UPDATE 13-11-2021/607 Prof. Dr. Kim Putters geeft de politiek een college over hoe de menselijke maat terug te brengen in het sociaal/maatschappelijke beleid

Een kritische opmerking in het NRC over de gasten en onderwerpen in de talkshow van Jinek. Citaat: ‘flankpolitici, de goed geïnformeerde Telegraafjournalist Wouter de Winther, die het rechtse geluid vertegenwoordigt en met altijd een pesterijtje voor links Nederland, bezorgde dokters en een parade gasten uit de amusementswereld die iets te verkopen hebben. Of de baas van Pfizer Nederland die pleit voor een boosterprik – hé verhip, die verkoopt hij zelf. Het is minder dan waar een talkshow genoegen mee zou moeten nemen. Ik verlang hevig naar gedachten over de complexiteit van de wereld, niet naar gasten die het simplisme van hun opvattingen of de eenvoud van hun belangen uitventen’. En daar voeg ik dan aan toe haar steeds maar voortdurende aanmoedigingen dat het goed is voor mensen zich te laten vaccineren, zonder zich af te vragen of die vaccins wel zo goed zijn voor de gezondheid als artsen ons vertellen. Ik ben daar veel kritisch over zeker na de resultaten van een onderzoek van Sanquin, waarover elders in dit blog meer.

Klimaattop COP26 in Glasgow

Uren later dan verwacht ligt er een slotverklaring op de klimaattop in Glasgow. Aan het eind van de top was er teleurstelling bij veel landen, omdat China en India de tekst nog flink afzwakten. Het doel is nog altijd om de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot anderhalve graad. Het akkoord gaat onder meer over de beperking van broeikasgassen, fossiele brandstof en over geld. Ontwikkelingslanden willen meer steun van rijke industrielanden. Vlak voor de aankondiging van het akkoord, maakten China en India nog aanpassingen aan de tekst. In plaats van het ‘afschaffen’ van het gebruik van steenkool, wordt nu gesproken over ‘afschaling’. Eigenlijk had de top vrijdagavond al afgesloten moeten worden, maar dat bleek onhaalbaar. Tot op het laatste moment is er over de slotdeal gesproken. Terwijl onderhandelaars op het podium al vrolijk met elkaar op de foto gingen, verliet de Chinese delegatie de zaal om buiten het zicht van de camera’s verder te praten met de VS en de EU. Volgens onderhandelaar Frans Timmermans is het akkoord van vandaag beslissend: “Zodat we onze kinderen en kleinkinderen hoop kunnen geven. Ze zullen het ons niet vergeven als we ze nu teleurstellen.” Aan de onderhandelingen op de top deden 197 landen mee. Zij moesten allemaal akkoord zijn met de slotverklaring, vandaar dat van die tekst meerdere conceptversies de revue passeerden. Eén van de hete hangijzers was uitfaseren van unabated coal power: het gebruik van (steen)kolen zonder dat de CO2-uitstoot ervan wordt opgevangen en opgeslagen. Ook moet worden toegewerkt naar een einde aan de ‘inefficiënte steun’ voor andere fossiele brandstoffen. Er is wel een zinnetje toegevoegd. Daar staat in dat er ‘steun moet zijn voor een rechtvaardige transitie’. Naast fossiele brandstoffen is ook de financiële steun voor ontwikkelingslanden een gevoelig punt. Armere landen wilden dat op deze top een ‘facility’ zou worden opgericht voor klimaatschade, een pot geld waar ze een beroep op kunnen doen als ze bijvoorbeeld worden getroffen door natuurgeweld dat samenhangt met klimaatverandering. Alle landen moeten maatregelen nemen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Nederland staat er niet best voor. (bron: RTL Nieuws)

Wie zijn de 5 grootste uitstoters van broeikasgassen in de wereld: China 25,8%, VS 12,8%, EU 7,8%, India 6,6%, totaal 53%. De uitstoot van internationaal scheep- en luchtverkeer is buiten beschouwing gelaten. De Washington Post twijfelt aan deze cijfers van WRL/LUCF. Die hebben de door de 196 landen zelf aangeleverde data vergeleken met hun eigen onderzoek en komen uit op een hogere emissie tussen de 8,5 en 13,5 miljard ton broeikasgassen. Dat getal ligt ergens tussen de uitstoot van de VS en China in.

De lat was vooraf hoog gelegd. Te hoog misschien. De uitgestelde COP26, die zes jaar na Parijs spijkers met koppen zou slaan over de uitvoering van het klimaatakkoord, heeft geen historische doorbraak opgeleverd, schrijft Trouw. Veel afspraken zijn vooruitgeschoven: het moet nu vooral het komende jaar gebeuren. Toch zijn er bij de afsluiting van COP26 in Glasgow wel enkele lichtpuntjes te noteren. COP27 vindt volgend jaar in Egypte plaats waar de nu besloten zaken worden geëvalueerd. De onderwerpen waarover nu overeenstemming is bereikt zijn voor de 197 deelnemende landen namelijk niet bindend, het zijn beloften, toezeggingen, niet meer dan dat. Een zwak punt is dat enkele grote landen hebben gesteld dat de broeigasuitstoot tot 2030 nog zal stijgen, maar dat ze zich daarna gaan inzetten om in 2050/2060 energieneutraal te zijn. De belangrijkste: kraakhelder staat in de slottekst dat de meeste klimaatschade kan worden voorkomen als de aarde niet meer dan 1,5 graad warmer wordt. “Dat mocht na drie jaar ook wel”, verzucht Heleen de Coninck, hoogleraar klimaatwetenschap aan de TU Eindhoven en mede-opsteller van het IPCC-rapport waarin die 1,5 graad al als cruciaal werd omschreven. “Eigenlijk had dit al op de top in Katowice (Polen 2018) moeten worden vastgesteld.” IPCC, het wetenschappelijk klimaatbureau van de Verenigde Naties, kwam deze zomer met een nieuw rapport, waarin staat dat nu al een opwarming van 1,1 graad is bereikt en dat het zonder maatregelen 3 of meer kan worden aan het einde van deze eeuw. Voor het eerst staat ook in de slottekst dat het gebruik van steenkool moet verminderen, net als het subsidiëren van olie en gas. Klimaatactivisten hebben hier voortdurend op gehamerd. India verzette zich tot het laatst tegen de term uitfaseren van kolencentrales, het wil dat landen de kans krijgen in eigen tempo hun kolenstook af te bouwen. Uiteindelijk stemden Europa en de andere landen met veel tegenzin in met een mondeling amendement van India tijdens de afsluitende zitting. Dit tot teleurstelling van waarnemers die op meer hadden gehoopt. Nine de Pater van Milieudefensie noemt de slotverklaring zwak. “Om zicht te houden op 1,5 graad en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen is afbouw van alle fossiele brandstoffen nodig.” Hilde Stroot van Oxfam Novib: “Het lijkt wel of veel leiders op een andere planeet leven dan de rest van ons. Geen droogte, branden en stijgende zeespiegel kunnen hen doordringen van de noodzaak om te stoppen met CO2- en methaanuitstoot.” Ook Dewi Zloch van Greenpeace is niet enthousiast, maar ze ziet toch een sprankje hoop. “Het is slap, het is zwak en het 1,5 gradendoel is nog maar net in leven. Maar er is een signaal afgegeven dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde loopt. En dat is belangrijk.” India heeft nog veel kolencentrales en zei vorige week dat het in 2070 denkt op een CO2-uitstoot van netto nul uit te komen. China zegt in 2060 klimaatneutraal te zijn, de VS en Europa in 2050. In de slottekst staat diplomatiek dat de VN-landen streven naar netto nul rond het midden van deze eeuw. De onderhandelingen over de slotverklaring, die als het Pact van Glasgow de boeken in zal gaan, verliepen stroef omdat er vanuit diverse landen verschillende bezwaren naar voren werden gebracht. Zo bleven de arme landen verbolgen over het ontbreken van harde toezegging voor meer geld. Het zit hen vooral dwars dat de VS en Europa niet bereid zijn nu al een fonds in het leven te roepen voor schade als gevolg van klimaatverandering (loss and damage). “Extreem weer verwoest nu al het leven van de meest kwetsbaren. Steeds meer mensen kunnen nauwelijks overleven. Zij hebben het minst bijgedragen aan deze crisis, maar worden het zwaarst gestraft en betalen ook nog de rekening.”, reageert Hilde Stroot van Oxfam. “Het is daarom beschamend dat juist een voorstel van arme landen werd geblokkeerd door rijke landen.” Weliswaar benadrukt de slottekst meerdere keren dat er snel meer geld beschikbaar moet komen, en dat wordt betreurd dat de beloofde $100 mrd per jaar nog niet is gehaald. Concreet wordt dat nog niet. Volgend jaar moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. Net als over de plannen voor extra maatregelen die de 197 landen van het klimaatakkoord van Parijs voor eind volgend jaar moeten indienen, zo verzoeken de landen elkaar vriendelijk. De Britse voorzitter Alok Sharma beloofde er alles aan te doen, voordat hij volgend jaar de hamer overdraagt aan Egypte. Op de extra dag – COP26 had eigenlijk vrijdagmiddag klaar moeten zijn – is in kleine groepjes en in de plenaire vergaderzaal urenlang gepraat over grote en kleine aanpassingen, waarvan er uiteindelijk maar weinig zijn doorgevoerd. Voor de meeste landen was eind van de middag een overeenkomst aantrekkelijker dan geen overeenkomst, dus namen ze op sommige terreinen hun verlies. Zo slikt Europa de afspraken over de zogeheten koolstofmarkt, waarin het gevaar schuilt dat sommige compensaties voor uitstoot dubbel worden geteld en oude rechten, uit het door Parijs achterhaalde verdrag van Kyoto, toch kunnen worden ingebracht. Daarmee vermindert de CO2-uitstoot alleen in de boeken, maar niet in de praktijk. “Niet ideaal”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout, die als waarnemer in Glasgow is. “Maar zoals altijd, het glas is half vol en half leeg.” Frans Timmermans, als Eurocommissaris onderhandelaar namens Europa, deed opnieuw een emotionele oproep aan de anderen. Vrijdag had hij zich hardop afgevraagd hoe zijn éénjarige kleinzoon Henk zal leven als hij 31 is – “in een schone wereld of vechtend voor water en voedsel” – nu vroeg hij alle aanwezigen een persoon uit hun eigen midden in gedachten te nemen en zich af te vragen hoe die in 2030 zal leven als de onderhandelaars er niet in zouden slagen een overeenkomst te sluiten. Die overeenkomst kwam er pas zaterdagavond tegen negen uur. Niet te vergelijken met het akkoord dat zes jaar geleden in Parijs met gejuich werd begroet, maar goed genoeg om mee door te gaan. (bron: Trouw) Samenvattend, we zijn niet geheel ontevreden, maar zeker niet tevreden. En de afspraken zijn voor niemand bindend. Er zijn kleine stapjes gezet, maar het is nu de vraag hoe overheden deze afspraken gaan omzetten in beleid en wie daarvan de lasten moeten gaan dragen. Gaan de vervuilers de lasten betalen van de verontreiniging die de fossiele energie heeft veroorzaakt of worden de burgers daarmee opgezadeld?

Financieel/economische berichten

De inflatie in de Verenigde Staten blijft de verwachtingen overtreffen. In oktober lagen de prijzen in de VS 6,2% hoger dan een jaar eerder zo meldde het Amerikaanse statistische bureau BLS. Dat is het hoogste inflatiecijfer in de VS in 31 jaar en een stuk hoger dan de inflatie in januari (0,2%) en september (5,4%). Het hoge cijfer voor oktober zet de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, onder druk om eerder dan verwacht de rente te verhogen, wat de inflatie zou drukken. Vooralsnog gaat de helft van de Fed-bestuurders uit van een eerste renteverhoging volgend jaar. De Fed kondigde vorige week aan om alvast de maandelijkse opkopen van staatsschuld – die de langetermijnrente drukken – te gaan afbouwen. Daarna kan de Fed de rente (nu vlak boven de 0 procent) gaan verhogen. (bron: NRC) Er is ook een omslag over de eerdere aanname of de inflatie eind volgend jaar terug is binnen de gewenste norm van rond de 2%. Die verwachting wordt nog maar gesteund door 50% van de centrale bankiers van de FED. Ik sluit niet uit dat einde dit jaar de algemene verwachting zal zijn ‘niet eerder van in 2023’ maar misschien ook wel dat er een structureel hoger inflatieniveau zal ontstaan, als gevolg van stijgende lasten als gevolg van de corona-pandemie en de verduurzaming van de samenleving door klimaat- en milieu maatregelen en hogere staatsschulden.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt Eerste Kamer voor wet die data moet koppelen ter vookoming van fraude- en criminaliteitsbestrijding. Om „kafkaëske toestanden voor grote aantallen mensen” te voorkomen roept de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Eerste Kamer op niet met een nieuwe datakoppelingswet in te stemmen. Terwijl veel slachtoffers van de Toeslagenaffaire nog wachten op schadevergoeding, dreigt volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen een nog groter drama als de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) wordt ingevoerd. De AP heeft de Senaat daarvoor per brief gewaarschuwd. De WGS werd vorig jaar december door de Tweede Kamer goedgekeurd op de dag dat een Kamercommissie concludeerde dat burgers in de Toeslagenaffaire „ongekend onrecht” was aangedaan. Doel van de wet is onder meer fraude- en criminaliteitsbestrijding. Hiervoor regelt de WGS dat het Financieel Expertise Centrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s) gegevens met elkaar en later met private partijen, zoals banken, mogen uitwisselen. Het kabinet kan later nieuwe samenwerkingsverbanden aan de regeling toevoegen. Met de WGS dreigt volgens Wolfsen nu niets minder dan een „surveillancemaatschappij”. (bron: NRC)

Het kabinet wil het bieden op koophuizen eerlijker en transparanter maken. Kopers moeten inzicht kunnen krijgen in wanneer en hoeveel er door anderen wordt geboden. Makers zijn erop tegen. Het kabinet gaat overhaast te werk met de nieuwe schaderegeling in de toeslagenaffaire, waarschuwt Kamerlid Pieter Omtzigt. De regeling moet volgens hem worden uitgesteld omdat die de chaos alleen maar groter maakt, schrijft Wilma Kieskamp in Trouw. Het kabinet bood eerder al compensatie aan de ouders maar wil dat uitbreiden naar een grotere groep. Ook kinderen van gedupeerde gezinnen kunnen in aanmerking komen voor schadevergoedingen, net als ex-partners als er een scheiding is gevolgd. Daarnaast gaat het aanbod ook gelden voor mensen die onterecht huur- of zorgtoeslag moesten terugbetalen. Vrijdag heeft het kabinet de wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens Omtzigt dreigt de nieuwe operatie ertoe te leiden dat juist ouders die relatief weinig schade hebben snel en overmatig gecompenseerd worden, terwijl de echt schrijnende gevallen, die als eerste aan de beurt moeten komen, nog langer moeten wachten op een rechtvaardige compensatie. “Je zou zeggen dat Kamer en kabinet dat lesje wel geleerd hebben. Maar niets is minder waar.” De Tweede Kamer moet volgens hem aan de noodrem trekken en om uitstel vragen tot meer duidelijk is over de uitvoerbaarheid van de nieuwe en ruimere ronde compensaties. “Een gezin dat ongeveer 100 euro moest terugbetalen, kan in theorie voor elk kind 10.000 euro ontvangen. Dat is disproportioneel.” Voor de nieuwe regelingen komen 100.000 mensen in aanmerking, meer dan in de nu bestaande regelingen bij elkaar. Eerder hadden ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kritiek op de uitvoerbaarheid, net als de Raad van State.

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 11.848, 1247 aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis plus 326 op de IC; maandag 11.352, 1.328, 319; dinsdag 12.713, 1.320, 327; woensdag 16.364, 1.369, 330; donderdag 16.287, 1403, 352; vrijdag 13.902 (storing bij een leverancier), 1425, 365 en 12.052, 1.486, 377 op zaterdag.

In Zuid Limburg is nog geen code zwart afgekondigd, maar de problemen daar zijn wel ernstig door de grote toename van coronapatiënten. Daar kondigden meerdere ziekenhuizen al een opnamestop aan Door de coronapatiënten door het hele land in het ziekenhuis moeten andere operaties en behandelingen wederom worden uitgesteld. In sommige regio’s is het zo druk dat patiënten ook niet meer gemakkelijk te spreiden zijn door ze naar een nabijgelegen ziekenhuis te brengen.

November is de eerste maand waarin het merendeel van de positieve tests bij een volledig gevaccineerd persoon werd afgenomen. Uit het weekrapport van het RIVM blijkt dat 51% van de besmette personen deze maand volledig gevaccineerd is, en nog eens 3 procent deels. In september was dat nog 31 procent (volledig) en 4 procent (deels). Vooral bij de oudere leeftijdsgroepen is een relatief groot deel van de besmette mensen gevaccineerd. (bron: Parool) Dat onderstreept mijn stelling dat vaccinatie geen garantie biedt dat mensen beschermd zijn tegen een coronabesmetting. Het betekent dat het kunnen tonen van een QR-code geen enkele zekerheid geeft voor een beschermde omgeving, het tegendeel is zelfs het geval. Er zijn tienduizenden valse QR-codes in omloop.

Het aantal ziekenhuis- en ic-opnames is week 44 opnieuw fors gestegen, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat is slecht nieuws voor het demissionaire kabinet die deze week gaat bepalen of nieuwe coronamaatregelen noodzakelijk zijn. Het aantal positieve testen steeg met 45% naar bijna een recordaantal. Het effect van de in week 43 aangekondigde maatregelen valt nog niet te meten. Die maatregelen werden genomen om het exploderende aantal besmettingen op den duur terug te dringen. Volgens RIVM-topvrouw Aura Timen duurt het zeker “weken” voor een stabilisatie zichtbaar wordt. De bewindslieden wilden tot 12 november de tijd nemen om de ziekenhuisopnames in de gaten te houden. De prangendste vraag is of de ziekenhuisopnames meestijgen met de fors oplopende aantallen positieve tests. Er is dus in ieder geval sprake van een nieuwe forse stijging. In zeven dagen tijd werden in totaal 1.137 Nederlanders met COVID-19 opgenomen op verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Zeker 204 patiënten waren er dusdanig slecht aan toe dat zij werden doorverwezen naar de ic’s. Beide aantallen zijn fors groter dan in de voorgaande week, toen het om respectievelijk 960 ziekenhuisopnames en 146 ic-opnames ging. De zorgketen heeft de afgelopen week meermaals duidelijk gemaakt dat het systeem overbelast dreigt te raken. Dinsdag trokken Limburgse ziekenhuizen aan de bel over de dreigende “code zwart“. Eerder deden artsen op de spoedeisende hulp dat ook al. Tevens moesten meerdere ziekenhuizen (tijdelijke) opnamestops invoeren omdat zij het aantal (corona)patiënten niet meer aankonden. Ziekenhuisdirecteuren pleiten inmiddels voor extra coronamaatregelen en een versnelde inzet van de boosterprik. Volgens de huidige planning krijgen de eerste tachtigplussers in december de extra vaccindosis. De Jonge heeft toegezegd te kijken of dat moment naar voren gehaald kan worden. De GGD’s lieten eerder al weten dat zij gereed kunnen staan. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het merendeel van de personen in het ziekenhuis niet-gevaccineerd is. Dat terwijl de groep niet-gevaccineerden (zo’n 1.8 miljoen) vele malen kleiner is dan de groep gevaccineerden (ruim 12 miljoen). De vraag is echter hoeveel van de 2.2 miljoen mensen die al besmet zijn geweest met corona, en over natuurlijke antistoffen beschikken (van een betere kwaliteit dan de kunstmatige van de vaccins, worden meegeteld bij de niet gevaccineerden. Ook het aantal besmettingen is opnieuw flink gestegen. Het RIVM registreerde 76.790 positieve tests. Dat komt neer op bijna 439 besmette Nederlanders per 100.000 inwoners. Vorige week waren er zo’n 313 positieve tests per 100.000 inwoners en bijna 54.000 coronagevallen in totaal. Het gaat om bijna het grootste aantal positieve tests op weekbasis. Alleen tijdens de piek van de tweede coronagolf in december vorig jaar werden in zeven dagen tijd meer coronagevallen gemeld (82.340). Opvallend is dat veel meer Nederlanders de teststraten hebben opgezocht in de afgelopen week. De GGD’s namen bijna 420.000 tests af, tegenover de 288.000 in de voorgaande week. Het percentage positieve tests (17,2%) bleef gelijk. Dinsdag was er zó veel interesse voor een testafspraak, dat tijdelijk niet iedereen geholpen kon worden. Ook werden in de voorbije week fors meer coronagerelateerde sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Het instituut kreeg 172 meldingen, terwijl dit er de week ervoor nog 102 waren. Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig is, stond twee weken geleden op 1,19, een miniem klein beetje minder dan de week ervoor (1,20). Dat betekent dat 100 personen 119 anderen zouden besmetten. (bron: NU)

De dagelijkse geregisreerde corona-besmettingen per miljoen inwoners op basis van voortschrijdend gemiddelde en de vaccinatiegraadin een percentage van de totale bevolking met volledige vaccinatie: Bulgarije: 653 en 22%; Nederland 465, 65%; Duitsland 236, 67%; Italië 72, 72%; Spanje 38, 74%; Denemarken 317, 76% en Portugal 76 en 81%. Wat opvalt zijn de relatief lage besmettingen in de zuidelijke staten.

Ruim de helft van de studenten op het hbo en de universiteit heeft afgelopen jaar last gehad van mentale problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD, het RIVM en het Trimbos-instituut. Ruim 28.000 studenten zijn bevraagd. Veel studenten kampten met klachten als prestatiedruk, uitputtingsklachten en eenzaamheid. Meer dan een kwart van de studenten zegt soms gedacht te hebben liever dood te zijn. Het onderzoek vond plaats in de 3e coronagolf, in het voorjaar. Het kabinet zegt zich zorgen te maken en “met de grootste urgentie” aan de slag te gaan met een aanpak. (bron NOS) Het is de vraag of al deze klachten te herleiden zijn tot ‘corona’ of dat daaraan ook andere redenen een rol meespelen als huisvesting en het studiestelsel.

Eyeliners

Politici zonder verantwoordelijkheid, bezorgde dokters, artiesten die iets te verkopen hebben, dat zijn de thema in de talkshow van Eva Jinek

De Autoriteit Persoonsgegevens vreest voor ‘kafkaëske toestanden voor grote aantallen mensen’ als de Eerste Kamer instemt met de nieuwe wet WGS

Nog geen paniek rond kwetsbare ouderen

Kabinet pakt de gekte aan op de huizenmarkt

Regering gokt op zuinige maatregelen

Belastingschulden door corona achtervolgen ondernemers in de horeca en het MKB (modewinkels)

Omtzigt: kabinet te snel en te gul met nieuwe compensaties aan slachtoffers toeslagenaffaires

Migratiecrisis bij Poolse grens tast het zelfbeeld van de EU aan

Pact van Glasgow is geen historisch akkoord, maar er zijn wel lichtpuntjes maar ook onzekerheden

Over slotverklaring COP26 zegt Frans Timmermans: meer dan iemand vooraf ook maar had verwacht

De economie trekt aan, de inflatie stijgt maar de lonen stijgen nog niet mee

Pensioenen mogen komend jaar omhoog bij een dekkingsgraad van 105% en de pensioenfondsen moeten wel de nieuwe pensioenregels accepteren. Voor gepensioneerden van de 4 grootste pensioenfondsen geldt dat hun dekkingsgraad onvoldoende is voor een inflatiecorrectie

Geen harde lockdown, mogelijk wel een G2 of G3 pas

Frontberichten

Naar Kim Putters, de ‘invloedrijkste Nederlander’, wordt echt niet altijd geluisterd, kopt het NRC. Prof. Dr. Kim Putters vertrekt komende zomer na 9 jaar als directeur bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zijn invloed groeide, maar de kloven in Nederland groeiden ook. De laatste tijd wordt veel gesproken over het belang van een ‘nieuwe bestuurscultuur’ met meer ‘openheid’ en ‘verbinding met de samenleving’. Waarom lukt dit zo moeizaam? En hoe breng je dit in beweging? In de Van Slingelandtlezing 2021 gaat Putters in op de ‘stand van ons land’ en de vraag hoe het met de samenleving gaat, maar vooral ook hoe het met de ‘stand van de politiek’ en het ‘institutionele vertrouwen’ gaat. Dat vertrouwen is niet alleen gebaseerd op de beelden die we in de media voorbij zien komen, beelden over politiek en bestuur, maar ook op ervaren structurele ongelijkheden, die maar moeizaam met overheidsbeleid bestreden lijken te worden. Aan de hand van voorbeelden van beleid aangaande het sociaal domein, het hoger onderwijs, het mee laten doen van statushouders en de aanpak van de coronacrisis, maakt Kim Putters duidelijk dat er hardnekkige patronen zijn die de uitvoerbaarheid van beleid steeds opnieuw in de weg zitten. Bijvoorbeeld onrealistische aannames rond de zelfredzaamheid van burgers, of tunnel-denken in crisistijd. Kim Putters pleit voor een veel steviger realiteitscheck op beleid, vanuit waardengedrevenheid, en voor krachtiger checks en balances tussen beleid, politiek en samenleving. De stem van de burger laten horen, dat is volgens Putters (48) wat het SCP doet, – bij het kabinet, bij de Tweede Kamer. „Ons onderzoek begint eigenlijk nooit bij het beleid, maar bij kwesties in de samenleving, bij wat mensen bezighoudt. Die rol is misschien wel belangrijker dan ooit, nu het mensbeeld van de overheid ter discussie staat.” Mensen lopen vast in systemen van de overheid, zei Putters in september al in het NRC. „Dat geeft onzekerheid. Het is niet alleen een gevoel. Het zijn keiharde ervaringen.” Dat bleek bij de Toeslagenaffaire waar de Belastingdienst burgers ten onrechte als fraudeurs behandelde, maar ook bij andere overheidsdiensten. De overheid gaat uit van de zelfredzaamheid van burgers, terwijl juist mensen in de kwetsbaarste posities het niet alleen kunnen, constateerde Putters in de Van Slingerlandtlezing: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/11/04/uitvoerbaar-beleid/Van+Slingelandtlezeing_4+november+2021.pdf Eenzame, hulpbehoevende ouderen, jongeren met complexe problematiek, mensen met een beperking lopen vast. En dan helpen kleine aanpassingen niet. Er is voor hen een andere overheid nodig. „Een meer inlevende,” zegt Putters. (bron: NRC) 

De overheid moet beter kijken hoe het echt met mensen gaat en hoe beleid voor hen uitpakt, stelt Prof. Dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal- en Cultureel Planbureau in een opiniërend artikel in Trouw. Citaat: “De overheid heeft te weinig inzicht in hoe het met mensen gaat, en hoe beleid voor hen uitpakt. Zo leidde het sociaal leenstelsel tot een eerlijkheidsparadox: de overheid wilde de ongelijkheid tussen jongeren bestrijden door hen meer studieschuld te laten betalen vanwege perspectief op een goed betaalde baan, maar het leidde tot het tegenovergestelde. Het opbouwen van schulden leidt tot ongelijkheid tussen jongeren en een groot gevoel van oneerlijkheid. Leenangst, onzekerheid over toekomstig werk en de gevolgen voor het kopen van een huis hadden zwaarder gewogen moeten worden.
Een andere oorzaak is dat inzichten vaak wel op tafel liggen, maar worden weggeredeneerd of weggewuifd. Een politiek compromis is soms zo heilig dat alternatieven niet ter tafel komen of er vanaf vallen. Dat is selectief shoppen in beschikbare kennis. Beleid heroverwegen vergt tijd die er vaak niet is. Bij de invoering van de Participatiewet kwamen tussentijds inzichten ter tafel die erop wezen dat mensen met een arbeidsbeperking niet meer, maar minder aan het werk kwamen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. Het is onbegrijpelijk en een gemiste kans dat dit niet sneller tot heroverweging van beleid leidde. De redenering dat er veel goed gaat en uitvoerders moeten wennen aan nieuwe werkwijzen, doet mensen in een kwetsbare positie tekort. Kortetermijndenken is ook een oorzaak. Dat de volksgezondheid beschermd moet worden in de coronacrisis is helder, maar langeretermijneffecten zoals sociaal isolement of psychische problemen door dreigend inkomensverlies wegen ook zwaar. De donkere wolk van de media en Kamervragen maakt dat de overheid lastig loskomt van de kortetermijnfocus en de crisismodus. Gevolg: weinig ruimte voor reflectie en bijstelling van beleid, en een selectieve weging van alle rechten, plichten en vrijheden van mensen. (bron: https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1403/articles/1479473/22/1) Overheidsbeleid loopt te vaak vast in de praktijk. De menselijke maat lijkt regelmatig zoek. Een nieuwe bestuurscultuur wordt vaak als oplossing genoemd. Maar die nieuwe bestuurscultuur moet meer betekenen dan dat politici beter met elkaar omgaan of meer naar burgers luisteren. Het gaat erom dat de politiek duidelijk maakt wat burgers mogen en kunnen verwachten van de overheid. Dat moet ze zo betrouwbaar mogelijk doen. Als de overheid niet meer weet waar ze van is, mag ze geen vertrouwen van burgers verwachten en is het nodig de dieperliggende oorzaken te doorgronden. (bron: SCP) Wat Putters aan de orde stelt zijn de gevolgen van het beleid waarmee VVD-premier Rutte 10 jaar lang ons land heeft bestuurd. Visie is voor hem eng, zo stelde hij op 2 september 2003 in zijn H.J. Schoo-lezing. “ik geloof niet in alomvattende blauwdrukken waarmee maatschappelijke problemen in één klap op te lossen zouden zijn. Daar word ik als liberaal altijd een beetje wantrouwend van”. Daar wordt het land nu mee geconfronteerd. Net zo erg is zijn afkeer over ‘logen’‘. Ik háát dat sociologenjargon.’ Mark Rutte doet zichzelf tekort met zijn dedain jegens de sociale wetenschap, schreef EW. ‘Ik ben geen socioloog en dat wil ik ook helemaal niet zijn’. Het is niet voor het eerst dat de premier zich zo uitlaat. Toen hij in juni 2019 door een journalist werd bevraagd over ‘institutioneel racisme’ in Nederland zei hij: ‘Ik haat dat sociologenjargon’. Rutte gelooft ‘heilig’ in de vrije markt, in zijn rijke vriendjes en behartigt hun belangen (je moet ze te vriend houden), het grote bedrijfsleven dat gebaseerd is op fossiele belangen en energie en zijn neoliberale beginselen. Daarin wordt hij gesteund door Wopke Hoekstra. De schets van de staat van Nederland, bezien vanuit sociaal/maatschappelijke waarden, verdient brede aandacht van de samenleving, media en de politiek. Een staatsman waardig!

Ze staan bij de ingang van het NAVO-hoofdkwartier en bij de Europese instellingen: betonnen elementen die ooit deel uitmaakten van de Berlijnse Muur. Na de implosie van het Oostblok, vanaf 1989, gingen stukken Muur de wereld over. Ze werden een zinnebeeld van vrijheid en democratie. Europa werd, aldus het geïdealiseerde zelfbeeld, het continent dat muren afbreekt. Wie wel een muur bouwde, zoals president Trump langs de grens met Mexico, kon rekenen op kritiek en spot. „Wij bouwen bruggen, geen muren”, aldus toenmalig Commissievoorzitter Juncker in 2017, zo begint een artikel over de opgelopen spanningen tussen Wit Rusland en een aantal landen die daaraan grenzen op https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/12/migratiecrisis-bij-poolse-grens-tast-het-zelfbeeld-van-de-eu-aan-a4065299?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=nrc5om5&utm_content=&utm_term=20211113 De migratiecrisis aan de grens met Wit-Rusland knaagt aan die Europese zekerheid. In 2015, toen 1,3 miljoen mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan richting Europa kwamen, was een door de EU betaalde grensmuur nog onbespreekbaar. Toen de Turkse president Erdogan in 2020 Syrische migranten wijsmaakte dat de grens met Griekenland open was, werd de toon al harder. Griekenland was „het schild van Europa”, prees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de conservatieve regering in Athene, toen dat land gewapenderhand migranten tegenhield. Nu zet de Wit-Russische president Loekasjenko migranten in als pressiemiddel. Hij lokt ze met sprookjes naar Minsk om ze, na betaling van $7.000 voor een vliegticket plus Wit-Russisch visum, af te leveren aan de grens met Polen of Litouwen. „We moeten snel een knoop doorhakken.” zei de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. Hij keurde een ‘muur’ aan de EU-buitengrens niet goed, maar wees deze evenmin af. Twaalf regeringsleiders vroegen bij de jongste EU-top om Europese financiering. Er is uren over vergaderd. Na afloop zei Von der Leyen dat de EU beslist niet gaat meebetalen. In de omgeving van Michel leek een ‘nee’ tegen een muur juist nog niet in beton gegoten. De Commissie vindt intussen dat de EU wel kan meebetalen aan grensbewaking: warmtecamera’s of wachtposten. En woensdag bleek dat juristen van de Raad geen bezwaren zien in de bouw van een hek met EU-geld. Volgens internationaal recht moeten migranten in elk geval de kans krijgen hun verhaal te doen. Toch zijn pushbacks praktijk. Griekenland en Frontex, het grensagentschap van de EU, liggen er al jaren voor onder vuur. Polen, dat het grensgebied gesloten heeft voor waarnemers, duwt migranten die Minsk naar de grens dirigeert met straffe hand terug. Pushbacks mógen, redeneren Polen en Litouwen, omdat het niet om reguliere migratie gaat, maar om mensen als inzet van een cynisch machtsspel. Bondskanselier Merkel sprak deze week met de Russische president Poetin in de hoop dat hij zijn invloed op Loekasjenko aanwendt. De westerse leden in de VN-Veiligheidsraad veroordeelden Wit-Rusland, maar de Russische gezant schoof de schuld voor de crisis op de migranten. (bron: NRC) Gezond verstand moet hier een oplossing bieden en de Europese Unie moet de lidstaten die ermee worden opgezadeld, mentaal en financieel steunen.

Overwegingen

Hieper de piep …………….. of toch niet? Hoera, dat was de stemming op de laatste Commissie vergadering Financiën (11-11-2021) van de Tweede Kamer toen gediscussieerd werd over participatie in de digitale euro. De Europese Centrale bank (ECB) moet zich aansluiten bij de digitale revolutie in het betalingsverkeer, vindt het kabinet, verwoord door minister Wopke Hoekstra. Wij zouden staan aan de vooravond van grote veranderingen die zich gaan voltrekken op monetair terrein. Dat herken ik en de noodzaak om een plan B achter de hand te hebben is een must, nu Facebook wereldwijd een eigen munt, de Diem, binnenkort in de markt gaat zetten. Alleen Facebook denkt begin volgend jaar te starten en de ECB heeft haar reactie pas in 2026, verwacht zij, op orde. De cryptomunt (stablecoin) Diem (vroeger Libra genoemd) gaat gekoppeld worden aan de dollar (USD). Centrale banken zien zo een ontwikkeling als een groot gevaar voor de stabiliteit van het monetaire stelsel. Wij moeten vooraan lopen (VVD, CDA, Volt) om tijdig in te kunnen spelen op de commerciële mogelijkheden, diet central bank digital currency (CBDC), digitaal centralebankgeld, gaat bieden. Een CBDC is anders dan b.v. de bitcoin. Behalve in enkele kleine landen, met een lage financiële stabiliteit, is de bitcoin nergens geld, waarmee boodschappen gedaan kunnen worden of waar op de hoek van de straat mee gepind kan worden. Wel worden cryptomunten gebruikt in casino’s en speelhallen en als crimineel geld. Maar geld, in de klassieke betekenis van het woord, is de bitcoin niet. Het is illusie waar goed geld mee verdiend kan worden: eind 2020 werd de bitcoin (BTC) verhandeld op $29.002 en vandaag op $64.682, dat is een winststijging van 223%. Daar kan de euro niet aan tippen: die noteerde 1,2214 t/o de dollar en nu 1,1452, een daling van 6,24%. Als voordelen van een digitale euro worden door De Nederlandsche Bank (DNB) genoemd dat mensen een makkelijkere toegang tot betalingen krijgen en het stimuleert innovatie. Ook is het idee ontstaan om zo niet de controle te verliezen over het betalingsverkeer aan bijvoorbeeld de Diem van Facebook. De ECB is bang dat dat soort initiatieven uiteindelijk de stabiliteit van de euro in gevaar kunnen brengen. Ruim een half aar geleden kondigde de ECB aan samen met een aantal andere centrale banken de mogelijkheden te gaan bestuderen om eigen digitale munten op te zetten. Een speciaal onderzoeksteam is gaan onderzoeken in wat voor situaties cryptomunten een voordeel kunnen opleveren. Een digitale euro zou bijvoorbeeld kunnen helpen om de gevolgen van extreme gebeurtenissen – zoals natuurrampen of pandemieën – te verzachten, wanneer traditionele betalingsdiensten mogelijk niet langer functioneren. Ook wordt gekeken naar functionele en technische ontwerpkeuzes en hoe digitale munteenheden onderling kunnen ‘samenwerken’. De digitale euro moet even betrouwbaar worden als bankbiljetten, aangezien ze beide door een centrale bank worden uitgegeven, meldt de ECB. De betrokken banken willen ook kennis over opkomende technologieën delen. Volgens de ECB-preses Chistine Lagarde gaat het niet alleen om een technische inspanning die moet worden geleverd, maar ook om een fundamentele verandering. “We moeten ervoor zorgen dat we geen enkel systeem afbreken, maar verbeteren.” Contant geld zal ook beschikbaar blijven, voegde ze eraan toe. Een belangrijk verschil tussen de digitale munt van de ECB met de huidige cryptomunten is dat de laatstgenoemden (nog) niet gereguleerd zijn. Een digitale euro wordt dat wel. Een nieuwe publieke digitale munt moet een vangnet vormen voor het geval de private banken hun betaalfunctie beëindigen, het cash-geld helemaal verdwijnt en om een nieuw instrument te hebben voor betrouwbare monetaire politiek, stelde ECB-woordvoerster Alexandrine Bouilhet ruim een jaar geleden. De introductie van een eigen ECB-digitale munt kan zorgen voor een simpele universeel geaccepteerde, risicoloze en vertrouwde betalingsmethode, laat de ECB weten. Dat de ECB een plan B achter de hand heeft, voor het geval zich financieel/monetaire ontwikkeling voordoen die onbeheersbaar worden, is prima. Maar daar werk je aan achter gesloten deuren en daar loop je zeker niet mee te koop. Dat doet Lagarde wel en ze draait er niet omheen: voor het geval dat de betaalsystemen uitvallen (pinnen en internetbankieren werkt niet meer) dan hebben we een nieuw systeem met de Digital Euro, achter de hand die via blockchain, dan wel b.v. TARGET 2, het draaiende clearing systeem van de 19 centrale banken van de eurolanden en de ECB, dat operationeel is voor het transfereren van transacties voor de 430 miljoen inwoners van de eurozone. Hoe ziet die digitale euro er in de praktijk eigenlijk uit? Het idee van zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als De Nederlandsche Bank (DNB) is dat mensen een eigen digitale rekening kunnen krijgen bij een centrale bank, waarmee je rechtstreeks toegang krijgt tot publiek digitaal geld, net als de banken nu al hebben. Dat vergt een toelichting! Enkele kritische overwegingen.

1. De benadering van een digitale euro, die pas over 5 jaar kan gaan functioneren, is een monetair/financiële. Niemand spreekt over de sociaal/maatschappelijke gevolgen voor mensen die in de schuldsanering zitten, mensen die elke euro drie keer moeten omdraaien voor hem uit te geven en mensen die niet aan het digitale verkeer kunnen deelnemen (b.v. digibeten en ouderen), dan wel niet over de apparatuur daarvoor beschikken.

2. Een ander aspect is dat de digitale euro geen bedreiging mag vormen voor het commerciële bankwezen. Daarom kunnen de inwoners van de 19 eurolanden slechts een beperkt bedrag inleggen op hun digitale euro-account. Eerst werd gedacht aan max €1.000 en later over het dubbele. Mijn eerste gedachte is dat het gaat over wat spaargeld en niet over de betaalrekening.

3. En dan de uitspraak van de woordvoerder Alexandrine Bouilhet, die stelde dat het project zou kunnen worden ingezet in het geval dat het betaalsysteem (pinnen en internetbankieren) van de commerciële banken uit zou vallen. Dan rijst de vraag ‘is dat een reële mogelijkheid’ of bedreiging voor het monetaire systeem? Daarbij komt dat het project ‘’digitale euro’ niet is opgezet om zo een gigantische taak op zich te nemen. Dat wordt chaos en gevolgd door een implosie.

4. Daarnaast, hoe denkt de ECB het witwassen van geld te kunnen voorkomen vanuit een centraal geleide organisatie? Maar ook als de ECB de uitvoering van de werkzaamheden zou delegeren aan de 19 nationale centrale banken, dan nog zullen de cybercriminelen hun slag proberen te slaan, in de toekomst met de quantumcomputers die eraan komen, waarbij geen enkele gebruikersnaam en wachtwoord meer veilig is.

5. En dan de vraag hoe de ECB en de 19 centrale banken een project van de grond krijgen met 430.000.000 klanten, die geld aan hen toevertrouwen. En ook hoe onder extreme gebeurtenissen – zoals natuurrampen of pandemieën, het financiële systeem overeind blijft.

6. Alleen het gegeven dat er een digitale revolutie aankomt is onvoldoende om aan te haken. Allereerst zal er meer duidelijkheid moeten komen voor de gevolgen van ‘burgers en buitenlui’. Ook de minder bedeelden in onze samenleving. De Kamer is enthousiast dat met de komst van de digitale euro kleine betalingen kunnen worden gedaan vanuit een eigen account. Dat doen we toch al jaren met internetbankieren. Daar is niets vernieuwends aan.

7. Met de stortingen op digitale euro-accounts (in de toekomst) geven wij de ECB de mogelijkheid rechtstreeks geld te steken in investeringen, het verstrekken van subsidies/donaties aan landen dan wel bedrijven. Dat zal strikt moeten worden gereguleerd. Verder 2 vragen: is de koers van de euro en die van de digitale euro dezelfde en wordt daarop ook dezelfde rente vergoed en kunnen MKB-bedrijven en burgers daar dan ook krediet krijgen?

Conclusie: dat er veranderingen moeten gaan plaatsvinden op monetair/financieel gebied is noodzakelijk. Dat die hier en daar al zijn ingezet, versterkt de noodzaak om aan de slag te gaan. Maar het ontbreekt op dit moment nog aan gewogen plannen, waar naast de belangen van de financieel/monetaire/bancaire partijen ook die van de burgers en het bedrijfsleven moeten worden meegewogen. Ook de relaties waarmee wij zaken doen, b.v. in de derde wereld landen, moeten worden meegenomen. De digitale omwenteling, waarin de samenleving zich bevindt, heeft tijd nodig om te voorkomen dat afvallers worden geaccepteerd. De belangen van de Europese samenleving moeten zo optimaal mogelijk worden behartigd, terwijl de huidige plannen zich meer afspelen op het platform van het grote geld. Ik vraag mij af of de status en deskundigheid van de ECB om een transitie naar crypto-euro’s voldoende is om zo’n enorme omslag tijdig succesvol te realiseren. Ook zal de politiek (Staten-Generaal en regering) de toekomstige relatie tussen de banken en burgers, in het licht moeten houden voor voldoende contant geld, rendabel spaargeld, garantie op de soliditeit, de financiële status van de pensioenfondsen en de uitvoering van het betaalsysteem, zorgvuldig moeten beschermen. De Nederlandse politiek is veel te snel akkoord gegaan met het kabinetsvoorstel en niet doorgevraagd over de onzekerheden die er voorlopig nog wel zijn.

Het RefDag bracht recentelijk het nieuws dat uit een onderzoek van de bloedbank Sanquin de beschermende werking van het eerste vaccin ter bescherming van COVID-19 (corona), Astrid Zeneca, dat eind vorig jaar werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een lagere bescherming biedt dan andere vaccins. Ook het Janssen vaccin scoort lager en daar komt bij dat onderzoek naar de ‘afnemende effectiviteit van het Janssen-vaccin aan alle kanten rammelt’. Beide vaccins geven in heel zeldzame gevallen een combinatie van stolselvorming in de aderen en een verlaagd aantal bloedplaatjes, die trombose kan veroorzaken. De EMA geeft deze vaccins nog altijd het label veilig. Het onderzoek laat echter nog 2 ontwikkelingen zien en dat zijn:

1. dat de afname van corona-antistoffen, door middel van meting, bij hogere leeftijd en naarmate de vaccinatie langer geleden heeft plaatsgevonden, groter is dan de indicatie, door middel van vergelijking, die het RIVM daarvoor gebruikt. Prof Dr Hans (H. L.) Zaaijer MD PhD Arts, medisch microbioloog, stelt dat uit zijn onderzoek blijkt dat de werkzaamheid van de kunstmatige (door vaccinatie) antistoffen iedere 6 weken halveert. Dat betekent dat na 3 maanden de bescherming al met 75% is afgenomen.

2. Dat er een groot verschil is tussen de kwaliteit van de antistoffen van personen die zijn gevaccineerd en van de 2.2 miljoen personen die corona al hebben gehad en natuurlijke antistoffen hebben. In onderstaande grafiek worden de metingen getoond van de aangetroffen antistoffen van de gevaccineerden (groen) en die van geïnfecteerden plus een vaccinatie (geel). Wat hier opvalt zijn de data van personen boven de 40 jaar, met een lage dekking van de kunstmatige antistoffen en een veel hogere voor de natuurlijke. Gemiddeld wel 5x zo hoog.

Het is helder dat de verschillen voor ‘jongeren, tot 40 jaar’ verwaarloosbaar zijn, maar voor ouderen wel degelijk relevant. Ouderen die corona hebben gehad zijn beter beschermd dan die vaccinaties hebben gehad en dat is juist de groep die optimaal gebruik maken van de corona-pas (QR-code). De bron van de informatie komt van https://www.sanquin.org/nl/nieuws/2021/nov/afname-van-corona-antistoffen-bij-hogere-leeftijd?index=0 Hoe veilig zijn in feite de vaccins, waarmee wij zijn geïnfecteerd? Het RIVM, de deskundige artsen en de overheid stellen ‘veilig’. Maar hoe zijn de goedkeuringen van de Geneesmiddelenbureaus tot stand gekomen. De overheden pushten eind vorig jaar de farmaceutische bedrijven om snel met een vaccin te komen. Maar ‘snel’ was geen optie. Het ontwikkelen van een veilig vaccin duurt vier tot vijf jaar, nodig om het medicijn te testen op mogelijke complicaties op kortere, middellange en langere termijn. We kennen voorbeelden waar het helemaal fout afliep als softenon en borstimplantaten. De overheid had geen keuze, de pandemie was nu en de economische steunplannen voor getroffen bedrijven en hun personeel waren groot. Dus werd besloten dat de norm moest worden: goedkeuren als er bij injectie slechts milde bijwerkingen optraden. Ernstige ontsporingen hebben zich gelukkig nog niet voorgedaan, maar is dat een garantie? Nee, dat niet, want we hebben geen idee wat de de combinatie met b.v. een booster-injectie kan gaan opleveren. Wat duidelijk is geworden na het mini-onderzoek van de bloedbank is dat de overheid zich moet afvragen of het nog langer zinvol is het QR-project in deze vorm door te zetten. Het project zou een beschermde omgeving moeten zijn voor gevaccineerden en personen die in de afgelopen 180 dagen met corona zijn besmet geweest. Maar, naar nu blijkt, heeft het die status helemaal niet. Het is dan ook verklaarbaar dat steeds meer dubbel gevaccineerden positief getest worden. Volgens het RIVM bestaat in november 51% van de besmette personen uit dubbel en 3% uit éénmaal gevaccineerden. Wel zou een deel van die groep minder ernstige klachten krijgen, maar toch worden, uit die groep, nog steeds mensen opgenomen in het ziekenhuis. Daardoor daalt het vertrouwen in het corona-beleid in de samenleving. Wellicht speelt hier ook een rol dat van de mensen die met corona besmet worden zich maar 60% laat testen. Dus als het RIVM meldt dat er 16.000 positief getest zijn, er in werkelijkheid 27.000 mensen die dag besmet zijn. Het zou interessant zijn als het RIVM kan aangeven om hoeveel ongevaccineerden het gaat. Het is nu de hoogste tijd voor het kabinet Rutte III verstandig in te grijpen. De Franse viroloog en Nobelprijswinnaar Prof. Luc Montagnier stelde eerder al dat juist door de vaccins nieuwe varianten van het corona-virus worden ontwikkeld, die blijven besmetten. Zijn studie werd door collega’s naar de prullenmand verwezen en zijn status werd ter discussie gesteld. De farmaceutische industrie was niet gediend van zijn wetenschappelijk onderzoek. Dat tastte hun verdienvermogen aan. Mijn conclusie is dat we nog veel te weinig weten over het corona-virus en handelen op basis van onvolledig onderbouwde feiten en aannames. Daarbij speelt een rol dat er door de massale vaccinatie, aangejaagd door de overheid en de deskundigen, straks alleen nog maar bloedplasma voor transplantatie beschikbaar is bij de bloedbank, waarin de kunstmatige antistoffen zitten, waarvan we niet weten of die wel zo onschuldig zijn als ons wordt voorgehouden. Op de achtergrond spelen naast de zorg over de gezondheid ook de financieel/economische belangen een hoofdrol.

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 12 nov 2021, week 45: AEX 820,30; Bel 20 4.330,95; CAC40 7.091,40; DAX 16.094,07; FTSE 100 7.347,91; SMI 12.616,05; RTS (Rusland) 1.784,28; SXXP (Stoxx Europe) 486,75; DJIA 36.100,31; NY-Nasdaq 100 16.199,88; Nikkei 29.609,97; Hang Seng 25.313,10; All Ords 7.765,80; SSEC 3.539,10; €/$1.1452; BTC/USD (Bitcoin) $64.469,40; troy ounce goud $1.865,20, dat is €52.375,67 per kilo; 3 maands Euribor -0,562%; 1 weeks -0,569%; 1 mnds -0,566%; 10 jaar Duitse Staat -0,265%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,171%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,14%; 10 jaar Japan 0,0708%; 10 jaar Belgische Staat 0,062%; 10 jaar Franse Staat 0,099%; 10 jaar Spanje 0,458%; 10 jaar VK 0,825%; Italië 0,956%; 10 jaar VS 1,5408%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,986.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen kwamen niet veel van hun plaats. De rentetarieven daalden weer na de forse stijgingen in week 44. De euro-dollar-koers staat al een hele tijd onder druk. Volgens experts komt dat door het monetaire beleid: het inflatiecijfer in de VS steeg naar 6,2% hetgeen boven de verwachting lag. De Amerikaanse Federal Reserve (FED) liet weten dat nog dit jaar begonnen zal worden met de afbouw van de maandelijkse inkoop van vastrentende waarden van $120 mrd, terwijl daar in Europa nog geen sprake van is. Eerder werd verwacht dat die pas in de tweede helft van 2022 zou opgevoerd worden. De bitcoin steeg ruim 6% in prijs en er wordt gespeculeerd op een doorgaande trend. Steeds meer op dat beleggers niet meer gaan voor rendement, maar voor illusies. De ECB heeft nu ook aangekondigd dat de inkoop van vastrente waarden wordt afgebouwd over 5 maanden, maar de rente wordt (nooit meer) verhoogd. Daardoor zakte de euro verder weg van de dollar, naar een 16 maands dieptepunt. In 2017 noteerde de EUR/USD rond de 1,05. Het aantal corona-besmettingen steeg deze week fors. Ziekenhuizen bereiden zich voor op een griepgolf en een stijging van de corona-opnames. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen stegen de tarieven: Zwitserland -0,085%; Duitsland 0,054%; Nederland 0,162%; Japan 0,6757%; Frankrijk 0,762%; VK 1,07%; Spanje 1,224%; Italië 1,795%; VS 1,9287%; Canada 2,0111%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,58%; Zwitserland -0,553%; Nederland -0,552%; België -0,487%; Denemarken -0,471%; Frankrijk -0,363%; Spanje -0,245%; Japan -0,0781%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.