UPDATE 06102018/447 ‘Rutte is zijn politieke kompas totaal kwijt’

Dit blog is geheel anders dan dat U gewend bent. In feite is er maar één onderwerp met enkele subartikelen.

Premier Rutte heeft twee slechte dagen achter de rug waarmee zijn positie en het voortbestaan van zijn kabinet Rutte III ter discussie komen te staan.

1. Unilever heeft bekendgemaakt dat de voorgenomen overbrenging van het Hoofdkantoor in Londen, onder pressie van Engelse aandeelhouders, niet doorgaat. Door het al eerder bekend gemaakte beleidsplan van Unilever om de 2 hoofdkantoren, in Londen en Rotterdam, te bundelen, bestaat de mogelijkheid dat het hoofdkantoor in Rotterdam naar Londen overgebracht gaat worden. Dat is een zware slag voor onze premier, die daar jaren heeft gewerkt. Hij heeft onmiddellijk laten weten dat het kabinet het plan om de dividendbelasting af te schaffen in heroverweging gaat nemen. Ik politiek den Haag is men er zeker van dat ‘heroverwegen’ betekent ‘dat de beleidsoverweging wordt ingetrokken’, dat is dan een zware nederlaag voor de premier en dit kabinet en de vier coalitiepartijen. De premier gaf in de Tweede Kamer toe dat de hij in het debat over dit voorstel ‘zijn verdediging niet altijd even geslaagd was’. De reacties van de kant van de oppositie waren opgelucht en ook snoeihard: ‘afgang duurt voort’, ‘intrekking plan is nu onvermijdelijk’ en ‘totale waarzin dat één bedrijf dit kabinet gegijzeld hield’. Het is echter zeer de vraag of de €1,9 mrd die hun weer beschikbaar komt, kan worden gebruikt voor de sociale en arbeidsproblematiek in de publieke sector. Brussel schrijft namelijk voor dat het geld moet worden ingezet voor het aantrekkelijk maken voor het vestigen van ondernemingen.

2. Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad, dat de 5 klimaattafels aanstuurt: De 5 klimaattafels: industrie (opdracht: 14,3 megaton CO² besparing in 2030) , landbouw (opdracht: 3,5 megaton CO² besparing in 2030), mobiliteitstafel (opdracht: 7,3 megaton CO² besparing in 2030), gebouwde omgeving (opdracht: 3,4 megaton CO² besparing in 2030) en de electriciteitstafel (opdracht: 20,2 megaton CO² besparing in 2030) worden gecoördineerd door de VVD’er Ed Nijpels. Hij heeft nu de sleutel in handen om het kabinet te laten vallen of nog even verder te laten strompelen. Hij vond eind september dat het kabinet echt aan het werk moet, nu het Planbureau voor de Leefomgeving zijn analyses heeft losgelaten op het Klimaatakkoord. “Het kabinet is nu aan zet met de analyse van het PBL. Het planbureau geeft aan dat met onze voorstellen de 49% reductie haalbaar is. Het wachten is nu op politieke duidelijkheid over de ruimte voor normering, heffingen, subsidies, wetswijzigingen, bindende afspraken en keuzes in de rijksbegroting. Zoals het PBL terecht stelt is dat nodig voor doorrekenbare afspraken. Die voorgenomen beleidsmaatregelen heeft ook het CPB en het CBS nodig voor het doorrekenen van het ‘energietransitie’ project. Met deze duidelijkheid kunnen de onderhandelingen voor een definitief Klimaatakkoord de beslissende fase in”, aldus Ed Nijpels. De tafels staan klaar om verder te werken aan een akkoord, maar dan moet het kabinet komen met een heldere detaillering van beleid voor de middellange termijn. Nijpels zei 2 weken geleden nog: ‘Het doel van 49% reductie staat niet ter discussie. De manier waarop is onderwerp van een stevig debat’. De voorstellen zijn op verzoek van kabinet en Kamer ontwikkeld. Daarom vindt Nijpels het logisch dat die goed willen afwegen of de voorstellen passen bij hun opvattingen. “Zo hoort het in een democratie. De noodzakelijke detaillering voor de verdere uitwerking van de gegeven opdrachten door het kabinet aan het Klimaatberaad en aan de Tweede Kamer zijn gepresenteerd. Ik kwalificeer ze als ondermaats. Op veel vragen wordt geen antwoord gegeven, kennelijk is het kabinet, dan wel de premier, niet in staat voor de komende tien jaar daarvoor een visie te geven. Wiebes vraagt aan de Klimaattafels daar, vanuit de markt, antwoorden voor te bedenken. Terzake, voor wonen: de energiebelasting voor gas wordt hoger, die voor elektriciteit gaat omlaag. Voorlopig wordt niemand gedwongen om zijn huis energieneutraal te maken, het kabinet wil mensen in eerste instantie ‘verleiden’ om te verduurzamen. Vanaf 2019 gaat de verhuurdersheffing voor corporaties omlaag met 100 miljoen euro per jaar, zodat zij hun woningen kunnen isoleren en van het gas af kunnen halen. Gemeenten moeten per wijk kijken hoe woningen het beste gasvrij kunnen worden. Voor de industrie: die moeten tot 2030 grote investeringen doen om te vergroenen, ze moeten zelf 1 miljard daarvan betalen. Het kabinet houdt een stok achter de deur in de vorm van een CO2-heffing, mocht het de bedrijven zelf niet lukken de uitstoot, voor de 49% reductie CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990, voldoende terug te brengen. Volgend jaar gaat het kabinet werken aan een wet die dat regelt. Voor grote bedrijven komt er een ‘maatwerk-oplossing’,toegespitst op het individuele bedrijf. Het kabinet noemt CCS, het afvangen en in lege gasvelden onder de Noordzee opslaan van CO2 “onvermijdelijk”. In sommige sectoren is er “op korte termijn geen kosteneffectief alternatief. “Voor de energiesector: die krijgt te maken met een minimumtarief voor het uitstoten van CO2. Dat moet de productie van duurzame energie stimuleren. Op termijn krijgen stroomleveranciers geen subsidie meer van de overheid. Ook windmolenparken moeten subsidievrij gebouwd gaan worden. Daardoor zal de prijs van stroom voor bedrijven en huishoudens gaan stijgen. Voor vervoer: tot nu toe heeft de vervoerssector vooral fiscale maatregelen genomen. Niet genoeg, vindt de regering, die de onderhandelaars aan de klimaattafel vraagt ook te kijken naar uitstootnormen. Vanaf 2030 worden alleen nog elektrische auto’s verkocht, sprak het kabinet al af in het regeerakkoord. Rond 2025 zal elektrisch rijden ‘het nieuwe normaal’ zijn, verwacht het kabinet. Dan kunnen fiscale voordelen om van benzine af te stappen, stapsgewijs worden afgebouwd. Voor de landbouw: inkrimping van de veestapel gebeurt voorlopig niet, was al een voornemen. De regering verwacht wel met de verduurzaming van de landbouw een heel eind te komen met de landbouwvisie die minister Carola Schouten vorige maand presenteerde. Daarin krijgt ‘kringlooplandbouw’ een grote rol. Op die manier moet het mestgebruik teruggebracht worden. Het kabinet roemt de glastuinbouw, die in 2040 klimaatneutraal wil zijn. Vmet betrekking tot de industrie zegt het kabinet: dat tien bedrijven verantwoordelijk zijn voor de helft van de Nederlandse CO2-uitstoot. Hier enkele reacties: Energie Nederland reageerde verbolgen, volgens de brancheorganisatie van energieproducenten brengt het kabinet de leveringszekerheid van stroom in gevaar. Volgens VNO-NCW leiden de maatregelen voor industrie en energie tot meer uitstoot elders in Europa. De werkgeversorganisatie ziet het scenario ‘Nederland armer, de wereld warmer’ ontstaan. Het is Wiebes gelukt om de coalitiepartijen, die de afgelopen weken onenigheid hadden over de klimaatambities, niet al te veel pijn te doen. Volgens D66 en ChristenUnie geeft het kabinet duidelijk richting, terwijl CDA en VVD blij zijn dat de overheid ‘realistisch’ is. GroenLinks, PvdA en SP vinden de plannen te vaag en onvoldoende. Die partijen ondertekenden mede de klimaatwet, waarin de voorgenomen CO2-reductie vastgelegd is. Voor het draagvlak voor het akkoord is het voor Wiebes belangrijk dat hij ook die partijen wat verlichting biedt. Wat volgens mij de hele energietransitie onderuit haalt is dat burgers nu in vrijheid mogen beslissen of ze hun huis energieneutraal gaan maken. En of dat ook geldt voor woningbouwverenigingen lees ik nergens. 

3. Het is mooi geweest. Ik stap van het podium af. Het is tijd voor een nieuwe generatie’, sprak zaterdag Alexander Pechtold op een bomvol D66-congres in Den Bosch. Hij maakt op deze wijze, geheel onverwachts, zijn aftreden als partijleider en lid van de Tweede Kamer bekend. De D66-fractie werd zaterdagochtend pas ingelicht over zijn besluit. Ook binnen de coalitie hield niemand er serieus rekening mee dat een van de founding fathers van dit kabinet zich terug zou trekken. Pechtold lichtte ook de fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie zaterdagochtend pas telefonisch in. ‘Niet iedereen had het zien aankomen’, zegt Pechtold als het oorverdovende applaus in Den Bosch is afgenomen en hij de verzamelde journalisten te woord staat. Pechtold is sinds 2006 de politiek leider van de partij en boekte grote successen. Maar zijn imago liep schade op door perikelen in de privésfeer. Ook doet zijn partij, sinds vorig jaar één van de vier coalitiepartners, het inmiddels slecht in de peilingen en mort de achterban over over het beleid van de fractie en de D66-minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollogron, met betrekking tot het ‘referendum’ en ‘de afschaffing van de dividendbelasting’. Volgens Pechtold zelf heeft zijn aftreden niets te maken met het niet melden van een gift van een Canadese diplomaat, een vriend van hem, van een studio in Scheveningen en “recente publicaties” of hij daarmee doelt op het nieuws dat hij een affaire had met het voormalige raadslid Anne Lok uit Meppel, die door hem zou zijn bezwangerd en gedwongen zou zijn tot een abortus. Hij heeft dat laatste nooit bevestigd. De D66-fractie in de Tweede Kamer mag van de afgevaardigden op het Congres niet instemmen met de beleid waarmee wordt gerommeld aan de afspraken uit het klimaatakkoord. D66 moet vasthouden aan de ‘ambitieuze’ kabinetsplannen. Dat wordt problematisch want en de VVD en het CDA willen de ambities afremmen en ook minister Wiebes heeft bekendgemaakt dat het project ‘energietransitie’ in een lagere versnelling komt te staan. Het is de vraag hoe hard de nieuwe fractieleider van D66 zijn eisen gaat formuleren en of hij het voortbestaan van dit kabinet op het spel gaat zetten. Rutte heeft grote twijfels of hij kan blijven rekenen op een loyale coalitiepartner. Ik twijfel met hem mee. Pechtold had zijn beste periode in de oppositie, waar hij zich profileerde als een briljant debater. In de coalitie raakte hij de weg kwijt.

De Gemeente waarin ik woon presenteert haar Deltaplan Duurzaamheid. Ik schreef de verantwoordelijke D66-wethouder deze mail: Bij alle kritische opmerkingen, die ik ga plaatsen, wil ik wel stellen een voor voorstander te zijn van de vergroening, mits die betaalbaar is. Het Deltaplan is gebouwd op drie pijlers: energietransactie, kringloopeconomie en klimaatadaptatie. Ik beperk mij tot de ‘energietransactie’. Het kabinet heeft daarvoor een Klimaatberaad ingesteld onder voorzitterschap van Ed Nijpels, die 5 klimaattafels aanstuurt. Die tafels zijn nu in afwachting van het klimaatbeleid dat de komende tien jaar gevoerd gaat worden. Het is de bedoeling dat het Klimaatberaad aan de slag gaat met de uitvoering hiervan op 5 onderdelen. Iedere klimaattafel moet drie onderwerpen gaan uitwerken:

Welke (technische) mogelijkheden zijn er om de beoogde CO2-reductie te bereiken?

Wat is daarvoor nodig, financieel, ruimtelijk, organisatorisch?

Hoe betaal en regel je dat?

Het Klimaatberaad werkt als het polderen in de fase van economie 3.0, waar belanghebbende partijen hun belangen in de toekomst zo optimaal mogelijk konden beschermen, nog liever wat ze eraan konden verdienen en daarvoor werd een compromis gesloten over hoe de opbrengsten van de groei werden verdeeld. Wij zijn nu onderweg naar een geheel andere samenleving, met andere normen en waarden die worden ingericht naar economie 4.0 (robotisering, kunstmatige intelligentie en internet of things (big data). Dat vergt een grote inspanning van de overheid, ondernemingen en burgers. Daarmee gaat ‘polderen’ ter ziele. De oefening ‘energietransitie’ vraagt grote inspanningen van de overheid en instellingen in de zorg, het onderwijs, de infrastructuur, de wetenschap, de technische industrie en van ‘boeren, burgers en buitenlieden’. Daarover bestaat nog geen duidelijkheid. Tijdens de Algemene Beraadslagingen in de Tweede Kamer is verdeeldheid bij partijen gebleken. De grootste tegenstander is de 2e partij in de 2e Kamer in de politieke peiling van de Hond. Dat is het Forum van Democratie. Thierry Baudet bracht ter tafel dat de hele energietransitie slechts een effect op de opwarming van de aarde zal opleveren van 0,0007 graden. Hij noemt de plannen van dit kabinet ‘de Groene gekte’. Hij noemt als bron voor zijn uitspraak: klimaatwetenschappers. Ook binnen de coalitie bestaat onenigheid. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is uiterst terughoudend om de transitie nu al in werking te zetten. Hij wil afwachten welke nieuwe oplossingen beschikbaar komen die de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen gaan beperken en of het wel noodzakelijk is de grootse plannen van gas naar stroom uit te voeren, ook gezien de enorme kosten die ermee gepaard gaan. Hij hoopt dat onze technische centra, in Delft, Eindhoven, Wageningen en Groningen, maar ook in het buitenland (onder andere in China en Sillicon Valley), nieuwe duurzamer projecten gaan ontstaan. Dat vergt nog wel enige tijd. Buma, de fractievoorzitter van het CDA, wil ook de ambitieuze aanpak afremmen, maar hij bepleit dat de lasten niet hoger zijn dan het draagvlak dat ervoor is in de samenleving. Ik kan mij dat wel voorstellen gezien in het licht van de laatste politieke peiling waar het CDA nog maar 4% van de Kamerzetels bezet en met de Provinciale Verkiezingen in zicht en als gevolg van die uitslag in mei volgende jaar Eerste Kamer verkiezingen. Voor hem zullen de belangen van de boeren meespreken, waar het gaat om investeringen in duurzaamheid in de landbouw, veeteelt en tuinbouw en de Kringloop Economie die eraan komt. Kan de boer van morgen de kost nog wel verdienen? Een mogelijkheid is dat de politiek met betrekking tot de inzet van de energietransitie, op de rem gaat trappen. U gaat, staat in de Advertentie in het Nieuwsblad, de aanschaf van zonnepanelen promoten. Dat ontraad ik U ten zeerste om te voorkomen dat de gemeente later aangesproken gaat worden door burgers, die door U niet volledig zijn voorgelicht over de financiële gevolgen en risico’s ervan. Bij een aanschaf van zonnepanelen moet een terugverdienplan worden overlegd dat is onderbouwd met realistische aannames. Dat is op dit moment onmogelijk. Burgers die vijf jaar geleden zonnepanelen plaatsten hadden de zekerheid dat terug geleverde energie aan de leverancier werd gesaldeerd met afgenomen energie. Dus als je €0,20 per kWh betaalt, levert de niet gebruikte stroom van zonnepanelen ook die prijs op tot een maximum van de opgenomen kWh ’en. Die zekerheid vervalt in 2020 en de teruggekochte zonne-energie wordt dan voor een marktprijs, die zeker veel lager zal zijn, teruggenomen. Minister Wiebes komt nog met een subsidieregeling, waarvan de details nog niet bekend zijn. Voor het terugverdienplan is het noodzakelijk dat er zekerheid moet worden geboden over prijzen, rentestanden en voorwaarden voor een periode van zeker 10 jaar. Daarnaast zijn er technische beperkingen aan zonne- en windenergie en die liggen op het terrein van de opslag. De Chinezen werken hard aan accu’s die veel meer en veel langer stroom kunnen vasthouden. Maar het zal nog wel jaren duren voordat het zover is. Uiteindelijk is het streven dat energie die in de zomer wordt opgewekt in de winter kan worden gebruikt. Ook voor elektrische auto’s speelt dit een rol. Uiteindelijk zal de elektrische auto pas interessant worden als er 400 km gereden kan worden zonder bij te tanken en het bijtanken kan plaatsvinden in een tijdsbestek dat de chauffeur een kopje koffie drinkt. Mogelijk kan uit asfalt op de wegen energie worden opgewekt. Maar het zijn allemaal toekomstverwachtingen. Een ander onderwerp in de energietransitie bij particulieren is het vervangen van een gasfornuis door een elektrisch. In financiële zin is dat voor burgers weinig aantrekkelijk. Behalve de aanschaf van een elektrisch fornuis van > €400 moet er in veel gevallen ook een nieuwe stroomgroep voor krachtstroom worden aangelegd dan wel, als er gebruik wordt gemaakt van een bestaande groep, kunnen er geen andere apparaten van die groep stroom gebruiken als wordt gekookt of de over wordt gebruikt. De overschakeling betekent ook dat koken duurder wordt. Bij een keramische kookplaat is de prijs 2x zo hoog als bij gas en bij een kookplaat op basis van inductie is dat 4x. Ook voor het warme water in de keuken en in de bad- en doucheruimte zullen andere oplossingen moeten komen. De gastransitie brengt ook een grote kapitaalvernietiging voor veel mensen met zich mee doordat de Cv-ketel (aannemende dat radiatoren kunnen worden hergebruikt) als oud ijzer wordt afgevoerd. En wie gaat daar een redelijke vergoeding voor vergoeden? Er wordt door deskundigen over gesproken dat de transitie voor de eigenaar van een koopprijs tussen de €18.000 en €20.000 zal liggen. En gaan hypotheekverstrekkers aan huiseigenaren met nog een veel te hoge schuld van niet-aflosbare hypotheken, nog een aanvullende hypotheek verstrekken op een betaalbare rente en aflossingsverplichting. Er stroomt nog veel water naar zee, voordat daarover duidelijkheid bestaat. En wat gaat er gebeuren met die mensen, die hun financiering niet rond krijgen en ik verwacht dat dat zal gaan om een respectabel aantal. Ook over de verwarming in huizen bestaat veel onzekerheid. De warmtepomp die als een mogelijkheid wordt genoemd heeft zijn beperkingen. Wat mij aanspreekt is dat deze slechts een temperatuur in het huis biedt van 16 graden. Dat is in de woonkamer, de keuken en in de bad- en doucheruimten en in kamers waar mensen werken, onvoldoende. Daar zal dus aanvullende betaalbare warmte voor worden aangeboden. Ook over de werking van warmtenetten is onvoldoende informatie beschikbaar voor woningbouwverenigingen, beleggers in onroerend goed en burgers met een koophuis. Kortom, er is nog heel veel werk aan de winkel voor het kabinet, daarna voor de 5 klimaattafels, en dan voor de politiek, waar beoordeeld moet worden of de lasten niet te zwaar wegen voor het gewone volk, of er al voldoende bedrijven zijn, die met omgeschoold personeel werken, die de enorme berg werk, die eraan komt, op een efficiënte en deskundige wijze aankunnen. Daarnaast moet er een aanpak komen die voor multinationals, het bedrijfsleven, instellingen, banken en andere financiële instellingen, beleggers, wetenschappers en nieuwe ondernemers en vele anderen die in staat zijn de duurzaamheid te sturen naar een maatschappelijk welzijn. Dat vraagt visie op een breed spectrum, de techniek is zo ver nog niet. Plannen zijn goed, maar die kunnen pas worden uitgevoerd als er een breed draagvlak voor is.

Nederlanders gaan volgend jaar fors meer uitgeven aan vaste lasten zoals energiekosten. Gemiddeld is een huishouden in 2019 volgens vergelijkingssite Pricewise zo’n €700 extra kwijt ten opzichte van dit jaar. De oplopende energietarieven van de afgelopen maanden, internet en bellen naast belastingeffecten tikken aan, blijkt uit een doorrekening van de vergelijker specifiek voor vaste lasten. Wel daalt de inkomstenbelasting voor de meeste mensen met een baan. Volgens de tellingen van de vergelijker is een gezin met een kind gemiddeld €700 euro duurder uit, een alleenstaande ruim €450. Directeur Hans de Kok is bezorgd over de stapeling van de zorgpremie naast de oplopende kosten voor de auto- en woonverzekeringen die maandelijks doortikken. Pricewise verwacht ook dat de premies voor inboedel-, de aansprakelijkheids- en opstalverzekeringen toenemen. Volgens het kabinet en budgetvoorlichter Nibud gaan de meeste Nederlanders er dankzij veranderingen in belastingen nog altijd op vooruit. De gemiddelde stijging van de koopkracht is geraamd op 1,5%.

Banken startten afgelopen zaterdag een campagne om hun klanten met een aflossingsvrije hypotheken af gaan lossen. Het bleek dat één op de zes huiseigenaren met zo’n hypotheek onvoldoende spaart om de hypotheek aan het einde van de looptijd te kunnen aflossen. Banken hebben hun klanten jarenlang aflossingsvrije hypotheken verkocht zodat zij maximaal rente konden aftrekken. Nu deze aftrek echter vanuit de overheid wordt beperkt, is het belangrijk om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te kunnen lossen, of voldoende te hebben gespaard voor een nieuwe hypotheek. Niet alle huisbezitters met een aflossingsvrije hypotheek kunnen na afloop van de looptijd een nieuwe hypotheek afsluiten. Als er dan niet voldoende is gespaard, moet soms het huis worden verkocht. Soms is het inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, onvoldoende om een nieuwe hypotheek te kunnen krijgen. „Voor deze groep geldt: als je nu al weet dat je straks in je woning wilt blijven wonen, is het goed om nu maatregelen te nemen door te gaan aflossen of te sparen”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. Banken gaan hun klanten benaderen met een aflossingsvrije hypotheek actief, zegt de NVB. „Inmiddels zijn op die manier 52.000 klanten bereikt en is aan 27.000 mensen financieel inzicht gegeven.” Er zijn ruim twee miljoen Nederlanders met een aflossingsvrije hypotheek. Meer dan de helft van de hypotheekschuld in Nederland bestaat uit leningen waarop niet regelmatig wordt afgelost, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Er staat een €340 mrd aan aflossingsvrije uit, dat is de helft van alle hypotheken, bij 1 miljoen huishoudens.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) verlaagt het oordeel over de kredietwaardigheid van verfproducent AkzoNobel van A- naar BBB+. Het vooruitzicht voor de kredietbeoordeling gaat van negatief naar stabiel. Eerder op de dag werd bekend dat Akzo 5,5 miljard euro extra uitkeert aan aandeelhouders, nu de verkoop van de tak Specialty Chemicals klaar is. De uitkering zal plaatsvinden via onder meer een speciaal dividend in contanten. Ook zal het bedrijf eigen aandelen gaan inkopen. De 5,5 miljard euro komt bovenop een eerdere uitbetaling van in totaal 1 miljard euro aan speciaal dividend. Op 13 november is het aan de aandeelhouders om over het nieuwe voornemen van Akzo te stemmen.

De Indiase roepie is deze week op een historisch dieptepunt gedaald ten opzichte van de dollar. De roepie is dit jaar al 13% in waarde is gedaald, in navolging van valuta’s van andere opkomende economieën. De munt staat momenteel extra onder druk door sterk gestegen olieprijzen. De waardedaling noopt de centrale bank van India waarschijnlijk tot renteverhogingen, maar economen betwijfelen of slechts één rentestap voldoende zal zijn. Ook de Indonesische munt gaat hard onderuit. Opkomende economieën als India, Indonesië, Turkije en Argentinië hebben het hele jaar al te lijden onder een aanhoudende waardedaling van hun valuta’s. Dat houdt mede verband met renteverhogingen in de Verenigde Staten, waardoor beleggers meer geld steken in de veiliger geachte dollar.

© 2018 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 5 oktober 2018; week 40: AEX 539,51; Bel20 3686,66; CAC40 5359,36; DAX 30 12.111,9; FTSE 100 7.318,54; SMI 9042,08; RTS (Rusland) 1159,33; DJIA 26.447,05; NY-Nasdaq 100 7.599,01; Nikkei 23.783,72; Hang Seng 26.572,57; All Ords 6301,10; SSEC 2.821,35; €/$1,153449; BTC/USD $6559,8; 1 troy ounce goud $1202,70; dat is €33.559,70 per kilo; 3 maands Euribor -0,318% (1 weeks -0,376%, 1 mnds -0,371%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,654%; 10 jaar VS 3,2154%; 10 jaar Belgische Staat 0,903%, 10 jaar Duitse Staat 0,552%, 10 jaar CHF (Zwitserse franken) 0,6%, 10 jaar Japan 0,1455%; 10 jaar Italië 3,394%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,369.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.