In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

De Jager en Rutte hebben in hun eigen voet geschoten en dat gaat nu au doen. Dat komt ervan als je hoog van de toren blaast. Begrotingsdiscipline moet worden afgedwongen van alle eurolanden, was het credo. Wij profileerden ons in Brussel als het knapste jongetje van de klas, maar wij blijken nu ineens het domste jongetje te zijn. De cijfers van het CPB, die vanmorgen om 07:56 uur bekend werden, laten zien dat dat voor Nederland in de komende jaren een onmogelijke opgave is. Daarbij komt dat vandaag en morgen in Brussel de Europese Raad van 27 regeringsleiders bijeen komen. In een concept eindverslag van deze EU-top, dat door de Europese Commissie al geschreven was voordat de regeringsleiders in Brussel arriveerden, staat dat besloten gaat worden dat landen net zoveel geld moeten investeren in economische groei als dat ze bezuinigen. Dat wordt nog best een complex vraagstuk als Rutte-1 wil blijven vasthouden aan de afspraken uit het gedoog- en regeerakkoord. Op de eerste plaats is het de vraag of commissaris Rehn ons land dispensatie wil geven voor overschrijding van de beide emu-normen: voor welke periode en onder welke voorwaarden. Op de tweede plaats moeten de 3 onderhandelaars, Rutte, Verhagen en Wilders met hun adjudanten, die vanaf aanstaande maandag enkele weken in het Catshuis in conclaaf gaan over noodzakelijke hervormingen en bezuinigingen, duidelijkheid verschaffen over hoe om te gaan met de Nieuwe Realiteit.

Een aantal citaten uit de media over dit b-dossier. Het Centraal Planbureau verwacht dat het begrotingstekort dit en volgend jaar 4,5 procent, ofwel €28 miljard per jaar, bedraagt. Bij ongewijzigd beleid is het tekort 4,1 procent van het bbp in 2014 en 3,3 procent in 2015. De emu-norm van 3% wordt dus niet gehaald door dit kabinet, ondanks de neergelegde optimistische verwachtingen daarover in het regeerakkoord (0,9% in 2015). De werkloosheid loopt in 2013 waarschijnlijk op naar 6 procent, ofwel 545.000 personen en daalt daarna terug naar 495.000 in 2015. Over de Nederlandse economie is het CPB positiever: deze trekt na 2012 (-0,75%) wel aan, te beginnen met een groei van het bruto binnenlands product van 1,25 procent in 2013 en 1,5% in 2014 en 2015. De tekortcijfers zijn stevig, zegt premier Mark Rutte in een eerste reactie op de nieuwe voorspellingen van het Centraal Planbureau vanuit Brussel. "We zullen die werkelijkheid samen onder ogen zien'', aldus Rutte. "Dat hebben we ook afgesproken in het regeer- en gedoogakkoord.'' Het PvdA-Kamerlid Nebahat Albayrak zegt daarover dat met de keuze van premier Mark Rutte om zich met CDA en PVV terug te trekken in het Catshuis, hij een kans laat liggen om samen met werkgevers, vakbeweging en de rest van de Tweede Kamer te streven voor een groot draagvlak voor de forse ingrepen die op stapel staan. Breed draagvlak is volgens Albayrak nodig om door besparingen op korte termijn en hervormingen op langere termijn de economie weer aan de gang te krijgen. De cijfers zijn voor econoom Sweder van Wijnbergen niet verrassend. "Het kabinet zou haar vluchtgedrag nu moeten staken. Dit past een beetje in het beleid om de moeilijke problemen vooruit te schuiven. Ik vind het een vertoning van onvermogen." Nederland kent ongeveer als enige land in Noord-Europa geen economische groei. De "andere triple A landen in de Eurozone, Duitsland en Finland, doen het veel beter". "In de cijfers van CPB stijgt de staatsschuld van 65% nu tot 76% van het nationaal inkomen in 2015 en dat is ver boven de grens van 60 procent die in Europa is afgesproken." "De coalitie moet op zoek gaan naar bezuinigingen en hervormingen die op korte termijn al geld opleveren. En waarschijnlijk valt aan lastenverzwaring niet te ontkomen. Dat is funest voor de economische groei en de koopkracht. De economie ontwikkelt zich in 2012 slechter ten opzichte van de raming van afgelopen december. De belangrijkste oorzaak daarvan is gelegen in de ongunstige ontwikkeling van de economie in het vierde kwartaal van 2011. Daarbij is de gezinsconsumptie teruggelopen. Naast het lage consumentenvertrouwen is dit waarschijnlijk het gevolg van de verslechterde (pensioen-) vermogenspositie en dalende huizenprijzen. In 2012 is de inflatie 2,25 procent en neemt de mediane (=gemiddelde) koopkracht af met 1,75 procent. Reacties vanuit de politiek: GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap: "Dramatische CPB-cijfers. Als het kabinet vasthoudt aan een tekort van drie procent in 2013 moet negen, maar inclusief uitverdieneffecten zelfs 15 miljard bezuinigd worden. Zoveel extra bezuinigen is funest voor mensen en economie. Geen tijd meer voor taboes. Er is geen ontkomen meer aan, kabinet: hervorm nu!'' Ook Alexander Pechtold benadrukt dat de hervormingen nu moeten worden doorgevoerd. "Nu moeten we zo snel mogelijk hervormen en aanpakken. Het kabinet schuift nu al jaren grote hervormingen op arbeid, zorg en wonen voor zich uit. De staatsschuld moet terug en de economie moet aangezwengeld worden" Stef Blok, fractievoorzitter VVD, reageert dat de 3% regel van Brussel niet heilig is, later op de ochtend corrigeerde hij deze uitspraak. De VVD is altijd geweest van de financiële degelijkheid, we willen geen rekeningen doorschuiven." "De inzet van het Catshuis-overleg is om eruit te komen op een manier waar Nederland beter van wordt. De VVD is altijd een partij geweest die weet dat hervormingen en bezuinigingen nodig zijn. Ik zie het met vertrouwen tegemoet''. Geert Wilders wil zich niet blindstaren op de moeilijke cijfers. "We moeten doen wat goed is voor Nederland en voor de burger. Ik vraag me af of zo ver bezuinigen wel verstandig is. Er staat niets vast, ook niet die cijfers. We gaan een flink robbertje vechten.'' CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma benadrukt dat de 3% regel uit Brussel een richtsnoer is.  "Maar een gezonde economie en een gezonde samenleving vormen de uitdaging van deze onderhandelingen.'' Jan Kees de Jager, minister van Financiën: ,,Hoewel het nog om voorlopige cijfers gaat, moeten we de realiteit onder ogen zien. De economische prognoses vallen iets mee, maar uit de voorspellingen blijkt ook dat het begrotingstekort fors hoger uitvalt. Dat valt echt tegen. Het betekent dat we achterop dreigen te raken bij het gezond maken van de overheidsfinanciën. Daarover gaan we de komende weken met elkaar in gesprek.'' Sweder van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de universiteit van Amsterdam: ,,Het is stuitend dat het kabinet nog geen visie heeft op de manier waarop de financiën op orde moeten worden gebracht. De financiële markten eisen nu dat er op korte termijn knopen worden doorgehakt over de structurele problemen in de economie, niet dat er maanden geruzied gaat worden.'' Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de universiteit van Tilburg: ,,Er zit duidelijk een structureel probleem in de overheidsfinanciën dat moet worden aangepakt. Maar uit de cijfers van het CPB blijkt nog niet hoe groot dat probleem is, daarvoor moeten ze worden gecorrigeerd voor de stand van de economie.'' ,,Ruw gezegd lijkt 15 miljard euro bezuinigen me nu teveel. Om het structurele probleem aan te pakken is eerder 10 miljard euro aan bezuinigingen nodig, waarvan de helft in deze kabinetsperiode moet worden gevonden.'' Een brede verzameling van ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties: Nóg meer bezuinigen op de allerarmsten in de wereld is een historische vergissing. Er is volgens hen al 1 miljard euro bezuinigd op de internationale samenwerking en het zou zeer onrechtvaardig zijn mensen in extreme armoede opnieuw voor de financiële crisis te laten opdraaien. ,,Dat schaadt hen, maar het schaadt ook het aanzien, de invloed en economische groei van Nederland. Na Luxemburg zijn wij per hoofd van de bevolking het rijkst in de Europese Unie'', zegt bestuurslid Tom van der Lee van Partos, branchevereniging van ontwikkelingsorganisaties. Emile Roemer, fractievoorzitter SP: ,,Die 3 procent uit Brussel in 2013 is onhaalbaar en heel onverstandig. Als we dat wel zouden doen, dan zijn de bezuinigingen voor de korte termijn zo rigoureus, dat raakt mensen zo hard in de portemonnee. We zitten in een recessie." ,,De korte-termijn bezuinigingen moet je echt loslaten. Je moet met een investeringspakket komen, geld naar voren halen om de economie op korte termijn te stimuleren en meer mensen aan het werk te helpen. Voor de langere termijn moet je de boel op orde krijgen. We denken dan bijvoorbeeld aan de hypotheekrenteaftrek en het aanpakken van bureaucratie in de zorg.'' Hoofdeconoom Charles Kalshoven van ING: ,,Om het tekort met 9 miljard euro terug te brengen moet je bij grove benadering voor 15 miljard euro aan maatregelen nemen omdat de extra bezuinigingen de economische groei drukken.'' Kalshoven verwacht dat de economische groeiverwachtingen van het CPB niet gehaald worden. Dat heeft te maken met de aanhoudende hoge olieprijs en een mogelijke verdere daling van de euro die een bedreiging vormen voor de economie. En tot slot CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma: ,,Deze cijfers plaatsen Nederland voor een grote opgave. Het gaat het CDA er nu om hoe we de economie weten te versterken maar tegelijk oog houden voor de effecten in de samenleving.'' ''De blik moet gericht zijn op de toekomst en we moeten oog hebben voor elkaar. De 3 procent uit Brussel is voor ons een richtsnoer, maar een gezonde economie en een gezonde samenleving vormen de uitdaging van deze onderhandelingen.'' Eurocommissaris Olli Rehn laat weten dat het niet meer dan normaal is om te denken dat Nederland de regels zelf ook toepast. Dat verklaarde een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de Europese Unie in een eerste reactie op de jongste groeiramingen van het CPB, die een groter tekort voorspellen dan is toegestaan. De zegsman wees erop dat Nederland een van de grootste pleitbezorgers is geweest van strengere begrotingsdiscipline. Nederland zal die regels ook op zichzelf toepassen, stelde de woordvoerder van Europees commissaris Olli Rehn (euro en economische zaken). ''Nederland heeft een zeer goede staat van dienst als het gaat om begrotingsdiscipline'', aldus de zegsman. ''Het is niet meer dan normaal om te denken dat Nederland de regels zelf ook toepast.'' Hij herinnerde eraan dat Nederland een bindende afspraak met Europa heeft om het begrotingstekort volgend jaar terug te brengen naar het vereiste niveau van 3%.

De Spaanse premier Mariano Rajoy hoopt tijdens de Europese top op steun van andere landen bij zijn pleidooi om de begrotingsteugels te laten vieren. Spanje meldde eerder deze week dat het tekort op de begroting over 2011 uitkomt op 8,5 procent, en dat was meer dan verwacht. Dit jaar zou het tekort terug moeten naar 4,4 procent, maar Rajoy wil daar niet op vastgepind worden. De Europese Commissie voelt niets voor een versoepeling en vindt dat Spanje fors moet bezuinigen. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zouden wel voelen voor clementie. Spanje kampt met een werkloosheid van meer dan 20 procent en bezuinigingen gaan nog meer banen kosten. Toen werd bepaald dat het tekort teruggebracht moest worden naar 4,4 procent, werd nog uitgegaan van een economische groei van Spanje van 2,3 procent in dit jaar, maar die verwachting is verlaagd naar 1 procent. De Spaanse premier Mariano Rajoy meent dat de omvang van het Spaanse begrotingstekort dit jaar groter kan uitvallen dan de beoogde 4,4 procent van het bruto binnenlands product. Dat moet ook kunnen, volgens hem. Spanje moet anders 44 miljard bezuinigen terwijl het land diep in de recessie wegzakt. Dergelijke bezuinigingen zouden de welvaartsstaat ruïneren. Hij meent dat overschrijding van het door de vorige regering aan de trojka genoemde percentage, niet echt een schending van de gemaakte afspraken is. Spanje blijft streven naar een tekort van 3 procent in 2013, wat het percentage is dat het Europese stabiliteitspact als maximum voorschrijft.

Geef Europa niet de schuld van de noodzakelijke besparingen en hervormingen. Dat stelt de Europese president Herman Van Rompuy. ,,Europa vraagt ons te doen wat we zelf zouden moeten doen'' Ik neem aan dat dit een reactie is op de brief van de 12 regeringsleiders van 12 februari j.l. aan de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, en aan EU-president Herman Van Rompuy ter voorbereiding van de top van regeringsleiders 1 en 2 maart. In die brief vragen de regeringsleiders uit Nederland, Groot-Brittannië, Italië, Estland, Letland, Finland, Ierland, Tsjechië, Slowakije, Spanje, Zweden en Polen aandacht bij de Europese Unie om alles te doen om de groei van de Europese economie te stimuleren. De regeringsleiders bepleiten onder meer minder Europese regelgeving en de interne markt voor de dienstensector in alle EU-landen in te voeren. Daarnaast moeten innovatie en ondernemerschap de ruimte krijgen. De eerste Europees president kwam met zijn verklaring op de dag dat in Brussel een tweedaagse Europese top begint over onder meer het stimuleren van groei en werkgelegenheid. Van Rompuy hoopt vanavond te worden benoemd voor een tweede termijn van 2,5 jaar als voorzitter van de Europese Raad, zoals het beraad van de regeringsleiders heet.

De 27 lidstaten van de Europese Unie doen te weinig om de eigen toekomstplannen voor economische groei te halen. Dat blijkt uit de ontwerp-eindconclusies van de Europese top, die gisteravond naar buiten kwam. De leiders gebruiken deze voorlopige versie als uitgangspunt voor hun vergadering van donderdag en vrijdag in Brussel. De eindtekst kan hiervan afwijken. In de voorlopige tekst staat dat de inspanningen van de lidstaten nog onvoldoende zijn om de nagestreefde economische groei in 2020 te halen. Het is daarom ,,van het allergrootste belang’’ om vooral met maatregelen te komen die op korte termijn groei brengen, zo luidt de voorlopige tekst. Ook José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, hamerde gisteren nog op het stimuleren van groei. ,,We moeten net zo veel investeren om groei terug te krijgen in Europa als we momenteel investeren om de crisis uit Europa te verdrijven’’, aldus Barroso. Hij riep de regeringsleiders op zo concreet mogelijk maatregelen af te spreken om banen te scheppen en werkloosheid tegen te gaan. De leiders zullen waarschijnlijk onderstrepen dat een evenwichtige begroting essentieel is om de groeidoelstellingen te halen. Daarnaast zullen de lidstaten zich toeleggen op het herzien van belastingsystemen om vooral onrechtvaardige uitzonderingen buiten werking te stellen.

"De eurozone loopt echt gevaar als de lidstaten van de eurozone te veel aangespoord worden tot bezuinigingen" "De bezuinigingen kunnen leiden tot economische malaise en sociale onrust." Dat stelt de Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poors. "De uitdagingen voor de periferie zullen tijd kosten om opgelost te worden". "Het echte risico is dat je hen [de landen] te hard aanspoort", stelt S&P een dag nadat de kredietbeoordelaar de Griekse lange termijn kredietstatus tijdelijk heeft verlaagd naar 'selective default', ofwel naar gedeeltelijke wanbetaling. Het is de eerste maal dat een dergelijke status in de eurozone is toegekend. Met schulden beladen landen binnen het eenheidsblok – zoals landen die al internationale steun ontvangen hebben als Griekenland, maar ook grotere economieën als Italië en Spanje – hebben harde maatregelen geaccepteerd in een poging de schuldverplichtingen te verlagen en te zorgen dat de zorgen van beleggers afnemen voordat deze leiden tot hogere financieringskosten en daarmee tot een vicieuze cirkel. Op korte termijn vinden er in veel grotere eurozone economieën verkiezingen plaats, en daarom markeert S&P de economische risico's die voort kunnen komen uit nationalistische en populistische maatregelen. Sommige van de zorgen voor de korte termijn zijn verzacht door de Europese Centrale Bank (ECB), die zich heeft toegelegd op 3-jarige leningen aan banken tegen slechts 1% rente. De lange termijn herfinancieringsoperaties (LTRO's) zijn geen oplossing voor de crisis, aldus S&P. Afgezien van de LTRO hebben marktparticipanten het proces rondom de herstructurering van Griekenland nauwlettend in de gaten gehouden. Een belangrijk onderdeel in dit proces dat vaak over het hoofd wordt gezien is de schuldenruil tussen de ECB en Griekenland. De ECB is akkoord gegaan met het omruilen van de oude Griekse staatsobligaties voor nieuwe, tegen dezelfde voorwaarden, terwijl de Griekse private schuldeisers gedwongen worden een sterk verlies te accepteren op de obligaties die zij in bezit hebben. "De ECB heeft zichzelf ontworsteld aan een schuldherstructurering, maar op lange termijn zal het effect hebben". "Beleggers zullen nu met een andere preferente crediteur te maken krijgen en ze zullen waarschijnlijk een risicopremie eisen". Griekenland loopt nog steeds een groot risico om de eurozone te verlaten, zelfs nadat het land akkoord ging met een steunpakket van EUR130 miljard. "Wij geloven in de eurozone, maar de vooruitzichten zijn nog steeds negatief". Wat betreft de Verenigde Staten geeft S&P aan dat het land de uitdagingen voor zijn financiën nog niet heeft aangepakt, waarbij hij erop wijst dat de polarisatie van de politiek ertoe heeft geleid dat het land nog moet beginnen met het vinden van fundamentele oplossingen voor zijn financiën.

De Europese Unie (EU) zal alles doen om Griekenland te helpen bij het stimuleren van economische groei, te beginnen met het beschikbaar stellen van EUR20 miljard aan ongebruikte structurele fondsen aan het noodlijdende land. Dit verklaarde José Manuel Barroso na een overleg met de Griekse minister-president Lucas Papademos. Volgens Barroso is er "geen reden" te twijfelen aan de effectiviteit van het steunpakket, waarmee de Griekse economie uiteindelijk weer zou moeten groeien. "We moeten meer hoop creëren voor Griekenland, daarom geloof ik dat dit het moment is om de plannen om economische groei in Griekenland te stimuleren op moeten voeren". Hoewel Papademos de hulp van de EU verwelkomt, wijst hij het idee van een eurocommissaris die zich moet gaan bezighouden met het herstructureren van de Griekse economie af. Dus geen pottenkijker naar Athene. "Het tweede [leen]programma zal worden geïmplementeerd door de Griekse regering en de Griekse autoriteiten. Op deze manier erkennen we de steun van de Europese Commissie, de commissarissen zelf en diensten van de Commissie en ik denk dat dit voldoende is om de daadwerkelijke uitvoering van het programma te garanderen". Vorige maand kwamen de ministers van financiën van de eurozone een principe-akkoord overeen waarbij Griekenland een nieuwe financieel steunpakket ter waarde van EUR130 miljard ontvangt. In 2010 ontving het noodlijdende land ook al een noodpakket van EUR110 miljard.

Japan overweegt orders voor de Lockheed Martin F-35, de Joint Strike Fighter, af te zeggen als de prijs van het vliegtuig verder stijgt of de levering vertraging oploopt. Dat heeft de Japanse minister van Defensie, Naoki Tanaka, gezegd. Japan heeft plannen om in totaal 42 toestellen te kopen. Minister Tanaka dreigde echter met het afzeggen van een order van de eerste vier vliegtuigen en een nieuwe selectieprocedure, als fabrikant Lockheed Martin de beloofde prijs en levertijd niet kan waarmaken. Onlangs maakte zowel het Pentagon als het Italiaanse ministerie van Defensie bekend minder F-35's aan te schaffen. Fabrikant Lockheed Martin liet daarop weten dat de aanschafprijs van de toestellen daardoor kan stijgen. In verband met nieuwe bezuinigingen in Nederland wordt ook hier gesproken over wel/geen/kleinere aanschaf van dit toestel.

De industrie van de eurozone is in februari voor de zevende maand op rij gekrompen. De inkoopmanagersindex (pmi) die de bedrijvigheid in de sector weergeeft, steeg van 48,8 in januari naar 49,0 vorige maand. Daarmee geeft de pmi nog steeds krimp aan. De index staat al sinds juli vorig jaar onder 50 punten, de scheidslijn tussen groei en krimp. De krimp doet zich vooral voor in de noodlijdende landen met de moeilijkste marktomstandigheden ooit. In het bijna failliete Griekenland nam de industriële bedrijvigheid af in de sterkste mate sinds 1999. Spanje, waar al een vijfde van de beroepsbevolking werkloos is, kende de sterkste krimp in 2 jaar.

De Duitse industrie is in februari vrijwel stilgevallen. De inkoopmangersindex (pmi) kwam uit op 50,2 in vergelijking met een eerdere raming van 50,1 en een stand van 51,0 in januari. Een stand boven 50 duidt op groei, daaronder op krimp. ,,Een lager aantal nieuwe orders en nieuwe banen overschaduwde een hogere productie''.

De werkloosheid in de landen van de eurozone is in januari opgelopen tot 10,7 procent van de beroepsbevolking. Uit een nieuwe schatting bleek verder dat de werkloosheid in december hoger was dan eerder gedacht. In de laatste maand van 2011 had 10,6 procent van de beroepsbevolking in de eurolanden geen betaalde baan. Eerder werd voor die maand een werkloosheid van 10,4 procent gemeld. In januari 2011 lag de werkloosheid op 10 procent. In de hele Europese Unie kwam de werkloosheid in de eerste maand van dit jaar uit op 10,1 procent, tegen 9,5 procent een jaar eerder. De laagste werkloosheid werd gemeten in Oostenrijk (4 procent) en Nederland (5 procent). De werkloosheid is relatief het hoogst in Spanje (23,3 procent).

De inflatie in de eurolanden is in februari, volgens een eerste schatting, gestegen tot 2,7 procent. In januari bedroeg de geldontwaarding in het eurogebied 2,6 procent op jaarbasis. De Europese Centrale Bank (ECB) mikt op een inflatie in de eurolanden van gemiddeld circa 2 procent.

Rabobank heeft vorig jaar een winst geboekt van 2,6 miljard euro, een daling van 5% ten opzichte van 2010. De beperkte winstdaling is het gevolg van de aanhoudende onrust op de financiële markten. ,,De Nederlandse economie groeide vorig jaar slechts beperkt. De Europese schuldencrisis en het uitblijven van een adequate oplossing hiervoor voedden de onrust op de financiële markten. Het vertrouwen van consumenten, bedrijven en banken heeft hier sterk onder geleden’’. Rabobank verwacht dat de moeilijke marktomstandigheden dit jaar aanhouden. De coöperatieve bank denkt niet dat het vertrouwen onder consumenten en bedrijven op korte termijn herstelt. ,,De ontwikkeling van de werkgelegenheid is onzeker, er komen extra bezuinigingen aan en de pensioenen staan onder druk.’’ Volgens Rabobank verdient de hervorming van de woningmarkt hoge prioriteit. De bank heeft inmiddels een integraal plan gepresenteerd om de markt voor koop- en huurwoningen op de schop te nemen.

De Europese Commissie heeft bezwaar dat Nederland EU-burgers die buiten Nederland wonen maar in Nederland werken, geen recht op sociale zekerheid wil geven. De twee Eurocommissarissen die de brief ondertekenden, Laszlo Andor van werkgelegenheid en sociale zaken en Viviane Reding van justitie, wijzen op de Europese regels voor grensarbeiders waaraan Nederland is gebonden. Die bepalen dat je niet in het land zelf hoeft te wonen om recht te kunnen hebben op dezelfde sociale en belastingvoordelen als de inwoners. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de brief, die eind vorig jaar is verstuurd, nog niet beantwoord. Het ministerie wil geen reactie geven. Eurocommissaris Andor heeft al duidelijk gemaakt dat hij de nieuwe Nederlandse regels voor arbeidsmigratie niet zou accepteren. Hij was daar “ernstig verontrust” over. Ook in de brief staat dat de Commissie “grote zorgen” heeft en niet bereid is om een compromis te accepteren over zo’n “belangrijke kwestie” als het vrije verkeer van werknemers in de EU.

Nederland dreigt binnenkort ook een strafprocedure tegen zich te krijgen over de Zeeuwse Hedwigepolder, die de Nederlandse regering droog wil houden. Nederland krijgt daarnaast hevige kritiek op het standpunt over Roemenië en Bulgarije die van Nederland nog niet mogen toetreden tot de Schengenzone. Verder nemen veel Europese politici het Nederland kwalijk dat er geen afstand wordt genomen van het meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen dat de PVV heeft opgezet. En daarbij zit Nederland ook nog te steunen en kreunen over de begrotingsdiscipline. CDA-minister de Jager houdt vast aan de gekozen lijn van het kabinet. "We hebben duidelijke afspraken gemaakt, in het regeer- en gedoogakkoord. Niet alleen bezuinigen, maar ook hervormingen. Dit alles om te werken aan economische groei. Dat is het beste en daar wil ik aan vast houden." De Jager geeft nogmaals aan dat het niet zomaar is dat er (mogelijk extra) bezuinigd moet worden. "We willen toekomstige generaties niet opzadelen met een enorme staatsschuld. Nu het begrotingstekort boven de 3 % uitvalt moeten we wel degelijk bezuinigen. Het zou mooi zijn als het niet zo is, maar daar gaan we niet vanuit. Als we niks doen kan het vertrouwen van de financiële markten in Nederland wegvallen en dan zijn we verder van huis.” Ik zit aan tafel als het om de cijfers gaat, ik ben de rekenmeester van het kabinet."

Extra bezuinigen ten tijde van een recessie zijn niet verstandig. De Brusselse eis om over 2013 het begrotingstekort onder de 3% van het nationaal inkomen te drukken, kan contraproductief werken. Het herstel zou dan veel langer op zich laten wachten. Bovendien tikken de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet dit en komend jaar steeds harder aan. Tot een harde toezegging dat het tekort volgend jaar onder de 3%-grens komt, hebben premier Mark Rutte en minister van Financiën Jan Kees de Jager zich niet laten verleiden. EU-begrotingscommissaris Olli Rehn heeft ruimte om de teugels te laten vieren, bijvoorbeeld als Nederland structurele hervormingen vastlegt die de schatkist meer en meer ten goede komen. De Jager heeft zelf altijd harde eisen gesteld aan andere eurolanden. Dan komt een uitzondering voor Nederland wel over als een blamage. In Haagse kringen wordt rekening gehouden met een aantal stevige maatregelen, die in 2013 al effect sorteren. Het meest gehoord: verlenging van de nullijn voor ambtenarensalarissen met een of twee jaar en het niet corrigeren voor inflatie van uitkeringen, verhoging van de btw en hogere eigen bijdragen in de zorg gekoppeld aan een kleiner verzekerd pakket. Dit kan vele miljarden opleveren. Verder worden genoemd verkorting van de WW-duur en vereenvoudiging van het ontslagrecht, invoering van het leenstelsel in het hoger onderwijs en bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Hervorming van de woningmarkt is ook aan de orde, maar die pakt pas op termijn gunstig uit voor de schatkist. Ingrepen in de hypotheekrenteaftrek en de btw worden in de meeste voorstellen bovendien gecompenseerd in de inkomstenbelasting, maar dat hoeft niet een op een te gebeuren. Een ingreep die wel direct geld oplevert voor de Staat, is een verhoging van het eigenwoningforfait. PVV-leider Geert Wilders heeft aangekondigd dat tornen aan de hypotheekrente-aftrek onbespreekbaar is. Vicepremier Maxime Verhagen (CDA) zegt dat zijn partij alleen wil bezuinigen als tegelijkertijd de economie wordt hervormd.

De aard en omvang van Oost-Europese misdaad is door Europese politici bewust verzwegen in de aanloop naar de toetreding van Oost-Europese landen tot de Europese Unie. "Brussel weigerde het gevaar van de import van misdaad onder ogen te zien", aldus Siegel, die deskundig is op het gebied van de Oost-Europese maffia. Meer wantrouwen was volgens Siegel op z’n plaats geweest. "Die Oost-Europese samenlevingen zijn sterk gecriminaliseerd." De Oost-Europese criminaliteit in Nederland groeit snel. Berucht zijn 'mobiele bendes' die in korte tijd op verschillende plekken in ons land toeslaan en weer terugkeren naar hun land herkomst. De bendes worden aangestuurd door Oost-Europese en Russische misdaadsyndicaten. Elsevier meldt dat justitie en politie nauwelijks zicht hebben op de omvang van het probleem. Dankzij de open grenzen tussen de Schengen-landen kunnen de bendes zich nagenoeg ongestoord verplaatsen. Mede door de slechte samenwerking tussen opsporingsdiensten in West- en Oost-Europa, wordt slechts zo'n 5 tot 10 procent van de misdrijven opgelost. De Nederlandse aanpak van Oost-Europese misdaad is volgens Siegel 'naïef'. "Het feit dat er nog altijd geen korpschef een portefeuille Oost-Europese misdaad heeft, duidt op onderschatting."

Honderdduizenden Japanners lopen gevaar pensioen mis te lopen door een grootschalig beleggingsschandaal rond de Japanse firma AIJ Investment Advisors. Het gros van het beheerd vermogen van de onderneming is in rook opgegaan. Dat heeft mogelijk gevolgen voor 880.000 Japanners. AIJ had sinds de oprichting in 1989 gelogen tegen zijn klanten over de behaalde beleggingsrendementen. In totaal is de onderneming omgerekend 1,8 miljard euro kwijtgeraakt. Het is nog onduidelijk waar het geld is gebleven. Vorige week heeft de overheid de activiteiten van de 'beleggingsspecialist' stilgelegd. 

Dit bericht is geplaatst in Financieel/economisch met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.