UPDATE 04/05 07 2020/538 Een voorspellende droom met grote gevolgen voor de mensheid

FNV-leden toch akkoord met pensioendeal. Het 105 leden grote parlement van de vakbond FNV heeft voor het pensioenakkoord gestemd. Daarmee staan alle seinen op groen voor het nieuwe stelsel en kan het door de Tweede Kamer worden besproken. Het akkoord gaat over een fundamentele verandering van het systeem, waar jaren over werd gesproken. In het kort komt het neer op een bevriezing van de AOW-leeftijd,een langzamere stijging van die leeftijd in de toekomst. Ook worden de pensioenen flexibeler. Over de invoering is al met al elf jaar gepraat. Ouderen die bijna met pensioen gaan, zullen weinig of geen gevolgen ondervinden van het nieuwe stelsel. (bron: NOS) Deze informatie die op teletekst staat is op zijn minst gekleurd. Het lijkt er sterk op dat de NOS hier de spreekbuis is van D66-minister Wouter Koolmees. Dat is kwalijk, heel kwalijk. Wij zijn hier niet in de VS waar Trump zijn eigen TV-kanalen tot zijn beschikking heeft. Op de eerste plaats zou een meerheid van de 105 kaderleden van het FNV hebben ingestemd met het Pensioenakkoord namens alle 9 miljoen deelnemers, aangesloten bij een vakbond of niet. Gelukkig telt Nederland nog één vakbond, de VCP/de Unie, die niet heeft ingestemd en de bestaande onduidelijkheden heeft neergelegd bij het parlement, daar waar het thuishoort. Het gaat om een gigantische pot met geld van ca €1500 mrd (ter vergelijking de Nederlandse staatsschuld is bijna €500 mrd, het bbp €815 mrd en het spaargeld van de burgers bijna €400 mrd). Dat geld is opgebouwd door de werkgevers en werknemers, een spaarpot voor hun oude dag, waarvoor de deelnemers 40 jaar premie hebben betaald. Daar gaat de overheid nu mee aan de haal. Het pensioenstelsel is ooit opgezet in de vorm van een verzekeringspolis (je legt premie in en als je dat volhoudt tot de einddatum krijg je de overeengekomen uitkering in de vorm van een lijfrente) maar de D66-minister Wouter Koolmees wil daarvan af en wil naar een markt gerelateerd systeem. De markt bepaalt de hoogte van het pensioen. Een vertraging van de stijging van de AOW-leeftijd is slechts een lokkertje van de minister om de mensen af te leiden van het veel grotere financiële belang van een dalende pensioenopbouw en uitkering. Hier wordt het enorme belang dat werknemers hebben in de opgebouwde pensioenreserves ondergeschikt gemaakt aan de neo-liberale belangen van het grote geld. Op https://joop.bnnvara.nl/opinies/onbegrijpelijk-dat-vakbonden-instemmen-met-nieuw-pensioenstelsel schrijft Edwin Kemner onder meer: “Dit nieuwe pensioensysteem wordt aan ons verkocht als zijnde noodzakelijk om de pensioenen betaalbaar te houden. Al sinds de ECB begon met drastische renteverlagingen verschijnen er namelijk steeds somberder berichten over de dekkingsgraad van de pensioenen. Oorzaak hiervan is de rekenrente. Deze norm is destijds vastgesteld als de norm voor een veilig rendement voor de pensioenen. Destijds een verdedigbare keuze. Echter, gezien de huidige situatie waarbij de ECB de rente zelfs negatief houdt,  slaat deze norm nu als een tang op een varken. De verwachte toekomstige rendementen van de pensioenfondsen moeten nu berekend worden aan de hand van een rentevoet die los is komen te staan van de beleggingsresultaten. Hier zien de neoliberale partijen D66 en VVD hun kans schoon. In plaats dat men nu een nieuwe –realistische- norm voor de toekomstige beleggingsresultaten neemt (mag ik een voorstel doen: de helft van de gemiddeld behaalde beleggingsresultaten van de afgelopen x-aantal jaar), wil men nu één van de beste pensioenstelsels ter wereld omvormen naar één van de slechtste. En dit allemaal omdat volgens het neoliberale geloof alles individueel moet en de markt het wel zal regelen.Op 20 mei j.l. schreef de Volkskrant al op https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/direct-verband-tussen-hoogte-van-salaris-en-pensioen-verdwijnt~b56da03c/ dat de beurs wordt bepalend voor de hoogte van de pensioenen en het directe verband met het eerder verdiende salaris verdwijnt. Hierover zijn het kabinet, werkgevers en vakbeweging het blijkbaar eens geworden. Voor mij is het onbegrijpelijk dat de vakbeweging hiermee kan instemmen. Nu is het parlement aan zet na het zomerreces. Ik voorzie forse pensioenverlagingen. Verder is de vraag hoe groot de legitimiteit is dat een handjevol vakbondsleden kunnen beslissen voor 9 miljoen Nederlanders. Verder moet nog blijken, desnoods door de Hoge Raad, in hoeverre kan worden besloten dat bestaande contracten kunnen worden opengebroken en opgebouwde pensioenrechten kunnen worden verlaagd.

Het Parool meldde op de eerste werkdag van week 27 dat een tweede corona-golf onvermijdelijk is in de komende tijd.

de Telegraaf meldde daarop dat die 2e golf besmettingen economisch minder schade zal toebrengen. Als de eerste golf een schade van 20% heeft teweeggebracht en de schade van de tweede golf ook 20% is dan is dat 16% ten opzichte het begin. En ja, door schade en schande de eerste crisis te zijn doorgekomen, zullen we hopelijk effectiever omgaan met nieuwe besmettingen, alhoewel de verzwakkingen in de economie kunnen ook diepere slagen toebrengen. We moeten namelijk in acht nemen dat investeringen na de eerste golf niet het verwachte rendement opleveren, waardoor kapitaalvernietiging optreedt en er veel meer geld in de markt moet worden gepompt, met alle gevolgen van dien die kunnen optreden.

De Telegraaf schrijft dat mogelijk 100 van de 300 van de reisondernemers in Nederland nog dit jaar failliet zullen gaan als gevolg van de na-ijlende corona-crisis, zegt Frank Oostdam van de ANVR. Ook als de helft van die reisorganisaties omvallen komt de ANVR mogelijk ook in grote financiële problemen. Zo een bericht zal steeds meer burgers voorzichtig maken een reis te boeken en die aan te betalen.

Chinese wetenschappers hebben een nieuw griepvirus ontdekt, dat besmettelijk genoeg kan worden om een pandemie te veroorzaken. Het virus is ontdekt bij varkens, maar zou kunnen overspringen op mensen. De BBC schrijft over de ontdekking van het virus. Het is volgens de onderzoekers nog niet gevaarlijk genoeg om van mens op mens over te springen, maar dat zou wel kunnen gaan gebeuren. De Chinese overheid heeft de import van varkensvlees van vier Nederlandse slachterijen, lopende het onderzoek, gestopt. Er zijn zorgen in China over nieuwe griep die mogelijk kan uitgroeien tot een pandemie. Het coronavirus muteert volop, hoe erg is dat? Dat klinkt heel eng, maar moeten we ons ook echt zorgen maken? De ene pandemie is nog niet weg of de volgende rammelt alweer aan de poort. In China blijken diverse varkensboeren en medewerkers van slachthuizen de afgelopen jaren besmet te zijn geraakt met een nieuwe, mogelijk gevaarlijke griep/virus variant. Een van de onderzoekers, Kin-Chow Chang, zegt tegen de BBC dat het nieuwe virus goed in de gaten gehouden moet worden. “Op dit moment is iedereen druk met het coronavirus, en terecht. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat er andere gevaarlijke virussen zijn.” G4 EA H1N1 vormt op dit moment nog geen groot gevaar. Er zijn signalen van infecties gevonden bij een aantal mensen in China die met varkens werken. De onderzoekers hebben over hun ontdekking geschreven in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Het virus, dat de naam G4 EA H1N1 heeft gekregen, lijkt op de Mexicaanse griep, maar heeft een aantal andere kenmerken. Het virus dat de Mexicaanse griep veroorzaakt, is meegenomen in de jaarlijkse griepprik. Als het nodig is, zou dat met dit virus ook kunnen, zeggen de onderzoekers.

Zijn voorspellende dromen altijd bedrog?

Ik droom iedere nacht, meestal gaat het over mensen die ik ken of al zijn overleden. Soms ook over mensen die elkaar nooit gekend hebben. Meestal herinner ik me, als ik opsta, mijn dromen niet meer. Maar de droom van 1 juli was veel dreigender. In de vroege ochtend kreeg ik een heel enge droom. Ik was met mijn vrouw en een kleinkind in Amsterdam. Op zeker moment gingen we in een restaurant naar binnen om daar tussen de middag wat de eten. Op de 1e etage zaten we aan het raam: we keken naar de gracht en de grachtenpanden. Er was veel activiteit van bouwers, die onderhoud pleegden aan panden. Ook in het restaurant, waar wij waren, werd door bouwvakkers gewerkt. Langs de gracht reden grote bouwauto’s met materialen. Op zeker moment zagen we een heel lange, onder ons langs op de gracht voorbijrijden. Zo een zware bouwauto hadden we nooit eerder gezien. Iets verder draaide hij op een grachtenbruggetje om en draaide de andere kant van de gracht op. Daar gaat het helemaal fout. De zware autobanden schoven op de kademuur en de auto stond muurvast. De gevels van de grachtenpanden daartegenover gingen scheuren. De werklieden die in ons restaurant werkten joegen alle gasten naar de tuin achter het pand, wegens het dreigende gevaar van totale instorting. We haalden adem dat we veilig waren. Toen werd ik wakker. Ik ging even op mijn bed zitten om even bij te komen en moest denken aan de kop van mijn blog van afgelopen weekend: “Het neo-liberale gedachtegoed heeft zoveel foute kanten, ook de vrije markt, het monetaire beleid en het kapitalisme, dat daar flink het mes ingezet moet worden. Cruciaal in dat proces is de uitspraak van Mario Draghi van 23 juli 2012 ‘whatever it takes’ waarmee hij het monetaire beleid in dienst stelde van de macht van de financiële markten en hun hebzucht naar meer geld en vermogen.” De laatste weken heb ik gewaarschuwd dat de oplossing van de financieel/economische problemen, veroorzaakt door de dalende wereldhandel en de gevolgen van de corona-crisis, niet moet worden gezocht in steeds meer geld in de markt pompen zoals de centrale banken al jaren doen. De grote problemen van de Dertiger Jaaren waren niet alleen de enorme crash van de aandelenkoersen (oktober 1929-juli 1932) maar de opbouw stagneerde door een krap geld beleid van de centrale banken. De Engelse econoom Keynes heeft daar in 1935 voor gewaarschuwd en op een simpele wijze aangegeven dat, zodra de economische activiteiten afnemen, overheden het initiatief moeten nemen investeringen te initiëren voor de toekomst, waardoor de economie weer nieuwe impulsen krijgt. Maar toen was behoud van de goudgerande waarde van onze gulden belangrijker dan de werkelozen aan het werk te zetten en hen daarvoor te belonen. Het markantste voorbeeld is de aanleg van het Amsterdamse Bos met de roeibaan dat werd aangelegd door werkelozen, die voor hun bestaande marginale uitkering aan het zware werk werden gezet. Het nodige effect, dat de arbeiders meer gingen verdienen en gingen uitgeven, bleef uit en de positieve effecten op de economie ook. In Duitsland maakte Adolf Hitler die fout niet, maar het had wel tot gevolg dat hij op 1 september 1939 Polen binnenviel en op 10 mei 1940 West-Europa. De Tweede Wereldoorlog was een feit. Wat de centrale banken nu doen is het tegenovergestelde. Niet alleen de ECB maar vrijwel alle centrale banken alle grote wereldmachten, de BoJ, BoE, FED, pompen gigantische hoeveelheden geld in de markten. Het gevolg is enerzijds dat het aanbod van gratis geld enorm is en de rendementen voor het spaar- en pensioengelden negatief dan wel nul zijn. Maar er is een ander aspect dat optreedt en waar niemand aandacht aan besteed: de macht van het staatspapier dat centrale banken in portefeuille hebben, door hun inkoop ervan, en dat in de vele biljoenen loopt. Hoe stabiel is het monetaire stelsel nog met de enorme toevloed van geld dat ver uitgaat boven de behoefte aan dat van rendabele investeringen. We zijn momenteel verliezen aan het financieren, weggegooid geld dat nooit meer wordt terugverdiend, en dat betekent dat de waarde van ons geld daalt. Normaal zou dat tot een devaluatie moeten leiden, maar dat werkt zo niet meer in een systeem van zwevende wisselkoersen. Nu wordt de prijs bepaalt door de markt, als de resultante van de relatie tot andere valuta. Maar als die andere valuta ook hun geldhoeveelheden opblazen zegt dat niets meer over de reële waarde. Dat kan tot verlies aan vertrouwen in het financieel/monetaire systeem leiden met grote gevolgen van sociaal/maatschappelijke aard. Ik denk dat ik die situatie in mijn droom heb terug teruggezien. Enorme werkzaamheden met het zwaarste materiaal om de eeuwenoude panden nog te stutten, om te voorkomen dat die inzakten, waren niet in staat deze klus te klaren omdat de fundamenten het draagvlak niet meer konden dragen. Zie dat ‘zwaartste materiaal’ als de ‘enorme hoeveelheden geld die in de markten worden gebracht’. Het zou in deze droom gaan met een zogenaamde helderziende droom, die een blik geeft op de toekomst. Deze dromen geven vaak inzicht in oorzaak en gevolg en dit over langere termijn en vaak grotere zaken dan het ego. Komen voorspellende dromen voor? Het antwoord is ‘ja’ maar meestal is er wel een directe betrokkenheid met de dromer of zijn directe omgeving. Mijn dromen van 5 april en 1 juli betreffen een ramp die gezien wordt vanuit een vogelperspectief en wereldwijd grote gevolgen heeft.

Weersta de druk vanuit overheden om als centrale bank steeds door te gaan met stimulerend beleid, schrijft ‘de bank der banken’: de Bank van Internationale Betalingen (BIB), gevestigd in Bazel, in haar jaarlijkse rapport over de wereldeconomie. Een waarschuwing aan onder meer de ECB over het door haar gevoerde monetaire beleid. Daarover rapporteert Dirk Waterval in Trouw. Centrale banken kijken inmiddels tegen de bodem aan van hun gereedschapskist om de economie te stimuleren. Naarmate de crisis voortwoekert kunnen nationale overheden dan druk gaan uitoefenen om de grenzen van monetair beleid te overschrijden. Het is volgens de BIB dus belangrijk dat centrale banken hun onafhankelijkheid bewaken, zich niet voor karretjes laten spannen van overheden met hoge schulden. Haar leden traden aan het begin van de pandemie direct op als crisismanagers, schrijft de BIB. Instanties als de Europese Centrale Bank (ECB), de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Bank of Japan begonnen ongekende hoeveelheden nieuw geld in hun economieën te pompen. Dat zorgt ervoor dat commerciële banken huishoudens en bedrijven tegen een lagere rente van leningen kunnen voorzien. Op die manier droogt de liquiditeit van die bedrijven minder snel op, zodat die hun personeel en doorlopende kosten kunnen blijven betalen. Om dat geld de economie in te krijgen kopen centrale banken veel staatsobligaties op van grote beleggers en commerciële banken. Door voor dat schuldpapier te betalen met geld dat speciaal voor die aankoop gecreëerd is, komt er meer geld in omloop. In sommige gevallen, zoals bij de Fed in Amerika, gaat de centrale bank nog een stapje verder. De Fed koopt ook commercieel schuldpapier op van bedrijven. En dan niet eens hoogwaardig schuldpapier, maar ook dat van ondernemingen waarmee het bedrijfstechnisch helemaal niet zo goed gaat. Wel moeten de problemen dan zijn begonnen na aanvang van de coronacrisis. Waarmee de Fed alleen bedrijven wil helpen die daarvoor, in de kern, nog wel gezond waren. Interruptie: het is maar zeer de vraag of bedrijven in financiële moeilijkheden kunnen worden gered als de Fed hun schuldpapier opkopen. Het gaat om bedrijven zonder of zonder voldoende buffers om een crisis te overleven. We hebben iets dergelijks, ruim tien jaar geleden, ook meegemaakt toen Amerikaanse banken hypotheek-producten gingen verkopen waarvan de schuldenaars daklozen waren die hun hypotheekrente en -aflossong niet konden betalen. Dus pas op Uw tellen. Volgens de BIB heeft dit adequate handelen een hoop extra ellende voorkomen, vooral bij kleine bedrijven die anders amper kans zouden maken op een lening van hun eigen bank. Maar ook overheden zouden zonder het opkopen van staatsobligaties een stuk verder van huis zijn geweest. Door de opkoopprogramma’s daalt de rente op die staatsleningen. Daardoor is het voor overheden nu goedkoper of zelfs gratis om geld te lenen van beleggers. Juist nu is dat cruciaal, om alle extreem dure steunprogramma’s die overheden optuigen te kunnen blijven financieren met geld dat ze ophalen op de kapitaalmarkt. Dan komt er een punt waarop overheden verslaafd raken aan de renteverlagende ingrepen van een centrale bank, zoals de Rotterdamse hoogleraar Casper de Vries het onlangs in deze krant verwoordde. In Europa speelt dat probleem vooral bij zuidelijke landen als Italië, maar in andere delen van de wereld net zo goed. Zou de rente weer omhooggaan doordat centrale banken op een dag weer een stapje terug doen, dan stijgen de schuldbetalingen dit soort landen boven het hoofd. Zij moeten op termijn dus verantwoordelijkheid nemen en hun schulden wat proberen te herstructureren, vindt de BIB. En dat geldt net zo goed op bedrijfsniveau. Voor een ondernemer die tijdelijk even geen liquide middelen heeft om aan zijn directe betalingen te voldoen, is een nieuwe lening natuurlijk welkom. Maar ondernemers die zonder herstelplannen te lang blijven bijlenen, zullen uiteindelijk een keer verzuipen in hun schuldenlast. En daar is ook niemand mee geholpen. De vraag is of de optie van het terugbrengen van het ingekochte (staats)papier naar de markt nog wel een beschikbare optie is. Ik denk van niet, daarvoor loopt dit proces al veel te lang. Wij betalen vandaag op de kapitaalmarkt voor Nederlands 30-jarig papier 0,036% rente. Als de rente weer gaat stijgen zullen er dermate grote verliezen worden geleden, dat die niet draagbaar zijn en tot een enorme chaos zullen leiden. Daarbij komt dat onze verdienmodellen altijd zijn uitgegaan van een rentetarief waarbij meer vraag ontstaat dan beschikbaar wordt gesteld. Geld is dus altijd een schaars product geweest, maar dat is het niet meer. Beleggers hebben zoveel geld tot hun beschikking dat ze zelfs bereid zijn om geld toe te betalen aan betrouwbare debiteuren, om het maar ergens te kunnen stallen, desnoods om te moeten interen. Dat gegeven is op de langere termijn geen aantrekkelijk vooruitzicht. Nederland moet snel een nieuw verdienmodel ontwerpen voor de komende decennia, eco 4.0 en voor de jongeren en komende generaties en daarbij uitgaan van gratis geld dat beschikbaar is, is voor mij geen optie. Goederen moeten schaars zijn, daar is ons economisch systeem op ingericht. Het advies van de BIS aan de centrale banken moet ervan uitgaan dat alle mondiale centrale banken tegelijk hun monetaire beleid gaan aanpassen. En dat gaat, vanuit mijn perceptie, nooit gebeuren. De gevolgen daarvan in Japan (BoJ) zijn anders dan die van de FED, de BoE en de ECB. Is de BIS te laat gekomen met hun waarschuwing of is de BIS slechts een adviescollege, waar centrale banken selectief naar luisteren. Stel dat de ECB wel zou willen bewegen welke schade veroorzaken ze dan in het bankwezen en de financiële wereld in de eurozone en daarbuiten en bij de 19 eurolanden. Want een stijgende rente zal de vraag naar euro’s doen toenemen en de koersen van Yen, het Pound en de Dollar t/o de euro doen dalen, waardoor onze exportpositie schade zal oplopen. En welke overheden willen daar in de huidige krimp aan meewerken. Maar de vraag blijft dan wel of er een weg terug is en waar we dan aan moeten denken? Beleggers vragen zich vrijwel dagelijks af of we over het hoogtepunt van de crisis heen zijn? Mijn antwoord is dat we pas aan het begin staan. Maar de aandelenkoersen stijgen en de rente blijft maar dalen. Dat is de realiteit, maar ik denk dat daarvoor de ECB en de andere centrale banken verantwoordelijk zijn. Die pompen al <5 jaar vele biljoenen geld in de markten, waardoor de rente laag is en grote hoeveelheden liquiditeiten beschikbaar zijn gekomen om met gratis geld te kunnen speculeren op de effectenmarkten, waardoor er een ongaande lijn in stand wordt gehouden. Dat zegt echter niets over een realistische waarde gezien het slechte weer. Daarbij komt dat als gevolg van dit proces het vertrouwen in geld is gedaald en beleggers denken dat de waarde van ondernemingen stabieler is dan dat van geld. Datzelfde geldt ook voor onroerend goed en goud. Ik zet nog wel vraagtekens bij economische en financiële data die worden gepubliceerd en die een flagrante tegenstelling tonen met de actuele ontwikkelingen op velerlei terrein. Trump zou toch niet ……………………?

Duitsland is vanaf 1 juli tot oudjaarsdag voorzitter van de Europese Unie en de vraag is

“Slaagt de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, erin een snel akkoord te realiseren voor het EU-Herstelfonds, naar de aanzet van Merkel en Macron (M&M).” Ook met haar jarenlange ervaring in Brussel is dat nog helemaal niet zeker. Ik verwacht dat Rutte haar zo lang mogelijk in de wielen zal rijden om zoveel mogelijk van zijn eisen in te willigen. Daarover schrijft Marc Peeperkorn op https://www.topics.nl/europees-herstelfonds-na-corona-is-zelfs-voor-crisisleider-merkel-een-flinke-klus-a14548440vk/?context=mijn-nieuws/ onder meer: Het Duitse EU-voorzitterschap is bondskanselier Angela Merkel op het lijf geschreven. Dat zou haar op het lijf moeten zijn geschreven. De zes maanden dat Duitsland met de Europese voorzittershamer zwaait, staan in het teken van crisismanagement: hoe biedt de Unie het hoofd aan de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog? Merkel is in deze ‘the safest pair of hands’, zoals EU-diplomaten dat prozaïsch zeggen. Het succes van het Duitse voorzitterschap zal bovenal worden afgemeten aan een akkoord over een nieuwe Europese meerjarenbegroting en een Europees herstelfonds – samen goed voor €1.850 mrd – om de economische coronakrimp om te buigen naar duurzame groei. Natuurlijk is het EU-president Charles Michel die de onderhandelingen moet leiden, maar dat weerhoudt Merkel er niet van achter de schermen een doorslaggevende rol te spelen. ‘Ik zal Michel ondersteunen’, zei de bondskanselier. ‘Ze houdt zijn hand stevig vast’, constateert een EU-ambtenaar. Dat Merkel vorige week al met premier Mark Rutte aan de telefoon hing, is geen toeval. Italië is het eens met het voorstel van de Europese Commissie om van de €750 mrd hulp €500 mrd te verstrekken als subsidies en de rest in de vorm van leningen. Italië zou in het voorstel met €170 mrd het grootste deel van dat bedrag ontvangen. Wat premier Rutte betreft, kan Italië rekenen op hulp van Nederland, maar niet op gratis geld. Als het aan Nederland en de ‘vrekkige vier’ ligt, zal het zogenoemde herstelfonds van de EU alleen bestaan uit leningen. “Want leningen zijn ook hulp.” Het magazine Corriere della Sera van deze week noemt Rutte daarom ‘de superstrenge dokter’, die vindt dat Italië voor zichzelf moet kunnen zorgen. In tegenstelling tot Rutte – ‘Er gaat niet iets vreselijks mis als er in juli geen akkoord ligt’ – heeft Merkel wel haast. Ze vreest onnodig grote economische misère als de regeringsleiders blijven dralen over de geldpotten. En daardoor een nieuwe anti-Europese golf in de lidstaten, die de EU erodeert. Er is ook een praktische reden waarom Merkel op spoed aandringt. Als EU-voorzitter moet Duitsland een eventuele deal tussen de leiders met het Europees Parlement afkaarten. Sleept dit alles aan tot het najaar, dan laten ook de urgente wetten om de herstelmiljarden uit te geven op zich wachten en gaat het Duitse voorzitterschap de geschiedenis in als dat van de stilstand. Zoals het Kroatische voorzitterschap van de afgelopen zes maanden. Merkel is gepokt en gemazeld in crisisbeleid. Juist als alles trilt op zijn grondvesten, komen haar planmatige aanpak en stamina (=uithoudingsvermogen) het best uit de verf. Bovendien is de bondskanselier bereid tot grote koerswijzigingen als de nood hoog is. Dat deed ze met de Energiewende in 2011 (afbouw kernenergie na ramp met de Japanse kerncentrale in Fukushima); met het openstellen van de grenzen voor migranten in 2015; en opnieuw toen ze – geconfronteerd met de coronarecessie – twee maanden geleden samen met de Franse president Emmanuel Macron een Europees herstelfonds van €500 mrd presenteerde. Ruim drie extra EU-jaarbudgetten, geleend op de kapitaalmarkt, Europese schuldopbouw: een jaar eerder was ze uit het Kanzleramt (het Berlijnse Torentje) verdreven als ze er ook maar op gehint had. ‘Het noodzakelijke is in dit geval het uitzonderlijke’, zei Merkel afgelopen weekend in een interview met enkele Europese kranten. Niet onbelangrijk voor het succes van het Duitse voorzitterschap is dat Merkel de langstzittende regeringsleider aan de Europese vergadertafel is. Sinds 2005 draait ze mee in het circus van de EU-toppen. Als een van de weinige leiders kan ze zich erop beroepen voor de tweede keer EU-voorzitter te zijn. Ze kent als geen ander de dynamiek van Europese besluitvorming. ‘Dat is onmiskenbaar tijdens EU-toppen en helpt enorm’, aldus voorzitter Ursula van der Leyen van de Europese Commissie in een interview met het Duitse Handelsblatt. De landgenote van Merkel noemt het ‘een groot geluk’ dat Duitsland juist nu de EU leidt. Maar ook met de ervaren hand van Merkel is een financieel akkoord in juli tussen de leiders geenszins verzekerd. ‘Het wordt heel hard werken’, beamen Duitse diplomaten. Datzelfde geldt voor de tweede ‘topprioriteit’: een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk vóór het eind van het jaar. Gesprekken tussen Londen en Brussel in de afgelopen maanden hebben vooral tot verwijten over en weer geleid, van voortgang is geen sprake. Een no-deal (geen akkoord, zware economische schade) dreigt. Ook hier is Merkel niet de eerste onderhandelaar namens de EU, dat is de Fransman Michel Barnier. Maar Merkel is van belang bij het overleg over eventuele onderhandelingsruimte voor Barnier. Een derde prioriteit is een sterkere rol van de EU op het wereldtoneel, een kwestie die de bondskanselier na aan het hart ligt. In mei 2017 zei ze, na afloop van een frustrerende G7-top met de Amerikaanse president Donald Trump, dat de tijd dat de EU ‘volledig op anderen kon rekenen’ voorbij was. ‘Wij Europeanen moeten ons lot in eigen hand nemen. We moeten vechten voor onze toekomst.’ Het is sindsdien een rode draad in haar handelen. Opgegroeid in voormalig Oost-Duitsland achter het IJzeren Gordijn, weet Merkel wat onvrijheid is. Als Duitse politica verknoopt ze de Duitse lotsbestemming steevast aan de Europese. Het is hoog tijd voor een zelfbewustere EU, vindt Merkel, als handelspartner en als militaire bondgenoot. Ondanks de coronabeperkingen zet ze daarom in op een topontmoeting van de 27 EU-leiders met de Chinese president Xi Jinping. Doel is een investeringsverdrag tussen de EU en China dat eerlijke concurrentie waarborgt. Daarnaast wil Merkel het startschot geven voor de Conferentie over de Toekomst van Europa. Dit brede debat over de vraag waar de EU naartoe moet, zou op 9 mei (Europadag) van start zijn gegaan. Het coronavirus stak hier een stokje voor maar Merkel pakt het graag op. Toen Berlijn twee jaar geleden begon met nadenken over het voorzitterschap, werd zwaar ingezet op de vergroening en digitalisering van de Europese samenlevingen. De coronapandemie heeft dit naar de zijkant van de tafel geschoven, maar zeker niet in de prullenbak. De Duitse ministers – die de Europese ministerraden de komende maanden voorzitten – zijn erop gespitst de herstelmiljarden in te zetten voor de groene en digitale omwenteling. Praktisch stelt corona wel beperkingen aan het Duitse voorzitterschap. Normaliter kan de EU-voorzitter ongeveer twaalfhonderd vergaderingen in de EU-gebouwen plannen, nu is dat vanwege de anderhalvemeterregel (minder geschikte zalen) teruggebracht tot vierhonderd. Videoconferenties blijven dus geboden, maar die zijn aanzienlijk minder effectief, als is het alleen al omdat er dan vaak geen tolken beschikbaar zijn.

Korte berichten

Duizenden dossiers van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst zijn jaren te vroeg vernietigd, schrijft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer. Het gaat om 9000 dossiers van mensen die in beroep zijn gegaan tegen besluiten van de afdeling over hun toeslag. De bewuste stukken zijn tussen 2009 en 2012 opgeslagen en hadden 12 jaar bewaard moeten worden, de termijn die geldt voor toeslagen. Maar ze zijn 7 jaar gearchiveerd, de periode die geldt voor gewone belastingzaken. Bij kinderopvangtoeslag-zaken krijgen ouders nu het voordeel van de twijfel. (bron: NOS)

De sierteeltsector heeft zich na een grote terugval in maart en april sterk hersteld. De bloemenexport was in mei nog lager dan een jaar eerder, maar de plantenexport was hoger, meldt ABN Amro. In maart en april daalde de export met tientallen%en en ging een half miljard euro aan exportwaarde verloren. Bloemen werden massaal vernietigd. Dat gebeurt nu echter al weken niet meer. De onlineverkoop van bloemen nam in de coronacrisis wel sterk toe. In april was deze zelfs 270% hoger dan een jaar eerder. De sector vreest de tweede helft van het jaar een nieuwe terugval, vanwege de verwachte recessie. (bron: NOS) Het bericht van de ABN Amro geeft geen helder inzicht in de mate waarin de sierteeltsector is hersteld van de grote terugval. De onlineverkoop is met 270% gestegen door de corona-crisis. Dat bestrijd ik niet maar om welk bedrag gaat het. 270% van een ton is €270.000 maar van een miljoen is dat €2.700.000. De sierteelt exporteert jaarlijks voor €9.500.000 en de vraag is hoever de sierteelt dit jaar komt.

De omzet van HEMA is van februari tot en met april met ruim ¼ gedaald tot €225 mln. Veel buitenlandse vestigingen bleven dicht en de winkels in Nederland verkochten veel minder dan normaal, blijkt uit de kwartaalcijfers. HEMA zegt dat de verkoop in mei en vooral juni sterk hersteld is. In juni is de omzet zelfs boven het niveau van vorig jaar uitgekomen. Het concern maakt daarom geen gebruik van het tweede steunpakket van de overheid. De schuldeisers zijn bezig HEMA formeel in eigendom te krijgen en daarna door te verkopen. (bron: NOS) De operationele winst van winkelketen Hema ging met 63% omlaag tot €18 mln. In juni steeg de omzet boven het niveau van vorig jaar, waardoor Hema naar eigen zeggen aanzienlijk beter presteerde dan vergelijkbare retailers in de markt. „We zijn verder blij dat onze verkopen weer op een gezond niveau zijn gekomen. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op onze financiële resultaten in ons eerste kwartaal”, zegt topman Tjeerd Jegen. Hema bereikte vorige maand een akkoord met de grootste groep schuldeisers. „Na het bereiken van overeenstemming met onze belangrijkste obligatiehouders hebben we nu weer een belangrijke stap gezet. We hebben meer dan de benodigde steun van onze obligatiehouders weten te vergaren om het proces voort te zetten en Hema weer financieel gezond te krijgen”, aldus Jegen. Er wordt een gedetailleerd stappenplan gevolgd om de hoge schuldenberg te reduceren. „In de komende weken zal Hema in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland procedures starten om juridische goedkeuring te verkrijgen voor specifieke aspecten van de schuldreductie in overeenstemming met het implementatieplan”, laat de winkelketen weten. Volgens Hema zullen er verder diverse andere juridische procedures volgen rond of tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij de winkelketen, zoals de faillissementsaanvraag van Hema’s aandeelhouder AMEH. „AMEH houdt de aandelen in Hema, maar maakt zelf geen deel uit van de Hema-groep en is volledig uitgesloten van de overeenkomst die Hema heeft gesloten met de obligatiehouders en de kredietverstrekkers.” Hema zegt niets over mogelijke overnamekandidaten. „We hebben er alle vertrouwen in de komende maanden de schuldreductie overeenkomst uit te voeren. Het fusie- en overnameproces zal parallel daaraan worden voortgezet.” Inmiddels zijn er al verschillende partijen geïnteresseerd in een overname van Hema. Het gaat daarbij onder meer om een consortium rond investeringsmaatschappij Parcom. Ook Retail Mirage Group, het moederbedrijf van Blokker, bereid een bod voor. Ondertussen wordt ook de naam van supermarktbedrijf Ahold Delhaize deze week veelvuldig genoemd. (bron: DFT)

De Nederlandse handel van harddrugs per post groeit en bezorgt ons land internationaal een steeds slechtere naam. Dat zeggen politie en justitie in NRC. Nederlandse dealers versturen naar schatting 9000 pakketjes met cocaïne, xtc, speed of chrystal meth. De postpakketten worden anoniem aangeboden en vooral naar het buitenland gestuurd, tot grote irritatie van de autoriteiten in onder meer Duitsland, Frankrijk, de VS en Australië. Buitenlandse autoriteiten melden aan Nederland dat ze “overspoeld” worden met drugspakketten uit Nederland, zegt een officier van justitie. Nederlandse post wordt extra gecheckt. (bron: DFT) PostNL moet dit als eerste hebben gesignaleerd. En hebben die al eerder aan de bel getrokken of is het verdienmodel preferent aan het melden van onverwacht aanbod van pakketvervoer.

De regels voor grond die met pfas is vervuild, worden soepeler. De pfas-limiet op land gaat omhoog van 0,8 microgram per kilo grond naar 1,4 microgram. Ook worden de maatregelen voor grond gelijk getrokken met die voor bagger. Volgens staatssecretaris Van Veldhoven kunnen grondverzetters en baggeraars nu gemakkelijker hun werk doen. Pfas is een verzamelnaam voor ruim 6000 stoffen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Om verspreiding tegen te gaan werden vorig jaar strenge regels ingesteld. Daardoor viel veel werk stil, ook in de bouw. Later dit jaar volgen mogelijk nog meer aanpassingen aan de pfas-regels. (bron: NOS) Dit is weer typisch zo’n beslissing van het kabinet Rutte III. Niet het belang van het milieu, maar de vraag bij welke norm het bedrijfsleven weer aan de slag kan en geen last heeft van beperkingen. De vraag is hoe groot de schade kan zijn die hiermee aan de natuur en het milieu wordt toegebracht. Dit is echt weer een beleid dat de rechten uit het verleden beschermd en niet naar de toekomst kijkt. 3Xfout.

De beleidsmakers van de Federal Reserve zijn vooral bezorgd over de economische neergang als gevolg van de coronacrisis. Dat staat in de gepubliceerde notulen van de meest recente vergadering van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten die op 9 en 10 juni werd gehouden. De neergang van de economische activiteit in de VS afgelopen lente was de sterkste sinds de Tweede Wereldoorlog. Uit de notulen blijkt onder meer dat de beleidsmakers worstelen met de vraag hoe de situatie te verbeteren. Daarbij merkten ze ook op dat de impact van de crisis duidelijk niet gelijk over Amerikanen is verdeeld. Zo raakten met name werknemers met lagere lonen hun baan kwijt. Dit gold in het bijzonder voor vrouwen, zwarte Amerikanen en Latino’s. De beslissing om de rente ongemoeid te laten tot het moment dat de weg naar economisch herstel duidelijk is ingezet, werd unaniem genomen. Fed-preses Jerome Powell zei eerder deze week nog dat het hoogst onzeker is hoe de Amerikaanse economie zich zal herstellen van de coronacrisis. Hij wees ook op de noodzaak om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen.

American Airlines heeft komend najaar zo’n 20.000 medewerkers te veel. De luchtvaartmaatschappij, nu nog één van de grootste van de Verenigde Staten, voorziet de komende anderhalf jaar veel minder vluchten uit te voeren. Daardoor zou 20 tot 30% van het personeel overbodig worden. Topman Doug Parker stelt dat niet noodzakelijkerwijs 20.000 mensen gedwongen op straat komen te staan na september. “Creatieve oplossingen” zouden de pijn kunnen verzachten, bijvoorbeeld via vrijwillige vertrekregelingen en vervroegd stoppen met werken. Voor het einde van oktober zijn massaontslagen ook niet aan de orde, zolang American Airlines nog steun van de overheid ontvangt. Door de coronapandemie konden luchtvaartmaatschappijen dit voorjaar amper vluchten uitvoeren. Inmiddels herstelt de vraag naar vliegreizen wel weer iets, maar American Airlines voorziet in de zomer van 2021 nog altijd een kwart minder langeafstandsvluchten uit te voeren dan voor de crisis. American Airlines heeft een intentieverklaring getekend voor bijna $4,8 mrd aan noodleningen van de overheid, terwijl ook miljardensubsidies zijn ontvangen om ontslagen te voorkomen. Daarnaast haalde het bedrijf zelf $4,5 mrd op, waarmee leningen werden geherfinancierd. (bron: iex.nl)

Veel beursgenoteerde bedrijven op het Damrak zullen in de tweede helft van het jaar nieuwe aandelen uit gaan geven om zo de opgelopen schulden, vanwege de coronacrisis, te herfinancieren. Die verwachting sprak René van Vlerken, hoofd noteringen bij Euronext, uit tijdens een persbijeenkomst. Veel bedrijven gingen schulden aan om de crisis door te komen. Als de economische situatie verbetert en het sentiment op de beurs positief blijft, komen die ondernemingen naar de beurs om geld op te halen via een kapitaaluitgifte. Daarmee kunnen schulden of bankleningen terugbetaald worden en kan de financiële solvabiliteit weer verbeteren, aldus Van Vlerken. Een andere oorzaak voor de verwachte toename in aandelenuitgiftes zijn fusies en overnames, vertelt Van Vlerken. Hij denkt dat met name bedrijven uit de technologie- en biotechnologiesectoren voldoende kapitaal en steun van aandeelhouders hebben om op overnamepad te gaan. Zij zullen hun aankopen deels met nieuwe aandelen financieren, verwacht Euronext. Als voorbeeld wijst Van Vlerken naar de overname van het Britse Just Eat door het Nederlandse maaltijdbestelbedrijf Takeaway, die daarvoor 3,3 miljoen nieuwe aandelen uitgaf.

Ad Nederlof, (73 jaar, oprichter en Executive Chairman van de VANAD Group en voormalig President & CEO van het contact center softwarebedrijf Genesys) waarschuwt op https://www.telegraaf.nl/financieel/455129183/gevolgen-corona-bij-sommige-bedrijfstakken-dramatisch dat de gevolgen van de corona-crisis in sommige branches een dramatische omvang kunnen bereiken.

Na Zara heeft nu ook de grote mode-keten H&M aangekondigd dat er heel veel winkels zullen sluiten. Wereldwijd gaat het om minstens 170 winkels, terwijl ook de opening van nieuwe vestigingen wordt ‘heroverwogen’ . “Het is duidelijk dat de snelle veranderingen in het klantgedrag als gevolg van de wereldwijde pandemie de digitalisering van de moderetail verder zullen versnellen”, zegt CEO Helena Helmersson. H&M Group omvat H&M, COS, Weekday, Arket, Monki, H&M Home, & Other Stories en AFound.

Bedrijven met meer dan tien mensen in dienst hebben de afgelopen tijd vaak gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in coronatijd de belastingbetaling een paar maanden uit te stellen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een op de drie middelgrote bedrijven kreeg drie maanden uitstel van betaling. Hetzelfde geldt voor een kwart van de bedrijven met meer dan 250 werknemer. In totaal maakten 130.000 bedrijven tot 12 juni gebruik van deze coronamaatregel. Het grootste deel van deze ondernemers betaalt tijdelijk geen omzetbelasting of loonheffingen. Anderen kregen uitstel voor de inkomstenbelasting. (bron: NOS) De mogelijkheid om belastingafdracht uit te stellen komt uit het eerste noodplan van de overheid. Ik zet echter vraagtekens bij de effectiviteit hiervan. Weliswaar pompen banken enorme hoeveelheden krediet in het bedrijfsleven maar dat geld moet in de komende tijd wel weer worden terugbetaald. Om dat te kunnen moeten de bedrijfsomzetten en -winsten stijgen boven het niveau van voor de corona-crisis. In acht genomen de financieel/economische gevolgen van de zware economische krimp moeten we nog maar afwachten of dat gaat slagen in de eerste 3 jaar.

Ruim honderd gemeenten trekken aan de bel omdat ze financieel in zwaar weer verkeren door de coronacrisis. Ze vrezen dat ze later dit jaar de belastingen moeten verhogen, schrijft De Telegraaf. In een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en politiek Den Haag schrijven ze dat er snel een oplossing moet komen, anders komt de uitvoering van basistaken in gevaar en moeten belastingen worden verhoogd. Minister Ollongren zegt met gemeenten in gesprek te blijven. Eerder trok het kabinet al €566 mln uit. (bron: NOS)

Nederlandse winkels hebben in mei 8,2% meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar geleden. Het gaat volgens het CBS om de grootste stijging van omzet in 14 jaar, terwijl in april er juist nog sprake was van een krimp. Vooral doe-het-zelfwinkels deden het goed, met een omzetstijging van meer dan 29%. Ook supermarkten verkochten meer. Zij noteerden een stijging van ruim 10%. Webwinkels verkochten bijna de helft meer dan vorig jaar. Tegelijk zijn er ook winkels die het nog altijd zwaar hebben. Schoenenzaken en kledingwinkels leverden in mei meer dan een vijfde van hun omzet in. (bron: NOS) Wat het CBS hier meldt is niets nieuws. De problemen zitten in de horeca, in de kleding- en schoenenwinkels, het toerisme, de luchtvaart en de dienstverlening.

Nederlanders hebben in de maand mei een recordbedrag van €9,4 mrd bijgeschreven op hun spaarrekening. Het is de grootste toename sinds in 1998 De Nederlandsche Bank de cijfers ging bijhouden. Nederlanders hebben op dit moment in totaal €384 miljard gespaard. In mei wordt er altijd veel geld op spaarrekeningen gestort. Veel mensen krijgen dan vakantiegeld. Volgens DNB is de piek nu extra groot, omdat er vanwege corona veel minder wordt uitgeven. Deskundigen verwachten dat mensen weer op hun spaargeld zullen interen door de oplopende werkloosheid en doordat ZZP’ers minder opdrachten krijgen. (bron: NOS) Bij ons spaargeld van €384 mrd moeten ook onze pensioenreserves optellen van stel €1500 mrd, terwijl onze staatsschuld gaat stijgen naar €491 mrd.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei gemiddeld 8,0% lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een maand eerder waren de producten van de industrie 8,1% goedkoper dan een jaar eerder. De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Die was vorige maand fors goedkoper dan een jaar terug. Producten in de aardolie-industrie en de chemische industrie gingen mede daardoor flink in prijs omlaag. In onder meer de machine-industrie en auto-industrie lagen de prijzen in mei hoger dan een jaar terug. Vergeleken met april zijn de afzetprijzen van de industrie in mei met 0,3% gestegen. De prijzen op de binnenlandse markt daalden met 0,2%, terwijl de prijzen op de buitenlandse markt met 0,7% stegen. (bron: DFT)

Bij de NS staan de komende jaren 2300 arbeidsplaatsen op de tocht. Dat staat in plannen die bekend zijn gemaakt aan het personeel. Door corona en het daardoor teruggelopen aantal reizigers, wil de spoorvervoerder zeker 1,4 mrd bezuinigen. De banen gaan verloren in alle takken van het bedrijf. De NS hoopt vooral door natuurlijk verloop te kunnen inkrimpen. Alle medewerkers met een vast contract mogen blijven, maar sommigen kunnen worden omgeschoold. Daarnaast levert de top van het bedrijf 10% loon in. De plannen worden nu verder uitgewerkt en aan de vakbonden voorgelegd. (bron: NOS)

Shell heeft in het tweede kwartaal veel minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het olie- en gasconcern schrijft door de gekelderde vraag vanwege de corona-pandemie in het tweede kwartaal tussen de $15 mrd en $22 mrd af op de waarde van zijn bezittingen. Op basis van voorlopige cijfers meldt Shell dat de dagelijkse verkoop van olie tussen de 3,5 miljoen en 4,5 miljoen vaten lag in het tweede kwartaal. In dezelfde periode vorig jaar waren dat nog 6,6 miljoen vaten. Door de wereldwijde virusuitbraak vlogen vliegtuigen amper, reden er minder auto’s en draaide de industrie in een lagere versnelling. Dat heeft verregaande gevolgen voor het olie- en gasverbruik, dat veel lager is. Shell verwacht voor dit jaar en de komende periode dan ook lagere prijzen voor die grondstoffen dan waar eerder op werd gerekend. Ook zullen de winstmarges voor producten uit raffinaderijen 30% lager liggen. De miljardenafschrijvingen die Shell daardoor doet, zorgen ook voor een hogere schuldratio. De coronacrisis noopte Shell eerder dit jaar al tot zijn eerste verlaging van het dividend sinds de Tweede Wereldoorlog. Het bedrijf verlaagde de winstuitkering over het eerste kwartaal met twee derde wegens de de moeilijke omstandigheden in de markt. In mei werd ook bekend dat Shell op personeelskosten wil besparen door medewerkers een vrijwillige vertrekregeling aan te bieden. (bron: DFT)

Commerciële targets in de financiële wereld kunnen klantgerichte benadering verstoren

Door personeel in de financiële sector met targets op te zadelen, bestaat het gevaar dat het klantbelang uit het oog wordt verloren. Dat komt naar voren in het rapport ’Bewust belonen en waarderen’, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens de toezichthouder is het gedrag van leidinggevenden grotendeels bepalend met hoe personeel omgaat met klanten. Hoe meer gestuurd wordt op financiële en commerciële doelen, hoe groter de kans dat op de werkvloer een egoïstische cultuur ontstaat, met schadelijk gedrag richting de klanten als gevolg. Het onderzoek werd gehouden onder ruim 5000 medewerkers in vier verschillende deelsectoren van de financiële sector. De ondervraagden en geïnterviewden werkten bij achttien grootbanken, verzekeraars, intermediairs en grote uitvaartverzekeraars. Volgens de AFM zijn er geen grote verschillen tussen de vier onderzochte sectoren. Tussen ondernemingen individueel was dat wel het geval. De AFM noemde geen namen, maar zegt wel dat bij de ene bank 68% van de medewerkers vindt dat het bestuur het goede voorbeeld geeft als het gaat om het centraal stellen van het klantbelang. Bij een andere bank vindt nog geen derde van de medewerkers dit. Bij de onderzochte verzekeraars nam 43% van de ondervraagden wel een schadelijk gedrag waar richting de klant of de eigen onderneming, terwijl dit bij een andere verzekeraar driekwart van het personeel zegt dit nooit of nauwelijks te merken. Ook targetdruk wordt bij de onderzochte financieel dienstverleners verschillend ervaren. De AFM spoort ondernemingen aan om na te gaan of medewerkers bijvoorbeeld een „buitensporig hoge” targetdruk ervaren of dat ze merken dat vooral commercieel gedreven medewerkers snel promoveren. Dit zou namelijk nadelig kunnen uitpakken voor klanten. Ook wordt leidinggevenden gevraagd om te bezien of medewerkers er voldoende van doordrongen zijn om het klantbelang centraal te stellen. Het gedrag van medewerkers wordt volgens de AFM namelijk alleen beïnvloed door het salarisstrookje dat zij ontvangen, het gaat ook om niet-financiële prikkels zoals de waardering die wordt ’uitgedeeld’ door managers in de vorm van complimenten, status en betrokkenheid bij interessante projecten. De AFM gebruikt de uitkomsten van het onderzoek ook in het toezicht op ondernemingen. Ik heb zelf ook een slechte ervaring met een grootbank, waar ik al > een decennia een kluisje huurde, waar documenten e.d. in werden bewaard. Toen dit bankkantoor van pand verhuisde werd de kluisruimte verwisseld voor een kleine kluisruimte met een onzichtbare kluisrobot, die het kluisje verplaatste naar en van de plek waar die kluisjes werd opgeslagen. Edoch …………. op 6 februari 2020 ontstonden er technische problemen bij het ophalen van mijn kluisje door de robot. De volgende dag was het probleem verholpen maar mijn kluisje kwam ook, na meerdere malen te procedure te hebben herstart, niet naar boven. Ik werd gerustgesteld: geen zorgen want mijn kluisje was er nog. Ik vertelde wat ik wilde (mijn kluisje zien) en dat zou op 14 februari gaan plaatsvinden. Dan zou de monteur, van een extern bedrijf, er ook zijn en dan zou het wel lukken. Maar de monteur was er niet, die was al eerder die week geweest en het systeem gereset en nu moest het werken. Nee dus. Wat ik deed, met assistentie van een medewerkster van de bank, mijn kluisje kwam niet ‘boven water’. De geruststelling werd minder: ik heb het zelf niet geconstateerd, zei de medewerkster, maar Uw kluisje moet zich in de kluis bevinden. Beraad ………………….. de medewerkster zou een nieuwe afspraak maken met de monteur en mij bellen over de dag en het tijdstip. Twee weken gaan voorbij: ik hoor niets. Ik chat de klantenservice van de bank. Het telefoonnummer van het betreffende bankkantoor kreeg ik niet, maar ze zouden een email naar het kantoor sturen met verzoek contact met mij op te nemen. De volgende ochtend, het is dan 21 februari , even bij het kantoor binnengelopen en naar de medewerkster gevraagd. Na een kwartier wachten weer vertrokken want mijn auto stond op een parkeerplaats met een maximale parkeertijd van een ½ uur. Nogmaals gevraagd of ze telefonisch contact met me op wilde nemen. De eerste reactie van de zijde van het kantoor komt op 31 maart/1 april, nadat ik op 22 februari de Raad van Bestuur van de bank schriftelijk had gevraagd te interveniëren, De afspraak die ik gemaakt had met de medewerkster die gaat over de kluisjes, was daar niet toe gemachtigd. Het externe bedrijf die de monteur moet leveren om het kluisje uit de kluis te halen, wilde daar niet aan meewerken. Op mijn vraag waarom het 5 weken had geduurd voordat mij dat wordt medegedeeld en alleen omdat Klachtenmanagement Hoofdkantoor daarop had aangedrongen, komt geen antwoord. Ik hield de bank aan de afspraak. Ik wilde mijn kluisje zien (de sleuteltjes waren zoek) voordat ik opdracht zou geven nieuwe sleuteltjes te plaatsen. Die procedure kostte eerst €600, 5 weken later €630 en nog weer een week later €578,58, waarop ik €250 coulance zou krijgen omdat de zaak het gevolg was van technische problemen met de robot. Die kosten bestonden uit het openboren van het kluisje, het plaatsen van een nieuw slot met 2 sleutels en de aanwezigheid van een notaris, schrijft het veiligheidsprotocol van de bank voor. Corona vertraagde de oplossing. Inmiddels had ik al een bevestiging gekregen dat de kluis er ‘ongeschonden’ uitzag, maar hoe zwaar het kluisje was wilde ze mij niet opgeven. Op 7 juni kreeg de juriste die ik in de arm genomen had een mail van het Klachtenmanagement dat de bank besloten had binnenkort te stoppen met de verhuur van kluisjes en werd mij de mogelijkheid geboden het contract voortijdig te beëindigen. Daarvan heb ik gebruik gemaakt op 17 juni, 18 weken na het eerste bezoek. Ik heb geen kosten betaald voor het openboren van het kluisje, de notaris was er niet bij. Ik had voorgesteld dat de bank de betaalde kluishuur over 2020 zou restitueren. Daarvan is slechts het grootste deel betaald. De bank reageert niet op voorstellen.

ECB-econoom waarschuwt voor negatieve inflatie

Isabel Schnabel, een Duitse topeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), waarschuwt voor negatieve inflatie in de eurozone de komende maanden. Schnabel verwacht dat de inflatie de komende periode rond de 0% zal blijven schommelen en sluit een negatieve inflatie (lager dan 0%) niet uit. Op dit moment ligt de inflatie in de eurozone op 0,1%, dat is ruim een procentpunt lager dan een jaar geleden. Dit heeft alles te maken met de economische gevolgen van de coronacrisis die ook de eurozone hard raakt. De ECB-econoom pleit verder voor eenheid binnen de monetaire unie in tijden van crisis. De economische gevolgen van corona zouden volgens Schnabel niet mogen leiden tot grotere verdeeldheid binnen de eurozone. Het laatste standpunt deel ik wel, met de aantekening dat de verdeeldheid binnen de 19 eurolanden kleiner zou moeten worden en tot meer solidariteit zou moeten leiden.

Corona woedt door in rest van wereld: ‘Tweede golf ook hier onvermijdelijk’

Waar in Nederland het aantal coronabesmettingen slechts mondjesmaat toeneemt, zijn er wereldwijd inmiddels meer dan 10 miljoen gevallen genoteerd. Vooral in de VS gaat het heel snel. In Engeland dreigt de stad Leicester in totale lockdown te gaan. De cijfers in de Verenigde Staten doen alle alarmbellen rinkelen. Er zijn dit weekeinde tienduizenden infecties bij gekomen. Dat is veel meer dan in het begin van de pandemie het geval was. Langzaam begint daar het besef in te dalen dat de manier waarop het coronavirus wordt bestreden ernstig gefaald heeft. “Wat we nodig hadden, is een duidelijke en consequente informatievoorziening,” zegt viroloog William Schaffner in de New York Times. “We hebben juist het tegengestelde gezien.” Texas, Florida en Arizona hebben het op dit moment het zwaarst te verduren. Dit zijn net de staten waar Republikeinse gouverneurs zeer agressief de lockdown hebben beëindigd en de economie weer hebben opgestart. Ze hebben daar zeer veel kritiek op gekregen, behalve van president Donald Trump. Die juichte hun daadkracht juist toe. Inmiddels worden in die staten de uitgaansgelegenheden weer gesloten. Vicepresident Mike Pence zou naar Texas en Florida komen voor campagnebijeenkomsten, maar heeft afgezegd. Hij reist nog wel af, maar spreekt niet in het openbaar. Het aantal coronabesmettingen in de VS is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Dat is meer dan waar dan ook. Er zijn bijna 126.000 mensen overleden aan het virus. Volgens cijfers van de Johns Hopkins Universiteit zijn er wereldwijd inmiddels meer dan 10 miljoen mensen besmet. De meeste gevallen zijn genoteerd in de VS, Brazilië, Rusland en India. Volgens deskundigen tonen deze cijfers niet de ware ravage die het virus heeft aangericht. Er wordt immers lang niet overal getest en milde gevallen worden vaak niet meegenomen. Experts van de Amerikaanse regering meldden vorige week dat de VS alleen al 10 miljoen gevallen kan hebben gehad. Het is een van de redenen dat Amerikanen nog steeds niet naar de Europese Unie mogen reizen. De ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten hebben een lijst samengesteld met landen waarvan de burgers vanaf 1 juli weer welkom zijn. Dat zijn er vooralsnog 54, allemaal landen die gedurende de laatste 2 weken een gelijke of lagere infectiegraad per 100.000 inwoners hebben dan de EU. Reizigers uit China worden in principe wel toegelaten, maar alleen als China ook de deur openzet voor EU-burgers. Behalve voor de VS, zijn de Europese buitengrenzen ook nog gesloten voor mensen uit Brazilië, Qatar en Rusland. Elke 2 weken wordt gekeken of de situatie veranderd is. Een groot deel van de wereld heeft nog steeds te maken met een stijgend aantal besmettingen. In Zuid-Amerika zien alleen Chili en Peru een dalende trend. Aan de Afrikaanse westkust slaat het virus in de meeste landen almaar harder toe, met Namibië en de Republiek Congo als negatieve uitschieters. Ook in Marokko blijven er meer besmettingen bij komen. In Azië is het vooral India dat nu de klappen krijgt. Met name de hoofdstad New Delhi heeft het met 77.000 gevallen zwaar te verduren. Dit zou volgens de BBC vooral te wijten zijn aan een gebrekkig opsporingsbeleid, bureaucratie en politiek geruzie. Kleinere steden blijken het veel beter gedaan te hebben, zoals Bangalore (in het zuiden), waar het virus is ingedamd, en Chenna, dat relatief weinig doden te betreuren heeft. De situatie elders in de wereld is aan schommelingen onderhevig. In China bijvoorbeeld wordt nu weer een lockdown ingesteld in Anxin, een gemeente in de provincie Heibei, nabij Beijing. Hierdoor mogen een half miljoen mensen niet meer reizen. Ook hier zou de uitbraak begonnen zijn op een markt waar wilde dieren worden verhandeld. Zuid-Korea meldt eveneens weer tientallen nieuwe gevallen, terwijl de samenleving zich daar weer langzaam aan het ontspannen was. In de Spaanse hoofdstad Madrid is voor het eerst sinds het virus daar toesloeg geen dodelijk slachtoffer gemeld. “We kunnen er samen voor zorgen dat deze nachtmerrie niet meer terugkomt,” twitterde de president van de regio. Ook in Italië is er reden voor enige opluchting. Daar werd het laagste aantal doden gemeld sinds het begin van de pandemie: 8. In Zweden daarentegen, waar de cafés en restaurants de afgelopen maanden gewoon open bleven, zijn de besmettingen weer aan het toenemen. Een mogelijke oorzaak wordt gezocht in de komst van vele buitenlandse toeristen, die genoeg hadden van hun eigen lockdown en afreisden naar Zweden. Ook in Engeland neemt de spanning weer toe. Sir Jeremy Farrar, een belangrijke adviseur van de regering, toont zich bezorgd over een nieuwe toename van besmettingen als volgende maand de pubs en restaurants weer opengaan. “Als we deze zomer niet verantwoord handelen, krijgen we een tweede golf,” zei hij. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel kondigde een totale lockdown van Leicester, een stad met ruim 300.000 inwoners in het hart van Engeland, aan. Daar is een enorme toename in het aantal coronagevallen vastgesteld. De burgemeester wilde overigens nog niet zo hard van stapel lopen. Volgens immunoloog Ger Rijkers, werkzaam aan het University College Roosevelt in Middelburg, toont dit alles aan dat de verlichting die we nu in Nederland ervaren slechts tijdelijk zal zijn. “Het virus houdt nog zodanig huis in de rest van de wereld, dat er hier onherroepelijk ook een tweede golf zal komen. Niemand weet natuurlijk wanneer, maar ik houd het op het najaar. Dit baseer ik op de coronavirussen die we al eeuwen kennen. Ze gaan nooit helemaal weg.” (bron: Parool)

Trump opnieuw in de fout

Seije Slager schrijft in Trouw dat vicepresident Pence de jongste cijfers nog onder wat peptalk te bedekte. “We hebben opmerkelijke vooruitgang geboekt”, bezwoer hij op de eerste persconferentie van de coronawerkgroep van het Witte Huis in twee maanden. “Alle vijftig staten gaan op een veilige en verantwoorde manier weer open.” Een kille blik op die cijfers leert echter dat Amerika op dit moment vooral vooruitgang boekt in het aantal vastgestelde besmettingen: het aantal besmettingen in de VS loopt sinds een week of twee weer snel op. Het land noteert nu al dagen meer dan 40.000 positieve tests per dag, beduidend meer dan in april, het vorige dieptepunt van de coronacrisis. Het duurde dan ook niet lang voor twee van de grootste staten van Amerika, Texas en Florida, de optimistische heropeningsplannen van het Witte Huis teniet deden. Texas sloot de horeca weer, Florida verbiedt het schenken van alcohol en enkele stranden daar gaan dicht. Het is de vraag of het bij die twee staten blijft. Nog meer staten in het zuiden en westen van het land kampen met een stijging van het aantal besmettingen en hebben hun heropeningsplannen op pauze gezet. Voor president Trump moet dat een fikse tegenvaller zijn, hij roept al tijden dat het land weer open moet. Intussen groeit de kritiek dat het zijn beleid is – of het gebrek daaraan – dat de coronacrisis juist onnodig lang uitrekt: Trump bagatelliseert het virus geregeld, heeft het dragen van mondkapjes tot een politieke kwestie gemaakt, zaait verwarring met tegenstrijdige boodschappen en krijgt het niet voor elkaar om een gecoördineerde nationale aanpak op poten te zetten. De boodschap uit het Witte Huis is nog altijd dat de stijgende infectiecijfers juist een groot succes zijn. “Het aantal ChinaVirus-gevallen gaat omhoog vanwege GEWELDIG TESTEN”, tweette de president. Volgens medici klopt dat niet: in veel staten stijgt het aantal ziekenhuisopnames namelijk ook, een teken dat niet alleen het aantal positieve tests, maar ook het aantal daadwerkelijke besmettingen stijgt. Het aantal doden zou binnenkort dus ook weer snel kunnen oplopen. Bovendien zijn er op veel plekken juist problemen met testen. Laboratoria in Arizona waarschuwen dat ze geen capaciteit meer hebben. Bewoners van Texas moesten dit weekend soms vier uur in de rij staan bij de teststations, waar zelfs opstootjes ontstonden en vaak onvoldoende afstand werd gehouden.

Een rechtbank in New York heeft toestemming gegeven voor de publicatie van een boek, geschreven door de nicht van de Amerikaanse president Donald Trump. De familie Trump wilde de verschijning van het, naar verluidt, onthullende boek over de familie Trump tegenhouden. Uitgever Simon & Schuster prijst het boek van Mary Trump over de ‘giftige’ familie aan als ‘duistere geschiedenis’ van de familieclan. Het hooggerechtshof van de staat New York zette een streep door het oordeel van een lagere rechtbank. Die stelde Mary Trumps oom Robert eerder in het gelijk. Volgens hem schendt Mary met haar boek oude afspraken binnen de familie over geheimhouding. Zij moest daarom voor een rechtbank komen uitleggen waarom ze vindt dat haar ‘onthullende’ boek over de president en zijn familie niet mag worden verboden. De familie probeerde de publicatie van het boek eerder tegen te houden door te beargumenteren dat de inhoud het nationaal belang ondermijnt. Ook toen vingen de Trump’s bot. Mary Trump, een psychologe, bracht een groot deel van haar jeugd door in het grootouderlijk huis in New York, waar ze getuige was van talloze familiebijeenkomsten en feesten. Ze is de dochter van Donald’s overleden broer Fred. De uitgever meldt op zijn website dat Mary Trump het enige familielid is dat de waarheid wilde onthullen over een van de machtigste en meest gebroken families ter wereld. Het boek, vrij vertaald getiteld ‘Te veel en nooit genoeg’ beschrijft hoe mijn familie de gevaarlijkste man ter wereld heeft gecreëerd’, moet eind juli verschijnen.

Slotstand indices d.d. 3 juli 2020; week 27: AEX 568,63; Bel20 3.393,25; CAC40 5.007,14; DAX30 12.528,18; FTSE 100 6.157,30; SMI 10.126,84; RTS (Rusland) 1235,18; DJIA 25.827,36; NY-Nasdaq 100 10.341,89; Nikkei 22.306,48; Hang Seng 25.373,12; All Ords 6.163,70; SSEC 3.152,81; €/$1,125 BTC/USD $9.092,76; 1 troy ounce goud $1.774,40, dat is €50.681,69 per kilo; 3 maands Euribor -0,435%; 1 weeks -0,519%; 1 mnds -0,502%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,29% 10 jaar VS 0,6717%; 10 jaar Belgische Staat -0,122%; 10 jaar Duitse Staat -0,434%; 10 jaar Franse Staat 0,11%; 10 jaar VK 0,188%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,411%; 10 jaar Japan 0,0181%; Spanje 0,444%; 10 jaar Italië 1,257%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,538.

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden licht stijgend, beleggers worden onrustig over het feit dat wereldwijd het corona-virus nog niet onder controle is en in de VS nog steeds toeneemt en voor de slechte prognoses voor de komende tijd, de stijgende werkloosheid, een zware recessie en slecht nieuws vanuit bepaalde sectoren in het bedrijfsleven, oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden, de financieel/economische gevolgen van de corona-crisis en een gebrek aan eenheid bij de 27 regeringsleiders van de EU-lidstaten over een krachtig EU-beleid. Maar de kooplust blijft in de markt. De goudprijs steeg verder richting de $1800. De rentetarieven daalden licht. Ik voeg ook deze week weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland -0,231%; Duitsland 0,026%; Nederland 0,036%; Frankrijk 0,579%; Japan 0,6194%; GB 0,654%; Canada 0,9935%; Spanje 1,255%; VS 1,4312%; Italië 2,212%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,682%; Nederland -0,617%; Zwitserland -0,61%; Denemarken -0,518%; België -0,517%; Frankrijk -0,508%; Spanje -0,149%; Japan -0,1071%; VK -0,04%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.