UPDATE 07-07-2022/639 Boris Johnson treedt af zodra er een opvolger is gekozen. Strategische zet?

Dit blog is een tussenblog op donderdag vanwege de overvloed van informatie, zater/zondag verschijnt blog /640

Boeren roepen in online groepen op tot een burgeroorlog: sat is heftig, het is misschien nog wel verklaarbaar, maar heel onwenselijk. Ik neem aan dat ze dan denken aan acties zoals van de Gele hesjes in Frankrijk.

Vlak voor de publicatie van blog 638 werd bekend dat de minister van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer en de minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal aan de Tweede Kamer hebben laten weten dat oud-minister Johan Remkes (VVD, 71) als bemiddelaar is aangesteld om gesprekken tussen het kabinet, andere overheden en de boeren te leiden. Eerder gaf hij leiding aan het Adviescollege Stikstofproblematiek. In die rol uitte hij in 2020 flinke kritiek op de toenmalige kabinetsplannen. In die rol uitte hij in 2020 flinke kritiek op de toenmalige kabinetsplannen. Het dringende advies van het college was destijds om de stikstofuitstoot in 2030 niet met 26% te verlagen, zoals het kabinet eerst wilde, maar met 50%, wat nu ook de doelstelling is geworden. Vanaf 13 juli gaat hij aan de slag met voorbereidingen, in de tweede helft van augustus moeten dan de gesprekken beginnen. De boeren vinden het in een eerste reactie een ‘onzinnige keuze’. Voor mij een onverwachte keuze. De beide boerenpartijen hadden ieder een kandidaat naar voren geschoven. Het CDA: Dr Cees Veerman, minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit van 2002-2007 en de BBB: Dr Ir Aalt Dijkhuizen, de oud voorzitter van de Raad van Bestuur van de WUR (Wageningse universiteit). Twee recente uitspraken van Aalt Dijkhuizen over de stikstofcrisis op Twitter: ‘een halvering van het aantal dieren vraagt bijna een verdubbeling van de opbrengstprijs om de teruggang in inkomen van de boer te compenseren; terechte zorg van de boeren of consumenten daar structureel toe bereid zijn’. De enorme uitdaging waarvoor wij staan: 28% meer voedsel nodig in de komende 10 jaar volgens @FAO en @OESO. Daar steekt de NL inzet met uitkoop, krimp en extensivering schril tegen af met weinig ook voor de gevolgen voor onze armste medemens. De LTO, een van de grote boerenorganisaties, schoof Prof Dr Elbert Dijkhuizen, naar voren, die op de Erasmus School of Economics de leerstoel “Empirische economie van de publieke sector” bekleedt. Hij doceert Economics of Sustainability en is coördinator van de master Economics of Sustainability. Daarnaast is hij fellow van het Tinbergen Instituut. Hij is Elbert eigenaar van Dijkgraaf Strategisch Advies. Elbert was tussen 2010 en 2018 Tweede Kamerlid voor het SGP. En dan is er ook nog Prof Dr Ir Louise Freso, de onlangs teruggetreden voorzitter van de RvB van de WUR. Alle 4 de zwaargewichten werden gepasseerd voor een VVD’er, van wie bekend is dat hij een stevige innemer is? “De benoeming van een onafhankelijk gespreksleider is belangrijk om beter begrip te krijgen voor elkaars zorgen en emoties”, meldt het ministerie. Vrijdag maakte het kabinet bekend dat er een bemiddelaar zou komen om het gesprek met de boeren op gang te krijgen. Vooral in de omgeving van natuurgebieden zullen veel boerenbedrijven volgens de kabinetsplannen moeten stoppen. Boerenorganisatie reageren sceptisch op de aanstelling van Remkes. De gematigde LTO noemt hem een “bestuurlijk zwaargewicht met diepe kennis van het stikstofdossier” en staat in beginsel open voor een gesprek, maar de LTO wil dan wel dat er discussie mogelijk is over de kabinetsdoelen en het tijdpad. Een politiek getinte uitspraak omdat premier Rutte al heeft gezegd dat die niet ter discussie staan. De meer activistische groepen Agractie en FDF hebben geen goed woord over voor de keuzes van het kabinet. Remkes geniet volgens Agractie geen vertrouwen in de sector; de groep spreekt van een onzinnige keuze. Ook Farmers Defence Force ziet geen heil in een dialoog zolang de stikstofplannen overeind blijven. Vicevoorzitter Jos Ubels zegt tegen het ANP dat hij niet “voor piet snot” met Remkes aan tafel wil gaan. Een aantal oppositieleden in de Kamer is kritisch over de aanstelling van Remkes. Volgens Carolien van der Plas van de BoerBurgerBeweging had de Tweede Kamer een rol moeten spelen in de benoeming van een bemiddelaar. Ze roemt de staat van dienst van Remkes, maar zet vraagtekens bij zijn onafhankelijkheid, aangezien hij VVD-lid is en in 2020 opsteller was van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Wybren van Haga van BVNL noemt Remkes’ aanstelling “sluwe politieke uitlokking van een boerenopstand”. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet noemt bemiddeling “altijd goed” maar zegt ook: “We hadden toch ook al twee ministers voor deze crisis?” Experts wijzen erop dat bemiddeling in de stikstofproblematiek voordelen kan hebben, maar dat het kabinet er niet te licht over moet denken. Een van de kritische vragen die leven, is waar er precies over bemiddeld wordt, aangezien premier Rutte zei “dat we er met elkaar eerlijk over zijn dat de snelheid en doelstellingen niet ter discussie staan”. “Het zal voor Remkes moeilijk worden een compromis te vinden, omdat de boeren het stikstofplan rigoureus anders willen en het kabinet als uitgangspunt heeft gesteld dat de stikstofdoelen overeind blijven. De grote vraag is hoeveel bewegingsruimte Remkes heeft. Het kabinet zal willen benadrukken dat er in de uitvoering van de plannen nog mogelijkheden zijn en dat niet iedere boer weg hoeft. Een deel van de boeren zal daardoor misschien wat gerustgesteld worden. Maar het feit blijft dat als de stikstofdoelen overeind blijven staan er veel minder vee in Nederland kan worden gehouden. Dat geluid kwam vorig weekend ook terug op de CDA-bijeenkomst in Nijkerk met ca. 100 partijleden/bestuurders uit de getroffen gebieden. Veel regionale leden en zelfs provinciale bestuurders zeiden toen tegen de landelijke fractie: zolang die doelen overeind blijven is het eigenlijk onuitvoerbaar voor ons.” (bron: onder meer van NOS) Wat het kabinet wil bereiken met deze bemiddeling van Remkes is wel helder. Hij heeft geen vertrouwen in bemiddelaars van andere partijen die met heel andere doelstellingen in dit dossier staan dan wel waarvan de achterban heel andere doeleinden hoopt te bereiken. Daarnaast weet hij dat Remkes de kabinetsdoelstellingen steunt. Het naar voren schuiven van de 2 ministers Staghouwer en van der Wal heeft in de 2e Kamer niet het beoogde doel bereikt en zelf wil hij de kar ook niet trekken. De vakministers wil hij uit de wind houden. Hij weet al geruime tijd dat hij op dit dossier kan vallen en dat is dan het einde als premier van dit land. Het is hem inmiddels wel duidelijk geworden dat hij nooit de leider van dit land is geweest met een visie op de toekomst. En visie had hij jaren geleden al nodig in dit stikstofdossier: veel te veel Natura 2000 gebieden aangewezen, geen degelijk metingssysteem van stikstofwaarden op locatieniveau en een gebrek aan visie om banken, boeren en toeleveringsbedrijven inzicht te geven waar de agrarische of safe op zou kennen ‘boeren’. Ik doel dan op het investeren in stikstofbeperkende systemen, die achter blijken het beoogde resultaat niet te kunnen leveren. Remkes wordt nu ingezet om te redden wat er nog te redden valt. Op hoop van zegen dus maar. 2500 boeren komen in actie: zij presenteren het Groenboerenplan met tien punten van aanpak waaronder minder stikstof en geen kunstmest. Zij willen ook betere voorwaarden scheppen voor biologische boeren en de de supermarkten en de overheid voor hun karretje spannen voor een hogere prijs voor hun bioproducten. De vraag is of dit het juiste moment is, met de hoge inflatie en huishoudens die in financiële nood verkeren.

Woensdagavond had de talkshow van de publieke omroepen Op1, uitgezonden op NPO2, als gasten Nynke Koopmans, boerin/activiste, Anne-Goaitske Breteler, cultureel antropologe, die weet waarom boeren zich zo hard verzetten, Bart Kemp, boer, Arie van den Berg over perspectief voor de bioboeren en Annemiek Koekoek, boerin bekend van Boer zoekt vrouw, over hoe ver boerenacties kunnen gaan, Jan Struijs van de Politiebond, en Dr Jaap Timmer, assistent van de professor op het terrein van Sociale wetenschappen op de VU, over geloste schoten bij boerenactie en de politici Thom van Campen (VVD) en Tjeerd de Groot (D66). Zij gaven, wellicht onbedoeld, een goed beeld van de chaos waarin dit land na 10 jaar beleid van 4 kabinetten Rutte en de onmacht om de complexe problemen waarin ons land verkeerd, en voor een groot deel door Rutte c.s. zijn veroorzaakt, nog op te lossen. Er wordt beleid gevoerd, waarvan op voorhand al moet worden afgevraagd of het wel tot het beoogde doel zal leiden. En dan heb ik het niet alleen over het stikstofdossier, waar het niet meer alleen gaat over de toekomst van de boerenstand, maar vooral over de onteigening van landerijen om op die grond woningen te kunnen gaan bouwen. Aan die neoliberale doelstelling worden de boeren opgeofferd. Het gaat ook over de veiligheid in ons land, over de macht van de onderwereld, over witwassen, over de handel van drugs en de dominante positie daarvan van de havens en de productie op het platte land. Het is ook helemaal fout gegaan in de zorg en de roofbouw op de verpleegkundigen in coronatijd, in de zieken- en verpleeghuizen en de thuiszorg, in de jeugdzorg, bij de Toeslagen, de zwarte lijsten en de box3 heffingen bij de Belastingdienst en het gebrek aan controles bij de overheid op het terrein van milieu. Dan zijn er nog veel vragen over het gevoerde coronabeleid, de werking van de opgedrongen vaccins en boosters en het asielbeleid. Kortom: chaos. Aan de orde kwam wel de kortzichtigheid van het beleid, verwoord door de 2 aanwezige politici. Wat het 12-jarige tijdperk Rutte kenmerkt is het gebrek aan visie en de afwezigheid van economen in het bestuur van dit land, en waar economie wordt gestimuleerd gaat het altijd om economische groei ten faveure van het bedrijfsleven. In feite is stikstof maar een probleem, maar het tekent wel de wijze waarop de coalitie (VVD, D66 en het CDA – de CU denkt in ieder geval nog na over de gevolgen) denkt de problemen, in hun korte termijn denken, op te kunnen lossen. Anderzijds krijgen de boeren, ook namens de slachtoffers onder het volk, het beleid van Rutte IV aan de kaak. Dat moet breed gesteund worden op wettelijk toegestane wijzen, maar de boodschap moet wel aankomen. Natuurlijk moet er wel gebouwd worden, maar niet tegen elke prijs. Huizen moeten betaalbaar zijn voor ‘iedereen’ dan wel te huur voor mensen met lagere inkomens. De aanpak van de stikstofaffaire toont een dictatoriaal bewind en een zogenaamde democratische staat. Daar moet snel een einde aan worden gemaakt. Basta!!

Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt dat supermarkten “wel degelijk een rol hebben te spelen” in de stikstofcrisis. Dat zegt de minister na vragen van Zembla. Boeren demonstreren bij verschillende distributiecentra van supermarkten. Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) riep de boeren op de blokkades op te heffen. De supermarkten zouden “geen partij zijn in het stikstofconflict”. Minister Staghouwer gaat praten met de supermarktsector: “Ik wil dat de supermarkten samen met leveranciers en boeren concrete afspraken maken over bijvoorbeeld het verduurzamen van het assortiment. Een andere manier om boeren te helpen met verduurzamen is een betere verdeling van marges en risico’s en daar transparant over zijn.” De minister wil binnen een half jaar resultaten zien: “Als over 6 maanden blijkt dat acties in de praktijk onvoldoende opleveren, dat de positie van de boer niet verbetert en de duurzaamheidsinspanningen achterblijven, dan ga ik over tot het inzetten van bindend juridisch instrumentarium, inclusief wettelijke verplichtingen.” Supermarkten hebben een enorme machtspositie in het huidige voedselsysteem. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat supermarkten zich actief verzetten tegen de oproep van de Tweede Kamer om jaarlijks te rapporteren over wat ze doen om de voedselketen duurzamer te maken. Ook blijkt dat supermarkten geen harde afspraken willen maken over het betalen van een hogere prijs aan boeren die duurzamer produceren. De meeste boeren verdienen nauwelijks nog aan de productie van voedsel. Ze zitten klem in een systeem van bodemprijzen en steeds hogere opbrengsten per hectare. Daardoor zijn ze onvoldoende in staat te verduurzamen. Ondertussen raakt de bodem uitgeput door overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Biodiversiteit neemt in razend tempo af. (bron: BNNVara)

Hoe banken en bedrijven boeren eigenlijk geen keus geven om in te krimpen: ‘Als jij groeit, kunnen zij meer verdienen’. Met de stikstofcrisis staan bedrijven en banken zij aan zij met de boeren. Ze stuurden dan ook jarenlang aan op schaalvergroting van boerderijen. Maar daar profiteren ze vooral zelf van, zegt econoom Kees Klomp. “Ze gebruiken de boeren.” Een gemiddeld bedrijf heeft hij al lang niet meer, melkveehouder Dirk Jan Schoonman in Brummen. Met 55 koeien is hij een uitzondering als hij kijkt naar de boeren om hem heen. “Bedrijven en banken stimuleerden hen tot schaalvergroting en zeiden: ‘Als je je stal niet vergroot, dan ga je het niet halen’.” Schoonman weet hoe het is. Ook bij hem kwam een vertegenwoordiger van de Rabobank jaren geleden langs. “Hij legde bij wijze van spreken een zak met geld op tafel en vroeg of ik wilde groeien. Ik moest een flinke investering doen voor een grotere stal en meer koeien.” “Na wat rekenen wist ik dat het aangaan van die lening er niet voor ging zorgen dat ik meer geld ging verdienen. Hooguit 1 of 2 cent meer per liter melk. Maar daar moest ik dan ook flink harder voor werken en veel geld in investeren. ‘Zou jij dat doen?’ vroeg ik aan de vertegenwoordiger van de bank. Toen bleef hij stil en wist ik genoeg.” Schoonman legt uit dat partijen om de boer heen er belang bij hebben dat je als boer groeit. “Als je een groter bedrijf hebt, heb je meer krachtvoer nodig, een aannemer, een adviseur en je hebt financiering nodig. En uiteindelijk levert het meer melk op voor de verwerker. Iedereen heeft er profijt van en verdient er meer geld aan, maar de boer schiet er financieel weinig mee op en doet wel al het werk.” “Boeren zetten natuurlijk zelf hun handtekening onder een contract voor een lening van bijvoorbeeld een staluitbreiding. Maar omdat ze eerder een lening kregen als ze meer koeien namen, zie je dat er wel jarenlang is gestuurd op schaalvergroting. Daardoor zitten we nu met dit stikstofprobleem”, zegt de melkveehouder. In 2015 ging na 31 jaar het Europese melkquotum eraf. Het voelde als een bevrijdingsdag voor boeren. Ze werden niet langer beperkt door een quotum en mochten dus meer koeien houden en meer melk produceren. Schoonman, in die tijd voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, waarschuwde zijn leden. “Ik zei dat ze voorzichtig moeten zijn met uitbreiden en niet te afhankelijk moeten worden van financiers. Voor je het weet zit je in een fuik en zwem je steeds verder door. Meer koeien, nieuwe machines om zo nog winst te kunnen maken.” Schoonman heeft, in tegenstelling tot zijn collega’s, niet gekozen voor uitbreiding van zijn bedrijf. In plaats van een nieuwe stal, kocht hij er een stuk grond bij. Dat kon ook, omdat hij wist dat er geen zoon of dochter was om het bedrijf over te nemen. “Het kan nu net. Het zou makkelijker zijn als je op dit terrein meer koeien zou houden, maar dan is mijn stal te klein. Als ik een investering daarin doe, kom ik niet meer rond. Nu ga ik op deze wijze verder”, zegt de boer. Door het extra stuk grond kan hij nu zijn koeien voeden met zijn eigen gras. “Die kant moeten we wat mij betreft op: grondgebonden landbouw”, zegt hij.

“Dan krijg je dus minder boeren met meer land, die extensiever boeren. En met de grond die ze hebben de eigen veestapel van voedsel kunnen voorzien”, zegt Schoonman. “Banken, veevoer bedrijven, supermarktketens: ze verdienen allemaal miljarden aan de manier waarop boeren nu boeren. Als de boeren morgen allemaal zouden stoppen, dan stort dat hele systeem in”, zegt betekenis-econoom Kees Klomp van de Hogeschool Rotterdam. Hij houdt zich bezig met economische systeemveranderingen. Het is volgens hem een misverstand dat boeren zelfstandig zijn. “Bij boeren komt veel geld kijken. Het kopen van grond, apparaten, veevoer en kunstmest. In de supermarkt willen consumenten niet te veel betalen. Dat is een spiraal waar de Nederlandse sector al decennia lang in vast zit. Daar kan je niet alleen de boer als schuldige voor aanwijzen. Banken en bedrijven gebruiken de boeren.” Een klein bedrijf met 55 koeien zoals melkveehouder Schoonman heeft, kan dat nog? Wat Klomp betreft is dat in dit systeem lastig. “Er zijn veel partijen die een ecologische boer geen leuke boer vinden.” “Die boeren kopen namelijk geen veevoer en kunstmest, iets wat de industrie graag wil verkopen. Duurzaam boeren in het systeem zoals we het nu hebben is lastig.” In een reactie laat de Rabobank weten dat de bank elke financieringsaanvraag individueel zal blijven beoordelen. “Leningen die we verstrekken moeten bijdragen aan het perspectief en het verdienmodel van een ondernemer en de verduurzaming van zijn of haar onderneming.” De bank geeft daarbij aan dat het, in het belang van hun klanten, verstandig is om nog kritischer te kijken naar financieringsaanvragen voor uitbreiding en bedrijfsovernames. “We kijken daarbij naar de extra risico’s van de stikstofaanpak van het kabinet voor het verdienmodel en de toekomstbestendigheid van de onderneming.” (bron: EenVandaag)

Algemeen

Trouw opende met de kop dat Zelenski snel een einde maakt aan de NAVO-feestvreugde op de top in Madrid. Dinsdagavond was er nog sprake van eclatant succes met de toestemming van Turkije voor toetreding van Zweden en Finland. Wat is de prijs die betaald moet worden voor de medewerking van Turkije: het uitleveren van door Turkije verdachte terroristen die zich in Zweden en Finland bevinden. Is de achterzijde van het prijskaartje: mensenrechten? Maar de echte koude douche kwam van Zelenski, die op niet mis te verstane wijze de 100 afgevaardigden, regeringsleiders, ministers en militaire deskundigen, de vraag stelde ‘wat moet Oekraïne met de uitspraak van de NAVO-top dat “Rusland de meest significante en directe bedreiging is voor onze veiligheid”, wat koopt mijn land daarvoor? Als jullie mij niet in grote hoeveelheden zware wapens sturen, helemaal niets. Er was toen al besloten door Nederland en Duitsland dat wij ieder 3 pantserhouwitsers gaan leveren. Inmiddels is het voor Zelenski wel duidelijk geworden dat onder de huidige omstandigheden uiteindelijk zal moeten capituleren. En voor hem tienduizenden dode en gewonde burgers en militaire en een land, met in bepaalde delen ruïnes en een ontregelde maatschappij met grote schulden. Bij zijn dagelijkse communicatie van Zelenski met de media, de Westerse politieke leiders en het vechtende leger in eigen land vraag ik mij altijs af welke boodschap hij wil uitstralen en wat hij daarmee wil bereiken. Zo liet hij weten dat het nieuwste militaire materiaal van het Westen is aangekomen, dat Oekraïense militairen in het buitenland zijn getraind en dat de eerste resultaten al zijn geboekt. Is de boodschap ‘het Westen stuur meer wapens’ e/o aan zijn militairen ‘we zijn aan de verliezende hand, maar wij kunnen de slag nog winnen’?

Kort Nieuws

Een nieuwe rubriek voor berichten die relevant zijn voor bepaalde ontwikkelingen maar te groot zijn voor een ‘eyeliner’ en te klein voor een groot bericht.

De malaise in de AEX in het eerste halfjaar 2022 is groter dan die van de dotcom- (2000) en kredietcrisis (2008). Het einde van de Internetbubbel (1997-2000) was slechts een signaal. De verwachtingen van een digitale samenleving werden veel te hoog geprijsd. De bomen zouden nu tot in het walhalla gaan groeien, maar die illusie werd gecorrigeerd. Acht jaar later bereikte de lange 60-jarige economische golf van Kondratiev zijn eindpunt die begon met de oplichting van Amerikaanse rommelhypotheken (subprimes, hypotheken gesloten met daklozen en werkelozen, met achterstanden in de rentebetaling en aflossingen, die damen met kwalitatief volwaardige leningen werden verpakt en verkocht), vervolgens het bankroet van de Amerikaanse zakenbank Lehmann Brothers en eindigde met de krediet/eurocrisis. Dat was het moment dat begonnen had moeten worden met het opruimen van de ballast. Dat proces echter pas ruim 10 jaar later, toen duidelijk werd hoe groot de schade aan het klimaat was dat was aangericht door de aanjager van de economische ontwikkeling: de fossiele energie, waarop onze welvaart was gebaseerd. Recessievrees laat waarde van de euro op 5 juli 2022 enorm dalen. Euro bereikt 5 juli 2022 het laagste punt in 20 jaar. AEX daalt 2,33%. De truc om de economie niet te laten instorten, zoals de Dertiger Jaaren met instortende banken en veel faillissementen, hoge werkloosheid en grote armoede, was onbeperkt gratis geld door de centrale banken in de geld- en de kapitaalmarkten te laten storten en zodoende de ‘opruimfase’ van de lange golf uit te stellen. Wij zijn nu op een punt aangekomen dat het vertrouwen in ons goedkope geld wegebt. Dan daalt de waarde van ons geld, vroeger heette dat de euro devalueert, wordt minder waard b.v. tegenover de Amerikaanse dollar, waardoor we alles wat we aan goederen en diensten importeren in $$ of beleggingen in dollarwaarden worden duurder dan wel worden minder waard. En dat op een moment dat we nog met het weer op orde brengen van het klimaat, natuur, ecologie, stikstof, CO2, fijnstof, pfas moeten beginnen. Ook de conversie van fossiel naar duurzaam gaat nog veel kosten en lang duren. En regelmatig worden we geconfronteerd met signalen uit dat proces en steeds weer worden we geconfronteerd met geruststellende uitspraken van de Knappe Koppen (KK’s) die dit systeem bedacht en uitgevoerd hebben ‘dat alles onder controle is’. Vandaag heet het dat de AEX in de eerste 6 maanden van dit jaar met 17,6% is gedaald, maar de consolidatie is in zicht. Niet geloven. Er moet nog zoveel ballast worden opgeruimd dat wij nog jaren met de financiële gevolgen zullen worden opgezadeld. Het ergste moet nog komen en daarna nog de opbouw, wij zijn nog zeker 15 jaar met het schoon schip maken bezig. Dat gaat gepaard met grote financiële verliezen. Laten we ons daar op voorbereiden. Het is schone schijn dat blinkt.

De Duitse vermogensbeheerder van ABN Amro, Bethmann Bank, gaat op in het Nederlandse moederbedrijf. De private bank Bethmann Bank wordt uit het Duitse handelsregister geschreven, zo bevestigt de bank na een melding van de Kamer van Koophandel. Tegelijk wordt ook de Duitse bankvergunning ingeleverd.

Duitsland stevent af op zware energiecrisis: oproep aan burgers om in zomer al gas te besparen, serieuze kans op afkoppeling industrie. Het zijn slechts 21 woorden, maar kunnen een enorme impact krijgen, als wij een koude winter tegemoet gaan. Want hoe groot is de financieel/economische schade als delen van het bedrijfsleven moeten worden stilgelegd omdat er geen gas meer is, omdat wij Russisch aardgas niet in roebels willen betalen, vanwege de oorlog in Oekraïne. Niet dat ik wil goedpraten wat Rusland daar doet, helemaal niet, maar wel dat wij zelf met de gevolgen van de opgelegde sancties (de spierballentaal van de Europese regeringsleiders) worden geconfronteerd.

Supermarkten verzetten zich tegen meer transparantie over duurzaamheid.

Renteverhogingen zullen niet helpen om de inflatie te bestrijden.

Financiële markten in de ban van een dreigende recessie.

Arnon Grunberg over het neoliberalisme: hoe nu verder als marktwerking niet de oplossing meer is?

Oekraïne conflict

Oekraïne blijft zo lang in al bijna verloren steden als Severodonetsk standhouden, omdat het in stedelijke omgevingen meer verliezen kan toebrengen dan op open terrein. “Ik verklap geen militaire geheimen, want alleen de blinden zien dit niet: Rusland heeft niet genoeg fysieke kracht in de zone van de speciale militaire operatie in Oekraïne”, schreef Russisch militair blogger Joeri Kotjenok op Telegram. De taaie strijd laat vooral zien dat beide partijen bereid zijn om zulke verliezen te dragen. Rusland is voorlopig economisch nog niet gebroken door de westerse sancties, en vanuit de publieke opinie dreigt ook nog geen gevaar voor president Poetin. Dat zou op termijn wel kunnen veranderen, als de verliezen zo groot worden dat een mobilisatie nodig zou zijn. De achilleshiel van Oekraïne is dat het afhankelijk is van buitenlandse steun om economisch en militair overeind te blijven. Op dit moment staan westerse landen nog eensgezind achter Oekraïne. Of dat zo blijft als er in het najaar weer gestookt moet worden, en economische pijn van de oorlog zich in politieke onrust kan vertalen, is de vraag. President Biden is deze week in Europa, waar hij op toppen van de G7 en de Navo zijn bondgenoten op het hart zal drukken om achter Oekraïne te blijven staan. “In deze fase van de oorlog is het spiritueel en emotioneel lastig”, probeerde president Zelenski zijn land moed in te spreken. “We hebben geen idee hoelang het duurt, hoeveel meer verliezen en tegenslagen er nodig zijn voor we de overwinning aan de horizon zien”. Ook als dat de uitkomst is, is die horizon bezaaid met de ruïnes van steden als Severodonetsk, waar haast geen gebouw meer overeind staat. (bron: Trouw)

Kabinet Rutte IV

SGP: van der Wal is het boodschappenmeisje van Rutte en het kabinet. De premier zei dinsdag in de Kamer dat zijn kabinet naar eer en geweten gezocht had naar geld om de mensen met de laagste inkomens te steunen in hun geldnood, maar er was geen geld gevonden en dat het ook niet mogelijk is gemeenten en de Belastingdienst op te zadelen met nieuwe opdrachten. Nadat een woedende Kamer unaniem had laten weten daar geen genoegen mee te nemen, kwam hij met een voorstel van €500 dit jaar nog, door de gemeentes uit te voeren. €500 is te weinig en te laat. Het volk blijft morren. Het FNV pleit voor een bredere aanpak in de vorm van een ruime loonsverhoging, het bedrijfsleven zou waarvoor nog ruime winsten maken. Het saldo op de Nederlandse lopende rekening bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar €20,2 mrd. Dat is wel €2,3 mrd lager dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). De daling heeft te maken met lagere inkomsten uit het buitenland, waaronder uit Rusland. Onderliggend nam de waarde van zowel de import als de export fors toe door de toegenomen energieprijzen. De oorlog in Oekraïne heeft tot veranderingen geleid in de financiële relatie met Rusland. Zo namen de uit Rusland ontvangen primaire inkomens met €618 mln af ten opzichte van een jaar eerder. Dat heeft onder meer te maken met de verliezen van Nederlandse ondernemingen op buitenlandse dochters in Rusland. De waarde van de export van goederen en diensten vanuit Nederland naar Rusland nam af met respectievelijk 8,3% (-€113 mln) en 8,7% (-€48 mln). De waarde van de import van zowel goederen als diensten steeg sterk, respectievelijk met €3,4 mrd (+133,7%) en €26 mln (+27%). De waardestijging van de import is grotendeels te danken/te wijten aan de gestegen energieprijzen. Op de lopende rekening van de betalingsbalans worden de internationale handel en inkomensstromen van een land bijgehouden. (bron: NU)

Verantwoordelijkheid nemen is geen sterk punt van Rutte IV, ook niet van de premier. Complexe problemen worden gedelegeerd naar derden. In het stikstofdossier bij partijgenoot Remkes, die eerder al 15 weken informateur was bij de totstandkoming van het kabinet Rutte IV, welk proces uiteindelijk 298 dagen duurde.

Een paar uur training voor bewindslieden kost al snel duizenden euro’s. In totaal hebben deze ministers en staatssecretarissen voor ruim €58.000 aan trainingen gevolgd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Eric van den Burg (Justitie) gezamenlijk €7.199,50 vrijgemaakt voor 2 mediatrainingen van 3 uur. Uitschieter is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat ministerie heeft in totaal €20.363,50 vrijgemaakt voor trainingen en opleidingen voor ministers Van der Wal en Staghouwer. Landbouwminister Staghouwer, die als nieuwkomer naar Den Haag kwam, kreeg een flink pakket aan trainingen: een mediatraining, een taalcursus en een training omgang en bedreigingen. Die laatste training moet Staghouwer nog gaan doen. (bron: RTLNieuws)

Het kabinet wil de btw op groente en fruit in 2024 verlagen. Eerst komt er nog een onderzoek dat moet uitwijzen hoe uitvoerbaar het plan is. Het idee om de btw naar 0% te verlagen staat in het regeerakkoord. Verder komen er onderzoeken naar meer belasting op frisdrank, en naar een taks op andere suikerhoudende producten. De resultaten moeten in 2023 bekend zijn. Voordat een besluit over de verlaging van de btw op groente en fruit genomen kan worden, moet bepaald worden welke producten er wel en niet onder vallen. Onbewerkte groente en fruit vallen er in ieder geval onder. (bron: NOS) Voor een besluit dat in 2021 al door de coalitie is genomen in een ingangsdatum in 2024 veel te laat. 1 juli 2023 moet ook haalbaar zijn, aan de slag!!

ECB/FED/BoE/BoJ/EU/G7

De Europese Centrale Bank moet voorzichtig zijn met het inzetten van instrumenten om de leenkosten van zwakkere landen in de hand te houden. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van uitspraken van Bundesbank-president Joachim Nagel. Volgens Nagel moeten dergelijke maatregelen om fragmentatie in de eurozone tegen te gaan alleen in “uitzonderlijke omstandigheden en onder nauw gedefinieerde voorwaarden” worden toegepast. Hij merkte ook op dat het “vrijwel onmogelijk” is om vast te stellen of een grotere spread tussen landen in de eurozone gerechtvaardigd is. “Ik zou dus willen waarschuwen tegen het gebruik van monetaire-beleidsinstrumenten om risicopremies te beperken”, zei hij in een virtuele toespraak op een evenement in Frankfurt. Volgens Nagel kan dit leiden tot “grote moeilijkheden.” De spread tussen de tienjaarsrente in Italië en Duitsland noteerde dinsdag op 198 basispunten, 7 basispunten hoger dan voor het weekend. Nu de eerste renteverhoging van de ECB eraan komt, vragen beleggers zich af of stijgende leenkosten zwakkere eurozonelanden in een nieuwe crisis storten. Nadat de Italiaanse obligatierentes in juni fors stegen, beloofden de ECB-bestuurders om met een instrument te komen om fragmentatie tegen te gaan. De opmerkingen van Nagel zijn de meest kritische tot dusver van een lid van de raad van bestuur van de ECB. Hij waarschuwde dat centrale banken “niet moeten worden gedreven door wat vaak zeer kortstondige ontwikkelingen op de financiële markten zijn”, en dat elk instrument “duidelijk gedefinieerd” zou moeten zijn en slechts tijdelijk moet worden ingezet. Nagel waarschuwde ook dat de inflatievooruitzichten van de ECB “zeer mogelijk” naar boven worden bijgesteld bij de nieuwe prognoses in september en dat “een grotere renteverhoging volkomen gepast zou zijn” bij afwezigheid van een verbetering in de inflatie. “Het is belangrijk om al onze inspanningen te concentreren op het bestrijden van deze hoge inflatie”, aldus Nagel. (bron: Aandeelhouder) Monetaire autoriteiten gaan ervan uit dat met renteverhogingen de inflatie kan worden teruggedrongen. Hier passen 2 kanttekeningen bij: op de eerste plaats is het inflatiegetal de resultante van een model dat uitgaat van het getal van een jaar eerder. Dus uitgaande van een gelijkblijvende prijsstijging van 8%, zal het inflatiegetal bij het referentiegetal van een jaar eerder van 2% (maart 2021) 6% zijn, terwijl dat bij 5% (november 2021) 3% zijn. De suggestie is dan dat de inflatie daalt, maar in de portemonnee van de burger is dat niet merkbaar. Wat is dan de waarde van het maandelijkse inflatiegetal? De tweede aanname is dat er een relatie zou bestaan tussen de hoogte van de rente en de koopkracht. Dat was misschien ooit wel de waarde van de rekenmodellen, maar in de huidige situatie waarin wij betrokken zijn in een financieel/economische oorlog met Rusland, waarbij energiebelangen zijn betrokken, met een prijsbepaling op wereldmarkten kan die aanname wel eens niet relevant zijn en spelen factoren die ook voor ons grote schade opleveren, bv als komende winter er voor het bedrijfsleven en huishoudens onvoldoende aardgas beschikbaar is, een rol die hogere prijzen genereren en productieverliezen in het bedrijfsleven. En dat levert hogere prijzen op, ook door de hogere rentes. De oplossing zou misschien wel moeten zijn dat de centrale banken grote hoeveelheden geld uit de markten moeten terughalen (ingekochte staatsobligaties moeten terugverkopen aan de markt (waarbij de rente ook stijgt). Dan wel dat wij ons distantiëren van het militaire conflict en de contacten met Rusland terugdraaien.

Financieel/economische berichten

Het algemene inflatiecijfer was iets hoger dan verwacht met 8,5% in plaats van 8,4%, maar de kerninflatie was juist lager, met 3,7% in plaats van een verwachte 3,9%. “Een wat gemengd beeld, zou je denken, maar de markt twijfelt”, aldus Joost Derks van iBanFirst. Het zou namelijk toch genoeg kunnen zijn voor de ECB om de inflatie agressiever te bestrijden dan wat de markt nu inprijst. De euro noteerde op 1,0435 maandagmorgen. Een week geleden klom de munt nog naar een top rond 1,0585 en noteert bij het sluiten van dit blog 1,0174. Grote bewegingen dus. Op 21 juli vergadert de ECB opnieuw. De grote vraag is of de rente dan met meer dan ¼% zal worden verhoogd. De markt denkt dat de rente minder snel zal stijgen dan twee weken geleden, door twijfels over de kracht van de economische groei in de eurozone. Een week later volgt de Federal Reserve met een nieuw rentebesluit. Voor die tijd zal er inzage in de notulen van de vorige rentevergadering van de Fed worden gegeven. Vrijdag is er een belangrijk Amerikaanse banenrapport, een belangrijke indicator voor de toestand van de economie. Als de arbeidsmarkt erg krap is, kunnen de lonen sneller stijgen en daarmee ook de inflatie. Dit zou een reden voor de Fed kunnen zijn om extra hard op de rem te trappen en de rente sneller te verhogen. De Zwitserse frank is momenteel goedkoper dan de euro: 0,9906. Dit zou een indicator voor een recessie kunnen zijn en laat daarom de markten niet onberoerd, aldus Derks. (bron: ABM Financial News/IEX)

De prijs van voeding stijgt sneller. In juni waren voedingsmiddelen 11,2% duurder dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In mei was dat nog 9,1%. Vooral zuivel en vlees worden duurder, maar ook brood, oliën en vetten, groenten vis en fruit. De voedselprijzen lopen sinds september elke maand sneller op. De inflatie in het algemeen nam in juni iets af, van 8,8% naar 8,6% (CPI, HICP 9,9%). Dat komt doordat de gas- en stroomprijzen in juni minder zijn gestegen. Werkgevers melden dat in cao’s die afgelopen maand werden afgesloten, een gemiddelde loonstijging van 3,8% zit. (bron: NOS) Ik betaalde deze week 20% meer voor het brood dat ik koop, bij dezelfde supermarkt.

Geen lege schappen, wel hogere prijzen: de Rus merkt nog weinig van sancties. Lange rijen voor geldautomaten, lege schappen en grote onzekerheid. In de eerste week van de Russische inval in Oekraïne wees alles erop dat Russische burgers snel last zouden krijgen van westerse sancties. President Poetin zou de Russische economie met zijn oorlog in de afgrond storten. 5 Europese sanctiepakketten verder liggen de schappen nog redelijk vol en lijkt de economische impact te overzien. “De gevolgen van de sancties zijn vooralsnog voor de meeste Russen beperkt, afgezien van sterk gestegen prijzen”, zegt Rusland-correspondent van de NOS Geert Groot Koerkamp. “Dat gaat veranderen, maar daar gaan maanden overheen.” Winkels in Moskou bieden volgens hem een vertrouwde aanblik. “Er verdwijnen langzaamaan importproducten uit de schappen, maar het gaat dan meestal om een enkel merk waarvan de voorraden in de magazijnen opraken.” Dat producten zoals kopieerpapier moeilijk of alleen tegen exorbitante prijzen te krijgen zijn, heeft volgens hem vooral te maken met paniekaankopen eerder dit voorjaar. In maart liep de Russische inflatie op naar 16,7%. De lonen en pensioenen stegen niet mee, zegt Groot Koerkamp “Dat betekent dat steeds meer mensen de komende tijd de broekriem moeten aanhalen en moeten bezuinigen.” Verwacht werd dat de snelle daling van de roebelkoers de inflatie verder zou aanjagen. Buitenlandse producten importeren met een zwakke munt is namelijk duurder. Maar na de snelle koersdaling van de eerst dagen staat de koers van de roebel dankzij een serie vergaande maatregelen weer op het niveau van voor de oorlog. De centrale bank van Rusland zag de afgelopen week zelfs kans om de rente weer wat te verlagen, na een ruime verdubbeling tot 20% aan het begin van de oorlog. De rente staat nu op 17%. Recente officiële cijfers over de Russische economische groei zijn er nog niet, maar verschillende indicatoren laten zien dat de economische activiteit in Rusland sinds eind februari minder hard terugvalt dan verwacht. Zo heeft de OESO een model ontwikkeld op basis van Google trends data. Daarin wordt gemeten hoe vaak Russen zoeken op termen als ‘recessie’, ‘werkloosheid’ en ‘hypotheek’, gecombineerd met historische economische groeicijfers. Voor de eerste week van april komt het uit op een groei van 4% ten opzichte van dezelfde week een jaar eerder. Dat is wel een stuk minder dan toen de oorlog begon. “Het model lijkt het redelijk te doen voor Rusland”, zegt econoom Theo Smid van kredietverzekeraar Atradius. “Toch zie je bij plotselinge omslagen in de economie, zoals tijdens de financiële crisis, dat het er ook weleens een paar procentpunt naast zit.” Voor heel 2022 verwacht Smid een recessie. Maar ook voor de bredere economie geldt dat de toekomst onzeker is. Zo is er een uittocht van (jonge) kenniswerkers. En technologie voor de oliesector en de lucht- en ruimtevaart mag als onderdeel van de sancties niet naar Rusland geëxporteerd worden. “Het wegblijven van hoogwaardige technologie gaat voor Rusland problemen opleveren, net als een gebrek aan noodzakelijke onderdelen voor tal van sectoren in de economie. Er is vrijwel geen sector te bedenken die helemaal zonder westerse importen kan, ondanks de herhaalde peptalk uit het Kremlin”, zegt Groot Koerkamp. “Ze gaan natuurlijk op zoek naar andere manieren om aan spullen te komen”, zegt Smid van Atradius. “Een groot deel van de wereldeconomie keert zich niet tegen Rusland. Daar kunnen ze nog een hoop goederen vandaan halen.” Maar de voor Rusland belangrijkste inkomstenbron valt nog altijd buiten de sancties. De olie- en gasexporten zijn goed voor 40%van de overheidsinkomsten. “Daarmee wordt bijvoorbeeld de infrastructuur verbeterd, en het leger en de politie betaald”, zegt Groot Koerkamp. “Alle andere sancties staan in de schaduw bij het effect van sancties op olie en gas.” (bron: NOS)

Sociale Zaken

Het aantal mensen dat in de armste landen in extreme armoede leeft, is de afgelopen 3 maanden met 71 miljoen toegenomen. Dat heeft de VN onderzocht. Zij moeten rondkomen van minder dan €4 per dag. Volgens de VN komt de toename door de coronapandemie, de Russische oorlog in Oekraïne en de Russische blokkade van Oekraïense havens, waardoor graan niet geëxporteerd kan worden. Het totale aantal mensen dat leeft in armoede is door de crises gestegen tot 1,7 miljard. Dat is ruim een vijfde van de wereldbevolking. De VN pleit onder meer voor gerichte financiële steun. (bron: NOS)

De Nederlandse overheid moet voor 1 augustus zorgen dat de asielopvang aan de minimale eisen voldoet, anders stapt Vluchtelingenwerk Nederland naar de rechter. De hulporganisatie stelt dat Nederland onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) overtreedt doordat er onvoldoende opvangplekken zijn en asielzoekers een gebrek hebben aan privacy, fatsoenlijke slaapplekken en schoon sanitair. Volgens Vluchtelingenwerk is de crisis in de asielopvang geen gevolg van onvoorziene omstandigheden, maar vooral van bestuurlijk onvermogen. (bron: NOS)

Tienduizenden diabetespatiënten de dupe? Mogelijk €250 per jaar bijbetalen voor insuline. Zo’n 70.000 diabetespatiënten dreigen hun huidige medicatie kwijt te raken of te moeten bijbetalen als de maximumprijs van het geneesmiddel omlaag moet. De patiëntenvereniging en apothekers maken zich zorgen. De 2e Kamer vergadert er vandaag over. Er zijn in Nederland ca één miljoen mensen met diabetes. (bron: meerdere media, waaronder de Gelderlander)

Milieu

Niet alle boeren in de buurlanden worden opgescheept met de regels en voorwaarden van onze milieuregels, lees

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5318187/stikstof-boeren-probleem-buurlanden-hebben-niet 

Het NRC heeft een globale schatting gemaakt van de prijs per gereden kilometer, een systeem dat in 2030 ingevoerd gaat worden op basis van de meer dan 100 miljard km per jaar en de €4 mrd wegenbelasting die ze jaarlijks innen. Dat zou dan een kleine 4 cent per gereden kilometer. Op zich zouden kilometervreters meer moeten gaan betalen en kleine rijders minder. Maar op dat ook zo uitpakt, het is nog 7 jaar afwachten.

Kolen worden duurder, omdat de vraag ernaar toeneemt, doordat de kolencentrales weer op volle kracht gaan draaien, om een dreigend gastekort deze winter te voorkomen.

Corona berichten

Aantal geregistreerde besmettingen op zondag 03-07-22 3.812; maandag 6.664; dinsdag 6.433 en woensdag 7.308.

Het kabinet heeft vrijwel niets gedaan met de corona-adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dat zegt voorzitter Jeroen Dijsselbloem in de Volkskrant. Volgens de voorman van de OVV ontbreekt het aan zelfreflectie bij de overheid. “Nu zitten we aan het begin van de volgende besmettingsgolf en zijn veel zaken gewoon niet opgepakt.” De OVV publiceerde begin dit jaar een kritisch rapport over de kabinetsaanpak van de eerste zes maanden van de coronacrisis. Een van de kritiekpunten was dat er in de eerste golf te weinig aandacht was voor de situatie in de verpleeghuizen. Ook raadde de Onderzoeksraad het kabinet aan zijn crisisaanpak te verbeteren, onder meer door meer scenario’s uit te werken en beter te improviseren, om beter voorbereid te zijn op een volgende “maatschappij-ontwrichtende crisis”. Dijsselbloem concludeert nu dat daar weinig van terecht is gekomen. “Het kan eigenlijk niet dat er nog steeds geen uitgewerkte en doordachte scenario’s zijn”, zegt hij in de Volkskrant. “Het kan eigenlijk niet dat de minister van VWS nog steeds geen bevoegdheid heeft om tegen ziekenhuizen of de GGD’s te zeggen wat er moet gebeuren in een crisissituatie. Het lijkt ons heel urgent om zo snel mogelijk te regelen dat een minister in een crisissituatie kan optreden.” Het kabinet liet in april per brief weten het eens te zijn met de conclusies uit het OVV-rapport. De Onderzoeksraad stoort zich er echter aan dat de handtekening van premier Mark Rutte ontbrak, aangezien hij “formeel de leiding” nam in de coronacrisis, zegt Dijsselbloem. (bron: NOS) De premier heeft laten weten dat de aanbevelingen wel degelijk door het kabinet uitgevoerd gaan worden. Maar Dr Ernst Kuipers (D66) wil niet af van de afspraken over de bestrijding van corona, die hij gemaakt heeft met de sectoren. Het ministerie van VWS zal daarin niet het voortouw nemen, de samenleving moet dat maar doen.

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft het RIVM en de GGD’s de opdracht gegeven om een vaccinatieronde tegen corona voor te bereiden. In het najaar krijgen in eerste instantie kwetsbare mensen waarschijnlijk de herhaalprik aangeboden, schrijft Kuipers. De GGD’s werken aan een plan om te beginnen met 300.000 prikken per week, in 6 weken uit te breiden tot 1,5 miljoen per week. Zo’n opschaling zou nodig zijn als niet alleen kwetsbaren, maar de hele bevolking een prik krijgt. De prikronde wordt nu al voorbereid in verband met de werving van mensen op de huidige krappe arbeidsmarkt. (bron: NOS) Bij de vorige prikrondes werden uurlonen betaald boven de norm en werkten concurrerend voor de horeca. Ik vraag mij af of mensen wel net zo spontaan zullen medewerken aan de prikacties als die van 2020/21?

Eyeliners

Megaclaim tegen banken in de maak om strop bij hypotheken in Zwitserse franken

Koopjesjagers bepalen het koersnivo van de AEX?

Waarom zitten beleggers in landbouwgrond? Liggen daar de nieuwe winsten voor het binnenhalen?

De ECB is gul: banken kunnen tot €24 mrd winst oprapen dankzij gratis kredieten, als gevolg van desastreus monetair beleid

Groot deel van Italië in noodtoestand vanwege ergste droogte in 70 jaar

Als we de rekenrente aanpassen is nieuw pensioenstelsel helemaal niet nodig

Er is een fundamenteel andere economie nodig

Boeren kunnen wel zonder veel problemen stikstof verminderen

Staatssteun aan Duitse gasreus Uniper moet domino-effect vermijden

Rutte is positief over EU-lidmaatschap Albanië. Curruptie,

Gemeenten grootste horde bij aanpak woningcrisis

Boeren hebben reden om Remkes te wantrouwen

Er zijn grote zorgen over fosfor, zonder dit mineraal kunnen we nergens op aarde meer voedsel verbouwen: https://scientias.nl/wp-content/uploads/2022/06/fosfor-1.jpg

Rutte snapt het boerenprotest niet

Eenmalige loongolf is helemaal geen oplossing voor hoge inflatie

Sieger Rodenhuis denkt dat het CDA uit de regering moet treden wil het nog een kans hebben te overleven

Minister Staghouwer: Supermarkten spelen wél rol in stikstofcrisis.

Groot deel van Italië in noodtoestand vanwege ergste droogte in 70 jaar

Als we de rekenrente aanpassen is nieuw pensioenstelsel helemaal niet nodig

Er is een fundamenteel andere economie nodig

Boeren kunnen wel zonder veel problemen stikstof verminderen

Staatssteun aan Duitse gasreus Uniper moet domino-effect vermijden

Rutte is positief over EU-lidmaatschap Albanië. Corruptie,

Gemeenten grootste horde bij aanpak woningcrisis

Boeren hebben reden om Remkes te wantrouwen

Er zijn grote zorgen over fosfor, zonder dit mineraal kunnen we nergens op aarde meer voedsel verbouwen: https://scientias.nl/wp-content/uploads/2022/06/fosfor-1.jpg

Rutte snapt het boerenprotest niet

Eenmalige loongolf is helemaal geen oplossing voor hoge inflatie

Sieger Rodenhuis denkt dat het CDA uit de regering moet treden wil het nog een kans hebben te overleven

Minister Staghouwer: Supermarkten spelen wél rol in stikstofcrisis

Rutte zegt woedende Kamer €500 toe voor koopkrachtreparatie allerlaagste inkomens

Zimbabwe gaat gouden munten slaan om hyperinflatie te bestrijden

Gasprijzen verdubbeld in een maand tijd, wat betekend dat voor het Nord Stream project?

Duitsland verzet zich tegen nieuw crisisinstrument van ECB

Frontberichten

Nadat de goudprijs begin maart de grens van $2.000 overschreed, voorspelt een nieuw rapport van de Wereldbank nu dat de waarde van de grondstof in 2022 met slechts 3% zal toenemen. De bank verwacht echter dat de prijzen van grondstoffen als voedsel – die met 84% zijn gestegen – en ruwe olie een groot deel van 2022 hoog zullen blijven. Terwijl sommige voorstanders van goud hebben voorspeld dat de prijs van het metaal waarschijnlijk een nieuw hoogtepunt zal bereiken, verwacht de Wereldbank in haar rapport in plaats daarvan een mogelijke scherpe prijsdaling in 2023. De bank wijst op de mogelijke verkoop van grote hoeveelheden goud door Rusland als een mogelijke factor die de prijs zal drukken. Een rapport waarin het laatste prognosedocument van de bank wordt geciteerd, heeft gezegd: ‘wanneer Rusland, dat van het mondiale financiële systeem is afgesneden, zijn toevlucht neemt tot de verkoop van grote hoeveelheden goud om aan geld te komen, zal de daaruit voortvloeiende overvloed aan goud de prijs van de grondstof waarschijnlijk doen dalen’. Intussen hebben sommige berichten gesuggereerd dat Rusland de mogelijkheid overweegt om zijn munt met goud te ondersteunen. Hoewel het nog niet duidelijk is wanneer dit waarschijnlijk zal gebeuren, kan het vooruitzicht van een groot land dat zijn munt met goud steunt, er wel op wijzen dat de prijs van de grondstof waarschijnlijk verder zal stijgen dan dalen. Het vooruitzicht dat Rusland terugkeert naar de goudstandaard heeft ook het debat over de haalbaarheid en het nut van door goud gedekte cryptomunten opnieuw doen oplaaien. Er zijn verschillende van dergelijke tokens uitgegeven, maar slechts enkele daarvan functioneren. Er zijn vele redenen waarom sommige goud-gebackte crypto tokens hebben gefaald. Om meer te weten te komen over waarom sommige cryptomunten met goud als onderpand zijn mislukt, wat de toekomst brengt en het vooruitzicht dat Rusland terugkeert naar de goudstandaard, hebben we de mening gevraagd van Tony Dobra, een 40-jarige veteraan in de edelmetalenindustrie en een niet-uitvoerend adviseur bij de fintech startup, Aurus: ‘hoewel goud sinds het begin van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland in een opwaartse spiraal zit, is de prijs er tot nu toe niet in geslaagd om door de grens van $2.000 te breken, ondanks voorspellingen dat de prijs de $3.000 kan doorbreken’. Denkt u dat goud in de komende vijf jaar ooit de $3.000 per ounce zal bereiken? “De handelsvolumes in goud zijn nog nooit zo hoog geweest. De prijs is volatiel, maar staat momenteel onder druk. Het voorspellen van prijzen is net zoiets als het lezen van theeblaadjes of geiten ingewanden; het is een gezelschapsspel, geen wetenschap. Echter, zowel wat nu in bedding is, in plaats van tijdelijke inflatie, plus de lange termijn situatie in Oekraïne, zou goud door $2.000 moeten zien gaan later dit jaar. Daarna is alles mogelijk. Ik zou zeggen dat 3.000 dollar waarschijnlijker is dan niet.” Veel invloedrijke figuren hebben geconcludeerd dat Bitcoin een digitale vorm van goud is, terwijl sommigen hebben gesuggereerd dat goud zelfs in onzekere tijden zijn positie als het meest ideale alternatief voor fiatgeld zal verliezen. Toch wordt goud, zoals de gebeurtenissen van de afgelopen weken ons hebben laten zien, nog steeds gezien als een veilige haven. Volgens sommige berichten zou Rusland, dat door sancties is getroffen, zijn eigen munt met goud kunnen ondersteunen. Denkt u dat het mogelijk is dat Rusland zijn munt steunt met goud? “Het is niet zozeer ‘mogelijk’, maar waarschijnlijk. Net als energiegrondstoffen is ook Rusland rijk aan edele metalen. Zijn nu bevoorrechte handelspartners, China en India, zijn ‘s werelds twee grootste kopers van goud, gevolgd door hun vriend Turkije. Het ondersteunen van de roebel met goud zal hun nieuwe vrienden geruststellen en een niet in US dollars luidend handelsblok creëren.” (bron: businessAM) De goudprijs is afhankelijk van het volume van de handel erin, waaronder de noodzaak voor de Russen om goud te gaan verkopen om aan hun financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Maar ook het vertrouwen in de economie speelt een rol. We hebben dat de laatste 2 beursdagen gezien. Na de persconferentie van de presidente van de ECB, waarin ze stelde dat zij t/m 2024 verwachten geen recessie verwachten en maar moeten afwachten dat de ECB met hun monetair beleid maar moeten afwachten of dat het gestegen prijspeil teruggedrukt krijgen. In één dag tijd daalde de euro 2 cent vs de dollar en dat is een forse klapen vervolgens weer 2 dollarcent. Daarentegen steeg de prijs van het goud en daalde vervolgens weer.

Overwegingen

Er een strijd tussen beschavingen gaande. Maar de ‘culturele analyse’ van Russische politiek creëert nog een ander hardnekkig probleem, want waarom hebben we het zo veel over Poetin? Vaak gaan verhalen over ‘wat Poetin wil’ uit van een achterhaald, maar nog altijd breed gedragen idee dat de Russische politiek alleen om de leider draait en dat een koerswijziging een persoonlijke keuze van die leider is. Daardoor zien we over het hoofd dat Poetin niet eens het grootste probleem is, schrijft Drs Paul van Dijk Universiteit van Amsterdam, faculteit geesteswetenschappen, in het NRC. Hij doet onderzoek naar de transformatie van tsaristisch Rusland eind negentiende eeuw. Historisch onderzoek naar tsaristisch Rusland en de Sovjet-Unie ondersteunt de analyses van politicologen als Tatjana Stanovaja dat Poetin net als de tsaren of de communistische secretaris-generaal natuurlijk belangrijk is, maar net als die historische figuren geen totale controle over politiek, bestuur en samenleving heeft. Er zijn veel verschillende spelers die enerzijds hun belangen tegenover de president verdedigen en anderzijds de president kunnen opzoeken om anderen weg te concurreren. Vooral sinds 2014 zijn de siloviki (militairen en veiligheidsdiensten) erin geslaagd meer macht naar zich toe te trekken ten koste van de staatsoligarchen (mensen als Miller en Setsjin, de bestuurders van Gazprom en Rosneft). Deze machtsverschuiving binnen de Russische politiek is enorm belangrijk. De staatsoligarchen wilden het land zoveel mogelijk openstellen om geld te ‘verdienen’ en zo de stabiliteit te waarborgen. Nu propageren verschillende siloviki bij Poetin dat stabiliteit juist wordt bereikt door strenge controle over economie en samenleving (vandaar ook de ongekend harde vervolging van oppositieleden als Navalny). Om die reden zijn de afgelopen jaren meerdere staatsoligarchen in het bestuur vervangen door ‘apolitieke’ technocraten en zijn sommigen zelfs vervolgd. Mensen die hun hoop vestigen op het ‘verdelen van de elites’ zullen waarschijnlijk bedrogen uitkomen. Omdat internationale sancties hun vermogens in het Westen hebben bevroren, zijn de staatsoligarchen nog meer dan voor de oorlog overgeleverd aan Poetin en de anderen die de invasie hebben gepland. De siloviki vinden in Poetin de steun voor hun defensieve visie op stabiliteit en een verzekering van hun bezittingen en voortbestaan. Zij zullen hem niet zo gauw afzetten. Zelfs als Poetin van het toneel zou verdwijnen zullen deze figuren heus niet opeens kiezen voor een liberale democratie. Ze zullen simpelweg iemand anders steunen die hun belangen behartigt. Maar wat als de siloviki onder westerse druk dan toch eieren voor hun geld kiezen en akkoord gaan met een radicaal andere koers? Zelfs als een liberaal als Navalny president zou worden, loopt hij tegen economische en bestuurlijke problemen aan die ook de huidige regering boven de pet gaan. Net zoals Donald Trump met veel bombarie de kolenmijnen weer opende, heeft Poetin noodlijdende mega-ondernemingen gedwongen open te blijven om duizenden banen en de nutsvoorzieningen van hele steden te redden. Volgens de historicus Stephan Crowley zit Poetin hiermee op een doodlopend spoor: eigenlijk zou hervormen van de regionale industrieën beter zijn, maar grootschalig banenverlies zou tot grote onrust leiden, terwijl het subsidiëren van de fabrieken niet genoeg groei oplevert om de levensstandaard van mensen op zijn minst gelijk te houden. Dat leidt nu al tot onrust. In zijn strijd tegen de Russische liberalen probeert Poetin zich van de politieke steun van de arbeiders te verzekeren, maar zit dus vast. Daardoor zitten veel Russische burgers ook vast. Arbeiders, boeren, docenten en ambtenaren worden voor hun bestaanszekerheid steeds afhankelijker van een staat die ze weinig kan bieden. Binnenkort zal een enorme herindeling van de gemeentebesturen (lees: bezuinigingen) de positie van deze burgers verslechteren. Honderdduizenden mensen in de provincies kunnen dadelijk niet meer hun lokale vertegenwoordiging kiezen, aangezien dat bestuur naar grotere steden verder weg wordt verplaatst. De kloof tussen de overheid en deze burgers zal alleen maar groeien als ze door budgetten te delen nóg minder geld ontvangen voor sociale diensten en onderhoud van infrastructuur. Iemand als Navalny wil zonder afhankelijk te zijn van olie- en-gaselites de sociaal-economische ongelijkheid aanpakken met behulp van het staatsapparaat, maar doordat diezelfde staat zich in dit opzicht al jaren terugtrekt ligt de teleurstelling nu al op de loer. Een liberale president kan bovendien verzet tegen pijnlijke maatregelen niet zomaar de kop indrukken. De kans is dus groot dat zelfs een liberale president met nieuwe demagogen te maken krijgt.Het klinkt daarom raar, maar Poetin is niet Ruslands grootste probleem. Door machtige elites is een koerswijziging na Poetin niet vanzelfsprekend en een opvolger kan niet op korte termijn ‘de puinhopen van Poetin’ wegruimen. Het cliché dat de Russische politiek alleen om de leider draait moet daarom echt bij het oud vuil. Anders zijn nieuwe teleurstellingen, onbegrip en confrontaties onvermijdelijk. (bron: NRC)

In de Tweede Kamer is vorige week met staatssecretaris van Rij gesproken over het kabinetsvoorstel voor de box3 regels vanaf 2025, de zogenaamde vermogensaanwasbelasting uit hoofde van beleggingen en koopwoningen. Bij huizen wordt aan de WOZ waarde, zoals die door de gemeenten wordt vastgesteld, gekoppeld aan de fiscale waarde. Daar doet zich nu al een onrechtvaardigheid voor. Stel iemand heeft 5 jaar geleden een woning gekocht voor €300.000, die nu voor de WOZ wordt aangeslagen voor €500.000. Dat levert geen cent meer op ‘in the pocket’. Die waardestijging is virtueel, die wordt pas werkelijkheid zodra het pand wordt verkocht. Dat betekent dat heffingen die zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde, als de OZB, de gemeentelijke lasten, de heffing van het Waterschap en voor het leidingwater en die van de Rijksoverheid, zoals voor de bepaling van het eigenwaardeforfait (box 1), het vermogensrendement (box 3), schenkings- en erfrecht en de energiebelasting, stijgen. Daarbij wordt van de burger met een eigen huis verwacht dat hij investeert in het isoleren van zijn woning en de ombouw van fossiel naar duurzaam voor verwarming en koken. Maar bij al die oplopende kosten en de dalende waarde van de euro door de inflatie staan geen inkomsten. De burger met een koopwoning gaat leeggezogen worden al een melkkoe en net zo behandelt als boeren. Zo een situatie kan ontstaan zodra een land geregeerd en bestuurd wordt door technocraten. Wij moeten terug naar een humane samenleving.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.