UPDATE 03-07-2021/588 Een land, Europa en de wereld is in beweging

Bij het sluiten van het vorige blog was al bekend dat het Nederlands voetbalelftal het tot de laatste 16 had gebracht en in de achtste finale was gesneuveld door een 2-0 verlies tegen de Tsjechen. De Belgen kwamen één ronde verder, maar verloren met 2-1 van Italië. In de poule des doods, groep F, met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije haalde niemand de laatste 8 landen. Komende dinsdag en woensdag wordt de halve finale gespeeld en zondagavond de finale van het EK2020 tussen Italië/Spanje en Engeland/Denemarken.

Informatie-ontwikkelingen

De informatie ligt stil, alleen D66, GL en de PvdA kwamen naar buiten met een voorstel dat er dit jaar nog een energiecentrale gesloten moet worden.

Financieel/economische berichten

Huishoudens, verzekeraars en de overheid hebben vorig jaar samen 116.000 mln uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is een stijging van bijna 9.000 mln ten opzichte van 2019, meldt het CBS. Per persoon werd er 6.660 aan zorg uitgegeven, 475 meer dan in 2019. De uitgaven waren vooral hoog door de coronacrisis. In het totaalbedrag zitten ook de zorgbonus voor medewerkers, de steunpakketten van de overheid en de inkoop van mondkapjes. De kosten gingen niet alleen omhoog door de coronazorg, maar bijvoorbeeld ook door extra opvang voor daklozen. (bron: NOS) Ik betwijfel of hierin alle ondersteuning die de overheid aan het bedrijfsleven heeft toegekend. Eerder gaf minister Hoekstra een schatting van de totale coronalasten op €74 mrd, terwijl ik er nog steeds vanuit ga, dat aan het einde van de crisis, als de eindrekening kan worden opgemaakt, dat de €100 mrd wel kan overschrijden.

130 landen steunen het G7-plan voor een minimumbelastingtarief van 15% voor bedrijven. 9 landen zijn ertegen, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die belastingafspraken probeert te maken. Het minimumtarief zou moeten leiden tot meer dan 125 mrd aan extra belasting. Multinationals moeten in alle landen waar ze actief zijn belasting gaan betalen, niet alleen in het land waar hun hoofdkantoor staat. De 130 landen die voor zijn, waaronder Nederland, vertegenwoordigen 90% van de wereldeconomie. Onder de tegenstanders zou Ierland zijn. (bron: NOS) Het begin is er, nu de uitvoering nog.

Op https://www.youtube.com/watch?v=0wJJsjjSzDA legt crypto-expert Patrick Savalle uit waarom Crypto’s Machthebbers nerveus maken” Op 11 juni 2021 verscheen Pieter Hasekamp, de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), in het nieuws met het idee bitcoin en andere cryptocurrencies te willen verbieden. Een opmerkelijk idee nu in andere delen van de wereld crypto aan interesse lijkt te winnen. Zo heeft El Salvador recentelijk als eerste land ter wereld een wet aangenomen die bitcoin als officieel betaalmiddel erkend en overwegen meer landen dit ook te gaan doen. Een viertal jaar geleden noemt Jamie Dimon, CEO van één van Wall Street’s grootste banken, JPMorgan Chase, tijdens een financiële top meeting de bitcoin-oplichting vergelijkbaar met de tulpenmanie (1634/1637). Ook deze opmerking is interessant te noemen nu blijkt dat notabene JPMorgan Chase zelf niet uitsluit een positie te willen nemen in bitcoin.

Het grote verschil is wel dat overheden en banken aansturen op FIAT-crypto-currencies (zogenaamde munten zonder waarde). Dit lijkt op crypto maar is feitelijk een door de overheid gereguleerde digitale munt die wederom gekoppeld is aan de dollar of een andere dominantie munt. Hierdoor verdampt het voordeel van non-FIAT-crypto geld want dat is nou juist niet gekoppeld aan een dollar en daarmee waardevaster en vrij van censuur” legt crypto-expert Patrick Savalle uit. Waar eerst cryptocurrencies werd bestempeld als iets onveiligs en crimineels heeft de cryptomarkt in januari 2021 een gezamenlijk marktwaarde overstegen van $1 biljoen. Niet lang daarna oversteeg het in mei 2021 al de $2 biljoen marktwaarde. Maar wat is überhaupt een bitcoin of cryptocurrency? Wat zouden we met de blockchain technologie kunnen doen? Waarom heeft het iets van waarde? En hoe zit het met het verbruik van energie? Dit en meer bespreekt programmamaker Flavio Pasquino met onderzoeksjournalist Patrick Savalle, een man met vele talenten, waaronder IT-architect. In deze hoedanigheid is hij met zijn brede interesse ook een early-adapter van blockchaintechnologie. Zo begon Savalle in 2011 de start-up Mobbr, Nederlands eerste betaalplatform dat bitcoin accepteerde.

Sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen

Het kabinet wil dat de Gasunie het bestaande gasleidingnetwerk ombouwt tot een waterstofnetwerk. Zo moet vooral de grote industrie milieuvriendelijker kunnen produceren. Het waterstofgas kan worden omgezet in elektriciteit, zonder dat daarbij CO2 vrijkomt. Volgens het kabinet is het gasstelsel in Nederland uniek en kan het goed worden gebruikt voor het transport van waterstof. Op dit moment is er nog wel weinig groene waterstof, die is opgewekt uit duurzame elektriciteitsbronnen. (bron: NOS) De vraag is welke consequenties die zal hebben voor het gasgebruik van huishoudens. Voor de ombouw naar duurzaam staat een 30-jarig termijn. Dit is dus een heel discutabele en ondoordachte besluitvorming.

Demissionair staatssecretaris Yesilgöz vindt de stap nodig om te vergroenen en om industrie in Nederland te houden. Er dreigt forse vertraging voor de bouw en uitbreiding van windparken in Nederland. Het kabinet moet eerst met nieuwe normen komen voor bijvoorbeeld geluidshinder en slagschaduw, voor een park gebouwd mag worden. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State over een windpark in Delfzijl, die waarschijnlijk ook voor de rest van het land gevolgen heeft. Zeker 5 projecten lopen maanden vertraging op, zegt de branchevereniging. De raad verwijst naar een arrest van het Europees Hof van Justitie rond een windpark in België. Ook daar werd een milieubeoordeling bevolen. (bron: NOS)

Wethouders in de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht waarschuwen dat scholen vanwege een gebrek aan leraren dreigen te moeten sluiten. De miljarden die het kabinet heeft uitgetrokken om corona-achterstanden weg te werken, gaan volgens hen vooral naar randgemeenten. In het AD zeggen de wethouders dat een structurele aanpak van het tekort aan leraren ontbreekt. Randgemeenten “kapen” volgens de Amsterdamse bestuurder Moorman leerkrachten weg. De Haagse wethouder Bredemeijer spreekt van een stille ramp. De Rotterdamse wethouder Kasmi verwacht dat het probleem alleen maar erger zal worden. (bron: NOS)

Er is in Nederland weinig controle op de grootschalige fraude met mest. Dat staat in een nog niet gepubliceerd rapport van verschillende instanties die samenwerken in de Strategische Milieukamer. NRC heeft het document ingezien. In het onderzoek is gekeken naar ruim 300 fraudezaken over een periode van 15 jaar. Hoeveel veroordelingen die hebben opgeleverd is onbekend. Er wordt elk jaar zo’n 75 miljard kilo mest geproduceerd. Een klein deel mag worden uitgereden, maar andere vormen van verwerking zijn duur. Dat leidt tot fraude met papieren en stalsystemen. (bron: NOS)

Studenten in het hoger onderwijs zijn sinds de invoering van het leenstelsel financieel afhankelijker geworden van hun ouders. Dat zegt budgetinstituut Nibud op basis van eigen onderzoek. Tegelijkertijd kunnen lang niet alle ouders voorzien in de financiële steun en dat leidt volgens het Nibud tot kansenongelijkheid. Studenten van wie de ouders geld tekortkomen, betalen “een hogere prijs voor hun studie dan de studenten die wel kunnen terugvallen op hun ouders”, zegt het Nibud. Daardoor starten ze financieel minder sterk. Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd in plaats van de studiebeurs. (bron: NOS)

De aanpak van milieudelicten is niet op orde, zegt de Algemene Rekenkamer. Een kleine groep bedrijven kan daardoor de milieuregels “veelvuldig” aan zijn laars lappen, blijkt uit een rapport van de Rekenkamer. Ook blijkt dat omgevingsdiensten milieudelicten gebrekkig registreren. Zo was in een derde van de overtredingen de straf niet geregistreerd. Verder concludeert de Rekenkamer dat strafzaken nauwelijks zin hebben, door de lage boetes. De Rekenkamer wil onder meer dat er een hardere aanpak komt van veelplegers en dat milieuovertredingen openbaar worden gemaakt. (bron: NOS) Bij de 20.000 inspecties zijn bijna 3.500 keer een of meer overtredingen vastgesteld. Opvallend is dat er een relatief kleine groep is van veelplegers: 17% van de gecontroleerde bedrijven is verantwoordelijk voor de helft van alle geconstateerde overtredingen. Bij 56% van de strafzaken bleken 30 bedrijven (6%) te zijn betrokken. De Rekenkamer beveelt aan om in het vervolg uitkomsten van inspecties openbaar te maken. De reden dat hier eerder geen inzicht in was, komt door de “gebrekkige registratie” door de omgevingsdiensten. Soms ontbreekt er zelfs informatie. “Wij zijn van onze stoel gevallen”, aldus Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. “Er was soms niet duidelijk welke inspectie- en handhavingsgegevens bij welk bedrijf horen.” Bovendien was bij maar liefst een derde van de overtredingen niet vermeld hoe zwaar de overtreding was. In Nederland wordt de controle op milieuovertredingen- en criminaliteit uitgevoerd door de verschillende regionale omgevingsdiensten. Eerder bleek uit een rapport dat is opgesteld door een commissie onder leiding van Jozias van Aartsen dat die diensten verschillende werkwijze hanteren. De landelijke handhavingsstrategie wordt niet consequent toegepast. “Hierdoor wordt door de 29 omgevingsdiensten 29 keer het wiel uitgevonden”, aldus Van Aartsen. Daarnaast moeten omgevingsdiensten wettelijk allemaal zijn aangesloten op een centraal datasysteem voor het uitwisselen van gegevens, het zogenaamde Inspectieview. Negen omgevingsdiensten zijn dat nog niet. Het ministerie van I&W stelt in een reactie dat is afgesproken dat zij uiterlijk 1 januari 2022 aangesloten moeten zijn. Daar is nog veel werk aan de winkel. 

Er maken veel minder varkensboeren dan verwacht gebruik van de regeling om te stoppen met hun bedrijf. Daardoor blijft €170 mln aan subsidie ongebruikt. Dat geld wordt gebruikt voor nieuwe stikstofmaatregelen, die de bouw weer kunnen vlottrekken. Van de 430 varkensboeren die zich meldden voor de zogenoemde stoppersregeling, zijn uiteindelijk 278 bedrijven echt gestopt. Daardoor is het aanvankelijke doel, het verminderen van stankoverlast in de omgeving, volgens minister Schouten wel gehaald. Maar de stikstofbesparing, waar de regeling ook voor bedoeld was, valt tegen; er is uiteindelijk ongeveer een derde minder stikstof uitgestoten is dan beoogd. (bron: NOS)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert een nieuw kabinet per gebied te kijken naar maatregelen om stikstofneerslag terug te dringen. Dat zou meer in lijn zijn met Europese wetgeving en tot een doelgerichter en duidelijker beleid leiden. Als het kabinet ervoor kiest om overal in Nederland de strikte stikstofnorm toe te passen, brengt dat mee dat in stikstofgevoelige provincies als  Brabant, Gelderland en Overijssel op de lange termijn nauwelijks nog ruimte zal zijn voor landbouw. Zelfs niet als boeren vol inzetten op verduurzaming, aldus het PBL. (bron: NOS) Het dagblad Trouw gaat er specifieker op in: Als een volgend kabinet besluit de doelstellingen rond de stikstofuitstoot aan te scherpen, zal dat “een ongekende transformatie van het landelijke gebied in Nederland” betekenen. Het zal er zelfs toe leiden dat in de ‘stikstofgevoelige’ provincies Gelderland, Brabant en Overijssel geen landbouw meer mogelijk is, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een beleidsadvies. Boerenbedrijven zouden dan namelijk helemaal geen stikstof meer mogen uitstoten. “Zelfs wanneer ze biologisch of extensief zijn of gebruik maken van innovatieve technologie” is daarvoor dan geen ruimte meer, aldus het PBL. En datzelfde geldt min of meer ook als het Europese klimaatdoel van een ‘netto nul’ broeikasgasuitstoot in 2050 één op één doorvertaald wordt naar de Nederlandse landbouw. Volgens het adviesorgaan kan in plaats van de huidige “niet-gebiedsgerichte” stikstofaanpak beter gekeken worden naar oplossingen per regio. Want het gaat volgens het PBL uiteindelijk om verbetering van de natuurkwaliteit en niet per se om daling van de stikstof. “Daarbij is het verstandig stikstofmaatregelen telkens gebiedsgericht af te wegen tegen natuur- en klimaatdoelen en van begin af aan duidelijk te zijn over het langetermijnperspectief voor de landbouw in de betreffende regio’s.” De neerslag van stikstof is volgens het PBL “een belangrijke, maar niet de enige indicator” voor de natuurkwaliteit in een specifiek gebied. Als de stikstofnorm ergens overschreden wordt, zorgt dat “niet direct voor verslechtering van de situatie” van de natuur, behalve als dat fors en langdurig gebeurt. Bij een beperkte overschrijding van de stikstofnormen, kunnen andere factoren veel bepalender zijn voor de natuurkwaliteit. Het PBL denkt dat “de sleutel” voor het verbeteren van natuurkwaliteit daarom ligt bij een integrale strategie, waarbij naast stikstof ook gekeken wordt naar waterbeschikbaarheid en -kwaliteit en de inrichting en de omvang van natuurgebieden. (bron: Trouw) Er wordt geduid op een integrale aanpak (een onuitgewerkte uitspraak, die het probleem niet oplost, tenzij de overheid besluit dat wij de stikstofnormen minder streng gaan uitvoeren) en dan verwezen naar de natuurkwaliteit, de waterkwaliteit en de omvang van de natuurgebieden. Ik snap wel dat de stikstof een enorm probleem is voor de landbouw met grote economische gevolgen, maar als het verduurzamen van de agrarische sector geen oplossing biedt doemt een grijs scenario op.

Corona berichten

Het aantal coronabesmettingen dat wordt gelinkt aan discotheek Aspen Valley in Enschede, is verder gestegen. Van zo’n 165 bezoekers is duidelijk dat ze besmet zijn geraakt, bevestigt de GGD na een bericht van dagblad Tubantia. Op het feest waren vorige week zaterdag zo’n 600 mensen. Hoe het kan dat er toch mensen op het feest waren met corona, ondanks de verplichte negatieve test of het vaccinatiebewijs, is onduidelijk. (bron: NOS)

Tot zondagmorgen 4 juli 10.00 uur zijn bij het RIVM 1239 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: de afgelopen 7 dagen waren het er gemiddeld 843 per dag, 36% meer dan de 7 dagen ervoor. (bron: NOS/RIVM)

Het ministerie van Volksgezondheid moet de werkwijze voor WOB-verzoeken over de corona-aanpak aanpassen. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen door Nieuwsuur. De Wet openbaarheid van bestuur bepaalt dat iedereen informatie kan opvragen bij de overheid. WOB-verzoeken over de coronacrisis worden door VWS niet per keer behandeld. Het ministerie bepaalt zelf wanneer het informatie openbaart. Volgens de rechtbank klopt die aanpak niet. Minister De Jonge moet nu alsnog binnen twee maanden een besluit nemen over 3 WOB-verzoeken van Nieuwsuur, over onder meer de corona-app. (bron: NOS)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat voor het eerst sinds medio april er een wereldwijde stijging te zien is van het aantal coronabesmettingen. De WHO registreerde vorige week 2,6 miljoen gevallen, 2% meer dan een week eerder. In Afrika is de toename met 33% het grootst. De meeste nieuwe besmettingen waren in Brazilië, India, Colombia en Rusland. Tevens roept de WHO op om goed in de gaten te houden wat de wedstrijden van het EK voetbal doen met het aantal coronabesmettingen. Het is niet uitgesloten dat het EK een zogenoemd superspreader event wordt. De samenkomsten, het massale reizen en de versoepelingen zouden tot 10% meer besmettingen kunnen leiden. Volgens de WHO is er al een einde gekomen aan de daling van het aantal besmettingen in Europa, die 10 weken heeft geduurd. Finland meldde vorige week 947 nieuwe coronagevallen, veel meer dan de weken ervoor. Zo’n 40% daarvan is terug te voeren op het EK-duel tegen Rusland. Ook in Frankrijk is de deltavariant van het coronavirus bezig met een opmars. Het gaat om 20% van de nieuwe besmettingen, zegt de minister van Volksgezondheid. Vorige week werd nog geschat dat het 9% tot 10% van de nieuwe gevallen betrof. Over de hele linie daalt in Frankrijk het aantal besmettingen. (bron: WHO)

De vaccins van farmaceuten Pfizer en Moderna blijven mogelijk jaren tegen het coronavirus beschermen. Dat is de uitkomst van een onderzoek waarover The New York Times schrijft. Uit de resultaten blijkt dat de vaccins een aanhoudende immuunreactie in het lichaam kunnen bewerkstelligen. Mensen die deze mRNA-vaccins hebben gekregen, hebben mogelijk geen herhalingsprikken nodig. Belangrijk is wel dat het virus en de varianten daarvan zich niet te veel ontwikkelen. Uit de bevindingen valt ook op te maken dat ex-coronapatiënten niet opnieuw geprikt hoeven te worden. (bron: NYT) Betekent dat dat ik niet gevaccineerd behoef te worden, dat zou goed nieuws zijn.

Het ministerie van VWS is begonnen met de zoektocht naar laboratoria voor de analyse van covidtests van september tot en met december. VWS wil dat per dag 2.000 coronatests geanalyseerd kunnen worden. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal als nu. Met de opdracht is veel geld gemoeid. De laboratoria mogen €30 tot €50 per test in rekening brengen. 92.000 tests per dag analyseren kost per maand ongeveer €140 mln en >€0,4 mrd gedurende 4 maanden. Niet duidelijk is of de capaciteit ook volledig nodig is, maar nieuwe varianten en verkoudheidsklachten kunnen de vraag naar coronatests laten toenemen. (bron: NOS)

Eyeliners

Veel minder boeren stoppen, overgebleven geld naar nieuwe stikstofmaatregelen

Een kleine groep van de ongeveer vijfhonderd bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen overtreedt “veelvuldig milieuwetgeving”.

De aanpak van milieucriminaliteit en milieuovertredingen is ontoereikend “ontoereikend”.

Het dreigende tekort aan arbeidskrachten vormt mogelijk een belemmering voor het economische herstel uit de coronacrisis.

Ambtenaren van het ministerie van Landbouw hebben informatie verzwegen voor de top van de Europese Commissie en gesjoemeld met rekensommen om zoveel mogelijk vissers te laten pulsvissen. Uit stukken die de NOS heeft gekregen staat zwart op wit hoe Landbouw Brussel en andere EU-landen probeerde te misleiden om zoveel mogelijk vergunningen te krijgen. Nederland kreeg het voor elkaar dat 84 schepen mochten pulsvissen; Brussel had ingezet op 22.

De besmettelijke Delta-variant rukt op: deskundigen zijn verdeeld in een zomerse golf en een in de herfst.

Donald Trump is alweer op campagnetoer

Joe Biden is vastgelopen in verzet en frustratie

Niet alle Amsterdamse scholen dreigen na de vakantie weer open te gaan vanwege het lerarentekort

Het toevoegen van menthol als smaakmaker aan tabak moet stoppen, zeggen gezondheidswetenschappers

Er is een klimaatzaak tegen het ABP in de maak

De samenleving is al CDA, nu het CDA zelf nog

30—’ers voelden zich bijna 2x zo vaak uitgeput als anderen als gevolg van corona, ze sliepen slechter en gaven hun leven ook een lager cijfer

Schoolboeken werden duurder in plaats van goedkoper ondanks dat ze gratis werden

Rechtbank en OM smeken om meer geld van de overheid

Amsterdam biedt excuses voor slavernijverleden aan

De Trump-organisation is in staat van beschuldiging gesteld

De EU met 2 gezichten: de keurige wereld richting de pers en het publiek en de schimmige wereld van besloten bijeenkomsten, benen op tafel, gevloek en getier, hoehandel, bedenkelijke deal, die het daglicht niet kunnen verdragen en onbegrijpelijke teksten vol EU-jargon

Frontberichten

De reële rente in Duitsland in mei is naar een nieuw dieptepunt van bijna -2,5% gedaald. Dit is de koopkracht die je als spaarder verliest met een Duitse 10-jaars staatslening na correctie voor de inflatie. En dat is geen nieuwe trend, want de reële rente in veel Europese landen al veel langer negatief. In Duitsland ligt de reële rente nu al 62 maanden op rij onder het nulpunt, wat betekent dat spaarders al jaren koopkracht inleveren. De oorzaak van de negatieve reële rente is tweeledig. Door een vlucht naar veilige havens en de aanhoudende vraag naar staatsobligaties als veilig onderpand is de rente verder gedaald. Tijdens de coronacrisis konden verschillende Europese landen tegen negatieve rente lenen, waarbij de Duitse 10-jaarsrente in maart 2020 een historisch dieptepunt van -0,9% bereikte. (bron: Holland Gold)

Het CDA verliest deze maand 4 zetels in De Peiling van EenVandaag en onderzoeksbureau Ipsos. De partij staat nu op 9 zetels, het laagste aantal ooit in de zetelpeiling. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 3 maanden geleden haalden de christendemocraten nog 15 zetels. Na het opstappen van Pieter Omtzigt en de daaraan voorafgaande memo, is daar nog minder dan twee derde van over. Vooral de VVD en de BoerBurgerBeweging profiteren van het verlies van het CDA. De partij van Mark Rutte wint 3 zetels en staat nu op 39, 5 meer dan de partij bij de verkiezingen haalde. De partij is daarmee nog altijd met afstand de grootste, ondanks de kritiek die Mark Rutte kreeg over zijn rol in de affaire rondom Pieter Omtzigt. Ook de BoerBurgerBeweging trekt kiezers die op het CDA hebben gestemd. De nieuwkomer die op dit moment met alleen Caroline van der Plas vertegenwoordigd is in het parlement, staat in de peiling op 4 zetels. D66 verliest deze maand juist licht. De democraten staan op 23 zetels, 2 minder dan een maand geleden. De partij is, net als bij de verkiezingen, nog wel altijd de tweede partij van het land. De PVV volgt daarna, met 17 zetels (-). Op fikse afstand volgt de rest. De PvdA (-1) staat net als het CDA op 9 zetels en ook de SP (8), de Partij voor de Dieren (8, -1) en GroenLinks (7, +1) schommelen rond die koers. Forum voor Democratie herstelt zich een beetje na de breuk binnen de partij. De partij krijgt er 2 zetels bij en staat nu op 5. De andere partijen blijven vrijwel gelijk. Dat de formatie tot nu toe zo stroef verloopt, verwijten veel kiezers vooral andere partijen, blijkt uit onderzoek onder het Opiniepanel. PvdA- en GroenLinks-stemmers vinden dat in de eerste plaats de VVD en het CDA debet zijn aan de gang van zaken, terwijl VVD-kiezers de linkse partijen de schuld geven. Ook CDA- en D66-kiezers spelen de bal naar elkaars partijen; CDA’ers wijzen vooral naar D66. De achterban van die partij vindt, net als linkse kiezers, juist weer dat het verloop van de formatie vooral de VVD en het CDA te verwijten valt. ChristenUnie-kiezers geven op hun beurt D66 en ook de VVD de schuld van de huidige impasse. Een kwart (24%) denkt dat er in september een nieuw kabinet is. 38% denkt dat dat later in 2021 nog lukt en 20% verwacht dat er pas in 2022 een nieuw kabinet aantreedt. (bron: EenVandaag) 

PEILingZetelverdeling_270621

De Europese Commissie voerde deze week de eerste betalingen uit in het kader van het zogenoemde React-programma. Nederland krijgt €440,8 mln van de €8.000 mln die voor de eerste tranche beschikbaar is. Dat geld moet gebruikt worden voor klimaatbeleid, digitalisering en ondersteuning van de zorg en de arbeidsmarkt. Ons land kreeg afgelopen maandag een eerste aanbetaling van €24 mln, de rest van het geld wordt in de loop van het jaar aangevuld. In 2022 wordt er een tweede pakket uitbetaald, maar er is nog niet beslist hoeveel geld er dan beschikbaar is. De Europese Commissie selecteerde 41 projecten in 16 landen waar het geld naartoe ging. In Nederland werden vijf projecten goedgekeurd. Wat die exact inhouden, is nog niet duidelijk. Naast het React-programma is er nog een groter coronafonds van zo’n €750.000 mln. Daarvoor keurde de Commissie vorige week de eerste herstelplannen goed. Onder meer België en Duitsland kregen al groen licht. Nederland diende nog geen herstelplan in en wil daarmee wachten tot er een nieuw kabinet is. (bron: nu)

Op Booking.com na lijkt geen van de andere 25 grootontvangers van NOW-steun van plan het ontvangen bedrag vrijwillig terug te betalen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Sommige van die bedrijven hebben het afgelopen jaar wel winst gemaakt. Booking.com maakte begin deze maand bekend de loonsteun terug te storten. Er was ophef ontstaan omdat het bedrijf bonussen uitkeerde, terwijl het ook 65 mln aan NOW-steun had ontvangen. Demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zei vervolgens in gesprek te gaan met andere bedrijven waarvoor de gevolgen van de coronacrisis “erg meevielen”. Ook demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) deed een oproep aan die bedrijven om de steun terug te betalen. Maar dat zijn die bedrijven dus vooralsnog niet van plan, blijkt uit de rondgang. Samen ontvingen ze tussen maart en december vorig jaar in totaal 1,5 mrd steun om hun personeel te kunnen blijven betalen. Een deel van die bedrijven, zoals KLM en Holland Casino, is hard geraakt door de coronacrisis en sloot het jaar af met verlies. Andere bedrijven, zoals DAF en Randstad Groep, maakten juist winst. Die laatste twee bedrijven zeggen tegen de NOS dat ze niet van plan zijn het geld terug te betalen. Ze stellen dat het geld is gebruikt voor het behoud van werkgelegenheid en het betalen van loon aan medewerkers voor wie tijdelijk niets te doen was. Andere bedrijven als Atos Group, payrollbedrijf Ev Tilburg, cateraar Albron en horecagroothandel Bidfood zeggen de steun niet terug te betalen. Ze maakten winst, maar kampten bijvoorbeeld met tegenvallende resultaten voor de Nederlandse tak of vinden dat het nog te vroeg is om een besluit te nemen. De NOS schrijft dat sommige bedrijven de steun wel terugbetalen, maar alleen omdat ze daartoe verplicht zijn. Het gaat bijvoorbeeld om vervoersbedrijven Qbuzz en GVB, die het geld terug moeten storten om een speciale vergoeding voor de transportsector te behouden. Tata Steel stort de ontvangen 45 mln ook terug, maar moet dat doen omdat het bedrijf te weinig omzetverlies heeft geleden. Mogelijk geldt dat ook voor andere bedrijven in de top 25. (bron: nu)

Ransomware is inmiddels zo’n groot probleem dat de nationale veiligheid in gevaar is, waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Cruciale onderdelen van de infrastructuur zouden bij een aanval kunnen uitvallen. Risico’s zijn onder meer dat de toegang tot internet wordt verstoord, of dat het banksysteem niet meer aangestuurd kan worden. Eind vorig jaar werd de gemeente Hof van Twente slachtoffer van hackers. Voor het midden- en kleinbedrijf is ransomware al een plaag, zegt de NCTV. Criminelen verkopen kant-en-klare tools aan vakgenoten om aanvallen te doen. Hij vraagt een budget van €800 mln voor de bestrijding. (bron: NOS)

De hackers die hoogstwaarschijnlijk achter de grote aanval met ransomware van dit weekend zitten, zijn bereid om voor $70 mln een universele sleutel vrij te geven. Daarmee kunnen bedrijven weer toegang krijgen tot hun bestanden. Mogelijk zit de zogenoemde REvil-groep achter de aanval. Het bericht over het losgeld verscheen op het blog van de hackersbende. Vele bedrijven in onder meer Europa en de VS zijn getroffen door de aanval van afgelopen weekeinde. Met ransomware worden computersystemen platgelegd. In dit geval wordt de ransomware verspreid via Kaseya VSA. Dat is software voor beheer op afstand. (bron: NOS) De vraag is of de schikking van €70 mln per bedrijf is?

Overwegingen

De directeur van de GGD Kennemerland heeft ervoor gezorgd dat de naam van Tata Steel is geschrapt uit een rapport van de GGD over mogelijke oorzaken van het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk. Dat meldt het Noordhollands Dagblad, dat een WOB-verzoek deed. Volgens de krant heeft directeur Bert van de Velden verscheidene keren zelf ingegrepen om een verband met Tata Steel te verwijderen. Dat zou worden bevestigd in 345 pagina’s aan e-mails en WhatsApp-berichten van medewerkers. De GGD Kennemerland zegt dat het een bewuste keuze is geweest om “mogelijke veroorzakers van kanker niet specifiek bij naam” te noemen in het rapport. Het Noordhollands Dagblad berichtte dat de directeur van de GGD persoonlijk heeft ingegrepen om de naam Tata Steel te schrappen uit het rapport. Tata werd wel genoemd in conceptstukken, maar niet in het eindrapport. Volgens de GGD is wel onderzocht of het aantal kankergevallen is gestegen, maar is niet gekeken naar de mogelijke oorzaken ervan. Directeur van de Velden bevestigt dat de naam is geschrapt. Dat zou om tekstuele redenen zijn gebeurd, niet onder druk van Tata. (bron: NOS) De GGD heeft het Nederlandse volk nog iets uit te leggen.

De Verenigde Arabische Emiraten ondermijnen het voornemen van het oliekartel OPEC+ om vanaf augustus de productie te verhogen in tandem met het economische herstel. Zonder akkoord dreigen oplopende olietekorten de inflatie te stuwen. Alles leek in kannen en kruiken tijdens de meeting van de OPEC+, dat naast de olieproducerende landen van het OPEC-kartel ook de oliegrootmacht Rusland omvat. Het plan was om vanaf augustus elke maand 400.000 extra vaten olie op de markt te gooien, om in december uit te komen op 2 miljoen extra vaten tegenover het huidige niveau. Het kartel zou daarmee andermaal een stuk van zijn drastische productiebeperking terugschroeven die er vorig jaar kwam na het uitbreken van de pandemie. Toen haalde de OPEC+ een kleine 10 miljoen vaten van de markt in een poging de olieprijs te stutten. Vandaag bedraagt de knip nog 5,8 miljoen vaten. Maar een late demarche van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zette plots het hele plan op de helling. Vrijdag kwam de OPEC+ opnieuw samen in een verwoede poging de impasse te doorbreken. De VAE vragen een verhoging van hun productiequotum, dat naar eigen zeggen berekend werd op basis van een te laag startpunt. Het land zou 700.000 vaten per dag extra willen oppompen. De VAE hebben fors geïnvesteerd in een uitbreiding van de productiecapaciteit, waardoor ze 30% minder produceren dan mogelijk. De VAE spelen het hard en zouden bereid zijn de huidige productiebeperkingen te verlengen als de OPEC+ niet instemt met een hoger quotum. Maar kartelleider Saoedi-Arabië wil niet zomaar toegeven en hamert op discipline met het oog op een zo stabiel mogelijke oliemarkt. Bovendien riskeren ook andere landen hogere quota te vragen als de VAE hun zin krijgen, waardoor het oliekartel zijn greep op de olieprijs zou verliezen. Het hoog spel bij de OPEC+ kan serieuze gevolgen hebben voor de wereldeconomie, die almaar meer olie nodig heeft naarmate het herstel postcorona aantrekt. De OPEC+ schat dat de olievraag in de tweede jaarhelft 5 miljoen vaten per dag hoger zal liggen dan tijdens het eerste semester. De olieprijs is sinds het jaarbegin al ruim 40% gestegen en noteert op het hoogste peil in 2,5 jaar. Als het kartel geen akkoord vindt over een productieverhoging riskeert de prijs voort te stijgen, wat de inflatiezorgen van de markten nog zou aanwakkeren. (bron: tijd.be) Het gekrakeel van de oliebaronnen bepaalt in hoge mate de ontwikkeling van het prijspeil (inflatie).

Op https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/06/27/nederland-terug-naar-de-gulden-misschien-sneller-dan-we-voor-mogelijk-houden/ Uit verschillende bronnen bereiken ons berichten dat in Duitsland banken worden voorbereid op de herinvoering van de D-Mark schrijft de Binnenlandsche Bataafsche Courant. Met andere woorden: er zouden miljarden voorraden worden aangelegd van een nieuwe D-Mark. Zoiets moet natuurlijk niet aan de grote klok worden gehangen, dus daarom beginnen wij er hier maar over. Het is uiteraard pure speculatie. Maar een bericht in de gecontroleerde pers kunt u gevoeglijk vergeten. Een en ander zou te maken kunnen hebben met het om zeep helpen van het Centrale Bankensyndicaat door de invoering van de door Bill Clinton in 1993 getekende monetaire reconstructie wet NESARA. Alle valuta worden weer aan het goud gekoppeld en zullen niet meer fluctueren. De Euro speelt in dat verhaal geen rol in landen die deze munt destijds opgedrongen hebben gekregen, zoals Duitsland en Nederland. In landen als Italië heeft de bevolking via een referendum gekozen voor de Euro, daar ligt de zaak iets anders. Naar verluid kan de Euro in Duitsland in een verhouding 1 : 3 voor de nieuwe D-Mark worden omgewisseld, waarbij de internationale valutakoers direct wordt vastgepind op de goudprijs, c.q. gewichtseenheid. Mensen die € 1.000 op de bank hadden staan, bezitten op dag 0 (nul) DM 3.000. De prijzen in de winkel worden 1 op 1 omgekat van Euro naar DM. Banken die leningen hebben verstrekt moeten aantonen dat het geld daadwerkelijk is verstrekt en niet is gedrukt of simpelweg op de balans is opgevoerd. Bovendien moet de bank aantonen dat de gelden legitiem zijn verkregen. In vrijwel alle gevallen zal dat betekenen dat de schulden worden weggestreept. (bron: BBC) Deze geruchten worden niet ondersteund vanuit een betrouwbare bron. Het enige wat ik herken zijn toenemende twijfels over de stabiliteit van het monetaire systeem en zogenaamde deskundigen die beweren dat de bitcoin de wereldvaluta, zoals nu de dollar, van de toekomst wordt, nadat het huidige systeem zal zijn ingestort. Veel zal daarvan afhangen hoe de inflatie zich gaat ontwikkelen.

Het was jaren een raadsel hoe Nederland het in Brussel voor elkaar kreeg om een kwart van de vissersvloot met elektriciteit te laten vissen. Volgens Europese regels mocht dat maar zo’n 5% zijn. Uit stukken die de NOS kreeg na een WOB-verzoek blijkt dat Nederlandse ambtenaren de Europese Commissie keer op keer bewust op het verkeerde been hebben gezet, door data te manipuleren en zo tientallen pulsvisvergunningen erdoorheen rommelden. Die strategie keerde zich uiteindelijk tegen Nederland, nadat het verzet tegen de grote Nederlandse pulsvloot vooral in Frankrijk was toegenomen. Een reconstructie van de NOS. Het lijkt van buiten zo’n gesloten, eensgezind wereldje, maar in 2010 broeit het onder Nederlandse vissers. Een kleine groep van zo’n twintig schepen mag met elektriciteit vissen, oftewel pulsvissen. Ze besparen veel brandstof en vangen ook nog eens meer vis, met minder ongewenste bijvangst. Een zegen voor de gelukkige twintig, maar een vloek voor de rest. Zij moeten met hun ouderwetse boomkortuig concurreren met de nieuwe vismethode. Vissers hebben het zwaar op dat moment. Hoge brandstofprijzen en lage visprijzen duwen de visbedrijven naar het randje van het faillissement. De Nederlandse vissector zag in de nieuwe pulstechniek een reddingsboei en kreeg de Tweede Kamer mee. Onder die druk vragen hoge ambtenaren aan hun ondergeschikten om “maximaal creatief” te zijn. “Het is van belang dat de sector op alle mogelijke manieren wordt ondersteund”, schreef één van de ambtenaren. “Het toestaan van vissen met de pulstechniek past daarbij en mag dus niet worden ingeperkt.” De 22 pulsvisvergunningen die Nederland op dat moment had, waren al op dubieuze gronden binnengehaald, blijkt uit de documenten. In 2010 mocht 5% van de Nederlandse vloot een pulsvisvergunning krijgen. Alleen door 2006 als ijkjaar te nemen – de vloot was toen nog een stuk groter – kwam Nederland uit op 22 schepen. Het was slechts het startsein voor veel meer creatief rekenwerk. Toenmalig staatssecretaris Henk Bleker (CDA) kreeg in 2011 toestemming bij de Europese Commissie om met 20 pulsvisschepen wetenschappelijk onderzoek te doen. Brusselse ambtenaren gingen ervan uit dat Nederland dat onderzoek zou uitvoeren met de schepen die al een vergunning hadden, maar Bleker gaf 20 nieuwe schepen een vergunning. Zo kwam de totale groep op 42 schepen. Voor de Europese Commissie was het reden om een officieel onderzoek te starten. Dat leidde tot nervositeit in Den Haag. “Heel vervelend bericht pulsvergunningen”, luidt het onderwerp van een mail over een bezoek van Brusselse ambtenaren. “Ze bleven vragen en kwamen niet tot geruststelling en concludeerden dat zij niet zagen hoe je op die 42 kwam.” In antwoord op die mail schreef een andere Nederlandse ambtenaar: “Commissie legt de vinger op de zere plek.” Een derde Haagse ambtenaar heeft het over vergunningen die “contra legem” zijn verleend, tegen de wet dus. Toch komt Nederland ermee weg. De Europese Commissie geeft het onderzoek op. Uit de stukken wordt niet duidelijk waarom. Door de extra vergunningen aan wetenschappelijk onderzoek te koppelen, is Nederland verplicht om dat onderzoek ook echt uit te voeren. Dat geeft een financieel probleem. In 2010 schreef een ambtenaar nog dat verder wetenschappelijk onderzoek “niet opportuun” was. Maar in 2011 moest het ineens worden uitgevoerd, omdat het de enige manier was om meer vergunningen binnen te halen. Het geld was nergens gereserveerd. De totale kosten om alle schepen te volgen worden begroot op acht ton. “Het is duidelijk dat we dat financieel nauwelijks zullen kunnen behappen”, schrijft een van de ambtenaren. De ambtenaren willen een deel van de kosten laten betalen door de vissers. “De vissers hebben er immers voordeel bij. (…) Ik zou het in ieder geval vreemd vinden wanneer al de kosten voor de overheid komen.” Maar ze schatten ook in dat vissers niet zomaar met dat geld over de brug zullen komen. “Iemand moet de onderhandelingen met de sector gaan voeren over bijdrage aan het onderzoek. En dat is niet ‘ik'”. Het monitoren van alle pulsvisschepen duurt vervolgens nog jaren. Pas in 2017 worden ze daadwerkelijk allemaal gevolgd, bleek uit eerder onderzoek van de NOS. De kosten voor dat onderzoek zijn uiteindelijk €2,5 mln, volledig betaald uit Europese en nationale subsidies. Voor een groot deel van de ambtenaren staan in 2011 alle signalen op rood om om nog meer pulsvisvergunningen te vragen, maar de top van het ministerie zet door, onder grote druk van de sector. Er staan meer dan veertig vissers op een wachtlijst om ook te kunnen pulsen en die verliezen hun geduld. “Het verhardt inderdaad tussen wel en niet-pulsers”, schrijft een ambtenaar na een bijeenkomst met vissers. “Mensen overwegen juridische stappen tegen de overheid te ondernemen omdat het oneerlijke concurrentie is dat wij een deel toestaan met economisch veel gunstiger tuig te vissen.” De top van het ministerie wil de wachtlijst in één keer wegwerken en dat kan alleen met 42 nieuwe vergunningen, een verdubbeling van het bestaande aantal. Daarop volgt de vreemdste rekensom van allemaal, een die weinig meer met de realiteit te maken heeft. Nederland misbruikt het feit dat de Europese Commissie oogluikend toestaat dat op dat moment al te veel schepen met de pulstechniek vissen. De Commissie doet net alsof de 42 vergunde schepen 5% van de vloot vertegenwoordigen, in werkelijkheid is dat zo’n 12,5%. Nederlandse ambtenaren zeggen nu: als 42 schepen worden gezien als 5%, dan is 84 schepen 10% van de vloot. Ze weten dat dat in werkelijkheid eerder 25% is, maar dat wordt verzwegen. De inzet in Brussel wordt: we willen ons aantal pulsvisschepen verdubbelen. Sharon Dijksma (PvdA), dan als staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk voor de visserij, wordt in eerste instantie buiten de discussie gehouden. Daar is niet iedereen het mee eens. “Ik wil graag dat de ‘stas’ (=staatssecretaris) wel weet dat we (…) destijds één en ander heel ruim geïnterpreteerd hebben en dat we dat nu nog weer eens doen alsof dat getal van 42 5% is en dat nu kunnen verdubbelen.” Een ander spreekt van het “verdubbelen van een toch al zeer dubieus aantal”. Om te voorkomen dat de slapende honden in Brussel wakker worden, wordt informatie daar bewust in kleine kring verspreid. “Het is van belang dat deze vragen met zo min mogelijk aandacht worden afgehandeld. Ik stel dan ook voor om dit in eerste instantie op medewerkersniveau te doen”, schrijft een Nederlandse ambtenaar. De top van de Europese Commissie en andere landen moeten erbuiten worden gehouden. “Het is niet in het belang van Nederland dat andere lidstaten op de hoogte zijn van het offensief dat nu op verschillende niveaus wordt ingezet.” Lagere ambtenaren waarschuwen voor de risico’s van die strategie. Ze willen dat wordt ingeschat of “andere lidstaten amok maken” en “wat de schade voor de schatkist in dat geval zou zijn”. Tot hun frustratie worden die bezwaren weggewuifd. “(Dat) wordt eenvoudig afgeserveerd als dat we niets te maken hebben met individuele lidstaten en hun mening.” Staatssecretaris Dijksma krijgt de verdubbeling er uiteindelijk door bij de Europese Commissie, maar de waarschuwende ambtenaren krijgen in de jaren daarna alsnog gelijk. De EC blijft lang achter Nederland staan, maar lidstaat Frankrijk en het Europees Parlement komen met een fanatieke tegencampagne. Die kost het Nederlandse pulsvissen uiteindelijk de kop. Gevolgen voor de schatkist zijn er ook: in de loop der jaren zijn er miljoenen uitgegeven aan subsidies voor de puls, met name voor wetenschappelijk onderzoek. Achteraf was de laatste kans om het tij te keren er in 2016, toen staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) als opvolger van Dijksma een verzoek kreeg van de Fransen: stop het pulsvissen in Franse wateren, dan zullen wij nog eens nadenken over ons standpunt. Van Dam antwoordt dat hij daarover met Frankrijk van gedachten wil wisselen, maar of een vervolggesprek er ooit is gekomen, is niet duidelijk. Nederland is wel altijd blijven pulsvissen in Franse wateren. Het Europees Parlement stemde in 2019 voor een verbod op pulsvisserij. Vooral Frankrijk is een groot tegenstander van de vismethode. Het land stelt dat pulsvissen slecht is voor het milieu. Daarnaast klagen Franse vissers al langer over de pulsvisserij, omdat zij vinden dat Nederlanders die de techniek gebruiken op een oneerlijke manier concurreren met andere vissers. Het Europees Hof van Justitie houdt het verbod op pulsvisserij in stand. Nederland eiste dat het Hof de verordening, die per 1 juli 2021 het met stroomstootjes vissen op platvissen volledig verbiedt, nietig zou verklaren. Vooral Nederlandse vissers worden hard geraakt door het verbod. Nederlandse vissers hebben miljoenen geïnvesteerd in het pulsvissen, waarbij vissen met elektrische schokjes een net in worden gedreven. (bron: NOS/nu)

Het noordwesten van de VS en het westen van Canada worden geteisterd door extreme hitte. Temperatuurrecords worden al enkele dagen achter elkaar verbroken. Het openbare leven daar is flink ontregeld. In de provincie British Columbia (Canada) zijn scholen en universiteiten dicht. Coronavaccinaties kunnen niet doorgaan omdat prikstraten geen airco hebben. Die wordt elders wel massaal gebruikt, waardoor het elektriciteitsverbruik tot recordhoogte is gestegen. (bron: NOS)

©2021 hannesdewitte@02051935.nl

Slotstand indices d.d. 2 juli 2021, week 26: AEX 733,55; Bel 20 4.170,89; CAC40 6.552,86; DAX 15.650,09; FTSE 100 7.127,27; SMI 11.964,84; RTS (Rusland) 1.659,72; SXXP (Stoxx Europe) 456,81; DJIA 34.786,35; NY-Nasdaq 100 14.727,63; Nikkei 28.783,28; Hang Seng 28.307,95; All Ords 7.587,10; SSEC 3.518,76; €/$1.1865; BTC/USD $35.614,40; 1 troy ounce goud $1.787,30, dat is €48.435,52 per kilo; 3 maands Euribor -0,546%; 1 weeks -0,562%; 1 mnds -0,555%; 10 jaar CHF (Zwitserse franken) -0,257%; 10 jaar Duitse Staat -0,235%; 10 jarig Nederlandse Staat -0,125%; 10 jaar Japan 0,0412%; 10 jaar Belgische Staat 0,062%; 10 jaar Franse Staat 0,093%; 10 jaar Spanje 0,371%; 10 jaar VK 0,705%; Italië 0,775%; 10 jaar VS 1,4391%. Een liter E10 hier aan de pomp €1,798

De indices van de belangrijkste aandelenbeurzen noteerden flat tot wat leger, behalve op Wall Street, de rentetarieven stegen fors. De goudprijs steeg nauwelijks. De euro noteerde lager t/o de dollar. De bitcoin en andere crypto’s stegen weer.. Oplopende begrotingstekorten, stijgende staatsschulden en onzekere verwachtingen voor het aantal faillissementen, de financieel/economische gevolgen van de lockdown als gevolg van de corona-pandemie bepalen nog altijd de sfeer, de centrale banken spreken geruststellende woorden, ondanks de stijging van de inflatie. De 3e coronagolf is in Europa fors afgenomen, maar het aantal besmettingen nemen weer toe. Het is de vraag of de overheid en ook Brussel de teugels niet te vroeg heeft laten vieren. In het VK zijn de besmettingen met de Indiase variant toegenomen. Ook in Portugal stijgen de Deltabesmettingen weer. Ik voeg ook deze keer weer een lijst toe van 10 landen met een rentenotering voor 30-jarig staatspapier. In de meeste landen daalden de tarieven: Zwitserland 0,036%; Duitsland 0,272%; Nederland 0,335%; Japan 0,6643%; Frankrijk 0,893%; VK 1,227%; Spanje 1,348%; Italië 1,793%; Canada 1,84,09%; VS 2,0519%. 5-jarig staatspapier met een negatieve rente: Duitsland -0,608%; Zwitserland -0,575%; Frankrijk -0,547%; Nederland -0,547%; België -0,485%; Denemarken -0,452%; Spanje -0,275%; Japan -0,1159%.

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch. Bookmark de permalink.