UPDATE 11-04 2021/577 De JOVD (Jonge Liberalen) opteert voor een minderheidsregering van VVD en D66. Is dat realistisch?

UPDATE blog verschijnt dit weekend met 2 edities: gisteren verscheen al versie/576

Ik geloof niet dat die aanname uitvoerbaar is en wel om twee redenen. Sigrid Kaag weet hoe een ‘één tweetje’ kan aflopen. Bij de PvdA hebben ze nog steeds slapeloze nachten van hoe de socialisten in het kabinet Rutte II werden ontdaan van hun kroonjuwelen. Daarnaast heeft de VVD wel een socialer partijprogramma dan vier jaar geleden, maar of Mark Rutte de capaciteiten bezit om daar uitvoering aan te geven dan wel dat ook wil, gezien zijn rang als ‘lakei van het neoliberalisme’ is voor mij nog altijd een onbeantwoorde vraag. Ik zie in Rutte steeds meer een politicus in de stijl van Donald Trump, een doorzetter die nooit opgeeft, die beiden een politieke partij in hun macht hebben. Trump de Republikeinse Partij en Rutte de VVD. Een groot probleem is dat de VVD-prominenten een kordon om hun partijleider hebben gevormd en nog niet bereid zijn zich daarop te herbezinnen. Gedurende de hele verkiezingscampagne heeft de VVD hun leider Mark Rutte als hun boegbeeld gepresenteerd. De VVD behaalde 34 zetels en werd daarmee de grootste partij. Maar de stelling dat Rutte 2 miljoen voorkeursstemmen kreeg, slaat nergens op. Een lijsttrekker, in tegenstelling tot alle andere kandidaten op de kieslijst, zoals Omzigt bij het CDA, Kauthar Bouchallikht van GL, Lisa Westerveld van GL en Marieke Koekkoek van Volt, krijgt de stemmen van de partij omdat hij/zij bovenaan de lijst staat. Je zou die 2 miljoen stemmen op Rutte moeten uitsplitsen in partij- en voorkeursstemmen. De vraag die nu op tafel ligt bij de informateur Herman Tjeenk Willink is ‘is een minderheidsregering met 58 (34+24) zetels van de 150 (dus 92 zetels van de oppositie) levensvatbaar? Rutte wil over rechts met D66 en het CDA regeren en D66 met de VVD en links. De week sloot af met de mededeling dat zowel D66 als het CDA de kaarten nog niet op tafel hebben gelegd. Alhoewel Tjeenk Willink er geen voorstander van is doemt toch het beeld van nieuwe verkiezingen op. Eindeloos informeren is voor mij geen optie zolang Mr Dr Klaas Dijkhoff of Drs Edith Schippers het stokje van Rutte niet overnemen. Mijn voorkeur gaat uit naar Klaas zo nodig met Sigrid Kabinet Dijkhoff-Kaag).

In het blog van gisteren, UPDATE/576, heb ik een uitspraak van Mark Rutte geciteerd die hij 8 april 2021 in de Tweede Kamer heeft gedaan: “Ik heb gelogen over Omtzigt, maar naar beste eer en geweten”, die ik taalkundig heb geanalyseerd vanwege de tegenstrijdigheid die erin zit. Rutte zal er over nagedacht hebben, voordat hij die uitspraak deed. ‘naar beste eer en geweten’ dat klinkt vertrouwenwekkend en als ik toegeef gelogen te hebben krijg ik het vertrouwen wel weer terug. Maar de combinatie van een leugenaar die te vertrouwen zou zijn is volledig in tegenspraak met elkaar. Van Dale, 12de uitgave, beschrijft ‘naar eer en geweten antwoorden’” als een voor de eer krenkende bejegening vermijden of voorkomen”. Eer in die zin is ‘het bezit van achting in en erkenning als gelijkwaardig of volwaardig lid van de maatschappij of maatschappelijke kring en al wat daarmee samenhangt’. De vraag is dan of een leugenaar, die een ander Kamerlid van een, voor Rutte bedreigende, plaats wil verwijderen, achting dan wel respect toont? Als er hardop, in een vergadering van de Ministerraad, gefantaseerd is over hoe je een kritisch en vasthoudend Kamerlid weg kunt krijgen en dat géén incident is maar een uiting van een cultuur die niet deugt”, aldus fractievoorzitter Gert-Jan Segers, moet de politiek zich zorgen maken als bij dat voorval de VVD, het CDA en D66 betrokken waren. Het is een uiting van de Rutte-doctrine in relatie tot de sorry, sorry, sorry cultuur.

Informatie ontwikkelingen

Tijdens de Paasdagen hebben zowel de VVD als D66 zwaar geschut in stelling gebracht enerzijds om de positie van Mark Rutte als leider van de VVD te beschermem en anderzijds D66 te dwingen de chaos die is ontstaan rond de premier van het volgende kabinet op te lossen en de onderhandelingen vlot te gaan trekken. Het beeld is treffend: de VVD die zich in een hoek geduwd is, als gevolg van het optreden van hun partijleider. Eerst kwamen 2 prominente VVD’ers, Henk Kamp en Ton Elias, bij Op1 de gelegenheid het blazoen van Rutte schoon te poetsen door de wijzen op alles wat hij de laatste 10 jaar voor het land had gedaan en dat hij het slachtoffer is van een, op zich klein feit, waarvoor Rutte zijn excuses heeft aangeboden. Wat uiteraard niet aan de orde kwam was uiteraard wat Rutte in die tien jaar niet had gedaan voor het volk en de desastreuze bezuinigingen waarmee hij de samenleving heeft ontwricht. Bij WNL hoorde ik Bas Eenhoorn beweren dat Rutte het slachtoffer is geworden van een samenzwering over een futiliteit en dat D66 de aangerichte schade voor de VVD en Mark Rutte maar moet rechtzetten. Bij Buitenhof was te gast Dr Alexander Hendrik George Rinnooy Kan, hij is een Nederlandse wiskundige en voormalig senator voor Democraten 66 en oud-voorzitter van de SER. Rinnooy Kan is hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam sinds september 2012. Hij was veel gematigder en adviseerde dat de informateur niet op personen maar op de inhoud van de partijprogramma’s zou moeten richten. Daar zouden partijen zich wel in kunnen herkennen, met een progressief beleid op de problemen van vandaag, morgen en overmorgen. En wie in staat wordt geacht die opdrachten uit te gaan voeren, moet later worden geoordeeld. Einstein heeft eens gezegd dat diegene die problemen heeft veroorzaakt niet de opdracht moet krijgen ze ook weer op te lossen. Dat spreekt mij wel aan, denkend aan de persoon van Mark Rutte.

Een veelkleurige coalitie van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven vraagt van het volgende kabinet maatregelen en geld om boeren en tuinders te helpen bij de transitie naar een duurzame landbouw. De groep, die bijeengebracht is door oud-landbouwminister Cees Veerman, doet daar zelf aanbevelingen voor. In een gepubliceerd pamflet pleit de groep voor een breed gedragen ‘nationaal ruimte- en landbouwakkoord’, waarin gezonde bodems, een gevarieerd landschap en biodiversiteit voorop staan. Ook zou er een ministerie van ruimte, landbouw en natuur moeten komen, zodat urgente vraagstukken als klimaat, stikstof, biodiversiteit en duurzame voedselproductie tezamen aangepakt kunnen worden. Naar schatting is hiervoor jaarlijks €1,5 tot €2 mrd nodig. Het pamflet is ondertekend door 29 personen en organisaties, waaronder de Rabobank, Triodos Bank, Friesland Campina en Natuurmonumenten. Ook boerenactiegroep Agractie steunt het pamflet, maar het radicalere Farmers Defence Force behoort niet tot de ondertekenaars. Verder hebben enkele oud-bestuurders uit de agrarische sector zich achter de oproep aan de nieuwe regering geschaard, maar LTO Nederland niet. De groep pleit voor wettelijk vastgelegde doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, lucht, bodemgezondheid, water en landschap. Deels zijn die er al. Het pamflet stelt echter: “De verschillen in invalshoeken, wetgeving en aansturing leiden tot verwarring, vertraging en grote ecologische, economische en maatschappelijke schade. Ze leiden tot polarisering omdat mensen geen grip meer hebben op hun leefomgeving. En ze geven evenmin voldoende duidelijkheid voor ondernemers die willen investeren voor de lange termijn.” Opvallend is dat de groep stelt: “Maximale fysieke landbouwproductie is geen doel op zich.” Voor de boeren betekent dit dat zij ook (meer dan nu) beloond moeten worden voor het onderhouden van het landschap en de natuur. Wie duurzaam boert, moet volgens het pamflet extra beloond worden en op niet-duurzame productie moet een heffing komen. Ook de burger moet een bijdrage leveren door voor voedsel een ‘eerlijke prijs’ te betalen, waarin de milieu- en gezondheidseffecten meetellen. (bron: Trouw) Ik sta hier volledig achter.

De nieuwe informateur, Herman Tjeenk Willink, moet over uiterlijk drie weken verslag uitbrengen. Dat zei D66-leider Kaag in het debat toen ze woensdag het voorstel indiende om Tjeenk Willink te benoemen. Hij moet door gesprekken te voeren met alle fractievoorzitters een uitweg uit de huidige impasse vinden. Kaag rekent het ook zichzelf aan dat er een hoop niet goed is gegaan en ziet de behoefte aan een rustig proces. VVD-leider Rutte vindt dat er snel moet worden gesproken over het thema ‘macht en tegenmacht’, om het vertrouwen te herstellen. Oppositiepartijen vinden dat hij daarvoor niet de juiste persoon is. PvdA-leider Lilianne Ploumen wilde vrijdag niet expliciet zeggen dat ze samenwerking met VVD-leider Mark Rutte in een kabinet uitsluit. Haar partij zegde vorige week donderdag het vertrouwen in hem op, na een lang en fel debat over zijn geloofwaardigheid. Het is volgens Ploumen nu aan hem dat vertrouwen te herstellen. “Dat is niet een probleem van ons, maar van Mark Rutte.” Ze heeft wel aan informateur Herman Tjeenk Willink meegegeven dat het vertrouwen in Rutte er nu nog niet is. “De premier heeft gelogen tijdens het debat, daarna hebben we het vertrouwen in hem opgezegd.”Klaver ziet het nog niet zitten hoe Rutte zijn geloofwaardigheid kan terugkrijgen. (bron: NOS/ANP)

Informateur Tjeenk Willink heeft voor het weekend nog geen conclusie getrokken over de rol van VVD-leider Rutte. Tjeenk Willink onderzoekt hoe een kabinet kan worden gevormd en dat kan volgens hem niet los worden gezien van “de breed gevoelde wens tot een andere bestuursstijl”. Op een persconferentie woensdag zei hij dat Rutte niet de enige drager is van de huidige bestuursstijl. Volgens Tjeenk Willink trokken sommige media daaruit de conclusie dat Rutte geen belemmering is voor de formatie. Tjeenk Willink zegt dat conclusies pas worden getrokken als duidelijk is hoe het zit met het onderlinge vertrouwen. (bron: NOS)

Financieel/economische berichten

De economische groei zal dit jaar, ondanks de langdurige lockdown, toch nog op 2,2% uitkomen, verwacht het CPB. En de werkloosheid neemt na de zomer even toe naar 5%, maar dat is een procent minder dan in november vorig jaar werd verwacht. In de onlangs gepresenteerde CPB-voorspellingen zal in 2022 de economische groei alweer 3,5% bedragen, eigenlijk evenveel als die zonder pandemie zou zijn geweest. De werkloosheid komt volgend jaar zelfs uit op een ‘normaal’ niveau van 4,5%. De cijfers zijn best gunstig, ondanks het virus dat al een jaar in de wereld rondwaart. Dat is vooral te danken aan de tientallen miljarden overheidssteun die bedrijven tot de zomer krijgen. Maar deze miljardensteun moet wel stoppen. Liefst al in de zomer, adviseert het CPB. Idealiter is dan het coronavirus onder controle omdat voldoende mensen zijn ingeënt. En ook als het virus niet in bedwang is, moet volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp de economie weer ‘gewoon’ haar eigen werk gaan doen. Dat betekent dat meer bedrijven failliet zullen gaan en ook dat er nieuwe bedrijvigheid ontstaat. Het aantal bedrijven dat failliet gaat, is al enige tijd lager dan normaal, omdat ook niet-levensvatbare bedrijven nu overeind blijven dankzij de overheidssteun. Hasekamp: “Het huidige steunpakket steunt vooral bestaande bedrijven en hun vaste krachten. Maar dat duurt straks al anderhalf jaar. We moeten weer een normale economische ontwikkeling realiseren.” Hasekamp verwacht dat de horeca en de culturele sector zich na de lockdown weer razendsnel herstellen. Maar sectoren als de detailhandel, het toerisme en het vervoer zullen niet ontkomen aan herstructureringen. De detailhandel moet zich aanpassen aan de forse online concurrentie en het zakelijk reisvervoer, verwacht Hasekamp, zal fors afnemen door de gewenning aan online vergaderingen en -conferenties. Stoppen met de steunpakketten betekent overigens niet dat er geen nazorg nodig is, zegt de CPB-directeur. Volgens Hasekamp moet de overheid het ‘herstel’ hier en daar faciliteren. Kansrijke bedrijven zouden bijvoorbeeld langer uitstel van belastingbetaling kunnen krijgen. En voor werkloze jongeren en flexwerkers moet de overheid ook iets extra’s doen, bijvoorbeeld tijdelijk de werkloosheidsuitkering verlengen, of extra (om-)scholingsgeld beschikbaar stellen. Ten slotte geeft het CPB een paar waarschuwingen aan de partijen die een nieuw kabinet gaan formeren: Wees voorzichtig met al te veel investeren. “Je hoeft de consumentenvraag nu niet aan te jagen. Er staat genoeg op de bankrekeningen. Zorg ook dat extra investeringen worden betaald door elders te bezuinigen of belastingen te verhogen, zodat de lasten voor toekomstige generaties niet te hoog worden.” Voorzichtig zijn, kan tijdens een formatie voor partijen nog lastig worden, want ook het overheidstekort valt 0,2% lager uit dan voorzien. Toch hoopt het CPB dat dit extra geld niet meteen wordt ingezet voor extra structurele uitgaven. “We moeten voorzichtig zijn”, zegt Hasekamp. “De rente op de staatsschuld kan weer stijgen en we hebben in deze crisis alle buffers opgemaakt. Als we nu direct alles weer uitgeven, dan kunnen we nieuwe tegenvallers slecht opvangen.” Daarbij komt dat het ‘Herstel kan langer duren dan iedereen denkt’. Het economisch herstel uit de coronacrisis kan veel meer tijd gaan kosten dan iedereen nu denkt. Daarvoor waarschuwt voorzitter Ingrid Thijssen van ondernemersorganisatie VNO-NCW. “We moeten ons realiseren dat de economische crisis niet over is wanneer we gevaccineerd zijn en de horeca zijn deuren weer mag openen”. Volgens Thijssen moet er serieus rekening mee worden gehouden dat de economie pas in 2024 weer op het niveau van voor de crisis is. “Alles duurt telkens langer dan gedacht. Elke keer doemen nieuwe beren op de weg op.” Dan gaat het bijvoorbeeld om vaccintekorten, maar ook om nieuwe coronavarianten. “De wereldwijde economische situatie, en daarmee die van Nederland, is daardoor veel onzekerder dan we vaak denken.” (bron: Trouw) Het CPB schetst drie scenario’s: het optimistische, de raming en het pessimistische. Zelfs in 2022 in het optimistische scenario halen we nog niet de prognoses van voor corona. De EMU-saldi (begrotingstekorten) worden geschat in 2020 op -4,3%, dit jaar op -5,9% en volgend jaar op -1,7% van het bbp. Wel op basis van het optimistische scenario. In het pessimistische verwachtingspatroon, bv als gevolg van een voortdurende coronapandemie hier en in de rest van de wereld, waarmee wij handel drijven, dan wel andersoortige belemmeringen van de wereldhandel, zoals een mogelijke monetaire, financiële, economische (inflatie) e/o bancaire problemen, kunnen de opbloei van de economie belemmeren.

Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar in totaal €17,6 mrd aan coronasteun ontvangen ter compensatie van loonkosten en vaste lasten. Het CBS heeft dat becijferd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken. Veruit het grootste gedeelte van het bedrag, €15 mrd, werd uitgegeven via de NOW-regeling, waarmee bedrijven de lonen van hun werknemers door kunnen betalen. Daarnaast werd €2,6 mrd aan vergoedingen voor vaste lasten uitgekeerd. De sectoren die de meeste steun kregen waren de groothandel, detailhandel, de autohandel en de horeca. (bron: NOS)

In de reisbranche heeft vorig jaar 23% van de medewerkers zijn baan verloren. Vooral medewerkers met een tijdelijk contract waren de dupe. 56% van deze contracten is niet verlengd, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de sector. Deze week is D-reizen failliet gegaan, waarmee nog eens 1150 medewerkers hun baan verliezen. Met dit aantal erbij is een derde van alle banen sinds het begin van de coronacrisis verdwenen. Het aantal ontslagen is tot nu toe door overheidssteun beperkt gebleven. Veruit de meeste reisorganisaties verwachten dat dit jaar opnieuw banen verdwijnen. (bron: NOS) Dat laatste verwacht ik ook. Anderzijds zou D-reizen ook een herstart kunnen maken, mogelijk in een afgeslankte vorm, zodra de Stichting Garantiefonds Reisgelden de vouchers hebben uitbetaald en D-reizen van die last is verlost. Afwachten. (bron: NOS)

De Europese Centrale Bank (ECB) kan over 4 jaar de beschikking hebben over een eigen digitale munt. Dat zegt ECB-preses Christine Lagarde. Een digitale munt biedt volgens de centrale bank mensen een makkelijkere toegang tot betalingen en stimuleert innovatie. Ook is het idee ontstaan om zo niet de controle te verliezen over het betalingsverkeer aan bijvoorbeeld de Libra van Facebook. De ECB is bang dat dat soort initiatieven uiteindelijk de stabiliteit van de euro in gevaar kunnen brengen. De ECB zal een analyse vrij geven van de 8000 ontvangen reacties in een openbare raadpleging over de mogelijke lancering van een digitale munt. Die analyse wordt naar het Europees Parlement gestuurd. Daarna is de beslissing over het al dan niet doorzetten van praktijkexperimenten aan het bestuur van de ECB. De tweede beslissing, of een digimunt echt wordt ingevoerd, volgt zes maanden tot een jaar erna, zegt Lagarde. Volgens de Française is het vooral zaak dat de lancering van een eigen digitale munt goed gebeurt. “Dat zijn we aan de Europeanen verplicht”, zei ze in een interview met Bloomberg TV. “Het hele proces, laten we realistisch zijn, zal volgens mij nog vier jaar duren. Misschien iets meer.” De ECB kondigde ruim een jaar geleden aan samen met een aantal andere centrale banken de mogelijkheden te bestuderen om eigen cryptomunten op te zetten. Een speciaal onderzoeksteam wil onder meer weten in wat voor situaties cryptomunten een voordeel opleveren. Een digitale euro zou bijvoorbeeld kunnen helpen om de gevolgen van extreme gebeurtenissen – zoals natuurrampen of pandemieën – te verzachten, wanneer traditionele betalingsdiensten mogelijk niet langer functioneren. Ook wordt gekeken naar functionele en technische ontwerpkeuzes en hoe digitale munteenheden onderling kunnen ‘samenwerken’. De digitale euro moet even betrouwbaar worden als bankbiljetten, aangezien ze beide door een centrale bank worden uitgegeven, meldt de ECB. De betrokken banken willen ook kennis over opkomende technologieën delen. Volgens de ECB-preses gaat het niet alleen om een technische inspanning die moet worden geleverd, maar ook om een fundamentele verandering. “We moeten ervoor zorgen dat we geen enkel systeem afbreken, maar verbeteren.” Contant geld zal ook beschikbaar blijven, voegde ze eraan toe. Een belangrijk verschil tussen de digitale munt van de ECB met de huidige cryptomunten is dat de laatstgenoemden (nog) niet gereguleerd zijn. Een digitale euro is dat wel. Dat betekent dat er wel controle is of geld niet wordt witgewassen of gebruikt voor onder meer het financieren van terrorisme. Lagarde zei ook dat ze de recente invoering van een digitale munt door de Bahama’s, de Sand Dollar, nauwlettend in de gaten houdt. (bron: Trouw) Zo op het oog een gelikt verhaal, maar details zijn nog niet voorhanden. Er zijn nog heel veel vragen, die nog worden beantwoord, voordat de gevolgen voor het bankwezen, het bedrijfsleven en de burgers kunnen worden beoordeeld. De grootste uitdaging is het ontwikkelen van een blockchain-achtig systeem (de ECB heeft eerder al laten weten dat zij niet zullen kiezen voor een van de bestaande blockchain-systemen) dat niet bereikbaar is voor cyber-criminelen. Als zo een systeem uiteindelijk toch te hacken blijkt te zijn is de ramp niet te overzien. Een simpele opgave, technisch en in financieel/bancair opzicht, is dit zeker niet. En hoe denkt de centrale bank witwassen en de transfer van crimineel geld buiten de deur te kunnen houden? Er zit ook een concurrentie aspect voor de banken in, zeker als het vertrouwen in het huidige monetaire beleid verdwijnt. Conclusie: veel vragen, weinig duidelijkheid.

Niet alleen de bitcoin, maar ook andere cryptovaluta rijzen dit jaar de pan uit. De ether is in de afgelopen maanden in waarde verdrievoudigd. Op 2 april steeg de koers naar $2132,83. Een record. Sinds de zomer van vorig jaar is de op een na belangrijkste cryptomunt aan een enorme opmars bezig. Een jaar geleden noteerde de ether $142,79. Sindsdien is de prijs dus 14 keer over de kop gegaan. De koerssprong van de laatste dagen heeft mogelijk te maken met een aankondiging van creditcard- en betaalgigant Visa. Het bedrijf liet weten bepaalde transacties uit te gaan voeren via de Ethereum-blockchain, de technologie waarop ook de ether is gebouwd. Daarnaast zei miljardair Mark Cuban veel ethers in bezit te hebben. Hij voegde daaraan toe dat die cryptomunt het meest lijkt op echte valuta. Inmiddels zijn alle ethers bij elkaar al zo’n $240 mrd waard. Dat verbleekt nog wel bij de waarde van alle bitcoins: die komt uit op meer dan $1100 mrd. De afgelopen maanden steeg de koers van ‘s werelds grootste en bekendste cryptomunt naar astronomische hoogten. 1 bitcoin is nu bijna $60.000 waard. In februari was dat nog de helft. En een jaar geleden betaalde je voor een bitcoin ‘slechts’ $7000. (bron: RTL Nieuws) Ik blijf mijn twijfels houden of de waarde die aan crypto’s wordt toegekend, op basis van aannames en prognoses, standhoudt. Niet dat ik denk dat we niet voor grote veranderingen staan op monetair/financieel en bancair terrein, en dat voorlopers daarvoor beloond gaan worden maar we moeten oppassen dat we investeren in illusies.

Amerikaanse consumenten kunnen vanaf 24 maart 2021 Tesla’s kopen met bitcoins. Topman Elon Musk kondigde onlangs al aan dat dit mogelijk zal worden, nu is het dan ook echt zo ver. Dat meldde de excentrieke ondernemer op Twitter. Voorlopig kunnen alleen nog Amerikaanse bitcoinbezitters met hun cryptogeld betalen. Musk laat weten dat in de loop van het jaar ook in andere landen zijn wagens met bitcoins gekocht kunnen worden. Op de site van Tesla is die belofte trouwens een stuk minder stellig. Daar valt te lezen dat Tesla ‘overweegt’ om in de toekomst de betaalmethode ook in andere landen aan te bieden. Dat een groot bedrijf als Tesla directe betalingen in bitcoin accepteert is redelijk uniek. Door de grote koersschommelingen en de vereiste rekenkracht van computers om een cryptotransactie te verwerken, is de bitcoin als betaalmiddel nog niet erg bruikbaar. Zo bestaat voor de verkoper die bitcoin accepteert het aanzienlijke risico dat de valuta waarin is betaald al vlak na de betaling een stuk minder waard is geworden. Omgekeerd kunnen kopers zich al snel achter de oren krabben als een paar dagen later blijkt dat de koers enorm is gestegen, en zij in feite dus veel te veel hebben betaald. Stel: je koopt een Tesla van $58.000 met precies 1 bitcoin, eind goed al goed, zou je denken. Maar als diezelfde bitcoin een paar dagen later opeens $65.000 waard is, dan heb je in feite $7.000 te veel neergelegd. Een lekker extraatje voor Tesla, maar de druiven voor de jou zijn dan wel zuur. Anderzijds als de bitcoin daalt naar $51.000 wrijft de koper zich in zijn handen. Aan het kopen van een Tesla met bitcoins zitten wel een aantal regeltjes vast. Zo moet het exacte bedrag worden overgemaakt uit één bitcoinwallet, binnen de tijd die Tesla daarvoor geeft. Bij het betalen gaat er een timer lopen. Als de betaalopdracht niet op tijd is gegeven, vervalt de aangeboden prijs. De bitcoins die binnenkomen bij Tesla worden niet verkocht en omgezet in dollars, zegt Musk er nog bij. Dat betekent dus dat het bedrijf een flinke hoeveelheid bitcoins in bezit gaat krijgen, als klanten ook daadwerkelijk hun aankopen gaan doen op deze manier. Overigens geldt ook hier weer: wat Tesla op papier zet, is wat minder stellig dan wat Musk via Twitter de wereld in slingert. In een document dat het bedrijf onlangs bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC deponeerde staat namelijk expliciet dat Tesla de door klanten betaalde bitcoins ‘misschien wel of misschien niet’ te gelde maakt. Wel schrijft het bedrijf de intentie te hebben om de cryptovaluta voor de lange termijn aan te willen houden. Doel van de investering van 1,5 miljard dollar is namelijk om meer rendement te behalen op de geldreserves van het bedrijf. Het blijft de vraag welke voorwaarden de Amerikaanse autoriteiten Musk hebben toegestaan de bitcoin als betaalmiddel te accepteren? Musk lijkt het volste vertrouwen in de munt te hebben. Onlangs kondigde hij ook al aan dat Tesla voor $1,5 mrd (€1,2 mrd) aan bitcoins heeft ingeslagen. Dat heeft het bedrijf voorlopig, met de nadruk op voorlopig, zeker geen windeieren gelegd. De koers van de cryptomunt stond begin februari, toen Tesla bekend maakte de bitcoins te hebben gekocht, op zo’n $38.000. Inmiddels is de koers gestegen naar $59.600, een stijging van >50%. In een jaar tijd is de prijs van een bitcoin zelfs vertienvoudigd. Maar dat is geen garantie voor de toekomst. Na de piek eind 2017 van zo’n $20.000, klapte de koers in elkaar. Een jaar na die piek was de waarde nog ‘maar’ een dikke €3000. (bron: RTL Nieuws)

De VS wil zes landen strafheffingen opleggen, omdat deze landen een zogenoemde digitaks hebben ingevoerd. Deze belasting treft vooral Amerikaanse techbedrijven, zoals Google en Facebook. Washington wil daarom producten uit onder meer het VK, Turkije, Italië en Spanje extra belasten, meldt persbureau Bloomberg op basis van documenten van de Amerikaanse regering. De waarde van de heffingen die de VS wil invoeren, kan oplopen tot $1 mrd (€850 mln) per jaar. Dat bedrag is ongeveer gelijk aan de digitaks die de landen de voornamelijk Amerikaanse bedrijven opleggen. Het gaat om heffingen op onder meer draaimolens en make-up uit het VK, kaviaar en handtassen uit Italië, tapijten uit Turkije en schoenen uit Spanje. Ook Oostenrijk krijgt heffingen opgelegd, onder meer op micro- en telescopen. Tevens wil de VS heffingen op gouden juwelen uit India invoeren. De tarieven kunnen oplopen tot 25%. Plannen voor heffingen op Nederlandse goederen zijn er niet. De invoering van een digitaks is al langer onderwerp van discussie. Momenteel zoeken de VS en Europa naar een oplossing onder de paraplu van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De Amerikaanse regering zegt te willen meewerken aan een oplossing, maar alle opties open te houden. (bron: nu)

Er moeten internationale afspraken komen over een minimumniveau voor de belasting die bedrijven betalen, om zo de strijd tegen belastingparadijzen kracht bij te zetten. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen op 2e Paasdag in een toespraak. Ze wil daarover met de G20 in gesprek. Met het plan voor een minimumniveau voor de belasting die bedrijven betalen moet een einde komen aan wat Yellen de “dertig jaar lange race naar de bodem” noemt. Dit heeft er volgens haar voor gezorgd dat de zakelijke belastinginkomsten van overheden op een ongezonde manier uitgehold zijn. Hierdoor zijn overheden volgens de minister onvoldoende in staat om adequaat op crises te reageren. De wereldwijde coronacrisis laat volgens Yellen de noodzaak van gezonde belastinginkomsten voor overheden zien. Door afspraken met de G20-landen te maken, moet wereldwijd een gelijk speelveld ontstaan. Nederland is als EU-lid onderdeel van de G20. Ons land is wereldwijd nog altijd een van de belangrijkste landen wat betreft belastingontwijking, blijkt uit de tweejaarlijkse ranglijst van belastingparadijzen die organisatie Tax Justice Network in maart publiceerde. Afgelopen februari werden de lidstaten van de Europese Unie het eens over een wetsvoorstel dat multinationals verplicht om openheid te geven over hun winstcijfers en hoeveel belasting ze betalen in ieder Europees land waar ze actief zijn. Met de regel hopen lidstaten belastingontwijking tegen te gaan. Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft eerlijk belasting betalen als speerpunt. De internationale organisatie onderhandelt momenteel met meer dan honderd landen over een plan dat ervoor moet zorgen dat bedrijven wereldwijd eerlijk belasting betalen. Over drie maanden wil de OESO dat plan presenteren. bron: nu)

Klanten die nog een bestelling open hadden staan bij de webwinkel Kijkshop.nl lijken te kunnen fluiten naar hun geld. “Op dit moment is er in het geheel geen geld meer”, meldt de webwinkel op zijn site. En bestelde goederen worden niet meer geleverd. “Alle activiteiten zijn begin maart stilgelegd.” Ook de vooruitzichten voor de klanten op terugbetalingen of schadevergoedingen zijn slecht, zo valt te lezen. “Als u geld terugkrijgt, dan duurt dat in ieder geval nog zeker een jaar en mogelijk veel langer”. De webshop geeft gedupeerde consumenten via een link op de site nog wel de mogelijkheid een vordering in te dienen. Volgens curator Martijn Hoving gaat het om duizenden gedupeerden. “De schattingen lopen uiteen van vierduizend tot vijfduizend”. Kijkshop.nl werd vorige week failliet verklaard. Het bedrijf stelde onlangs al dat het vanwege de ‘onstuimige groei’ van vorig jaar niet meer in staat was om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Kijkshop.nl kampte met financiële problemen en er waren veel klachten over de leveringen. De onderneming was eerder deze maand nog wel met betrokken partijen in gesprek om tot een oplossing te komen. Tegelijk met Kijkshop.nl zijn ook DirectSale, Lumi Plaza en PlazaSale bankroet verklaard. Zij hadden dezelfde eigenaar: Konrad van den Bosch. De vraag is of kopers die hebben vooruitbetaald voor een bestelling, ooit nog iets terugzien en in hoeverre de eigenaar daaraan schuld kan worden verweten

Het aantal verkochte nieuwe auto’s is in maart fors lager uitgevallen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aantal kentekenregistraties kelderde met 17,7% tot 24.186, melden brancheorganisaties Bovag en Rai Vereniging. Daarmee voelt de autobranche de lockdownmaatregelen. De daling laat zien dat de economische crisis voor autodealers allerminst voorbij is. In maart 2020 daalden de autoverkopen al met bijna een kwart. Ten opzichte van die crisismaand blijft de branche nog altijd minder nieuwe auto’s verkopen. In het eerste kwartaal van 2021 daalde het aantal registraties van nieuwe auto’s met ruim 21% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2021. (bron: nu)

De rechtbank van Haarlem heeft D-rt Groep, het moederbedrijf van de reisbureauketen D-reizen, failliet verklaard. De rechter acht het bedrijf gezien het gebrek aan inkomsten niet in staat om te overleven. De medewerkers van D-rt Groep zijn inmiddels geïnformeerd over het faillissement, zo laat de onderneming weten. Consumenten die vouchers hebben gekregen via D-reizen voor geannuleerde vakanties, zullen ongeacht het faillissement hun geld terugkrijgen van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De vouchers voor pakketreizen zijn gedekt door het garantiefonds, zo verzekert directeur Erik jan Reuver. De SGR zal de gegevens van de betreffende klanten van D-reizen van de curator ontvangen. “Wij nemen dan contact met die klanten op om ze te laten weten wat in hun geval van toepassing is. Er zijn ook mensen die nog een lopende boeking hebben.” Mensen met een voucher zullen hoe dan ook hun geld terug krijgen. Lopende boekingen kunnen ook nog uitgevoerd worden, bijvoorbeeld voor een vakantie in het najaar. Door het faillissement van D-rt Groep staan ruim 1.150 banen op de tocht bij D-reizen, dat 285 reisbureaus heeft. Een doorstart van het bedrijf wordt overwogen. De ondernemers die via de franchiseformule VakantieXperts werken, vallen buiten het faillissement. “Het is een gitzwarte dag voor ons. Er zijn de afgelopen periode veel gesprekken geweest met partijen om tot een oplossing te komen”, aldus D-reizen-CEO Jan Henne De Dijn. “Hopelijk komt er een doorstart zodat het bedrijf, in ieder geval deels, nog door kan.” D-reizen wijt het faillissement aan onder meer het uitblijven van het zogeheten voucherfonds. D-reizen betaalde klanten die aanbetalingen deden voor reizen die door touroperators werden geannuleerd wegens de coronacrisis niet terug. In plaats daarvan werden vouchers gegeven. Dat mocht het bedrijf niet doen, bepaalde de rechter onlangs in een kort geding dat D-reizen tegen de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de Staat had aangespannen. Daarmee hoopte D-reizen af te dwingen dat de door de reisbureaus afgegeven vouchers ook gedekt zouden worden door het aanstaande voucherfonds. Daarnaast zegden TUI en Corendon hun afspraken met D-reizen op, waardoor de reisbureauketen ook geen vakanties van die touroperators meer kan aanbieden. TUI stapte bovendien naar de rechter, omdat het geld terug wilde van D-reizen. De touroperator zei dat er al langere tijd signalen waren dat er “problemen zijn met de teruggave van reissommen aan reizigers van wie de vakantie is geannuleerd”. De onenigheid tussen de touroperators en het reisbureau staat los van de garantie op de vouchers. CEO Steven van der Heijden van Corendon spreekt in reactie op het faillissement van D-reizen van een “rampzalige dag voor de reiswereld”. Meer dan duizend mensen kunnen hun baan verliezen door het bankroet. “En zo’n beetje de helft van het aantal reisbureaus in Nederland verdwijnt uit het straatbeeld.” Het kort geding dat dinsdag zou dienen tussen TUI en D-reizen zal gezien het faillissement van de laatste, ook niet doorgaan, zo bevestigt een woordvoerder van TUI Nederland. D-reizen is ooit opgericht door Dirk van den Broek, van de supermarkten. (bron: nu)

In het vorige blog heb ik melding gemaakt van een bedrijfsongeval van een Amerikaans familie beleggingsfonds Archegos (Bill Hwang) waarbij Internationale grootbanken betrokken zijn, waaronder Credit Suisse. Diverse hoge bestuurders moeten vertrekken bij Credit Suisse vanwege het beursschandaal rond het Amerikaanse investeringsfonds Archegos Capital Management. De Zwitserse bank vreest een financiële klap van $4,7 mrd door de grote financiële risico’s die Archegos op de beurs nam. Risicodirecteur Lara Warner en het hoofd van de zakenbankdivisie Brian Chin vertrekken. Ceo Thomas Gottstein van Credit Suisse blijft wel aan. Ook andere hooggeplaatste managers zullen het veld moeten ruimen bij de tweede bank van Zwitserland vanwege het schandaal, zeggen ingewijden. Credit Suisse denkt in het eerste kwartaal een verlies van CHF900 mln, ruim €800 mln, op te lopen. De bank staakt daarom een lopend programma om eigen aandelen in te kopen, en kondigde ook aan dat de dividenduitkering zeer vermoedelijk verlaagd gaat worden. Topman Gottstein erkent dat de zaken voor grote ongerustheid hebben gezorgd onder de aandeelhouders en andere belanghebbenden bij Credit Suisse. Gottstein staat sinds begin 2020 aan het roer van Credit Suisse. De problemen bij Credit Suisse door Archegos komen bovenop de malaise die wordt veroorzaakt door het omvallen van financieringsmaatschappij Greensill Capital. Ook door de ondergang van Greensill kan Credit Suisse veel geld verliezen. De affaires hebben vragen opgeroepen over het risicobeleid van de Zwitserse bank. (bron: DFT)

Wie nog een setje tuinmeubelen wil aanschaffen voor de warme zomerdagen, wacht het best niet te lang meer. Door houtschaarste op de Europese markt gaan de houtprijzen 20% tot 30% omhoog. En dat zullen meubelverkopers naar alle waarschijnlijkheid doorrekenen aan hun klanten. Er zijn een aantal redenen voor die forse prijsstijging. De coronacrisis speelt daar een grote rol in. Door de lockdowns wereldwijd moesten veel Aziatische en Australische houtbedrijven hun productie afbouwen, waardoor landen in die regio nu hun hout vooral uit Europa halen. Dat zegt Tuinbranche Nederland, de vereniging van alle Nederlandse tuinwinkels en leveranciers, tegen NU.nl. Komt daarbij dat de VS vorig jaar invoertarieven van 24% legde op hout uit buurland Canada. Die beslissing maakt deel uit van een handelsdispuut over oneerlijke subsidies dat zijn grondslag heeft in 1982. Daardoor halen alle Amerikaanse bedrijven hun hout ook in Europa. Houtbedrijven en boseigenaars profiteren daarvan, want er wordt grof geld betaald voor dat hout, maar bij fabrikanten van houtproducten zorgt dat voor aanbodproblemen, ook in Nederland. En daarbovenop is er nog eens een tekort aan containers voor export van buitenlands hout naar ons land. In het begin van de coronacrisis werden veel havens gesloten en een hoop containers aan de kant gezet omdat de wereldhandel plots stilviel. Maar die kwam sneller dan verwacht opnieuw op gang en de havens en containerleveranciers konden de plots sterk gestegen vraag niet meteen volgen. Daardoor is er nu nog steeds een grote achterstand. “En net toen we dachten dat we in een herstelfase zouden terechtkomen, liep het containerschip Ever Given vast in het Suezkanaal. Dat heeft de achterstand alleen maar vergroot.” Dat schip kwam op dinsdag 23 maart overdwars te liggen in het Suezkanaal en blokkeerde daarmee een van de belangrijkste vaarroutes tussen Azië en de rest van de wereld, maar dat schip is losgetrokken en het verkeer in het Suez-kanaal is weer vrij beschikbaar.. De schade wordt voorlopig geraamd op $1 mrd. Volgens Tuinbranche Nederland lopen de prijzen voor een container ondertussen op tot vijf keer de normale prijs. “En dat zullen verkopers van meubelen doorrekenen aan hun klanten”, klinkt het. Al ziet de woordvoerder geen probleem voor de verkoop van tuincentra. “De consument zal het wel betalen. Die wil het tenslotte gezellig maken in zijn tuin nu hij niet op reis kan door de coronapandemie. En dan heeft hij weinig andere keuze dan meer betalen.” De houtvereniging VVNH waarschuwde eerder al voor logistieke problemen. De organisatie ziet de prijzen van plaatmaterialen stijgen met 60% en mogelijk meer als de krapte nog lang aanhoudt. Naaldhout is gemiddeld 50% duurder dan vorig jaar volgens de VVNH. (bron: nu)

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn de briefstemmen van zo’n 65.000 mensen ouder dan 70 jaar niet meegeteld omdat ze niet op de juiste manier uitgebracht waren, blijkt uit onderzoek van de NOS en de Open State Foundation. 6% van de briefstemmen is terzijde gelegd en is dus niet meegeteld. Dat aantal is bij elkaar goed voor bijna één zetel. De Kiesraad had gemeld dat 0,29% van de briefstemmen ongeldig was. Maar daarin was niet meegenomen het aantal briefstemmen dat was afgevallen voordat het tellen begon. Zo werden briefstemmen zonder geldige stempluspas terzijde gelegd. (bron: NOS) Tja, is de informatie voor ouderen toch niet zo begrijpelijk geweest, als was aangenomen door minister Ollongren?

Justitie in Frankrijk doet onderzoek naar restaurants die illegaal open zijn en luxe diners organiseren. Ze opereren als besloten club op geheime adressen. Na het uitzenden van een reportage die was opgenomen met een verborgen camera, ontstond commotie in het land. Een gast vertelt dat ze twee tot drie keer per week in zo’n restaurant gaat eten en dat ze daar ook ministers is tegengekomen. Achter de voordeur draagt niemand een mondkapje, ook het personeel niet, mensen houden geen afstand en begroeten elkaar met een hand of kus. Er staan in Frankrijk hoge boetes op de overtreding, de organisator kan celstraf krijgen. (bron: NOS)

Het aantal ondernemers met geldzorgen dat hulp zoekt, neemt elke maand toe. Dat constateert de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), een samenwerkingsverband van schuldhulpverleners, gemeenten en bedrijven.

De NSR begon in oktober 2020 met de website Geldfit Zakelijk, waar ondernemers een test kunnen ondergaan waaruit blijkt hoe ze er financieel voor staan. Zo’n twaalfduizend ondernemers hebben sindsdien deze test ingevuld. Meer dan de helft van hen heeft het volgens de schuldhulpverleners zo zwaar, dat ze er zelf niet meer uit komen. “Ze trekken aan de bel en vragen daadwerkelijk om hulp”, aldus de NSR, die de ondernemers doorverwijst naar schuldhulploketten van gemeenten, het hulpprogramma van de Kamer van Koophandel of speciale zzp-adviseurs. Ook bij het telefonisch loket voor hulp bij geldzorgen is het steeds drukker. Door de coronacrisis zijn veel bedrijven volledig of gedeeltelijk gesloten. Zo zijn cafés en restaurants al sinds medio oktober gesloten. Ook zijn veel winkels lange tijd dicht geweest en nu alleen beperkt open voor winkelen op afspraak. Sommige gedupeerde ondernemers komen extra in de problemen doordat ze niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen van het kabinet, zoals loonsteun (NOW). (bron: nu)

Meer dan de helft van de pensioenfondsen is te weinig transparant over de kosten die het maakt. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouder roept op tot verbetering. Negentig van de in totaal 166 onderzochte grotere fondsen hadden hun kosten niet op de juiste wijze in het jaarverslag over 2019 opgenomen. De gemaakte fouten lopen uiteen. In een op de vijf jaarverslagen ontbrak bepaalde verplichte informatie over kosten in zijn geheel. Alle pensioenfondsen tezamen maken ongeveer €9 mrd aan kosten per jaar. Door de pensioenhervormingen die er aankomen, is het belangrijk dat de fondsen hun kosten beter rapporteren. (bron: Trouw)

De gehate spaartaks, waardoor mensen belasting moeten betalen over vermogen waar ze helemaal geen inkomsten uit halen, is niet in strijd met Europese wetgeving. Veel scheelt dat niet, oordeelt de rechtbank Noord-Holland in twee zaken hierover: de wetgever heeft ‘de grens bereikt’ van wat Europees gezien mag. Tienduizenden bezwaren heeft de Belastingdienst binnengekregen over de spaartaks, officieel de box 3-heffing. Daarin worden mensen belast alsof ze rendement halen uit hun vermogen, zelfs als ze dat geld op een spaarrekening hebben staan. En daar valt tegenwoordig helemaal geen rendement uit te halen, nu spaarrente iets uit het verleden is. Het gaat om een bedrag van €487 mrd, dat is meer dan onze staatsschuld van €388 mrd. De twee zaken waar de rechter nu uitspraak in doet, en waarin de spaarders dus ongelijk hebben gekregen, zijn onderdeel van een ‘massabezwaarprocedure’. Vanwege de massale onvrede over de spaartaks heeft het ministerie van financiën samen met de Bond voor Belastingbetalers zes mensen geselecteerd die het niet eens zijn met hoe ze worden belast. Die zes zaken zullen helemaal doorgeprocedeerd worden tot de hoogste rechter, de Hoge Raad, opdat voor eens en altijd duidelijk zal zijn of deze manier van belastingheffing door de beugel kan. Boze spaarders hoeven na dit eerste oordeel de hoop niet direct op te geven, al kregen ze nu ongelijk. Ook de Bond voor Belastingbetalers zegt niet per se teleurgesteld te zijn. De rechter meent namelijk dat de overheid bij het ontwerpen van de huidige regels meer keek naar uitvoerbaarheid dan naar het daadwerkelijke rendement dat mensen uit hun vermogen halen. Voor mensen met bijna alleen maar spaargeld wordt die ‘werkelijkheid nu niet goed benaderd’, meldt de rechtbank, en dat had de wetgever moeten weten bij het opstellen van de wet. Daar staat volgens de rechter tegenover dat de situatie sinds 2017 wel beter is dan die van daarvoor. Vanaf dat jaar bestaan er namelijk drie categorieën waar spaarders in vallen, geordend van relatief weinig vermogen naar veel. Hoe meer vermogen iemand heeft, hoe meer zij daarvan zullen beleggen, redeneert de fiscus. Zij betalen dan ook een hoger tarief. Kleine spaarders zullen een groter deel van hun geld gewoon op de spaarrekening stallen en dragen daarom ook minder af. Dat blijven veronderstellingen van de Belastingdienst, want ook iemand met veel vermogen kan alles op een spaarrekening hebben staan. Voor 2017 was het echter nog veel meer eenheidsworst. De fiscus veronderstelde toen dat iedereen, grote én kleine spaarders, 4 procent rendement zou kunnen behalen op vermogen. In die zin is de regeling volgens de rechter wel ‘verfijnder’ geworden en pakt zij ‘voor de meeste belastingplichtigen gunstig uit’. Leg dat maar eens uit aan een van de eisers in de twee zaken. Die legde zijn administratie voor om te laten zien hoe onrechtvaardig het systeem volgens hem nog altijd is. Zijn vermogen bestond in boekjaar 2017 uit €773.849, waarvan het leeuwendeel op een bankrekening stond geparkeerd. Een veel kleiner deel zat in andere zaken, zoals aandelen. De eiser rekent voor dat hij in totaal voor €1916 aan inkomsten verkreeg uit dat hele vermogen. De fiscus, die er vanwege zijn papieren verdeelregels vanuit gaat dat de eiser bijna vijf ton belegde, komt uit op €28.552 aan inkomsten uit het vermogen. De belastingaanslag: €8565, ruim vier keer zoveel als de eiser überhaupt aan inkomsten genoot vanuit zijn geld. Toch oordeelde de rechter niet in zijn voordeel. Die laat daarbij ook nog meewegen dat dit hele systeem als tijdelijke oplossing is bedoeld, zo zou blijken uit parlementaire stukken. Beide partijen kunnen zich nu opmaken voor het hoger beroep. Het is nog niet bekend wanneer dat dient. (bron: Trouw) Ik heb besloten gebruik te maken van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen tegen de definitieve aanslag IB 2019.

Veel Nederlandse organisaties kunnen niet eens de basale digitale aanvallen afweren, omdat hun beveiliging niet op orde is. Het grote aantal hackaanvallen leidt ertoe dat de politie overbelast raakt, waarschuwt de Cyber Security Raad, die het kabinet adviseert. Al jaren wijzen veiligheidsdiensten als de AIVD en de NCTV op het gevaar van cyberaanvallen en de kwetsbaarheid van Nederland. De overheid moet er veel meer tijd, energie en geld in steken, zegt de raad. Ook het betalingsverkeer, het stroomnet, de watervoorziening en andere vitale bedrijven zijn niet goed beveiligd. Ook is daar geen effectief toezicht op.

Cybercriminelen hebben consumenten vorig jaar recordhoeveelheden geld afgetroggeld. Banken zeggen dat ze last hebben van de huidige privacywetgeving in de aanpak daarvan. Dirk Waterval schrijft daarover in Trouw. Oplichters en cybercriminelen hebben vorig jaar €39,5 mln buitgemaakt bij consumenten door zich voor te doen als bankmedewerker. Vergeleken met 2019 is dat een enorme stijging: toen bedroeg het totaal gemeten fraudebedrag nog €7,9 mln. “Er moet echt veel meer gebeuren om deze criminaliteit tegen te gaan”, zegt Gijs Boudewijn, directeur van Betaalvereniging Nederland, die de nieuwe cijfers samen met de Nederlandse Vereniging van Banken publiceerde. Vooral spoofing heeft vorig jaar een enorme vlucht genomen. Klanten worden dan gebeld door een zogenaamde bankmedewerker, maar hebben in feite een crimineel aan de lijn. Die probeert hen inlogcodes voor internetbankieren te ontfutselen of anders direct overboekingen te laten doen. Dat kostte de consument vorig jaar in totaal €26,7 mln. Dat komt bovenop de €12,8 mln via het al wat langer bestaande phising, waarbij de oplichters hun doelwit per mail of sms benaderen. Boudewijn schrijft de ‘explosieve stijging’ onder meer toe aan de coronacrisis. “Ons aankoopgedrag is sinds corona veel meer verschoven naar online, en criminelen spelen daarop in.” Daarnaast kunnen fraudeurs meer dan ooit terugvallen op een ‘schat aan persoonsgegevens’ die ze eerder hebben bemachtigd. Denk aan gegevens uit datalekken, verrijkt met informatie die ze kunnen opzoeken op Facebook, Instagram, Marktplaats en LinkedIn. Sowieso zien de nepsites en -mails er veel professioneler uit dan twee jaar geleden, merkt Boudewijn. “Een phishing-mailtje kon je er vroeger makkelijk uithalen door het kromme Nederlands.” Die taal- en opmaakfouten zijn er nu niet meer bij. Voor fraudeurs is het ondertussen steeds makkelijker om aan goede fraudesoftware te komen. En die software is ook nog eens steeds makkelijker in gebruik. Er zijn veel campagnes geweest om consumenten meer bewust te maken van manieren waarop fraudeurs te werk gaan. Ook nu loopt er weer een: #goedgiraalgaan, gericht op jongeren. Maar dat is volgens de banken niet genoeg. Grootste pijnpunt in het voorkomen van de fraude is privacywetgeving, zegt Mandy Lablans, hoofd fraudebestrijding van de Rabobank. “Met de huidige strenge regels kunnen wij nu niet vrijelijk gegevens uitwisselen tussen banken. En dat is wel nodig: criminelen werken zelf namelijk óók goed samen, hun netwerk zit verspreid over meerdere banken.” Volgens haar kan dat vrijelijk uitwisselen wel met de nieuwe Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden, die onlangs door de Tweede Kamer werd aangenomen. Maar die wet is nog niet van kracht. Zo’n nauwere samenwerking vraagt ook om meer capaciteit bij politie en justitie, vervolgt ze. “Daar zitten de gespecialiseerde mensen die precies weten hoe dit soort criminelen te werk gaan.” Als banken meer gegevens mogen uitwisselen in de opsporing daarvan, zal er ook ‘fors’ meer personeel bij moeten in die politieteams. Dan kunnen die wat met die gedeelde gegevens doen, vindt Lablans. Overigens besloten de banken afgelopen december om de schade door spoofing te gaan vergoeden. Daarvoor moeten klanten wel kunnen aantonen dat de naam van de bank is misbruikt en moeten ze aangifte bij de politie hebben gedaan. Volgens de banken is de schade in 96% van de tot nu toe beoordeelde gevallen vergoed. Schade door phishing en het verliezen van bankpassen werd al volledig vergoed. (bron: Trouw)

Bedrijven die online gokken willen aanbieden, kunnen hiervoor nu een vergunning aanvragen. Jamila Meischke, schrijft daarover in Trouw. Onlinegokken is ontzettend verslavend. Toch is op 1 april een nieuwe wet ingegaan waardoor digitale gokbedrijven nu ook in Nederland mogen opereren. Vooral de extra gokadvertenties die als gevolg van deze wet zullen verschijnen, baren de verslavingsexperts zorgen. De kans is groot dat hierdoor meer mensen gaan gokken. De nieuwe wet maakt onlinegokken legaal. Voorheen was deze markt gesloten, met de Nederlandse Loterij als enige legale aanbieder. Nu kunnen onlinekansspelaanbieders een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Zij moeten aan strenge voorwaarden voldoen, zodat spelers beter worden beschermd. Zo moet het bedrijf verslavingen voorkomen, ingrijpen als een speler vaker of langer gaat gokken en per spel een risico-inschatting maken van hoe groot de kans op een gokverslaving is. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, mag de aanbieder vanaf 1 oktober op de Nederlandse markt de onlinespellen aanbieden. Zo’n veertig bedrijven zullen de komende weken volgens de Kansspelautoriteit een vergunning aanvragen. Daarmee is Nederland het laatste land in de Europese Unie dat onlinegokken legaliseert. Hoewel onlinegokken in Nederland tot dusverre illegaal was, boden buitenlandse aanbieders, zoals Unibet, al jaren hun diensten aan. Bedrijven die in Nederland opereerden voordat dit legaal was, moeten nu voor straf wachten met de aanvraag voor een vergunning. Met de nieuwe gokwet probeert de overheid de onlinekansspelmarkt te reguleren en zo spelers beter te beschermen tegen verslavingen en risico’s op schulden. Naar verwachting verdienen de gokbedrijven volgens de Kansspelautoriteit volgend jaar €800 mln aan Nederlandse onlinegokkers, bijna twee keer zo veel als er vorig jaar werd verdiend. Deze bedrijven gaan nu ook belasting afdragen in Nederland, wat de illegale onlinegokbedrijven niet deden. Onlinespellen zijn extra verslavend, schrijft Jellinek verslavingszorg op de website over onlinegokverslavingen. “Spelers hebben door het virtuele aspect minder goed door hoeveel geld ze uitgeven”, zegt Floor van Bakkum van de hulporganisatie.” Verder hebben gokkers online 24 uur per dag toegang tot gokspelletjes, kunnen zij op meerdere schermen tegelijkertijd gokken en spelen zij op een computer sneller dan in een casino. Deskundigen maken zich nu al zorgen over de toename van het aantal gokverslaafden, waarschijnlijk als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus. Vooral onlinepoker is populair. Toch is Jellinek blij dat de nieuwe wet de gokbedrijven beter reguleert. “De kans is inderdaad groot dat er meer mensen gaan gokken”, zegt ook Jan Erik van der Werf van de Kansspelautoriteit, “maar zij zijn wel beter beschermd”. Er komen zeker in het begin bedrijven die gok-reclames laten zien om een groter marktaandeel te veroveren. “Wij hadden dan ook liever gezien dat er met deze wet een reclameverbod wordt ingevoerd”, zegt Van Bakkum. “We willen namelijk dat de spelers die er zijn uit het illegale circuit komen, maar niet dat er meer spelers bij komen.” Wel zijn de gokreclames nu beter gereguleerd. Zo mogen aanbieders zich niet exclusief op kwetsbare groepen richten, zoals jongeren. Twee jaar geleden ontstond daar ophef over, toen rapper Donnie te zien was in de Koning Toto-reclame van de Nederlands Loterij. De Tweede Kamer vond toen dat beroemdheden die in een gokreclame spelen ouder moeten zijn dan 25 jaar en geen jongerenidool mogen zijn. De reclame leidde tot 110.000 nieuwe spelers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar. (bron: Trouw)

Corona berichten

Demissionair minister De Jonge wil de verwachtingen over corona-versoepelingen temperen. Dat zei hij in talkshow Beau op RTL4. Deze week lekte uit dat het kabinet per 21 april overweegt te versoepelen om terrassen en winkels te kunnen openen. Daar moet men niet te optimistisch over worden, vindt De Jonge. Hij wil niet vooruit lopen op de plannen en zegt dat “we geen domme dingen gaan doen”. Ziekenhuizen reageerden verbijsterd op de versoepelplannen. De druk is hoog op de ziekenhuizen. Die huiver van de zorg begrijpt De Jonge. Hij stelde ook dat er perspectief nodig is. Zondag praat het kabinet over de versoepelingen, zei hij vrijdagavond. (bron: NOS)

Tot zaterdagmorgen 10.00 uur zijn bij het RIVM 7725 nieuwe coronabesmettingen in de laatste 24 uur gemeld. Gemiddeld daalt het aantal besmettingen. In de ziekenhuizen bleef de bezetting vrijwel gelijk. Er liggen nu 1704 covidpatiënten in het ziekenhuis plus 787 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Er zijn 304 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen opgenomen, dat zijn er 42 meer dan de dag ervoor. Op de IC’s zijn 53 nieuwe patiënten, waarvan de meesten al in het ziekenhuis lagen. (bron: NOS) De overheid tobt bij deze ontwikkeling over het versoepelen van de lockdown-maatregelen. Begrijpelijk, maar Rutte wil zijn imago als leider die begrip toont voor de beperkingen/beperking van de vrijheid, die nog altijd worden opgelegd en waarmee jongeren problemen hebben.

Het aantal ondernemers met geldzorgen dat hulp zoekt, neemt elke maand toe. Dat constateert de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), een samenwerkingsverband van schuldhulpverleners, gemeenten en bedrijven. De NSR begon in oktober 2020 met de website Geldfit Zakelijk, waar ondernemers een test kunnen ondergaan waaruit blijkt hoe ze er financieel voor staan. Zo’n 12.000 ondernemers hebben sindsdien deze test ingevuld. Meer dan de helft van hen heeft het volgens de schuldhulpverleners zo zwaar, dat ze er zelf niet meer uit komen. “Ze trekken aan de bel en vragen daadwerkelijk om hulp”, aldus de NSR, die de ondernemers doorverwijst naar schuldhulploketten van gemeenten, het hulpprogramma van de Kamer van Koophandel of speciale zzp-adviseurs. Ook bij het telefonisch loket voor hulp bij geldzorgen is het steeds drukker. Door de coronacrisis zijn veel bedrijven volledig of gedeeltelijk gesloten. Zo zijn cafés en restaurants al sinds medio oktober gesloten. Ook zijn veel winkels lange tijd dicht geweest en nu alleen beperkt open voor winkelen op afspraak. Sommige gedupeerde ondernemers komen extra in de problemen doordat ze niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen van het kabinet, zoals loonsteun (NOW). (bron:nu)

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 09 apr 2021, week 14: AEX 713,36; Bel20 3.941,69; CAC40 6.169,41; DAX 15.234,16; FTSE 100 6.915,75; SMI 11.238,52; RTS (Rusland) 1.417,77; SXXP (Stoxx Europe) 437,23; DJIA 33.800,191; NY-Nasdaq 100 13.845,06; Nikkei 29.768,06; Hang Seng 28.695,34; All Ords 7.252,30; SSEC 3.450,68; €/$1.19,04; BTC/USD $59.743,00; 1 troy ounce goud $1.744,20, dat is €47.093,74 per kilo; 3 maands Euribor -0,544%; 1 weeks -0,558%; 1 mnds -0,559%; 10 jaar Duitse Staat -0,298%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,274%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,237; 10 jaar Franse Staat -0,04%; 10 jaar Belgische Staat 0,028%; 10 jaar Japan 0,1006%; 10 jaar Spanje 0,381%; Italië 0,737%; 10 jaar VK 0,778%; 10 jaar VS 1,6603%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,698.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen trokken deze week licht aan, terwijl de rente verder steeg. De dollar verzwakte. De bitcoin steeg weer verder richting de $60.000. Nieuws vanuit getroffen sectoren in het bedrijfsleven, zoals de luchtvaart, de reiswereld en kunst en cultuur, verlenging van de lockdown en de avondklok, oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden en slechte verwachtingen voor de werkgelegenheid, en het aantal faillissementen, de financieel/economische gevolgen van het voortdurende krimp-scenario, mede als gevolg van het stijgende aantal corona-besmettingen, bepalen nog altijd de sfeer, de centrale banken spraken geruststellende woorde. de aandelenkoersen stegen door als gevolg van onder meer het lage rentebeleid van de centrale banken. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland -0,019%; Duitsland 0,247%; Nederland 0,327%; Japan 0,6751%; Frankrijk 0,813%; VK 1,308%; Spanje 1,313%; Italië 1,726%; Canada 1,9111%; VS 2,3259%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,63%; Nederland -0,629%; Zwitserland -0,592%; Frankrijk -0,57%; België -0,491%; Denemarken -0,477%; Spanje -0,246%; Japan -0,0952%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.