 10-jarig was overwegend stabiel en 30-jarig papier steeg, c.q. de negatieve rente blijft lager noteren, 5-jarig negatieve rente steeg (noteerde dus lager) ook weer. Ik voeg ook deze week weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven wederom: Zwitserland -0,19%; Duitsland -0,114%; Nederland -0,143%; Japan 0,4012%; Frankrijk 0,721%; GB 1,201%; Spanje 1,134%; Canada 1,6648%; Italië 2,051%; VS 2,2356%; 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Zwitserland -0,7%; Duitsland -0,634%; Denemarken -0,595%; Nederland -0,569%; Frankrijk -0,426%; België -0,446%; Japan -0,2699%; Spanje -0,221%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.